Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg Roger Gunnarsson Ann Ferm Åsa Sandström Sean Ginsberg Ove Nordin ordförande vice ordförande sekreterare, avgick augusti, pga studier kassör, avgick september pga studier Styrelsen har genomfört 14 protokollförda möten möten under året samt 2 studieresor till Uppsala och Malmö. En del av styrelsens arbete har även skett genom mailkorrespondens. Vi har haft som målsättning att genomföra våra styrelsemöten hos någon förening, dessa föreningar har givits utrymme att berätta om sina verksamheter. Vi avser att fortsätta med detta även under nästkommande år. Detta år kan ses som ett år av nystart och lärande, styrelsen har lagt ner stort engagemang för att lära av andra föreningsråd hur de jobbar. Hur kan ett föreningsråd medverka till att underlätta för föreningslivet i Umeå? Finns det möjligheter att ett välfungerande föreningsråd kan medverka till tillväxt och större engagemang i så väl föreningsliv som i socialt ansvar för de i vårt samhälle som behöver en tillhörighet? Årsmötet Årsmötet genomfördes på Folketshus i Umeå i samarbete med Umeå fritid som under mötet passade på att dela ut Ungdoms och ledarstipendier. Mötet hölls den 22 februari och föregicks av en middag där föreningsrådet bjöd alla anmälda föreningar.

2 Studieresor Styrelsen har genomfört två studieresor där den första som ägde rum under juni gick till Uppsala och den andra under oktober gick till Malmö. Uppsalaresan Uppsala föreningsråd har kommit mycket långt i sitt arbete och därför är de väldigt intressant att lära av. Resan hade två syften dels att svetsa samman styrelsen som grupp och dels att ta del av Uppsala Föreningsråds erfarenheter. Styrelsen packade in sig i en minibuss och körde själva sträcken Umeå Uppsala på två intensiva dagar. Resan innebar en övernattning i Uppsala. Genom att vi umgicks så intensivt och nära varandra underresan så gavs mycket tillfälle att diskutera och lära känna varandra i gruppen, en mycket givande team building insatts. Vi fick många goda idéer med oss hem som vi har gjort vårt bästa att gå vidare med, flera av dessa finns med i den nya verksamhetsplanen och i den ansökan som är inskickad till Allmänna arvsfonden samt Umeå kommun. Se egen punkt. Uppsala resan finns med som egen bilaga nr 1. Malmöresan Under 3 dagar i oktober reste halva styrelsen ner till Malmö för att delta i konferens med Sveriges föreningar samt att träffa Malmö föreningsråd och lära av dem. Även denna resa var mycket givande, vi fick träffa många duktiga erfarna föreningsmänniskor som sitter med en oerhörd kompetens runt föreningslivet eller den civila sektorn som den ibland kallas. Vi fick återigen se och höra vilken nytta ett välfungerande föreningsråd kan göra i en kommun. Malmö är en stad med mycket sociala problem där föreningslivet har en stor del i det arbete som görs. Se bilaga 2. Medlem i Sveriges föreningar Vi har ansökt och beviljats medlemskap i den nybildade nationella organisationen för lokala paraplyorganisationer. Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet. Medlemsavgiften till Sveriges Föreningar är 200 kronor och för det får vi information genom deras nyhetsbrev, möjligheten till erfarenhetsutbyte och deltagande på arrangemang till självkostnadspris. Mer information finns på Vid årsmötet den 22 april var vi anmälda, men kunde inte delta på grund av att flygen inställdes när askmolnen från Island härjade som mest. På årsmötet invaldes Lars Lindgren som styrelse. Vi har deltagit på lokal rikskonferens oktober i Malmö. Lokal rikskonferens är tillfället då vi kan utbyta erfarenheter med andra lokala paraplyorganisationer i landet. Dessutom får vi ny kunskap kring aktuella frågor för det ideella föreningslivet. Remisser Till föreningsrådet har det inkommit under året två remisser, en gällande ersättning för dubbla aktivitetsstöd. Lokal taxor. Visionsarbete Vi har under hösten lagt ner en hel del arbete på att enas om vad skall föreningsrådet göra, på vem uppdrag jobbar vi. Föreningsrådet har idag som medlemmar samtliga ideella föreningar inom Umeå kommun som registrerat sig hos kommunen. Detta medför att dessa medlemmar är passiva och inte ens medvetna om att de har ett medlemskap.

3 Detta gör det också väldigt tydligt för styrelsen att jobba, vems frågor skall vi driva. Styrelsen har nu jobbat fram en vision som vi vill jobba efter, detta medför också att vi vill ha aktiva medlems föreningar. Visionen Umeå Föreningsråd ska vara en kraftfull representant för alla ideella föreningar inom Umeå kommun och ska verka för ett möjlighetsskapande föreningsklimat. Grafiskprofil I arbetet att ta fram en grafisk profil den bild som ni ser i rubriken tagits fram, resten är under arbete. Föreningarnas dag Det fanns redan sedan 2009 tankar och planer på att genomföra en föreningarnas dag på Nolia hösten Vi planerade att genomföra dem med studieförbunden, en hel del arbete lades ner för att kunna genomföra denna dag men vi tvingades skjuta denna aktivitet på framtiden pga av resursbrist. Politisk debatt Vi genomförde i september strax före valet en föreningspolitisk debatt på hamnmagasinet. Till denna debatt var samtliga partier som sitter i fritidsnämnden inbjudna. Debatten blev mycket lyckad och fick uppmärksamhet i så väl tidningar som TV. Vi planerar att hålla en liknande debatt varje år oavsett om det är val eller inte. Vi anser att det finns ett stort behov av att föreningar och politiker som beslutar över medel till föreningslivet får mötas öga mot öga. Överenskommelsen/webbsänd Den 14 december genomförde vi tillsammans med Västerbottens läns bildningsförbund en webbsänd debatt från Norra Latin i Stockholm. Debatten som bla gästades av Niamko Sabomi handlade om den överenskommelse som regeringen rekommenderar landets kommuner att ta till sig och göra till en lokal överenskommelse mellan kommun och föreningslivet, den sk civila samhället. Överenskommelsens sex principer I Överenskommelsen finns sex gemensamma principer som grund för samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga. Principerna handlar om: Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald Det finns mycket att läsa om detta på regeringen och folkbildningsförbundets hemsidor. Eftermiddagen användes till en diskussion om och kring överenskommelsen och dess innehåll. En naturlig frågeställning blev; hur tar vi vara på intentionerna i överenskommelsen och gör den till en lokal överenskommelse i Umeå. Föreningsrådet fick mötets uppdrag att driva frågan vidare.

4 Förstudie Ansökan om medel för att genomföra en förstudie om huruvida föreningslivet kan medverka till att minska utanförskapet i samhället. Vi har ansökt om medel att genomföra en förstudie för att se om det är möjligt att ta fram metoder för att kunna hjälpa människor som drabbats av ett utanförskap i samhället att genom föreningslivet få ett nytt fotfäste i samhället. vi väntar i skrivandets stund på svar från kommunen samt allmänna arvsfonden, samt ett möte med Arbetsförmedlingens ledning. Hemsida Vi har diskuterat och jobbat för att få till en egen hemsida. Idag ligger en början på hemsida som en undersida på kommunen. Vi jobbar nu med att skapa en egen hemsida till föreningsrådet, uppdraget är lämnat till ett extern företag. Vi har fått en medlem i styrelsen som kommer att jobba med det redaktionella på sidan. Utbildning i att söka pengar Tillsammans med Ersboda slöjdförening och Uffen Redhe kallas föreningarnas Robin Hood, genomfördes en kvällskurs i hur man söker pengar till sin förening. Vi kan se att det finns ett stort behov av denna typ av utbildningar och funderar på att återkomma med fler utbildningar i ämnet men mer konkreta i sitt upplägg. Möte Arbetsförmedlingen Vi har haft två möten med arbetsförmedlingen där de är intresserade av att kunna slussa ut långtidsarbetslösa i föreningslivet, dessa möten har resulterat till en del i vår ansökan om medel till förstudien gällande utanförskap. Aktivitetshus Vi har engagerat oss i frågan om ett aktivitetshus eller föreningshus som det också ibland kallas. Som föreningsråd tycker vi det är viktigt att det finns hus/lokaler där flera föreningar möts på lika villkor. Där vi kan få en utväxling av att vi blandar våra särintressen och att vi kan hjälpas åt. Det finns många frågor som vi som föreningar har stor nytta av varandra, utbildning, administration, dela på lokaler etc. Vi stödjer det aktivitetshus som KFUM vill by7gga på Teg. Vi tror även att det behövs fler alternativ till gemensamma lokaler för föreningar att bedriva verksamhet. Lokal Föreningsrådet är idag utan lokal men söker en sådan, vi har börjat en dialog med kommunen om att få till en egenlokal där vi kan bedriva verksamhet. En ansökan med förslag kommer inom kort att överlämnas till kommunen. Integrationsnätverk Roger G har varit på ett möte, som var välbesökt. Kontakter knöts. Information spreds. Men fortfarande finns en del att göra innan det fungerar. Föreningsrådet erbjuder föreningar via vår hemsida intygsmall för ideellt engagemang, anställning och praktik i förening. Träff med kommunen och dess vänort i Tyskland Vi inbjudna att närvara på en middag med kommunen och dess vänort i Tyskland XXXX. Credotal i glashuset Carinne talade i Glashuset under v50 för Föreningsrådet och ämnet var Kontakter föreningar Vi har haft en del möten med olika föreningar för att skapa närverk samt få information om de olika föreningarna och vad de förväntar sig av ett föreningsråd.

5 Bil 1 Minnesanteckningar från besök hos Uppsala Föreningsråd Datum: Närvarande: Bengt Strömgren, Ann Ferm, Roger Gunnarsson, Samuel Mehret, Carinne Sjöberg, Lars Lindgren, Sean Ginsberg Svante från Uppsala Föreningsråd tog emot oss och visade oss runt i deras fantastiska lokaler: De har en mängd olika aktiviteter/projekt som sköts i Föreningsrådets regi. Föreningsrådet i Uppsala är en fristående ideell förening och ligger inte under Kommunen. Deras verksamhet drivs via olika projekt medel bl a Ungdomsstyrelsen och Arvsfonden. Det finns idag ett 100tal föreningsråd i Sverige och i snitt ansöker ett nytt Föreningsråd per vecka om medlemskap. Vad erbjuder Föreningsrådet i Uppsala sina medlemmar? 1. När ett problem uppstår, kan vara allt från personal problem inom föreningen till att fylla i blanketter, så hjälper Föreningsrådet till att lösa detta. 2. Förebygger eventuella problem med regelbundna utbildningar, bl a i samarbete med Skatteverket. Vilka projekt drivs fn av Föreningsrådet Uppsala? 1.Diskrimineringsbyrån i Uppsala DU DU arbetar med: 1. Individ ärenden, kan vara diskriminering på arbetsplats eller liknande, flera fall av anmälningar mot bl a Uppsala Kommun har förekommit. 2. Utbildningar för att förebygga kränkningar, samarbetar bl a med Friends för att motverka mobbing i skolorna. De arbetar efter ett nytt koncept som involverar eleverna mer än tidigare.

6 3. Opinionsbildning, de kartlägger riskfaktorer, gör enkäter och samlar olika typer av fakta Under DU finns projektet PRALIN Praktiskt Lika Behandlingsarbete, som främst arbetar mot skolor. PRALIN drivs som ett projekt via medel från Ungdomsstyrelsen. Föreninsrådet har dessutom ett eget integrationsutskott samt FIA Föreningars Interna diskriminerings Arbete. De arbetar främst med att samarbeta med och engagera föreningar som arbetar med integrationsfrågor. De har nätverksträffar där de utbyter erfarenheter och diskuterar ev problem. Detta specifika projekt drivs via medel från Ungdomsstyrelsen. Engagemangsguiden arbetar för att unga och ungdomar som inte tidigare varit aktiva i föreningslivet skall slussas ut i föreningslivet. Genom att dels dela ut frågeformulär både till föreningar för att få information om deras verksamhet, samt till ungdomar för att få reda på vilka intressen de har, försöker man slussa ihop rätt person till rätt förening. Detta projekt har fått medel via ungdomsstyrelsen. Av 91 sökande fick 21 projekt medel till detta projekt. SESAM startades 1992 och drivs sedan ett år tillbaka av Föreningsbyrån. Tanken är att detta skall vara ett tillfälligt projekt under Föreningsbyrån och sen slussas ut till privat regi, kanske via kyrka el dyl. Deras samarbetspartner är Försäkringskassa, Kyrkan, Ideella organisationer, Landsting, Stat och Kommun. Främst gör man föreläsningar, där man har en föreläsarbank som man kontaktar och bokar för arrangemang. Dels ordnar man nätverksträffar för all inblandade. Man vänder sig främst till människor som har någon form av fysiskt eller psykiskt handikapp. Man föreläser också om olika funktionshinder samt om socialt företagande. TREFAS Arbetsförmedlingen Föreningsrådet i Uppsala har en egen arbetsförmedlare som är anställd för att samarbeta med AF för att främst hitta nya arbetstillfällen i föreningslivet. Det finns Fn 6 regioner i Sverige som har denna facilitet. AF har ca arbetssökande per handläggare och målet för Föreningsbyrån är att man skall ha runt 30 sökande för att ge en personligare hjälp. Man arbetar med en matchningsprocess som viktig prioritet. Volontärbyrån startades 2002 Arbetar med att låna ut volontärer till föreningslivet. De har skapat en hemsida där en volontärbank finns. En person som vill vara volontär t ex för att bygga hemsidor, kan lånas av ideella föreningar. Till dags dato är ca volontärkontakter skapade via volontärbyrån. Man utbildar volontärsamordnare, hittar verktyg för att hjälpa föreningar bl a att skapa struktur, man ger tips hur man skriver volontär policy samt hur man hittar volontärer. Volontärbyrån skriver handböcker och skapar samarbete med företag. Bl a gick 700 anställda från Coca Cola ut och gjorde volontär arbete, Gyllene Hjulet, där de arbetade på Myrorna och bl a genomförde en modevisning. Detta utfördes

7 tillsammans med ideella organisationer och föreningar. Man samarbetar med C.I.A (senare omnämnt nedan) med att utveckla utbildningsmaterial. Volontärbyrån arbetar mycket med uppsökande verksamhet och coachar föreningar, i Uppsala arbetar man mycket på gräsrotsnivå hos föreningarna. Man har ett 3 årigt projekt arbete tillsammans med Svenska Kyrkan där man byggt upp en hemsida enbart för kyrkans volontärs arbete. Man utbildar dessutom församlingar i hur man samordnar volontärs arbete Man anordnar nätverksträffar med volontärs samordnare. Man har gjort något som kallas Volontärs barometern där man gjort en undersökning bland volontärer som fått uppdrag via Volontärsbyrån. 72% var under 35 år och 70% har aldrig tidigare deltagit i föreningsliv. Man satsar mycket på Internationella Frivillig Året GOOD WORK!!!! C.I.A Centrum för Ideellt Arbete C.I.A arbetar främst med att stärka ideellt arbete. De strävar efter att öka tillgängligheten för föreningarna och har precis fått ett nytt kontor i Uppsala. Där finns publik dator och olika typer av handledning erbjuds. Man kan få hjälp att lära sig hur man utnyttjar dator eller annat. De informerar föreningar och inspirerar dem att våga utnyttja ideell hjälp (volontärer), många föreningar ser ju detta som ett hot till deras egna arbetsuppgifter istället för att se det som en tillgång. Man strävar efter ett samarbete mellan föreningar och håller informations och nätverksträffar. Man har informatör som sprider nationell information till lokala föreningar. Lokala föreningar har möjlighet dels att fysiskt via anslagstavlor och dylikt på C.I.As kontor sprida sin egen information men på sikt skall även en data bank och eventuellt chatt eller blogg läggas till. Vi tackar Föreningsrådet i Uppsala för ett otroligt inspirerande möte som avslutades med att vi fick tillfälle att besöka en aktivitets gård i ett av upptagningsområdena. Där skall Föreningsrådet anställa två ungdomar som skall driva cafe. Nöjda och glada och sprudlande av idéer och energi återvände vi till Umeå för att smida planer Vid pennan Ann

8 Bil 2. Anteckningar lokal konferens Malmö oktober 2010 Föreningsakuten Christer Leopold, organisationsutveckling Bok: Professionell ideell Förening med 100 medlemmar: Av dessa är 5 i styrelsen, 5 10 frivilligledare och aktiva medlemmar. Av dessa 5 som aktiv, tar med sig en vän var som därmed kan bli en aktiv vän. Glo och sno Grupparbete för oss deltagare: Vad skulle behövas på er ort/råd för att det ska bli bättre? VISION Framtidsmål Hitta goda exempel och lär av varandra. Sociala medier Pär Winroth Finita samtal sälja Infinita samtal prata om nåt Hur använda detta för sina organisationer? Folkbildningsrådet Lars Lindberg Forum civila samhället, hur kan dialogen med civila samhället utvecklas? Onsdag 14 december, Norra Latin Stockholm. Forum för socialt arbete Tips på vad som händer i föreningsråden Landskrona Får kr från kommunen Har 65 medlemsföreningar som betalar 400 kr/förening. Totalt kr. Synas: Delar ut stipendium i samband med LISA dagen Erbjuder skolverksamhet i åldern 6 12 år kl Föreningar får arvode för att sköta skolverksamheten. Ge råd: På fonder att söka pengar Har en secondhand butik, pengar går till föreningslivet. Linköping Får kr i bidrag För detta fördelar dom träningstider till föreningar. Malung Medlemsföreningar betalar 300 kr i medlemsavgifter Erbjuder service och redovisningstjänster till föreningar.

9 Plus tjänst fas 2 och fas 3 Malmö Föreningsliv efter valet: Debatt inför valet, 10 frågor som politiker ska ge svar på. Fördel att debatten filmades. Lokal överenskommelse: (Grundplattform) Vilka roller har vi? Frågor som berör föreningar: (ledare, lokaler, pengar) Inbjuder politiker till lunchmöte Tips Umeå: Ha frågor som berör föreningar. Ordnar Föreningsluncher med subv pris på 50 kr per person.

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum

Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Jo Linder Roger Datum 2015-11-13 Diarienummer KSN-2015-2048 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsbidrag från Forum Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete. Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24 Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.se Kommunstyrelsepolitiker Deltagit i SKL:s arbete med Civilsamhället

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Riktlinjer för Volontärverksamheten

Riktlinjer för Volontärverksamheten Riktlinjer för Volontärverksamheten Piteå församling 2016 Reviderad januari 2016 Riktlinjer för volontärverksamhet i Piteå församling Varför har Svenska kyrkan i Piteå ideella medarbetare/volontärer? Att

Läs mer

Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2016-10-27 Diarienummer KSN-2016-2038 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsstöd från Forum Idéburna organisationer med social inriktning Förslag till

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2015-2016 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Innehåll Utveckling av frivilligt arbete inom sociala sektorn...3

Innehåll Utveckling av frivilligt arbete inom sociala sektorn...3 Innehåll Utveckling av frivilligt arbete inom sociala sektorn...3 1 Bakgrund...3 2 Mål och förväntade resultat...3 3 Frivilligt arbete...4 3.1 Vad är frivilligt socialt arbete?...4 3.2 Ideellt arbete...4

Läs mer

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the Välkomnar till årsmöte för Autism & Asperger föreningen Västerbotten Den 29 mars 2014 kl. 11.00 Storgatan 76, HSO Umeå Under mötet ska vi gå igenom Årsmötesförhandlingar Föreläsning av Anders Bäckström/

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Till alla ideella föreningar i kommunen, studieförbund samt kommunens samtliga nämnder och kommunala bolagsstyrelser LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Detta är ett förslag på hur föreningslivet och kommunen i Västervik

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll!

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! 21 000 idéburna organisationer - varav 14 000 ideella föreningar 5 000 har anställda Lönesumma 4,1 miljarder kr/år = 10 000 heltidsårsarbeten 90 miljoner ideella timmar

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken Utvärdering av dialogmötet oktober 0 - Svar från politiken Utvärdering dialogmötet oktober sammanställning Den oktober 0 hölls ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Inbjudna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Volontärpolicy. Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i. Uppdateras av: HR

Volontärpolicy. Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i. Uppdateras av: HR Volontärpolicy Syfte: Volontärpolicyn finns för att Fryshusets verksamheter ska ha gemensamma riktlinjer i sitt arbete med volontärer. Den är skriven för internt bruk. (Information riktad till volontärer

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG

Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG Skellefteå Älvdals styrelse/ LAG Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset, Norsjö Tid: 15 oktober 2015, kl. 13.00 16.00 Närvarande: Ingrid Ejderud Nygren Ulrika Renström Per-Ove Lööv Dorina Larsson Peder Johansson

Läs mer

Volontärbarometern 2011

Volontärbarometern 2011 Volontärbarometern 2011 Volontärbyråns årliga undersökning om volontärer och vad de får ut av sitt engagemang Vanja Höglund Volontärbyrån 2011 Någon frågade Har vänner som volontärjobbat och sett till

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Anteckningar från sektionsledarkonferens 2006-11-17

Anteckningar från sektionsledarkonferens 2006-11-17 Åsa Kaliff 1 (6) Anteckningar från sektionsledarkonferens Fördelning: Närvarande, samtliga sektionsledare, styrelse, valberedning och revisorer. NÄRVARANDE Curt Thörnfelt Åsa Kaliff Lars-Ove Forss Bill

Läs mer

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Gillis Herlitz inleder med att hälsa alla välkomna till dagens konferens: En ny lokal överenskommelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1 Hej! Här följer en kort presentation av Friends verksamhet och hur vi arbetar. Friends hjälper skolor och idrottsföreningar att bygga upp ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2017-10-13 Diarienummer KSN-2017-3393 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Volontärbyrån i Uppsala Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

VARBERGS FÖRENINGSRÅD. Org nr 849600-4345 ÅRSREDOVISNING

VARBERGS FÖRENINGSRÅD. Org nr 849600-4345 ÅRSREDOVISNING VARBERGS FÖRENINGSRÅD Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Varbergs Föreningsråd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. VERKSAMHET Verksamhetsberättelse Styrelse:

Läs mer

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING?

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? UTBILDNINGSKATALOG 2016 GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? Diskriminering innebär att bli behandlad sämre än någon annan utifrån de egenskaper som en har. Det kan finnas många olika anledningar till

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014

Villkor för ideella föreningar och trossamfund. Civila samhällets villkor 2014 Villkor för ideella föreningar och trossamfund Civila samhällets villkor 2014 Uppföljning av det civila samhällets villkor Instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten

Läs mer