Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall"

Transkript

1 Interna bestä Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall Interna bestämmelser 32 Beslutsdatum Beslutad av generaldirektören.

2 Interna bestä STATENS Publikation nr 32 FASTIGHETSVERK Dnr /97 Jari Lalli Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner 3 Asbest 4 Bly, Pb 5 Färgrester 7 Kadmium, Cd 8 Kvicksilver, Hg 9 Köldmedier/ släckgaser 12 Oljeavfall 13 PCB 14 PVC 15 Radioaktiv strålkälla 16 Bilaga 1 Transportdokument 17 Bilaga 2 Dokumentationskrav 18 Bilaga 3 Förordningen om farligt avfall (1996:971) 19

3 Interna bestä Inledning I denna mall för besiktning av farligt avfall finns beskrivet vilka produkter som genom sitt materialinnehåll klassats som farligt avfall. I mallen finns även medtaget material som inte klassificeras som farligt avfall men som ändå ska omhändertas på ett särskilt sätt på grund av annan lagstiftning eller beslut inom Statens fastighetsverk (SFV). Farligt avfall regleras i förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Klassificeringen sker med stöd av bilaga 2 och 3 till förordningen om farligt avfall där bransch, process och avfallsslag anges med hjälp av EWC-koder, se definitioner nedan. Klassas ett avfall som farligt avfall ska det omhändertas på särskilt sätt och får endast transporteras av företag som har tillstånd av länsstyrelsen. För dokumentation vid transport av farligt avfall se bilaga 1, Transportdokument. För varje ämne anges i mallen följande: en allmän information i vilka produkter ämnet kan återfinnas identifiering klassificering som farligt avfall (EWC-kod anges) eller som miljöstörande antering eventuella ytterligare kommentarer För dokumentation av funna material, se bilaga 2, Dokumentationskrav. Definitioner EWC = European Waste Catalogue, EUs katalogisering av avfall. I Förordning om farligt avfall (1996:971) definieras följande: Avfall: varje föremål, ämne eller substans som ingår i de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med, se bilaga 3 till detta dokument. Farligt avfall: sådant avfall som finns upptaget i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall som företer någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning, se bilaga 3 till detta dokument. : insamling, transport, mellanlagring, återvinning och bortskaffande av avfall.

4 Interna bestä Asbest Asbest är ett samlingsnamn på ett flertal fibrösa silikatmineral som finns i berggrunden. Asbest kan finfördelas till mycket tunna fibrer som med inandningsluften förs in i luftrör, lungor och lungsäck. De kan där ge upphov till sjukdomar såsom asbestos och lungcancer. Risken med asbest i byggkonstruktioner och installationer varierar beroende på om materialet är inklätt eller fritt och lätt åtkomligt för beröring eller påverkan. Asbest är obrännbart. Asbest förbjöds 1976 men har påvisats i anläggningar byggda så sent som Särskilda bestämmelser om asbest finns i AFS 1992:2. Brandskydd Asbest finns som brandskydd på stål, i ventilationsinstallationer, i soprum och garage. Värmeisolering Asbest har använts som värmeisolering på rör, i värmepannor och ventilationsinstallationer. Kondensisolering Asbest återfinns på rör och invändigt i ventilationskanaler som kondensisolering. Bullerdämpning Asbest kan förekomma som bullerdämpning i akustikplattor och som sprutat ytskikt. Armering Asbest kan återfinnas i byggnaden som armering i form av asbestcementskivor och -kanaler och i golvplattor av vinylplast. Alkaliskydd Asbest kan ha använts som alkaliskydd, underskikt till plastmattor (halksäkra golv). Fyllmedel Kakel Asbest kan ha använts i färger och plaster som fyllmedel. Fix- och fogmaterial kan innehålla asbest. I osäkra fall ska materialet laboratorietestas för att säkerställa eventuellt asbest Rivning/ utbyte: Rivning av det asbesthaltiga materialet och byte till ett asbestfritt material bör ses som huvudalternativ vid åtgärder mot asbest. Asbestcementskivor och andra hårda material ska om möjligt avlägsnas hela och paketeras. Lösasbest och mjukare asbestprodukter tas ned och sugs om möjligt ut till en sluten container placerad utanför saneringsstället, i andra hand rivs materialet ner och förpackas i säckar. Asbest klassificeras som farligt avfall men transportören behöver inte vara godkänd av länsstyrelsen. Asbest transporteras till avfallsanläggning för att där specialdeponeras. Asbestavfallet får ej blandas med annat avfall. Emballage som innehåller asbest ska vara tydligt märkt. Inbyggnad/ inkapsling: Vid inbyggnad kläs det asbesthaltiga materialet in med t ex ett skivmaterial på läkt eller reglar. Inkapsling sker genom att asbestmaterialet täcks med färg eller plast som anbringas direkt på det asbesthaltiga materialet.

5 Interna bestä Bly, Pb Bly ackumuleras i kroppen och kan ge kronisk blyförgiftning vilket kan leda till anemi (blodbrist) och skador på lever, njurar och nervsystem. Bly kan dessutom förorsaka fosterskador. Inom byggsektorn används bly både i metallisk och organisk form. Endast blybatterier är klassade som farligt avfall. Avloppsrör Förr användes bly bl.a. i skarvar som skulle vara vattentäta eller tåla frätande kemiska processer. I hus byggda före 1970 kan skarvarna mellan avloppsrör av gjutjärn vara tätade med bly och hampa. Varje normalstor blyskarv innehåller ca 1 kg bly. Batteri-backup Inbrottslarm, brandlarm och nödbelysning kan vara betjänade av batteri-backup med blybatteri ellernickelkadmiumbatterier. Kontrollera innan rivning att batteri-backup för inbrottslarm är bortmonterad. Kontrollera om armatur för nödbelysningen innehåller batteri. Blybatterier Blybatterier klassificeras som farligt avfall och ska monteras ned och samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. miljöstörande Blyinfattade fönster Alla blyinfattade fönster har metalliskt bly synligt för ögat. miljöstörande Elledningar och telekablar Äldre el- och teleledningar har ofta kabelmantlar av miljöstörande metalliskt bly. Ur blykablar kan ett bly-koppargranulat återvinnas. T.o.m talet användes B-rör för kabelgenomföringar i och utanpå väggar. B-rören har en kärna av järn, men har ytbehandlats med bly. Nivåvippor Förekommer i enskilda avlopp och i pumpgropar. Det kan finnas två eller tre i samma pumpgrop. Nivåvipporna innehåller även kvicksilver. Plastmaterial Organiska blyföreningar används som stabilisatorer i plast och som pigment för gula, röda och gröna färgnyanser. Användningen ökade då kadmium förbjöds som färgpigment. Plåt I fastigheter där det funnits röntgenutrutstning (t ex tandläkarpraktik) har väggarna ibland en inbyggd blyplåt. miljöstörande miljöstörande miljöstörande

6 Interna bestä Metalliskt bly känns lätt igen på den mjuka ytan. Det yttersta skiktet flagar när man skrapar med kniv och ytan blir blank. Rent bly är tungt och mjukt och kan lätt böjas för hand. För att identifiera blytillsatser i plastmaterial måste en kemisk analys göras. Kommentar Metalliskt bly klassas inte som farligt avfall men är ändå att betrakta som miljöstörande avfall. Naturvårdsverket förespråkar också ökad återvinning av blyskrot. Att separera metalliskt bly ur rivningsavfall kan vara arbetskrävande och endast en liten del blyskrot återvinns idag p.g.a. dålig lönsamhet. Blyhaltigt avfall som deponeras bryts ned långsamt och det bly som urlakas kan då orsaka miljöproblem.

7 Interna bestä Färgrester Färgrester klassificeras som farligt avfall men detta gäller endast överblivna färger i t.ex. flaskor eller burkar, däremot inte målat material. Färgrester Separat insamlade fraktioner av bl.a. färg, tryckfärg och lim klassas som farligt avfall. Färgrester ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör

8 Interna bestä Kadmium, Cd Kadmium är en tungmetall som ackumuleras i kroppen och kan orsaka bl.a. njurförändringar, benskörhet och anemi (blodbrist). Kadmium användes mycket under och 70-talen, främst som stabilisatorer eller pigment i plastmaterial. Kadmium användes även för ytbehandling av byggnadsbeslag och plåt samt som legeringsämne. Användningen av kadmium som tillsats i plast och för ytbehandling förbjöds i Sverige Nickelkadmium (NiCd)-batterier NiCd-batterier Inbrottslarm, brandlarm och nödbelysning kan alla vara betjänade av batteri back-up med NiCd-batterier Kontrollera innan rivning ett eventuella batterier i armatur för nödbelysning och batteri-backup för inbrottslarm är bortmonterade. Batteri-backup kan även innehålla kvicksilver eller bly. Plastprodukter Kontroll i äldre hus av plastprofiler, plaströr, inredning av plast, plastgolv och våtrumstapeter. Det är klara nyanser av gult, orange och rött som kan innehålla Cd. miljöstörande Nickelkadmiumbatterier är klassade som farligt avfall och ska demonteras och samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Plaster med tillsats av kadmium klassas idag inte som farligt avfall men bör omhändertas för kontrollerad förbränning. Vid förbränning frigörs tillsatserna i plastmaterialet. Effektiv rökgasrening gör att största delen kadmium stannar kvar i slagg och aska. Plaster som deponeras på avfallsupplag bryts ner mycket långsamt. Kadmium som lakas ur kan orsaka miljöproblem.

9 Interna bestä Kvicksilver, Hg Kvicksilver ackumuleras i kroppen och kan bl.a. skada centrala nervsystemet och njurarna. Det kan också ge fosterskador och framkalla allergi. Kvicksilver är lättflyktigt och sprids lätt till omgivningen. Kvicksilverhaltigt avfall är klassat som farligt avfall. I tekniska varor och produkter har kvicksilver framför allt använts i styr- och reglerutrustning, mätinstrument och kontakter för kontinuerlig strömöverföring. Försäljning av elektriska komponenter och mätinstrument som innehåller kvicksilver är förbjuden sedan 1 januari Differenstrycksmätare Differenstrycksmätare mäter en skillnad i tryck med hjälp av två värden (före och efter). Differensen ger utslag på t.ex. en visartavla. Vissa mätare för mätning av luftflödet i ventilationsanläggningar har innehållit Hg. Luften trycker på Hg som rör sig på en skala (synligt som en grå pelare i ett glasrör), typ manometer. Det har även funnits mätare för ångtryck som innehållit Hg. Flödesmätare Det finns modeller av flödesmätare där man ser Hg som en pelare på en skala. I det flesta fall är inte Hg synligt. Via tillverkare kan uppgifter fås om specifika modeller. Lampor Hg förekommer i kvicksilverlampor, metallhalogenlampor och högtrycksnatriumlampor Lysrör Alla lysrör, även kompaktlysrör Nivåvakter Eventuellt Hg finns i glasampuller innanför fronten på reglerutrustningen. På vissa modeller sitter glasampullerna bakom mätartavlan. Nivåvippor och nivågivare Förekommer i enskilda avlopp och i pumpgropar. Det kan finnas två eller tre i samma pumpgrop. Alla nivåvippor monterade före innehåller sannolikt Hg. Nivåvippor innehåller även bly. Oljemängdsmätare När det inte finns plats för oljetank i närheten av brännare mäts mängden olja i tanken med en oljemängdsmätare. Oljetrycket överförs till en glaspelare med Hg. Kontrollera om det förekommer ett glasrör med gråaktig pelare (Hg). Eventuellt måste ett tryck pumpas upp för att pelaren ska bli synlig.

10 Pressostater Pressostaten reglerar ett tryck genom att vara direktkopplad till det medium den mäter på, t.ex. trycket i ett varmvattensystem eller trycket i ett tryckluftsystem. Eftersom pressostaten reglerar något är den ansluten med elektrisk kabel. Eventuellt Hg finns i glasampullen i reglerhuvudet. Relä/brytare Kvicksilvervippa förekom i automatiska strömbrytare/ reläer fram till 70-talet. De är placerade i trappuppgångar på det våningsplan det reglerar eller samlade i elcentral. På dessa strömbrytare syns eventuell glasampull med Hg då höljet skruvats loss. I äldre toppmatade frysboxar finns en kvicksilvervippa i locket. Den har till uppgift att tända belysningen då locket öppnas. Termometrar Glastermometrar anslutna med elektrisk kabel innehåller alltid Hg. Det finns glastermometrar med grå, blå, röd eller gul pelare. Den grå pelaren innehåller alltid Hg medan den blå pelaren ibland kan innehålla Hg. Röd eller gul pelare innehåller inte Hg. Glastermometrar förekommer i pannrum och i värmecentraler. Termometer med nedåtriktad känselkropp och med skalor från 200 C och uppåt innehåller sannolikt Hg. Har denna typ av termometer elkontakt bör den öppnas för att kontrollera om glasampull med Hg förekommer. Termometer med bakåtriktad känselkropp förekommer i fläktrum. Här gäller samma som för termometrar med nedåtriktad känselkropp. Oavsett temperaturskala kan dock termometrar med tunn känselkropp uteslutas (liknar stektermometrar), eftersom de är av bimetalltyp. Termometrar med kapillärrör används för distansmätning. I kapillärröret kan finnas Hg som är osynligt för ögat. Hg kan även finnas i bulb. Om det finns ett elektriskt uttag i visarhuvudet kan Hg dessutom finnas fullt synligt i en glasampull. Termometrar med kapillärrör som tillverkats och monterats före 1990 innehåller troligtvis Hg.

11 Termostater Förekommer i pannrum och i värmecentraler. Används som start/stoppautomatik och som säkerhetsfunktion i bl.a. hydroforer, varmvattenberedare och värmepannor. Termostater reglerar temperatur på t.ex. inomhusluft. I stället för att visa temperaturen på en skala har termostaten olika komponenter inbyggda i en apparatlåda för att reglera något. Det innebär att man måste öppna och titta under skalet för att kontrollera om glasampull med Hg förekommer. Väggmonterade termostater kan innehålla en glasampull fylld med Hg som har en slutande och brytande funktion. Ofta bygger dessa system på att det finns en termostat i varje rum. Öppna och kontrollera eventuellt Hg. Termostater med bakåt- eller nedåtriktad känselkropp kan innehålla Hg, både i känselkroppen och i reglerhuvudet. Termostater med känselkropp är monterade direkt på rör. Om dessa termostater har reglering från 200 C och däröver innehåller de sannolikt Hg. Gäller ej termostater med tunn känselkropp som är av bimetalltyp. Med hjälp av tillverkningsnummer kan ibland tillverkare/ leverantörer ge besked om ev innehåll av Hg. För mycket gamla komponenter kan det dock vara svårt att få fram sådan information. Vattenlås och avloppsledningar Hg kan förekomma som förorening i vattenlås och avloppsrör från tandläkare, skolor, laboratorier, sjukhus och industrier. Töm relevanta vattenlås och ta hand om slammet som farligt avfall. Övrigt Utöver de produkter som angivits ovan, kan Hg finnas i följande produkter: batteri (knappcellsbatteri), barometer, blinkdon, inomhusringklocka (dörrklocka med hörsignal), larm (äldre dörrlarm), likriktare, omkopplare, skyddshuv (som säkerhetsbrytare för att t.ex. stoppa en maskin om skyddshuven öppnas), strömvakt, telelarm (äldre modeller för telefonsignal), utomhusringklocka. och När man demonterar en kvicksilverhaltig produkt är det viktigt att produkten inte går sönder. Metalliskt (flytande) kvicksilver förångas vid rumstemperatur. Stoppa ned produkten exempelvis i en låda med lock och förvara lådan i väl ventilerat utrymme.

12 Köldmedier/ släckgaser Det är främst köldmedier bestående av klorfluorkarboner, CFC, som bör beaktas ur miljöhänseende. CFC (i dagligt tal kallas för freon) förstör ozonlagret som skyddar mot solens ultravioletta strålning. Som en följd av att ozonlagret förstörs har produktionen av växtplankton minskat. Hudcancer, starr och skador på immunförsvaret hos människan har ökat p.g.a. ozonuttunningen. Brandsläckare Brandsläckare innehållande halogen klassas som farligt avfall. Kylskåp och Frysar Kylskåp och frysar kan innehålla köldmedium och isolering som innehåller CFC. Kasserade kylskåp och frysar klassificeras inte som farligt avfall men ska tas om hand genom kommunens försorg. Detta regleras i 4a Renhållningsförordningen (1990:984). Luftkonditioneringsaggregat Luftkonditioneringsaggregaten ska tömmas på köldmedium på plats av ett auktoriserat kylteknikföretag. Bestämmelser kring detta finns i köldmediekungörelsen (SNFS 1992:16; MS:54). Om inte kylmedlet återanvänds klassificeras det som farligt avfall. Isoleringsmaterial CFC-blåst skumplast kan finnas på flera ställen i en byggnad. De vanligaste användningsområdena är: markskivor i grund, isolering i utfackningsväggar, tilläggsisolering, flytande golv, isolering av fjärrvärmerör, isolering av kylskåp och frysar, isolering av kylrum. Att identifiera isolering med CFC i en byggnad kan vara relativt svårt, men om det finns små runda kulor i snittytans struktur innehåller materialet troligtvis inte CFC. Är strukturen i snittytan tätare kan produkten innehålla CFC. För att kunna upptäcka CFC i material krävs en analys med hjälp av gaskromotografi eller IRspektroskop. Övrigt Sprayflaskor kan innehålla en drivgas som innehåller halogen vilken är klassad som farligt avfall miljöstörande I praktiken är det mycket svårt att separera CFC-baserad cellplast ur byggnad eller rivningsavfall, eftersom det förekommer i sammansatta produkter. Hela byggnadselement, eller delar av, kan fragmenteras i en anläggning där CFC omhändertas.

13 Oljeavfall Olja i naturen kan förutom de mycket påtagliga effekterna, som nedkletade stränder och skadade sjöfåglar, ge upphov till mer långsiktiga effekter på havsbotten. Bottenlevande organismer kan slås ut och effekterna kan finnas kvar under en mycket lång tidsperiod. Oljeavfall består vanligen av en blandning av olika oljeprodukter, vatten och fasta föroreningar såsom svarvspån, sand, trasor, jord etc. Oljan i oljeavfallet består mest av olika bearbetningsoljor och inte av eldningsoljor. Bränsletankar Avfallet från rengöring av bränsletankarna klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Oljeavfall Det finns ett speciellt kapitel för oljeavfall (EWC-kod 13) i förteckningen över farligt avfall. Oljerester Separata fraktioner av olja och fett klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Oljefylld elkabel och oljefylld transformator Olja från oljefylld elkabel och transformator klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Spilloljetank Spillolja klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Oljeavfall klassificeras som farligt avfall och ska forslas bort av godkänd transportör

14 PCB PCB är en blandning av polyklorerade bifenyler som är svårnedbrytbara föreningar och lagras i fettvävnader hos djur och människor. Man har konstaterat mentala störningar hos barn till mödrar som fått i sig PCB under graviditeten och man misstänker att PCB kan orsaka cancer. PCB är lättflyktigt och läcker ständigt ut till både mark och luft, såväl inomhus som utomhus. Tillverkningen av PCB började på 1920-talet. Användningen förbjöds 1972 med undantag av PCB i transformatorer och kondensatorer i drift som förbjöds Akrydurgolv (golvmassor) Halksäkra golv med kvartssand, s.k. akrydurgolv, kan innehålla PCB. Den här typen av golv har främst använts i industrilokaler. Fasadfogar För att foga fasadelement har fogmassor med tillsats av PCB använts. Isolerglasfönster För att täta isolerglasfönster har fogmassor med tillsats av PCB använts. Kondensator och transformatorer Oljan i kondensatorer kunde fram till 1995 innehålla PCB. Efter 1 januari 1995 förbjöds användningen. Om det trots allt finns någon sådan produkt kvar i byggnaden ska den omgående bytas ut. Små kondensatorer kan förekomma i tvättmaskiner (enfas), oljebrännare och lysrörsarmaturer och Kondensatorerna ska vara kortslutna när de levereras till godkänd behandlingsanläggning. Särskilda krav ställs på emballage av PCB-avfall.

15 PVC PVC, polyvinylklorid, är den enskilt största klorkällan i avfall. Råvaran för PVC är klor och eten som utvinns ur koksalt respektive råolja. Ren PVC är inte ett stabilt material och därför tillsätts ofta metallföreningar vid tillverkningen. Plasten är styv och för att minska styvheten kan mjukningsmedel tillsättas. Dessa har en oönskad effekt; de ökar avgången av ämnen från plasten, såväl mjukningsmedel som stabilisatorer. Vid deponering av PVC-avfall kan tungmetallerna lakas ur, men en stor del omvandlas till svårlösliga sulfider och sprids ej till omgivningen. Över 90 procent av PVC-plasten används till produkter inom bygg- och anläggningsbranschen samt inom elektrisk industri. PVC-material i byggnader är oftast lätta att separera, svårigheten kan vara att avgöra om produkten innehåller PVC. Nedan angivna produkter innehåller med stor sannolikhet PVC. Plastgolv och våtrumsvägg Plastgolv består ofta av PVC och innehåller många tillsatsmedel. Linoleumgolv identifieras genom att skrapa på ytan med kniv. Smulas materialet sönder är det linoleum, annars är det plast. För att upptäcka tungmetaller och andra tillsatser i plast- och linoleumgolv krävs laboratorieanalys. Rör PVC-rör används främst i mark och avloppsrör, vattenledningar, skyddsrör för el- och telekabel samt dräneringsrör. Kabel PVC är det helt dominerande materialet i tunnare sladdar till lampor och apparater samt kopplingskablar i vitvaror. PVC ingår i höljet till tele- och kraftkabel. Plåt Takplåt som läggs idag är vanligen stålplåt belagd med PVC. Plåt med ett PVC-skikt används i stuprör och andra system för vattenavrinning. PVC-skiktet fungerar som färg och skyddar bl.a. mot rost. Naturvårdsverket föreslår att PVC-produkter i första hand återanvänds och materialåtervinns: i andra hand förbränns med energiutvinning i avfallsförbränningsanläggningar och i sista hand deponeras. Nergrävda rör och kablar av PVC kan ligga kvar i marken när de har tjänat ut. Hård PVC samlas in för återanvändning eller återvinning medan mjukgjord PVC och kabelskrot tas om hand för förbränning. Kommentar PVC är inte klassat som farligt avfall men Statens fastighetsverk har beslutat att om alternativ till PVC finns, som är mindre skadliga för miljön och uppfyller samma krav på funktion, ekonomi, estetik etc, bör det alternativa materialet väljas i enlighet med substitutionsprincipen.

16 Radioaktiv strålkälla Strålning i olika former finns överallt i miljön. Den strålningen människor oftast utsätts för är naturlig, t.ex. radon från marken och kosmisk strålning. Strålkällor som inte är naturliga och som människor utsätts för finns exempelvis inom sjukvård, industri och kärnkraftverk. I fastigheter kan rökdetektorer vara en källa till strålning. Cancer och skador på arvsanlagen är de allvarligaste hoten mot människors hälsa på grund av strålning. Rökdetektorer Rökdetektorerna kan innehålla en radioaktiv strålkälla. De är alltid märkta. miljöstörande Detektorer som slutligt tas ur drift ska omhändertas som radioaktivt avfall av leverantören eller av annan av Strålskyddsinstitutet godkänd mottagare.

17 Bilaga 1 Transportdokument Transportdokument ska upprättas för varje transport. Dokumentet ska innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. De olika avfallsslagen har specifika krav varför en generell mall inte kan ges. Nedan följer ett förslag på hur grunden i ett transportdokument kan se ut. Avsändare: Mottagare: Avsändningsort: Transportör: Kontaktman: Trp.handling upprättad av: Telefon: Datum: Antal Typ Vikt Godsbeskrivning Undertecknat av Avsändare: Mottagare: Asbest är undantaget från dessa transportbestämmelser. Särskilda bestämmelser om asbest finns i AFS 1992:2. Undantaget från transportreglerna är också transport av mindre mängder 2 fat (400 liter) oljeavfall 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall och sammanlagt 100 kg övrigt avfall. Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium. Transporterar man själv det farliga avfallet ska detta anmälas till länsstyrelsen. Mottagaren ska ha tillstånd av länsstyrelsen för mellanlagring av farligt avfall eller tillstånd enligt miljöskyddslagen för slutbehandling av det farliga avfallet. Det mesta av det farliga avfallet slutbehandlas på SAKAB utanför Örebro. Där finns en förbränningsanläggning med avancerad rökgasrening och väl kontrollerad deponering av aska och metaller.

18 Bilaga 2 Dokumentationskrav Det är viktigt att dokumentera var miljöstörande ämnen eller ämnen klassade som farligt avfall kan återfinnas. Denna dokumentation utgör underlag för t.ex. rivningsplan vid ombyggnad, periodiskt underhåll eller renovering. Dokumentationen behövs i två former, dels som en förteckning rumsvis, dels genom symboler på ritning, se nedanstående exempel. Rumsförteckning Rum 201, kontor Kvicksilver Bly Rum 202, kontor Kvicksilver termometer 3 st, på vägg bredvid kylskåp termostat 1 st, på vägg bredvid cylinder lysrör 4 st, tak blyinfattade fönster 2 st lysrör 4 st, tak Hg Asbest Ritning termometer 3 termostat 1 lysrör 4 fönster 2 lysrör 4 Pb Kontor 201 Kontor 202 PCB Korridor UC 203 Hg Cd Pb Rad. Färg Hg Freon Halon Olja PVC Rum 203, undercentral Asbest i ventilationssystemet Bly i avloppssystemet Freon i kylanläggningen Färg färgrester i burk i hörn Halon brandsläckare Kadmium plaströren i röd färg Kvicksilver termometer 3 st termostat 2 st Oljeavfall använd hydraulolja spillolja i fat PCB fogmassa i golv PVC våtrumstapet Radioaktiv strålkälla rökdetektor i tak 2 st Asbest Bly Freon Färg Halon Kadmium Kvicksilver Oljeavfall PCB PVC Radioaktiv strålkälla ventilationssystemet avloppssystemet kylanläggningen färgburk brandsläckare plaströren i röd färg termometer 3 st termostat 2 st använd hydraulolja spillolja fogmassa i golv våtrumstapet rökdetektor 2 st

19 Bilaga 3 Förordningen om farligt avfall (1996:971) Bifogas ej. Finns att läsa i SFV:s intranet under lagar och förordningar (avfall/avlopp) i miljömappen.

OBJEKT Mellanvångsskolan Hus A

OBJEKT Mellanvångsskolan Hus A BESTÄLLARE Staffanstorpshus AB OBJEKT Mellanvångsskolan Hus A MATERIALINVENTERING Inför rivning Malmö 2013-01-10 IMTEK AB Höjdrodergatan 4 212 39 Malmö Tel. 040-22 33 40 Bo Börstell Niklas Börstell 212

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Namnteckning SLUTLIG RIVNINGSPLAN.

FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Namnteckning SLUTLIG RIVNINGSPLAN. FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors Forshaga Kommun, Box 93, 667 22 FORSHAGA 054 17 20 00 Rivningsplan används för att vid rivning

Läs mer

MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING (EB.4:3)

MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING (EB.4:3) MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING (EB.4:3) Datum Samhällsbyggnadsnämnden Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning Sökandens namn Personnr/orgnr Fastighetens adress Fastighetsägare om annan än sökanden Adress

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6. Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning. Information om fastigheten Byggår

Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6. Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning. Information om fastigheten Byggår Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6 Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Adress Postadress Telefon E-post Byggherre (om annan än ovan) Namn Adress Postadress

Läs mer

Utdelningsadress Postnummer Ort. Byggår: Har byggnaden renoverats? Ja Nej Årtal för renovering?

Utdelningsadress Postnummer Ort. Byggår: Har byggnaden renoverats? Ja Nej Årtal för renovering? BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1 av 8 Miljöinventering - Inventering av miljö- och hälsofarliga materiel i byggnader som ska rivas helt eller där rivning

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV AVFALLS- OCH RESTPRODUKTER

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV AVFALLS- OCH RESTPRODUKTER Datum MEDDELANDEN Förvaltning Sida 2003-11-29 1 (10) Handläggare Sändlista Upphäver Kompletterar nr Sofia Löfberg Samtl FO, Fort, HK staber, VO 8 / 03 Fast RIKTLINJER FÖR HANTERING AV AVFALLS- OCH RESTPRODUKTER

Läs mer

Materialinventering. Föroreningar i mark och byggnad Risk för markförorening Cisterner/oljetankar Oljeavskiljare Annat: Ingen risk för markförorening

Materialinventering. Föroreningar i mark och byggnad Risk för markförorening Cisterner/oljetankar Oljeavskiljare Annat: Ingen risk för markförorening Materialinventering 2 Inventeringens ingående avfallsslag Inventeringen avser identifiering av ändringens alla ingående avfallsslag Ja Nej, inventeringen avser endast identifiering av följande avfallsslag

Läs mer

Rivningsplan med tillhörande materialinventering

Rivningsplan med tillhörande materialinventering 1(7) Rivningsplan med tillhörande materialinventering Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Materialinventering sammanställning

Materialinventering sammanställning 1 (6) Miljöförvaltningen Materialinventering sammanställning Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Byggherre Kontaktperson Telefon Byggnads- och fastighetsbeskrivning Byggnadstyp (t.ex.

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

Farligt avfall - vad gäller?

Farligt avfall - vad gäller? Farligt avfall - vad gäller? Olika avfallsslag inte ska blandas? Du är skyldig att föra anteckningar över mängden avfall som uppkommer i din verksamhet? Tonerkasetter och lysrör räknas som farligt avfall?

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Rivningsplan. Rivning av byggnaderna på Rydsgatan 7 a-c, 7 d-f, 7 g-i och 7 j-m, Borås stad. Upprättad 2013-08-08 av : Stiba Ab, Joakim Lindberg

Rivningsplan. Rivning av byggnaderna på Rydsgatan 7 a-c, 7 d-f, 7 g-i och 7 j-m, Borås stad. Upprättad 2013-08-08 av : Stiba Ab, Joakim Lindberg Rivningsplan Rivning av byggnaderna på Rydsgatan 7 a-c, 7 d-f, 7 g-i och 7 j-m, Borås stad Upprättad 2013-08-08 av : Stiba Ab, Joakim Lindberg På uppdrag av Bostäder i Borås AB Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare Sanering av PCB Information till fastighetsägare 2 FOTO: Leif Gustavsson, LG foto Visste du att... Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att undersöka om PCB finns i byggnader byggda eller renoverade

Läs mer

RIVNINGSPLAN (EB.3:3)

RIVNINGSPLAN (EB.3:3) RIVNINGSPLAN (EB.3:3) 1(6) Datum Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Diarienummer Anmälan inlämnad Lov sökt Lov beviljat Anmälan avser Rivning Ändring/ombyggnad Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning

Läs mer

Inventering och sanering av PCB

Inventering och sanering av PCB Inventering och sanering av PCB Illustration: Mentor Demjaha Ditt ansvar som fastighetsägare Vad är PCB? PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas

Läs mer

Omhändertagande av hälso- och miljöfarliga material Materialfraktion Beräknad mängd Omhändertagare/Mottagare

Omhändertagande av hälso- och miljöfarliga material Materialfraktion Beräknad mängd Omhändertagare/Mottagare Sida 1 av 5 Mariestad Töreboda Gullspång Vid behov kompletteras rivningsplanen med bilagor med detaljerad beskrivning av åtgärder upprättad av Datum Omhändertagande av hälso- och miljöfarliga material

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

MILJÖINVENTERING. Inventering av material i byggnader som skall rivas helt eller där rivning skall utföras inför ombyggnad. Årtal för renoveringar:

MILJÖINVENTERING. Inventering av material i byggnader som skall rivas helt eller där rivning skall utföras inför ombyggnad. Årtal för renoveringar: BMB MILJÖINVENTERING Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Inventering av material i byggnader som skall rivas helt eller där rivning skall utföras inför ombyggnad

Läs mer

Fastighetsbeteckning Beräknat startdatum för rivning Beräknat stoppdatum för rivning. Byggherre Kontaktperson Telefonnummer

Fastighetsbeteckning Beräknat startdatum för rivning Beräknat stoppdatum för rivning. Byggherre Kontaktperson Telefonnummer Sida 1 (7) MÖNSTERÅS KOMMUN, Tekniska kontoret Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS 0499-171 57, 171 59, tekniska@monsteras.se RIVNINGSPLAN med tillhörande materialinventering Datum Fastighet Fastighetsbeteckning

Läs mer

Kungsljuset 3 Hus 06 Länssjukhuset Kalmar Rivningsplan Fd Panncentral/Städcentral/Utbildning

Kungsljuset 3 Hus 06 Länssjukhuset Kalmar Rivningsplan Fd Panncentral/Städcentral/Utbildning Kungsljuset 3 Hus 06 Länssjukhuset Kalmar Rivningsplan Fd Panncentral/Städcentral/Utbildning Upprättad av: Per Jonsson Datum: 2013-05-30 Version: 1 Granskad: Rapport Kungsljuset 3 Hus 06 Länssjukhuset

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips 1 Farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar,

Läs mer

Materialfraktion Beräknad mängd Omhändertagare/Mottagare. Omhändertagande av material med virkesförstörande insekter, ohyra, hussvamp etc.

Materialfraktion Beräknad mängd Omhändertagare/Mottagare. Omhändertagande av material med virkesförstörande insekter, ohyra, hussvamp etc. Sida 1 av 5 Mariestad Töreboda Gullspång Vid behov kompletteras rivningsplanen med bilagor med detaljerad beskrivning av åtgärder upprättad av Datum Omhändertagande av hälso- och miljöfarliga material

Läs mer

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall

Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall Sida 1(6) Lagrum Anmälan, tillstånd och transport av farligt avfall I miljöbalkens (1998:808) 15 kapitel konstateras i 5 a den som innehar avfall skall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt

Läs mer

EGNAHEMSBOLAGET MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING AV KVIBERG

EGNAHEMSBOLAGET MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING AV KVIBERG EGNAHEMSBOLAGET MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING AV KVIBERG 22:14 SLUTRAPPORT Göteborg 2014-06-13 HIFAB AB Magasinsgatan 22 411 18 Göteborg 010-476 60 00 Org. Nr. 556125-7881 Miljöinventering Kviberg 22:14

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Inventera och sanera PCB

Inventera och sanera PCB OCKELBO KOMMUN Bygg & Miljö Inventera och sanera PCB Ditt ansvar som fastighetsägare Information Januari 2008 Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock kvar i byggnader och produkter.

Läs mer

Redovisning av bygg- och rivningsavfall - sammanställning

Redovisning av bygg- och rivningsavfall - sammanställning 1(5) Redovisning av bygg- och rivningsavfall - sammanställning Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Arbetet avslutades Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

RIVNINGSPLAN. Fastighetsbeteckning Sökandens namn Personnr/orgnr. Kontaktperson om annan än sökanden Telefon bostaden Telefon arbete

RIVNINGSPLAN. Fastighetsbeteckning Sökandens namn Personnr/orgnr. Kontaktperson om annan än sökanden Telefon bostaden Telefon arbete RIVNINGSPLAN 1(6) Datum Diarienummer Bygganmälan inlämndad Lov sökt Lov beviljat Anmälan avser Rivning Ändring/ombyggnad Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning Sökandens namn Personnr/orgnr Fastighetens

Läs mer

Asbest. den dolda faran

Asbest. den dolda faran Asbest den dolda faran Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Utgåva 2 2009. Kretsloppsanpassad avfallshantering. bygg- och rivningsavfall

Utgåva 2 2009. Kretsloppsanpassad avfallshantering. bygg- och rivningsavfall Utgåva 2 2009 Kretsloppsanpassad avfallshantering bygg- och rivningsavfall En miljövänlig avfallshantering Syftet med denna information är att beskriva hur avfallshanteringen inom bygg- och rivningsverksamheten

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Miljö. Farligt avfall och dess hantering - vägledning 1 (17)

Tekniska krav och anvisningar. Miljö. Farligt avfall och dess hantering - vägledning 1 (17) Tekniska krav och anvisningar Miljö Farligt avfall och dess hantering - vägledning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Hanteringsanvisningar för byggrester och rivningsavfall

Hanteringsanvisningar för byggrester och rivningsavfall Hanteringsanvisningar för byggrester och rivningsavfall Rev.2014-04-25 1 VEM ÄR ANSVARIG FÖR ATT DET BLIR RÄTT? Det är oftast byggherren (vid rivning, om- och nybyggnad) eller fastighetsägaren (vid reparationer

Läs mer

Materialinventering av byggnader inför rivning

Materialinventering av byggnader inför rivning Materialinventering av byggnader inför rivning Amanda Lundkvist Grönberg Samhällsbyggnad, högskoleexamen 2017 Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Materialinventering

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips Farligt avfall på företag FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL FARLIGT AVFALL Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din

Läs mer

FRÅGA REGLER och KOMMENTAR ANTECKNINGAR F2-1. Förteckning över kemiska

FRÅGA REGLER och KOMMENTAR ANTECKNINGAR F2-1. Förteckning över kemiska Fördjupningslista 2 Kemikaliefrågor Det som bör kontrolleras avseende kemikalier vid verkstadsindustri är Vad som hanteras, hur det förvaras och hur förpackningar och behållare är märkta. FÖRVARING: Använd

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ!

FARLIGT AVFALL. Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ! FARLIGT AVFALL Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ! Farligt avfall Farligt avfall innehåller ämnen som är

Läs mer

MAGNUS STENBOCKSSKOLAN

MAGNUS STENBOCKSSKOLAN Kärnfastigheter MAGNUS STENBOCKSSKOLAN RIVNINGSPLAN Bilagor: Byggnadsbeskrivning (1 sida) Ritningar markerade (3 sidor) Fotobilaga (12 sidor) Analyssvar (2 sidor) 2009-07-02 Sannam Hjertstrand Kodeda Konsulter

Läs mer

Referens Tel. Postnr Postadress. Avfallsbenämning. Ort...

Referens Tel. Postnr Postadress. Avfallsbenämning. Ort... TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL 1 (4) Piteå Renhållning & Vattens ex AVSÄNDARUPPGIFTER IFYLLES AV TYP AV FARLIGT AVFALL IFYLLES AV Avfallsol Kemikalier Annat farligt avfall Avfallet mottages vid fölnde av

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan 2014:01 Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan Det ska vara lätt att göra rätt. Alla företag som hanterar någon typ av farligt avfall i sin verksamhet

Läs mer

Vad är miljöproblemen?

Vad är miljöproblemen? Batterier och miljö Thomas Lindhqvist IIIEE Batterier Galvaniska celler (elektrokemiska) Kondensatorer Bränsleceller Engångsbatterier Uppladdningsbara (ackumulatorer) 8 oktober 2007 Batterityp Bilbatteri

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

Sorteringsguide för rivningsavfall

Sorteringsguide för rivningsavfall Sorteringsguide för rivningsavfall Information från miljöavdelningen om hur du kan sortera och klassa avfall som uppkommer vid byggnation och rivning VARFÖR SORTERA? Naturvårdsverket har utarbetat en ny

Läs mer

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter

ASSAD ALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANP OPPSANPASSAD ASSAD AVFALLSHANTERING ALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN... SID 1 HITTA TRANSPORTÖR OCH MOTTAGARE... SID 1 LAGSTIFTNING... SID 2 SORTERING

Läs mer

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen:

Här följer exempel på vad som är ok och INTE är ok att lägga i containern för att hålla sig inom fraktionen: RENT OCH OBEHANDLAT TRÄ Engångspallar, pallkragar & trälådor Formvirke (utan betongrester) Masonit och limträ Obehandlat och omålat trä* Snickerier Virke EJ Målat, lackat och behandlat trä Papper Plaster

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter;

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. vid rivningar, ny- och ombyggnader

Kretsloppsanpassad avfallshantering. vid rivningar, ny- och ombyggnader Kretsloppsanpassad avfallshantering vid rivningar, ny- och ombyggnader En miljövänlig avfallshantering Syftet med denna information är att beskriva hur avfallshanteringen inom bygg- och rivningsverksamheten

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen 1 !! Farliga ämnen Exempel är asbest, PCB, kvicksilver, smittämnen, farligt mögel, isocyanater PCB, asbest, kvicksilver, farligt mögel och kemikalier

Läs mer

Verksamhetsavfallet kan sorteras i följande grupper. Observera att en del avfallsslag kan gå i varandra.

Verksamhetsavfallet kan sorteras i följande grupper. Observera att en del avfallsslag kan gå i varandra. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND PM 2005-08-26 sid 1 (7) PM Hantering av verksamhetsavfall Denna PM syftar till att ge en kortfattad vägledning om vad som gäller för avfallshanteringen ute på olika företag beträffande

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in.

En del avfall kan kanske skrivas in under flera kategorier. Undvik det, skriv in avfallet bara där det främst passar in. INVENTERINGSBLANKETT Innan vi kommer och besöker Er är det bra om Ni går igenom det avfall som verksamheten producerar. Fyll i tabellen som börjar på nästa sida efter bästa förmåga och gör en kopia till

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Så här tar du hand om ditt farliga avfall. ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % MS Cyan 0 % Magenta 80 % Yellow 90 % Black 0 %

Så här tar du hand om ditt farliga avfall. ÅVC Cyan 100 % Magenta 30 % Yellow 20 % Black 0 % MS Cyan 0 % Magenta 80 % Yellow 90 % Black 0 % Yellow 65 Så här tar du hand om ditt farliga avfall 1 Det farligaste avfallet Se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i de vanliga soporna eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen 1!! Farliga ämnen Exempel är asbest, PCB, kvicksilver, smittämnen, farligt mögel, isocyanater PCB, asbest, kvicksilver, farligt mögel och kemikalier

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

Avfall till deponiska uppfylla de krav på renhet som tillämplig enligt lag för att få deponeras.

Avfall till deponiska uppfylla de krav på renhet som tillämplig enligt lag för att få deponeras. Bilaga 4 - Sorteringsfraktioner och kvalitetskrav Avfall till deponi Avfall till deponi är det som blir kvar när trä, metaller, brännbart avfall, konstruktionsmaterial och olika typer av farligt avfall

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Öka återvinningen. Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande

Öka återvinningen. Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande Öka återvinningen Genom förbättrad resurs- och avfallshantering vid byggande Dags för mer hållbar hantering av bygg- och rivningsavfall Som första branschförening har Återvinningsindustriernas medlemmar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet.

Frågor kan ställas till tekniskt säljstöd, Renova (031-61 80 00) eller till er tillsynsmyndighet. GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV ASBESTAVFALL TILL DEPONI Denna blankett grundar sig på NFS 2004:10 (Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid

Läs mer

SÅ HÄR GÅR DET TILL! vad gör du

SÅ HÄR GÅR DET TILL! vad gör du VIKTIG ATT LÄSA INNAN DU SKA RIVA! INFORMATION OM RIVNINGSAVFALL Här finns information om hur rivningsavfall bäst kan sorteras, vilket avfall som är farligt och vilka regler som gäller! HÄR FINNS INFORMATION

Läs mer

Välkommen med ditt avfall

Välkommen med ditt avfall Välkommen med ditt avfall Så här sorterar du Schampoflaskan blir en diskborste, tvättmedelspaketet en skokartong och syltburken byter skepnad till en läskflaska. När du källsorterar ditt avfall sparar

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

Sorteringsguide för avfall och återvinningsmaterial åt företagskunder

Sorteringsguide för avfall och återvinningsmaterial åt företagskunder Sorteringsguide för avfall och återvinningsmaterial åt företagskunder Vårt samhälle producerar väldigt mycket avfall kan som efter bearbetning kan användas som råvara till nytt material. Källsortering

Läs mer

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu

Miljöpolicy, miljömål, myndighetsbeslut samt tillstånd hålls tillgängliga för allmänheten på vår webbplats www.retur.nu Retur/Jönköpings kommun Ängsforsvägen 2 556 28 Jönköping www.retur.nu Miljörapport för verksamhetsåret 2014 Retur och EOS Retur och EOS är kommunala verksamheter inom socialtjänstens regi. Verksamheterna

Läs mer

Byggnad 7 Sliperi, 19 Utlastning, 24 Plåtsilo

Byggnad 7 Sliperi, 19 Utlastning, 24 Plåtsilo 1 (10) Byggnad 7 Sliperi, 19 Utlastning, 24 Plåtsilo Provnr/ Benämning 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning De objekt som hålls samman i rivningsplanen och redovisas i denna bilaga är: Nr 7, Sliperi Nr 19,

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för batterier; SFS 2008:834 Utkom från trycket den 11 november 2008 utfärdad den 30 oktober 2008. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION. Produktnamn: 0.2 Användningsområde. 0.3 Företagsinformation. Offentlig miljö. Företagets namn:

BYGGVARUDEKLARATION. Produktnamn: 0.2 Användningsområde. 0.3 Företagsinformation. Offentlig miljö. Företagets namn: BYGGVARUDEKLARATION Denna deklaration är upprättad enligt anvisningar från Byggsektorns Kretsloppsråd, BYKR mars 2000 0.1 Produktnamn Produktnamn: Kort beskrivning av produkten: Polyflor 2000 PUR 2,0 mm

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (7) 20080408 Skanska i Sveriges kemikaliekrav Kemiska produkter och byggvaror skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier för

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn K2 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2016-12-07 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Inventering och sanering av PCB

Inventering och sanering av PCB INFORMATION 1(6) Miljöförvaltningen Inventering och sanering av PCB Vad är PCB? PCB står för polyklorerade bifenyler vilket är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som framställts på konstgjord

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2 Varunamn PA3510E08/3515E12/ 3520E16/3525E20 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning www.hassleholm.se Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning Du behöver rivningslov när du ska: riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan,

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar.

I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren i hus 91 genererar. V.21 Avfallshantering V.21.1 Lokaler Avfallsrum Kopieringsrum Soprum Pentry I hus 91 finns avfallsrum bredvid postrummen. Dessa rum är avsedda för att ta emot allt avfall som laboratorierna och kontoren

Läs mer

) 5$33257 F1-2001-49.,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ. Förbrukningskemikalier Tungmetaller, lågaktivt avfall.

) 5$33257 F1-2001-49.,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ. Förbrukningskemikalier Tungmetaller, lågaktivt avfall. Sid 1(5) Företagsintern handling Titel Org Dokumenttyp Dokumentnummer Rev MARKFÖRVAR, MILJÖFÖRSTÖRANDE ÄMNEN ) 5$33257 F1-2001-49 Org / Författare Heimo Juntunen Fastställd Kontrollerad / Tagit del cf1dr

Läs mer