- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn"

Transkript

1 Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni

2 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta är vårt femte projektarbete och innefattar ledningsnätet och dimensionering av ledningar. 2

3 Innehåll - Sammanfattning Projektbeskrivning Schaktning, länshållning, fyllning, packning Metoder för kontroll av status på ledningar samt metoder för renovering av ledningar Metoder Brunnsrenovering Brunnar Schaktfri rörläggning Materialval på ledningar och hur de fogas samman Bakgrundsfakta Uppgift Driftfall 12 timmar Pumpsumpens volym 16 h Pumpsumpens volym 12h Pumpsumpens volym 20 h Slutord Bilagor Uppgift 2, driftfall 12, 16, 20h 3

4 - Sammanfattning Rapporten ger en överblick över rörnätsarbetets olika moment och metoder. Den innehåller en beskrivning av Sveriges jordarter och vad man bör tänka på när man utför schaktningsarbeten i dessa. Vidare beskrivs ledningsbäddarnas uppbyggnad och om hur viktigt det är att de anvisningar som finns i avseende vad gäller schaktning, länshållning, fyllning och packning verkligen följs. Allt för att förhindra rörbrott som orsakas av slarv eller felaktiga arbetsmetoder. Nuförtiden tillämpas ofta schaktfri (NoDig) teknik på de ställen där terrängen tillåter, något som spar både tid och pengar. Metoder på det och hur det går till redogörs i rapporten. Det pågår ett ständigt arbete med att förnya och renovera ledningsnätet på VA-sidan och för att slippa framtida underhållsberg är det viktigt att arbetet fortgår och gärna ökar. Tillvägagångssätt för att undersöka ledningarnas status, läcksökning samt olika metoder att laga och renovera dem tas också upp. För att kunna spola och kontrollera ledningen placeras brunnar ut med jämna mellanrum. Dessa finns i en rad olika varianter. Betongrör och plaströr som PVC, PP och PE är de mest förekommande materialen i nya rör. Dimension och material avgör på vilket sätt de fogas samman. Rapporten innehåller också en beräkning av dimension på ny överföringsledning som skall transportera avloppsvatten. Lämpliga pumpar redovisas med hjälp av Xylem pumpvalsprogram. Ledningens förutsättningar och driftsfall: Qmax Ledningslängd Stat. uppfodringshöjd 400m3/dygn m 17m 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn 4

5 - Projektbeskrivning Bakgrund och syfte Vi är fem studerande vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Vårt femte projekt ska handla om rörnätsteknik. Mål Huvudmålet är att skriva ihop en rapport som skall handla om Sveriges jordarter och dess egenskaper, metoder för att undersöka ledningssträckornas status och hur man kan renovera dem, arbetsmoment gällande schaktning, länshållning, fyllning och packning. Förslag på No dig - metoder, materialval på ledningar, utformning och funktion på en brunn. Vi ska teoretisk anlägga en överföringsledning för avlopp och tillhörande pumpstationer. Vi inhämta fakta genom studiebesök, intervjuer, media och facklitteratur. Detta projekt ska vara klart Organisation Projektledare är Petter Landhagen. Övriga gruppmedlemmar är Stefan Peterson, Mona Hammar, Elisabeth Rosenkrantz och Simon Ljungdahl Projektplan Projektet har grovt planerats vilket redovisas i bifogad projektplan. Metod/Arbetssätt Vi kommer jobba enligt PBL-metoden. Vi hade tänkt lägga upp vårt arbete så att var och en får en ansvarsuppgift/uppgifter, där denna söker information själv och delge till övriga i gruppen. Projektet ska redovisas i en projektrapport och redovisas inför resterande medlemmar av VM-9. Dokumentation Vi kommer att använda oss av Google-documents för att övriga i gruppen ska kunna ta del av varandras arbete. Alla gruppmedlemmar, förutom projektledaren, för daglig loggbok som redovisas till handledaren en gång i veckan, via mail. Projektledaren för projektledardagbok som innehåller hela gruppens dagliga arbete, den redovisas också via mail. Basgruppsmöten kommer att hållas en gång per vecka där vi för protokoll och minnesanteckningar. Vi kommer maila ett första utkast på vår rapport till handledaren ca två veckor innan vi redovisar detta muntligt och skriftligt för att kunna få feedback på vårt arbete. 5

6 - Schaktning, länshållning, fyllning, packning Jordarter De flesta av våra jordarter bildades under den senare istiden som täckte hela Sverige och stora delar av Europa. Med jordart menas det lösa lager som ligger på jordens yta och som växtligheten är eller kan vara rotad i, tillskillnad från jordmån som är den del av jordskorpan som förändras genom klimatet, växtligheten och organismernas inverkan. Man brukar dela in bildningssättet av jordarterna i två grupper, glaciala och postglaciala. De glaciala har avsatts av inlandsisen och de postglaciala bildades efter att isen försvunnit. Denna vetenskap heter geologi och innefattar uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter. De fyra huvudjordarterna är lera, silt, sand och grus samt morän. De delas in efter kornstorlek. Kornstorleken spelar stor roll i egenskaper så som att suga upp vatten, kapillaritet, och förmåga att hålla och släppa igenom vatten, permeabilitet. Schaktning och länshållning När en ny ledning skall läggas är det bra att på förhand ta reda på vilka förutsättningar som finns i jorden så man på förhand kan bestämma val av schaktmetod, vilka stödkonstruktioner som skall användas, vilket fyllnadsmaterial som passar bäst, etc. För att ta reda på det görs en geoteknisk undersökning innan schaktningsarbetet påbörjas. Borrprov tas som visar vilken jordart som finns och vilken jordlagerföljden är, samt om det finns berg eller sten i marken. Det är viktigt att ha kunskap om säkerheten vid schaktning och arbete i ledningsgravar, då detta område är det mest olycksdrabbade inom anläggningstekniken. För att förebygga ras i schakten är det främst jordarten och grundvattennivåns läge som man bör känna till, samt ta hänsyn till väder och årstid. Schaktningsarbetet skall anpassas efter varje jordarts egenskaper. 6

7 Lera När man gräver i lerrik jord så är schaktets djup, längd och släntens lutning samt lerans vatteninnehåll omständigheter som kan påverka risken för ras. Man brukar tala om glidytor och skjuvhållfasthet/skärhållsfasthet. Glidyta är den yta som ligger exponerad i schaktet och kan påverkas om den belastas av upplagda jordmassor, fordon, maskiner etc. Risken är att schaktets kanter inte håller utan glider ner i schaktet. Skjuvhållsfasthet eller skärhållsfasthet är motsatsen till glidningen och är en benämning på lerans hållfasthet. Lerans skjuvhållsfasthet motverkar glidning och man kan bestämma den direkt på plats med hjälp av en vingborr eller skicka ett prov på leran för en laboratorieanalys. Vatteninnehållet i leran påverkar också risken för ras. Om det regnar kan det bildas vattenfyllda sprickor nära schaktkanten vilket ökar rasriskerna. Släntlutningen är förstås också viktig. Brantare lutning ökar risken för ras och ju brantare man schaktar desto flackare släntlutning bör man ha. Om grundvattenytans läge ligger för nära schaktbotten är risken stor för en bottenupptryckning. För att förhindra det bör arbetet utföras i kortare etapper och ledningsbädden läggas ut direkt efter schaktning. Vid svåra fall kan det vara aktuellt med en grundvattensänkning genom att pumpa ner grundvattennivån vilket kan ta flera dagar och inte är att föredra. Silt Det är svårt att skilja på lera och silt. Silt har något större korn och kallas ibland flytjord pga dess egenskaper vid påverkan av vatten. Då den får en välling liknande konsistens. Silt drar till sig vatten under frysningsperioden som frigörs vid tjällossningen, vilket gör att den betecknas som tjälfarlig. Tiden som schaktet står öppet och grundvattenytans läge har stor betydelse även här. Följderna som kan bli om man inte arbetar i korta etapper och kontrollerar schaktbotten ordentligt innan man lägger ledningsrören, är att rören kan hävas eller sänkas pga schaktbottnens rörelser. Sand/Grus Ofta är sand och grus blandat med varandra och med andra jordarter som tex. lera eller silt. Kornen som är mellan mm kan ses med blotta ögat. Lagringstätheten (hur tätt kornen ligger) är det som avgör stabiliteten i sand- och grusjord. Sättningar kan uppstå vid vibrationer som tex. vid pålningsarbeten. Sand och grus korn som ligger löst lagrade på varandra kan då omlagras till en fastare lagring. Det är viktigt med grundvattenytans läge även här. Vattenmättad sand minskar hållfastheten med ca 50 %. Optimalt är när sanden och det sandiga gruset är jordfuktigt, varken torr eller mättad med vatten. Kornen trycks då mot varandra och hållfastheten ökar. Det kan jämföras med när du bygger ett sandslott på stranden, sanden ska vara fuktig för bästa hållfasthet. Vid grävning under grundvattenytan kan det lätt uppstå problem. Sand och grus släpper lätt igenom vatten, varvid schaktet vattenfylls och risken för ras ökar. Detta kan lösas med hjälp av att pumpa underifrån eller förlänga vattnets väg till schaktet genom att slå ner tätspont längs schaktsidorna. 7

8 Morän I morän kan alla kornstorlekar finnas och det är den beståndsdel som förekommer mest som bestämmer benämningen, exempel: moränlera, siltig morän, sandig morän och grusig morän. Moränen anses vara svår schaktad speciellt om den innehåller mycket stenar och block, dessa tenderar att kittas fast av de finare kornen. Bottenmoränen kallas för pinnmo, vilket betyder hårt packad. Vid grävning i bottenmorän kan slänten vara brantare om schaktet inte har för avsikt att stå öppet under längre tid. Vid grävning i morän som är blockig bör man välja flackare släntlutning pga. av risken för blocknedfall. Det går även att förebygga med stödkonstruktioner som t.ex. spontning. Vid grävning under grundvattennivån avgör innehållet i moränen val av arbetssätt och metoder. Risken för hävning är lika stor i silt som i siltig morän och precis som silt är siltig morän mycket tjälfarlig. Länshållning i morän fungerar på samma sätt som i sand och lera. Pumpa underifrån eller slå ner tätspont längs schaktsidorna. Stödkonstruktioner för schaktväggar och förstärkning av schaktbotten För stärka upp schaktväggar och förhindra ras finns det olika stödkonstruktioner att använda. Vid grävningsarbeten i stadsmiljö används detta ofta, då man pga utrymmesbrist inte kan schakta med så flacka släntlutningar som egentligen krävs. Spontning är ett sätt att ordna stöd för schaktväggen. Skivor slås då ner längs schaktväggarna. När spontning utförs skall det göras efter en särskild konstruktionsritning. För att förhindra risken för ras och följa rätt slagdjup är det viktigt att följa denna ritning när arbetet utförs. En schaktsläde är ett annat hjälpmedel som kan användas. Den dras fram av en grävmaskin i en schaktad ledningsgrav och rörläggningsarbetet utförs i släden med full säkerhet. När sponten ska avlägsnas kan man bevattna den så att den smörjs, samtidigt som man försiktigt drar upp den. Det går också att vibrera sponten när den dras upp för att slippa riskera att massor följer med upp, vilket kan orsaka sättningar och leda fram till att ledningarna flyttas ur dess läge. Om rörgravsbotten inte bär ledningen eller när det finns risk för sättningar, så måste den grundförstärkas. Vanliga metoder är utbottning med bärkraftig jord, rustbädd av träplank eller betongplatta. Man bör tänka på att rörgravsbotten ska kunna bära ledningen även efter anläggningsskedet och att den kommer utsättas för laster som t.ex. återfyllning och laster från trafik. För att försäkra sig om att rörgravsbotten bär ledningen kan man göra en grundlig geologisk undersökning. 8

9 Ledningsbädd Ledningsbädden är ett bärlager till ledningen som ser till att inte stenar, block eller annat skadligt material ligger närmast intill röret. Bra material till bädden är finkornig sandig morän eller samkross. Samkross tillverkas av sprängt berg som mals ner till mindre fraktioner. Samkross innehåller även pulveriserat berg som fungerar som bindmedel och är inte dränerande utan kan packas till en hård yta. En ledningsbädd ska normalt utföras till alla jordarter. I vissa fall måste man lägga ut geotextil innan ledningsbädden läggs ut. Följande fyra krav finns på ledningsbädden innan rörläggningen kan påbörjas: * Tillräcklig fast- och bärighet * Rätt höjd och lutning * Otjälad * Fri från vatten Ledningsbädden skall vara minst 20 cm bredare än ledningen och mellan 10-15cm tjock (i silt 20cm tjock). Det är viktigt att bädden är jämn så att ledningen alltid har kontakt och vilar mot den. Om schaktbotten består av silt eller siltig morän (flytbenägen jord) så är det särskilt viktigt att bädden består av tätt material som t.ex. sand, så att inga hålrum finns i ledningsbädden. Packning av ledningsbädd Det finns idag två olika anvisningar vad gäller packning av ledningsbädden. Enligt den senaste bör inte ledningsbädden packas före rörläggning utan endast jämnas av noggrant. Två undantag finns dock, packning skall ske sträckan två meter ut från brunn när (endast när plaströr läggs), samt om ledningsbädden inte är tjockare än 15cm ska den packas och sedan luckras upp i ytan. Man packar bädden efter ledningen lagts och det sker genom indirekt packning av stödpackningszonen, dvs. det område som ligger närmast ledningen. Stödpackningszonen ska innehålla samma jordmaterial som ledningsbädden. Zonens tjocklek ska vara 20 % av rörets ytterdiameter, dock minst 50mm. Stenstorleken i stödpackningszonen får inte överskrida 32mm. I den tidigare anvisningen packas alltid ledningsbädden innan ledningen läggs på plats. För att få bärförmåga understoppas ledningsrörets undre kvartscirkel med samma material som i ledningsbädden. Båda anvisningarna används idag, även om rörleverantörer förespråkar de nyare anvisningarna som de anser ger bättre stabilitet i ledningsgraven. 9

10 Utspetskil Om ledningsbädden övergår mellan jord och berg så ska en utspetskil göras. Kilen ska vara av samma material som ledningsbädden och gå 3m in på respektive berg eller jord. Ofta händer det att man oväntat stöter på berg i ledningsschaktet. Det är då viktigt att man inte lägger ledningen ända fram till berget och sedan spränger. Sättningar inträffar nästan alltid i jorden närmast berget, och det brukar oftast visa sig efter fyllning. Rören skadas pga vinkeln som uppstår i övergången mellan jord och berg. Lägga rör Det är viktigt att följa leverantörernas anvisningar om transport och lagring av rör. Rören kan lätt bli krokiga eller få andra skador vid felaktigt upplägg. Plasthuvar ska finnas på bägge ändar av rör som är avsedda för dricksvatten. Man börjar med att lägga rör vid ledningssträckans lägsta del och lägger i uppförslutning. För att få en rak linje och rätt lutning används en rörlaser som kontrolleras med jämna mellanrum. Fogning är en viktig del ledningsarbetet och det är viktigt att följa fabrikanternas anvisningar så att ledningen blir tät. Vid större rördiametrar är det vanligt med maskinell rörläggning. En vanlig metod är Grab John metoden. Där man använder en grävmaskin som är utrustad med en skopa med hydrauliskt drivna gripklor. I metoden finns även Rör Grab som används för hantering av rör och klarar rör vikter upp till 3,3 ton med diameter upp till 1200mm. Ett annat maskinbundet verktyg är Snabeln, en rund stålstång som monteras på grävmaskinens hävarm. Snabeln är ledad och vridbar i 360 grader. Den används för rör upp till 600mm och tål laster på upp till 1500kg. Snabeln i aktion 10

11 Återfyllning och packning Det är mycket viktigt att återfyllning sker på rätt sätt och med material som är anpassat till rörmaterialet. Återfyllning består av kringfyllning närmast rörledningen samt resterande fyllning. Kringfyllningen får inte ha större kornstorlek än 32mm och det bästa är om de uppschaktade massorna kan användas. Fruset material får inte användas, detta gäller vid hela fyllningsarbetet. Kringfyllningen ska utföras till 0,3m över ledningen och ska packas. Packningen får inte ske med maskin närmast röret. Vid resterande fyllning bör de uppschaktade massorna användas i den mån det går. Detta brukar inte vara något problem när man lägger ledningar i grönområden. Viktigt att packningsbart material inte används då det försenar återväxten av vegetationen. Vid arbete under hårdgjorda ytor är kraven på fyllning större. Där är största kornstorlek 300mm. För att undvika onödiga sättningar så är noggrann packningen mycket viktig. Kravet på packningen skiljer sig mellan ledningar i grönområde och vägar. Hänsyn till antal överfarter vilka packningsredskap som skall användas måste tas. Alla krav som ställs på återfyllning och packning finns med i Svenskt Vattens Betongrörsanvisningar P84 och Anläggnings AMA 07. Källor: Svenskt Vatten, publikation U5, augusti 2008, Allmänna VA-ledningar, Grundutbildning för rörnätspersonal pdf 11

12 - Metoder för kontroll av status på ledningar samt metoder för renovering av ledningar. Rörnätets status bedöms utifrån rörbrott, läckage och erfarenheter. Status på rörnätet kan skilja sig från sträcka till sträcka och viss längd till längd. Det är därför väldigt svårt att få ett helhetsperspektiv på hur status på ett rörnät är. Men genom att göra invändig inspektion kan man få en god inblick i hur nätet ser ut och därmed se om det skulle behövas förnyas. Man kan också med hjälp av erfarenheter komma fram till om en viss sträcka behöver förnyas. Vet man att det är ett område med mycket läckage eller rörbrott kan det vara en god idé att byta denna sträcka mot nyare rör. När det gäller invändiga inspektioner för ledningar kommer här några alternativ som idag finns på marknaden, men notera att inom några år kan utvecklingen gått framåt och dessa alternativ vara oväsentliga. Tv-Inspektion (CCTV), Är en metod som går ut på att man skickar ner en utrustning som visuellt kontrollerar invändig status. Det man kan se är det som kan ses med blotta ögat, korrosion och beläggningar ifall något sediment ligger i vägen och orsakar driftstörningar och om rötter trängt in i röret och orsakar stopp. Sahara TV-inspektion är en modell typ TV inspektions metod, som finns på marknaden idag. Denna teknik behöver bara 50mm stort hål att ta sig in igenom. Klarar tryck upp emot 160 mvp och kan inspektera sträckor upp till 800 meter åt gången. Den är speciellt utvecklad för vatten och transporteras med vattenflödet. Nackdelen med denna metod är att man inte kan se hur tjock ledningen är eller utvändig korrosion. Ofta kan man behöva komplettera denna metod med läcksökning. Magnetisk läckflöde (Magnetic flux leakage, MFL), är en läcksökningsmetod som bygger på att man placerar magneter så att ett magnetfält byggs upp i ledningen. Det gäller att magnetfältet är starkt nog så att när korrosionshål upptäcks. Denna metod är framförallt vanlig i gas och oljeindustrin. Nackdelen med denna metod är att magneten måste vara i direkt kontakt med ledningen. Metoden fungerar inte på dricksvattenledningar, för de är ofta inte helt släta inuti. 12

13 Ultraljud (Ultrasonic Testing, UT), är en metod som går ut på att man har en sändare och en mottagare som skickar ultraljud mot röret och ljudet studsar på både insidan och utsidan. Mottagaren mäter tidsskillnaden mellan studsningarna. Man kan med denna metod se tjockleken, korrosionshål urgröpningar och sprickor. Denna metod används mestadel inom gas och oljeindustrin, för att materialet måste vara metalliskt. En typ som använder denna metod som finns på marknaden idag är Breivoll pipescanner. Den klarar att söka i både gjutjärn, stål och segjärn. Kan dock användas även på plast och betong, det blir dock inte lika bra precision. För att få ett bättre mätresultat bör man grovrengöra röret med plugg innan man använder sig av Breivoll pipescanner. Breivoll pipescanner transporteras fram i ledningen med hjälp av vattenflödet. Scannern klarar diameter mm och kan söka 450m åt vardera håller från insättningspunkten. Breivoll pipescanner, med sensorerna i mitten. 13

14 Elektromagnetisk metod (Remote field technology, RFT) - Är en metod som fungerar på de flesta ledningar då den inte måste vara i kontakt med rörväggen, därför väldigt bra för skyddsskiktet som bildas innanpå ledningarna. Metoden fungerar så att en elektromagnetisk puls skickas ut från en pulsgivare och tidsskillnaden innan den kommer tillbaka till mottagaren mäts. Ju tjockare material desto längre tid tar det för pulsen att återkomma. Metoden fungerar på i stort sätt alla ledningsmaterial. Här ser man en skiss på hur det funkar med denna metod. 14

15 Metoder Efter man bedömt status på en ledning och man kommer fram till att renovering av ledningen skulle vara ett bra alternativ finns det flera olika metoder att använda sig av. NoDig teknik är en schaktfri teknik som beskrivs i denna rapport men vid senare tillfälle (Se sid 28). Metoder som används vid renovering är till exempel: Kortrör (för självfallsledningar) Kontinuerliga rör (för både självfall och trycksatta ledningar) Formpassade rör (för tryck och självfallsledningar) Flexibla foder (tryck och självfallsledningar) Rörspräckning (tryck och självfallsledningar) Cementbruksisolering (tryckledningar) Beläggning (självfallsledningar) Foginjektering (självfallsledningar) Slang (tryckledningar) Rörsegment (självfallsledningar) Det finns uppenbara fördelar med att renovera ledningar istället för att lägga nya. Man slipper gräva upp gator och därmed störa fordons- och gångtrafik. Vid besvärliga underlag som lösa jordarter, eller vid höga grundvatten, är det oftast mycket enklare och smidigare att renovera ledningar istället för uppgrävning och omläggning. När man har gjort en inspektion av ledningar och kommit fram till att en renovering är nödvändig ska man alltid ha som regel att man både börjar och slutar med en TV-inspektion av ledningen för att först innan renovering se vilken metod som är lämpligast, sedan efter renovering ska man också göra en inspektion för att se att fogar ej är skadade och renoveringen korrekt utförd. Med TV inspektion är det också möjlig att kartlägga vart serviser finns (detta genom längdmätning). Kortrör (Självfallsledningar) Metoden bygger på att man för ner korta rör i den befintliga ledningen via en nedstigningsbrunn. Själva införningen sker med ett hydraliskt indrivningsverktyg. Fördelarna med denna metod är att det krävs inga stora maskininsatser den är snabb och enkel. Efter denna renoveringsmetod krävs det ofta att mellanrummet mellan det nya och gamla röret fylls igen med t ex, cementbruk. En förutsättning för att denna metod ska fungera är att det gamla röret inte har tvärsnittsförändringar som gör det omöjligt att föra in de små korta rören i ledningen. Nackdelar med denna metod är att rörets dimension minskas och att det blir många nya fogar. 15

16 Kontinuerliga rör (Tryck och självfallsledningar) Metoden är även känd som Sliplining. Med denna metod så stumsvetsar man ett rör tillverkat i PE (polyeten) och drar ner detta i det befintliga röret med en vinch. Metoden kräver två arbetsgropar i synnerlighet den där man för ner ledningen i måste vara ganska långt, beroende på vilken dimension man väljer att använda, ju större dimension desto längre måste gropen vara. Mellanrummet mellan det nya och gamla röret måste fyllas i med injekteringsbruk, detta ger stabilitet till den nya ledningen. Man kan renovera ledningar upp till 2000mm i diameter med denna metod. Fördelarna med denna metod är att den är enkel och snabb. Som nackdel räknas att ledningens diameter minskas. Formpassade rör (Tryck och självfallsledningar) Denna metod fungerar så att man viker ihop ett rör tillverkat av PE (polyeten) så att rörets diameter minskar. Därefter kan man med hjälp en vinsch dra igenom det ihopvikta röret genom det befintliga väldigt enkelt. Man kan med denna metod lägga flera 100 meter åt gången med tanke på att man kan rulla upp detta rör på rullar beroende på hur stor diameter man vill ha. Själva installationen sker genom schaktade arbetsgropar eller genom befintliga nerstigningsbrunnar. Rörets ursprungliga form återskapas genom att trycksätta den ihopvikta PE-ledningen, antingen med vatten eller med ånga. Denna metod används från 100 mm i diameter till 600mm. Servisledningar öppnas in i ledningen med fjärrstyrda robotar som fräser hål i väggen. Fördelarna med denna metod är att man kan göra långa sträckor åt gången och det är en enkel och snabb lösning. Till nackdelar kan man räkna att rörets diameter minskas lite och att det krävs mobila enheter för att fräsa servisledningshålen. En kort illustrering av hur det funkar. Flexibla foder (tryck och självfallsledningar) Detta är en metod som går ut på att man har en väv eller filt av som impregnerats med konstharts (epoxi eller poyester). Metoden kallas också strumpinfodring och går ut på att strumpan vrängs in i det gamla röret med hjälp av luft eller vatten. Man härdar sedan strumpan med varmvatten, ånga eller UV-ljus. Man kan nyttja nedstigningsbrunnar som infodrings öppning. 16

17 Man kan använda flexibla foder vid renovering av hela rör eller bara vid punktrenovering. Flexibla foder tillverkas i dimensionerna 50mm upp till 3000mm och dessa kan man lägga i längder upp till flera hundra meter. Servisöppningar fräses upp med en fjärrstyrd robot. Nackdelen med denna metod är att det krävs mycket utrustning. Fördelen är att det är en enkel metod och att dimensionen i princip behålls. Rörspräckning (Tryck och självfallsledningar) Denna metod används tillsammans med kortrör eller kontinuerliga rör för att öka eller behålla det gamla rörets diameter. Det funkar antingen så att man sakta drar ett skärverktyg genom det gamla röret samtidigt som ett don pressar ut rörets väggar, detta kan man göra på dimensioner mellan mm. Metoden kräver att man kan komma ner till röret i rätt omfattande storlek. Cementbruksisolering (tryckledningar), Beläggning (självfallsledningar) Detta är metoder som man använder sig av när man belägger ledningar, ofta efter en pluggrensning. Man använder det för att applicera ett nytt slitskikt i ledningarna. Skiktet man applicerar kan ha en varierande tjocklek 1mm till 15mm. Man applicerar det genom centrifugslungning. Man använder sig av cementbruksisolering i vattenledningar och beläggning används på självfallsledningar, främst för korrosionsskydd. Båda metoderna kan täta mindre hål i rörväggen. Användbart inom diameterna 75mm till 1500mm. Foginjektering (Självfallsledningar) Används för att täta fogar på enstaka ställen. Som injektionsmedel använder man sig av tvåkomponents typer. Detta ger en elastisk fog till skillnad från cementbruk. Slang (tryckledningar) Renovering med slang är en relativt ny metod därför är den inte särskilt beprövad. Den funkar så att man för in en hopvikt slang som vid trycksättning expanderar. Slangar är inte självbärande så därför fungerar den bara på trycksatta ledningar. Rörsegment (Självfallsledningar) Också känt som rörpaneler är en renoveringsmetod som varit använd under en längre tid och används mest på stora självfallsledningar. Framförallt på icke cirkulära sektioner. Segmenten kan bestå av hela, halva eller delar av en rörsektion, de monteras manuellt vid stora dimensioner. Större än 800mm. Man använder framförallt GAP (Glasfiber Armerad Plast) eller cement som material. Utrymmet mellan det nya och gamla röret fylls med injekteringmaterial för att öka stabiliteten. 17

18 Brunnsrenovering Det finns många anledningar till att renovera nedstigningsbrunnar. Det finns cirka nedstigningsbrunnar i Sverige. De flesta i betong som med tiden kan drabbas av inläckage, rotinträngning, förskjutningar och svavelväteangrepp. Metoderna som används för renovering av brunnar delas in i tre grupper. - Renovering - Reparation - Ombyggnad Vid Renovering av brunnar sätter man dit en ny inneryta som är tät och ger förbättrat motstånd mot gaser och aggressiva västkor. Renovering kan man också göra genom att applicera ytbeläggningar som sprutas, slungas eller läggs på manuellt på brunnsväggen. Renoveringen fungerar bara på brunnens väggar, vallningar får man reparera på annat vis. När man reparerar en brunn innebär det att man förstärker den befintliga brunnens konstruktion, genom att spruta på ett tjockare lager än vid renovering. Man använder sig då av betong eller plast. Är vallningen skadad åtgärdar man det genom att gjuta snabbhärdande betong. Om man väljer att bygga om brunnen gör man det genom att föra ner en ny brunn i den befintliga där de befintliga ledningarna förs in i. Med tanke på att man för in en ny brunn innebär det att man minskar brunnens diameter markant vilket innebär att funktionen kan bli lidande, kan bli svårare att komma åt ledningarna. Källa: Svenskt Vatten Publikation U5 18

19 - Brunnar Nedstigningsbrunnar Ger möjlighet till direkt tillträde till ledningen för att kunna utföra inspektion och rensning av anslutande ledningar. Används där sidoledningar ansluter till huvudledningen, vid dimensionsförändringar, (vid brytpunkter såväl plan som profil) Materialet förr var enbart betong. Från den ekonomiska vinkeln är det billigare med tillsynsbrunnar varav man inte längre anlägger så många nedstigningsbrunnar. Brunnarna har sedan 70-talet en dimension på 1000 mm. Tillsynsbrunnar En tillsynsbrunn fyller samma funktion som en nedstigningsbrunn när det gäller kontroll, inspektion och rensning av de anslutande ledningarna. Det som skiljer är att man använder sig utav utrustning och sköter det från markytan istället eftersom dimensionen på tillsynsbrunnarna gör det omöjligt för en människa att ta sig ned. Dessa brunnar finns i både plast- och betongutföranden och har en max dimension på 600 mm. De normala förhållandena på en ledning för nedstignings- eller tillsynsbrunnar är att de ska vara placerade med ett mellanrum på ca m. 19

20 Dagvattenbrunnar Dessa är till för att ta emot vatten från hårdgjorda ytor som gator exempelvis men även från diken vid regn. Vid avledning av vatten från gator så hör det till gatuunderhåll och inte till VAanläggning. Brunnarna har ofta ett sandfång och är gjorda i betong med ett galler av järn som antingen är plant med marken eller format som en kupol och om de räknas till LOD-anläggning så kan de även innehålla ett filter för att förhindra skräp att komma in till LOD-magasinen. Dock kräver filter extra underhåll av brunnen. Vid en kombinerad mottagande ledning har brunnarna vattenlås för att förhindra lukt. Dagvattenbrunnarna ska också slamsugas regelbundet för att förhindra igensättning. 20

Rörnätsteknik Föreläsning 4 Schaktarbete, markvetenskap och geoteknik. tfn org.nr.

Rörnätsteknik Föreläsning 4 Schaktarbete, markvetenskap och geoteknik.  tfn org.nr. Rörnätsteknik Föreläsning 4 Schaktarbete, markvetenskap och geoteknik Innehåll Olika jordarter, deras uppkomst och egenskaper Schakt för VA ledningar geotekniska förutsättningar och åtgärder Arbetsmiljöplanering

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare MED NY SCHAKTFRI METOD Pipe Express Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare Rörnät och Klimat, 2015-03-11 Bakgrund till projektet Projektet utförs för att öka leveranssäkerheten av dricksvatten

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

Schaktning & Nyanläggning

Schaktning & Nyanläggning Schaktning & Nyanläggning 2015-02-11 1 Sveriges Jordarter Geologi: Vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg-och jordarter 2015-02-11 2 Sveriges Jordarter Huvuddelen av

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS.

bia HÄRDPLAST AB Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Installationsanvisning oljeavskiljare typ OAMS Läs denna manual före installationen. Manualen avser bia HÄRDPLAST AB prefabricerade oljeavskiljare typ OAMS. Manualen skall användas vid installation av

Läs mer

EXAMENSARBETE. Metoder för renovering av VA-ledningar. Teori och praktik. Mats Nilsson. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Metoder för renovering av VA-ledningar. Teori och praktik. Mats Nilsson. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Metoder för renovering av VA-ledningar Teori och praktik Mats Nilsson Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Metoder

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

Avloppsrör före relining

Avloppsrör före relining för för Världsledande Världsledande renoveringsmetod renoveringsmetod stora rörsystem rörsystem Avloppsrör före relining Avloppsrör efter relining med Panel Lok Renovering av stora avloppsrör Den aggressiva

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG

VÅRA AVSKILJARE SKILJER SIG VÅRA AVSKIJARE SKIJER SIG Våra avskiljare renar fett-, slam- oc oljeförorenat spill- oc dagvatten före anslutning till det kounala avloppsnätet. Beprövade konstruktioner med lång livslängd, låg serviceintensitet

Läs mer

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat.

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Bakgrund Nacka kommun skall förlägga en ny V200 PE mellan Torsvägen/Banbrinken och Saltsjöbanan i Igelboda, se figur 1 nedan. Figur 1 visar en Enirobild

Läs mer

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration

2014 / 2015. Terana. Biomoduler. Läggningsanvisning. läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration 2014 / 2015 Terana Biomoduler Läggningsanvisning läggningsanvsing Terana biomoduler / kompaktinfiltration Egenskaper och dimensionering Terana biomoduler är framtagna för effektivare rening av avloppsvatten.

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION:

Bio Filter 10. Produktinformation, Installation och Underhåll PRODUKTINFORMATION: PRODUKTINFORMATION: - Bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är låg. - Bio Filter 10 är avsedd att ta hand och rena gråvatten.

Läs mer

I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt

I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt Snabbt, enkelt, hållbart och ekonomiskt Vi ägnade 1900-talet åt att bygga ut vårt ledningsnät. Utmaningen under 2000-talet blir att förnya och dimensionera

Läs mer

Restenäs-Andorra Strand-Lyckås

Restenäs-Andorra Strand-Lyckås Projekt presentation Restenäs-Andorra Strand-Lyckås Lars Ålander Linda Jonsson Jesper Pedersen Erik Johansson Projektledare Abonnentingenjör Byggledare (LTA) Entreprenadingenjör Tobias Wickström Platschef

Läs mer

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun

fördelningsbrunn Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress Internetadress Tanums kommun FAKTABLAD ANLÄGGANDE AV INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR ALLMÄNT OM INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR Infiltrationsanläggningar är ett enkelt och vanligt sätt att rena avloppsvatten. En vanlig infiltrationsanläggning

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

SPRÄCK RÖREN INTE DIN BUDGET! VIBRATIONSFRI RÖRFÖRNYELSE BURSTING! NYA RÖR MED DIMENSIONSÖKNING

SPRÄCK RÖREN INTE DIN BUDGET! VIBRATIONSFRI RÖRFÖRNYELSE BURSTING! NYA RÖR MED DIMENSIONSÖKNING SPRÄCK RÖREN INTE DIN BUDGET! VIBRATIONSFRI RÖRFÖRNYELSE BURSTING! NYA RÖR MED DIMENSIONSÖKNING QuickPipe AB erbjuder rörnätsägare och andra intressenter en kostnadseffektiv lösning när det gäller förnyelse

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul

Installationsanvisning. Infiltrationsmodul Installationsanvisning Infiltrationsmodul VERSION: 1/2005 Innehåll Infiltrationsmodul 3 4 5 6 7 Allmänt, projektering Så här anlägger du ett infiltrationsmodulsystem Dimensionering Placering med hänsyn

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden.

Fördelningsbrunn I denna ska avloppsvattnet fördelas jämt till två eller flera infiltrationsrör ut till bädden. Infiltrationsbädd Planskiss Makadambädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Infiltrationsrör Infiltration fungerar enbart om marken är genomsläpplig. A B C D Slamavskiljare Plast- eller cementbrunn där fasta

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. www.baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel www.baga.se Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-61 61 50 E-mail: info@baga.se Biomoduler Läggningsanvisningar Figur 1. BAGA

Läs mer

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR 100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR Vårt framgångsrecept Ett noggrant underarbete, plattor/marksten av hög kvalitet och ett korrekt läggningsarbete

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan

Puhtaiden vesien puolesta - opas jätevesien maailmaan Page 1 of 5 Bruks- och underhållsanvisningar för markbädd Markbädd Slamavskiljare Fördelningsbrunn Uppsamlingsrör Uppsamlingsbrunn Markbädd I en markbädd grundar sig reningen på en biologisk process som

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

EuroFAM Omega Fettavskiljare

EuroFAM Omega Fettavskiljare www.wavin.se AB SVENSKA WAVIN Kjulamon 6 S-63506 Eskilstuna Tel: (0)16-5140000 Fax: (0)16-5140001 E-mail: wavinse@wavin.se 06/05 32EI01_r Fettavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1. ALLMÄNT...3

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105

Biomoduler. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. Baga Water Technology AB. www.baga.se. Utg:1105 Biomoduler Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg:1105 Baga Water Technology AB Fiskhamnen 3 371 37 Karlskrona Tel: 0455-616150 E-mail: info@baga.se Lyckogatan 7 431 69 Mölndal Tel: 031-7607655 E-mail:

Läs mer

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt)

Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen. BDT (bad, disk eller tvätt) Fyll i de delar av blanketten som är relevanta. Sidan 1 av 5 Entreprenörsrapport Kamerasymbolen betyder att du ska fotografera och skicka in bilderna till miljö- och byggnadsförvaltningen Fastighet Avlopp

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Markavvattning och dränering

Markavvattning och dränering Markavvattning och dränering Idag: Markavvattning och dränering Byt 3 Grundläggning och undergrund, kap 8 Inledande om Markvatten Avloppsvatten Olika typer av avloppssystem Avledning av vatten och LOD

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013

DC Slamavskiljare. Flik 6 Juni 2013 DC Slamavskiljare Flik 6 Juni 2013 2013-06-17 utgåva 6 DC Slamavskiljare 1600 Dagens avloppsvatten innehåller mer och mer lösningsmedel fetter som gör att den mängden slam som flyter har ökat och avskiljarens

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

MIRI SAM Slamavskiljare för markförläggning

MIRI SAM Slamavskiljare för markförläggning 9-05-08 Installationsanvisning Slamavskiljare för markförläggning Markförläggning oljeavskiljare - principskiss Ventilation Hals Ø 670 mm Rör för larmkabel Inlopp Utlopp se punkt 5 Art.nr. 13015 1 Kontrollera

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V

INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V INSTALLATIONSANVISNING MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 V.0.1.2017 Innehåll. 1. Snabbinformation 2. Specifikationer på MARKBÄDD PÅ BURK ER5000 3. Luftningsalternativ tilluft/frånluft 4. Luftningsalternativ tilluft/frånluft

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

MIRI WIRE Förankringssats för MIRI fett- och oljeavskiljare

MIRI WIRE Förankringssats för MIRI fett- och oljeavskiljare 9-05-08 Installationsanvisning MIRI WIRE Förankringssats för MIRI fett- och oljeavskiljare Figur 1 Förankringsvajer Markskiva Grundplatta Förläggning Vid förläggning i mark skall avskiljaren placeras på

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Matala Bio filter 10

Matala Bio filter 10 Installation och underhålls manual Matala Bio filter 10 Matala bio filter 10 är en enkel och smidig biologisk gråvatten rening till sommarstugor och gästhus där vattenförbrukningen är under 300 l/dygn.

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8

Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Max-Ola Pålsson Installationsanvisning minireningsverk Sverigeverket AT8 Sverigeverket skall enligt tillverkaren placeras och förankras på en slät armerad bottenplatta av betong. Om denna platta gjuts

Läs mer

MIRI FÖRANKRINGSBAND för MIRI fett- och oljeavskiljare

MIRI FÖRANKRINGSBAND för MIRI fett- och oljeavskiljare 9-05-08 Installationsanvisning MIRI FÖRANKRINGSAND för MIRI fett- och oljeavskiljare Figur 2 Armering Markskiva Grundplatta Mått Figur 3 Figur 1 80 mm Art.nr. 13058 Förläggning Vid förläggning i mark skall

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R

S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R S Å H Ä R G Ö R D U M A R K B L Ä G G N I N G O C H M U R A R LÄGGNING 1 3 Gräv ur den tänkta plattytan 20-25 cm, ett cirkadjup för gångytor och uteplatsen. Till garageuppfart gräver du 30-35 cm. Gräv

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar Tillsynsbrunn med rakt genomlopp Tillsynsbrunn med inlopp 52 9 5 52 92 5 5 x 0 5 x 25 5 75 25 5 7 25 5 77 55 55 4 55 5 x 0 x 0 x x x 5 x 2 2 55 22 00 55 2 00 55 42 00 55 52 00 För K2-kan rör x K2 x K2

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik

2013-08-09. Sandstugan, Uttran. Objektnr: 114978. Tekniskt PM, Geoteknik Objektnr: 114978 Tekniskt PM, Geoteknik Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Områdesbeskrivning... 3 2 Utförda undersökningar... 3 3 Bedömning av geotekniska förhållanden... 4 3.1 Topografi...

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Vad är avloppsvatten

Vad är avloppsvatten Vad är avloppsvatten Avloppsvatten delas in i: Spillvatten: förorenat vatten från t ex bad, dusch och WC. Renas i reningsverk. Dagvatten: regn- och smältvatten från t ex tak och hårdgjorda ytor. Leds ut

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun 1 SLAMBIL Fettavskiljare och vegetabilisk olja Den här broschyren vänder sig till dig

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

Slamavskiljare. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. BAGA Water Technology AB. www.baga.se. Utg: 1410

Slamavskiljare. Läggningsanvisningar, drift och skötsel. BAGA Water Technology AB. www.baga.se. Utg: 1410 Slamavskiljare Läggningsanvisningar, drift och skötsel Utg: 1410 BAGA Water Technology AB www.baga.se 1 BAGA slamavskiljare Installationsanvisning Slamavskiljare Läggningsanvisningar Drift och installation

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar

Leca Trädgårdsmurar. Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Allmänna anvisningar Leca Trädgårdsmurar Dränering och bärighet I våra exempel har förutsatts att återfyllningen kring muren är väl dränerad, samt att jordarten är tillräckligt bärig

Läs mer

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB Grönare Trädgård Vill du också ha mer tid över till att njuta av din trädgård? Med en automatisk bevattning i din trädgård får du en frodig grönska och tid över till

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer