Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg Roger Gunnarsson Ann Ferm Åsa Sandström Sean Ginsberg Ove Nordin ordförande vice ordförande sekreterare, avgick augusti, pga studier kassör, avgick september pga studier Styrelsen har genomfört 14 protokollförda möten möten under året samt 2 studieresor till Uppsala och Malmö. En del av styrelsens arbete har även skett genom mailkorrespondens. Vi har haft som målsättning att genomföra våra styrelsemöten hos någon förening, dessa föreningar har givits utrymme att berätta om sina verksamheter. Vi avser att fortsätta med detta även under nästkommande år. Detta år kan ses som ett år av nystart och lärande, styrelsen har lagt ner stort engagemang för att lära av andra föreningsråd hur de jobbar. Hur kan ett föreningsråd medverka till att underlätta för föreningslivet i Umeå? Finns det möjligheter att ett välfungerande föreningsråd kan medverka till tillväxt och större engagemang i så väl föreningsliv som i socialt ansvar för de i vårt samhälle som behöver en tillhörighet? Årsmötet Årsmötet genomfördes på Folketshus i Umeå i samarbete med Umeå fritid som under mötet passade på att dela ut Ungdoms och ledarstipendier. Mötet hölls den 22 februari och föregicks av en middag där föreningsrådet bjöd alla anmälda föreningar.

2 Studieresor Styrelsen har genomfört två studieresor där den första som ägde rum under juni gick till Uppsala och den andra under oktober gick till Malmö. Uppsalaresan Uppsala föreningsråd har kommit mycket långt i sitt arbete och därför är de väldigt intressant att lära av. Resan hade två syften dels att svetsa samman styrelsen som grupp och dels att ta del av Uppsala Föreningsråds erfarenheter. Styrelsen packade in sig i en minibuss och körde själva sträcken Umeå Uppsala på två intensiva dagar. Resan innebar en övernattning i Uppsala. Genom att vi umgicks så intensivt och nära varandra underresan så gavs mycket tillfälle att diskutera och lära känna varandra i gruppen, en mycket givande team building insatts. Vi fick många goda idéer med oss hem som vi har gjort vårt bästa att gå vidare med, flera av dessa finns med i den nya verksamhetsplanen och i den ansökan som är inskickad till Allmänna arvsfonden samt Umeå kommun. Se egen punkt. Uppsala resan finns med som egen bilaga nr 1. Malmöresan Under 3 dagar i oktober reste halva styrelsen ner till Malmö för att delta i konferens med Sveriges föreningar samt att träffa Malmö föreningsråd och lära av dem. Även denna resa var mycket givande, vi fick träffa många duktiga erfarna föreningsmänniskor som sitter med en oerhörd kompetens runt föreningslivet eller den civila sektorn som den ibland kallas. Vi fick återigen se och höra vilken nytta ett välfungerande föreningsråd kan göra i en kommun. Malmö är en stad med mycket sociala problem där föreningslivet har en stor del i det arbete som görs. Se bilaga 2. Medlem i Sveriges föreningar Vi har ansökt och beviljats medlemskap i den nybildade nationella organisationen för lokala paraplyorganisationer. Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Medlemsavgiften till Sveriges Föreningar är 200 kronor och för det får vi information genom deras nyhetsbrev, möjligheten till erfarenhetsutbyte och deltagande på arrangemang till självkostnadspris. Mer information finns på Vid årsmötet den 22 april var vi anmälda, men kunde inte delta på grund av att flygen inställdes när askmolnen från Island härjade som mest. På årsmötet invaldes Lars Lindgren som styrelse. Vi har deltagit på lokal rikskonferens oktober i Malmö. Lokal rikskonferens är tillfället då vi kan utbyta erfarenheter med andra lokala paraplyorganisationer i landet. Dessutom får vi ny kunskap kring aktuella frågor för det ideella föreningslivet. Remisser Till föreningsrådet har det inkommit under året två remisser, en gällande ersättning för dubbla aktivitetsstöd. Lokal taxor. Visionsarbete Vi har under hösten lagt ner en hel del arbete på att enas om vad skall föreningsrådet göra, på vem uppdrag jobbar vi. Föreningsrådet har idag som medlemmar samtliga ideella föreningar inom Umeå kommun som registrerat sig hos kommunen. Detta medför att dessa medlemmar är passiva och inte ens medvetna om att de har ett medlemskap.

3 Detta gör det också väldigt tydligt för styrelsen att jobba, vems frågor skall vi driva. Styrelsen har nu jobbat fram en vision som vi vill jobba efter, detta medför också att vi vill ha aktiva medlems föreningar. Visionen Umeå Föreningsråd ska vara en kraftfull representant för alla ideella föreningar inom Umeå kommun och ska verka för ett möjlighetsskapande föreningsklimat. Grafiskprofil I arbetet att ta fram en grafisk profil den bild som ni ser i rubriken tagits fram, resten är under arbete. Föreningarnas dag Det fanns redan sedan 2009 tankar och planer på att genomföra en föreningarnas dag på Nolia hösten Vi planerade att genomföra dem med studieförbunden, en hel del arbete lades ner för att kunna genomföra denna dag men vi tvingades skjuta denna aktivitet på framtiden pga av resursbrist. Politisk debatt Vi genomförde i september strax före valet en föreningspolitisk debatt på hamnmagasinet. Till denna debatt var samtliga partier som sitter i fritidsnämnden inbjudna. Debatten blev mycket lyckad och fick uppmärksamhet i så väl tidningar som TV. Vi planerar att hålla en liknande debatt varje år oavsett om det är val eller inte. Vi anser att det finns ett stort behov av att föreningar och politiker som beslutar över medel till föreningslivet får mötas öga mot öga. Överenskommelsen/webbsänd Den 14 december genomförde vi tillsammans med Västerbottens läns bildningsförbund en webbsänd debatt från Norra Latin i Stockholm. Debatten som bla gästades av Niamko Sabomi handlade om den överenskommelse som regeringen rekommenderar landets kommuner att ta till sig och göra till en lokal överenskommelse mellan kommun och föreningslivet, den sk civila samhället. Överenskommelsens sex principer I Överenskommelsen finns sex gemensamma principer som grund för samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga. Principerna handlar om: Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald Det finns mycket att läsa om detta på regeringen och folkbildningsförbundets hemsidor. Eftermiddagen användes till en diskussion om och kring överenskommelsen och dess innehåll. En naturlig frågeställning blev; hur tar vi vara på intentionerna i överenskommelsen och gör den till en lokal överenskommelse i Umeå. Föreningsrådet fick mötets uppdrag att driva frågan vidare.

4 Förstudie Ansökan om medel för att genomföra en förstudie om huruvida föreningslivet kan medverka till att minska utanförskapet i samhället. Vi har ansökt om medel att genomföra en förstudie för att se om det är möjligt att ta fram metoder för att kunna hjälpa människor som drabbats av ett utanförskap i samhället att genom föreningslivet få ett nytt fotfäste i samhället. vi väntar i skrivandets stund på svar från kommunen samt allmänna arvsfonden, samt ett möte med Arbetsförmedlingens ledning. Hemsida Vi har diskuterat och jobbat för att få till en egen hemsida. Idag ligger en början på hemsida som en undersida på kommunen. Vi jobbar nu med att skapa en egen hemsida till föreningsrådet, uppdraget är lämnat till ett extern företag. Vi har fått en medlem i styrelsen som kommer att jobba med det redaktionella på sidan. Utbildning i att söka pengar Tillsammans med Ersboda slöjdförening och Uffen Redhe kallas föreningarnas Robin Hood, genomfördes en kvällskurs i hur man söker pengar till sin förening. Vi kan se att det finns ett stort behov av denna typ av utbildningar och funderar på att återkomma med fler utbildningar i ämnet men mer konkreta i sitt upplägg. Möte Arbetsförmedlingen Vi har haft två möten med arbetsförmedlingen där de är intresserade av att kunna slussa ut långtidsarbetslösa i föreningslivet, dessa möten har resulterat till en del i vår ansökan om medel till förstudien gällande utanförskap. Aktivitetshus Vi har engagerat oss i frågan om ett aktivitetshus eller föreningshus som det också ibland kallas. Som föreningsråd tycker vi det är viktigt att det finns hus/lokaler där flera föreningar möts på lika villkor. Där vi kan få en utväxling av att vi blandar våra särintressen och att vi kan hjälpas åt. Det finns många frågor som vi som föreningar har stor nytta av varandra, utbildning, administration, dela på lokaler etc. Vi stödjer det aktivitetshus som KFUM vill by7gga på Teg. Vi tror även att det behövs fler alternativ till gemensamma lokaler för föreningar att bedriva verksamhet. Lokal Föreningsrådet är idag utan lokal men söker en sådan, vi har börjat en dialog med kommunen om att få till en egenlokal där vi kan bedriva verksamhet. En ansökan med förslag kommer inom kort att överlämnas till kommunen. Integrationsnätverk Roger G har varit på ett möte, som var välbesökt. Kontakter knöts. Information spreds. Men fortfarande finns en del att göra innan det fungerar. Föreningsrådet erbjuder föreningar via vår hemsida intygsmall för ideellt engagemang, anställning och praktik i förening. Träff med kommunen och dess vänort i Tyskland Vi inbjudna att närvara på en middag med kommunen och dess vänort i Tyskland XXXX. Credotal i glashuset Carinne talade i Glashuset under v50 för Föreningsrådet och ämnet var Kontakter föreningar Vi har haft en del möten med olika föreningar för att skapa närverk samt få information om de olika föreningarna och vad de förväntar sig av ett föreningsråd.

5 Bil 1 Minnesanteckningar från besök hos Uppsala Föreningsråd Datum: Närvarande: Bengt Strömgren, Ann Ferm, Roger Gunnarsson, Samuel Mehret, Carinne Sjöberg, Lars Lindgren, Sean Ginsberg Svante från Uppsala Föreningsråd tog emot oss och visade oss runt i deras fantastiska lokaler: De har en mängd olika aktiviteter/projekt som sköts i Föreningsrådets regi. Föreningsrådet i Uppsala är en fristående ideell förening och ligger inte under Kommunen. Deras verksamhet drivs via olika projekt medel bl a Ungdomsstyrelsen och Arvsfonden. Det finns idag ett 100tal föreningsråd i Sverige och i snitt ansöker ett nytt Föreningsråd per vecka om medlemskap. Vad erbjuder Föreningsrådet i Uppsala sina medlemmar? 1. När ett problem uppstår, kan vara allt från personal problem inom föreningen till att fylla i blanketter, så hjälper Föreningsrådet till att lösa detta. 2. Förebygger eventuella problem med regelbundna utbildningar, bl a i samarbete med Skatteverket. Vilka projekt drivs fn av Föreningsrådet Uppsala? 1.Diskrimineringsbyrån i Uppsala DU DU arbetar med: 1. Individ ärenden, kan vara diskriminering på arbetsplats eller liknande, flera fall av anmälningar mot bl a Uppsala Kommun har förekommit. 2. Utbildningar för att förebygga kränkningar, samarbetar bl a med Friends för att motverka mobbing i skolorna. De arbetar efter ett nytt koncept som involverar eleverna mer än tidigare.

6 3. Opinionsbildning, de kartlägger riskfaktorer, gör enkäter och samlar olika typer av fakta Under DU finns projektet PRALIN Praktiskt Lika Behandlingsarbete, som främst arbetar mot skolor. PRALIN drivs som ett projekt via medel från Ungdomsstyrelsen. Föreninsrådet har dessutom ett eget integrationsutskott samt FIA Föreningars Interna diskriminerings Arbete. De arbetar främst med att samarbeta med och engagera föreningar som arbetar med integrationsfrågor. De har nätverksträffar där de utbyter erfarenheter och diskuterar ev problem. Detta specifika projekt drivs via medel från Ungdomsstyrelsen. Engagemangsguiden arbetar för att unga och ungdomar som inte tidigare varit aktiva i föreningslivet skall slussas ut i föreningslivet. Genom att dels dela ut frågeformulär både till föreningar för att få information om deras verksamhet, samt till ungdomar för att få reda på vilka intressen de har, försöker man slussa ihop rätt person till rätt förening. Detta projekt har fått medel via ungdomsstyrelsen. Av 91 sökande fick 21 projekt medel till detta projekt. SESAM startades 1992 och drivs sedan ett år tillbaka av Föreningsbyrån. Tanken är att detta skall vara ett tillfälligt projekt under Föreningsbyrån och sen slussas ut till privat regi, kanske via kyrka el dyl. Deras samarbetspartner är Försäkringskassa, Kyrkan, Ideella organisationer, Landsting, Stat och Kommun. Främst gör man föreläsningar, där man har en föreläsarbank som man kontaktar och bokar för arrangemang. Dels ordnar man nätverksträffar för all inblandade. Man vänder sig främst till människor som har någon form av fysiskt eller psykiskt handikapp. Man föreläser också om olika funktionshinder samt om socialt företagande. TREFAS Arbetsförmedlingen Föreningsrådet i Uppsala har en egen arbetsförmedlare som är anställd för att samarbeta med AF för att främst hitta nya arbetstillfällen i föreningslivet. Det finns Fn 6 regioner i Sverige som har denna facilitet. AF har ca arbetssökande per handläggare och målet för Föreningsbyrån är att man skall ha runt 30 sökande för att ge en personligare hjälp. Man arbetar med en matchningsprocess som viktig prioritet. Volontärbyrån startades 2002 Arbetar med att låna ut volontärer till föreningslivet. De har skapat en hemsida där en volontärbank finns. En person som vill vara volontär t ex för att bygga hemsidor, kan lånas av ideella föreningar. Till dags dato är ca volontärkontakter skapade via volontärbyrån. Man utbildar volontärsamordnare, hittar verktyg för att hjälpa föreningar bl a att skapa struktur, man ger tips hur man skriver volontär policy samt hur man hittar volontärer. Volontärbyrån skriver handböcker och skapar samarbete med företag. Bl a gick 700 anställda från Coca Cola ut och gjorde volontär arbete, Gyllene Hjulet, där de arbetade på Myrorna och bl a genomförde en modevisning. Detta utfördes

7 tillsammans med ideella organisationer och föreningar. Man samarbetar med C.I.A (senare omnämnt nedan) med att utveckla utbildningsmaterial. Volontärbyrån arbetar mycket med uppsökande verksamhet och coachar föreningar, i Uppsala arbetar man mycket på gräsrotsnivå hos föreningarna. Man har ett 3 årigt projekt arbete tillsammans med Svenska Kyrkan där man byggt upp en hemsida enbart för kyrkans volontärs arbete. Man utbildar dessutom församlingar i hur man samordnar volontärs arbete Man anordnar nätverksträffar med volontärs samordnare. Man har gjort något som kallas Volontärs barometern där man gjort en undersökning bland volontärer som fått uppdrag via Volontärsbyrån. 72% var under 35 år och 70% har aldrig tidigare deltagit i föreningsliv. Man satsar mycket på Internationella Frivillig Året GOOD WORK!!!! C.I.A Centrum för Ideellt Arbete C.I.A arbetar främst med att stärka ideellt arbete. De strävar efter att öka tillgängligheten för föreningarna och har precis fått ett nytt kontor i Uppsala. Där finns publik dator och olika typer av handledning erbjuds. Man kan få hjälp att lära sig hur man utnyttjar dator eller annat. De informerar föreningar och inspirerar dem att våga utnyttja ideell hjälp (volontärer), många föreningar ser ju detta som ett hot till deras egna arbetsuppgifter istället för att se det som en tillgång. Man strävar efter ett samarbete mellan föreningar och håller informations och nätverksträffar. Man har informatör som sprider nationell information till lokala föreningar. Lokala föreningar har möjlighet dels att fysiskt via anslagstavlor och dylikt på C.I.As kontor sprida sin egen information men på sikt skall även en data bank och eventuellt chatt eller blogg läggas till. Vi tackar Föreningsrådet i Uppsala för ett otroligt inspirerande möte som avslutades med att vi fick tillfälle att besöka en aktivitets gård i ett av upptagningsområdena. Där skall Föreningsrådet anställa två ungdomar som skall driva cafe. Nöjda och glada och sprudlande av idéer och energi återvände vi till Umeå för att smida planer Vid pennan Ann

8 Bil 2. Anteckningar lokal konferens Malmö oktober 2010 Föreningsakuten Christer Leopold, organisationsutveckling Bok: Professionell ideell Förening med 100 medlemmar: Av dessa är 5 i styrelsen, 5 10 frivilligledare och aktiva medlemmar. Av dessa 5 som aktiv, tar med sig en vän var som därmed kan bli en aktiv vän. Glo och sno Grupparbete för oss deltagare: Vad skulle behövas på er ort/råd för att det ska bli bättre? VISION Framtidsmål Hitta goda exempel och lär av varandra. Sociala medier Pär Winroth Finita samtal sälja Infinita samtal prata om nåt Hur använda detta för sina organisationer? Folkbildningsrådet Lars Lindberg Forum civila samhället, hur kan dialogen med civila samhället utvecklas? Onsdag 14 december, Norra Latin Stockholm. Forum för socialt arbete Tips på vad som händer i föreningsråden Landskrona Får kr från kommunen Har 65 medlemsföreningar som betalar 400 kr/förening. Totalt kr. Synas: Delar ut stipendium i samband med LISA dagen Erbjuder skolverksamhet i åldern 6 12 år kl Föreningar får arvode för att sköta skolverksamheten. Ge råd: På fonder att söka pengar Har en secondhand butik, pengar går till föreningslivet. Linköping Får kr i bidrag För detta fördelar dom träningstider till föreningar. Malung Medlemsföreningar betalar 300 kr i medlemsavgifter Erbjuder service och redovisningstjänster till föreningar.

9 Plus tjänst fas 2 och fas 3 Malmö Föreningsliv efter valet: Debatt inför valet, 10 frågor som politiker ska ge svar på. Fördel att debatten filmades. Lokal överenskommelse: (Grundplattform) Vilka roller har vi? Frågor som berör föreningar: (ledare, lokaler, pengar) Inbjuder politiker till lunchmöte Tips Umeå: Ha frågor som berör föreningar. Ordnar Föreningsluncher med subv pris på 50 kr per person.

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt. Ungt Engagemang. Att göra skillnad

En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt. Ungt Engagemang. Att göra skillnad En skrift om hur och varför vi börjar engagera oss ideellt Ungt Engagemang 2 Inledning Unga är engagerade. Det visar statistiska undersökningar gång på gång. Unga brinner för att förändra världen, unga

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer