Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall"

Transkript

1 Interna bestä Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall Interna bestämmelser 32 Beslutsdatum Beslutad av generaldirektören.

2 Interna bestä STATENS Publikation nr 32 FASTIGHETSVERK Dnr /97 Jari Lalli Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner 3 Asbest 4 Bly, Pb 5 Färgrester 7 Kadmium, Cd 8 Kvicksilver, Hg 9 Köldmedier/ släckgaser 12 Oljeavfall 13 PCB 14 PVC 15 Radioaktiv strålkälla 16 Bilaga 1 Transportdokument 17 Bilaga 2 Dokumentationskrav 18 Bilaga 3 Förordningen om farligt avfall (1996:971) 19

3 Interna bestä Inledning I denna mall för besiktning av farligt avfall finns beskrivet vilka produkter som genom sitt materialinnehåll klassats som farligt avfall. I mallen finns även medtaget material som inte klassificeras som farligt avfall men som ändå ska omhändertas på ett särskilt sätt på grund av annan lagstiftning eller beslut inom Statens fastighetsverk (SFV). Farligt avfall regleras i förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Klassificeringen sker med stöd av bilaga 2 och 3 till förordningen om farligt avfall där bransch, process och avfallsslag anges med hjälp av EWC-koder, se definitioner nedan. Klassas ett avfall som farligt avfall ska det omhändertas på särskilt sätt och får endast transporteras av företag som har tillstånd av länsstyrelsen. För dokumentation vid transport av farligt avfall se bilaga 1, Transportdokument. För varje ämne anges i mallen följande: en allmän information i vilka produkter ämnet kan återfinnas identifiering klassificering som farligt avfall (EWC-kod anges) eller som miljöstörande antering eventuella ytterligare kommentarer För dokumentation av funna material, se bilaga 2, Dokumentationskrav. Definitioner EWC = European Waste Catalogue, EUs katalogisering av avfall. I Förordning om farligt avfall (1996:971) definieras följande: Avfall: varje föremål, ämne eller substans som ingår i de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med, se bilaga 3 till detta dokument. Farligt avfall: sådant avfall som finns upptaget i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall som företer någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning, se bilaga 3 till detta dokument. : insamling, transport, mellanlagring, återvinning och bortskaffande av avfall.

4 Interna bestä Asbest Asbest är ett samlingsnamn på ett flertal fibrösa silikatmineral som finns i berggrunden. Asbest kan finfördelas till mycket tunna fibrer som med inandningsluften förs in i luftrör, lungor och lungsäck. De kan där ge upphov till sjukdomar såsom asbestos och lungcancer. Risken med asbest i byggkonstruktioner och installationer varierar beroende på om materialet är inklätt eller fritt och lätt åtkomligt för beröring eller påverkan. Asbest är obrännbart. Asbest förbjöds 1976 men har påvisats i anläggningar byggda så sent som Särskilda bestämmelser om asbest finns i AFS 1992:2. Brandskydd Asbest finns som brandskydd på stål, i ventilationsinstallationer, i soprum och garage. Värmeisolering Asbest har använts som värmeisolering på rör, i värmepannor och ventilationsinstallationer. Kondensisolering Asbest återfinns på rör och invändigt i ventilationskanaler som kondensisolering. Bullerdämpning Asbest kan förekomma som bullerdämpning i akustikplattor och som sprutat ytskikt. Armering Asbest kan återfinnas i byggnaden som armering i form av asbestcementskivor och -kanaler och i golvplattor av vinylplast. Alkaliskydd Asbest kan ha använts som alkaliskydd, underskikt till plastmattor (halksäkra golv). Fyllmedel Kakel Asbest kan ha använts i färger och plaster som fyllmedel. Fix- och fogmaterial kan innehålla asbest. I osäkra fall ska materialet laboratorietestas för att säkerställa eventuellt asbest Rivning/ utbyte: Rivning av det asbesthaltiga materialet och byte till ett asbestfritt material bör ses som huvudalternativ vid åtgärder mot asbest. Asbestcementskivor och andra hårda material ska om möjligt avlägsnas hela och paketeras. Lösasbest och mjukare asbestprodukter tas ned och sugs om möjligt ut till en sluten container placerad utanför saneringsstället, i andra hand rivs materialet ner och förpackas i säckar. Asbest klassificeras som farligt avfall men transportören behöver inte vara godkänd av länsstyrelsen. Asbest transporteras till avfallsanläggning för att där specialdeponeras. Asbestavfallet får ej blandas med annat avfall. Emballage som innehåller asbest ska vara tydligt märkt. Inbyggnad/ inkapsling: Vid inbyggnad kläs det asbesthaltiga materialet in med t ex ett skivmaterial på läkt eller reglar. Inkapsling sker genom att asbestmaterialet täcks med färg eller plast som anbringas direkt på det asbesthaltiga materialet.

5 Interna bestä Bly, Pb Bly ackumuleras i kroppen och kan ge kronisk blyförgiftning vilket kan leda till anemi (blodbrist) och skador på lever, njurar och nervsystem. Bly kan dessutom förorsaka fosterskador. Inom byggsektorn används bly både i metallisk och organisk form. Endast blybatterier är klassade som farligt avfall. Avloppsrör Förr användes bly bl.a. i skarvar som skulle vara vattentäta eller tåla frätande kemiska processer. I hus byggda före 1970 kan skarvarna mellan avloppsrör av gjutjärn vara tätade med bly och hampa. Varje normalstor blyskarv innehåller ca 1 kg bly. Batteri-backup Inbrottslarm, brandlarm och nödbelysning kan vara betjänade av batteri-backup med blybatteri ellernickelkadmiumbatterier. Kontrollera innan rivning att batteri-backup för inbrottslarm är bortmonterad. Kontrollera om armatur för nödbelysningen innehåller batteri. Blybatterier Blybatterier klassificeras som farligt avfall och ska monteras ned och samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. miljöstörande Blyinfattade fönster Alla blyinfattade fönster har metalliskt bly synligt för ögat. miljöstörande Elledningar och telekablar Äldre el- och teleledningar har ofta kabelmantlar av miljöstörande metalliskt bly. Ur blykablar kan ett bly-koppargranulat återvinnas. T.o.m talet användes B-rör för kabelgenomföringar i och utanpå väggar. B-rören har en kärna av järn, men har ytbehandlats med bly. Nivåvippor Förekommer i enskilda avlopp och i pumpgropar. Det kan finnas två eller tre i samma pumpgrop. Nivåvipporna innehåller även kvicksilver. Plastmaterial Organiska blyföreningar används som stabilisatorer i plast och som pigment för gula, röda och gröna färgnyanser. Användningen ökade då kadmium förbjöds som färgpigment. Plåt I fastigheter där det funnits röntgenutrutstning (t ex tandläkarpraktik) har väggarna ibland en inbyggd blyplåt. miljöstörande miljöstörande miljöstörande

6 Interna bestä Metalliskt bly känns lätt igen på den mjuka ytan. Det yttersta skiktet flagar när man skrapar med kniv och ytan blir blank. Rent bly är tungt och mjukt och kan lätt böjas för hand. För att identifiera blytillsatser i plastmaterial måste en kemisk analys göras. Kommentar Metalliskt bly klassas inte som farligt avfall men är ändå att betrakta som miljöstörande avfall. Naturvårdsverket förespråkar också ökad återvinning av blyskrot. Att separera metalliskt bly ur rivningsavfall kan vara arbetskrävande och endast en liten del blyskrot återvinns idag p.g.a. dålig lönsamhet. Blyhaltigt avfall som deponeras bryts ned långsamt och det bly som urlakas kan då orsaka miljöproblem.

7 Interna bestä Färgrester Färgrester klassificeras som farligt avfall men detta gäller endast överblivna färger i t.ex. flaskor eller burkar, däremot inte målat material. Färgrester Separat insamlade fraktioner av bl.a. färg, tryckfärg och lim klassas som farligt avfall. Färgrester ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör

8 Interna bestä Kadmium, Cd Kadmium är en tungmetall som ackumuleras i kroppen och kan orsaka bl.a. njurförändringar, benskörhet och anemi (blodbrist). Kadmium användes mycket under och 70-talen, främst som stabilisatorer eller pigment i plastmaterial. Kadmium användes även för ytbehandling av byggnadsbeslag och plåt samt som legeringsämne. Användningen av kadmium som tillsats i plast och för ytbehandling förbjöds i Sverige Nickelkadmium (NiCd)-batterier NiCd-batterier Inbrottslarm, brandlarm och nödbelysning kan alla vara betjänade av batteri back-up med NiCd-batterier Kontrollera innan rivning ett eventuella batterier i armatur för nödbelysning och batteri-backup för inbrottslarm är bortmonterade. Batteri-backup kan även innehålla kvicksilver eller bly. Plastprodukter Kontroll i äldre hus av plastprofiler, plaströr, inredning av plast, plastgolv och våtrumstapeter. Det är klara nyanser av gult, orange och rött som kan innehålla Cd. miljöstörande Nickelkadmiumbatterier är klassade som farligt avfall och ska demonteras och samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Plaster med tillsats av kadmium klassas idag inte som farligt avfall men bör omhändertas för kontrollerad förbränning. Vid förbränning frigörs tillsatserna i plastmaterialet. Effektiv rökgasrening gör att största delen kadmium stannar kvar i slagg och aska. Plaster som deponeras på avfallsupplag bryts ner mycket långsamt. Kadmium som lakas ur kan orsaka miljöproblem.

9 Interna bestä Kvicksilver, Hg Kvicksilver ackumuleras i kroppen och kan bl.a. skada centrala nervsystemet och njurarna. Det kan också ge fosterskador och framkalla allergi. Kvicksilver är lättflyktigt och sprids lätt till omgivningen. Kvicksilverhaltigt avfall är klassat som farligt avfall. I tekniska varor och produkter har kvicksilver framför allt använts i styr- och reglerutrustning, mätinstrument och kontakter för kontinuerlig strömöverföring. Försäljning av elektriska komponenter och mätinstrument som innehåller kvicksilver är förbjuden sedan 1 januari Differenstrycksmätare Differenstrycksmätare mäter en skillnad i tryck med hjälp av två värden (före och efter). Differensen ger utslag på t.ex. en visartavla. Vissa mätare för mätning av luftflödet i ventilationsanläggningar har innehållit Hg. Luften trycker på Hg som rör sig på en skala (synligt som en grå pelare i ett glasrör), typ manometer. Det har även funnits mätare för ångtryck som innehållit Hg. Flödesmätare Det finns modeller av flödesmätare där man ser Hg som en pelare på en skala. I det flesta fall är inte Hg synligt. Via tillverkare kan uppgifter fås om specifika modeller. Lampor Hg förekommer i kvicksilverlampor, metallhalogenlampor och högtrycksnatriumlampor Lysrör Alla lysrör, även kompaktlysrör Nivåvakter Eventuellt Hg finns i glasampuller innanför fronten på reglerutrustningen. På vissa modeller sitter glasampullerna bakom mätartavlan. Nivåvippor och nivågivare Förekommer i enskilda avlopp och i pumpgropar. Det kan finnas två eller tre i samma pumpgrop. Alla nivåvippor monterade före innehåller sannolikt Hg. Nivåvippor innehåller även bly. Oljemängdsmätare När det inte finns plats för oljetank i närheten av brännare mäts mängden olja i tanken med en oljemängdsmätare. Oljetrycket överförs till en glaspelare med Hg. Kontrollera om det förekommer ett glasrör med gråaktig pelare (Hg). Eventuellt måste ett tryck pumpas upp för att pelaren ska bli synlig.

10 Pressostater Pressostaten reglerar ett tryck genom att vara direktkopplad till det medium den mäter på, t.ex. trycket i ett varmvattensystem eller trycket i ett tryckluftsystem. Eftersom pressostaten reglerar något är den ansluten med elektrisk kabel. Eventuellt Hg finns i glasampullen i reglerhuvudet. Relä/brytare Kvicksilvervippa förekom i automatiska strömbrytare/ reläer fram till 70-talet. De är placerade i trappuppgångar på det våningsplan det reglerar eller samlade i elcentral. På dessa strömbrytare syns eventuell glasampull med Hg då höljet skruvats loss. I äldre toppmatade frysboxar finns en kvicksilvervippa i locket. Den har till uppgift att tända belysningen då locket öppnas. Termometrar Glastermometrar anslutna med elektrisk kabel innehåller alltid Hg. Det finns glastermometrar med grå, blå, röd eller gul pelare. Den grå pelaren innehåller alltid Hg medan den blå pelaren ibland kan innehålla Hg. Röd eller gul pelare innehåller inte Hg. Glastermometrar förekommer i pannrum och i värmecentraler. Termometer med nedåtriktad känselkropp och med skalor från 200 C och uppåt innehåller sannolikt Hg. Har denna typ av termometer elkontakt bör den öppnas för att kontrollera om glasampull med Hg förekommer. Termometer med bakåtriktad känselkropp förekommer i fläktrum. Här gäller samma som för termometrar med nedåtriktad känselkropp. Oavsett temperaturskala kan dock termometrar med tunn känselkropp uteslutas (liknar stektermometrar), eftersom de är av bimetalltyp. Termometrar med kapillärrör används för distansmätning. I kapillärröret kan finnas Hg som är osynligt för ögat. Hg kan även finnas i bulb. Om det finns ett elektriskt uttag i visarhuvudet kan Hg dessutom finnas fullt synligt i en glasampull. Termometrar med kapillärrör som tillverkats och monterats före 1990 innehåller troligtvis Hg.

11 Termostater Förekommer i pannrum och i värmecentraler. Används som start/stoppautomatik och som säkerhetsfunktion i bl.a. hydroforer, varmvattenberedare och värmepannor. Termostater reglerar temperatur på t.ex. inomhusluft. I stället för att visa temperaturen på en skala har termostaten olika komponenter inbyggda i en apparatlåda för att reglera något. Det innebär att man måste öppna och titta under skalet för att kontrollera om glasampull med Hg förekommer. Väggmonterade termostater kan innehålla en glasampull fylld med Hg som har en slutande och brytande funktion. Ofta bygger dessa system på att det finns en termostat i varje rum. Öppna och kontrollera eventuellt Hg. Termostater med bakåt- eller nedåtriktad känselkropp kan innehålla Hg, både i känselkroppen och i reglerhuvudet. Termostater med känselkropp är monterade direkt på rör. Om dessa termostater har reglering från 200 C och däröver innehåller de sannolikt Hg. Gäller ej termostater med tunn känselkropp som är av bimetalltyp. Med hjälp av tillverkningsnummer kan ibland tillverkare/ leverantörer ge besked om ev innehåll av Hg. För mycket gamla komponenter kan det dock vara svårt att få fram sådan information. Vattenlås och avloppsledningar Hg kan förekomma som förorening i vattenlås och avloppsrör från tandläkare, skolor, laboratorier, sjukhus och industrier. Töm relevanta vattenlås och ta hand om slammet som farligt avfall. Övrigt Utöver de produkter som angivits ovan, kan Hg finnas i följande produkter: batteri (knappcellsbatteri), barometer, blinkdon, inomhusringklocka (dörrklocka med hörsignal), larm (äldre dörrlarm), likriktare, omkopplare, skyddshuv (som säkerhetsbrytare för att t.ex. stoppa en maskin om skyddshuven öppnas), strömvakt, telelarm (äldre modeller för telefonsignal), utomhusringklocka. och När man demonterar en kvicksilverhaltig produkt är det viktigt att produkten inte går sönder. Metalliskt (flytande) kvicksilver förångas vid rumstemperatur. Stoppa ned produkten exempelvis i en låda med lock och förvara lådan i väl ventilerat utrymme.

12 Köldmedier/ släckgaser Det är främst köldmedier bestående av klorfluorkarboner, CFC, som bör beaktas ur miljöhänseende. CFC (i dagligt tal kallas för freon) förstör ozonlagret som skyddar mot solens ultravioletta strålning. Som en följd av att ozonlagret förstörs har produktionen av växtplankton minskat. Hudcancer, starr och skador på immunförsvaret hos människan har ökat p.g.a. ozonuttunningen. Brandsläckare Brandsläckare innehållande halogen klassas som farligt avfall. Kylskåp och Frysar Kylskåp och frysar kan innehålla köldmedium och isolering som innehåller CFC. Kasserade kylskåp och frysar klassificeras inte som farligt avfall men ska tas om hand genom kommunens försorg. Detta regleras i 4a Renhållningsförordningen (1990:984). Luftkonditioneringsaggregat Luftkonditioneringsaggregaten ska tömmas på köldmedium på plats av ett auktoriserat kylteknikföretag. Bestämmelser kring detta finns i köldmediekungörelsen (SNFS 1992:16; MS:54). Om inte kylmedlet återanvänds klassificeras det som farligt avfall. Isoleringsmaterial CFC-blåst skumplast kan finnas på flera ställen i en byggnad. De vanligaste användningsområdena är: markskivor i grund, isolering i utfackningsväggar, tilläggsisolering, flytande golv, isolering av fjärrvärmerör, isolering av kylskåp och frysar, isolering av kylrum. Att identifiera isolering med CFC i en byggnad kan vara relativt svårt, men om det finns små runda kulor i snittytans struktur innehåller materialet troligtvis inte CFC. Är strukturen i snittytan tätare kan produkten innehålla CFC. För att kunna upptäcka CFC i material krävs en analys med hjälp av gaskromotografi eller IRspektroskop. Övrigt Sprayflaskor kan innehålla en drivgas som innehåller halogen vilken är klassad som farligt avfall miljöstörande I praktiken är det mycket svårt att separera CFC-baserad cellplast ur byggnad eller rivningsavfall, eftersom det förekommer i sammansatta produkter. Hela byggnadselement, eller delar av, kan fragmenteras i en anläggning där CFC omhändertas.

13 Oljeavfall Olja i naturen kan förutom de mycket påtagliga effekterna, som nedkletade stränder och skadade sjöfåglar, ge upphov till mer långsiktiga effekter på havsbotten. Bottenlevande organismer kan slås ut och effekterna kan finnas kvar under en mycket lång tidsperiod. Oljeavfall består vanligen av en blandning av olika oljeprodukter, vatten och fasta föroreningar såsom svarvspån, sand, trasor, jord etc. Oljan i oljeavfallet består mest av olika bearbetningsoljor och inte av eldningsoljor. Bränsletankar Avfallet från rengöring av bränsletankarna klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Oljeavfall Det finns ett speciellt kapitel för oljeavfall (EWC-kod 13) i förteckningen över farligt avfall. Oljerester Separata fraktioner av olja och fett klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Oljefylld elkabel och oljefylld transformator Olja från oljefylld elkabel och transformator klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Spilloljetank Spillolja klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Oljeavfall klassificeras som farligt avfall och ska forslas bort av godkänd transportör

14 PCB PCB är en blandning av polyklorerade bifenyler som är svårnedbrytbara föreningar och lagras i fettvävnader hos djur och människor. Man har konstaterat mentala störningar hos barn till mödrar som fått i sig PCB under graviditeten och man misstänker att PCB kan orsaka cancer. PCB är lättflyktigt och läcker ständigt ut till både mark och luft, såväl inomhus som utomhus. Tillverkningen av PCB började på 1920-talet. Användningen förbjöds 1972 med undantag av PCB i transformatorer och kondensatorer i drift som förbjöds Akrydurgolv (golvmassor) Halksäkra golv med kvartssand, s.k. akrydurgolv, kan innehålla PCB. Den här typen av golv har främst använts i industrilokaler. Fasadfogar För att foga fasadelement har fogmassor med tillsats av PCB använts. Isolerglasfönster För att täta isolerglasfönster har fogmassor med tillsats av PCB använts. Kondensator och transformatorer Oljan i kondensatorer kunde fram till 1995 innehålla PCB. Efter 1 januari 1995 förbjöds användningen. Om det trots allt finns någon sådan produkt kvar i byggnaden ska den omgående bytas ut. Små kondensatorer kan förekomma i tvättmaskiner (enfas), oljebrännare och lysrörsarmaturer och Kondensatorerna ska vara kortslutna när de levereras till godkänd behandlingsanläggning. Särskilda krav ställs på emballage av PCB-avfall.

15 PVC PVC, polyvinylklorid, är den enskilt största klorkällan i avfall. Råvaran för PVC är klor och eten som utvinns ur koksalt respektive råolja. Ren PVC är inte ett stabilt material och därför tillsätts ofta metallföreningar vid tillverkningen. Plasten är styv och för att minska styvheten kan mjukningsmedel tillsättas. Dessa har en oönskad effekt; de ökar avgången av ämnen från plasten, såväl mjukningsmedel som stabilisatorer. Vid deponering av PVC-avfall kan tungmetallerna lakas ur, men en stor del omvandlas till svårlösliga sulfider och sprids ej till omgivningen. Över 90 procent av PVC-plasten används till produkter inom bygg- och anläggningsbranschen samt inom elektrisk industri. PVC-material i byggnader är oftast lätta att separera, svårigheten kan vara att avgöra om produkten innehåller PVC. Nedan angivna produkter innehåller med stor sannolikhet PVC. Plastgolv och våtrumsvägg Plastgolv består ofta av PVC och innehåller många tillsatsmedel. Linoleumgolv identifieras genom att skrapa på ytan med kniv. Smulas materialet sönder är det linoleum, annars är det plast. För att upptäcka tungmetaller och andra tillsatser i plast- och linoleumgolv krävs laboratorieanalys. Rör PVC-rör används främst i mark och avloppsrör, vattenledningar, skyddsrör för el- och telekabel samt dräneringsrör. Kabel PVC är det helt dominerande materialet i tunnare sladdar till lampor och apparater samt kopplingskablar i vitvaror. PVC ingår i höljet till tele- och kraftkabel. Plåt Takplåt som läggs idag är vanligen stålplåt belagd med PVC. Plåt med ett PVC-skikt används i stuprör och andra system för vattenavrinning. PVC-skiktet fungerar som färg och skyddar bl.a. mot rost. Naturvårdsverket föreslår att PVC-produkter i första hand återanvänds och materialåtervinns: i andra hand förbränns med energiutvinning i avfallsförbränningsanläggningar och i sista hand deponeras. Nergrävda rör och kablar av PVC kan ligga kvar i marken när de har tjänat ut. Hård PVC samlas in för återanvändning eller återvinning medan mjukgjord PVC och kabelskrot tas om hand för förbränning. Kommentar PVC är inte klassat som farligt avfall men Statens fastighetsverk har beslutat att om alternativ till PVC finns, som är mindre skadliga för miljön och uppfyller samma krav på funktion, ekonomi, estetik etc, bör det alternativa materialet väljas i enlighet med substitutionsprincipen.

16 Radioaktiv strålkälla Strålning i olika former finns överallt i miljön. Den strålningen människor oftast utsätts för är naturlig, t.ex. radon från marken och kosmisk strålning. Strålkällor som inte är naturliga och som människor utsätts för finns exempelvis inom sjukvård, industri och kärnkraftverk. I fastigheter kan rökdetektorer vara en källa till strålning. Cancer och skador på arvsanlagen är de allvarligaste hoten mot människors hälsa på grund av strålning. Rökdetektorer Rökdetektorerna kan innehålla en radioaktiv strålkälla. De är alltid märkta. miljöstörande Detektorer som slutligt tas ur drift ska omhändertas som radioaktivt avfall av leverantören eller av annan av Strålskyddsinstitutet godkänd mottagare.

17 Bilaga 1 Transportdokument Transportdokument ska upprättas för varje transport. Dokumentet ska innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. De olika avfallsslagen har specifika krav varför en generell mall inte kan ges. Nedan följer ett förslag på hur grunden i ett transportdokument kan se ut. Avsändare: Mottagare: Avsändningsort: Transportör: Kontaktman: Trp.handling upprättad av: Telefon: Datum: Antal Typ Vikt Godsbeskrivning Undertecknat av Avsändare: Mottagare: Asbest är undantaget från dessa transportbestämmelser. Särskilda bestämmelser om asbest finns i AFS 1992:2. Undantaget från transportreglerna är också transport av mindre mängder 2 fat (400 liter) oljeavfall 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall och sammanlagt 100 kg övrigt avfall. Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium. Transporterar man själv det farliga avfallet ska detta anmälas till länsstyrelsen. Mottagaren ska ha tillstånd av länsstyrelsen för mellanlagring av farligt avfall eller tillstånd enligt miljöskyddslagen för slutbehandling av det farliga avfallet. Det mesta av det farliga avfallet slutbehandlas på SAKAB utanför Örebro. Där finns en förbränningsanläggning med avancerad rökgasrening och väl kontrollerad deponering av aska och metaller.

18 Bilaga 2 Dokumentationskrav Det är viktigt att dokumentera var miljöstörande ämnen eller ämnen klassade som farligt avfall kan återfinnas. Denna dokumentation utgör underlag för t.ex. rivningsplan vid ombyggnad, periodiskt underhåll eller renovering. Dokumentationen behövs i två former, dels som en förteckning rumsvis, dels genom symboler på ritning, se nedanstående exempel. Rumsförteckning Rum 201, kontor Kvicksilver Bly Rum 202, kontor Kvicksilver termometer 3 st, på vägg bredvid kylskåp termostat 1 st, på vägg bredvid cylinder lysrör 4 st, tak blyinfattade fönster 2 st lysrör 4 st, tak Hg Asbest Ritning termometer 3 termostat 1 lysrör 4 fönster 2 lysrör 4 Pb Kontor 201 Kontor 202 PCB Korridor UC 203 Hg Cd Pb Rad. Färg Hg Freon Halon Olja PVC Rum 203, undercentral Asbest i ventilationssystemet Bly i avloppssystemet Freon i kylanläggningen Färg färgrester i burk i hörn Halon brandsläckare Kadmium plaströren i röd färg Kvicksilver termometer 3 st termostat 2 st Oljeavfall använd hydraulolja spillolja i fat PCB fogmassa i golv PVC våtrumstapet Radioaktiv strålkälla rökdetektor i tak 2 st Asbest Bly Freon Färg Halon Kadmium Kvicksilver Oljeavfall PCB PVC Radioaktiv strålkälla ventilationssystemet avloppssystemet kylanläggningen färgburk brandsläckare plaströren i röd färg termometer 3 st termostat 2 st använd hydraulolja spillolja fogmassa i golv våtrumstapet rökdetektor 2 st

19 Bilaga 3 Förordningen om farligt avfall (1996:971) Bifogas ej. Finns att läsa i SFV:s intranet under lagar och förordningar (avfall/avlopp) i miljömappen.

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering Materialsortering vid rivning Förekomst REVIDERAD 2006 Materialsortering vid rivning Förekomst - Version 2006 Syfte med skriften En förutsättning för ett miljömässigt bra omhändertagande av rivningsmaterial

Läs mer

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning 1 Dagens rivningar, ombyggnationer och renoveringar ställer stora krav på byggherren/fastighetsägaren som oftast är ytterst ansvarig för att avfallet sorteras

Läs mer

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning MATERIALSORTERING VID RENOVERING OCH RIVNING Denna trycksak baseras på skriften Materialsortering vid rivning och har tagits fram inom ramen för miljömiljardsprojektet

Läs mer

Materialsortering. vid rivning och renovering

Materialsortering. vid rivning och renovering Materialsortering vid rivning och renovering Denna trycksak har tagits fram av Miljöförvaltningen i Stockholm. Denna upplaga utges gemensamt av VVS-Installatörerna, Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsteknik Examensarbete: Alessandro Hamid Insanic Copyright Alessandro Hamid Insanic LTH Ingenjörshögskolan

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt november2002 Naturvårdsverket Kundtjänst 106 48 Stockholm Tfn: 08-698 12 00 Fax: 08-698 15 15 E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se ISBN 91-620-5253-5.pdf Elektronisk

Läs mer

Inventering av förorenade områden. Bilskrotar och skrotar i Kronobergs län

Inventering av förorenade områden. Bilskrotar och skrotar i Kronobergs län Inventering av förorenade områden Bilskrotar och skrotar i Kronobergs län Inventering av förorenade områden. Bilskrotar och skrotar i Kronobergs län ISSN 1103-8209, meddelande 2003:03 Text: Sara Lamme

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

egenkontroll för fastighetsägare

egenkontroll för fastighetsägare egenkontroll för fastighetsägare 2008 Miljösamverkan Skåne delprojekt Egenkontroll för fastighetsägare Som fastighetsägare är det en hel del lagar och förordningar som man är skyldig att känna till. Man

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP Den här vägledningen från Naturvårdsverket ger råd om lämpliga tillvägagångssätt för den enligt föreskrifterna

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Förorenade byggnader. Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005

Förorenade byggnader. Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005 Förorenade byggnader Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005 Förorenade byggnader Undersökningar och åtgärder NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933

Läs mer

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast?

Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? RAPPORT Vad vet vi om farliga ämnen vid materialåtervinning av plast? Momina Bibi Hanna Andersson Carl Jensen Tomas Rydberg B2031 Februari 2012 Rapporten godkänd: 2012-03-01 John Munthe Forskningschef

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera

Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Lilla Sopboken 4 Om konsten att källsortera Texter Norrköpings kommun, tekniska kontoret Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Layout Rüsen Yildiz Camilla Neve

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

abcd Kvicksilverförorening i avloppsrör i Lunds kommun Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Amanda Engman

abcd Kvicksilverförorening i avloppsrör i Lunds kommun Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Amanda Engman abcd Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Kvicksilverförorening i avloppsrör i Lunds kommun Amanda Engman Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd Stockholms universitet 2004 Institutionen

Läs mer