HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20"

Transkript

1 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund

2 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 2 av 10 Denna beskrivning ansluter till VVS AMA 98. Beskrivningen är i sin helhet upprättad som en rambeskrivning för totalentreprenad och upptar i huvudsak endast prestationsdata, funktionssätt och funktionskrav. I vissa fall anges kvalitetskrav i form av produktnamn, typ, storlek mm. Entreprenaden omfattar projektering / dimensionering, konstruktion, leverans, montage, intrimning och märkning av komplett, fullt funktionsfärdig och provad installation utförd enligt gällande förfrågningsunderlag och i dessa angivna tekniska förutsättningar. Entreprenören är helt ansvarig för installationernas utförande och funktion. Alla i entreprenaden ingående system och komponenter dimensioneras efter gällande normer och föreskrifter. För projektering och utförande skall BFS 2006:12 (BBR12) ligga till grund. I brandcellsgränser utföres brand/brandgasavskiljande installationer samt utformning av system så att krav ställda i brandskyddsdokumentation samt gällande normer efterlevs. Installationer skall projekteras och utföras enligt branschregler Säker vatteninstallation Entreprenören skall lämna skriftlig försäkran om att gällande EU-direktiv för CE-märkning uppfylls. VA, VVS- KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Denna beskrivning utgör underlag för upphandling av VS-tekniska installationer Höglekardalens Semsterby AB har för avslikt att utföra nybyggnad av 24 st fritidslägenheter i 5 st byggnader med 4 resp 6 st lägenheter i varje. Fastigheten är belägen i Höglekardalen, ovan bef fritidsområde intill Drommenliften. Storleken på projektet medför att byggnaderna klassas som hotell och skall därför utföras som BR1-byggnad. Byggnadernas utformning, planlösning placering etc framgår av ritningar enligt 05.3:1upprättade av Rörborn Byggkonsult i Östersund. Totalentreprenaden omfattar projektering och utförande av byggnadsarbeten, olika slag av installationer samt vissa arbeten för inredning och utrustning, allt enligt de förutsättningar som framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet.

3 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 3 av 10 Byggnaden skall motsvara moderna krav med god funktion för angivna ändamål samt för drift, skötsel och underhåll. Av bifogade arkitektritningar framgår tillgängliga utrymmen för installationer samt tillgängliga rums- och våningshöjder. Det åligger anbudsgivare att redovisa i anbud de ytterligare ytbehov som erfordras förapparatrumrum, schakt samt ev erforderliga undertaksutrymmen. Byggnaderna skall erhålla erforderlig värme från ett lokalt fjärrvärmenät. Jämtkraft AB kommer att ovan de 5 byggnaderna uppföra en pelletseldad panncentral. Ett lokalt kulvertnät kommer att dras till resp byggnad genom beställarens försorg. (Även de åtta angränsande fritidstomterna kommer att erhålla erforderlig värme från denna anläggning.) Systemlösningar Värmekulvert kommer att dras in till förbindelsepunkt utanför bottenplatta med läge enligt markeringar på planritningar. I entreprenaden ingår att ansluta mot fjärrvärmekulvertar utanför bottenplatta, förlägga erforderlig kulvert in till för varje byggnad där erfordlerlig abbonentcentral med värmeväxlare för produktion av värmevatten och tappvarmvatten anordnas. En abbonentcentral per byggnad. Uppvärmning av byggnaderna skall ske via vattenburen golvvärme. Fördelningsledningar för värme, kall- och varmvatten skall dras separat till varje lägenhet inom resp. byggnad. Vid fördelning efter abbonentcentral skall varmvattenledningar dras så att förberedelse för framtida vattenmätning kan ske. Vattenmätarkonsol med passbit skall monteras vid på varje fördelningsledning till resp. lägenhet. Systemens utformning Vid utformning av systemen skall stor vikt läggas vid beprövad teknik med god driftsekonimi samt låg livscykelkostnad. System skall utformas så att service och underhåll underlättas. Öppningar och genomföringar Genomföringar skall tätas med avseende på brandklass, ljudreduktion och täthet. Alternativa förslag Beställaren är öppen för andra tekniska lösningar än vad denna rambeskrivning anger.

4 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 4 av 10 Om det ur produktionshänseende och av driftsekonomiska orsaker kan vara en bättre lösning önskas även pris på alternativa tekniska förslag DIMENSIONERANDE UPPGIFTER För projektering och utförande skall följande temperaturer ligga till grund: Fjärrvärme Dimensionerande temperaturer Rumstemperatur Lägenheter 90 º - 70º Här väntar jag på uppgifter från Jämtkraft 20 º - 22º C Ljudmiljö För projektering och utförande skall ljudkrav enligt BFS 2006:12 (BBR12) ligga till grund. Detta innebär att kraven enligt SS för lokaler uppnås. Installationer skall utföras så att störande vibrationer inte överförs. Klimatdata Dimensionerande utetemperatur enligt SS MÄRKNING, PROVNING MM VVS- KYLSYSTEM Krav Märkning av vvs-, kyl-, och processmediainstallationer Utföres i i tillämpliga delar i enlighet med YTB.15 i VVS-AMA 98 Märkning Märkning utföres enligt SMS 741. Text skriv på svenska och endast vedertagna förkortningar används. Märktext utföres med en texxthöjd av 12 mm. Märkband skall vara av självhäftande plast med beständig text. För givare, regercentraler och motsvarande minst 4 mm texthöjd. Skyltar Skylt utföres av laminerad plast med graverad svart text på vit botten.

5 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 5 av 10 Skylt skruvas fast. På isolerad yta förses skylt med plåtprofil vilken skruvas fast i underliggande kanalyta. Huvudkomponent Huvudkomponent såsom aggregat, förtillverkad shuntgrupp, filter, fläktar, batterier, spjäll, etc.märkes med skylt som anger systembeteckning och betjäningsområde. Märkning styrning, övervakning Märkning av belastningsobjekt utföres med skylt som anger benämnning samt matande apparatskåp, central, reglercentral, od. Märkning av manöverorgan sker med benämning samt betjänings- och anvisningstext. För motorer monteras skylt förutom vid säkerhetsbrytare även vid motorskyddsbrytare. Provning och injustering av installationssystem Krav Provning och injustering av samtliga installationssystem skall i tillämpliga delar beroende på installationernas omfattning utföras i enlighet med kap. YTC i VVS-AMA 98. Teknisk dokumentation för installationerna Krav Teknisk dokumentation skall utformas helt i enlighet med kap YU i VVS-AMA 98. För bygghandlingar enligt YUC. 2 omg. överlämnas till B för granskning. För relationshandlingar enligt YUD För driftinstruktioner enligt YUH. För underhållsinstruktioner enligt YUK. Betr. omfattning, se även AF-del. Observera att samordnade instruktioner skall upprättas vilket innebär att hänsyn skall tas till övriga fack så att utformningen samordnas. INFORMATION TILL DRIFT OCH SKÖTSELPERSONAL Krav Utföres i enlighet med kap. YUP i VVS-AMA 98. Denna genomgång skall ske dels vid entreprenadens färdigställande och dels vid garantitidens utgång.

6 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 6 av 10 VVS- OCH KYLSYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Allmänt Spill- och kallvattenledningar anslutes till den befintliga enskilda anläggningen som finns inom Höglekardalens Semesterby. Försörjning av vatten sker via eget vattenverk vid Dammån med distributionsnät uppdraget i semesterbyn till vattenreservoar. Till denna högre del av anläggningen kommer att anordnas tryckstegring. Avloppsnätet är anslutet till eget befintligt, och under hösten 2008 till- och ombyggt avloppsreningsverk sydöst om Hovdebron. Beställaren förlägger huvudledningar för spill- dag- och kallvatten varefter entreprenören ansluter servisledningar till resp byggnad mot dessa. Läge för framdragna huvudledningar framgår av situationsplan. Takavvattning skall ske via stuprör som anslutes och avledes framdragna dagvattenledningar som sedan avledes till dike/bäck. Läge på dagvattenledningar framgår av situationsplan. Dräneringsvatten och ev ytavvattning avledes på samma sätt och inkopplas till dagvattenledningar VATTEN AVLOPP CENTRALUTRUSTNINGAR. Kallvattenservis till resp byggnad inkopplas till framdragen ledning i mark. För varje byggnad erforderligt varmvatten skall produceras i abbonentcentral anordnad vid inkommande värmekulvert. All erforderlig utrustning för komplett funktionsfärdig anläggning ingår i entreprenaden. Samordning med TE och underentreprenör EL skall ske. Temperatur på utgående varmvatten skall begränsas med automatisk ventil. Vid fördelning till varje lägenhet efter abbonentcentral skall varmvattenledningar dras så att förberedelse för framtida vattenmätning kan ske. Vattenmätarkonsol med avstängningsventil och passbit skall monteras vid på varje fördelningsledning till resp. lägenhet.

7 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 7 av VATTEN AVLOPP, LEDNINGSNÄT Från abbonentcentral skall separata kall- och varmvattenmatningar dras till varje lägenhet. I varje lägenhet skall, dold bakom inspektionslucka, fördelningscentral anordnas så att separata kopplingsledningar förlägges till resp sanitär apparat. Kopplingsledningarna utföras av pex-rör med skyddsrör. Rör i rör. Varje lägenhet skall vara separat avstängningsbar, med ventiler placerade åtkomliga vid fördelningscentral inom resp. lägenhet. Rörstråk mellan abbonentcentral och våningsfördelare förlägges inklätt mot tak, i bjälklag eller i undertak. Synlig rördragning godtages ej förutom i tekniska utrymmen. Endast korta förkromade kopplingsledningar mellan förkromad väggbricka och sanitär apparat godtages. Kv- och vv-ledningar utföres inom VS-rum med kopparrö, serie 2, lödfog. Matning till fördelningscentraler utföres med pexrör. Erforderliga inspektionsluckor anordnas vid inbyggda ledningar och vid kopplingspunkter. Spillvattenledningar förlagda ingjutna i bottenplatta eller i bjäklag utföres av plaströr HTA eller PP. Övriga spillvattenledningar förlagda vertikalt eller i mellanbjälklag utföres av gjutjärn, typ MA. Samtliga avloppsstammar ventileras ovan yttertak. Kallt förlagda skall dessa isoleras mot kondens. 52/6 VATTEN AVLOPP, LEDNINGSNÄT MARK Kallvattenservis utföres av plastslang typ PEM NT10. Kallvattenservis under grundläggning in till VS-rum skall förläggas i tomrör. Kv-servis till resp byggnad inkopplas till framdragna och proppade ledningar enligt situationsplan. Spill- och regnvattenledningar förlagda i mark skall utföras av PVC-markavloppsrör och inkopplas mot framdragna och proppade ledningar enligt situationsplan.

8 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 8 av 10 Spolbrunn dim 400 med teleskopbetäckning och tätt lock placeras vid husliv på utgående spillvattenservis från byggnaden. Stuprrör och dräneringsledningar samt ev ytavvattningsbrunnar anslutes via regnvattenledning och 400 mm vattenlåsbrunn med teleskopbetäckning samt inkopplas mot framdragna och proppade dagvattenledningar enligt situationsplan. Utvändiga brunnar och avstängningsventiler distansskyltas. 52/8 VATTEN AVLOPP, PLATSUTRUSTNINGAR A-ritningar samt dena beskrivning skall gälla vid antal och placering av utrustning. Allmänt Vid våningsfördelare för kv/vv till resp. sanitär apparat/våtutrymme skall avstängningsventiler anordnas. Inom våtrum tilföres ofärgat, mögelbeständig silikontätning i skruvhål, rörgenomföringar, etc före idragning av fästskruvar, samt före montering av täckbrickor. Sanitetsarmatur och sanitetsporsling av svenskt fabrikat. Vattenklosetter skall vara av vitt porslin och vägghängda. Samordning med TE gällande fixtur o upphängning av vattenklosett. I wc/d är tvättställ med underskåp beskrivet under kap bygg, dock skall VS-entreprenören till detta tvättställ leverera och montera enhands tvättställsblandare samt bottenventil och vattenlås. Tvättställ i vitt porslin och med enhandsblandare inom wc-rum Vattenlås i plast med utloppsrör till vägg. Väggbricka. Duschblandare av FMM:s fabrikat Termostatblandare med c/c-avstånd 160 mm och med slanganslutning nedåt. Duschslang skall ha förkromat metallhölje. Väggstång med handduschfäste och tvålkopp. Även separat upphängare för duschhandtag. Golvbrunnar utföres av gjutjärn samt anpassas efter samordning med TE till vald typ av golvmaterial. Diskbänkar i kök lev. och monteras av TE. Inkoppling utföres av UE-VS. Diskbordsblandare, enhands med avstängningsventil för diskmaskin. Inkopping av diskmaskin med metallomspunnen tryckslang till anslutning på blandare. Väggvattenutkastare skall anordnas 1 st per byggnad. Placering i samråd med beställaren.

9 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 9 av VÄRMESYSTEM Allmänt Byggnaderna skall uppvärmas med vattenburet golvvärmesystem och med individuell rumsreglering. Abbonentcentral för värme- och varmvattenberedning skall anordnas inom varje byggnad i VS-rum. Erforderliga myndighetsbesiktningar skall ingå i entreprenaden. VÄRME CENTRALUTRUSTNINGAR Centralutrutning för värme- och varmvattenproduktion skall anordnas inom VS-rum. Byggnaderna anslutes till lokalt fjärrvärmenät där erfordlerlig värme produceras i en pelletseldad fastbränsleanläggning. I skidförr/ VS-rum installeras abbonentcentral för beredning av byggnadens erforderliga värme och vamrvatten. Styrutrustning skall vara placerat i separat apparatlåda.. (Samordnas med UE-EL) Spilledningar från säkerhetsventiler skall dragas till golvbrunn inom installtionsutrymmet. I sekundärledningar installeras smutsfilter. VÄRME, LEDNINGSNÄT Fördelningsledningar för värme från centralutrustning förlägges till fördelningscentral för golvvärmeslingor för varje lägenhet - bakom låsbar inspektionslucka. Fördelningsledningar från abbonentcentral till resp fördelare utföres av kopparrör typ prisol-plus eller pexrör typ rör i rör. Från golvvärmefördelare till resp rum utföres golvvärmeslingorna av diffusionsskyddade pe-pex slangar typ Wirsbo eller likkvärdigt. Slangarna förlägges inom bottenplan ingjutna i betonplatta och i övre plan och inom loft i spårad isolering med fördelningsplåtar. Förlägges enligt fabrikantens anvisningar. ISOLERING Rörisolering : Rörskål av mineralull, serie 33 Inom VS-rum med ytbeklädnad av plastplåt.

10 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 10 av 10 GOLVVÄRMESYSTEM Golvvärmesystem typ Wirsbo eller likvärdigt. Separata golvvärmefördelare för för varje lägenhet. Placering bakom låsbar inspektionslucka i vägg. Fördelare med avstängningsventiler, injusteringsventiler samt styrventil med ställdon för elektronisk reglering av resp. slinga. OBS Samordning av exakt utförande av golvvärmekonstruktion och fördelning av leverans- och arbetsinsatser vad gäller golvvärmeanläggningen måste ske med totalentreprenören. Individuell rumsreglering med separata rumstermstater skall anordnas inom följande rum / lägenhet: resp sovrum kapprum hall storstuga / kök wc, dusch, bastu STYRNING / LARM Utetemperaturgivare styr via reglercentral börvärdet i framledningen till fördelnings. centraler efter rådande utetemperatur. Framledningsgivare reglerar via reglercentral och ställdon, stryrventil så att framledningstemperaturen överensstämmer med börvärdet. Maxbegränsning av framledningstemperatur skall kunna ske. Larm anordnas från VS-rum så att röd lampa på fasad vid VS-rum tändes vid: Utlöst motorskydd cirkulationspumpar. För låg utgående golvvärmetemperatur. Larmgräns skall kunna vara inställbar. Östersund GUNNAR AXELSON INGENJÖRSFIRMA HB

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008

sakervatten.se Branschregler Säker Vatteninstallation Mars 2008 sakervatten.se Branschregler Mars 2008 Säker Vatteninstallation Långsiktigt hållbara installationer Oavsett vilket slags VVS-installation som ska göras. Oavsett om det gäller offentlig lokal eller småhus

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(7) VS Version 2 Projekteringskrav VS Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Anvisningar ansluter till VVS och kyl-ama 12 - LCC-kostnad skall beaktas vid projekteringen

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM... 3 PMB.21 FILTER FÖR RENING AV

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL

PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL Sida 1 av 16 INNEHÅLL SID FÖRORD 2 TAPPVATTENSYSTEM 2 AVLOPPSVATTENSYSTEM 3 KYL- OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM 5 VÄRMESYSTEM 5 RÖRLEDNINGAR 6 PUMPAR 7 ARMATURER, UTAGSPOSTER O.D. FÖR VATTEN, SPRINKLER 8 TERMISK

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Anvisningar från tekniska förvaltningen Sidan 2 av 30 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING, 1. GENERELLA ANVISNING 5 1.1. OMFATTNING 5 1.1.1. UNDERLAG FÖR PROJEKTERING 5 1.1.2. SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR 5 1.1.3.

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx Dokumentägare: Bo Sandström Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52 Fastställd

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer