11.1 Markbyggnadsbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11.1 Markbyggnadsbeskrivning"

Transkript

1 Handling 11.1 Sidantal Markbyggnadsbeskrivning Kv Knekten 16, VÄRNAMO SYSTEMHANDLING ETAPP 2 Uppdragsansvarig: Per Andersson mark: yttre VA: Vladan Jakesevic ET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2 Logo INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING,... 3 FÖRARETEN... 3 C HJÄLPARETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M... 5 E FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING... 6 F TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M... 6 C SCHAKT... 8 D LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR DEC KANTSTÖD DG ÅTERSTÄLLNINGSARETEN F MURVERK F MURVERK AV NATURSTEN I ANLÄGGNING F MURAR AV NATURSTEN G KONSTUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT G KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING G KONSTRUKTIONER AV NATURSTENSELEMENT I ANLÄGGNING N KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING TEXTER ANPASSADE TILL AMA ANLÄGGNING 07, UPPDATERADE T O M AMA-NYTT 2/ P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT P RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSEHANDLINGAR, PROVNINGAR PD RUNNAR O D I MARK Y MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV ANLÄGGNING... 30

3 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 3(30) Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10 Föreskrivet material eller likvärdigt gäller, där inget annat anges. Denna beskrivning ansluter till ritning 2L , 2L , 2L , 2L , 2R och 2R Hänvisning till standard Hänvisning i AMA till standard sker genom att standardens beteckning anges i texten. I vissa fall förekommer även precisering av utgåva, ändring eller tillägg. Om ingen närmare precisering anges i förfrågningsunderlag gäller den utgåva av standarden som var gällande vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Anläggning 07 framgår av avsnittet Förteckning över åberopad standard. Hänvisning till litteratur Hänvisning till litteratur sker genom att dess titel anges i texten utan precisering av utgåva eller eventuella tillägg eller ändringar. Om ny utgåva, ändringar eller tillägg givits ut gäller de som var aktuella vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Anläggning 07 framgår av avsnittet Förteckning över åberopad litteratur FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, Entreprenören skall på platsen förvissa sig om arbetsområdets utseende och belägenhet, samt göra sig fullt förtrogen med de förhållanden som kan inverka på kostnaderna för entreprenaden och dess bedrivande. FÖRARETEN Utgångspunkter för mätning i plan och nivå är polygon- och fixpunkter som ingår i kommunens stomnät. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D Mark- och vattenförhållanden m m Enligt Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad Topografiska förhållanden efintliga förhållanden i fastighetens utkanter framgår av ritning 2L och 2L

4 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 4(30) Geotekniska förhållanden Enligt Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad Föroreningar Nedanstående text gäller endast yttre mark Inga kända föroreningar förekommer. Om föroreningar i mark upptäcks ska beställaren omedelbart underrättas. Asfaltlagren har ej undersökts avseende 16-PAH (stenkolstjära), se även C.15. Om föroreningar förekommer gäller följande: Målsättningen för entreprenörens val av metoder och angrepssätt skall vara att så mycket som möjligt av avfallet ska kunna hanteras/klassificeras som gråzons-avfall eller icke miljöfarligt. Miljöplan resp avfallshanteringsplan ska upprättas enligt AFC Vid avfallshanteringen ska Kretsloppsrådets dokument Lista över farligt avfall (FA-lista) användas. Sanerade mängder ska transporteras till av entreprenören anvisat uppsamlingsställe inom arbetsområdet. Entreprenören ska lämna uppgifter om hur sanering kommer att genomföras. Uppgifterna ska redovisas i avfallshanteringsplanen. Entreprenören ska förankra rutiner med eställarens miljöansvarige..32 efintliga ledningar Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter ut sina ledningar. Vid schaktning nära ledning skall respektive ledningsägares grävningsbestämmelser o dyl följas. Det åligger entreprenören att undersöka om anläggningsarbeten påverkas av befintliga ledningar. Under entreprenadtiden ska befintliga ledningar med tillhörande anordningar vara i drift. Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter ut sina ledningar. Vid schaktning nära ledning skall respektive ledningsägares grävningsbestämelser o dyl följas. Det åligger entreprenören att undersöka om anläggningsarbeten påverkas av befintliga ledningar Under entreprenadtiden ska befintliga ledningar med tillhörande anordningar vara i drift. Ungefärligt läge av kända befintliga ledningar redovisas i VA-planerna.

5 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 5(30) C C.32 C C C.11 UNDERSÖKNINGAR O D Undersökningar av ledningar Inom arbetsområdet förekommer flera olika ledningsslag. Entreprenören ansvarar för att respektive ledningsägare sätter ut sina ledningar. Påträffas vid lokalisering och schakt ledningar som ej angivits i handlingen skall dessa omedelbart anmälas till beställarens byggledare. Vid schaktning nära ledning skall respektive ledningsägares grävningsbestämmelser o dyl följas. HJÄLPARETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARETEN I ANLÄGGNING Tillfällig avledning av vatten Schakter skall hållas läns så att arbeten kan utföras i torrhet. Tillrinnande ytvatten skall avledas från schakter. Avledning av vatten skall utföras på sådant sätt att skador ej uppstår på omgivande mark eller anläggningar. Vatten som skall avledas till avloppssystem eller dikningsföretag skall slamavskiljas, se även AFJ.71. Misstänkt förorenat vatten skall genast anmälas till beställaren och får inte släppas ut. All erfoderlig pumpning och avledning av normalt förekommande regn-, yt- och grundvatten skall ingå i ersättningenavlopp. C.2 C.3 J.36 Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning efintliga ledningars läge redovisas normalt utan kostnad av respektive ledningsägare. Eventuell kostnad ersätts separat. Om skada orsakas av entreprenören, eller av denne anlitad entreprenör, på befintlig ledning som angivits på ritning eller av ledningsägaren markerats på platsen, svarar entreprenören för samtliga kostnader för såväl reparation av skada som eventuella driftavbrott och driftomläggningar på ledningsnätet. Arbetena skall utföras på sådant sätt att befintliga anläggningars funktion upprätthålls under byggnadstiden. Tidpunkter för inkopplingsarbeten o dyl skall väljas i samråd med ledningsägaren. Vid korsning av kablar skall dessa hängas upp enligt ledningsägarens anvisningar. Kablar skall framschaktas före ledningsarbetenas utförande Utsättning för ledning

6 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 6(30) C.45 C.7 Åtgärd för mätpunkt o d Mätpunkter skall skyddas. Åtgärd för allmän trafik Ombyggnaden skall ske med så liten inverkan som möjligt på befintlig trafik. Minst ett körfält samt in- och utfarter skall vara fria under hela byggnationen. Är endast ett körfält farbart skall detta regleras så att trafiken flyter smidigt åt alla håll. Särskild föreskrift beträffande trafik till angränsande fastigheter och spårområdet se AFC.13. Trafikanordningsplan för arbetsplatsavstängningen ska upprättas av entreprenören och godkännas av beställaren innan några markarbeten påbörjas. E ED ED.1 FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING RIVNING Rivning av anläggning Allt material inom entreprenadområdet, ritning 2L och 2L , skall rivas. Rivet material omhändertas av entreprenören. Avser asfalt med beteckning A2, slitlager fräses av. ED.1112 Rivning av del av rörledning runn, skyddsrör och spindelförlängning till ventil och brandpost kapas minst 1,5 m under omgivande eller blivande markyta. Distansmarkeringar tas bort. In- och utgående ledningar i brunnar som rivs skall proppas om de inte avses att användas för anslutning av nya brunnar enligt VA-planerna. runnar och ledningar rivs enligt VA-planerna. F TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M Innan trädfällning eller röjning påbörjas skall Värnamo kommun kontaktas för eventuellt tillvaratagande av befintlig vegetation.

7 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 7(30) F FC FD FD.2 FE FE.2 J TRÄDFÄLLNING RÖJNING ORTTAGNING AV STUAR Stubbfräsning Stubbar till träd som fällts inom arbetsområdet skall fräsas ned till 0,2 m under befintlig marknivå. ORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN orttagning av markvegetation och jordmån inom område för väg, plan o d Avtagning av markvegetation och jordmån skall utföras till nivå med terrassyta dimensionerad av trafikklass/växtbäddstjocklek. Se kod DC och DD, samt ritning 2L GEODETISKA MÄTNINGSARETEN J J.2 J.26 GEODETISKA MÄTNINGSARETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS Koordinatsystem i plan ska vara enligt Värnamo kommun. Höjdsystem ska vara enligt Värnamo kommun Inmätning Utgångspunkter för mätning skall vara fix- och polygonpunkter anslutna till kommunens stomnät. Entreprenören utför och bekostar eventuell komplettering med nya polygonpunkter samt svarar för riktigheten i beräkningsarbetet. Entreprenören skall i god tid kontrollera höjderna på befintlig anläggning. Inmätning av ledningar Ledningar som korsas inmätes i X, Y och Z-led. J.27 Inmätning av mark- och vattenförhållanden För reglering av schakt- och fyllnadsarbeten skall entreprenören mäta: -efintlig markyta före avbaning -Avbanad yta -Terrass efter terrassering -Urgrävningar

8 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 8(30) eställaren skall ges möjlighet att medverka vid mätning och skall informeras tre dagar innan mätning utförs av entreprenören. J.3 C C C Utsättning Se även AFJ.8 Projektören kommer att leverera utsättningsdata i form av dwg-fil till antagen entreprenör. All utsättning ska dokumenteras digitalt. TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M Schakt och fyllnad för ledningsdragning ingår i entreprenad. Allt uppschaktat material som ej används inom projektet är entreprenörens egendom och omhändertas av denne. Schaktningsarbeten ska om möjligt utföras vid torr väderlek. Uttagna massor som inte kan återanvändas ska borttransporteras till av entreprenören anskaffad tipp. Material av typ restprodukter, återvunna material o d som påträffas i jordschakt skall anmälas till beställaren. Alla transporter ingår i entreprenaden. Schaktslänter utförs med lutning anpassad till jordlagrens uppbyggnad, hållfasthet och grundvattenförhållanden samt med beaktande av förekommande last intill schakt. SCHAKT Kulkvarnvärde ska bestämmas enligt SS-EN och VVM 612. JORDSCHAKT Schaktbotten skall besiktigas av beställarens byggledare. Det åligger entreprenören att senast en vecka före besiktning av schaktbotten meddela beställaren. Material av typ restprodukter, återvunna material o d som påträffas i jordschakt skall anmälas till beställaren. Om farligt avfall förekommer skall beställarens byggledare underrättas för åtgärd. Entreprenören skall bevaka om resultat av provning till utskiftningsdjupet visar överensstämmelse med angiven jordart och tjälfarlighetsklass. Rekommendationer i Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad skall följas. Schakt närmare befintlig kabel eller ledning än 1 m ska ske med handschakt.

9 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 9(30) Vid schaktning närmare befintlig kabel eller ledning än 1,0 m och då kabel måste underschaktas och hängas upp ska kontakt tas med ledningsägare. Frilagda kablar ska skyddas mot åverkan enligt ledningsägarens anvisningar. Om skada uppkommit på kabel eller ledning ska detta omedelbart rapporteras till ledningsägares/stadens behöriga installatör. Vid nivåkontroll får höjden för avvägd punkt inte överstiga projekterad höjd, inte heller understiga denna med större mått än 40 mm. C.1 C.11 Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta Jordschakt för väg, plan o d Entreprenören skall i samråd med beställarens byggledare utföra okulär besiktning av terrass och därigenom bestämma om provtagning enl AMA Anläggning 07 skall genomföras. Eventuell provtagning ersätts separat. För jordschakt av tomtmark skall för varje utvärderat värde skjuvhållfasthet vara > 100 kpa. Kontroll skall göras med 1 punkt/1000 m2 slumpvis utvalda enligt VVM 908. Provtagningen skall ske ned till ett djup av minst 1 m under undergrunden. Organiskt material får ej förekomma på tomtmark. Organiskt material > 2 viktprocent får endast förekomma på ytor som är avsedda att bli växtytor. Schaktbotten ska inte packas. Toleranser: Höjdtolerans: ± 40 mm. efintig överbyggnad bedöms ej kunna användas, vilket gör att hela överbyggnaden byts ut. Shaktning sker därefter. D.12 Materialskiljande lager av geotextil i ledningsgrav, för perkolationsmagasin m m D.1212 Materialskiljande lager av geotextil under ledningsbädd i ledningsgrav i jord Geotextil ruksklass N3 C.14 Jordschakt för vegetationsyta Schaktdjup motsvarar lagerdjup för påförd jord för respektive planteringsyta. Angående luckring av terrass se DCL.247.

10 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 10(30) Schaktbotten får bara innehålla sten upp till 35 mm. Fall C.2 Jordschakt för byggnad Avser schaktning mot befintlig byggnad för isolering, dränering mm enligt A- och K-handling Fall C.3 C.31 C.311 Jordschakt för ledning Jordschakt för rörledning Normal vattenlänsning ingår i C.11. Schakten skall hållas läns så att erosion och uppmjukning av schaktbotten undvikes. Jordschakt för va-ledning o d Schaktning skall utföras enligt principritning C.311:1. Schakt för ledningsbädd skall utföras. C.3111 Jordschakt för va-ledning Jordschakt för va-ledning, schaktslänt 3:1. Fall CE FYLLNING, LAGER I MARK M M Fyllning och packning Rubrik till tabell CE/3 i AMA ska lyda: Fyllning och packning för väg, plan o d, kategori och C samt järnväg. Största lagertjocklek i m efter packning och minsta antal överfarter per lager vid packning. Vattenbegjutning får inte utföras när lufttemperaturen är lägre än 0 ºC. Grundläggning eller fyllning får ej utföras på uppluckrad schaktbotten. CE CE.4 FYLLNING FÖR VÄG, YGGNAD, RO M M Rekommendationer i Geoteknisk undersökning, M301b, SV arkitekter & ingenjörer A, daterad skall följas. Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m Avser mur M1, M2, M3 och trappa TR1 och TR2.

11 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 11(30) CE.5 CE.51 CEC CEC.1 CEC.2 CEC.21 CEC.211 Fyllning mot byggnad, bro, mur o d Fyllning mot byggnad Omfattning enligt A- och K-handling Fall FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning m m Fyllning för ledningsbädd Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd för va-ledning o d CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning Omfattning av ledningar enligt VA- planerna. Fall. CEC.3 CEC.31 CEC.311 Kringfyllning Kringfyllning för rörledning Kringfyllning för va-ledning o d CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning Omfattning av ledningar enligt VA- planen. Fall. CEC.4 CEC.41 CEC.411 Resterande fyllning Resterande fyllning för rörledning Resterande fyllning för va-ledning o d CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning Resterande fyllning. Fall A

12 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 12(30) D D D D.1 MARKÖVERYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLAST M M LAGER AV GEOTEXTIL Materialskiljande lager av geotextil Avser geotextil mellan förstärkningslager och terrass vid ytor med trafikklass 0 och 3. Avser geotextil under ledningsbädd i ledningsgrav i jord. Avser geotextil mellan bärlager och luftigt bärlager avseende ytor i markplaneringsplan markerat med skraffering för skelettjord. Avser geotextil under grundläggning av mur M1 och M2 enligt K-handling. Geotextil skall vara av bruksklass N3. DC MARKÖVERYGGNADER M M Anläggning ska anpassas till och ansluta väl till omgivande områden. Ytor ska luta jämnt mellan angivna höjder. A1 Slitlager av asfalt. Trafikklass 3. A2 Slitlager av asfalt, endast topp. Trafikklass antas vara 3 på befintlig överbyggnad. G1 Slitlager av grus. Slänt grusas av med bärlageryta av krossat bergmaterial Ytan anpassas i höjd med omkringliggande nivåer. N1 Naturstenshällar i granit. Trafikklass 0. Hällar med flammad ovansida, övriga sidor sågade. Tjocklek: 120mm redd: 300mm Fallande längder mm Sten: Röd granit, Rödbrun ohusgranit, typ roberg

13 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 13(30) Fog max 3mm Hällar ska sättas i 50 mm jordfuktigt cementbruk. Fogas med fogsand TG1 Starka Siena 233x117x80. Trafikklass 0. Kulör: Ljusgrå 12 och/eller Carbone 25 (mörkt grå/svart) Läggs i fiskben. Mot alla kanter, kantstenar, murar, trappor och liknande läggs en rad rullskift med kortsidan mot kanten. Fogning ska utföras med fogsand. L1 Taktilt ledstråk/ledeelement) Pictoform från GH Form i gjutjärn 300x100x70 Produktnr: Kontakt: GH Form tel: DCL DCL.1 ÖVERYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR Växtbädd Markprofilen för växtbädd gällande träd skall vara homogen i textur ner till terrass dvs inga större avvikelser får förekomma i kornstorleksfördelningen mellan mineral och växtjorden. Det enda som ska skilja är att mineraljorden ska ha lägre mullhalt än ovanliggande växtjord. Den totala växtbäddsprofilen (mineral och växtjord) för träd bör aldrig understiga 800 mm. Vid förhållanden där terrassmaterialet bedöms kunna användas som mineraljord behöver den inte bytas ut. Växtjord och mineraljord som används skall vara fri från rotogräs. Detta gäller även om befintlig växtjord används. Vid allt arbete med växtjord får endast grävande och lyftande maskiner användas. Vid anläggning och bearbetning ska växtjord vara upptorkad. DCL.11 Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord Luckring Omedelbart innan växtjord utlägges, skall terrassytan luckras till 200 mm:s djup (om inget annat djup anges). Efter luckringen borttages sten större än 50 mm.

14 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 14(30) Växtbädd får ej trafikeras eller på annat sätt komprimeras. Efter luckring och innan växtjord utläggs, skall byggledaren kontaktas för kontroll av schaktbotten. Mineraljord Påförd underliggande mineraljord skall i alla ytor vara en mullfri, lerig gruseller sandjord (enl. grupp 13a tabell DC/2 i AMA Anläggning 07). Växtjord Växtjorden skall bestå av det översta lagret från en kulturjordmån (åkermarkens matjordslager). Mineralsammansättningen skall vara enligt DCL/1. Följande text i AMA Anläggning 07 under tabell DCL/1 utgår: "Ler 2-12 samt Ler 5-15 och Mull 3-5 samt Mull 5-8" och ersätts av: "Lerinnehåll: 5-8 vikt%. Mullhalt: 3-5 vikt%." efintlig matjord får användas om den uppfyller ovanstående krav. På all växtjord (både bef. och anskaffad) skall entreprenören utföra och bekosta jordanalys enligt AL-metoden, inkluderande ett skriftligt jordförbättringsråd från provningsanstalten. Entreprenören skall, för att få rätt råd, till provningsanstalten ange vad för typ av ytor jorden skall användas till och ev. föreslagna inblandningar. Analys med råd skall sedan uppvisas för beställarens byggledare innan utläggningen av växtjord sker. eställaren tar beslut om vilka jordförbättrande åtgärder som skall genomföras. DCL.13 Växtbädd typ skelettjord Avser växtjord för skelettjord. Jorden skall bestå av växtjord uppblandad med 20 vol% väl förmultnad lövkompost eller likvärdig. Växtjord skall uppfylla kraven under kod DCL.11 Följande text i AMA Anläggning 07 under tabell DCL/1 utgår: "Ler 2-12 samt Ler 5-15 och Mull 3-5 samt Mull 5-8" och ersätts av: "Lerinnehåll: 5-8 vikt%. Avser Skelettjord Skelettjorden byggs upp av en rotvänlig volym med bergkross, s k makadam, av stenfraktion alternativt mm. Stenfraktionen ska vara så ren som möjligt, normalt godkänns en avvikelse upp till 20% något som inte godkänns i detta fall. ergkrossvolymen ska ha en total tjocklek på 800 mm. ergkrossen läggs ut i lager om 300 mm som komprimeras med vibroplatta med minst sex överfarter. Växtjord med en lerhalt på mellan 5 8 vikt% strös ut på bergkrosslagret och spolas ned mellan stenarna med högt tryck lagervis. För att infiltrera rätt

15 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 15(30) mängd jord i bergkrossen ska varje omgång växtjord som spolas ned ej överstiga 20 mm tjocklek. Växtjorden spolas ned i flera omgångar så att bergkrossvolymen blir mättad. Ingen överbliven jord ska ligga kvar efter nedspolning. ergkrossen ska vara synliga i ett rätt mättat skärvlager. eräknad åtgång växtjord; 1 m3 bergkross = 0,25 m3 växtjord. Vid situationer där befintlig jord i terrass håller ett högre lerinnehåll >10 vikt%, kan lerhalten vara lägre i växtjorden. Lerhalten i växtjorden bör dock aldrig understiga 4 vikt %. Växtjorden ska uppfylla näringskrav enl AnläggingsAMA 98 Tabell RA DCL /1 DCL.2 DCL.23 DCL.24 DCL.25 DD DD Förberedelser för sådd, plantering m m eakta jordanalys enligt DCL.11. Innan plantering av perenner och buskar skall ett lager om 5-10 cm av barkmull (obs, ej täckbark) placeras över samtliga PL1- ytor. Gödsling Konstgödning får ej användas. Planteringsyta PL1 skall gödslas innan plantering. Användning av naturgödsel färdigblandad med växtjord från leverantör rekommenderas. Riktvärden för näringsinnehåll som anges i tabell RA DCL/1 skall uppnås. Jordbearbetning Avjämning m m av växtbädd Största stenstorlek som får finnas kvar i ytan är 35 mm. Avjämning av växtbädd ska utföras med 20 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning. VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M SÅDD, PLANTERING M M Växtbädden ska godkännas av beställaren innan plantering, sådd o d får utföras. Planteringsytor Växtjord ska, motsvara krav i tabell DCL/1; växtbädd till busk- och trädplantering, lerhalt 5-10 viktprocent. Mineraljord ska utgöras av material ur tabell 13a, enligt tabell DC/2. efintlig mineraljord kan användas om den uppfyller ovannämnda krav. PL1, Perenner och träd Se skraffering och trädsymboler på 2L Växtbädd: 400 mm växtjord, 400 mm mineraljord. Luckring av terrass 200 mm

16 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 16(30) PL2, Marktäckare/perenner Växtbädd: 300 mm växtjord, 300 mm mineraljord. Luckring av terrass 200 mm. PL3, Marktäckare/perenner Växtbädd: 300 mm växtjord, 300 mm mineraljord. Luckring av terrass 200 mm. Växtjord ska vara typ Hasselfors Trädgårdsjord E. DCL.14 Speciella växtbäddar Växtbädd i urnor, lådor o d Avser växtjord i planteringsurna E: Jord ska läggas ut så att växtbädden ej packas. Jorden läggs ut med överhöjning. Växtjord ska vara typ Hasselfors Trädgårdsjord E. DD.2 Plantering av plantskoleväxter Växterna skall uppfylla fordringarna enligt Trädgårdsnäringens Riksförbunds "Kvalitetsregler för plantskoleväxter". Föreskrivet växtmaterial skall beställas senast 3 månader innan det att plantering skall utföras. Träd med kvalitet/storlek högstam skall vara depåodlade innan leverans. Entreprenören skall uppvisa kopia av orderbekräftelse på beställning av föreskrivet växtmaterial för eställare och landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur och landskap senast 2 månader innan plantering sker. Växtmaterial som inte planteras inom 1 dag efter leverans skall snarast efter leveranskontroll placeras i växtdepå. Växtdepån skall placeras på skuggig plats inom arbetsområdet. Jorddjupet i växtdepån skall vara minst 0,6 m. Fram till plantering skall jordslaget växtmaterial vattnas. Kyllagrat kruk- eller containerodlat växtmaterial får planteras tom maj månad om väderleken är gynnsam för etablering av växterna. Kemisk ogräsbekämpning är inte tillåten. Leveransbesiktning ska utföras av beställarens ombud och omfatta antal, kvalitet, art, sort, storlek, sundhet och allmän kondition. Leveransbesiktning ska protokollföras. Alla perenner ska vara av A-kvalitet.

17 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 17(30) DD.22 Plantering av träd Kvalitet: högstam 4x ompl. Storlek: Antal: 13 st DDC STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER Stöd för stamträd Planteringsstöd utförs av 3 st trästörar, Ø 70 mm. En av störarna går upp till 0,1 meter under nedersta grenen i trädkronan. De två andra går upp 1,0 meter över mark. Störarna placeras som en liksidig triangel. Den långa stören placeras på den sida av trädet som ligger mot den förhärskande vindriktningen. Störarna stabiliseras med en metallkrage, typ Utetjänsts Fixeringstriangel eller likvärdig, placerad ca 20 mm under ovankant stör. Trädet binds till samtliga störar med sadelhjord (jute). redd, 60 mm. Trä får inte vara kreosotbehandlat. Stöd för klätterväxter Uppbindning mot pinne ska utföras av klätterväxter. Material till uppbindning ska bestå av naturbast. DDC.2 DDC.21 Skydd för växter Skydd mot mekanisk åverkan DDC.24 Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogräs m m Avser Planteringyta PL2 i atriumet. Förses med ett dekorationslager av skiffer 16-32, färg plommon, Tjocklek 30 mm. DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL Slutbesiktning får utföras tidigast 2 månader efter att plantering utförts. Etableringskontroll av planteringsytor genomförs växtsäsongen efter slutbesiktning.

18 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 18(30) DDD.1 DDD.11 DDD.14 DDD.15 Färdigställandeskötsel av träd, buskar m m Luckring, mekanisk ogräsbekämpning kring träd, buskar m m Mekanisk ogräsbekämpning ska utföras med sådant intervall att anläggningen ser vårdad ut. Ogräs får inte växa högre än 30 mm. ekämpning ska utföras minst 4 ggr/växtperiod. Främmande föremål och skräp ska tas bort. Vattning av träd, buskar m m Efter plantering skall vattning av träd och planteringsytor ske i sådan omfattning att en god etablering erhålls. Planteringsytor som ej försetts med bevattningssystem skall, under de två första veckorna efter plantering, vattnas varannan dag. Därefter vattnas det efter behov, dock innan tecken på torkskador uppstår. Vattning sker så sent som möjligt på dagen och mängden vatten ska vara så stor vid varje bevattningstillfälle att vattnet når ner under växternas rotdelar. ekämpning av skadegörare och sjukdomar på träd, buskar m m Kemisk bekämpning får inte utföras utan beställarens godkännande. DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR DEC DEC.5 KANTSTÖD Kantstöd av metall KS1 Kantstöd av cortenstål, tjocklek 6mm. Milford Contrast MK-CC15/6. Monteras med jordspett enlingt leverantör. Visning mot planteringsyta ca 50mm OS! Ingen visning mot hårdgjorda ytor. Kontakt: Milford (+45) (Danmark) DED RÄNNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR

19 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 19(30) RÄ1 TYP: Ytvattenränna i obehandlat gjutjärn fårn GH-form. Produktnamn. HL Linjeafvandingsrist 140x500. Sättes i bruk. Kontakt GH-form, tel DEF DEF.3 DEF.33 DEG DEG.7 DEK FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M elysning Sättning och riktning av fundament/stolpe ingår i entreprenad. Placering enl 2L och 2L Armaturtyp, stolpe och fundament enl E och LJ-handling. Fundament för elstolpe m m Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer Schakt, fyllnad, sättning av fundament, riktning och återfyllning utförs av markentreprenören. Fundament enligt E-handling. Fundament får ej synas efter färdig montering. RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M Pollare, farthinder-, barriärelement m m Avser pollare TYP: PLAZA reflexpullert 900 corténstål. Kontakt GH-form, tel Monteras med markfundament enligt leverantörs anvisningar. Fundament får ej synas efter montering. Reflexslits vänds mot trafikriktnignen. Totalt antal: 3 st FASTA UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR I MARK Soffa A1 TYP: Soffa Joy från yarums bruk Gjutgodsutförande: svartlackerad Virkesutförande: svartlaserad ek Kontakt: yarums bruk, tel Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar Totalt antal: 16 st

20 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 20(30) änk A2 TYP: änk lock bred från yarums bruk Gjutgodsutförande: svartlackerad Virkesutförande: svartlaserad ek Kontakt: yarums bruk, tel Totalt antal: 1 st Stol A3 TYP: Fristående stol Dover från yarums bruk Gjutgodsutförande: svartlackerad Sitsutförande: svartlaserad ek Kontakt: yarums bruk, tel Totalt antal: 6 st Skräpkorg C TYP: Papperkorg Monolit från yaryms bruk Svart med tak, produktnr: Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar. Fundament får ej synas efter montering. Kontakt: yarums bruk, tel: Totalt antal: 6 st Vajer för klätterväxter D TYP: Gröna vajern på rulle från Veg Tech. Ø 4 mm Infästning och fundament enl. leverantör och K. Kontakt: Veg Tech A Tel: Totalt antal: 15 st à ca 8 meter. Planteringskärl E TYP: oboli från Vestre Ø 180 cm, 760 liter, svart 6 st dräneringshål Ø6 mm skall borras i botten. Kontakt: / Planteringskärl förses med bevattningssystem. Typ: Mona Plant System. Dimensionerat för aktuellt kärl. Totalt antal: 3 st.

21 FÖRARETEN, HJÄLPARETEN, SANERINGSARETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 21(30) Planteringslåda F Corténklädd planteringslåda enl. detaljsektion C-C, ritning 2L Flaggstång G TYP: Flaggstång Premium Pro, längd 9 meter. Artikelnr: 1108 Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar Kontakt: Flaggstångsexperten tel: Totalt antal: 3 st Ram H Stålram av corténstål för infästning av vajer D enligt K. Se ritning 2L Infästning i fasad enl. K. Cykelställ Avser Cykelställ längs Jönköpingsvägen och Magasinsgatan, enligt ritning 2L TYP: Nifo ågen för nedgjutning. Kulör: grå RAL 7042 Kontakt: NIFO Lappset, tel: Monteras med markfundament enligt leverenatörs anvisningar Fundament får ej synas efter montering. Totalt antal: 52 st DG DEK.7 ÅTERSTÄLLNINGSARETEN Förtillverkade fundament för fasta utrustningar och utsmyckningar i mark Schakt, fyllnad, sättning av fundament, riktning och återfyllning utförs av markentreprenören. Fundament enligt respektive leverantör. DG DG.1 ÅTERSTÄLLNINGSARETEN I MARK Återställningsarbetenas omfattning framgår av ritning 2L Återställande av väg, plan o d

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg

Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg 10 Projekt: Tomatodlingen Dalköpinge Trelleborg Avseende: : Nybyggnation transportväg - Mängdförteckning Mark : : : Förfrågningsunderlag : : Summering Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 10.

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10

Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Malmö stad Gatukontoret Bilaga x Tillägg och komplettering av särskilda mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 10 Handlingsnummer 06.2 Projektnummer Projekt Etapp/Del Status xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11 Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV BEHOV PROGRAM PROGRAM BEHOV PROGRAM SKISS Cykelparkering Bilparkering Mattpisk Källaringång Sopptömning, lastzon. Cykelparkering

Läs mer

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun.

Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Kv. Gymnasiet 2, Åbyskolan, Klippans kommun. Om- och tillbyggnad av kök och matsal Ombyggnad av anslutande utemiljö 11.1 MARKBYGGNADSBESKRIVNING AMA 98 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsnummer 104 014 Helsingborg

Läs mer

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA

RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA RAMBESKRIVNING MARK OCH YTTRE VA Status: PM-nr Sign Upprättad av KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Granskad av Åsa Ehn Hillberg KARAVAN arkitektur & landskap AB, Uppsala Uppdragsnr: RAMBESKRIVNING

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Projektnummer : Projektnamn : Hässelby Gymnasium nummer : 103177 namn : 103177 Hässelby Gymnasium : MF, mark : BC : BCB Sida : 1(31) Valuta : SEK BC HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING BCB.411 Skyddsplank,

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING

NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN GOTTSUNDA RAMBESKRIVNING NY PARKERING VALTHORNSVÄGEN 11.1.1 RAMBESKRIVNING Uppsala Reviderad: Upprättad av: Granskad av: MH 2 (9) Innehållsförteckning ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 3 OMFATTNING... 3 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING...

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

1 (8) MARK TEKNISKA ANVISNINGAR

1 (8) MARK TEKNISKA ANVISNINGAR 1 (8) MARK 2(8) MARK INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tekniska anvisningar 1 6 Bilaga 1: Växtförteckning Bilaga 2: Egenkontroll, markprojektering Bilaga 3: Gränsdragningslista vid projektering Bilaga 4: Trästaket

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

RIBUSS 14 Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL

RIBUSS 14 Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL KAPITEL 6 PARK 6.1 Ledande dokument RIBUSS 14 Riktlinjer för utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik, SL VGU Krav för vägars och gators utformning, Trafikverkets publikation 2012:179 TRVK

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv

05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv 05.1 Skötselbeskr. Västra. Parkunderhåll 2012-2014 Skötselbeskrivning för parkytor Trollhättan Väster om Göta Älv 2012-2014 2(6) BRUKSGRÄSYTA (GR1) Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

Upprättad: 2012-12-05

Upprättad: 2012-12-05 Utbyggnad av Lievägen ackasand Ödehögs Kommun Teknisk eskrivning för Mark/VA Granskningshandling Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 17 16 00 : Axel Erixon Uppdragsansvarig:

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen.

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen. Bilaga park- och naturmark Skyddsåtgärder vid träd Ska grävning göras i närheten av träd (tumregel: närmare än dubbla krondiametern) skall tillståndsgivaren kontaktas för överenskommelse om lämpliga skyddsåtgärder/förbesiktning.

Läs mer

05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv

05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll Skötselbeskrivning för parkytor. Trollhättan. Väster om Göta Älv 05.1 Skötselbesk Västra. Parkunderhåll 2012-2014 Skötselbeskrivning för parkytor Trollhättan Väster om Göta Älv 2012-2014 2(5) BRUKSGRÄSYTA (GR1) Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning

Läs mer

Träd i hårdgjord yta: Skelettjord

Träd i hårdgjord yta: Skelettjord BILAGA A Träd i hårdgjord yta: Skelettjord En skelettjord består av packad skärv med växtjord eller biokol nedspolad i hålrummen. Läs noga hela beskrivningen före arbetet. Typritning samt en mall för kontrollprogram

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430 1 (7) Dnr: ÅLR 2013/6327 Teknisk beskrivning Vägbyggnadsarbeten Byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg nr 890 vid Fiskökroken mellan Bockholm och Immerholm i Brändö kommun, sektion 0-430

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ

SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ SKÖTSELPLAN FÖR UTEMILJÖ Reviderad 2014-07-09 Innehåll plan... 4 Utemiljö... 4 Förvaltningsobjekt... 4 Vegetationsytor... 4 Markbeläggningar... 4 Fast utrustning... 5 produkter... 5 Bruksgräsmatta...

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALL- MÄN PLATSMARK INOM FAGERSTA OCH NORBERGS KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 26 augusti

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER

VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER VARA KOMMUNS SCHAKTBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNENS VÄGNÄT OCH ÖVRIG KOMMUNAL MARK 2015 Inledning Allmänt Tekniska förvaltningen har kommunens uppdrag att förvalta och underhålla det kommunala vägnätet i Vara

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmänna anvisningar Projektering anpassas till den aktuella situationen

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 38 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2015-03-10 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 4 iii

Läs mer

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Torsby kommun Torsby 4:33 m fl, Holmeskolan Uppdragsnummer 233.5424 Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag Karlstad 2011-11-24 Sweco Infrastructure AB Geo- MiljöGruppen,

Läs mer

Föreskrifter om grävning och schakt

Föreskrifter om grävning och schakt TF 2014 /192 2014-05-19 1 (6) Föreskrifter om grävning och schakt Dessa föreskrifter gäller för all grävning, schakt och borrning i gatumark, parkmark och kommunal tomtmark inom Enköpings kommun. Ansökan

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Allmänna bestämmelser för arbeten inom gatu- och grönområden i Ale kommun Fastställda av samhällsbyggnadsnämnden 2013-08-29 Gäller från 2014-01-01 Reviderad 2014-07-01 FÖRORD Dessa bestämmelser har utarbetats

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25

KALIX KOMMUN. Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st. Datum Luleå 2010-10-25 1(9) 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 9 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2 (9) Denna beskrivning ansluter

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark

Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Sidantal 28 Fordonsvåg FEV, Falun Teknisk beskrivning med mängder mark Förfrågningsunderlag 2014-10-22 REV ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A SE KFU-PM1 2014-11-12 JBN Ändrade koder gråmarkeras INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012

BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 BELÄGGNINGSPRISLISTA 2012 Kod Benämning Enhet Regl a-pris 2 10.91.01 Arbetsledning tim 620,60 10.91.02 Anläggningsarbetare tim 365,96 10.91.03 Utsättare tim 496,49 10.91.04 Inventerare av beläggningsskador

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten

TOMELILLA KOMMUN Anbudsunderlag Bilaga 1 Beskrivning avseende markarbeten MARK/1 Anbudsunderlag gällande anläggning av dagvattendamm/våtmark vid Välabäcken i Tomelilla kommun BILAGA 1: BESKRIVNING AVSEENDE MARKARBETEN Denna beskrivning ansluter till-ama Anläggning -10. Där inte

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Teknisk handbok för mark och gata

Teknisk handbok för mark och gata Teknisk handbok för mark och gata BILAGA 1 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning B RARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M.M. 3 BEB FLYTTNING

Läs mer

Anvisning för markarbete Glasfiberpool

Anvisning för markarbete Glasfiberpool Anvisning för markarbete Glasfiberpool 1ma_glasfiber_se_v2012-2 Introduktion INSTALLATION AV FOLKPOOLS GLASFIBERPOOLER GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Markarbete, dränering och isolering Steg 2 Invägning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan

Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Polishögskolan Solna Stad Sörentorp, Ulriksdal 2:1 Komplettering av bullerskydd för Skjutbanan Handling Teknisk beskrivning Status Bygghandling Datum 2007-05-23 Reviderad Bilagor Bilaga A Telesignal, starkström

Läs mer

BESKRIVNING AV ETABLERINGSSKÖTSEL FÖR NYPLANTERADE VÄXTER

BESKRIVNING AV ETABLERINGSSKÖTSEL FÖR NYPLANTERADE VÄXTER 2017-10-16 BESKRIVNING AV ETABLERINGSSKÖTSEL FÖR NYPLANTERADE VÄXTER 1 För att åstadkomma långsiktigt hållbara träd och buskar krävs under de första åren efter plantering extra skötselinsatser innan den

Läs mer

KARAKTÄR GÅGATAN. Ljungby kommun STADSMILJÖPROGRAM Tema Landskapsarkitekter Malmö 2012.11.29 www.temagruppen.se LYSRÖR PÅ VAJER BETONGPLATTOR

KARAKTÄR GÅGATAN. Ljungby kommun STADSMILJÖPROGRAM Tema Landskapsarkitekter Malmö 2012.11.29 www.temagruppen.se LYSRÖR PÅ VAJER BETONGPLATTOR GÅGATAN 8 Gågatan, Eskilsgatan, från Drottninggatan i nordöst till Storgatan i sydväst, passerar genom hela Ljungbys mest centrala delar, och håller samman centrum. Därför är det viktigt att den har en

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING Ansökan skickas till nedanstående adress Sökande Namn / Företagsnamn Adress & Postadress Arbetets art och plats Planerad tid för schakt Följande villkor gäller för att

Läs mer

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand)

JehAMA. Grusprodukter Bergkrossprodukter Jordprodukter. Singel tv (EU-, gungsand, Rheax) Singel tv (EU-, gungsand) JehAMA RUBRIK enligt B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M BCB.111 Avledning av vatten med dränerande lager ( ) Fler makadamsorteringar ( singel-) duger

Läs mer

Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp

Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp 1 av 8 Skötselbeskrivning för park- och grönytor i Billeberga och Tågarp (gräsytornas skötsel beskrivs i skötselbeskrivning för gräsytor) 2014-08-12 2 (8) Innehållsförteckning ALLMÄNT... 3 Avfallshantering...

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER

ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER ANVISNINGAR FÖR ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN I ELLER PÅ ALLMÄN PLATSMARK INOM HULTSFRED OCH HÖGSBY KOMMUNER Antagna av förbundsdirektionen vid Östra Smålands Kommunalteknikförbund den 14 januari

Läs mer

Käppalaverket Parkering samt entré

Käppalaverket Parkering samt entré Käppalaverket Parkering samt entré Mängdförteckning med beskrivande text FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2012-03-21 Handläggare Mark: Wanja Strid, Sweco Handläggare Landskap: Anna Åkerberg, Sweco REV ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark

Teknisk Handbok. PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Teknisk Handbok Sida 1 av 39 Godkänd av : Vägenheten PROJEKTERINGSANVISNINGAR NACKA KOMMUN Teknikområde Mark Datum: 2014-02-07 Innehållsförteckning i ALLMÄN INFORMATION OCH TILLÄMPNING 3 ii BILAGOR 5 iii

Läs mer

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside

Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av entreprenader som affärside Allt du skriver används emot dig 1 Per Nilsson Certifierad Besiktningsman Riksbehörig KA-PBL Certifierad BAS-P Entreprenad juridik som intresse Administrativa Föreskrifter som specialitet Upphandling av

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN 1 (12) GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I HÖÖRS KOMMUN Antagna av tekniska nämnden 2015-01-19 Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280

Läs mer

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården. TEKNISK BESKRIVNING Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-11-07

Kv BÅTSMANNEN STÖRRE 3 Kocksgatan - Södermannagatan Ombyggnad av gården. TEKNISK BESKRIVNING Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-11-07 13 1 Sidan 1 TEKNISK BESKRIVNING Mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2009-11-07 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning 07 13 2 Sidan 2 B INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING,

Läs mer

Skötselmanual för mark

Skötselmanual för mark Skötselmanual för mark 2011-11-11 1 Bruksgräsmatta Dött gräs, ris och grenar samt sand efter vinterväghållning och övrigt skräp avlägsnas. Klippning Gräset hålles 5-12 cm högt. Gräset får ej vid något

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad

TEKNISKA ANVISNINGAR. Totalentreprenad TEKNISKA ANVISNINGAR Totalentreprenad Mark- och kanalisationsarbete och fiberinstallation Byggnation av optofiberanläggning för Upprättad: 2015-10-01 Innehållsförteckning A ALLMÄNT 3 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

GÅRDSTENSBOSTÄDER. UPPRUSTNING UTEMILJÖ Timjansgatan 1-14 och Saffransgatan och RAMBESKRIVNING MARK

GÅRDSTENSBOSTÄDER. UPPRUSTNING UTEMILJÖ Timjansgatan 1-14 och Saffransgatan och RAMBESKRIVNING MARK Beställare GÅRDSTENSBOSTÄDER Projekt MARK FÖR TOTALENTREPRENAD Daterad Förslöv Landskap & Management AB Margretetorpsvägen 224 269 73 Förslöv Tel: 0431-45 00 30 E-post: info@landskapmanagement.se www.landskapmanagement.se

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV

GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV TKN 2014:235 GRÄVNINGSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS I BURLÖV Antagna av Tekniska nämnden 2014-04-14 Gäller från 2015-01-01 1 (13) Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Tillstånd... 3 3. Avspärrning och utmärkning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Hallsbergs kommun 2009-01-01 Miljö- och teknikförvaltningen ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK 1 Anmälan/beställning 1. Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Beskrivning avseende ANLÄGGNING

Beskrivning avseende ANLÄGGNING Beskrivning avseende ANLÄGGNING MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(13) Innehållsföreteckning: B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... 4 BC HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro

Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 2015-04-17 1 Handledning för upprättande av TB och MF för underhåll och förbättring av bro 1. Inledning Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av bro TRV publikation 2014:046 tillämpas

Läs mer

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun)

Grävningstillstånd. Ansökan. Tillståndsnummer. BESLUT (Fylls i av Ängelholms kommun) Bilaga 1a Rev 2015-02-11 Grävningstillstånd Ansökan Tillståndsnummer Gata (adress för schakt) Delsträcka Tidpunkt fr.o.m. t o m (datum) Projektnummer/arbetsnummer Ledningsägare, företag, ansvarig Organisationsnummer

Läs mer

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult

Teknisk beskrivning mark. Ridanläggning Tahult 11.1 Teknisk beskrivning mark FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ridanläggning Tahult BET Ändringen avser Sign - - INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING,

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

BESKRIVNING ENTREPRENAD

BESKRIVNING ENTREPRENAD BESKRIVNING ENTREPRENAD MARKENTREPRENAD AB04 (Markarbeten och Grundläggning) MÖRTNÄS 1:728 ENFAMILJSHUS FÖRFRÅGNINGSHANDLING V6.0-F 2015-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmän Information... 3 2. Beskrivning

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m

Rev. BV:EB Broar. Objektnummer:... 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp UNDERSÖKNINGAR O D. Undersökningar av mark- och vattenförhållanden m m 1 Kod Text 2 3 4 5 6 7 R/OR Enhet Mängd à-pris Belopp 8 Rev BV:EB Broar BBC UNDERSÖKNINGAR O D Under aktuell kod och rubrik i detta avsnitt ska i mängdförteckning anges hur mätning och ersättning av undersökningar

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun

Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun. Motala kommun Föreskrifter för grävning på allmän plats i Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Tf Förvaltningschef Diarienummer: 15/TN 0122 Datum: 2015-09-30 Paragraf: Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD PM GEOTEKNIK FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD 2013-07-01 Innehållsförteckning 1 Objekt... 4 2 Ändamål... 4 3 Underlag för PM... 5 4 Befintliga förhållanden... 5 5 Geotekniska förhållanden... 5 6 Hydrogeologiska

Läs mer

Tekniska anvisningar MARK 2013-12-12

Tekniska anvisningar MARK 2013-12-12 Tekniska anvisningar MARK 2013-12-12 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013.

på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013. Anbudsförfrågan på tillsyn och skötsel av hamnområdet i Vejbystrand för 2012 och 2013. Vejbystrands hamnförening (VHF) har sedan 2012-01-01 övertagit drift och skötsel av Vejbystrands hamn med tillhörande

Läs mer