Projekttitel: Ett smakligare och mer upplevelserikt Blekinge. 1. Projektidé och bakgrund. 1.1 Bakgrund. 1.2 Projektidé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekttitel: Ett smakligare och mer upplevelserikt Blekinge. 1. Projektidé och bakgrund. 1.1 Bakgrund. 1.2 Projektidé"

Transkript

1 1 Projekttitel: Ett smakligare och mer upplevelserikt Blekinge Projektägare: SmakUpplevelse Blekinge ekonomisk förening Projektledare: Christel Hammar Malmgren Projekttid: Målgrupp: Mat- och upplevelseentreprenörer i Blekinge, enskilda och i nätverk. 1. Projektidé och bakgrund 1.1 Bakgrund Denna förening är en ombildning av den tidigare föreningen Kulinariska utflykter i Blekinge som under flera år engagerat främst matentreprenörer i Blekinge. Kulinariska utflykter förde en alltmer tynande och otydlig tillvaro och föreningens syfte blev oklart för medlemmarna. Den nytillsatta styrelsen för Kulinariska utflykter önskade en mer strukturerad och omfattande verksamhet baserat på medlemmarnas önskemål om samarbete och samordning. Ett tydligt underifrånperspektiv var grunden till tillkomsten och ombildningen av den nya föreningen. Kontakt togs med Christel Hammar Malmgren som via tid från projektet Mat & Upplevelser i Sydöstra Sverige, fick möjligheter att föreslå en annorlunda struktur på föreningen samt att föreningen inte bara skulle engagera matentreprenörer utan också skulle engagera upplevelseentreprenörer av olika kategorier. Förslaget om den nya strukturen antogs enhälligt på årsstämma och samtidigt antogs också de omarbetade stadgarna för föreningen. Det var ett uttalat önskemål från medlemmarna att det snarast skulle ansökas om medel för att få möjlighet samordna och organisera mat- och upplevelseentreprenörerna i hela Blekinge. 1.2 Projektidé Att, via SmakUpplevelse i Blekinge ek förening, skapa en sk paraplyorganisation för mat- och upplevelseentreprenörer i Blekinge. 1.3 Kopplingar till andra projekt och verksamheter I projektet kommer att tas kontakt medansvariga för landsbygdsutveckling i samtliga kommuner för att utröna möjligheter till koordination och samarbete och för att undvika dubbelarbete. Möjliga samarbetsprojekt är CLUK, Karlshamn, Leader Blekinges projekt Landsbygdsriksdagen, Attraktionskraft Blekinge, Region Blekinge. I de olika kommunerna finns diverse olika mindre och geografiskt avgränsade projekt, men dessa kommer enbart att bli intressanta då de kan involveras i detta länsövergripande projekt.

2 2. Syfte Att via en paraplyorganisation engagera och organisera mat- och upplevelseentreprenörer i hela Blekinge, ta tillvara på idéer och förslag, önskemål om kompetenshöjning, förmedla kurser, seminarier mm samt vara en organisation för gemensam marknadsföring och därigenom kunna bidra till upplevelsepaketering samt stora och små evenemang allt i akt och mening att stärka entreprenörskapet i Blekinge. Bilden av Blekinge ska, vid projektets slut, vara smakupplevelselandet där nya och gamla influenser blandas och blir till något alldeles unikt. Projektet ska arbeta för att maten ska vara en viktig del av upplevelsen och därigenom en spännande del även i besöksmål och andra upplevelser 3. Deltagarnytta SmakUpplevelse Blekinge ska enligt önskemål från entreprenörer av olika slag vara en sammanhållande förening som genom samarbete stärker mat- och upplevelsemarknaden i Blekinge och därigenom också skapar en konkurrenskraft. Föreningen ska också aktivt arbeta för att samarbetet mellan olika aktörer och nätverk underlättas. 4. Mål Projektets mål är att genom olika aktiviteter medverka till en stark förankring av mat- och upplevelseindustrin i hela Blekinge, att stärka samarbetet mellan olika aktörer, att medverka till att mat- och upplevelseentreprenörer arbetar för att få ett konkurrens- kraftigt Blekinge gentemot övriga omkringliggande län, samt att öka attraktionskraften gentemot besökande till länet. 4.1 Förändringsmål I dag är Blekinge endast i begynnelsen av en möjlig utveckling. Entreprenörerna befinner sig i öar enskilda eller i mindre grupper. Samordning och samarbete är nyckelord för en stark framtid inom mat- och upplevelsebranschen, detta projekt syftar till just detta. 4.2 Projektmål 1. Antalet medlemmar idag är 32 och ska vid projektets slut ska vara minst 70 medlemmar. Föreningen ska vara ekonomiskt stabil och stötta medlemmarnas fortsatta utveckling efter projekttiden. 2. Under projekttiden ska minst sex träffar per år genomföras. Träffarnas kan röra inspiration, kvalitet eller annat. 3. Under projekttiden ska projektets medlemmar delta vid minst två mässor per år. 4. Under projekttiden ska minst 15 nya matupplevelser ha utvecklats hos medlemmarna (ex tematiska måltider, matfisketurism mm). 5. Under projekttiden ska minst fem nya affärssamarbeten har inletts dvs företag som inte samarbetar idag ska ha hittat varandra och börjat göra affärer. 6. En modern hemsida ska tas fram och system/ansvariga för kontinuerlig uppdatering ska ha upprättats. 7. Inför landsbygdsriksdagen 2012 ha identifierat och presenterat entreprenörer som kan vara en del av de besökandes mat och upplevelse. 2

3 4.3 Projektfokus I projektet är fokuseringen i första hand funktionen/ ambitionsnivån för att kunna leverera det förväntade resultatet till en resultatorienterad och inriktad grupp av deltagare Föreningens verksamhet SmakUpplevelse Blekinge arbetar idag för de i föreningen ingående medlemmarna. Då föreningen nyligen är ombildad är verksamheten inte alltför omfattande utan styrelsen i föreningen har koncentrerat sina aktiviteter på mindre aktiviteter såsom medlemsmöten och inventering av önskemål för verksamhetens fortsättning. 6. Handlingsplan för genomförande och avslut Projektet är en möjlig resurs inför Landsbygdsriksdagen i Blekinge 2012 genom den marknadsföring som planeras inom projektet och därigenom kunna, tillsammans med övriga projekt och aktiviteter i länet med inriktning mot Landsbygdsriksdagen, vara behjälpliga med att identifiera och presentera de entreprenörer som kan vara en del av de besökandes mat och upplevelse. Kontakt kommer att tas med ansvariga för mat- och upplevelsedelen av detta projekt. Att, dels via en väl utbyggd hemsida och dels via fysiska möten, ge en tydlig överblick över regionens mat- och upplevelseaktörer och deras utbud och därmed ge förutsättningar för ett, mellan föreningens medlemmar, förbättrat samarbete/kompetens/varu- och tjänsteutbyte som ska leda till förbättrat och utökat företagande. Projektet ska genom ovanstående positioneringsarbete ge förutsättningar för ökad omsättning/utvecklingsmöjligheter hos nytillkomna och redan existerande medlemmar bland både mat- och upplevelseentreprenörer, samt inspirera till nya korsbefruktningar gällande mat och upplevelser. Skapa en professionell organisation som vid projekttidens slut är självfinansierad genom att föreningen blir stark och medlemstät och, som genom egen ekonomisk satsning på medlems- och serviceavgifter, kan erbjuda en stabil grund för det påbörjade arbetet. Ytterligare ekonomisk stabilitet förutses genom att annonsering kommer att kunna ske på hemsidan och detta kommer att tillföra föreningen ytterligare medel. 6.1 För att nå huvud- och delmål: Inspirera och entusiasmera medlemmar/entreprenörer inom upplevelse- och matområdena genom marknadsföring ut mot konsument, inspirationsträffar för erfarenhetsutbyte, mat- och upplevelsemässor både gentemot konsument och gentemot t ex restauranger, bed and breakfast, hotell m fl branschspecifika och icke- branschspecifika mötesplatser. Vara ett forum för kvalitetsdiskussioner. Arbeta för ett kvalitetssäkrande arbete och genom detta också få länsgemensam kvalitetstämpel för en stark marknadsföring. Samarbeta med myndigheter och organisationer som kan gynna medlemmarnas intresse och företag. För att uppnå ovanstående krävs bl a: 1. Framtagning varumärke/grafisk profil, hemsida 2. Trycksaker och övrigt marknadsföringsmaterial. 3. Sociala medier som marknadsföringsverktyg och service/redskap för branschfolket/besöksnäringen så att de lättare ser affärsmöjligheter/utbud.

4 4. Evenemang riktade mot allmänheten i positioneringssyfte. Exempelvis aktiviteter i samarbete med aktiviteter på Stena Line, befintliga festivaler, Stad & Land, Turismting, Landsbygdsriksdagen, mässor och andra marknadsföringsåtgärder som beslutas av medlemmarna 5. Paketering av Blekinge. Konkreta matupplevelser, upplevelseaktiviteter, vara behjälpliga för kombinationen. Ska gälla både bokningsbara och icke bokningsbara, turism med mat och matturism Aktiviteter i projektet Aktiviteter för marknaden: placera Blekinge på kartan som en av Sveriges nytänkande regioner (svenska marknaden) där den närproducerade maten har en naturlig plats i besöksmål, vid konferenser, i restauranger, i turistboenden mm. I marknadsföringssyfte t ex anordna mat- och upplevelsevägar under benämningen Blekinge från Öst Väst, för olika intressen Skärgårdstur med nedslag i fiskrestauranger och/eller rökerier, viltspår med avslut i viltrestaurang osv. Nytolkning av det traditionella blekingska köket och dess råvaror. Att bryta geografiska och mentala mönster för både kund och entreprenörer. Utlysa kocktävlingar för att locka till nytänkande med de blekingska råvarorna och därigenom utöka marknaden för entreprenörerna. Utmana konferensanordnare, kursanordnare m fl att vid dessa tillfällen erbjuda minst en blekingsk rätt. Tematiska måltider (ex v historiska, landskapsinriktade m fl) anordnas i syfte att marknadsföra nytolkning. Att tillsammans med t ex Arkipelagråd/Biosfärområdet kunna marknadsföra oss med utomhusmatlagning och ekoturism parat med ekologiska måltider. Arbeta för att den blekingska maten ska exponeras och saluföras på de färjelinjer som trafikerar Blekinge t ex i butik på Stena Line. Etablera samarbete med de upparbetade kontakter som finns via t ex Seaside- projektet för att, på sikt, kunna etablera butik eller del av butik i Polen. Initiera deltagande i europeiska mässor, under samlingsnamnet SmakUpplevelse Blekinge (t ex Grune Woche i Berlin, BioFach ekologisk livsmedelsmässa i Nu rnberg, Tyskland, Kulinarisk Sydfyn. Matmässa med småskaliga mathantverkare i Svendborg på södra Fyn.) för gemensam marknadsföring mot den tyska marknaden. Arbeta tillsammans med Attraktionskraft Blekinge för marknadsföring gentemot den danska marknaden, kunna delta i marknader i t ex Horsens, Danmark årlig marknad för entreprenörer. Att varje månad i samband med ett månadsblad marknadsföra små lokala producenter där de kan få möjlighet att hitta kunder från restaurangbranschen via t ex Svensk Cater. Enligt uppgift från grossistfirma skulle de närproducerande entreprenörerna finnas med på en "lokal- /närproduceradsida vilken då kommer finnas med som en exklusiv del i befintligt månadshäfte som distribueras till restaurangerna. Grossistföretaget har ambitionen att marknadsföra månadens lokal/närproducerade produkt från flera olika producenter varje månad. Vi kommer att ta fram en hemsida som ska kunna fungera både inåt mot organisationen och medlemmarna och ut mot allmänheten. Hemsidan ska vara offensiv med möjlighet till bokningssystem för mat och/med upplevelser. Hemsidan ska naturligtvis vara tillgänglig också på annat språk. Här ska finnas en möjlighet för entreprenörer att annonsera och att presentera sig, att ha samarbete och söka produkter från hela länet, här ska finnas en möjlighet att lägga upp en personalpool för t ex gårdsbutiker, möjlighet till ett chatrum för medlemmar. Ett skyltfönster för grossister som söker närproducerade produkter. Här

5 kommer också att vara ett föreningsgemensamt forum där olika frågor av allmän karaktär kan dryftas. Hemsidan kan också vara en kunskapsbank. Kommunernas resursbank kan också ha sin hemvist här. För allmänheten ska detta vara Blekinges skyltfönster för matturism och turism med mat. Här ska man kunna se var det finns t ex marknader, evenemang, var ovan nämnda matvägar finns, var man kan boka olika aktiviteter, vilka som serverar närproducerad mat, ekologisk mat, mat med olika inriktning osv. Denna sida kommer naturligtvis att länka vidare till t ex Visit Blekinge och övriga turist- och upplevelsesidor i Blekinge Stor hänsyn kommer att tas till föreningsmedlemmarnas önskan vad gäller marknadsföringsaktiviteter. 6.3 Projektets placering i förhållande till andra projekt Projektets placering i förhållande till andra projekt är att detta projekt syftar till att marknadsföra en redan befintlig grupp av mat- och upplevelseentreprenörer samt att entusiasmera nya och nytillkommande entreprenörer för att åstadkomma en kraftfull organisation/nätverk i mål och mening att öka samarbete inte bara mellan olika grupper inom egna verksamhetsområdet utan också att medverka till en större medvetenhet för maten som en essentiell del av upplevelseindustrin. Uniciteten i detta projekt är att det vänder sig till både mat- och upplevelseentreprenörer. Projektet kommer med all sannolikhet dock att supplementeras av mer direktverkande projekt, dvs projekt mer riktade till specifika grupper (t ex endast mathantverkare/odlare). Genom bra dialog med andra projekt minskas risker för ev överlappning mellan projekt. Projektet kompletterar följande pågående och planerade projekt/nätverk: Mat & Upplevelse i Sydöstra Sverige, som arbetar med kompetenshöjning (pågår till 2013 med begränsad budget) Detta projekt har som uppgift att bistå mat- och upplevelseentreprenörer i hela sydöstra Sverige med kompetenshöjning inom de områden som dessa efterfrågar. Det kan vara allt från styckning av kött till värdskap för kunder och besökande. Kurs- och föreläsningsutbudet är styrt av entreprenörerna. Leader Fiskeprojekt kontakt kommer att tas med ansvarig för projektet för att närmre bestämma samarbetsmöjligheter. LRF olika projekt t ex logistik, grön kraft. LRF har i uppdrag att skriva ett projekt som handlar om hur man löser logistiken framöver för de små entreprenörerna så att de kan bli kraftfulla agenter på marknaden och även inför större arrangemang. Utan en fungerande logistik kommer det inte att vara möjligt att få en stark matmarknad i Blekinge. Regional matkultur kontakt kommer att tas med ansvarig för detta varumärke för ett framtida samarbete i akt och mening att skapa det kvalitetsstarka Blekinge för både turister och kunder för många tillresande ett viktigt varumärke! Attraktionskraft Blekinge ett projekt som drivs av Region Blekinge. Detta projekt torde vara en intressant och kraftfull samarbetspartner för att lyfta den blekingska turismen och dess värden 6.4 Avgränsningar Avgränsningar för projektet är genomförande av kompetenshöjning i form av kurser och utbildningar för i projektet ingående entreprenörer och enskilda projektdeltagares marknadsföring. Kontinuerlig avstämning sker med projekt som tillhandahåller utbildningar och kurser, i den mån behovet kan tillgodoses genom dessa samt projekt som 5

6 arbetar med smala sektorer av antingen frågor som rör de inblandade aktörerna eller smärre grupper av aktörer som berörs. Tänkt verksamhet som inte ingår i projektansökan är medlemsrekrytering till ekonomiska föreningen. 7 Tidplaner 7.1 Aktivitetsplan Aktivitet Start vecka i projektet Längd i veckor Start datum 6 Slut datum Projektplanering, administration,styrgruppsmöten, referensgruppsmöten Projekt uppföljning/administration Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Styrgruppsmöte Refernsgruppsmöte mellan styrgruppsmöten Presentera projektet Bearbetning av företag för deltagande i projektet Företagsutskick Personliga företagsbesök Olika marknadsföringsinsatser inom och utom länet Ta fram marknadsplan Genomföra aktiviteter enligt marknadsplanen Leta efter lämpliga grossister Erbjuda marknadsföring grossist Erbjudande av hjälp experter/spetskompetens Bygga hemsida, grafisk profil samt löpande utveckla hemsidan Ta fram grafisk profil Ta fram specifikation Hemsida Upphandla IT-Konslut för utveckling av hemsida Utveckla hemsida Utse administratör av hemidan Administrera hemsida Event

7 7 Jordbruksmässa Johannishus Landsbygdsriksdag Deltagande matmässa preliminär Anordnande av mat- & upplevelsemässa enl ovan Möten branschvis och mellan olika branscher Nätverksskapande aktiviteter Arbetsmöten Ta fram affärplan/vision Tillkommande arbetsmöten Avslutande, överlämnande av projektet till föreningen Milstolpeplan Milstolpe Nr Namn Tidpunkt M1 Marknadsplan klar Q M2 Hemsida ver 1 klar Q M3 Första event genomfört Q M4 M5 M6 Antalet deltagare enligt mål 70 st Q Leveransplan Leveransobjekt Leveransmottagare/Godkänns av Tidpunk t ID Namn L1 Projektplan ver 1 godkänd Styrgruppen Q L2 Marknadsplan Styrgruppen Q L3 Förteckning av deltagande företag i projektet Styrgruppen Q L4 Hemsida ver 1 Styrgruppen Q L5 L6 L7 L8 L1 L2 L3 L4 L5 8. Övergripande projektförutsättningar 8.1. Metoder arbetssätt Arbetet kommer att ske på ett problembaserat arbetssätt. Förutom projektledare kommer styrelsen för SmakUpplevelse Blekinge att arbeta med projektet. Styrelsen utser styrgrupp

8 och referensgrupp för projektet. Projektledaren rapporterar till styrelsen och styrgruppen. Medlemsmöten kommer kontinuerligt att hållas för att säkra underifrånperspektivet på arbetet Projektorganisation Projektbeställare är SmakUpplevelse Blekinge ekonomisk förening, Blekinge, org nr Projektledare Christel Hammar Malmgren Föreningens styrelse består av: Ordförande Christel Hammar Malmgren V ordförande Mats Freidenfelt Sekreterare Helena Graucob Kassör Anders Olsson Ledamöter: Per Brunberg, Ronneby, Sara O Larsson, Karlshamn, Lisbeth Bosse, Karlshamn Anette Stigsdotter, Karlshamn, Mats Karlsson, Olofström Per- Olof Karlsson, Olofström Sölvesborg ej helt klart ännu Suppleanter: Andreas Eriksén, Karlskrona Ulla Zimmerman, Karlskrona Ola Nilsson, Karlshamn Projektet ska ledas av en styrgrupp utsedd av styrelsen för SmakUpplevelse Blekinge. En referensgrupp knyts till styrgruppen för kvalitetssäkring, samordning av andra närliggande projekt samt erfarenhetsutbyte. Till referensgruppen kommer utvalda intressenter till projektet att inbjudas såsom ALMI, LRF Sydost och kommunerna i Blekinge. Från kommunerna kommer tjänstemän med kunskap från skilda erfarenhetsområden att sökas. såsom mångfald, internationellt samarbete, livsmedelsutveckling, beredning och produktionskök, fiske, vilt, grönsaksodling mm Ett nära samarbete kommer också att ske med matlandsambassadören för Blekinge. Projektet ska genomföras av en projektledare utsedd av styrelsen. Styrelsens ledamöter kommer också att operativt delta i projektet. Projektledaren rapporterar till styrgruppen Projektfinansiärer Länsstyrelsen Region Blekinge Medfinansiering har sökts från: Karlskrona kommun, Ronneby Kommun Sölvesborgs kommun Karlshamns kommun Olofström kommun Blekinge Museum 8

9 8.4. Kommunikationsplan Att utforma och anpassa informationen till entreprenörer, nätverk, medfinansiärer, lokala och regionala medier och kvalitetssäkra den interna kommunikationen. Att löpande informera om projektet till målgruppen och andra intressenter genom nyhetsbrev, riktade utskick och fysiska möten Beroende av andra projekt och verksamheter För att optimera resultatet för projektmottagarna (företagarna) är det av stor betydelse att ett nära samarbete sker med andra offentliga satsningar, men även med de övriga projekten i länet som vänder sig till målgruppen Beslut och kontrollstationer Beslut väntas i maj Lägesrapporter och övrig rapportering kommer att sammanställas och levereras i enlighet med projektbeslut. Avstämning gentemot projektbeskrivning, budget och övriga underlag som lämnats i ansökan, kommer att göras fortlöpande Administrativa rutiner Firmatecknarna i styrelsen för SmakUpplevelse Blekinge ekonomisk förening attesterar fakturor och reseräkningar. Projektledaren ansvarar för att budgetuppföljning presenteras för styrgruppen. Projektledaren ansvarar för att lägesrapporter skrivs och presenteras för styrgruppen som träffas minst två ggr/år. 9. Utvärdering och uppföljning Projektets aktiviteter kommer att utvärderas dels genom medlemsutvärderingar och dels genom att mäta utfallet när det gäller projektets mål. Projektets resultat kommer att kommuniceras till ägare, finansiärer och intressenter Projektslut Projektledaren ansvarar för att slutrapport skrivs på avsedd blankett till finansiärerna. Projektledaren och styrelsen svarar för ekonomisk redovisning samt revision. Projektägaren ansvarar för att projekthandlingarna arkiveras på ett tillfredsställande sätt. 10. Ekonomi, redovisning och finansiering Projektledaren ansvarar för den ekonomiska redovisningen till samtliga finansiärer. Redovisning kommer att ske 4 ggr/år Budget/finansiering Se bifogad budget. 9

Projekttitel LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. Projektägare. Projektledare. Projekttid. Målgrupp. 1. Projektidé och bakgrund PROJEKTBESKRIVNING

Projekttitel LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. Projektägare. Projektledare. Projekttid. Målgrupp. 1. Projektidé och bakgrund PROJEKTBESKRIVNING LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROJEKTBESKRIVNING Projekttitel Matmarknad i Sydost Projektägare Lantbrukarnas Ekonomi AB / LRF Sydost Kontaktperson: Projektledare Ej utsedd Projekttid 2010-05-17 2010-12-31

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1. Beskrivning av projektet i Destination Glada Hudik. Styrelsen NU ÄR VI IGÅNG! Hudiksvall 2013-06-20

Nyhetsbrev Nr 1. Beskrivning av projektet i Destination Glada Hudik. Styrelsen NU ÄR VI IGÅNG! Hudiksvall 2013-06-20 Nyhetsbrev Nr 1 Hudiksvall 2013-06-20 NU ÄR VI IGÅNG! Vi i föreningen vill med detta nyhetsbrev visa vårt nuläge inför det fortsatta arbetet och att vi kallar till medlemsmöte. Se sista sidan i nyhetsbrevet.

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné)

Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs. (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektplan Förstudie turist- och besökscentrum Haganäs (En förkortad version av den projektplan som är grunden för ansökan om projektstöd inom Leader Linné) Projektägare Älmhults Kommun Malin, Blom, Kommunikationsenheten

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20

Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20 Projektberättelse augusti-december 2010 Vellinge 2010-01-20 Databas/webbportal Under hösten har det funnits möjlighet för er samarbetspartners att testa systemet www.lokalmat2010.se för att i tidigt skede

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Informationsblad nr 1

Informationsblad nr 1 IN COOPERA TION WITH Informationsblad nr 1 MAJ 2014 Nu bygger vi Taste of Dalarna! IN COOPERA TION WITH Med Falun2015 som motor ska vi lyfta Dalarna som matlandskap och med bakgrund i det faktum att det

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Projektorganisation & rollbeskrivning valideringstolkutbildning 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Innehållsförteckning Organisationsschema. 3 Projektägare., ansvar, befogenheter Styrgruppen,

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013

Handlingsplan för svenskt vattenbruk. Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Handlingsplan för svenskt vattenbruk Kickoff Arlanda 25 sept 2013 Program 10.00 Välkomna och kort bakgrund, Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket 10.15 Syftet med handlingsplanen

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export 2009-02-26 Bil. 1 Projektplan 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export Projekttid: 2009 02 12 tom 2011 12 31 Projektägare: Gotlands läns Hushållningssällskap, org.nr 262000-0089

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Bygdeutveckling på Norrlandet i Gävle kommun

Bygdeutveckling på Norrlandet i Gävle kommun Bygdeutveckling på i Slutrapport av delprojekt Paraplyprojekt bygdeutveckling 2010-2013 Projekt 1.se utvecklad hemsida 2010-12-30 Samverkan mellan boende och intresseföreningar på Förbundet norrlandet.se

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer

Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Beslut Rektors kansli 2009-02-11 MDH 1.7.1 84/09 Handläggare Johan Andersson Dokumenthantering inom PRIM- Processer och Relationer i Innovativa Miljöer Kanslichefen fastställer bilagd rutin för dokumenthanering

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Vem efterfrågar projektlotsar och vem behöver dem? 3 HUVUDPROJEKTET 6

Vem efterfrågar projektlotsar och vem behöver dem? 3 HUVUDPROJEKTET 6 PROJEKTLOTSAR Förslag till förprojektering 28.10.2008 INNE HÅLL 1 SAMMANFATTNING 3 2 BAKGRUND 4 Skärgårdsprojekten av idag Idén om projektlotsar Vem efterfrågar projektlotsar och vem behöver dem? 3 HUVUDPROJEKTET

Läs mer

Delrapport Internationell marknadsföring

Delrapport Internationell marknadsföring Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wåger 2013-04-10 Delrapport Internationell marknadsföring Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering 1.2 Projektets

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14

En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 En växlande cykelupplevelse 2014-08-14 Mål: När Sydostleden är etablerad skall den årligen generera minst 50 miljoner i ökad turismomsättning 8000 cyklister/år cyklar då hela sträckan och 30 000 cyklar

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer