Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall"

Transkript

1 Interna bestä Rekommendation Mall för besiktning av farligt avfall Interna bestämmelser 32 Beslutsdatum Beslutad av generaldirektören.

2 Interna bestä STATENS Publikation nr 32 FASTIGHETSVERK Dnr /97 Jari Lalli Innehållsförteckning Inledning 3 Definitioner 3 Asbest 4 Bly, Pb 5 Färgrester 7 Kadmium, Cd 8 Kvicksilver, Hg 9 Köldmedier/ släckgaser 12 Oljeavfall 13 PCB 14 PVC 15 Radioaktiv strålkälla 16 Bilaga 1 Transportdokument 17 Bilaga 2 Dokumentationskrav 18 Bilaga 3 Förordningen om farligt avfall (1996:971) 19

3 Interna bestä Inledning I denna mall för besiktning av farligt avfall finns beskrivet vilka produkter som genom sitt materialinnehåll klassats som farligt avfall. I mallen finns även medtaget material som inte klassificeras som farligt avfall men som ändå ska omhändertas på ett särskilt sätt på grund av annan lagstiftning eller beslut inom Statens fastighetsverk (SFV). Farligt avfall regleras i förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Klassificeringen sker med stöd av bilaga 2 och 3 till förordningen om farligt avfall där bransch, process och avfallsslag anges med hjälp av EWC-koder, se definitioner nedan. Klassas ett avfall som farligt avfall ska det omhändertas på särskilt sätt och får endast transporteras av företag som har tillstånd av länsstyrelsen. För dokumentation vid transport av farligt avfall se bilaga 1, Transportdokument. För varje ämne anges i mallen följande: en allmän information i vilka produkter ämnet kan återfinnas identifiering klassificering som farligt avfall (EWC-kod anges) eller som miljöstörande antering eventuella ytterligare kommentarer För dokumentation av funna material, se bilaga 2, Dokumentationskrav. Definitioner EWC = European Waste Catalogue, EUs katalogisering av avfall. I Förordning om farligt avfall (1996:971) definieras följande: Avfall: varje föremål, ämne eller substans som ingår i de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med, se bilaga 3 till detta dokument. Farligt avfall: sådant avfall som finns upptaget i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall som företer någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning, se bilaga 3 till detta dokument. : insamling, transport, mellanlagring, återvinning och bortskaffande av avfall.

4 Interna bestä Asbest Asbest är ett samlingsnamn på ett flertal fibrösa silikatmineral som finns i berggrunden. Asbest kan finfördelas till mycket tunna fibrer som med inandningsluften förs in i luftrör, lungor och lungsäck. De kan där ge upphov till sjukdomar såsom asbestos och lungcancer. Risken med asbest i byggkonstruktioner och installationer varierar beroende på om materialet är inklätt eller fritt och lätt åtkomligt för beröring eller påverkan. Asbest är obrännbart. Asbest förbjöds 1976 men har påvisats i anläggningar byggda så sent som Särskilda bestämmelser om asbest finns i AFS 1992:2. Brandskydd Asbest finns som brandskydd på stål, i ventilationsinstallationer, i soprum och garage. Värmeisolering Asbest har använts som värmeisolering på rör, i värmepannor och ventilationsinstallationer. Kondensisolering Asbest återfinns på rör och invändigt i ventilationskanaler som kondensisolering. Bullerdämpning Asbest kan förekomma som bullerdämpning i akustikplattor och som sprutat ytskikt. Armering Asbest kan återfinnas i byggnaden som armering i form av asbestcementskivor och -kanaler och i golvplattor av vinylplast. Alkaliskydd Asbest kan ha använts som alkaliskydd, underskikt till plastmattor (halksäkra golv). Fyllmedel Kakel Asbest kan ha använts i färger och plaster som fyllmedel. Fix- och fogmaterial kan innehålla asbest. I osäkra fall ska materialet laboratorietestas för att säkerställa eventuellt asbest Rivning/ utbyte: Rivning av det asbesthaltiga materialet och byte till ett asbestfritt material bör ses som huvudalternativ vid åtgärder mot asbest. Asbestcementskivor och andra hårda material ska om möjligt avlägsnas hela och paketeras. Lösasbest och mjukare asbestprodukter tas ned och sugs om möjligt ut till en sluten container placerad utanför saneringsstället, i andra hand rivs materialet ner och förpackas i säckar. Asbest klassificeras som farligt avfall men transportören behöver inte vara godkänd av länsstyrelsen. Asbest transporteras till avfallsanläggning för att där specialdeponeras. Asbestavfallet får ej blandas med annat avfall. Emballage som innehåller asbest ska vara tydligt märkt. Inbyggnad/ inkapsling: Vid inbyggnad kläs det asbesthaltiga materialet in med t ex ett skivmaterial på läkt eller reglar. Inkapsling sker genom att asbestmaterialet täcks med färg eller plast som anbringas direkt på det asbesthaltiga materialet.

5 Interna bestä Bly, Pb Bly ackumuleras i kroppen och kan ge kronisk blyförgiftning vilket kan leda till anemi (blodbrist) och skador på lever, njurar och nervsystem. Bly kan dessutom förorsaka fosterskador. Inom byggsektorn används bly både i metallisk och organisk form. Endast blybatterier är klassade som farligt avfall. Avloppsrör Förr användes bly bl.a. i skarvar som skulle vara vattentäta eller tåla frätande kemiska processer. I hus byggda före 1970 kan skarvarna mellan avloppsrör av gjutjärn vara tätade med bly och hampa. Varje normalstor blyskarv innehåller ca 1 kg bly. Batteri-backup Inbrottslarm, brandlarm och nödbelysning kan vara betjänade av batteri-backup med blybatteri ellernickelkadmiumbatterier. Kontrollera innan rivning att batteri-backup för inbrottslarm är bortmonterad. Kontrollera om armatur för nödbelysningen innehåller batteri. Blybatterier Blybatterier klassificeras som farligt avfall och ska monteras ned och samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. miljöstörande Blyinfattade fönster Alla blyinfattade fönster har metalliskt bly synligt för ögat. miljöstörande Elledningar och telekablar Äldre el- och teleledningar har ofta kabelmantlar av miljöstörande metalliskt bly. Ur blykablar kan ett bly-koppargranulat återvinnas. T.o.m talet användes B-rör för kabelgenomföringar i och utanpå väggar. B-rören har en kärna av järn, men har ytbehandlats med bly. Nivåvippor Förekommer i enskilda avlopp och i pumpgropar. Det kan finnas två eller tre i samma pumpgrop. Nivåvipporna innehåller även kvicksilver. Plastmaterial Organiska blyföreningar används som stabilisatorer i plast och som pigment för gula, röda och gröna färgnyanser. Användningen ökade då kadmium förbjöds som färgpigment. Plåt I fastigheter där det funnits röntgenutrutstning (t ex tandläkarpraktik) har väggarna ibland en inbyggd blyplåt. miljöstörande miljöstörande miljöstörande

6 Interna bestä Metalliskt bly känns lätt igen på den mjuka ytan. Det yttersta skiktet flagar när man skrapar med kniv och ytan blir blank. Rent bly är tungt och mjukt och kan lätt böjas för hand. För att identifiera blytillsatser i plastmaterial måste en kemisk analys göras. Kommentar Metalliskt bly klassas inte som farligt avfall men är ändå att betrakta som miljöstörande avfall. Naturvårdsverket förespråkar också ökad återvinning av blyskrot. Att separera metalliskt bly ur rivningsavfall kan vara arbetskrävande och endast en liten del blyskrot återvinns idag p.g.a. dålig lönsamhet. Blyhaltigt avfall som deponeras bryts ned långsamt och det bly som urlakas kan då orsaka miljöproblem.

7 Interna bestä Färgrester Färgrester klassificeras som farligt avfall men detta gäller endast överblivna färger i t.ex. flaskor eller burkar, däremot inte målat material. Färgrester Separat insamlade fraktioner av bl.a. färg, tryckfärg och lim klassas som farligt avfall. Färgrester ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör

8 Interna bestä Kadmium, Cd Kadmium är en tungmetall som ackumuleras i kroppen och kan orsaka bl.a. njurförändringar, benskörhet och anemi (blodbrist). Kadmium användes mycket under och 70-talen, främst som stabilisatorer eller pigment i plastmaterial. Kadmium användes även för ytbehandling av byggnadsbeslag och plåt samt som legeringsämne. Användningen av kadmium som tillsats i plast och för ytbehandling förbjöds i Sverige Nickelkadmium (NiCd)-batterier NiCd-batterier Inbrottslarm, brandlarm och nödbelysning kan alla vara betjänade av batteri back-up med NiCd-batterier Kontrollera innan rivning ett eventuella batterier i armatur för nödbelysning och batteri-backup för inbrottslarm är bortmonterade. Batteri-backup kan även innehålla kvicksilver eller bly. Plastprodukter Kontroll i äldre hus av plastprofiler, plaströr, inredning av plast, plastgolv och våtrumstapeter. Det är klara nyanser av gult, orange och rött som kan innehålla Cd. miljöstörande Nickelkadmiumbatterier är klassade som farligt avfall och ska demonteras och samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Plaster med tillsats av kadmium klassas idag inte som farligt avfall men bör omhändertas för kontrollerad förbränning. Vid förbränning frigörs tillsatserna i plastmaterialet. Effektiv rökgasrening gör att största delen kadmium stannar kvar i slagg och aska. Plaster som deponeras på avfallsupplag bryts ner mycket långsamt. Kadmium som lakas ur kan orsaka miljöproblem.

9 Interna bestä Kvicksilver, Hg Kvicksilver ackumuleras i kroppen och kan bl.a. skada centrala nervsystemet och njurarna. Det kan också ge fosterskador och framkalla allergi. Kvicksilver är lättflyktigt och sprids lätt till omgivningen. Kvicksilverhaltigt avfall är klassat som farligt avfall. I tekniska varor och produkter har kvicksilver framför allt använts i styr- och reglerutrustning, mätinstrument och kontakter för kontinuerlig strömöverföring. Försäljning av elektriska komponenter och mätinstrument som innehåller kvicksilver är förbjuden sedan 1 januari Differenstrycksmätare Differenstrycksmätare mäter en skillnad i tryck med hjälp av två värden (före och efter). Differensen ger utslag på t.ex. en visartavla. Vissa mätare för mätning av luftflödet i ventilationsanläggningar har innehållit Hg. Luften trycker på Hg som rör sig på en skala (synligt som en grå pelare i ett glasrör), typ manometer. Det har även funnits mätare för ångtryck som innehållit Hg. Flödesmätare Det finns modeller av flödesmätare där man ser Hg som en pelare på en skala. I det flesta fall är inte Hg synligt. Via tillverkare kan uppgifter fås om specifika modeller. Lampor Hg förekommer i kvicksilverlampor, metallhalogenlampor och högtrycksnatriumlampor Lysrör Alla lysrör, även kompaktlysrör Nivåvakter Eventuellt Hg finns i glasampuller innanför fronten på reglerutrustningen. På vissa modeller sitter glasampullerna bakom mätartavlan. Nivåvippor och nivågivare Förekommer i enskilda avlopp och i pumpgropar. Det kan finnas två eller tre i samma pumpgrop. Alla nivåvippor monterade före innehåller sannolikt Hg. Nivåvippor innehåller även bly. Oljemängdsmätare När det inte finns plats för oljetank i närheten av brännare mäts mängden olja i tanken med en oljemängdsmätare. Oljetrycket överförs till en glaspelare med Hg. Kontrollera om det förekommer ett glasrör med gråaktig pelare (Hg). Eventuellt måste ett tryck pumpas upp för att pelaren ska bli synlig.

10 Pressostater Pressostaten reglerar ett tryck genom att vara direktkopplad till det medium den mäter på, t.ex. trycket i ett varmvattensystem eller trycket i ett tryckluftsystem. Eftersom pressostaten reglerar något är den ansluten med elektrisk kabel. Eventuellt Hg finns i glasampullen i reglerhuvudet. Relä/brytare Kvicksilvervippa förekom i automatiska strömbrytare/ reläer fram till 70-talet. De är placerade i trappuppgångar på det våningsplan det reglerar eller samlade i elcentral. På dessa strömbrytare syns eventuell glasampull med Hg då höljet skruvats loss. I äldre toppmatade frysboxar finns en kvicksilvervippa i locket. Den har till uppgift att tända belysningen då locket öppnas. Termometrar Glastermometrar anslutna med elektrisk kabel innehåller alltid Hg. Det finns glastermometrar med grå, blå, röd eller gul pelare. Den grå pelaren innehåller alltid Hg medan den blå pelaren ibland kan innehålla Hg. Röd eller gul pelare innehåller inte Hg. Glastermometrar förekommer i pannrum och i värmecentraler. Termometer med nedåtriktad känselkropp och med skalor från 200 C och uppåt innehåller sannolikt Hg. Har denna typ av termometer elkontakt bör den öppnas för att kontrollera om glasampull med Hg förekommer. Termometer med bakåtriktad känselkropp förekommer i fläktrum. Här gäller samma som för termometrar med nedåtriktad känselkropp. Oavsett temperaturskala kan dock termometrar med tunn känselkropp uteslutas (liknar stektermometrar), eftersom de är av bimetalltyp. Termometrar med kapillärrör används för distansmätning. I kapillärröret kan finnas Hg som är osynligt för ögat. Hg kan även finnas i bulb. Om det finns ett elektriskt uttag i visarhuvudet kan Hg dessutom finnas fullt synligt i en glasampull. Termometrar med kapillärrör som tillverkats och monterats före 1990 innehåller troligtvis Hg.

11 Termostater Förekommer i pannrum och i värmecentraler. Används som start/stoppautomatik och som säkerhetsfunktion i bl.a. hydroforer, varmvattenberedare och värmepannor. Termostater reglerar temperatur på t.ex. inomhusluft. I stället för att visa temperaturen på en skala har termostaten olika komponenter inbyggda i en apparatlåda för att reglera något. Det innebär att man måste öppna och titta under skalet för att kontrollera om glasampull med Hg förekommer. Väggmonterade termostater kan innehålla en glasampull fylld med Hg som har en slutande och brytande funktion. Ofta bygger dessa system på att det finns en termostat i varje rum. Öppna och kontrollera eventuellt Hg. Termostater med bakåt- eller nedåtriktad känselkropp kan innehålla Hg, både i känselkroppen och i reglerhuvudet. Termostater med känselkropp är monterade direkt på rör. Om dessa termostater har reglering från 200 C och däröver innehåller de sannolikt Hg. Gäller ej termostater med tunn känselkropp som är av bimetalltyp. Med hjälp av tillverkningsnummer kan ibland tillverkare/ leverantörer ge besked om ev innehåll av Hg. För mycket gamla komponenter kan det dock vara svårt att få fram sådan information. Vattenlås och avloppsledningar Hg kan förekomma som förorening i vattenlås och avloppsrör från tandläkare, skolor, laboratorier, sjukhus och industrier. Töm relevanta vattenlås och ta hand om slammet som farligt avfall. Övrigt Utöver de produkter som angivits ovan, kan Hg finnas i följande produkter: batteri (knappcellsbatteri), barometer, blinkdon, inomhusringklocka (dörrklocka med hörsignal), larm (äldre dörrlarm), likriktare, omkopplare, skyddshuv (som säkerhetsbrytare för att t.ex. stoppa en maskin om skyddshuven öppnas), strömvakt, telelarm (äldre modeller för telefonsignal), utomhusringklocka. och När man demonterar en kvicksilverhaltig produkt är det viktigt att produkten inte går sönder. Metalliskt (flytande) kvicksilver förångas vid rumstemperatur. Stoppa ned produkten exempelvis i en låda med lock och förvara lådan i väl ventilerat utrymme.

12 Köldmedier/ släckgaser Det är främst köldmedier bestående av klorfluorkarboner, CFC, som bör beaktas ur miljöhänseende. CFC (i dagligt tal kallas för freon) förstör ozonlagret som skyddar mot solens ultravioletta strålning. Som en följd av att ozonlagret förstörs har produktionen av växtplankton minskat. Hudcancer, starr och skador på immunförsvaret hos människan har ökat p.g.a. ozonuttunningen. Brandsläckare Brandsläckare innehållande halogen klassas som farligt avfall. Kylskåp och Frysar Kylskåp och frysar kan innehålla köldmedium och isolering som innehåller CFC. Kasserade kylskåp och frysar klassificeras inte som farligt avfall men ska tas om hand genom kommunens försorg. Detta regleras i 4a Renhållningsförordningen (1990:984). Luftkonditioneringsaggregat Luftkonditioneringsaggregaten ska tömmas på köldmedium på plats av ett auktoriserat kylteknikföretag. Bestämmelser kring detta finns i köldmediekungörelsen (SNFS 1992:16; MS:54). Om inte kylmedlet återanvänds klassificeras det som farligt avfall. Isoleringsmaterial CFC-blåst skumplast kan finnas på flera ställen i en byggnad. De vanligaste användningsområdena är: markskivor i grund, isolering i utfackningsväggar, tilläggsisolering, flytande golv, isolering av fjärrvärmerör, isolering av kylskåp och frysar, isolering av kylrum. Att identifiera isolering med CFC i en byggnad kan vara relativt svårt, men om det finns små runda kulor i snittytans struktur innehåller materialet troligtvis inte CFC. Är strukturen i snittytan tätare kan produkten innehålla CFC. För att kunna upptäcka CFC i material krävs en analys med hjälp av gaskromotografi eller IRspektroskop. Övrigt Sprayflaskor kan innehålla en drivgas som innehåller halogen vilken är klassad som farligt avfall miljöstörande I praktiken är det mycket svårt att separera CFC-baserad cellplast ur byggnad eller rivningsavfall, eftersom det förekommer i sammansatta produkter. Hela byggnadselement, eller delar av, kan fragmenteras i en anläggning där CFC omhändertas.

13 Oljeavfall Olja i naturen kan förutom de mycket påtagliga effekterna, som nedkletade stränder och skadade sjöfåglar, ge upphov till mer långsiktiga effekter på havsbotten. Bottenlevande organismer kan slås ut och effekterna kan finnas kvar under en mycket lång tidsperiod. Oljeavfall består vanligen av en blandning av olika oljeprodukter, vatten och fasta föroreningar såsom svarvspån, sand, trasor, jord etc. Oljan i oljeavfallet består mest av olika bearbetningsoljor och inte av eldningsoljor. Bränsletankar Avfallet från rengöring av bränsletankarna klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Oljeavfall Det finns ett speciellt kapitel för oljeavfall (EWC-kod 13) i förteckningen över farligt avfall. Oljerester Separata fraktioner av olja och fett klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Oljefylld elkabel och oljefylld transformator Olja från oljefylld elkabel och transformator klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Spilloljetank Spillolja klassificeras som farligt avfall och ska samlas ihop i väntan på bortforsling av godkänd transportör. Oljeavfall klassificeras som farligt avfall och ska forslas bort av godkänd transportör

14 PCB PCB är en blandning av polyklorerade bifenyler som är svårnedbrytbara föreningar och lagras i fettvävnader hos djur och människor. Man har konstaterat mentala störningar hos barn till mödrar som fått i sig PCB under graviditeten och man misstänker att PCB kan orsaka cancer. PCB är lättflyktigt och läcker ständigt ut till både mark och luft, såväl inomhus som utomhus. Tillverkningen av PCB började på 1920-talet. Användningen förbjöds 1972 med undantag av PCB i transformatorer och kondensatorer i drift som förbjöds Akrydurgolv (golvmassor) Halksäkra golv med kvartssand, s.k. akrydurgolv, kan innehålla PCB. Den här typen av golv har främst använts i industrilokaler. Fasadfogar För att foga fasadelement har fogmassor med tillsats av PCB använts. Isolerglasfönster För att täta isolerglasfönster har fogmassor med tillsats av PCB använts. Kondensator och transformatorer Oljan i kondensatorer kunde fram till 1995 innehålla PCB. Efter 1 januari 1995 förbjöds användningen. Om det trots allt finns någon sådan produkt kvar i byggnaden ska den omgående bytas ut. Små kondensatorer kan förekomma i tvättmaskiner (enfas), oljebrännare och lysrörsarmaturer och Kondensatorerna ska vara kortslutna när de levereras till godkänd behandlingsanläggning. Särskilda krav ställs på emballage av PCB-avfall.

15 PVC PVC, polyvinylklorid, är den enskilt största klorkällan i avfall. Råvaran för PVC är klor och eten som utvinns ur koksalt respektive råolja. Ren PVC är inte ett stabilt material och därför tillsätts ofta metallföreningar vid tillverkningen. Plasten är styv och för att minska styvheten kan mjukningsmedel tillsättas. Dessa har en oönskad effekt; de ökar avgången av ämnen från plasten, såväl mjukningsmedel som stabilisatorer. Vid deponering av PVC-avfall kan tungmetallerna lakas ur, men en stor del omvandlas till svårlösliga sulfider och sprids ej till omgivningen. Över 90 procent av PVC-plasten används till produkter inom bygg- och anläggningsbranschen samt inom elektrisk industri. PVC-material i byggnader är oftast lätta att separera, svårigheten kan vara att avgöra om produkten innehåller PVC. Nedan angivna produkter innehåller med stor sannolikhet PVC. Plastgolv och våtrumsvägg Plastgolv består ofta av PVC och innehåller många tillsatsmedel. Linoleumgolv identifieras genom att skrapa på ytan med kniv. Smulas materialet sönder är det linoleum, annars är det plast. För att upptäcka tungmetaller och andra tillsatser i plast- och linoleumgolv krävs laboratorieanalys. Rör PVC-rör används främst i mark och avloppsrör, vattenledningar, skyddsrör för el- och telekabel samt dräneringsrör. Kabel PVC är det helt dominerande materialet i tunnare sladdar till lampor och apparater samt kopplingskablar i vitvaror. PVC ingår i höljet till tele- och kraftkabel. Plåt Takplåt som läggs idag är vanligen stålplåt belagd med PVC. Plåt med ett PVC-skikt används i stuprör och andra system för vattenavrinning. PVC-skiktet fungerar som färg och skyddar bl.a. mot rost. Naturvårdsverket föreslår att PVC-produkter i första hand återanvänds och materialåtervinns: i andra hand förbränns med energiutvinning i avfallsförbränningsanläggningar och i sista hand deponeras. Nergrävda rör och kablar av PVC kan ligga kvar i marken när de har tjänat ut. Hård PVC samlas in för återanvändning eller återvinning medan mjukgjord PVC och kabelskrot tas om hand för förbränning. Kommentar PVC är inte klassat som farligt avfall men Statens fastighetsverk har beslutat att om alternativ till PVC finns, som är mindre skadliga för miljön och uppfyller samma krav på funktion, ekonomi, estetik etc, bör det alternativa materialet väljas i enlighet med substitutionsprincipen.

16 Radioaktiv strålkälla Strålning i olika former finns överallt i miljön. Den strålningen människor oftast utsätts för är naturlig, t.ex. radon från marken och kosmisk strålning. Strålkällor som inte är naturliga och som människor utsätts för finns exempelvis inom sjukvård, industri och kärnkraftverk. I fastigheter kan rökdetektorer vara en källa till strålning. Cancer och skador på arvsanlagen är de allvarligaste hoten mot människors hälsa på grund av strålning. Rökdetektorer Rökdetektorerna kan innehålla en radioaktiv strålkälla. De är alltid märkta. miljöstörande Detektorer som slutligt tas ur drift ska omhändertas som radioaktivt avfall av leverantören eller av annan av Strålskyddsinstitutet godkänd mottagare.

17 Bilaga 1 Transportdokument Transportdokument ska upprättas för varje transport. Dokumentet ska innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. De olika avfallsslagen har specifika krav varför en generell mall inte kan ges. Nedan följer ett förslag på hur grunden i ett transportdokument kan se ut. Avsändare: Mottagare: Avsändningsort: Transportör: Kontaktman: Trp.handling upprättad av: Telefon: Datum: Antal Typ Vikt Godsbeskrivning Undertecknat av Avsändare: Mottagare: Asbest är undantaget från dessa transportbestämmelser. Särskilda bestämmelser om asbest finns i AFS 1992:2. Undantaget från transportreglerna är också transport av mindre mängder 2 fat (400 liter) oljeavfall 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall och sammanlagt 100 kg övrigt avfall. Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver, cyanid eller kadmium. Transporterar man själv det farliga avfallet ska detta anmälas till länsstyrelsen. Mottagaren ska ha tillstånd av länsstyrelsen för mellanlagring av farligt avfall eller tillstånd enligt miljöskyddslagen för slutbehandling av det farliga avfallet. Det mesta av det farliga avfallet slutbehandlas på SAKAB utanför Örebro. Där finns en förbränningsanläggning med avancerad rökgasrening och väl kontrollerad deponering av aska och metaller.

18 Bilaga 2 Dokumentationskrav Det är viktigt att dokumentera var miljöstörande ämnen eller ämnen klassade som farligt avfall kan återfinnas. Denna dokumentation utgör underlag för t.ex. rivningsplan vid ombyggnad, periodiskt underhåll eller renovering. Dokumentationen behövs i två former, dels som en förteckning rumsvis, dels genom symboler på ritning, se nedanstående exempel. Rumsförteckning Rum 201, kontor Kvicksilver Bly Rum 202, kontor Kvicksilver termometer 3 st, på vägg bredvid kylskåp termostat 1 st, på vägg bredvid cylinder lysrör 4 st, tak blyinfattade fönster 2 st lysrör 4 st, tak Hg Asbest Ritning termometer 3 termostat 1 lysrör 4 fönster 2 lysrör 4 Pb Kontor 201 Kontor 202 PCB Korridor UC 203 Hg Cd Pb Rad. Färg Hg Freon Halon Olja PVC Rum 203, undercentral Asbest i ventilationssystemet Bly i avloppssystemet Freon i kylanläggningen Färg färgrester i burk i hörn Halon brandsläckare Kadmium plaströren i röd färg Kvicksilver termometer 3 st termostat 2 st Oljeavfall använd hydraulolja spillolja i fat PCB fogmassa i golv PVC våtrumstapet Radioaktiv strålkälla rökdetektor i tak 2 st Asbest Bly Freon Färg Halon Kadmium Kvicksilver Oljeavfall PCB PVC Radioaktiv strålkälla ventilationssystemet avloppssystemet kylanläggningen färgburk brandsläckare plaströren i röd färg termometer 3 st termostat 2 st använd hydraulolja spillolja fogmassa i golv våtrumstapet rökdetektor 2 st

19 Bilaga 3 Förordningen om farligt avfall (1996:971) Bifogas ej. Finns att läsa i SFV:s intranet under lagar och förordningar (avfall/avlopp) i miljömappen.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Namnteckning SLUTLIG RIVNINGSPLAN.

FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Namnteckning SLUTLIG RIVNINGSPLAN. FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors Forshaga Kommun, Box 93, 667 22 FORSHAGA 054 17 20 00 Rivningsplan används för att vid rivning

Läs mer

Utdelningsadress Postnummer Ort. Byggår: Har byggnaden renoverats? Ja Nej Årtal för renovering?

Utdelningsadress Postnummer Ort. Byggår: Har byggnaden renoverats? Ja Nej Årtal för renovering? BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1 av 8 Miljöinventering - Inventering av miljö- och hälsofarliga materiel i byggnader som ska rivas helt eller där rivning

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ!

FARLIGT AVFALL. Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ! FARLIGT AVFALL Farligt avfall -är det sopor som bits? I ett hushåll finns farligt avfall som kan skada vår hälsa och miljö försök hitta alternativ! Farligt avfall Farligt avfall innehåller ämnen som är

Läs mer

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall:

Farligt avfall. Exempel på farligt avfall: Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som innehåller farliga ämnen. Gemensamt för dem alla är att de innehåller kemiska ämnen som kan vara giftiga, cancerframkallande, fosterskadande eller allmänt

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Sorteringsguide för rivningsavfall

Sorteringsguide för rivningsavfall Sorteringsguide för rivningsavfall Information från miljöavdelningen om hur du kan sortera och klassa avfall som uppkommer vid byggnation och rivning VARFÖR SORTERA? Naturvårdsverket har utarbetat en ny

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. vid rivningar, ny- och ombyggnader

Kretsloppsanpassad avfallshantering. vid rivningar, ny- och ombyggnader Kretsloppsanpassad avfallshantering vid rivningar, ny- och ombyggnader En miljövänlig avfallshantering Syftet med denna information är att beskriva hur avfallshanteringen inom bygg- och rivningsverksamheten

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen 1 !! Farliga ämnen Exempel är asbest, PCB, kvicksilver, smittämnen, farligt mögel, isocyanater PCB, asbest, kvicksilver, farligt mögel och kemikalier

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen 1!! Farliga ämnen Exempel är asbest, PCB, kvicksilver, smittämnen, farligt mögel, isocyanater PCB, asbest, kvicksilver, farligt mögel och kemikalier

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll

En liten handbok om. Farligt avfall. För hushåll En liten handbok om Farligt avfall För hushåll Röda sopor = Farligt avfall Vad har avfallshanterarna i din kommun och Apoteket gemensamt? Vi tar emot farligt avfall vi kallar det för röda sopor. Om vi

Läs mer

SÅ HÄR GÅR DET TILL! vad gör du

SÅ HÄR GÅR DET TILL! vad gör du VIKTIG ATT LÄSA INNAN DU SKA RIVA! INFORMATION OM RIVNINGSAVFALL Här finns information om hur rivningsavfall bäst kan sorteras, vilket avfall som är farligt och vilka regler som gäller! HÄR FINNS INFORMATION

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

SÅ HÄR GÅR DET TILL! vad gör du

SÅ HÄR GÅR DET TILL! vad gör du VIKTIG ATT LÄSA INNAN DU SKA RIVA! INFORMATION OM RIVNINGSAVFALL Här finns information om hur rivningsavfall bäst kan sorteras, vilket avfall som är farligt och vilka regler som gäller! HÄR FINNS INFORMATION

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Golv och väggar, rivning ytskikt Sanering asbest

Golv och väggar, rivning ytskikt Sanering asbest 72-73 BDS Golv och väggar, rivning ytskikt Sanering asbest Asbestsanering i badrum och kök Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips

FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG. Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Information och praktiska tips FARLIGT AVFALL PÅ FÖRETAG Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har vi sammanställt lagar, tips

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Förord Detta dokument rörande hantering av farligt avfall inom

Läs mer

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning MATERIALSORTERING VID RENOVERING OCH RIVNING Denna trycksak baseras på skriften Materialsortering vid rivning och har tagits fram inom ramen för miljömiljardsprojektet

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID Varunamn C6 Artikel-nr/ID-begrepp SBSL040107190598581 Varugrupp 04201 Kökssnickerier

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Inventering och sanering av PCB. i fastigheter byggda eller renoverade 1956-1973

Inventering och sanering av PCB. i fastigheter byggda eller renoverade 1956-1973 Inventering och sanering av PCB i fastigheter byggda eller renoverade 1956-1973 Viktiga datum i PCB-förordningen Förordning (2007:19) om PCB m.m. med ändringar införda genom 2010:963 ställer bl.a. krav

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

PCB i byggnader. Problemet. PCB, intro 1 2014-10-21. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

PCB i byggnader. Problemet. PCB, intro 1 2014-10-21. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB PCB i byggnader Per Lilliehorn Problemet PCB i födan -högt dagligt intag av PCB i födan (dioxin o dioxinliknande PCB-effekter)- fokus på spridning i yttre miljö Stor användning av PCB i fogmassor är ett

Läs mer

EXAMENSARBETE. Asbestsanering. Oskar Andersson. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Asbestsanering. Oskar Andersson. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE sanering Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser sanering 2011-02-25 Förord Detta examensarbete har utförts under

Läs mer

Miljömässig hantering av. rivningsavfall

Miljömässig hantering av. rivningsavfall Miljömässig hantering av Bygg- och rivningsavfall Sundsvalls kommun, miljökontoret, stadsbyggnadskontoret 2008 1 Innehållsföteckning Bakgrund 3 Miljöbalken 3 Branschåtagande 4 Verksamhetsutövarens ansvar

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö

Dagvatten Kort historik. Lokalt omhändertagande. Öppen dagvattenhantering i Augustenborg, Malmö Dagvatten Kort historik 1. Till avloppet (kombinerat system) Problem: bräddning vid toppbelastning ger utsläpp av orenat avlopp 2. Separat system för dagvatten Problem: utsläpp förorenat dagvatten 3. Magasin

Läs mer

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall

Brännbackens Återvinningscentral. Så här lämnar du ditt avfall Brännbackens Återvinningscentral Så här lämnar du ditt avfall Välkommen till Brännbackens återvinningscentral Här kan boende i Österåker kostnadsfritt lämna sitt grovavfall, el-avfall, farliga avfall,

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 2214:2 Varunamn weber.floor 140 nova Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

PCB i byggnader. Erfarenheter från åtta SABO-företag som inventerat och sanerat PCB i fastigheter. Fredrik Hedlund, SABO AB januari 2002

PCB i byggnader. Erfarenheter från åtta SABO-företag som inventerat och sanerat PCB i fastigheter. Fredrik Hedlund, SABO AB januari 2002 PCB i byggnader Erfarenheter från åtta SABO-företag som inventerat och sanerat PCB i fastigheter. Fredrik Hedlund, SABO AB januari 2002 PCB måste ut ur kretsloppet. PCB är ett samlingsnamn för en grupp

Läs mer

Miljöbedömning av fastigheter

Miljöbedömning av fastigheter Miljöbedömning av fastigheter Varför Globalt Lagstiftning Nationella mål Branschmål Hur Rivning Rivningsanmälan och rivningsplan Farligt och miljöstörande avfall Verktyg Exempel: Miljöinventering av en

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 f Farliga ämnen 1!! Farliga ämnen Exempel är asbest, PCB, kvicksilver, smittämnen, farligt mögel, isocyanater PCB, asbest, kvicksilver, farligt mögel och kemikalier

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Materialsortering. vid rivning och renovering

Materialsortering. vid rivning och renovering Materialsortering vid rivning och renovering Denna trycksak har tagits fram av Miljöförvaltningen i Stockholm. Denna upplaga utges gemensamt av VVS-Installatörerna, Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning 1 Dagens rivningar, ombyggnationer och renoveringar ställer stora krav på byggherren/fastighetsägaren som oftast är ytterst ansvarig för att avfallet sorteras

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3)

Ja Nej Uppgift. Bly (inklusive föreningar) (3, 4, 5) Ftalater (3, 4) Klorerade paraffiner (3, 4) Tennorganiska föreningar (3) Miljöfakta Företag: RUTAB Runbom & Tapper AB Produkt: 2167282 2167288, 2197100 2197118, 2197200 2197258, CTF2, CTF5, CT12GT, CT12NSG, CT24GL, CT5SG, MO14, PA12L, TCF Utarbetad av E.L. Elmateriel Leverantörernas

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Toro SC Ny deklaration Ändrad deklaration

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

MINSKAD MILJÖSTÖRNING BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL

MINSKAD MILJÖSTÖRNING BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL MINSKAD MILJÖSTÖRNING FRÅN BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL HANTERINGSRUTINER FÖRORD är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelsen i Älvsborgs län, Älvsborgs kommunförbund och länets kommuner. Huvudsyftet är att

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Art Mosaik Ny deklaration Ändrad deklaration BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Artikel-nr/ID-begrepp 3A0000 Vid ändrad deklaration

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Asbest. PCB, asbest och andra kemikalier i flerbostadshus. Ana Camargo Björn Pinner. Asbest PCB Övriga kemiska produkter.

Asbest. PCB, asbest och andra kemikalier i flerbostadshus. Ana Camargo Björn Pinner. Asbest PCB Övriga kemiska produkter. PCB, asbest och andra kemikalier i flerbostadshus Ana Camargo Björn Pinner 1 Asbest PCB Övriga kemiska produkter 2 Asbest 3 1 Vad är asbest? Vit, brun och blå asbest Är samlande beteckning på olika fiberartat

Läs mer

Fogmassor runt fönster Sanering av PCB

Fogmassor runt fönster Sanering av PCB 55 BDS Fogmassor runt fönster Sanering av PCB Sanering av PCB-haltiga fönsterfogar Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering

Läs mer

Skanska i Sveriges kemikaliekrav

Skanska i Sveriges kemikaliekrav Skanska i Sverige 1 (10) Skanska i Sveriges kemikaliekrav Produkter (kemiska produkter och byggvaror) skall vara kontrollerade gentemot Skanska i Sveriges förbudslista samt Skanska i Sveriges kriterier

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

INDUSTRIELLT MILJÖSKYDD KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

INDUSTRIELLT MILJÖSKYDD KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Jenny Carlstedt Sylwan AVFALL FRÅN RIVNING, RENOVERING OCH OMBYGGNAD EXAMENSARBETE TRITA-KET-IM 1999:29 STOCKHOLM 1999 INDUSTRIELLT MILJÖSKYDD KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Distribution: Industriellt Miljöskydd

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Inventera... och sanera PCB

Inventera... och sanera PCB Inventera... och sanera PCB Ditt ansvar som fastighetsägare! Varför sanera PCB? PCB är farligt PCB - polyklorerade bifenyler - är en grupp svårnedbrytbara organiska ämnen som om de kommer ut i miljön innebär

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva 7 Datum: 2006-08-25 Sida 1 (18) Husum-Wifsta fabriker KÄLLSORTERING Det är varje avdelnings ansvar att så mycket som möjligt källsorteras så att mängden avfall minimeras. Vid behov av nya containrar

Läs mer

Juli Tema Hållbar utveckling

Juli Tema Hållbar utveckling Juli Tema Hållbar utveckling ÅTERVINNINGSKEMI plast får nytt liv I det här temat tar vi fasta på att det är bättre att återvinna material än att slänga det, vare sig det är i naturen eller på soptippen.

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering Materialsortering vid rivning Förekomst REVIDERAD 2006 Materialsortering vid rivning Förekomst - Version 2006 Syfte med skriften En förutsättning för ett miljömässigt bra omhändertagande av rivningsmaterial

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00 Ansökan om tillstånd till transport av avfall och/eller farligt avfall Information Enligt 36 avfallsförordningen krävs särskilt tillstånd för den person eller det företag som: yrkesmässigt transporterar

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Upprättad enligt Golvbranschens riktlinjer för BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 27 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn iq Granit Acoustic Ny deklaration Ändrad

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul

Vattenpass, vattenlås, vattenhjul Vattenundersökningar åk 5-6; station a) Eller: Jordens dragningskraft åk 5-6 Vattenpass, vattenlås, vattenhjul 1. Dra en vågrät och en lodrät linje på tavlan med hjälp av vattenpasset. Vätskan är tyngre

Läs mer

0.32 Miljöpolicy. 0.33 Miljöledningssystem. Indatamall 1/10 BYGGVARUDEKLARATION

0.32 Miljöpolicy. 0.33 Miljöledningssystem. Indatamall 1/10 BYGGVARUDEKLARATION Indatamall 1/10 BYGGVARUDEKLARATION Denna mall är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds anvisningar mars 2000. Dekl upprättad av: Namn: Robert Johnson Telefon: +46 (0)31-723 51 00 Företag: Idé Trading

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn LK Golvvärme-/ Värme och Universalrör PE-X Ny deklaration Ändrad deklaration Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Sortera mer i Härnösand!

Sortera mer i Härnösand! Sortera mer i Härnösand! Det är bra att sortera sopor. Här får du veta varför det är bra, vad som händer med allt som samlas in i Härnösand och var du kan lämna ditt sorterade avfall. Svenskarna återvinner

Läs mer

annicka istemo pcb i fastigheter hur ser det ut 2008? En rapport om SABO-företagens inventering sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

annicka istemo pcb i fastigheter hur ser det ut 2008? En rapport om SABO-företagens inventering sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag annicka istemo pcb i fastigheter hur ser det ut 2008? En rapport om SABO-företagens inventering sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sammanfattning De allra flesta SABO-företag är klara med inventeringen

Läs mer

Vad händer sedan.. Metallförpackningar

Vad händer sedan.. Metallförpackningar Metallförpackningar Av stål / plåt Eftersom stålets kvalitet inte förändras, kan det återvinnas till nya produkter om och om igen. Efter sortering transporteras stålet till Smedjebackens stålverk, SSAB

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 3 - Macro - 03 Varunamn Skagen rund Glans Skagen rund Natur Skagen rund Vit Skagen

Läs mer

farligt avfall på företag

farligt avfall på företag farligt avfall på företag Information och praktiska tips Mars 2012 tredje utgåvan farligt avfall på företag Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här har

Läs mer

Rivning och farligt avfall. Ansvar och regler

Rivning och farligt avfall. Ansvar och regler Rivning och farligt avfall Ansvar och regler 1 DIARIENUMMER: 10825-1079/2001 TITEL: Rivning och farligt avfall ansvar och regler UTGIVARE: Boverket UTGIVNINGSMÅNAD: Juni 2001 UPPLAGA: 1 ANTAL: 10 000 TRYCK::

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04

Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Utg. Nr 1 Exempellista,del 1 Bilaga 2 Sid 1(10) Exempel på ämnen som ej skall användas VL 24 710:101/04 Varor och material Elektronik Bly och dess - C, E, R, T Kommer att förbjudas inom EU år 2006 för

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer