11.1 Markbyggnadsbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11.1 Markbyggnadsbeskrivning"

Transkript

1 Handling 11.1 Sidantal Markbyggnadsbeskrivning Kv Knekten 16, VÄRNAMO SYSTEMHANDLING ETAPP 2 Uppdragsansvarig: Per Andersson mark: yttre VA: Vladan Jakesevic ET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 Logo INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING,... 3 FÖRARETEN... 3 C HJÄLPARETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 5 E FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 6 F TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M... 6 C SCHAKT... 8 D LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR DEC KANTSTÖD DG ÅTERSTÄLLNINGSARETEN F MURVERK F MURVERK AV NATURSTEN I ANLÄGGNING F MURAR AV NATURSTEN G KONSTUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT G KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING G KONSTRUKTIONER AV NATURSTENSELEMENT I ANLÄGGNING N KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING TEXTER ANPASSADE TILL AMA ANLÄGGNING 07, UPPDATERADE T O M AMA-NYTT 2/ P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT P RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSEHANDLINGAR, PROVNINGAR PD RUNNAR O D I MARK Y MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING... 30

3 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 3(30) Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10 Föreskrivet material eller likvärdigt gäller, där inget annat anges. Denna beskrivning ansluter till ritning 2L , 2L , 2L , 2L , 2R och 2R Hänvisning till standard Hänvisning i AMA till standard sker genom att standardens beteckning anges i texten. I vissa fall förekommer även precisering av utgåva, ändring eller tillägg. Om ingen närmare precisering anges i förfrågningsunderlag gäller den utgåva av standarden som var gällande vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Anläggning 07 framgår av avsnittet Förteckning över åberopad standard. Hänvisning till litteratur Hänvisning till litteratur sker genom att dess titel anges i texten utan precisering av utgåva eller eventuella tillägg eller ändringar. Om ny utgåva, ändringar eller tillägg givits ut gäller de som var aktuella vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Anläggning 07 framgår av avsnittet Förteckning över åberopad litteratur FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, Entreprenören skall på platsen förvissa sig om arbetsområdets utseende och belägenhet, samt göra sig fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på kostnaderna för entreprenaden och dess bedrivande. FÖRARETEN Utgångspunkter för mätning i plan och nivå är polygon- och fixpunkter som ingår i kommunens stomnät. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Mark- och vattenförhållanden m m Enligt Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad Topografiska förhållanden efintliga förhållanden i fastighetens utkanter framgår av ritning 2L och 2L

4 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 4(30) Geotekniska förhållanden Enligt Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad Föroreningar Nedanstående text gäller endast yttre mark Inga kända föroreningar förekommer. Om föroreningar i mark upptäcks ska beställaren omedelbart underrättas. Asfaltlagren har ej undersökts avseende 16-PAH (stenkolstjära), se även C.15. Om föroreningar förekommer gäller följande: Målsättningen för entreprenörens val av metoder och angrepssätt skall vara att så mycket som möjligt av avfallet ska kunna hanteras/klassificeras som gråzons-avfall eller icke miljöfarligt. Miljöplan resp avfallshanteringsplan ska upprättas enligt AFC Vid avfallshanteringen ska Kretsloppsrådets dokument Lista över farligt avfall (FA-lista) användas. Sanerade mängder ska transporteras till av entreprenören anvisat uppsamlingsställe inom arbetsområdet. Entreprenören ska lämna uppgifter om hur sanering kommer att genomföras. Uppgifterna ska redovisas i avfallshanteringsplanen. Entreprenören ska förankra rutiner med eställarens miljöansvarige..32 efintliga ledningar Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter ut sina ledningar. Vid schaktning nära ledning skall respektive ledningsägares grävningsbestämmelser o dyl följas. Det åligger entreprenören att undersöka om anläggningsarbeten påverkas av befintliga ledningar. Under entreprenadtiden ska befintliga ledningar med tillhörande anordningar vara i drift. Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter ut sina ledningar. Vid schaktning nära ledning skall respektive ledningsägares grävningsbestämelser o dyl följas. Det åligger entreprenören att undersöka om anläggningsarbeten påverkas av befintliga ledningar Under entreprenadtiden ska befintliga ledningar med tillhörande anordningar vara i drift. Ungefärligt läge av kända befintliga ledningar redovisas i VA-planerna.

5 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 5(30) C C.32 C C C.11 UNDERSÖKNINGAR O D Undersökningar av ledningar Inom arbetsområdet förekommer flera olika ledningsslag. Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter ut sina ledningar. Påträffas vid lokalisering och schakt ledningar som ej angivits i handlingen skall dessa omedelbart anmälas till beställarens byggledare. Vid schaktning nära ledning skall respektive ledningsägares grävningsbestämmelser o dyl följas. HJÄLPARETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARETEN I ANLÄGGNING Tillfällig avledning av vatten Schakter skall hållas läns så att arbeten kan utföras i torrhet. Tillrinnande ytvatten skall avledas från schakter. Avledning av vatten skall utföras på sådant sätt att skador ej uppstår på omgivande mark eller anläggningar. Vatten som skall avledas till avloppssystem eller dikningsföretag skall slamavskiljas, se även AFJ.71. Misstänkt förorenat vatten skall genast anmälas till beställaren och får inte släppas ut. All erfoderlig pumpning och avledning av normalt förekommande regn-, yt- och grundvatten skall ingå i ersättningenavlopp. C.2 C.3 J.36 Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning efintliga ledningars läge redovisas normalt utan kostnad av respektive ledningsägare. Eventuell kostnad ersätts separat. Om skada orsakas av entreprenören, eller av denne anlitad entreprenör, på befintlig ledning som angivits på ritning eller av ledningsägaren markerats på platsen, svarar entreprenören för samtliga kostnader för såväl reparation av skada som eventuella driftavbrott och driftomläggningar på ledningsnätet. Arbetena skall utföras på sådant sätt att befintliga anläggningars funktion upprätthålls under byggnadstiden. Tidpunkter för inkopplingsarbeten o dyl skall väljas i samråd med ledningsägaren. Vid korsning av kablar skall dessa hängas upp enligt ledningsägarens anvisningar. Kablar skall framschaktas före ledningsarbetenas utförande Utsättning för ledning

6 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 6(30) C.45 C.7 Åtgärd för mätpunkt o d Mätpunkter skall skyddas. Åtgärd för allmän trafik Ombyggnaden skall ske med så liten inverkan som möjligt på befintlig trafik. Minst ett körfält samt in- och utfarter skall vara fria under hela byggnationen. Är endast ett körfält farbart skall detta regleras så att trafiken flyter smidigt åt alla håll. Särskild föreskrift beträffande trafik till angränsande fastigheter och spårområdet se AFC.13. Trafikanordningsplan för arbetsplatsavstängningen ska upprättas av entreprenören och godkännas av beställaren innan några markarbeten påbörjas. E ED ED.1 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING RIVNING Rivning av anläggning Allt material inom entreprenadområdet, ritning 2L och 2L , skall rivas. Rivet material omhändertas av entreprenören. Avser asfalt med beteckning A2, slitlager fräses av. ED.1112 Rivning av del av rörledning runn, skyddsrör och spindelförlängning till ventil och brandpost kapas minst 1,5 m under omgivande eller blivande markyta. Distansmarkeringar tas bort. In- och utgående ledningar i brunnar som rivs skall proppas om de inte avses att användas för anslutning av nya brunnar enligt VA-planerna. runnar och ledningar rivs enligt VA-planerna. F TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M Innan trädfällning eller röjning påbörjas skall Värnamo kommun kontaktas för eventuellt tillvaratagande av befintlig vegetation.

7 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 7(30) F FC FD FD.2 FE FE.2 J TRÄDFÄLLNING RÖJNING ORTTAGNING AV STUAR Stubbfräsning Stubbar till träd som fällts inom arbetsområdet skall fräsas ned till 0,2 m under befintlig marknivå. ORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN orttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d Avtagning av markvegetation och jordmån skall utföras till nivå med terrassyta dimensionerad av trafikklass/växtbäddstjocklek. Se kod DC och DD, samt ritning 2L GEODETISKA MÄTNINGSARETEN J J.2 J.26 GEODETISKA MÄTNINGSARETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS Koordinatsystem i plan ska vara enligt Värnamo kommun. Höjdsystem ska vara enligt Värnamo kommun Inmätning Utgångspunkter för mätning skall vara fix- och polygonpunkter anslutna till kommunens stomnät. Entreprenören utför och bekostar eventuell komplettering med nya polygonpunkter samt svarar för riktigheten i beräkningsarbetet. Entreprenören skall i god tid kontrollera höjderna på befintlig anläggning. Inmätning av ledningar Ledningar som korsas inmätes i X, Y och Z-led. J.27 Inmätning av mark- och vattenförhållanden För reglering av schakt- och fyllnadsarbeten skall entreprenören mäta: -efintlig markyta före avbaning -Avbanad yta -Terrass efter terrassering -Urgrävningar

8 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 8(30) eställaren skall ges möjlighet att medverka vid mätning och skall informeras tre dagar innan mätning utförs av entreprenören. J.3 C C C Utsättning Se även AFJ.8 Projektören kommer att leverera utsättningsdata i form av dwg-fil till antagen entreprenör. All utsättning ska dokumenteras digitalt. TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M Schakt och fyllnad för ledningsdragning ingår i entreprenad. Allt uppschaktat material som ej används inom projektet är entreprenörens egendom och omhändertas av denne. Schaktningsarbeten ska om möjligt utföras vid torr väderlek. Uttagna massor som inte kan återanvändas ska borttransporteras till av entreprenören anskaffad tipp. Material av typ restprodukter, återvunna material o d som påträffas i jordschakt skall anmälas till beställaren. Alla transporter ingår i entreprenaden. Schaktslänter utförs med lutning anpassad till jordlagrens uppbyggnad, hållfasthet och grundvattenförhållanden samt med beaktande av förekommande last intill schakt. SCHAKT Kulkvarnvärde ska bestämmas enligt SS-EN och VVM 612. JORDSCHAKT Schaktbotten skall besiktigas av beställarens byggledare. Det åligger entreprenören att senast en vecka före besiktning av schaktbotten meddela beställaren. Material av typ restprodukter, återvunna material o d som påträffas i jordschakt skall anmälas till beställaren. Om farligt avfall förekommer skall beställarens byggledare underrättas för åtgärd. Entreprenören skall bevaka om resultat av provning till utskiftningsdjupet visar överensstämmelse med angiven jordart och tjälfarlighetsklass. Rekommendationer i Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad skall följas. Schakt närmare befintlig kabel eller ledning än 1 m ska ske med handschakt.

9 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 9(30) Vid schaktning närmare befintlig kabel eller ledning än 1,0 m och då kabel måste underschaktas och hängas upp ska kontakt tas med ledningsägare. Frilagda kablar ska skyddas mot åverkan enligt ledningsägarens anvisningar. Om skada uppkommit på kabel eller ledning ska detta omedelbart rapporteras till ledningsägares/stadens behöriga installatör. Vid nivåkontroll får höjden för avvägd punkt inte överstiga projekterad höjd, inte heller understiga denna med större mått än 40 mm. C.1 C.11 Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta Jordschakt för väg, plan o d Entreprenören skall i samråd med beställarens byggledare utföra okulär besiktning av terrass och därigenom bestämma om provtagning enl AMA Anläggning 07 skall genomföras. Eventuell provtagning ersätts separat. För jordschakt av tomtmark skall för varje utvärderat värde skjuvhållfasthet vara > 100 kpa. Kontroll skall göras med 1 punkt/1000 m2 slumpvis utvalda enligt VVM 908. Provtagningen skall ske ned till ett djup av minst 1 m under undergrunden. Organiskt material får ej förekomma på tomtmark. Organiskt material > 2 viktprocent får endast förekomma på ytor som är avsedda att bli växtytor. Schaktbotten ska inte packas. Toleranser: Höjdtolerans: ± 40 mm. efintig överbyggnad bedöms ej kunna användas, vilket gör att hela överbyggnaden byts ut. Shaktning sker därefter. D.12 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för perkolationsmagasin m m D.1212 Materialskiljande lager av geotextil under ledningsbädd i ledningsgrav i jord Geotextil ruksklass N3 C.14 Jordschakt för vegetationsyta Schaktdjup motsvarar lagerdjup för påförd jord för respektive planteringsyta. Angående luckring av terrass se DCL.247.

10 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 10(30) Schaktbotten får bara innehålla sten upp till 35 mm. Fall C.2 Jordschakt för byggnad Avser schaktning mot befintlig byggnad för isolering, dränering mm enligt A- och K-handling Fall C.3 C.31 C.311 Jordschakt för ledning Jordschakt för rörledning Normal vattenlänsning ingår i C.11. Schakten skall hållas läns så att erosion och uppmjukning av schaktbotten undvikes. Jordschakt för va-ledning o d Schaktning skall utföras enligt principritning C.311:1. Schakt för ledningsbädd skall utföras. C.3111 Jordschakt för va-ledning Jordschakt för va-ledning, schaktslänt 3:1. Fall CE FYLLNING, LAGER I MARK M M Fyllning och packning Rubrik till tabell CE/3 i AMA ska lyda: Fyllning och packning för väg, plan o d, kategori och C samt järnväg. Största lagertjocklek i m efter packning och minsta antal överfarter per lager vid packning. Vattenbegjutning får inte utföras när lufttemperaturen är lägre än 0 ºC. Grundläggning eller fyllning får ej utföras på uppluckrad schaktbotten. CE CE.4 FYLLNING FÖR VÄG, YGGNAD, RO M M Rekommendationer i Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad skall följas. Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m Avser mur M1, M2, M3 och trappa TR1 och TR2.

11 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 11(30) CE.5 CE.51 CEC CEC.1 CEC.2 CEC.21 CEC.211 Fyllning mot byggnad, bro, mur o d Fyllning mot byggnad Omfattning enligt A- och K-handling Fall FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning m m Fyllning för ledningsbädd Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning Omfattning av ledningar enligt VA- planerna. Fall. CEC.3 CEC.31 CEC.311 Kringfyllning Kringfyllning för rörledning Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning Omfattning av ledningar enligt VA- planen. Fall. CEC.4 CEC.41 CEC.411 Resterande fyllning Resterande fyllning för rörledning Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning Resterande fyllning. Fall A

12 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 12(30) D D D D.1 MARKÖVERYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M LAGER AV GEOTEXTIL Materialskiljande lager av geotextil Avser geotextil mellan förstärkningslager och terrass vid ytor med trafikklass 0 och 3. Avser geotextil under ledningsbädd i ledningsgrav i jord. Avser geotextil mellan bärlager och luftigt bärlager avseende ytor i markplaneringsplan markerat med skraffering för skelettjord. Avser geotextil under grundläggning av mur M1 och M2 enligt K-handling. Geotextil skall vara av bruksklass N3. DC MARKÖVERYGGNADER M M Anläggning ska anpassas till och ansluta väl till omgivande områden. Ytor ska luta jämnt mellan angivna höjder. A1 Slitlager av asfalt. Trafikklass 3. A2 Slitlager av asfalt, endast topp. Trafikklass antas vara 3 på befintlig överbyggnad. G1 Slitlager av grus. Slänt grusas av med bärlageryta av krossat bergmaterial Ytan anpassas i höjd med omkringliggande nivåer. N1 Naturstenshällar i granit. Trafikklass 0. Hällar med flammad ovansida, övriga sidor sågade. Tjocklek: 120mm redd: 300mm Fallande längder mm Sten: Röd granit, Rödbrun ohusgranit, typ roberg

13 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 13(30) Fog max 3mm Hällar ska sättas i 50 mm jordfuktigt cementbruk. Fogas med fogsand TG1 Starka Siena 233x117x80. Trafikklass 0. Kulör: Ljusgrå 12 och/eller Carbone 25 (mörkt grå/svart) Läggs i fiskben. Mot alla kanter, kantstenar, murar, trappor och liknande läggs en rad rullskift med kortsidan mot kanten. Fogning ska utföras med fogsand. L1 Taktilt ledstråk/ledeelement) Pictoform från GH Form i gjutjärn 300x100x70 Produktnr: Kontakt: GH Form tel: DCL DCL.1 ÖVERYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR Växtbädd Markprofilen för växtbädd gällande träd skall vara homogen i textur ner till terrass dvs inga större avvikelser får förekomma i kornstorleksfördelningen mellan mineral och växtjorden. Det enda som ska skilja är att mineraljorden ska ha lägre mullhalt än ovanliggande växtjord. Den totala växtbäddsprofilen (mineral och växtjord) för träd bör aldrig understiga 800 mm. Vid förhållanden där terrassmaterialet bedöms kunna användas som mineraljord behöver den inte bytas ut. Växtjord och mineraljord som används skall vara fri från rotogräs. Detta gäller även om befintlig växtjord används. Vid allt arbete med växtjord får endast grävande och lyftande maskiner användas. Vid anläggning och bearbetning ska växtjord vara upptorkad. DCL.11 Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord Luckring Omedelbart innan växtjord utlägges, skall terrassytan luckras till 200 mm:s djup (om inget annat djup anges). Efter luckringen borttages sten större än 50 mm.

14 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 14(30) Växtbädd får ej trafikeras eller på annat sätt komprimeras. Efter luckring och innan växtjord utläggs, skall byggledaren kontaktas för kontroll av schaktbotten. Mineraljord Påförd underliggande mineraljord skall i alla ytor vara en mullfri, lerig gruseller sandjord (enl. grupp 13a tabell DC/2 i AMA Anläggning 07). Växtjord Växtjorden skall bestå av det översta lagret från en kulturjordmån (åkermarkens matjordslager). Mineralsammansättningen skall vara enligt DCL/1. Följande text i AMA Anläggning 07 under tabell DCL/1 utgår: "Ler 2-12 samt Ler 5-15 och Mull 3-5 samt Mull 5-8" och ersätts av: "Lerinnehåll: 5-8 vikt%. Mullhalt: 3-5 vikt%." efintlig matjord får användas om den uppfyller ovanstående krav. På all växtjord (både bef. och anskaffad) skall entreprenören utföra och bekosta jordanalys enligt AL-metoden, inkluderande ett skriftligt jordförbättringsråd från provningsanstalten. Entreprenören skall, för att få rätt råd, till provningsanstalten ange vad för typ av ytor jorden skall användas till och ev. föreslagna inblandningar. Analys med råd skall sedan uppvisas för beställarens byggledare innan utläggningen av växtjord sker. eställaren tar beslut om vilka jordförbättrande åtgärder som skall genomföras. DCL.13 Växtbädd typ skelettjord Avser växtjord för skelettjord. Jorden skall bestå av växtjord uppblandad med 20 vol% väl förmultnad lövkompost eller likvärdig. Växtjord skall uppfylla kraven under kod DCL.11 Följande text i AMA Anläggning 07 under tabell DCL/1 utgår: "Ler 2-12 samt Ler 5-15 och Mull 3-5 samt Mull 5-8" och ersätts av: "Lerinnehåll: 5-8 vikt%. Avser Skelettjord Skelettjorden byggs upp av en rotvänlig volym med bergkross, s k makadam, av stenfraktion alternativt mm. Stenfraktionen ska vara så ren som möjligt, normalt godkänns en avvikelse upp till 20% något som inte godkänns i detta fall. ergkrossvolymen ska ha en total tjocklek på 800 mm. ergkrossen läggs ut i lager om 300 mm som komprimeras med vibroplatta med minst sex överfarter. Växtjord med en lerhalt på mellan 5 8 vikt% strös ut på bergkrosslagret och spolas ned mellan stenarna med högt tryck lagervis. För att infiltrera rätt

15 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 15(30) mängd jord i bergkrossen ska varje omgång växtjord som spolas ned ej överstiga 20 mm tjocklek. Växtjorden spolas ned i flera omgångar så att bergkrossvolymen blir mättad. Ingen överbliven jord ska ligga kvar efter nedspolning. ergkrossen ska vara synliga i ett rätt mättat skärvlager. eräknad åtgång växtjord; 1 m3 bergkross = 0,25 m3 växtjord. Vid situationer där befintlig jord i terrass håller ett högre lerinnehåll >10 vikt%, kan lerhalten vara lägre i växtjorden. Lerhalten i växtjorden bör dock aldrig understiga 4 vikt %. Växtjorden ska uppfylla näringskrav enl AnläggingsAMA 98 Tabell RA DCL /1 DCL.2 DCL.23 DCL.24 DCL.25 DD DD Förberedelser för sådd, plantering m m eakta jordanalys enligt DCL.11. Innan plantering av perenner och buskar skall ett lager om 5-10 cm av barkmull (obs, ej täckbark) placeras över samtliga PL1- ytor. Gödsling Konstgödning får ej användas. Planteringsyta PL1 skall gödslas innan plantering. Användning av naturgödsel färdigblandad med växtjord från leverantör rekommenderas. Riktvärden för näringsinnehåll som anges i tabell RA DCL/1 skall uppnås. Jordbearbetning Avjämning m m av växtbädd Största stenstorlek som får finnas kvar i ytan är 35 mm. Avjämning av växtbädd ska utföras med 20 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning. VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M SÅDD, PLANTERING M M Växtbädden ska godkännas av beställaren innan plantering, sådd o d får utföras. Planteringsytor Växtjord ska, motsvara krav i tabell DCL/1; växtbädd till busk- och trädplantering, lerhalt 5-10 viktprocent. Mineraljord ska utgöras av material ur tabell 13a, enligt tabell DC/2. efintlig mineraljord kan användas om den uppfyller ovannämnda krav. PL1, Perenner och träd Se skraffering och trädsymboler på 2L Växtbädd: 400 mm växtjord, 400 mm mineraljord. Luckring av terrass 200 mm

16 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 16(30) PL2, Marktäckare/perenner Växtbädd: 300 mm växtjord, 300 mm mineraljord. Luckring av terrass 200 mm. PL3, Marktäckare/perenner Växtbädd: 300 mm växtjord, 300 mm mineraljord. Luckring av terrass 200 mm. Växtjord ska vara typ Hasselfors Trädgårdsjord E. DCL.14 Speciella växtbäddar Växtbädd i urnor, lådor o d Avser växtjord i planteringsurna E: Jord ska läggas ut så att växtbädden ej packas. Jorden läggs ut med överhöjning. Växtjord ska vara typ Hasselfors Trädgårdsjord E. DD.2 Plantering av plantskoleväxter Växterna skall uppfylla fordringarna enligt Trädgårdsnäringens Riksförbunds "Kvalitetsregler för plantskoleväxter". Föreskrivet växtmaterial skall beställas senast 3 månader innan det att plantering skall utföras. Träd med kvalitet/storlek högstam skall vara depåodlade innan leverans. Entreprenören skall uppvisa kopia av orderbekräftelse på beställning av föreskrivet växtmaterial för eställare och landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur och landskap senast 2 månader innan plantering sker. Växtmaterial som inte planteras inom 1 dag efter leverans skall snarast efter leveranskontroll placeras i växtdepå. Växtdepån skall placeras på skuggig plats inom arbetsområdet. Jorddjupet i växtdepån skall vara minst 0,6 m. Fram till plantering skall jordslaget växtmaterial vattnas. Kyllagrat kruk- eller containerodlat växtmaterial får planteras tom maj månad om väderleken är gynnsam för etablering av växterna. Kemisk ogräsbekämpning är inte tillåten. Leveransbesiktning ska utföras av beställarens ombud och omfatta antal, kvalitet, art, sort, storlek, sundhet och allmän kondition. Leveransbesiktning ska protokollföras. Alla perenner ska vara av A-kvalitet.

17 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 17(30) DD.22 Plantering av träd Kvalitet: högstam 4x ompl. Storlek: Antal: 13 st DDC STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER Stöd för stamträd Planteringsstöd utförs av 3 st trästörar, Ø 70 mm. En av störarna går upp till 0,1 meter under nedersta grenen i trädkronan. De två andra går upp 1,0 meter över mark. Störarna placeras som en liksidig triangel. Den långa stören placeras på den sida av trädet som ligger mot den förhärskande vindriktningen. Störarna stabiliseras med en metallkrage, typ Utetjänsts Fixeringstriangel eller likvärdig, placerad ca 20 mm under ovankant stör. Trädet binds till samtliga störar med sadelhjord (jute). redd, 60 mm. Trä får inte vara kreosotbehandlat. Stöd för klätterväxter Uppbindning mot pinne ska utföras av klätterväxter. Material till uppbindning ska bestå av naturbast. DDC.2 DDC.21 Skydd för växter Skydd mot mekanisk åverkan DDC.24 Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogräs m m Avser Planteringyta PL2 i atriumet. Förses med ett dekorationslager av skiffer 16-32, färg plommon, Tjocklek 30 mm. DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL Slutbesiktning får utföras tidigast 2 månader efter att plantering utförts. Etableringskontroll av planteringsytor genomförs växtsäsongen efter slutbesiktning.

18 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 18(30) DDD.1 DDD.11 DDD.14 DDD.15 Färdigställandeskötsel av träd, buskar m m Luckring, mekanisk ogräsbekämpning kring träd, buskar m m Mekanisk ogräsbekämpning ska utföras med sådant intervall att anläggningen ser vårdad ut. Ogräs får inte växa högre än 30 mm. ekämpning ska utföras minst 4 ggr/växtperiod. Främmande föremål och skräp ska tas bort. Vattning av träd, buskar m m Efter plantering skall vattning av träd och planteringsytor ske i sådan omfattning att en god etablering erhålls. Planteringsytor som ej försetts med bevattningssystem skall, under de två första veckorna efter plantering, vattnas varannan dag. Därefter vattnas det efter behov, dock innan tecken på torkskador uppstår. Vattning sker så sent som möjligt på dagen och mängden vatten ska vara så stor vid varje bevattningstillfälle att vattnet når ner under växternas rotdelar. ekämpning av skadegörare och sjukdomar på träd, buskar m m Kemisk bekämpning får inte utföras utan beställarens godkännande. DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR DEC DEC.5 KANTSTÖD Kantstöd av metall KS1 Kantstöd av cortenstål, tjocklek 6mm. Milford Contrast MK-CC15/6. Monteras med jordspett enlingt leverantör. Visning mot planteringsyta ca 50mm OS! Ingen visning mot hårdgjorda ytor. Kontakt: Milford (+45) (Danmark) DED RÄNNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR

19 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 19(30) RÄ1 TYP: Ytvattenränna i obehandlat gjutjärn fårn GH-form. Produktnamn. HL Linjeafvandingsrist 140x500. Sättes i bruk. Kontakt GH-form, tel DEF DEF.3 DEF.33 DEG DEG.7 DEK FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M elysning Sättning och riktning av fundament/stolpe ingår i entreprenad. Placering enl 2L och 2L Armaturtyp, stolpe och fundament enl E och LJ-handling. Fundament för elstolpe m m Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer Schakt, fyllnad, sättning av fundament, riktning och återfyllning utförs av markentreprenören. Fundament enligt E-handling. Fundament får ej synas efter färdig montering. RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M Pollare, farthinder-, barriärelement m m Avser pollare TYP: PLAZA reflexpullert 900 corténstål. Kontakt GH-form, tel Monteras med markfundament enligt leverantörs anvisningar. Fundament får ej synas efter montering. Reflexslits vänds mot trafikriktnignen. Totalt antal: 3 st FASTA UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR I MARK Soffa A1 TYP: Soffa Joy från yarums bruk Gjutgodsutförande: svartlackerad Virkesutförande: svartlaserad ek Kontakt: yarums bruk, tel Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar Totalt antal: 16 st

20 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 20(30) änk A2 TYP: änk lock bred från yarums bruk Gjutgodsutförande: svartlackerad Virkesutförande: svartlaserad ek Kontakt: yarums bruk, tel Totalt antal: 1 st Stol A3 TYP: Fristående stol Dover från yarums bruk Gjutgodsutförande: svartlackerad Sitsutförande: svartlaserad ek Kontakt: yarums bruk, tel Totalt antal: 6 st Skräpkorg C TYP: Papperkorg Monolit från yaryms bruk Svart med tak, produktnr: Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar. Fundament får ej synas efter montering. Kontakt: yarums bruk, tel: Totalt antal: 6 st Vajer för klätterväxter D TYP: Gröna vajern på rulle från Veg Tech. Ø 4 mm Infästning och fundament enl. leverantör och K. Kontakt: Veg Tech A Tel: Totalt antal: 15 st à ca 8 meter. Planteringskärl E TYP: oboli från Vestre Ø 180 cm, 760 liter, svart 6 st dräneringshål Ø6 mm skall borras i botten. Kontakt: / Planteringskärl förses med bevattningssystem. Typ: Mona Plant System. Dimensionerat för aktuellt kärl. Totalt antal: 3 st.

21 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 21(30) Planteringslåda F Corténklädd planteringslåda enl. detaljsektion C-C, ritning 2L Flaggstång G TYP: Flaggstång Premium Pro, längd 9 meter. Artikelnr: 1108 Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar Kontakt: Flaggstångsexperten tel: Totalt antal: 3 st Ram H Stålram av corténstål för infästning av vajer D enligt K. Se ritning 2L Infästning i fasad enl. K. Cykelställ Avser Cykelställ längs Jönköpingsvägen och Magasinsgatan, enligt ritning 2L TYP: Nifo ågen för nedgjutning. Kulör: grå RAL 7042 Kontakt: NIFO Lappset, tel: Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar Fundament får ej synas efter montering. Totalt antal: 52 st DG DEK.7 ÅTERSTÄLLNINGSARETEN Förtillverkade fundament för fasta utrustningar och utsmyckningar i mark Schakt, fyllnad, sättning av fundament, riktning och återfyllning utförs av markentreprenören. Fundament enligt respektive leverantör. DG DG.1 ÅTERSTÄLLNINGSARETEN I MARK Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning 2L Återställande av väg, plan o d

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11 Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV BEHOV PROGRAM PROGRAM BEHOV PROGRAM SKISS Cykelparkering Bilparkering Mattpisk Källaringång Sopptömning, lastzon. Cykelparkering

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 38 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2015-03-10 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund den 14 januari

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 39 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2014-02-07 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 5 iii

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Käppalaverket Parkering samt entré

Käppalaverket Parkering samt entré Käppalaverket Parkering samt entré Mängdförteckning med beskrivande text FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2012-03-21 Handläggare Mark: Wanja Strid, Sweco Handläggare Landskap: Anna Åkerberg, Sweco REV ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm

Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm 2014-09-05 Diarienr 2014.101 1(5) Regler för grävning och utnyttjande av allmän platsmark för ledningar mm Följande tillämpningsanvisningar gäller vid grävning i gatu- och parkmark inom Staffanstorps kommun,

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro Järngatan 30 040-41

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL

VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL BETONGPRODUKTER VI FÖLJER STENHÅRT MOTTOT ENKELT UTAN KRÅNGEL Nu har vi på Nordic Granit öppnat kontor och lager i Norrköping. Det är till och med så att det är det största lagret av stenprodukter i hela

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017

Förstärkningsåtgärder av Sillviksvägarna 2015-2017 Handling 11.1 Teknisk beskrivning Handling 11.1 Teknisk beskrivning, TB 2015-05-08 Granskningshandling 2015-04-30 BET Ändringen avser Datum Sign - - 2015-04-22 MYN INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION

BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION BRF SYSSLOMANNEN BEFINTLIG SITUATION baksida PLANSKISS 4 2 1 3 BAKGRUND Brf Sysslomannens fastighet är belägen på Sysslomansgatan

Läs mer

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Tekniska förvaltningen Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Reviderad 2013-02-26 Innehållsförteckning Motalas policy för grävning i allmän mark...2 Miljöhänsyn...2 Trafikanordningsplan...2

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer

Grågröna systemlösningar för hållbara städer Grågröna systemlösningar för hållbara städer Kontrollrutin för naturstens- och markbetongöverbyggnader i trafikklass G/C, 0, 1 och 2 i urban miljö Program: Vinnova Utmaningsdriven innovation Hållbara attraktiva

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utformning och installationer på kommunal mark Innehållsförteckning sida 1. Allmänt 3 2. Pollare 3 3. Stolpfundament 4 4. Papperskorg 4 5. Askkopp 5 6. Soffa/bänk 5 7. Belysning 6 8. Blomsterurnor 6 9.

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Bender L- och T-Stöd

Bender L- och T-Stöd Bender L- och T-Stöd Benders stödmurselement tillverkas som standard med en grå rollad yta. Vi kan även erbjuda vissa modeller med slät yta, grafisk design eller gjutna mot matris. Elementen är försedda

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

m e g awa l l G A R D E N

m e g awa l l G A R D E N m e g awa l l G A R D E N Bender Megawall mot oanade höjder! Ett komplett kostnadseffektivt jordarmerat stödmursystem, för såväl privata som offentliga miljöer. Tack vare systemets alla delar följer du

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02.

Kv Telegrafen 1. Huddinge. Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen. PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013.02. 1(7) Kv Telegrafen 1 Huddinge Nybyggnad garagebyggnad för Närpolisen PROGRAMBESKRIVNING för totalentreprenad 2013.02.08 Projektengagemang kring Arkitektur AB Årstaängsvägen 19B, Box 471 46 100 74 Stockholm

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas.

Steg 1: Steg 2: Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. 58 Gröna Tak och gröna gårdar SYSTEM gröna gårdar och takträdgårdar Steg : Bärigheten hos det underliggande taket/bjälklaget avgör hur tunga och tjocka växtuppbyggnader som kan tillåtas. Steg : Vegetationstypen

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

MÅL. växtbäddar som är långsiktigt hållbara. minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande. enkelt utförande för säkert resultat

MÅL. växtbäddar som är långsiktigt hållbara. minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande. enkelt utförande för säkert resultat MÅL växtbäddar som är långsiktigt hållbara minsta möjliga miljöbelastning utifrån materialval och utförande enkelt utförande för säkert resultat låga driftkostnader en slutprodukt där träd och växtbäddar

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

trädgropar Sid. C1-C8

trädgropar Sid. C1-C8 Välkommen till startsidan för vårt omfattande informationsmaterial om trädvårdsprodukter. Materialet är indelat i följande huvuddelar: A: Gjutjärnsgaller Sid. A0 - A43 B: Planteringslådor av betong Sid.

Läs mer

Källbäcksryd 1:267 m.fl. Rydsgatan

Källbäcksryd 1:267 m.fl. Rydsgatan . Rydsgatan Nybyggnad av bostäder Rambeskrivning - Mark och yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Borås 2013-07-01 Upprättad av: Mark och Landskap i Väst AB Sturegatan 31 503 42 Borås Tfn: 033-10

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Bestämmelser om grävning på allmän plats

Bestämmelser om grävning på allmän plats Bestämmelser om grävning på allmän plats Denna bestämmelse reglerar grävningsarbeten i allmän plats (gator, vägar, parker och övrig allmän platsmark). Senast uppdaterad 2006-11-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter (ange stamfastighet understruken) Fastighetsbeteckning för den fastighet där avloppsanläggningen ligger Anläggningen togs/tas

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Biokol i urbana vegetationsbäddar

Biokol i urbana vegetationsbäddar Biokol i urbana vegetationsbäddar Ann-Mari Fransson Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Planteringar som anlagts eller renoverats med biokol Herrhagsvägen Sthlm, biokol i växtbädd för träd

Läs mer

Anvisning för. Grävning i gator, vägar och allmän mark

Anvisning för. Grävning i gator, vägar och allmän mark Anvisning för Grävning i gator, vägar och allmän mark 0 1 Inledning Den negativa effekten på kommunala gator och vägar av ingrepp i vägkroppen, exempelvis i samband med utbyggnad av fjärrvärme, kabel-tv,

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun

Lantmannen 7, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19 Konsult Structor

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

Tillväxt och vitalitet hos urbana träd

Tillväxt och vitalitet hos urbana träd Grå-Gröna systemlösningar för hållbara städer Tillväxt och vitalitet hos urbana träd Frida Andreasson, Björn Embrén, Örjan Stål, Ann-Mari Fransson VIÖS AB Prunus avium Plena planterad som 25-30 cm träd

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter

Skyddsföreskrifter. - Malmsjöåsens vattentäkter Skyddsföreskrifter - Malmsjöåsens vattentäkter Telge Nät AB Tel vxl 08-553 220 00 Org.nr 556558-1757 Box 633 151 27 Södertälje Fax 08-553 222 04 Säte i Södertälje Besöksadress Holmfastvägen 31, Södertälje

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Grundläggningsarbeten. Byggprocessen. Markarbeten, projektering. Anläggning, byggbeskrivning. Projektering. Projektering Produktion

Grundläggningsarbeten. Byggprocessen. Markarbeten, projektering. Anläggning, byggbeskrivning. Projektering. Projektering Produktion Grundläggningsarbeten Projektering Produktion Byggprocessen Utredning Projektering Upphandling Byggproduktion Förvaltning Rivning Markarbeten, projektering Markförhållanden Ledningar Grundläggningsmetod

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Bilaga 2 Teknisk specifikation

Bilaga 2 Teknisk specifikation Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 Bilaga 2 Teknisk specifikation

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser.

Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. Anvisning för inglasning av balkong, altan, takterrass, uppförande av staket/plank, samt montage av markiser. 1. Inledning Har bostadsrättsinnehavare i föreningen planer på att göra någon form av förändring

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer