- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn"

Transkript

1 Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni

2 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta är vårt femte projektarbete och innefattar ledningsnätet och dimensionering av ledningar. 2

3 Innehåll - Sammanfattning Projektbeskrivning Schaktning, länshållning, fyllning, packning Metoder för kontroll av status på ledningar samt metoder för renovering av ledningar Metoder Brunnsrenovering Brunnar Schaktfri rörläggning Materialval på ledningar och hur de fogas samman Bakgrundsfakta Uppgift Driftfall 12 timmar Pumpsumpens volym 16 h Pumpsumpens volym 12h Pumpsumpens volym 20 h Slutord Bilagor Uppgift 2, driftfall 12, 16, 20h 3

4 - Sammanfattning Rapporten ger en överblick över rörnätsarbetets olika moment och metoder. Den innehåller en beskrivning av Sveriges jordarter och vad man bör tänka på när man utför schaktningsarbeten i dessa. Vidare beskrivs ledningsbäddarnas uppbyggnad och om hur viktigt det är att de anvisningar som finns i avseende vad gäller schaktning, länshållning, fyllning och packning verkligen följs. Allt för att förhindra rörbrott som orsakas av slarv eller felaktiga arbetsmetoder. Nuförtiden tillämpas ofta schaktfri (NoDig) teknik på de ställen där terrängen tillåter, något som spar både tid och pengar. Metoder på det och hur det går till redogörs i rapporten. Det pågår ett ständigt arbete med att förnya och renovera ledningsnätet på VA-sidan och för att slippa framtida underhållsberg är det viktigt att arbetet fortgår och gärna ökar. Tillvägagångssätt för att undersöka ledningarnas status, läcksökning samt olika metoder att laga och renovera dem tas också upp. För att kunna spola och kontrollera ledningen placeras brunnar ut med jämna mellanrum. Dessa finns i en rad olika varianter. Betongrör och plaströr som PVC, PP och PE är de mest förekommande materialen i nya rör. Dimension och material avgör på vilket sätt de fogas samman. Rapporten innehåller också en beräkning av dimension på ny överföringsledning som skall transportera avloppsvatten. Lämpliga pumpar redovisas med hjälp av Xylem pumpvalsprogram. Ledningens förutsättningar och driftsfall: Qmax Ledningslängd Stat. uppfodringshöjd 400m3/dygn m 17m 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn 4

5 - Projektbeskrivning Bakgrund och syfte Vi är fem studerande vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Vårt femte projekt ska handla om rörnätsteknik. Mål Huvudmålet är att skriva ihop en rapport som skall handla om Sveriges jordarter och dess egenskaper, metoder för att undersöka ledningssträckornas status och hur man kan renovera dem, arbetsmoment gällande schaktning, länshållning, fyllning och packning. Förslag på No dig - metoder, materialval på ledningar, utformning och funktion på en brunn. Vi ska teoretisk anlägga en överföringsledning för avlopp och tillhörande pumpstationer. Vi inhämta fakta genom studiebesök, intervjuer, media och facklitteratur. Detta projekt ska vara klart Organisation Projektledare är Petter Landhagen. Övriga gruppmedlemmar är Stefan Peterson, Mona Hammar, Elisabeth Rosenkrantz och Simon Ljungdahl Projektplan Projektet har grovt planerats vilket redovisas i bifogad projektplan. Metod/Arbetssätt Vi kommer jobba enligt PBL-metoden. Vi hade tänkt lägga upp vårt arbete så att var och en får en ansvarsuppgift/uppgifter, där denna söker information själv och delge till övriga i gruppen. Projektet ska redovisas i en projektrapport och redovisas inför resterande medlemmar av VM-9. Dokumentation Vi kommer att använda oss av Google-documents för att övriga i gruppen ska kunna ta del av varandras arbete. Alla gruppmedlemmar, förutom projektledaren, för daglig loggbok som redovisas till handledaren en gång i veckan, via mail. Projektledaren för projektledardagbok som innehåller hela gruppens dagliga arbete, den redovisas också via mail. Basgruppsmöten kommer att hållas en gång per vecka där vi för protokoll och minnesanteckningar. Vi kommer maila ett första utkast på vår rapport till handledaren ca två veckor innan vi redovisar detta muntligt och skriftligt för att kunna få feedback på vårt arbete. 5

6 - Schaktning, länshållning, fyllning, packning Jordarter De flesta av våra jordarter bildades under den senare istiden som täckte hela Sverige och stora delar av Europa. Med jordart menas det lösa lager som ligger på jordens yta och som växtligheten är eller kan vara rotad i, tillskillnad från jordmån som är den del av jordskorpan som förändras genom klimatet, växtligheten och organismernas inverkan. Man brukar dela in bildningssättet av jordarterna i två grupper, glaciala och postglaciala. De glaciala har avsatts av inlandsisen och de postglaciala bildades efter att isen försvunnit. Denna vetenskap heter geologi och innefattar uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter. De fyra huvudjordarterna är lera, silt, sand och grus samt morän. De delas in efter kornstorlek. Kornstorleken spelar stor roll i egenskaper så som att suga upp vatten, kapillaritet, och förmåga att hålla och släppa igenom vatten, permeabilitet. Schaktning och länshållning När en ny ledning skall läggas är det bra att på förhand ta reda på vilka förutsättningar som finns i jorden så man på förhand kan bestämma val av schaktmetod, vilka stödkonstruktioner som skall användas, vilket fyllnadsmaterial som passar bäst, etc. För att ta reda på det görs en geoteknisk undersökning innan schaktningsarbetet påbörjas. Borrprov tas som visar vilken jordart som finns och vilken jordlagerföljden är, samt om det finns berg eller sten i marken. Det är viktigt att ha kunskap om säkerheten vid schaktning och arbete i ledningsgravar, då detta område är det mest olycksdrabbade inom anläggningstekniken. För att förebygga ras i schakten är det främst jordarten och grundvattennivåns läge som man bör känna till, samt ta hänsyn till väder och årstid. Schaktningsarbetet skall anpassas efter varje jordarts egenskaper. 6

7 Lera När man gräver i lerrik jord så är schaktets djup, längd och släntens lutning samt lerans vatteninnehåll omständigheter som kan påverka risken för ras. Man brukar tala om glidytor och skjuvhållfasthet/skärhållsfasthet. Glidyta är den yta som ligger exponerad i schaktet och kan påverkas om den belastas av upplagda jordmassor, fordon, maskiner etc. Risken är att schaktets kanter inte håller utan glider ner i schaktet. Skjuvhållsfasthet eller skärhållsfasthet är motsatsen till glidningen och är en benämning på lerans hållfasthet. Lerans skjuvhållsfasthet motverkar glidning och man kan bestämma den direkt på plats med hjälp av en vingborr eller skicka ett prov på leran för en laboratorieanalys. Vatteninnehållet i leran påverkar också risken för ras. Om det regnar kan det bildas vattenfyllda sprickor nära schaktkanten vilket ökar rasriskerna. Släntlutningen är förstås också viktig. Brantare lutning ökar risken för ras och ju brantare man schaktar desto flackare släntlutning bör man ha. Om grundvattenytans läge ligger för nära schaktbotten är risken stor för en bottenupptryckning. För att förhindra det bör arbetet utföras i kortare etapper och ledningsbädden läggas ut direkt efter schaktning. Vid svåra fall kan det vara aktuellt med en grundvattensänkning genom att pumpa ner grundvattennivån vilket kan ta flera dagar och inte är att föredra. Silt Det är svårt att skilja på lera och silt. Silt har något större korn och kallas ibland flytjord pga dess egenskaper vid påverkan av vatten. Då den får en välling liknande konsistens. Silt drar till sig vatten under frysningsperioden som frigörs vid tjällossningen, vilket gör att den betecknas som tjälfarlig. Tiden som schaktet står öppet och grundvattenytans läge har stor betydelse även här. Följderna som kan bli om man inte arbetar i korta etapper och kontrollerar schaktbotten ordentligt innan man lägger ledningsrören, är att rören kan hävas eller sänkas pga schaktbottnens rörelser. Sand/Grus Ofta är sand och grus blandat med varandra och med andra jordarter som tex. lera eller silt. Kornen som är mellan mm kan ses med blotta ögat. Lagringstätheten (hur tätt kornen ligger) är det som avgör stabiliteten i sand- och grusjord. Sättningar kan uppstå vid vibrationer som tex. vid pålningsarbeten. Sand och grus korn som ligger löst lagrade på varandra kan då omlagras till en fastare lagring. Det är viktigt med grundvattenytans läge även här. Vattenmättad sand minskar hållfastheten med ca 50 %. Optimalt är när sanden och det sandiga gruset är jordfuktigt, varken torr eller mättad med vatten. Kornen trycks då mot varandra och hållfastheten ökar. Det kan jämföras med när du bygger ett sandslott på stranden, sanden ska vara fuktig för bästa hållfasthet. Vid grävning under grundvattenytan kan det lätt uppstå problem. Sand och grus släpper lätt igenom vatten, varvid schaktet vattenfylls och risken för ras ökar. Detta kan lösas med hjälp av att pumpa underifrån eller förlänga vattnets väg till schaktet genom att slå ner tätspont längs schaktsidorna. 7

8 Morän I morän kan alla kornstorlekar finnas och det är den beståndsdel som förekommer mest som bestämmer benämningen, exempel: moränlera, siltig morän, sandig morän och grusig morän. Moränen anses vara svår schaktad speciellt om den innehåller mycket stenar och block, dessa tenderar att kittas fast av de finare kornen. Bottenmoränen kallas för pinnmo, vilket betyder hårt packad. Vid grävning i bottenmorän kan slänten vara brantare om schaktet inte har för avsikt att stå öppet under längre tid. Vid grävning i morän som är blockig bör man välja flackare släntlutning pga. av risken för blocknedfall. Det går även att förebygga med stödkonstruktioner som t.ex. spontning. Vid grävning under grundvattennivån avgör innehållet i moränen val av arbetssätt och metoder. Risken för hävning är lika stor i silt som i siltig morän och precis som silt är siltig morän mycket tjälfarlig. Länshållning i morän fungerar på samma sätt som i sand och lera. Pumpa underifrån eller slå ner tätspont längs schaktsidorna. Stödkonstruktioner för schaktväggar och förstärkning av schaktbotten För stärka upp schaktväggar och förhindra ras finns det olika stödkonstruktioner att använda. Vid grävningsarbeten i stadsmiljö används detta ofta, då man pga utrymmesbrist inte kan schakta med så flacka släntlutningar som egentligen krävs. Spontning är ett sätt att ordna stöd för schaktväggen. Skivor slås då ner längs schaktväggarna. När spontning utförs skall det göras efter en särskild konstruktionsritning. För att förhindra risken för ras och följa rätt slagdjup är det viktigt att följa denna ritning när arbetet utförs. En schaktsläde är ett annat hjälpmedel som kan användas. Den dras fram av en grävmaskin i en schaktad ledningsgrav och rörläggningsarbetet utförs i släden med full säkerhet. När sponten ska avlägsnas kan man bevattna den så att den smörjs, samtidigt som man försiktigt drar upp den. Det går också att vibrera sponten när den dras upp för att slippa riskera att massor följer med upp, vilket kan orsaka sättningar och leda fram till att ledningarna flyttas ur dess läge. Om rörgravsbotten inte bär ledningen eller när det finns risk för sättningar, så måste den grundförstärkas. Vanliga metoder är utbottning med bärkraftig jord, rustbädd av träplank eller betongplatta. Man bör tänka på att rörgravsbotten ska kunna bära ledningen även efter anläggningsskedet och att den kommer utsättas för laster som t.ex. återfyllning och laster från trafik. För att försäkra sig om att rörgravsbotten bär ledningen kan man göra en grundlig geologisk undersökning. 8

9 Ledningsbädd Ledningsbädden är ett bärlager till ledningen som ser till att inte stenar, block eller annat skadligt material ligger närmast intill röret. Bra material till bädden är finkornig sandig morän eller samkross. Samkross tillverkas av sprängt berg som mals ner till mindre fraktioner. Samkross innehåller även pulveriserat berg som fungerar som bindmedel och är inte dränerande utan kan packas till en hård yta. En ledningsbädd ska normalt utföras till alla jordarter. I vissa fall måste man lägga ut geotextil innan ledningsbädden läggs ut. Följande fyra krav finns på ledningsbädden innan rörläggningen kan påbörjas: * Tillräcklig fast- och bärighet * Rätt höjd och lutning * Otjälad * Fri från vatten Ledningsbädden skall vara minst 20 cm bredare än ledningen och mellan 10-15cm tjock (i silt 20cm tjock). Det är viktigt att bädden är jämn så att ledningen alltid har kontakt och vilar mot den. Om schaktbotten består av silt eller siltig morän (flytbenägen jord) så är det särskilt viktigt att bädden består av tätt material som t.ex. sand, så att inga hålrum finns i ledningsbädden. Packning av ledningsbädd Det finns idag två olika anvisningar vad gäller packning av ledningsbädden. Enligt den senaste bör inte ledningsbädden packas före rörläggning utan endast jämnas av noggrant. Två undantag finns dock, packning skall ske sträckan två meter ut från brunn när (endast när plaströr läggs), samt om ledningsbädden inte är tjockare än 15cm ska den packas och sedan luckras upp i ytan. Man packar bädden efter ledningen lagts och det sker genom indirekt packning av stödpackningszonen, dvs. det område som ligger närmast ledningen. Stödpackningszonen ska innehålla samma jordmaterial som ledningsbädden. Zonens tjocklek ska vara 20 % av rörets ytterdiameter, dock minst 50mm. Stenstorleken i stödpackningszonen får inte överskrida 32mm. I den tidigare anvisningen packas alltid ledningsbädden innan ledningen läggs på plats. För att få bärförmåga understoppas ledningsrörets undre kvartscirkel med samma material som i ledningsbädden. Båda anvisningarna används idag, även om rörleverantörer förespråkar de nyare anvisningarna som de anser ger bättre stabilitet i ledningsgraven. 9

10 Utspetskil Om ledningsbädden övergår mellan jord och berg så ska en utspetskil göras. Kilen ska vara av samma material som ledningsbädden och gå 3m in på respektive berg eller jord. Ofta händer det att man oväntat stöter på berg i ledningsschaktet. Det är då viktigt att man inte lägger ledningen ända fram till berget och sedan spränger. Sättningar inträffar nästan alltid i jorden närmast berget, och det brukar oftast visa sig efter fyllning. Rören skadas pga vinkeln som uppstår i övergången mellan jord och berg. Lägga rör Det är viktigt att följa leverantörernas anvisningar om transport och lagring av rör. Rören kan lätt bli krokiga eller få andra skador vid felaktigt upplägg. Plasthuvar ska finnas på bägge ändar av rör som är avsedda för dricksvatten. Man börjar med att lägga rör vid ledningssträckans lägsta del och lägger i uppförslutning. För att få en rak linje och rätt lutning används en rörlaser som kontrolleras med jämna mellanrum. Fogning är en viktig del ledningsarbetet och det är viktigt att följa fabrikanternas anvisningar så att ledningen blir tät. Vid större rördiametrar är det vanligt med maskinell rörläggning. En vanlig metod är Grab John metoden. Där man använder en grävmaskin som är utrustad med en skopa med hydrauliskt drivna gripklor. I metoden finns även Rör Grab som används för hantering av rör och klarar rör vikter upp till 3,3 ton med diameter upp till 1200mm. Ett annat maskinbundet verktyg är Snabeln, en rund stålstång som monteras på grävmaskinens hävarm. Snabeln är ledad och vridbar i 360 grader. Den används för rör upp till 600mm och tål laster på upp till 1500kg. Snabeln i aktion 10

11 Återfyllning och packning Det är mycket viktigt att återfyllning sker på rätt sätt och med material som är anpassat till rörmaterialet. Återfyllning består av kringfyllning närmast rörledningen samt resterande fyllning. Kringfyllningen får inte ha större kornstorlek än 32mm och det bästa är om de uppschaktade massorna kan användas. Fruset material får inte användas, detta gäller vid hela fyllningsarbetet. Kringfyllningen ska utföras till 0,3m över ledningen och ska packas. Packningen får inte ske med maskin närmast röret. Vid resterande fyllning bör de uppschaktade massorna användas i den mån det går. Detta brukar inte vara något problem när man lägger ledningar i grönområden. Viktigt att packningsbart material inte används då det försenar återväxten av vegetationen. Vid arbete under hårdgjorda ytor är kraven på fyllning större. Där är största kornstorlek 300mm. För att undvika onödiga sättningar så är noggrann packningen mycket viktig. Kravet på packningen skiljer sig mellan ledningar i grönområde och vägar. Hänsyn till antal överfarter vilka packningsredskap som skall användas måste tas. Alla krav som ställs på återfyllning och packning finns med i Svenskt Vattens Betongrörsanvisningar P84 och Anläggnings AMA 07. Källor: Svenskt Vatten, publikation U5, augusti 2008, Allmänna VA-ledningar, Grundutbildning för rörnätspersonal pdf 11

12 - Metoder för kontroll av status på ledningar samt metoder för renovering av ledningar. Rörnätets status bedöms utifrån rörbrott, läckage och erfarenheter. Status på rörnätet kan skilja sig från sträcka till sträcka och viss längd till längd. Det är därför väldigt svårt att få ett helhetsperspektiv på hur status på ett rörnät är. Men genom att göra invändig inspektion kan man få en god inblick i hur nätet ser ut och därmed se om det skulle behövas förnyas. Man kan också med hjälp av erfarenheter komma fram till om en viss sträcka behöver förnyas. Vet man att det är ett område med mycket läckage eller rörbrott kan det vara en god idé att byta denna sträcka mot nyare rör. När det gäller invändiga inspektioner för ledningar kommer här några alternativ som idag finns på marknaden, men notera att inom några år kan utvecklingen gått framåt och dessa alternativ vara oväsentliga. Tv-Inspektion (CCTV), Är en metod som går ut på att man skickar ner en utrustning som visuellt kontrollerar invändig status. Det man kan se är det som kan ses med blotta ögat, korrosion och beläggningar ifall något sediment ligger i vägen och orsakar driftstörningar och om rötter trängt in i röret och orsakar stopp. Sahara TV-inspektion är en modell typ TV inspektions metod, som finns på marknaden idag. Denna teknik behöver bara 50mm stort hål att ta sig in igenom. Klarar tryck upp emot 160 mvp och kan inspektera sträckor upp till 800 meter åt gången. Den är speciellt utvecklad för vatten och transporteras med vattenflödet. Nackdelen med denna metod är att man inte kan se hur tjock ledningen är eller utvändig korrosion. Ofta kan man behöva komplettera denna metod med läcksökning. Magnetisk läckflöde (Magnetic flux leakage, MFL), är en läcksökningsmetod som bygger på att man placerar magneter så att ett magnetfält byggs upp i ledningen. Det gäller att magnetfältet är starkt nog så att när korrosionshål upptäcks. Denna metod är framförallt vanlig i gas och oljeindustrin. Nackdelen med denna metod är att magneten måste vara i direkt kontakt med ledningen. Metoden fungerar inte på dricksvattenledningar, för de är ofta inte helt släta inuti. 12

13 Ultraljud (Ultrasonic Testing, UT), är en metod som går ut på att man har en sändare och en mottagare som skickar ultraljud mot röret och ljudet studsar på både insidan och utsidan. Mottagaren mäter tidsskillnaden mellan studsningarna. Man kan med denna metod se tjockleken, korrosionshål urgröpningar och sprickor. Denna metod används mestadel inom gas och oljeindustrin, för att materialet måste vara metalliskt. En typ som använder denna metod som finns på marknaden idag är Breivoll pipescanner. Den klarar att söka i både gjutjärn, stål och segjärn. Kan dock användas även på plast och betong, det blir dock inte lika bra precision. För att få ett bättre mätresultat bör man grovrengöra röret med plugg innan man använder sig av Breivoll pipescanner. Breivoll pipescanner transporteras fram i ledningen med hjälp av vattenflödet. Scannern klarar diameter mm och kan söka 450m åt vardera håller från insättningspunkten. Breivoll pipescanner, med sensorerna i mitten. 13

14 Elektromagnetisk metod (Remote field technology, RFT) - Är en metod som fungerar på de flesta ledningar då den inte måste vara i kontakt med rörväggen, därför väldigt bra för skyddsskiktet som bildas innanpå ledningarna. Metoden fungerar så att en elektromagnetisk puls skickas ut från en pulsgivare och tidsskillnaden innan den kommer tillbaka till mottagaren mäts. Ju tjockare material desto längre tid tar det för pulsen att återkomma. Metoden fungerar på i stort sätt alla ledningsmaterial. Här ser man en skiss på hur det funkar med denna metod. 14

15 Metoder Efter man bedömt status på en ledning och man kommer fram till att renovering av ledningen skulle vara ett bra alternativ finns det flera olika metoder att använda sig av. NoDig teknik är en schaktfri teknik som beskrivs i denna rapport men vid senare tillfälle (Se sid 28). Metoder som används vid renovering är till exempel: Kortrör (för självfallsledningar) Kontinuerliga rör (för både självfall och trycksatta ledningar) Formpassade rör (för tryck och självfallsledningar) Flexibla foder (tryck och självfallsledningar) Rörspräckning (tryck och självfallsledningar) Cementbruksisolering (tryckledningar) Beläggning (självfallsledningar) Foginjektering (självfallsledningar) Slang (tryckledningar) Rörsegment (självfallsledningar) Det finns uppenbara fördelar med att renovera ledningar istället för att lägga nya. Man slipper gräva upp gator och därmed störa fordons- och gångtrafik. Vid besvärliga underlag som lösa jordarter, eller vid höga grundvatten, är det oftast mycket enklare och smidigare att renovera ledningar istället för uppgrävning och omläggning. När man har gjort en inspektion av ledningar och kommit fram till att en renovering är nödvändig ska man alltid ha som regel att man både börjar och slutar med en TV-inspektion av ledningen för att först innan renovering se vilken metod som är lämpligast, sedan efter renovering ska man också göra en inspektion för att se att fogar ej är skadade och renoveringen korrekt utförd. Med TV inspektion är det också möjlig att kartlägga vart serviser finns (detta genom längdmätning). Kortrör (Självfallsledningar) Metoden bygger på att man för ner korta rör i den befintliga ledningen via en nedstigningsbrunn. Själva införningen sker med ett hydraliskt indrivningsverktyg. Fördelarna med denna metod är att det krävs inga stora maskininsatser den är snabb och enkel. Efter denna renoveringsmetod krävs det ofta att mellanrummet mellan det nya och gamla röret fylls igen med t ex, cementbruk. En förutsättning för att denna metod ska fungera är att det gamla röret inte har tvärsnittsförändringar som gör det omöjligt att föra in de små korta rören i ledningen. Nackdelar med denna metod är att rörets dimension minskas och att det blir många nya fogar. 15

16 Kontinuerliga rör (Tryck och självfallsledningar) Metoden är även känd som Sliplining. Med denna metod så stumsvetsar man ett rör tillverkat i PE (polyeten) och drar ner detta i det befintliga röret med en vinch. Metoden kräver två arbetsgropar i synnerlighet den där man för ner ledningen i måste vara ganska långt, beroende på vilken dimension man väljer att använda, ju större dimension desto längre måste gropen vara. Mellanrummet mellan det nya och gamla röret måste fyllas i med injekteringsbruk, detta ger stabilitet till den nya ledningen. Man kan renovera ledningar upp till 2000mm i diameter med denna metod. Fördelarna med denna metod är att den är enkel och snabb. Som nackdel räknas att ledningens diameter minskas. Formpassade rör (Tryck och självfallsledningar) Denna metod fungerar så att man viker ihop ett rör tillverkat av PE (polyeten) så att rörets diameter minskar. Därefter kan man med hjälp en vinsch dra igenom det ihopvikta röret genom det befintliga väldigt enkelt. Man kan med denna metod lägga flera 100 meter åt gången med tanke på att man kan rulla upp detta rör på rullar beroende på hur stor diameter man vill ha. Själva installationen sker genom schaktade arbetsgropar eller genom befintliga nerstigningsbrunnar. Rörets ursprungliga form återskapas genom att trycksätta den ihopvikta PE-ledningen, antingen med vatten eller med ånga. Denna metod används från 100 mm i diameter till 600mm. Servisledningar öppnas in i ledningen med fjärrstyrda robotar som fräser hål i väggen. Fördelarna med denna metod är att man kan göra långa sträckor åt gången och det är en enkel och snabb lösning. Till nackdelar kan man räkna att rörets diameter minskas lite och att det krävs mobila enheter för att fräsa servisledningshålen. En kort illustrering av hur det funkar. Flexibla foder (tryck och självfallsledningar) Detta är en metod som går ut på att man har en väv eller filt av som impregnerats med konstharts (epoxi eller poyester). Metoden kallas också strumpinfodring och går ut på att strumpan vrängs in i det gamla röret med hjälp av luft eller vatten. Man härdar sedan strumpan med varmvatten, ånga eller UV-ljus. Man kan nyttja nedstigningsbrunnar som infodrings öppning. 16

17 Man kan använda flexibla foder vid renovering av hela rör eller bara vid punktrenovering. Flexibla foder tillverkas i dimensionerna 50mm upp till 3000mm och dessa kan man lägga i längder upp till flera hundra meter. Servisöppningar fräses upp med en fjärrstyrd robot. Nackdelen med denna metod är att det krävs mycket utrustning. Fördelen är att det är en enkel metod och att dimensionen i princip behålls. Rörspräckning (Tryck och självfallsledningar) Denna metod används tillsammans med kortrör eller kontinuerliga rör för att öka eller behålla det gamla rörets diameter. Det funkar antingen så att man sakta drar ett skärverktyg genom det gamla röret samtidigt som ett don pressar ut rörets väggar, detta kan man göra på dimensioner mellan mm. Metoden kräver att man kan komma ner till röret i rätt omfattande storlek. Cementbruksisolering (tryckledningar), Beläggning (självfallsledningar) Detta är metoder som man använder sig av när man belägger ledningar, ofta efter en pluggrensning. Man använder det för att applicera ett nytt slitskikt i ledningarna. Skiktet man applicerar kan ha en varierande tjocklek 1mm till 15mm. Man applicerar det genom centrifugslungning. Man använder sig av cementbruksisolering i vattenledningar och beläggning används på självfallsledningar, främst för korrosionsskydd. Båda metoderna kan täta mindre hål i rörväggen. Användbart inom diameterna 75mm till 1500mm. Foginjektering (Självfallsledningar) Används för att täta fogar på enstaka ställen. Som injektionsmedel använder man sig av tvåkomponents typer. Detta ger en elastisk fog till skillnad från cementbruk. Slang (tryckledningar) Renovering med slang är en relativt ny metod därför är den inte särskilt beprövad. Den funkar så att man för in en hopvikt slang som vid trycksättning expanderar. Slangar är inte självbärande så därför fungerar den bara på trycksatta ledningar. Rörsegment (Självfallsledningar) Också känt som rörpaneler är en renoveringsmetod som varit använd under en längre tid och används mest på stora självfallsledningar. Framförallt på icke cirkulära sektioner. Segmenten kan bestå av hela, halva eller delar av en rörsektion, de monteras manuellt vid stora dimensioner. Större än 800mm. Man använder framförallt GAP (Glasfiber Armerad Plast) eller cement som material. Utrymmet mellan det nya och gamla röret fylls med injekteringmaterial för att öka stabiliteten. 17

18 Brunnsrenovering Det finns många anledningar till att renovera nedstigningsbrunnar. Det finns cirka nedstigningsbrunnar i Sverige. De flesta i betong som med tiden kan drabbas av inläckage, rotinträngning, förskjutningar och svavelväteangrepp. Metoderna som används för renovering av brunnar delas in i tre grupper. - Renovering - Reparation - Ombyggnad Vid Renovering av brunnar sätter man dit en ny inneryta som är tät och ger förbättrat motstånd mot gaser och aggressiva västkor. Renovering kan man också göra genom att applicera ytbeläggningar som sprutas, slungas eller läggs på manuellt på brunnsväggen. Renoveringen fungerar bara på brunnens väggar, vallningar får man reparera på annat vis. När man reparerar en brunn innebär det att man förstärker den befintliga brunnens konstruktion, genom att spruta på ett tjockare lager än vid renovering. Man använder sig då av betong eller plast. Är vallningen skadad åtgärdar man det genom att gjuta snabbhärdande betong. Om man väljer att bygga om brunnen gör man det genom att föra ner en ny brunn i den befintliga där de befintliga ledningarna förs in i. Med tanke på att man för in en ny brunn innebär det att man minskar brunnens diameter markant vilket innebär att funktionen kan bli lidande, kan bli svårare att komma åt ledningarna. Källa: Svenskt Vatten Publikation U5 18

19 - Brunnar Nedstigningsbrunnar Ger möjlighet till direkt tillträde till ledningen för att kunna utföra inspektion och rensning av anslutande ledningar. Används där sidoledningar ansluter till huvudledningen, vid dimensionsförändringar, (vid brytpunkter såväl plan som profil) Materialet förr var enbart betong. Från den ekonomiska vinkeln är det billigare med tillsynsbrunnar varav man inte längre anlägger så många nedstigningsbrunnar. Brunnarna har sedan 70-talet en dimension på 1000 mm. Tillsynsbrunnar En tillsynsbrunn fyller samma funktion som en nedstigningsbrunn när det gäller kontroll, inspektion och rensning av de anslutande ledningarna. Det som skiljer är att man använder sig utav utrustning och sköter det från markytan istället eftersom dimensionen på tillsynsbrunnarna gör det omöjligt för en människa att ta sig ned. Dessa brunnar finns i både plast- och betongutföranden och har en max dimension på 600 mm. De normala förhållandena på en ledning för nedstignings- eller tillsynsbrunnar är att de ska vara placerade med ett mellanrum på ca m. 19

20 Dagvattenbrunnar Dessa är till för att ta emot vatten från hårdgjorda ytor som gator exempelvis men även från diken vid regn. Vid avledning av vatten från gator så hör det till gatuunderhåll och inte till VAanläggning. Brunnarna har ofta ett sandfång och är gjorda i betong med ett galler av järn som antingen är plant med marken eller format som en kupol och om de räknas till LOD-anläggning så kan de även innehålla ett filter för att förhindra skräp att komma in till LOD-magasinen. Dock kräver filter extra underhåll av brunnen. Vid en kombinerad mottagande ledning har brunnarna vattenlås för att förhindra lukt. Dagvattenbrunnarna ska också slamsugas regelbundet för att förhindra igensättning. 20

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Vårt vatten Vatten och avloppsteknik. 7 Byggande, drift och underhåll av va-system

Vårt vatten Vatten och avloppsteknik. 7 Byggande, drift och underhåll av va-system Vårt vatten Vatten och avloppsteknik 7 Byggande, drift och underhåll av va-system 1 Tommy Giertz tommy.giertz@byv.kth.se 2 3 4 5 Innan du gräver i Stockholms kommun: 6 Innan du gräver i övriga Sverige:

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905

Rörguide VOD. RevC-2012 - SWE PN: 815499905 Rörguide VOD RevC-2012 - SWE TM PN: 815499905 Sanitary Sanitary Systems Systems made made to please to please Rörguide VOD Innehållsförteckning Innehållsförteckning Rörguiden ska ses som en vägledning

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce Version 1.3 2012-11-13 Inlopp Inspektion Manhål Utlopp Ca. 0,96 m Ca. 1,2 m Ca. 2,9 m Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 2000ce 10 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce Version 3.0 2013-02-07 Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 3000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 6000ce

SLAMAVSKILJARE SA 6000ce Version 3.0-2013-02-04 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Kopplingsrör Utlopp Ca. 3,6 m Ca. 3,6 m ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 6000ce 09 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Installation av pumpstation

Installation av pumpstation Installation av pumpstation COMPIT 900 Checklista Checklistan nedan ska fyllas i av fastighetsägaren innan driftsättning av avloppspumpen. Vår entreprenör som utför driftsättningen får inte godkänna avvikelser.

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce Version 1.3 2013-06-18 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,3 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 4000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav) 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning 21 000 serviser 29 000 ventiler 30 000 brunnar 3 000 brand/spolposter Totalt 83 000st anordningar 22 000 fastigheter anslutna

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD

Rör i bostadshus. Miimu Airaksinen, TkD Rör i bostadshus Miimu Airaksinen, TkD Antal av bostadshus i Finland 2 Renvationspotential i bostadshus 3 Läckage Läckage i rör spiller vatten och skadar strukturerna 30 m 3 /år sytråd Hålets storlek 300

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd

Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter (ange stamfastighet understruken) Fastighetsbeteckning för den fastighet där avloppsanläggningen ligger Anläggningen togs/tas

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Topas Plus 8 Installationsanvisning

Topas Plus 8 Installationsanvisning Topas Vatten avloppsreningsverk Topas Plus 8 Kontaktinformation Topas Vatten Huvudkontor Tel: +46 8 767 00 30 E-post: info@topasvatten.se Webb: www.topasvatten.se Service Bengt Bengtsson Tel: + 46 8 540

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del I Entreprenör/Fastighetsägare Anläggning: Boviken 1 Inventering av innehåll i Flygt LTA-paket Leveransinnehåll Flygt s LTA-paket levereras färdigmonterade

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Säkerhet vid schaktning i jord Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se 2015 AB Svensk Byggtjänst och

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer