Projekttitel: Ett smakligare och mer upplevelserikt Blekinge. 1. Projektidé och bakgrund. 1.1 Bakgrund. 1.2 Projektidé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekttitel: Ett smakligare och mer upplevelserikt Blekinge. 1. Projektidé och bakgrund. 1.1 Bakgrund. 1.2 Projektidé"

Transkript

1 1 Projekttitel: Ett smakligare och mer upplevelserikt Blekinge Projektägare: SmakUpplevelse Blekinge ekonomisk förening Projektledare: Christel Hammar Malmgren Projekttid: Målgrupp: Mat- och upplevelseentreprenörer i Blekinge, enskilda och i nätverk. 1. Projektidé och bakgrund 1.1 Bakgrund Denna förening är en ombildning av den tidigare föreningen Kulinariska utflykter i Blekinge som under flera år engagerat främst matentreprenörer i Blekinge. Kulinariska utflykter förde en alltmer tynande och otydlig tillvaro och föreningens syfte blev oklart för medlemmarna. Den nytillsatta styrelsen för Kulinariska utflykter önskade en mer strukturerad och omfattande verksamhet baserat på medlemmarnas önskemål om samarbete och samordning. Ett tydligt underifrånperspektiv var grunden till tillkomsten och ombildningen av den nya föreningen. Kontakt togs med Christel Hammar Malmgren som via tid från projektet Mat & Upplevelser i Sydöstra Sverige, fick möjligheter att föreslå en annorlunda struktur på föreningen samt att föreningen inte bara skulle engagera matentreprenörer utan också skulle engagera upplevelseentreprenörer av olika kategorier. Förslaget om den nya strukturen antogs enhälligt på årsstämma och samtidigt antogs också de omarbetade stadgarna för föreningen. Det var ett uttalat önskemål från medlemmarna att det snarast skulle ansökas om medel för att få möjlighet samordna och organisera mat- och upplevelseentreprenörerna i hela Blekinge. 1.2 Projektidé Att, via SmakUpplevelse i Blekinge ek förening, skapa en sk paraplyorganisation för mat- och upplevelseentreprenörer i Blekinge. 1.3 Kopplingar till andra projekt och verksamheter I projektet kommer att tas kontakt medansvariga för landsbygdsutveckling i samtliga kommuner för att utröna möjligheter till koordination och samarbete och för att undvika dubbelarbete. Möjliga samarbetsprojekt är CLUK, Karlshamn, Leader Blekinges projekt Landsbygdsriksdagen, Attraktionskraft Blekinge, Region Blekinge. I de olika kommunerna finns diverse olika mindre och geografiskt avgränsade projekt, men dessa kommer enbart att bli intressanta då de kan involveras i detta länsövergripande projekt.

2 2. Syfte Att via en paraplyorganisation engagera och organisera mat- och upplevelseentreprenörer i hela Blekinge, ta tillvara på idéer och förslag, önskemål om kompetenshöjning, förmedla kurser, seminarier mm samt vara en organisation för gemensam marknadsföring och därigenom kunna bidra till upplevelsepaketering samt stora och små evenemang allt i akt och mening att stärka entreprenörskapet i Blekinge. Bilden av Blekinge ska, vid projektets slut, vara smakupplevelselandet där nya och gamla influenser blandas och blir till något alldeles unikt. Projektet ska arbeta för att maten ska vara en viktig del av upplevelsen och därigenom en spännande del även i besöksmål och andra upplevelser 3. Deltagarnytta SmakUpplevelse Blekinge ska enligt önskemål från entreprenörer av olika slag vara en sammanhållande förening som genom samarbete stärker mat- och upplevelsemarknaden i Blekinge och därigenom också skapar en konkurrenskraft. Föreningen ska också aktivt arbeta för att samarbetet mellan olika aktörer och nätverk underlättas. 4. Mål Projektets mål är att genom olika aktiviteter medverka till en stark förankring av mat- och upplevelseindustrin i hela Blekinge, att stärka samarbetet mellan olika aktörer, att medverka till att mat- och upplevelseentreprenörer arbetar för att få ett konkurrens- kraftigt Blekinge gentemot övriga omkringliggande län, samt att öka attraktionskraften gentemot besökande till länet. 4.1 Förändringsmål I dag är Blekinge endast i begynnelsen av en möjlig utveckling. Entreprenörerna befinner sig i öar enskilda eller i mindre grupper. Samordning och samarbete är nyckelord för en stark framtid inom mat- och upplevelsebranschen, detta projekt syftar till just detta. 4.2 Projektmål 1. Antalet medlemmar idag är 32 och ska vid projektets slut ska vara minst 70 medlemmar. Föreningen ska vara ekonomiskt stabil och stötta medlemmarnas fortsatta utveckling efter projekttiden. 2. Under projekttiden ska minst sex träffar per år genomföras. Träffarnas kan röra inspiration, kvalitet eller annat. 3. Under projekttiden ska projektets medlemmar delta vid minst två mässor per år. 4. Under projekttiden ska minst 15 nya matupplevelser ha utvecklats hos medlemmarna (ex tematiska måltider, matfisketurism mm). 5. Under projekttiden ska minst fem nya affärssamarbeten har inletts dvs företag som inte samarbetar idag ska ha hittat varandra och börjat göra affärer. 6. En modern hemsida ska tas fram och system/ansvariga för kontinuerlig uppdatering ska ha upprättats. 7. Inför landsbygdsriksdagen 2012 ha identifierat och presenterat entreprenörer som kan vara en del av de besökandes mat och upplevelse. 2

3 4.3 Projektfokus I projektet är fokuseringen i första hand funktionen/ ambitionsnivån för att kunna leverera det förväntade resultatet till en resultatorienterad och inriktad grupp av deltagare Föreningens verksamhet SmakUpplevelse Blekinge arbetar idag för de i föreningen ingående medlemmarna. Då föreningen nyligen är ombildad är verksamheten inte alltför omfattande utan styrelsen i föreningen har koncentrerat sina aktiviteter på mindre aktiviteter såsom medlemsmöten och inventering av önskemål för verksamhetens fortsättning. 6. Handlingsplan för genomförande och avslut Projektet är en möjlig resurs inför Landsbygdsriksdagen i Blekinge 2012 genom den marknadsföring som planeras inom projektet och därigenom kunna, tillsammans med övriga projekt och aktiviteter i länet med inriktning mot Landsbygdsriksdagen, vara behjälpliga med att identifiera och presentera de entreprenörer som kan vara en del av de besökandes mat och upplevelse. Kontakt kommer att tas med ansvariga för mat- och upplevelsedelen av detta projekt. Att, dels via en väl utbyggd hemsida och dels via fysiska möten, ge en tydlig överblick över regionens mat- och upplevelseaktörer och deras utbud och därmed ge förutsättningar för ett, mellan föreningens medlemmar, förbättrat samarbete/kompetens/varu- och tjänsteutbyte som ska leda till förbättrat och utökat företagande. Projektet ska genom ovanstående positioneringsarbete ge förutsättningar för ökad omsättning/utvecklingsmöjligheter hos nytillkomna och redan existerande medlemmar bland både mat- och upplevelseentreprenörer, samt inspirera till nya korsbefruktningar gällande mat och upplevelser. Skapa en professionell organisation som vid projekttidens slut är självfinansierad genom att föreningen blir stark och medlemstät och, som genom egen ekonomisk satsning på medlems- och serviceavgifter, kan erbjuda en stabil grund för det påbörjade arbetet. Ytterligare ekonomisk stabilitet förutses genom att annonsering kommer att kunna ske på hemsidan och detta kommer att tillföra föreningen ytterligare medel. 6.1 För att nå huvud- och delmål: Inspirera och entusiasmera medlemmar/entreprenörer inom upplevelse- och matområdena genom marknadsföring ut mot konsument, inspirationsträffar för erfarenhetsutbyte, mat- och upplevelsemässor både gentemot konsument och gentemot t ex restauranger, bed and breakfast, hotell m fl branschspecifika och icke- branschspecifika mötesplatser. Vara ett forum för kvalitetsdiskussioner. Arbeta för ett kvalitetssäkrande arbete och genom detta också få länsgemensam kvalitetstämpel för en stark marknadsföring. Samarbeta med myndigheter och organisationer som kan gynna medlemmarnas intresse och företag. För att uppnå ovanstående krävs bl a: 1. Framtagning varumärke/grafisk profil, hemsida 2. Trycksaker och övrigt marknadsföringsmaterial. 3. Sociala medier som marknadsföringsverktyg och service/redskap för branschfolket/besöksnäringen så att de lättare ser affärsmöjligheter/utbud.

4 4. Evenemang riktade mot allmänheten i positioneringssyfte. Exempelvis aktiviteter i samarbete med aktiviteter på Stena Line, befintliga festivaler, Stad & Land, Turismting, Landsbygdsriksdagen, mässor och andra marknadsföringsåtgärder som beslutas av medlemmarna 5. Paketering av Blekinge. Konkreta matupplevelser, upplevelseaktiviteter, vara behjälpliga för kombinationen. Ska gälla både bokningsbara och icke bokningsbara, turism med mat och matturism Aktiviteter i projektet Aktiviteter för marknaden: placera Blekinge på kartan som en av Sveriges nytänkande regioner (svenska marknaden) där den närproducerade maten har en naturlig plats i besöksmål, vid konferenser, i restauranger, i turistboenden mm. I marknadsföringssyfte t ex anordna mat- och upplevelsevägar under benämningen Blekinge från Öst Väst, för olika intressen Skärgårdstur med nedslag i fiskrestauranger och/eller rökerier, viltspår med avslut i viltrestaurang osv. Nytolkning av det traditionella blekingska köket och dess råvaror. Att bryta geografiska och mentala mönster för både kund och entreprenörer. Utlysa kocktävlingar för att locka till nytänkande med de blekingska råvarorna och därigenom utöka marknaden för entreprenörerna. Utmana konferensanordnare, kursanordnare m fl att vid dessa tillfällen erbjuda minst en blekingsk rätt. Tematiska måltider (ex v historiska, landskapsinriktade m fl) anordnas i syfte att marknadsföra nytolkning. Att tillsammans med t ex Arkipelagråd/Biosfärområdet kunna marknadsföra oss med utomhusmatlagning och ekoturism parat med ekologiska måltider. Arbeta för att den blekingska maten ska exponeras och saluföras på de färjelinjer som trafikerar Blekinge t ex i butik på Stena Line. Etablera samarbete med de upparbetade kontakter som finns via t ex Seaside- projektet för att, på sikt, kunna etablera butik eller del av butik i Polen. Initiera deltagande i europeiska mässor, under samlingsnamnet SmakUpplevelse Blekinge (t ex Grune Woche i Berlin, BioFach ekologisk livsmedelsmässa i Nu rnberg, Tyskland, Kulinarisk Sydfyn. Matmässa med småskaliga mathantverkare i Svendborg på södra Fyn.) för gemensam marknadsföring mot den tyska marknaden. Arbeta tillsammans med Attraktionskraft Blekinge för marknadsföring gentemot den danska marknaden, kunna delta i marknader i t ex Horsens, Danmark årlig marknad för entreprenörer. Att varje månad i samband med ett månadsblad marknadsföra små lokala producenter där de kan få möjlighet att hitta kunder från restaurangbranschen via t ex Svensk Cater. Enligt uppgift från grossistfirma skulle de närproducerande entreprenörerna finnas med på en "lokal- /närproduceradsida vilken då kommer finnas med som en exklusiv del i befintligt månadshäfte som distribueras till restaurangerna. Grossistföretaget har ambitionen att marknadsföra månadens lokal/närproducerade produkt från flera olika producenter varje månad. Vi kommer att ta fram en hemsida som ska kunna fungera både inåt mot organisationen och medlemmarna och ut mot allmänheten. Hemsidan ska vara offensiv med möjlighet till bokningssystem för mat och/med upplevelser. Hemsidan ska naturligtvis vara tillgänglig också på annat språk. Här ska finnas en möjlighet för entreprenörer att annonsera och att presentera sig, att ha samarbete och söka produkter från hela länet, här ska finnas en möjlighet att lägga upp en personalpool för t ex gårdsbutiker, möjlighet till ett chatrum för medlemmar. Ett skyltfönster för grossister som söker närproducerade produkter. Här

5 kommer också att vara ett föreningsgemensamt forum där olika frågor av allmän karaktär kan dryftas. Hemsidan kan också vara en kunskapsbank. Kommunernas resursbank kan också ha sin hemvist här. För allmänheten ska detta vara Blekinges skyltfönster för matturism och turism med mat. Här ska man kunna se var det finns t ex marknader, evenemang, var ovan nämnda matvägar finns, var man kan boka olika aktiviteter, vilka som serverar närproducerad mat, ekologisk mat, mat med olika inriktning osv. Denna sida kommer naturligtvis att länka vidare till t ex Visit Blekinge och övriga turist- och upplevelsesidor i Blekinge Stor hänsyn kommer att tas till föreningsmedlemmarnas önskan vad gäller marknadsföringsaktiviteter. 6.3 Projektets placering i förhållande till andra projekt Projektets placering i förhållande till andra projekt är att detta projekt syftar till att marknadsföra en redan befintlig grupp av mat- och upplevelseentreprenörer samt att entusiasmera nya och nytillkommande entreprenörer för att åstadkomma en kraftfull organisation/nätverk i mål och mening att öka samarbete inte bara mellan olika grupper inom egna verksamhetsområdet utan också att medverka till en större medvetenhet för maten som en essentiell del av upplevelseindustrin. Uniciteten i detta projekt är att det vänder sig till både mat- och upplevelseentreprenörer. Projektet kommer med all sannolikhet dock att supplementeras av mer direktverkande projekt, dvs projekt mer riktade till specifika grupper (t ex endast mathantverkare/odlare). Genom bra dialog med andra projekt minskas risker för ev överlappning mellan projekt. Projektet kompletterar följande pågående och planerade projekt/nätverk: Mat & Upplevelse i Sydöstra Sverige, som arbetar med kompetenshöjning (pågår till 2013 med begränsad budget) Detta projekt har som uppgift att bistå mat- och upplevelseentreprenörer i hela sydöstra Sverige med kompetenshöjning inom de områden som dessa efterfrågar. Det kan vara allt från styckning av kött till värdskap för kunder och besökande. Kurs- och föreläsningsutbudet är styrt av entreprenörerna. Leader Fiskeprojekt kontakt kommer att tas med ansvarig för projektet för att närmre bestämma samarbetsmöjligheter. LRF olika projekt t ex logistik, grön kraft. LRF har i uppdrag att skriva ett projekt som handlar om hur man löser logistiken framöver för de små entreprenörerna så att de kan bli kraftfulla agenter på marknaden och även inför större arrangemang. Utan en fungerande logistik kommer det inte att vara möjligt att få en stark matmarknad i Blekinge. Regional matkultur kontakt kommer att tas med ansvarig för detta varumärke för ett framtida samarbete i akt och mening att skapa det kvalitetsstarka Blekinge för både turister och kunder för många tillresande ett viktigt varumärke! Attraktionskraft Blekinge ett projekt som drivs av Region Blekinge. Detta projekt torde vara en intressant och kraftfull samarbetspartner för att lyfta den blekingska turismen och dess värden 6.4 Avgränsningar Avgränsningar för projektet är genomförande av kompetenshöjning i form av kurser och utbildningar för i projektet ingående entreprenörer och enskilda projektdeltagares marknadsföring. Kontinuerlig avstämning sker med projekt som tillhandahåller utbildningar och kurser, i den mån behovet kan tillgodoses genom dessa samt projekt som 5

6 arbetar med smala sektorer av antingen frågor som rör de inblandade aktörerna eller smärre grupper av aktörer som berörs. Tänkt verksamhet som inte ingår i projektansökan är medlemsrekrytering till ekonomiska föreningen. 7 Tidplaner 7.1 Aktivitetsplan Aktivitet Start vecka i projektet Längd i veckor Start datum 6 Slut datum Projektplanering, administration,styrgruppsmöten, referensgruppsmöten Projekt uppföljning/administration Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Refernsgruppsmöte mellan styrgruppsmöten Presentera projektet Bearbetning av företag för deltagande i projektet Företagsutskick Personliga företagsbesök Olika marknadsföringsinsatser inom och utom länet Ta fram marknadsplan Genomföra aktiviteter enligt marknadsplanen Leta efter lämpliga grossister Erbjuda marknadsföring grossist Erbjudande av hjälp experter/spetskompetens Bygga hemsida, grafisk profil samt löpande utveckla hemsidan Ta fram grafisk profil Ta fram specifikation Hemsida Upphandla IT-Konslut för utveckling av hemsida Utveckla hemsida Utse administratör av hemidan Administrera hemsida Event

7 7 Jordbruksmässa Johannishus Landsbygdsriksdag Deltagande matmässa preliminär Anordnande av mat- & upplevelsemässa enl ovan Möten branschvis och mellan olika branscher Nätverksskapande aktiviteter Arbetsmöten Ta fram affärplan/vision Tillkommande arbetsmöten Avslutande, överlämnande av projektet till föreningen Milstolpeplan Milstolpe Nr Namn Tidpunkt M1 Marknadsplan klar Q M2 Hemsida ver 1 klar Q M3 Första event genomfört Q M4 M5 M6 Antalet deltagare enligt mål 70 st Q Leveransplan Leveransobjekt Leveransmottagare/Godkänns av Tidpunk t ID Namn L1 Projektplan ver 1 godkänd Styrgruppen Q L2 Marknadsplan Styrgruppen Q L3 Förteckning av deltagande företag i projektet Styrgruppen Q L4 Hemsida ver 1 Styrgruppen Q L5 L6 L7 L8 L1 L2 L3 L4 L5 8. Övergripande projektförutsättningar 8.1. Metoder arbetssätt Arbetet kommer att ske på ett problembaserat arbetssätt. Förutom projektledare kommer styrelsen för SmakUpplevelse Blekinge att arbeta med projektet. Styrelsen utser styrgrupp

8 och referensgrupp för projektet. Projektledaren rapporterar till styrelsen och styrgruppen. Medlemsmöten kommer kontinuerligt att hållas för att säkra underifrånperspektivet på arbetet Projektorganisation Projektbeställare är SmakUpplevelse Blekinge ekonomisk förening, Blekinge, org nr Projektledare Christel Hammar Malmgren Föreningens styrelse består av: Ordförande Christel Hammar Malmgren V ordförande Mats Freidenfelt Sekreterare Helena Graucob Kassör Anders Olsson Ledamöter: Per Brunberg, Ronneby, Sara O Larsson, Karlshamn, Lisbeth Bosse, Karlshamn Anette Stigsdotter, Karlshamn, Mats Karlsson, Olofström Per- Olof Karlsson, Olofström Sölvesborg ej helt klart ännu Suppleanter: Andreas Eriksén, Karlskrona Ulla Zimmerman, Karlskrona Ola Nilsson, Karlshamn Projektet ska ledas av en styrgrupp utsedd av styrelsen för SmakUpplevelse Blekinge. En referensgrupp knyts till styrgruppen för kvalitetssäkring, samordning av andra närliggande projekt samt erfarenhetsutbyte. Till referensgruppen kommer utvalda intressenter till projektet att inbjudas såsom ALMI, LRF Sydost och kommunerna i Blekinge. Från kommunerna kommer tjänstemän med kunskap från skilda erfarenhetsområden att sökas. såsom mångfald, internationellt samarbete, livsmedelsutveckling, beredning och produktionskök, fiske, vilt, grönsaksodling mm Ett nära samarbete kommer också att ske med matlandsambassadören för Blekinge. Projektet ska genomföras av en projektledare utsedd av styrelsen. Styrelsens ledamöter kommer också att operativt delta i projektet. Projektledaren rapporterar till styrgruppen Projektfinansiärer Länsstyrelsen Region Blekinge Medfinansiering har sökts från: Karlskrona kommun, Ronneby Kommun Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun Olofström kommun Blekinge Museum 8

9 8.4. Kommunikationsplan Att utforma och anpassa informationen till entreprenörer, nätverk, medfinansiärer, lokala och regionala medier och kvalitetssäkra den interna kommunikationen. Att löpande informera om projektet till målgruppen och andra intressenter genom nyhetsbrev, riktade utskick och fysiska möten Beroende av andra projekt och verksamheter För att optimera resultatet för projektmottagarna (företagarna) är det av stor betydelse att ett nära samarbete sker med andra offentliga satsningar, men även med de övriga projekten i länet som vänder sig till målgruppen Beslut och kontrollstationer Beslut väntas i maj Lägesrapporter och övrig rapportering kommer att sammanställas och levereras i enlighet med projektbeslut. Avstämning gentemot projektbeskrivning, budget och övriga underlag som lämnats i ansökan, kommer att göras fortlöpande Administrativa rutiner Firmatecknarna i styrelsen för SmakUpplevelse Blekinge ekonomisk förening attesterar fakturor och reseräkningar. Projektledaren ansvarar för att budgetuppföljning presenteras för styrgruppen. Projektledaren ansvarar för att lägesrapporter skrivs och presenteras för styrgruppen som träffas minst två ggr/år. 9. Utvärdering och uppföljning Projektets aktiviteter kommer att utvärderas dels genom medlemsutvärderingar och dels genom att mäta utfallet när det gäller projektets mål. Projektets resultat kommer att kommuniceras till ägare, finansiärer och intressenter Projektslut Projektledaren ansvarar för att slutrapport skrivs på avsedd blankett till finansiärerna. Projektledaren och styrelsen svarar för ekonomisk redovisning samt revision. Projektägaren ansvarar för att projekthandlingarna arkiveras på ett tillfredsställande sätt. 10. Ekonomi, redovisning och finansiering Projektledaren ansvarar för den ekonomiska redovisningen till samtliga finansiärer. Redovisning kommer att ske 4 ggr/år Budget/finansiering Se bifogad budget. 9

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund

PROJEKTPLAN. 1. Basinformation. 2. Bakgrund Projektplan K2-160/09 Bråviken Slutversion 2010-06-01 Sid 1 (8) PROJEKTPLAN 1. Basinformation Diarienummer: K2-160/09 Sökande/projektägare: Upplev Norrköping AB Projektnamn: Bråviken Kontaktperson: Stefan

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-01-27 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Bondens Skyltfönster

Bondens Skyltfönster Bondens Skyltfönster Kontaktperson: Juliette Snijders 0709-900531 jsnijders@spray.se Innehållsförteckning förstudien Skyltfönster Namn Sida Projektnamn 1 Projektidé 2 Bakgrund/ Vad vill vi 2 Platsen 4

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län

Senast uppdaterad 2015-05-12/cg. Livsmedelsstrategi för Kalmar län Senast uppdaterad 2015-05-12/cg Växande värde UTKAST Livsmedelsstrategi för Kalmar län Innehåll Förord?... 3 Inledning... 3 Analys... 4 Mål och framgångsfaktorer... 5 Strategier... 7 Åtgärder (regional

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock

Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock Skåneleden Nordväst Bild Göran Lock Projektplan Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Projektplanen redovisar övergripande hela projektet Skåneleden Nordväst och

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer