11.1 Markbyggnadsbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11.1 Markbyggnadsbeskrivning"

Transkript

1 Handling 11.1 Sidantal Markbyggnadsbeskrivning Kv Knekten 16, VÄRNAMO SYSTEMHANDLING ETAPP 2 Uppdragsansvarig: Per Andersson mark: yttre VA: Vladan Jakesevic ET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 Logo INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING,... 3 FÖRARETEN... 3 C HJÄLPARETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 5 E FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 6 F TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M... 6 C SCHAKT... 8 D LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR DEC KANTSTÖD DG ÅTERSTÄLLNINGSARETEN F MURVERK F MURVERK AV NATURSTEN I ANLÄGGNING F MURAR AV NATURSTEN G KONSTUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT G KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING G KONSTRUKTIONER AV NATURSTENSELEMENT I ANLÄGGNING N KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING TEXTER ANPASSADE TILL AMA ANLÄGGNING 07, UPPDATERADE T O M AMA-NYTT 2/ P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT P RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSEHANDLINGAR, PROVNINGAR PD RUNNAR O D I MARK Y MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING... 30

3 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 3(30) Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10 Föreskrivet material eller likvärdigt gäller, där inget annat anges. Denna beskrivning ansluter till ritning 2L , 2L , 2L , 2L , 2R och 2R Hänvisning till standard Hänvisning i AMA till standard sker genom att standardens beteckning anges i texten. I vissa fall förekommer även precisering av utgåva, ändring eller tillägg. Om ingen närmare precisering anges i förfrågningsunderlag gäller den utgåva av standarden som var gällande vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Anläggning 07 framgår av avsnittet Förteckning över åberopad standard. Hänvisning till litteratur Hänvisning till litteratur sker genom att dess titel anges i texten utan precisering av utgåva eller eventuella tillägg eller ändringar. Om ny utgåva, ändringar eller tillägg givits ut gäller de som var aktuella vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Anläggning 07 framgår av avsnittet Förteckning över åberopad litteratur FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, Entreprenören skall på platsen förvissa sig om arbetsområdets utseende och belägenhet, samt göra sig fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på kostnaderna för entreprenaden och dess bedrivande. FÖRARETEN Utgångspunkter för mätning i plan och nivå är polygon- och fixpunkter som ingår i kommunens stomnät. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Mark- och vattenförhållanden m m Enligt Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad Topografiska förhållanden efintliga förhållanden i fastighetens utkanter framgår av ritning 2L och 2L

4 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 4(30) Geotekniska förhållanden Enligt Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad Föroreningar Nedanstående text gäller endast yttre mark Inga kända föroreningar förekommer. Om föroreningar i mark upptäcks ska beställaren omedelbart underrättas. Asfaltlagren har ej undersökts avseende 16-PAH (stenkolstjära), se även C.15. Om föroreningar förekommer gäller följande: Målsättningen för entreprenörens val av metoder och angrepssätt skall vara att så mycket som möjligt av avfallet ska kunna hanteras/klassificeras som gråzons-avfall eller icke miljöfarligt. Miljöplan resp avfallshanteringsplan ska upprättas enligt AFC Vid avfallshanteringen ska Kretsloppsrådets dokument Lista över farligt avfall (FA-lista) användas. Sanerade mängder ska transporteras till av entreprenören anvisat uppsamlingsställe inom arbetsområdet. Entreprenören ska lämna uppgifter om hur sanering kommer att genomföras. Uppgifterna ska redovisas i avfallshanteringsplanen. Entreprenören ska förankra rutiner med eställarens miljöansvarige..32 efintliga ledningar Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter ut sina ledningar. Vid schaktning nära ledning skall respektive ledningsägares grävningsbestämmelser o dyl följas. Det åligger entreprenören att undersöka om anläggningsarbeten påverkas av befintliga ledningar. Under entreprenadtiden ska befintliga ledningar med tillhörande anordningar vara i drift. Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter ut sina ledningar. Vid schaktning nära ledning skall respektive ledningsägares grävningsbestämelser o dyl följas. Det åligger entreprenören att undersöka om anläggningsarbeten påverkas av befintliga ledningar Under entreprenadtiden ska befintliga ledningar med tillhörande anordningar vara i drift. Ungefärligt läge av kända befintliga ledningar redovisas i VA-planerna.

5 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 5(30) C C.32 C C C.11 UNDERSÖKNINGAR O D Undersökningar av ledningar Inom arbetsområdet förekommer flera olika ledningsslag. Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter ut sina ledningar. Påträffas vid lokalisering och schakt ledningar som ej angivits i handlingen skall dessa omedelbart anmälas till beställarens byggledare. Vid schaktning nära ledning skall respektive ledningsägares grävningsbestämmelser o dyl följas. HJÄLPARETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARETEN I ANLÄGGNING Tillfällig avledning av vatten Schakter skall hållas läns så att arbeten kan utföras i torrhet. Tillrinnande ytvatten skall avledas från schakter. Avledning av vatten skall utföras på sådant sätt att skador ej uppstår på omgivande mark eller anläggningar. Vatten som skall avledas till avloppssystem eller dikningsföretag skall slamavskiljas, se även AFJ.71. Misstänkt förorenat vatten skall genast anmälas till beställaren och får inte släppas ut. All erfoderlig pumpning och avledning av normalt förekommande regn-, yt- och grundvatten skall ingå i ersättningenavlopp. C.2 C.3 J.36 Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning efintliga ledningars läge redovisas normalt utan kostnad av respektive ledningsägare. Eventuell kostnad ersätts separat. Om skada orsakas av entreprenören, eller av denne anlitad entreprenör, på befintlig ledning som angivits på ritning eller av ledningsägaren markerats på platsen, svarar entreprenören för samtliga kostnader för såväl reparation av skada som eventuella driftavbrott och driftomläggningar på ledningsnätet. Arbetena skall utföras på sådant sätt att befintliga anläggningars funktion upprätthålls under byggnadstiden. Tidpunkter för inkopplingsarbeten o dyl skall väljas i samråd med ledningsägaren. Vid korsning av kablar skall dessa hängas upp enligt ledningsägarens anvisningar. Kablar skall framschaktas före ledningsarbetenas utförande Utsättning för ledning

6 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 6(30) C.45 C.7 Åtgärd för mätpunkt o d Mätpunkter skall skyddas. Åtgärd för allmän trafik Ombyggnaden skall ske med så liten inverkan som möjligt på befintlig trafik. Minst ett körfält samt in- och utfarter skall vara fria under hela byggnationen. Är endast ett körfält farbart skall detta regleras så att trafiken flyter smidigt åt alla håll. Särskild föreskrift beträffande trafik till angränsande fastigheter och spårområdet se AFC.13. Trafikanordningsplan för arbetsplatsavstängningen ska upprättas av entreprenören och godkännas av beställaren innan några markarbeten påbörjas. E ED ED.1 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING RIVNING Rivning av anläggning Allt material inom entreprenadområdet, ritning 2L och 2L , skall rivas. Rivet material omhändertas av entreprenören. Avser asfalt med beteckning A2, slitlager fräses av. ED.1112 Rivning av del av rörledning runn, skyddsrör och spindelförlängning till ventil och brandpost kapas minst 1,5 m under omgivande eller blivande markyta. Distansmarkeringar tas bort. In- och utgående ledningar i brunnar som rivs skall proppas om de inte avses att användas för anslutning av nya brunnar enligt VA-planerna. runnar och ledningar rivs enligt VA-planerna. F TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M Innan trädfällning eller röjning påbörjas skall Värnamo kommun kontaktas för eventuellt tillvaratagande av befintlig vegetation.

7 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 7(30) F FC FD FD.2 FE FE.2 J TRÄDFÄLLNING RÖJNING ORTTAGNING AV STUAR Stubbfräsning Stubbar till träd som fällts inom arbetsområdet skall fräsas ned till 0,2 m under befintlig marknivå. ORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN orttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d Avtagning av markvegetation och jordmån skall utföras till nivå med terrassyta dimensionerad av trafikklass/växtbäddstjocklek. Se kod DC och DD, samt ritning 2L GEODETISKA MÄTNINGSARETEN J J.2 J.26 GEODETISKA MÄTNINGSARETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS Koordinatsystem i plan ska vara enligt Värnamo kommun. Höjdsystem ska vara enligt Värnamo kommun Inmätning Utgångspunkter för mätning skall vara fix- och polygonpunkter anslutna till kommunens stomnät. Entreprenören utför och bekostar eventuell komplettering med nya polygonpunkter samt svarar för riktigheten i beräkningsarbetet. Entreprenören skall i god tid kontrollera höjderna på befintlig anläggning. Inmätning av ledningar Ledningar som korsas inmätes i X, Y och Z-led. J.27 Inmätning av mark- och vattenförhållanden För reglering av schakt- och fyllnadsarbeten skall entreprenören mäta: -efintlig markyta före avbaning -Avbanad yta -Terrass efter terrassering -Urgrävningar

8 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 8(30) eställaren skall ges möjlighet att medverka vid mätning och skall informeras tre dagar innan mätning utförs av entreprenören. J.3 C C C Utsättning Se även AFJ.8 Projektören kommer att leverera utsättningsdata i form av dwg-fil till antagen entreprenör. All utsättning ska dokumenteras digitalt. TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M Schakt och fyllnad för ledningsdragning ingår i entreprenad. Allt uppschaktat material som ej används inom projektet är entreprenörens egendom och omhändertas av denne. Schaktningsarbeten ska om möjligt utföras vid torr väderlek. Uttagna massor som inte kan återanvändas ska borttransporteras till av entreprenören anskaffad tipp. Material av typ restprodukter, återvunna material o d som påträffas i jordschakt skall anmälas till beställaren. Alla transporter ingår i entreprenaden. Schaktslänter utförs med lutning anpassad till jordlagrens uppbyggnad, hållfasthet och grundvattenförhållanden samt med beaktande av förekommande last intill schakt. SCHAKT Kulkvarnvärde ska bestämmas enligt SS-EN och VVM 612. JORDSCHAKT Schaktbotten skall besiktigas av beställarens byggledare. Det åligger entreprenören att senast en vecka före besiktning av schaktbotten meddela beställaren. Material av typ restprodukter, återvunna material o d som påträffas i jordschakt skall anmälas till beställaren. Om farligt avfall förekommer skall beställarens byggledare underrättas för åtgärd. Entreprenören skall bevaka om resultat av provning till utskiftningsdjupet visar överensstämmelse med angiven jordart och tjälfarlighetsklass. Rekommendationer i Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad skall följas. Schakt närmare befintlig kabel eller ledning än 1 m ska ske med handschakt.

9 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 9(30) Vid schaktning närmare befintlig kabel eller ledning än 1,0 m och då kabel måste underschaktas och hängas upp ska kontakt tas med ledningsägare. Frilagda kablar ska skyddas mot åverkan enligt ledningsägarens anvisningar. Om skada uppkommit på kabel eller ledning ska detta omedelbart rapporteras till ledningsägares/stadens behöriga installatör. Vid nivåkontroll får höjden för avvägd punkt inte överstiga projekterad höjd, inte heller understiga denna med större mått än 40 mm. C.1 C.11 Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta Jordschakt för väg, plan o d Entreprenören skall i samråd med beställarens byggledare utföra okulär besiktning av terrass och därigenom bestämma om provtagning enl AMA Anläggning 07 skall genomföras. Eventuell provtagning ersätts separat. För jordschakt av tomtmark skall för varje utvärderat värde skjuvhållfasthet vara > 100 kpa. Kontroll skall göras med 1 punkt/1000 m2 slumpvis utvalda enligt VVM 908. Provtagningen skall ske ned till ett djup av minst 1 m under undergrunden. Organiskt material får ej förekomma på tomtmark. Organiskt material > 2 viktprocent får endast förekomma på ytor som är avsedda att bli växtytor. Schaktbotten ska inte packas. Toleranser: Höjdtolerans: ± 40 mm. efintig överbyggnad bedöms ej kunna användas, vilket gör att hela överbyggnaden byts ut. Shaktning sker därefter. D.12 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för perkolationsmagasin m m D.1212 Materialskiljande lager av geotextil under ledningsbädd i ledningsgrav i jord Geotextil ruksklass N3 C.14 Jordschakt för vegetationsyta Schaktdjup motsvarar lagerdjup för påförd jord för respektive planteringsyta. Angående luckring av terrass se DCL.247.

10 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 10(30) Schaktbotten får bara innehålla sten upp till 35 mm. Fall C.2 Jordschakt för byggnad Avser schaktning mot befintlig byggnad för isolering, dränering mm enligt A- och K-handling Fall C.3 C.31 C.311 Jordschakt för ledning Jordschakt för rörledning Normal vattenlänsning ingår i C.11. Schakten skall hållas läns så att erosion och uppmjukning av schaktbotten undvikes. Jordschakt för va-ledning o d Schaktning skall utföras enligt principritning C.311:1. Schakt för ledningsbädd skall utföras. C.3111 Jordschakt för va-ledning Jordschakt för va-ledning, schaktslänt 3:1. Fall CE FYLLNING, LAGER I MARK M M Fyllning och packning Rubrik till tabell CE/3 i AMA ska lyda: Fyllning och packning för väg, plan o d, kategori och C samt järnväg. Största lagertjocklek i m efter packning och minsta antal överfarter per lager vid packning. Vattenbegjutning får inte utföras när lufttemperaturen är lägre än 0 ºC. Grundläggning eller fyllning får ej utföras på uppluckrad schaktbotten. CE CE.4 FYLLNING FÖR VÄG, YGGNAD, RO M M Rekommendationer i Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad skall följas. Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m Avser mur M1, M2, M3 och trappa TR1 och TR2.

11 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 11(30) CE.5 CE.51 CEC CEC.1 CEC.2 CEC.21 CEC.211 Fyllning mot byggnad, bro, mur o d Fyllning mot byggnad Omfattning enligt A- och K-handling Fall FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning m m Fyllning för ledningsbädd Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning Omfattning av ledningar enligt VA- planerna. Fall. CEC.3 CEC.31 CEC.311 Kringfyllning Kringfyllning för rörledning Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning Omfattning av ledningar enligt VA- planen. Fall. CEC.4 CEC.41 CEC.411 Resterande fyllning Resterande fyllning för rörledning Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning Resterande fyllning. Fall A

12 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 12(30) D D D D.1 MARKÖVERYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M LAGER AV GEOTEXTIL Materialskiljande lager av geotextil Avser geotextil mellan förstärkningslager och terrass vid ytor med trafikklass 0 och 3. Avser geotextil under ledningsbädd i ledningsgrav i jord. Avser geotextil mellan bärlager och luftigt bärlager avseende ytor i markplaneringsplan markerat med skraffering för skelettjord. Avser geotextil under grundläggning av mur M1 och M2 enligt K-handling. Geotextil skall vara av bruksklass N3. DC MARKÖVERYGGNADER M M Anläggning ska anpassas till och ansluta väl till omgivande områden. Ytor ska luta jämnt mellan angivna höjder. A1 Slitlager av asfalt. Trafikklass 3. A2 Slitlager av asfalt, endast topp. Trafikklass antas vara 3 på befintlig överbyggnad. G1 Slitlager av grus. Slänt grusas av med bärlageryta av krossat bergmaterial Ytan anpassas i höjd med omkringliggande nivåer. N1 Naturstenshällar i granit. Trafikklass 0. Hällar med flammad ovansida, övriga sidor sågade. Tjocklek: 120mm redd: 300mm Fallande längder mm Sten: Röd granit, Rödbrun ohusgranit, typ roberg

13 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 13(30) Fog max 3mm Hällar ska sättas i 50 mm jordfuktigt cementbruk. Fogas med fogsand TG1 Starka Siena 233x117x80. Trafikklass 0. Kulör: Ljusgrå 12 och/eller Carbone 25 (mörkt grå/svart) Läggs i fiskben. Mot alla kanter, kantstenar, murar, trappor och liknande läggs en rad rullskift med kortsidan mot kanten. Fogning ska utföras med fogsand. L1 Taktilt ledstråk/ledeelement) Pictoform från GH Form i gjutjärn 300x100x70 Produktnr: Kontakt: GH Form tel: DCL DCL.1 ÖVERYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR Växtbädd Markprofilen för växtbädd gällande träd skall vara homogen i textur ner till terrass dvs inga större avvikelser får förekomma i kornstorleksfördelningen mellan mineral och växtjorden. Det enda som ska skilja är att mineraljorden ska ha lägre mullhalt än ovanliggande växtjord. Den totala växtbäddsprofilen (mineral och växtjord) för träd bör aldrig understiga 800 mm. Vid förhållanden där terrassmaterialet bedöms kunna användas som mineraljord behöver den inte bytas ut. Växtjord och mineraljord som används skall vara fri från rotogräs. Detta gäller även om befintlig växtjord används. Vid allt arbete med växtjord får endast grävande och lyftande maskiner användas. Vid anläggning och bearbetning ska växtjord vara upptorkad. DCL.11 Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord Luckring Omedelbart innan växtjord utlägges, skall terrassytan luckras till 200 mm:s djup (om inget annat djup anges). Efter luckringen borttages sten större än 50 mm.

14 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 14(30) Växtbädd får ej trafikeras eller på annat sätt komprimeras. Efter luckring och innan växtjord utläggs, skall byggledaren kontaktas för kontroll av schaktbotten. Mineraljord Påförd underliggande mineraljord skall i alla ytor vara en mullfri, lerig gruseller sandjord (enl. grupp 13a tabell DC/2 i AMA Anläggning 07). Växtjord Växtjorden skall bestå av det översta lagret från en kulturjordmån (åkermarkens matjordslager). Mineralsammansättningen skall vara enligt DCL/1. Följande text i AMA Anläggning 07 under tabell DCL/1 utgår: "Ler 2-12 samt Ler 5-15 och Mull 3-5 samt Mull 5-8" och ersätts av: "Lerinnehåll: 5-8 vikt%. Mullhalt: 3-5 vikt%." efintlig matjord får användas om den uppfyller ovanstående krav. På all växtjord (både bef. och anskaffad) skall entreprenören utföra och bekosta jordanalys enligt AL-metoden, inkluderande ett skriftligt jordförbättringsråd från provningsanstalten. Entreprenören skall, för att få rätt råd, till provningsanstalten ange vad för typ av ytor jorden skall användas till och ev. föreslagna inblandningar. Analys med råd skall sedan uppvisas för beställarens byggledare innan utläggningen av växtjord sker. eställaren tar beslut om vilka jordförbättrande åtgärder som skall genomföras. DCL.13 Växtbädd typ skelettjord Avser växtjord för skelettjord. Jorden skall bestå av växtjord uppblandad med 20 vol% väl förmultnad lövkompost eller likvärdig. Växtjord skall uppfylla kraven under kod DCL.11 Följande text i AMA Anläggning 07 under tabell DCL/1 utgår: "Ler 2-12 samt Ler 5-15 och Mull 3-5 samt Mull 5-8" och ersätts av: "Lerinnehåll: 5-8 vikt%. Avser Skelettjord Skelettjorden byggs upp av en rotvänlig volym med bergkross, s k makadam, av stenfraktion alternativt mm. Stenfraktionen ska vara så ren som möjligt, normalt godkänns en avvikelse upp till 20% något som inte godkänns i detta fall. ergkrossvolymen ska ha en total tjocklek på 800 mm. ergkrossen läggs ut i lager om 300 mm som komprimeras med vibroplatta med minst sex överfarter. Växtjord med en lerhalt på mellan 5 8 vikt% strös ut på bergkrosslagret och spolas ned mellan stenarna med högt tryck lagervis. För att infiltrera rätt

15 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 15(30) mängd jord i bergkrossen ska varje omgång växtjord som spolas ned ej överstiga 20 mm tjocklek. Växtjorden spolas ned i flera omgångar så att bergkrossvolymen blir mättad. Ingen överbliven jord ska ligga kvar efter nedspolning. ergkrossen ska vara synliga i ett rätt mättat skärvlager. eräknad åtgång växtjord; 1 m3 bergkross = 0,25 m3 växtjord. Vid situationer där befintlig jord i terrass håller ett högre lerinnehåll >10 vikt%, kan lerhalten vara lägre i växtjorden. Lerhalten i växtjorden bör dock aldrig understiga 4 vikt %. Växtjorden ska uppfylla näringskrav enl AnläggingsAMA 98 Tabell RA DCL /1 DCL.2 DCL.23 DCL.24 DCL.25 DD DD Förberedelser för sådd, plantering m m eakta jordanalys enligt DCL.11. Innan plantering av perenner och buskar skall ett lager om 5-10 cm av barkmull (obs, ej täckbark) placeras över samtliga PL1- ytor. Gödsling Konstgödning får ej användas. Planteringsyta PL1 skall gödslas innan plantering. Användning av naturgödsel färdigblandad med växtjord från leverantör rekommenderas. Riktvärden för näringsinnehåll som anges i tabell RA DCL/1 skall uppnås. Jordbearbetning Avjämning m m av växtbädd Största stenstorlek som får finnas kvar i ytan är 35 mm. Avjämning av växtbädd ska utföras med 20 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning. VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M SÅDD, PLANTERING M M Växtbädden ska godkännas av beställaren innan plantering, sådd o d får utföras. Planteringsytor Växtjord ska, motsvara krav i tabell DCL/1; växtbädd till busk- och trädplantering, lerhalt 5-10 viktprocent. Mineraljord ska utgöras av material ur tabell 13a, enligt tabell DC/2. efintlig mineraljord kan användas om den uppfyller ovannämnda krav. PL1, Perenner och träd Se skraffering och trädsymboler på 2L Växtbädd: 400 mm växtjord, 400 mm mineraljord. Luckring av terrass 200 mm

16 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 16(30) PL2, Marktäckare/perenner Växtbädd: 300 mm växtjord, 300 mm mineraljord. Luckring av terrass 200 mm. PL3, Marktäckare/perenner Växtbädd: 300 mm växtjord, 300 mm mineraljord. Luckring av terrass 200 mm. Växtjord ska vara typ Hasselfors Trädgårdsjord E. DCL.14 Speciella växtbäddar Växtbädd i urnor, lådor o d Avser växtjord i planteringsurna E: Jord ska läggas ut så att växtbädden ej packas. Jorden läggs ut med överhöjning. Växtjord ska vara typ Hasselfors Trädgårdsjord E. DD.2 Plantering av plantskoleväxter Växterna skall uppfylla fordringarna enligt Trädgårdsnäringens Riksförbunds "Kvalitetsregler för plantskoleväxter". Föreskrivet växtmaterial skall beställas senast 3 månader innan det att plantering skall utföras. Träd med kvalitet/storlek högstam skall vara depåodlade innan leverans. Entreprenören skall uppvisa kopia av orderbekräftelse på beställning av föreskrivet växtmaterial för eställare och landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur och landskap senast 2 månader innan plantering sker. Växtmaterial som inte planteras inom 1 dag efter leverans skall snarast efter leveranskontroll placeras i växtdepå. Växtdepån skall placeras på skuggig plats inom arbetsområdet. Jorddjupet i växtdepån skall vara minst 0,6 m. Fram till plantering skall jordslaget växtmaterial vattnas. Kyllagrat kruk- eller containerodlat växtmaterial får planteras tom maj månad om väderleken är gynnsam för etablering av växterna. Kemisk ogräsbekämpning är inte tillåten. Leveransbesiktning ska utföras av beställarens ombud och omfatta antal, kvalitet, art, sort, storlek, sundhet och allmän kondition. Leveransbesiktning ska protokollföras. Alla perenner ska vara av A-kvalitet.

17 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 17(30) DD.22 Plantering av träd Kvalitet: högstam 4x ompl. Storlek: Antal: 13 st DDC STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER Stöd för stamträd Planteringsstöd utförs av 3 st trästörar, Ø 70 mm. En av störarna går upp till 0,1 meter under nedersta grenen i trädkronan. De två andra går upp 1,0 meter över mark. Störarna placeras som en liksidig triangel. Den långa stören placeras på den sida av trädet som ligger mot den förhärskande vindriktningen. Störarna stabiliseras med en metallkrage, typ Utetjänsts Fixeringstriangel eller likvärdig, placerad ca 20 mm under ovankant stör. Trädet binds till samtliga störar med sadelhjord (jute). redd, 60 mm. Trä får inte vara kreosotbehandlat. Stöd för klätterväxter Uppbindning mot pinne ska utföras av klätterväxter. Material till uppbindning ska bestå av naturbast. DDC.2 DDC.21 Skydd för växter Skydd mot mekanisk åverkan DDC.24 Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogräs m m Avser Planteringyta PL2 i atriumet. Förses med ett dekorationslager av skiffer 16-32, färg plommon, Tjocklek 30 mm. DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL Slutbesiktning får utföras tidigast 2 månader efter att plantering utförts. Etableringskontroll av planteringsytor genomförs växtsäsongen efter slutbesiktning.

18 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 18(30) DDD.1 DDD.11 DDD.14 DDD.15 Färdigställandeskötsel av träd, buskar m m Luckring, mekanisk ogräsbekämpning kring träd, buskar m m Mekanisk ogräsbekämpning ska utföras med sådant intervall att anläggningen ser vårdad ut. Ogräs får inte växa högre än 30 mm. ekämpning ska utföras minst 4 ggr/växtperiod. Främmande föremål och skräp ska tas bort. Vattning av träd, buskar m m Efter plantering skall vattning av träd och planteringsytor ske i sådan omfattning att en god etablering erhålls. Planteringsytor som ej försetts med bevattningssystem skall, under de två första veckorna efter plantering, vattnas varannan dag. Därefter vattnas det efter behov, dock innan tecken på torkskador uppstår. Vattning sker så sent som möjligt på dagen och mängden vatten ska vara så stor vid varje bevattningstillfälle att vattnet når ner under växternas rotdelar. ekämpning av skadegörare och sjukdomar på träd, buskar m m Kemisk bekämpning får inte utföras utan beställarens godkännande. DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR DEC DEC.5 KANTSTÖD Kantstöd av metall KS1 Kantstöd av cortenstål, tjocklek 6mm. Milford Contrast MK-CC15/6. Monteras med jordspett enlingt leverantör. Visning mot planteringsyta ca 50mm OS! Ingen visning mot hårdgjorda ytor. Kontakt: Milford (+45) (Danmark) DED RÄNNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR

19 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 19(30) RÄ1 TYP: Ytvattenränna i obehandlat gjutjärn fårn GH-form. Produktnamn. HL Linjeafvandingsrist 140x500. Sättes i bruk. Kontakt GH-form, tel DEF DEF.3 DEF.33 DEG DEG.7 DEK FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M elysning Sättning och riktning av fundament/stolpe ingår i entreprenad. Placering enl 2L och 2L Armaturtyp, stolpe och fundament enl E och LJ-handling. Fundament för elstolpe m m Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer Schakt, fyllnad, sättning av fundament, riktning och återfyllning utförs av markentreprenören. Fundament enligt E-handling. Fundament får ej synas efter färdig montering. RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M Pollare, farthinder-, barriärelement m m Avser pollare TYP: PLAZA reflexpullert 900 corténstål. Kontakt GH-form, tel Monteras med markfundament enligt leverantörs anvisningar. Fundament får ej synas efter montering. Reflexslits vänds mot trafikriktnignen. Totalt antal: 3 st FASTA UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR I MARK Soffa A1 TYP: Soffa Joy från yarums bruk Gjutgodsutförande: svartlackerad Virkesutförande: svartlaserad ek Kontakt: yarums bruk, tel Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar Totalt antal: 16 st

20 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 20(30) änk A2 TYP: änk lock bred från yarums bruk Gjutgodsutförande: svartlackerad Virkesutförande: svartlaserad ek Kontakt: yarums bruk, tel Totalt antal: 1 st Stol A3 TYP: Fristående stol Dover från yarums bruk Gjutgodsutförande: svartlackerad Sitsutförande: svartlaserad ek Kontakt: yarums bruk, tel Totalt antal: 6 st Skräpkorg C TYP: Papperkorg Monolit från yaryms bruk Svart med tak, produktnr: Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar. Fundament får ej synas efter montering. Kontakt: yarums bruk, tel: Totalt antal: 6 st Vajer för klätterväxter D TYP: Gröna vajern på rulle från Veg Tech. Ø 4 mm Infästning och fundament enl. leverantör och K. Kontakt: Veg Tech A Tel: Totalt antal: 15 st à ca 8 meter. Planteringskärl E TYP: oboli från Vestre Ø 180 cm, 760 liter, svart 6 st dräneringshål Ø6 mm skall borras i botten. Kontakt: / Planteringskärl förses med bevattningssystem. Typ: Mona Plant System. Dimensionerat för aktuellt kärl. Totalt antal: 3 st.

21 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 21(30) Planteringslåda F Corténklädd planteringslåda enl. detaljsektion C-C, ritning 2L Flaggstång G TYP: Flaggstång Premium Pro, längd 9 meter. Artikelnr: 1108 Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar Kontakt: Flaggstångsexperten tel: Totalt antal: 3 st Ram H Stålram av corténstål för infästning av vajer D enligt K. Se ritning 2L Infästning i fasad enl. K. Cykelställ Avser Cykelställ längs Jönköpingsvägen och Magasinsgatan, enligt ritning 2L TYP: Nifo ågen för nedgjutning. Kulör: grå RAL 7042 Kontakt: NIFO Lappset, tel: Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar Fundament får ej synas efter montering. Totalt antal: 52 st DG DEK.7 ÅTERSTÄLLNINGSARETEN Förtillverkade fundament för fasta utrustningar och utsmyckningar i mark Schakt, fyllnad, sättning av fundament, riktning och återfyllning utförs av markentreprenören. Fundament enligt respektive leverantör. DG DG.1 ÅTERSTÄLLNINGSARETEN I MARK Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning 2L Återställande av väg, plan o d

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD EN HANDBOK 2009.02.23

VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD EN HANDBOK 2009.02.23 VÄXTBÄDDAR I STOCKHOLM STAD EN HANDBOK 2009.02.23 2009.02.23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD Denna skrift är framtagen på initiativ av Stockholms stad genom Björn Embrén. Skriften syftar till att sprida kunskap,

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN

TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN TEKNISK HANDBOK ÖSTERÅKERS KOMMUN 2000-05-08 Senast reviderad 2003-12-19 FÖRHANDSKOPIA 2004-01-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.11 Praktisk tillämpning.12 Miljöpolicy.13 Struktur och

Läs mer

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 1 (128) TEKNISK HANDBOK UPPLANDS VÄSBY KOMMUN Revidering Teknisk handbok Datum: 2013-02-04 Nytt höjdsystem 4 feb 2013 Från och med den 4 februari används höjdsystemet RH2000 i Upplands Väsby (tidigare

Läs mer

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014

Trafikkontoret 2014-03-03. Teknisk Handbok 2014 Trafikkontoret 2014-03-03 Teknisk Handbok 2014 Innehåll TH - Del Benämning 0 Inledning 1 Ritningar 2 Anläggning 3 Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 4 Belysning 5 Trafikanordningar

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Obundna material. Inledning. E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning. ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel E Obundna material

Obundna material. Inledning. E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning. ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel E Obundna material ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 E E1 Obundna material Inledning E1.1 Kapitlets omfattning och uppläggning Detta kapitel omfattar krav som gäller vägens underbyggnad, dvs. terrassen och den del av vägkroppen

Läs mer

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING

Teknisk handbok Datum: 2004-01-21 Täby kommun 0.1 TEKNISK HANDBOK. Del 0 INLEDNING .1 PRAKTISK TILLÄMPNING Del 0 INLEDNING 0.1 TEKNISK HANDBOK.1 PRAKTISK TILLÄMPNING Allmänt Teknisk handbok för gata, park och VA är anpassad efter de nya medier och tekniska möjligheter som finns idag. Teknisk handbok reglerar

Läs mer

HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål

HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål HUR MÅR VÅRA STADSTRÄD? Thorbjörn Andersson och Örjan Stål INNEHÅLL Sammanfattning 1 Inledning 2 Metod 3 Resultat 4 Diskussion 5 De tio viktigaste slutsatserna 6 Källförteckning 7 Enkätpersonerna 8 Åtta

Läs mer

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad

BRF Bolinderbyn 1. Dräneringsarbeten 2014-2015. Administrativa föreskrifter för totalentreprenad BRF Bolinderbyn 1 Dräneringsarbeten 2014-2015 Administrativa föreskrifter för totalentreprenad Järfälla 2014-04-21 Sidan 1 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFA ALLMÄN ORIENTERING 1 AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén.

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén. SCHAKTA SÄKERT Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kun skap om hur man utformar och utför

Läs mer

TEKNISK HANDBOK. Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 2015-04-22

TEKNISK HANDBOK. Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och installationer 2015-04-22 TEKNISK HANDBOK Del 3- Konstbyggnader, tekniska anläggningar och 2015-04-22 Sidan 2 (59) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN 3. Konstbyggnader, tekniska anläggningar och... 5 30. Allmänt... 5 30.1 Definitioner...

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del

Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Beställarhjälp för upphandling av bergvärmepumpar - en sammanfattning med förslag på kontrakt och formulering av AF-del Detta är en sammanfattning av rapporten Beställarhjälp för upphandling av bergvärme

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker

Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Elin Rystedt Karl Ingelstam 2015-06-03 KSN-2015-1143 Kommunstyrelsen Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker Förslag till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD GOIN AB PERSTORP KOMMUN PERSTORPS 25:27 TEKNISKA KONTORET ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 07 TOTALENTREPRENAD AVSEENDE NYBYGGNAD AV OMKLÄDNINGSBYGGNAD

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Utemiljöns betydelse. för hälsan... 3 Äldre människors. utevistelse... 3 Tillgänglighet...

Läs mer

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak

TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Rådgivningsavdelningen informerar om TAK Tips vid rengöring, renovering eller omläggning av tak Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729)

Läs mer

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad.

Handling 06.1 Sidantal 24. Växjö kommun. Gemla 5:70. Bostäder. Förfrågningsunderlag. Administrativa föreskrifter Totalentreprenad. Handling 06.1 Sidantal 24 Växjö kommun Administrativa föreskrifter Totalentreprenad Innehållsförteckning AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN ORIENTERING... 3 AFA.1 Kontaktuppgifter 3 AFA.2 Orientering

Läs mer