1(17) SAMRÅDSHANDLING. Gnosjö Kommun Miljö- och byggnämnden Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(17) SAMRÅDSHANDLING. Gnosjö Kommun Miljö- och byggnämnden 2007-11-09 Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen"

Transkript

1 1(17) Detaljplan för fastigheten Töllstorp 1:2 m.fl., (Bostäder på Vinkåsen) i Gnosjö tätort. PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Gnosjö Kommun Miljö- och byggnämnden Stadsarkitekt Tor Asbjörnsen

2 2(17) INNEHÅLL INLEDNING sidan 3 PLANFÖRHÅLLANDEN - FÖRORDNANDEN sidan 3 NULÄGESBESKRIVNING sidan 4 OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR sidan 4 OMRÅDETS PLANERADE UTFORMNING OCH INNEHÅLL sidan 8 SKÖTSELPRINCIPER FÖR DE ÖPPNA GRÄSMARKERNA I PLANOMRÅDETS SÖDRA DEL sidan 12 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING sidan 14 Miljöbedömning se särskild handling. Detaljplanekarta bilaga 1 Naturinventering bilaga 2 Skötselprinciper för de öppna gräsmarkerna på delar av fastigheten Töllstorp 1:2 i Gnosjö kommun bilaga 3 Utlåtande över översiktlig grundundersökning inom området Töllstorps by i Gnosjö samhälle ( ) bilaga 4

3 3(17) INLEDNING Planeringsuppdraget Kommunstyrelsen gav , 32 miljö- och byggnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Vinkåsenområdet. Kommunstyrelsen ansåg att detaljplanen borde omfatta villabebyggelse med hus med relativt stora tomter. Miljö- och byggnämnden beslöt , 144 att uppdra till miljö- och byggförvaltningen att upprätta detaljplan i ärendet. Planeringens syfte Planens syfte är att skapa tätortsnära tomter för villabebyggelse samt för flerbostadshus/parhus med hyresrätt. bedömer med stöd av PBL 5:18 att den fördjupade översiktsplanens innebörd och konsekvenser kan utläsas tillräckligt tydligt varför ett planprogram för denna aktuella tredjedelen av området är onödigt. PLANFÖRHÅLLANDEN - FÖRORDNANDEN Översiktsplaner För kommunen gäller Översiktsplan antagen av kommunfullmäktige För Gnosjö tätort gäller fördjupad översiktsplan som vunnit laga kraft Fördjupad översiktsplan för Gnosjö tätort Planprogram Detta förslag till detaljplan har stöd i Fördjupat översiktsplan för Gnosjö tätort upprättat 1995 (se figur intill). I den fördjupade översiktsplanen anges att en dispositionsplan för hela området kommer att upprättas där områdets huvudsakliga struktur redovisas. Kommunen

4 4(17) Detaljplaner Följande detaljplaner gränsar till eller ligger i anslutning till planområdet: Detaljplan för Töllstorp 1:53 m.fl., lagakraftvunnen Detaljplan för område vid vattentornet, del av Töllstorp 1:56 m.fl. lagakraftvunnen NULÄGESBESKRIVNING Området är beläget intill och väster om länsväg 631 mellan Gnosjö och Åsenhöga. Det ligger söder om gården Vinkåsen och norr eller nordväst om det befintliga bostadsområdet vid Vattentornet. I planområdet ingår del av länsväg 631 samt anslutningsområde till länsvägen öster om denna. I södra delen av planområdet ligger stallbyggnader som i dag arrenderas ut till ridverksamhet. Gnosjö kommun äger all mark inom planområdet. OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR Allmänt Planområdet är mycket varierat. Drygt hälften av området består av skogsmark en liten del av jordbruksmark och resten är myrmark eller sumpskog. Bebyggelse Inom planområdet ligger en stallbyggnad och ett förråd i områdets sydvästra del. Energi/kraftledningar Inga el-ledningar finns inom planområdet.

5 5(17) Spillvatten/dagvatten Inga va-ledningar finns inom planområdet. Anslutningsmöjligheter till kommunalt spillvatten och dagvatten finns i Bygatan och Betselgatan samt vid gc-väg väster om länsvägen i höjd med Stickgatan. Naturvärden Området har varierande naturvärden. I den öppna betesmarken häckar minst två fågelarter som finns med på den nationella rödlistan (hotade i Sverige). Ett par rödlistade lavar hittades inom planområdet. Se Naturvärdesinventering på delar av fastigheten Töllstorp 1:2 i Gnosjö kommun (bilaga 2) upprättat av David Göransson på Skogsstyrelsen i maj Vägar/gc-vägar I planområdets östra kant, från norr mot söder går länsväg 631 från Åsenhöga till Gnosjö. Öster om vägen ligger ett relativt nybyggd bostadsområde (Vattentornsområdet). Genom planområdet från öster mot väster går vandringsleden Järnbärarleden västerut mot Nissafors Bruk. Leden leds under länsväg 631 i en tunnel. I södra delen av planområdet finns en gång- och cykelstig som går in till Gnosjö. Buller Länsväg 631 alstrar trafikbuller. Vägen har en total fordonstrafik på 650 per dygn varav 20 fordon eller 3 % är tung trafik. Tillåten hastighet på länsvägen förbi planområdet är 90 km/t. Geologi/geoteknik Grunden består av mo på berg, delvis sandig och grusig, med inslag av sten. På vissa ställen överlagras detta av dyig och på sina håll filtig torv. Torvdjupet överstiger sällan en tjocklek kring 1 meter Djupet till berg håller sig i medeltal kring 1,5 meter, men kan variera mellan berg i dagen och djup större än 3,0 meter. Ett utlåtande över översiktlig grundundersökning inom området Töllstorp by i Gnosjö samhälle upprättades av civilingenjör SVR Arne Ohlson i december 1973 (bilaga 4).

6 6(17) Marken består omväxlande av skog, delvis grov med inslag av mossmark i nordväst och ängsmarker i söder. Se även delbeskrivningar i Naturvärdesinventering på delar av fastigheten Töllstorp 1:2 i Gnosjö kommun (bilaga 2) upprättat av David Göransson på Skogsstyrelsen i maj Vatten Inom planområdet finns några äldre diken i de centrala delarna. Strax inom planområdets västra gräns rinner en bäck söderut i en markerad dalgång. Nordväst om planområdet rinner en bäck från nordväst i sydvästlig riktning. Båda bäckarna är tillflöden till Götarpsån. Kommunalt vatten finns framdraget i ledning längs Bygatan med möjliga anslutningar vid Ryttargatan eller Betselvägen. Topografi Markytan stiger från ca 192 m i områdets nordvästra del till ca 215 m i områdets nordöstra del. Stigningen är störst längst i väster och längst i öster. Det öppna och relativt flacka ängspartiet i söder ligger på ca 200 m. Markägoförhållanden Gnosjö kommun äger all mark inom planområdet. Kulturmiljö/fornlämningar Det finns inga kända fornlämningar eller kulturmiljöer inom området. Vegetation

7 7(17) Länsväg 631 mot no

8 8(17) OMRÅDETS PLANERADE UTFORMNING OCH INNEHÅLL Inledande skisser upprättade miljö- och byggförvalningen en skiss på hur detta aktuella bostadsområde skulle kunna organiseras. En naturinventering utfördes i maj 2007 och efter att ha tagit hänsyn till de förutsättningar som framfördes i inventeringen togs en ny skiss fram (daterat ). Den första skissen (till vänste redovisar infartsvägen till planområde t på samma ställe som infarte n till Bygatan ligge dag. Dessutom redovisas två bostadstomter väster om och strax intill länsvägen. Även längst i väster redovisas två bostadstomte r på östra sidan om lokalgatan. För att kunna spara de attraktiva naturmiljöe rna som redovisades i naturinventeringen flyttades infartsvägen till området ca 3 österut i den senare skissen höger) och de 4 tomterna belägna mellan infartsvägen

9 9(17) Grönområden En naturvärdesinventering har utförts i maj 2007 över bland annat planområdet av David Göransson på Skogsstyrelsen i Värnamo. Inventeringen redovisats i rapport (bilaga 2). I rapporten påpekas att naturvärdena inom området är av varierande slag. I samtal med David Göransson har kommunen konstaterat att område 1,4, och 6 på redovisningskartan i inventeringen är områden som samverkar och som skulle kunna klara av att fungera vidare även efter en exploatering. De solitära träden inom västra delen av områdena 1 och 4 sparas och skyddas i detaljplanen då dessa är viktiga för olika organismer, bland annat fåglar, fladdermöss, insekter mossor och lavar. I planförslaget lägger vi dessa områden ut som

10 10(17) park/naturmark med tillägget att större delen av området skall hävdas som öppna gräsmarker (hagmark) enligt skötselprinciper i denna planbeskrivning samt i bilaga 4 tillhörande denna handling. Mellan den planerade bostadsbebyggelsen i norra delen av planområdet och länsväg 631 läggs naturmark ut. I det planlagda området mellan länsväg 631 och Bygatan funktionsomvandlas en del av naturmarken söder om nya infartsvägen till parkeringsändamål samtidigt som ett större område norr om nya infartsvägen omvandlas från lokalgata och parkering till naturmark. Tekniska anläggningar/ledningar Området avses bli anslutet till kommunens vatten och avloppssystem. Anslutningsmöjligheter finns i Bygatan, Betselgatan eller Grimmsgatan. En förutsättning är att lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) kan ske inom planområdet. Plats för tekniska byggnader (E) beredes intill radhusområdet öster om tillfartsvägen till området. Vatten, ytor för fritid, rekreation etc. Befintliga diken inom området kulverteras inom kvartersmark och mark för lokalgator. I övrigt skall diken och bäckar ligga öppna och i möjligaste mån opåverkade. Dagvatten inom planområdet skall tas omhand lokalt (LOD) inom varje fastighet. Överskottsdagvatten får ledas ut i diken och vidare till sankmarkerna norr om planområdet.den i natur-inventeringen redovisade dalgången i väster föreslås skyddas genom att området läggs in i detaljplanen som naturmark. Redovisade öppna gräsmarker under rubriken Grönområden ovan skall även hävdas som lek- och strövområde. Bostäder I huvudsak används marken inom planområdet för bostäder (B). Detaljplanen ger möjlighet för villabebyggelse (exempelvis ett 50-tal villatomter med tomtareor på ca 1100 m2). Om del av området utnyttjas för radhus kan man bygga ca 34 radhuslägenheter varvid antalet villatomter inom hela planområdet minskas med ca 10 tomter. Villabebyggelsen i väster och nordväst bildar tillsammans med lokalgatan en skärm mellan de centrala ängsmarkerna och naturen utanför. Villorna (en- eller tvåfamiljshusen) får byggas i två (II) våningar ut mot naturen och länsvägen, medan bostadshusen mot ängsområdet endast får byggas i en (I) våning.

11 11(17) Radhusbebyggelsen i öster bildar en skärm mot länsväg 631 (Åsenhögavägen) och skall utföras med ljuddämpande fasader mot länsvägen. De får byggas i två (II) plan med vertikal-delade lägenheter. Radhusdelarna längst i norr skall utföras med souterrängvåning därför att marken lutar kraftigt och souterrängvåningar minimerar markingreppet. Befintlig lada med förrådsbyggnad. Byggnaderna föreslås rivas. Buller Länsväg 631 har en total fordonstrafik på 650 per dygn varav 20 fordon eller 3 % är tung trafik. Tillåten hastighet på länsvägen förbi planområdet är 90 km/t. Tillåten bullernivå (ekvivalent) vid husfasad är högst 55 dba. Vid en översiktlig uppskattning på 1000 fordon/per dygn och 10 % tung trafik kan bostadsbyggnader placeras ca 40 meter från vägmitt. Även om föreslagna radhus har placerats 40 meter eller mer från vägmitt, skall de fasader som vetter mot länsvägen ljuddämpas så att man uppnår max 25 dba innomhus, och de skall förses med ett begränsat antal fönster. Lokalgator, gc-vägar etc. En ny cirkulationsplats (rondell) anordnas på länsväg 631 (Åsenhögavägen) för att knyta an befintlig infart till Vattentornsområdet och ny infart till detta aktuella bostadsområdet. Rondellen kommer att bidra till ett enklare trafikarbete och som bieffekt får man en hastighetsnedsättning på länsvägen. Lokalgatorna i nord-sydlig riktning inom planområdet kan i framtiden förlängas norrut. En befintlig gång- och cykeltunnel är belägen under länsvägen strax norr om den föreslagna rondellen. I dag går Järnbärarleden genom tunneln. Plangenomförandet kommer att innebära en ny gc-väg genom tunneln som förbinder Bygatan inom Vattentornsområdet med detta aktuella planområde. Från lokalgatan i väster kan en ny gcväg anslutas söderöver på tidigare vägområde till befintlig gc-väg längs Åsenhögavägen. Järnbärarleden ges en ny dragning genom området. Miljöbedömning Se särskild handling.

12 12(17) Vid en sammanfattande avvägning bedömer miljö- och byggförvaltningen att denna aktuella detaljplan inte kan antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbalkens 6 kap. 11 och Plan- och bygglagens 5 kap st., enligt de kriterier som anges i MKBförordningen. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. Gångtunnel under länsväg 631 (Åsenhögavägen) SKÖTSELPRINCIPER FÖR DE ÖPPNA GRÄSMARKERNA I PLANOMRÅDETS SÖDRA DEL

13 13(17) Bevara gamla träd i området, som landskapselement och som ekologiska miljöer för hotade arter. Karta tillhörande naturinventering- se bilaga 3. Målet med skötseln Bevara en miljö som är gynnsam för att bibehålla häckning av de rödlistade fågelarterna göktyta och entita. Bevara en ängs och betesmarksflora som är typisk för ogödslade naturbetesmarker. Skötsel På kartan finns fem träd markerade. Dessa är värdefulla för den biologiska mångfalden. Gamla grova lövträd kan hysa hundratals olika arter, insekter, fåglar, fladdermöss, svampar, lavar, mossor mm. Träden är uppvuxna i en öppen miljö och är beroende av att stå fritt. Det kan komma att bli aktuellt att röja småträd och buskar runt träden för att de inte ska konkurreras ut. Att träden blir ihåliga och att grenar dör, är inget negativt. Många av de organismer man vill skydda är beroende av just denna naturliga utveckling. Det betyder inte heller att trädet håller på att dö. Om trädet dör eller stor del av kronans grenar dör så kan det av säkerhetsskäl vara nödvändigt att vidta åtgärder. I stället för att då ta bort hela trädet kan man minska ner eller ta bort kronan. Då återstår en stor och värdefull högstubbe som kan stå så i många år. Detta blir dessutom ett spännande inslag i boendemiljön. I område 6 och även lite i område 1 finns rikligt med blommande och bärande buskar och små träd, så som hägg, hassel, hagtorn, rosor, tibast och rönn. Dessa har ett stort värde för främst insektsfaunan och fågellivet. Det är viktigt att inte alla buskage i området röjs bort. Det kan däremot vara värdefullt om lite av trädskiktet glesas ut för

14 14(17) att släppa ner mer ljus till busk- och fältskiktet. I röjningar ska bärande träd och buskar sparas snarare än ex. vis björk. I område 6 finns bitvis en flora som är typisk för betesmarker som inte gödslas. Detta är en biotop som blir mer och mer sällsynt. Den bästa skötseln är fortsatt bete. Om det inte går så är det nödvändigt med någon form av slåtter där gräset huggs av och transporteras bort. Utan hävd kommer området att växa igen av sly och vegetationen utarmas. Flera fåglar, t.ex. den rödlistade göktytan livnär sig huvudsakligen på marklevande myror som i sin tur lever på ogödslade gräsmarker. Därför är det viktigt att gräsytorna i hela området inte gödslas eller behandlas med ogräsgifter. Även på framtida ytor av gräsmattekaraktär är det värdefullt om delar kan skötas som naturmark där gräset endast huggs en eller två gånger per säsong.

15 15(17) GENOMFÖRANDEBESKRIVNING inledningsskede att avverkas. Tidplan detaljplan Följande tider bedöms kunna vara vägledande: Detaljplanen beräknas gå ut på samråd enligt PBL 5 kap 20 vintern 2007/2008. Detaljplanen beräknas gå ut på utställning enligt PBL 5 kap. 23 våren Kommunfullmäktige bedöms kunna anta detaljplanen sommaren/hösten Tidplan genomförandet Genomförandetiden för detaljplanen föreslås vara 5 år. Kommunen kommer eventuellt att dela exploateringen i två etapper. Lämplig indelning kan vara öster respektive väster om infartsvägen till området. Skogsområden inom kvartersmark och inom områden för lokalvägar kommer i ett Ansvarsfördelning/huvudmannaskap Kommunen är huvudman för och ansvarar för all exploatering inom allmän plats naturmark och lokalgator. Vägverket är huvudman för länsvägen. Fastighetsrättsliga frågor Erforderliga fastighetsrättsliga åtgärder som fastighetsbildning/-ombildning, eventuella servitut etc. vidtas i takt med områdets utbyggnad. Ekonomiska frågor - planeringen De förändringar som planen medger sker i huvudsak på kommunens mark. Kommunen bekostar planhandlingar samt kostnader som i övrigt uppstår för erforderliga tekniska utredningar på allmän plats. Inom planområdets östra del finns det plats för ca 34 radhuslägenheter i 2-3 plan eller ca. 10 villor. Övriga delar av planområdet kan ge plats för ca 40 villor med tomtytor på ca 1100 m2. Ekonomiska frågor utförandet I detta skede har en va-anslutning valts som innebär en ledningssträcka från anslutningspunkten (gc-väg väster om

16 16(17) länsväg 631 i höjd med Stickgatan) till planområdet på ca 420 meter. Ett alternativ kan komma att bli att anlägga en pumpstation med tryckledning till en anslutningspunkt på Bygatan. kan i framtiden belastas eventuella utbyggnadsetapper norrut. Kostnader för genomförandet av detaljplanen med anslutningspunkt gc väg i höjd med Stickgatan: Va-anslutning 1100 kkr Dagvattenkulvert 1250 kkr Övrigt va 3800 kkr Totalt va kkr Lokalgator inkl. belysning kkr Cirkulationsplats på länsvägen kkr Gångvägar/Järnbärarleden kkr P-plats (avgrusning) 200 kkr Exklusive cirkulationsplats på länsvägen beräknas kommunens totalkostnad för utförandet belöpa sig till kkr. Större delen av kostnaderna för va-anslutningar GNOSJÖ KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen

17 Tor Asbjörnsen stadsarkitekt 17(17)

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning 1 (17) Laga kraft 2012-10-31 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Plan- och genomförandebeskrivning Upprättad av BOANN AB och Karlsborgs bygg- och miljöförvaltning juni 2012

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer