ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR"

Transkript

1 ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR Axel Olsson Rickard Sjölander EXAMENSARBETE 2008 BYGGNADSTEKNIK

2 ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR The contractors choice of material for sewer Axel Olsson Rickard Sjölander Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet byggnadsteknik. Arbetet är ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Handledare: Mats Engberg Omfattning: 15 högskolepoäng (C-nivå) Datum: Arkiveringsnummer: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

3 Abstract Abstract This report is performed in collaboration with NCC Construction Sverige AB and treats sewers from the contractors point of view. The report investigates in an overall way how the work with sewers works in a contract company and which factors that speak for the different pipe materials, plastics and concrete from an overall economic perspective. Today both tubes and wells made of plastic as well as concrete are used and marketed. The report describes which factors that influence the choice of pipe system, plastics or concrete. The plastic materials that the report treats are polyethylene (PE), polyvinyl chloride (PVC) and polypropylene (PP). The studies for the work have been performed in four parts. The first part comprises literature studies of materials from researchers, sector organizations and companies. The other part comprises interviews and the third part site visits. Those persons who have been interviewed are active within the civil engineering construction division at NCC Construction Sverige AB in Jönköping and have occupations as calculator, purchaser, place manager, overseer and construction worker. The site visits are carried out at three workplaces nearby Jönköping, the house exploitation area Samset, the industry establishment of food industry and the street and water/sewer pipe project at the industrial area of Torsvik. The fourth part is a calculation that shows the overall economic for disposition of different dimensions of plastic - and concrete tubes. The result of the studies shows that work with sewers is a complex reality. The work is influenced by a large number of factors, for example; weather, the properties of the soil materials, the purchasing economic frames and the properties of tubes- and well material. A workplace that one day has normal productivity is the next day in risk of considerably lower productivity because of unfavorable weathers in co-operation with the geotechnical properties of the soil. When it comes to material choice for tubes and wells the study shows that there is a number of situations where either plastics or concrete can be recommended. The conclusions of which material that is best suitable are based on the purchase cost, the work cost and the production technical advantages, i.e. an overall economic perspective. I

4 Sammanfattning Sammanfattning Detta examensarbete är genomfört i samarbete med NCC Construction Sverige AB och behandlar självfallsledningar ur entreprenörens synvinkel. Rapporten utreder övergripande hur arbetet med självfallsledningar går till i ett entreprenadföretag och vilka faktorer som talar för de olika ledningsmaterialen plast och betong ur ett totalekonomiskt perspektiv. Idag marknadsförs och används rör och brunnar av både plast och betong. Rapporten beskriver vilka faktorer som påverkar valet av ledningssystem. De plastmaterialen som rapporten behandlar är polyeten (PE), polyvinylklorid (PVC) och polypropen (PP). Studierna för arbetet har genomförts i fyra delar. Första delen består av litteraturstudier av material från forskare, branschorganisationer och företag. Andra delen består av intervjuer de personer som intervjuats är verksamma inom anläggningsavdelningen på NCC Construction Sverige AB i Jönköping och har arbetsuppgifter som kalkylerare, inköpare, platschef, arbetsledare och anläggningsarbetare. Tredje delen utgörs av studiebesök de är genomförda på tre stycken arbetsplatser i närheten av Jönköping, villaexploateringsområdet Samset, industrietablering för livsmedelsindustri och gatu- och VA-projekt på Torsviks industriområde. Fjärde delen är en kalkyl som visar totalekonomin för läggning av olika dimensioner av plast- och betongrör. Resultatet av studierna visar på att arbete med självfallsledningar är en komplex uppgift. Arbetet påverkas av en mängd faktorer, till exempel väder, markmaterialets egenskaper, upphandlingens ekonomiska ramar och rör- och brunnsmaterialets egenskaper. Den arbetsplats som ena dagen har normal produktivitet kan nästa dag ha betydligt lägre produktivitet på grund av ogynnsamt väder i samverkan med markens geotekniska egenskaper. När det gäller materialval för rör och brunnar visar studierna på att det finns ett antal situationer där man kan rekommendera plast eller betong. Slutsatserna för vilket material som är bäst lämpat grundar sig på inköpskostnad, arbetskostnad, och produktionstekniska fördelar, det vill säga ett totalekonomiskt perspektiv. Nyckelord Självfallsledning Avloppsledning Dagvattenledning Plaströr Betongrör Vattenbyggnad Ledningsbyggnad Anläggningsentreprenader II

5 Förord Förord Vi skulle vilja framföra ett stort tack till följande personer inom NCC Construction Sverige AB som hjälpt oss med vårt examensarbete: Tomas Calmviken Jonny Svensson Hans Appehl Conny Carlsson Roger Gustafsson Mikael Carlsson Mats Olander Jan Åhlén Johan Edborg Christian Axelsson Samt: Mats Engberg, Tekniska Högskolan i Jönköping Jan Johannesson, Nordform Mark och VA system Filip Gränfors, Jönköpings kommun Pontus Alm, Plast och Kemiföretagen Ingemar Björklund, Nordiska Plaströrsgruppen Hans Bäckman, Svenskt Vatten III

6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND SYFTE OCH MÅL AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION GENOMFÖRANDE FÖRETAGSPRESENTATION, NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB Självfallsledningar i litteraturen HISTORIK MATERIALENS EGENSKAPER Självfallsledningar i AMA Anläggning B FÖRARBETEN CBB JORDSCHAKT CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M.M PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PD BRUNNAR O D I MARK ÖVRIGA AKTUELLA AMA KODER Självfallsledningar i praktiken FÖRDELNING PLAST- OCH BETONGLEDNINGAR KALKYL OCH KAPACITET FÖR RÖRLÄGGNINGSARBETEN INKÖP UTFÖRANDE MASKINER OCH HJÄLPMEDEL TRANSPORT OCH HANTERING AV RÖR ÖVRIGA RISKER ENTREPRENADBESIKTNING Självfallsledningar i miljöhänseende MILJÖBELASTNING ÅTERVINNING Självfallsledningar i ekonomisk jämförelse BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT Slutsats och diskussion RÖR BRUNNAR UTVECKLINGSPOTENTIALER MILJÖ Sökord Referenser Bilagor IV

7 Inledning 1 Inledning Den här examensarbetesrapporten är en del av den treåriga högskoleingenjörsutbildningen vid Jönköpings Tekniska Högskola. Rapportens avsikt är att jämföra de två olika materialen för självfallsledningar: plast och betong, ur entreprenörens synvinkel samt att undersöka hur entreprenören arbetar med självfallsledningar. Detta kommer att göras genom intervjuer, studiebesök, arbetsstudier och litteraturstudier. Intervjuerna kommer att genomföras med personal från byggnadsföretaget NCC Construction Sverige AB, här efter benämnt endast NCC, i Jönköping. Studiebesöken kommer att genomföras på NCC arbetsplatser inom Jönköpings län likaså arbetsstudierna. De svar och de erfarenheter, som personerna har av de olika materialen, som kommer fram vid intervjuerna ligger sedan till grund för vår analys av de olika materialen. Samtliga bilder i rapporten är där inget annat angivs tagna på NCC:s arbetsplatser av författarna själva. 1.1 Bakgrund Inom VA-tekniken har betong länge varit det material som man har använt för självfallsledningar. Betongen har både fördelar och nackdelar, så som att rören blir tunga men hållbara för yttre laster som t.ex. trafiklast. I och med materialets höga vikt så kan man inte göra så långa rörpipor, vanligen inte längre än 2,2 m 1. Detta skapar många skarvar som är möjliga problemställen t.ex. genom rotinträngning och in- eller utläckage av vatten. Men sedan 1960-talet så har man i Sverige även använt olika plastmaterial som ledningsmaterial 2. Även dessa har sina fördelar och nackdelar. Ett rör i plast är lätt och man kan göra längre rörpipor, normalt 6 m långa 3, vilket ger mindre antal skarvar, men det har inte samma hållfasthet mot laster och deformation. I dagsläget så har plasten tagit över till stor del men det läggs fortfarande betongrör, speciellt i större dimensioner. Vid byggande idag så har ofta beställaren en klar bild av vad man vill ha för material eller ledningstyp. Detta gör att entreprenören inte har så stora möjligheter att påverka materialvalet i ledningarna vid utförandeentreprenader. Genom att arbeta med totalentreprenader så har en entreprenör större möjlighet att välja det ledningsmaterial som han vill jobba med. Vad som då kan vara intressant är vad man ska välja för material utifrån kända problem med ett visst material, smidighet att jobba med ett visst material, totalekonomi för ledningsbyggandet med mera. 1 (2007) VA-handboken, Nordform, s (1999) Ledningsbyggande med plaströrsystem, NPG s. 7 3 (2007) Rör och delar, Wavin s. 19 1

8 Inledning Som entreprenör så har man även olika krav på sig vid utförandet av ledningsbyggandet så som hur ledningsgraven ska vara utförd, hur ledningsbädden ska utföras, olika deformationsvilkor och täthetstest. Om man som entreprenör kan vara medveten om vilka risker och problem som brukar uppkomma med ett visst material så kan man vara mer förberedd på detta. Då kan man på så vis hantera dessa problem på ett mer effektivt sätt. Därmed kan man kanske undvika försening eller anmärkning vid besiktning. 1.2 Syfte och mål Vårt syfte med examensarbetet är att få en inblick i hur produktionen fungerar i ett anläggningsföretag. Genom examensarbetet vill vi komma ut och besöka arbetsplatser och få en inblick i hur produktionspersonalens vardag ser ut. Då vatten och avlopp är en intressant del av branschen vill vi få ökad kunskap och förståelse kring självfallsledningar och dess problematik. Syftet för NCC Construction Sverige AB är att få en fördjupad kunskap hur man ska välja material (plast och betong) till självfallsledningssystem med hänsyn till kostnader. Man är även intresserade av vilka risker som är förknippade med respektive material. Målet med den här rapporten är: Identifiera ett antal ogynnsamma och gynnsamma faktorer som bestämmer om man bör välja ett ledningssystem i plast eller betong med hänsyn till entreprenörens totalkostnad. Att utreda övergripande hur arbetet med självfallsledningssystem går till i ett entreprenadföretag. Beskriva vilka risker som är förknippade med respektive ledningsmaterial. 1.3 Avgränsningar Det här examensarbetet kommer att ta upp läggning av självfallsledningar av plast och betong utifrån entreprenörens synvinkel. Till ledningssystem av plast räknas polyeten, PE, polyvinylklorid, PVC, och polypropen, PP. Rapporten kommer alltså inte att ta upp övriga material som kan användas till självfallsledningar som t.ex. GAP (glasfiberarmerad polyester) eller gjutjärn. I och med att arbetet skrivs ur entreprenörens synvinkel kommer vi inte att ta upp vad som fungerar bäst ur förvaltarens synvinkel som t.ex. livslängd, funktionalitet med mera. Arbetet kommer även att avgränsas rent geografiskt till Jönköpings län då detta är arbetsområdet för NCC:s anläggningsgrupp i Jönköping. 2

9 Inledning 1.4 Disposition Rapporten är uppbyggd i sex huvuddelar, den första delen Självfallsledningar i litteraturen behandlar kort historiken kring självfallsledningar och beståndsdelarna i plast och betongrör. Därefter följer Självfallsledningar i AMA Anläggning 07, texten med figurer sammanfattar de viktigaste delarna i AMA Anläggning 07 som berör självfallsledningar. Stycket innehåller även synpunkter från andra aktörer i branschen och kommentarer. Självfallsledningar i praktiken är resultatet av de intervjuer och studiebesök som är gjorda i samarbete med NCC. Självfallsledningar i miljöhänseende beskriver kort vilka fördelar och nackdelar ledningssystem av plast och betong har ur ett miljöperspektiv. Femte delen, Självfallsledningar i ekonomisk jämförelse är en ekonomisk kalkyl som visar vilket material som har den lägsta totalkostnaden vid olika dimensioner och läggningskapaciteter. Slutsats och diskussion innehåller analyser och slutsatser kring ämnet. 1.5 Genomförande Grunden för detta examensarbete är studiebesök och intervjuer i samarbete med NCC. Studiebesöken har genomförts på tre stycken arbetsplatser inom Jönköpings kommun. De tre arbetsplatserna är endast utvalda på grund av att de innehåller ledningsarbeten, vid tidpunkten för examensarbetet hade inte avdelningen i Jönköping fler arbeten med självfallsledningar. De personer som har intervjuats är involverade i de projekt som vi gjort studiebesök på. De intervjuade personerna har i förväg fått frågorna sända till sig för att kunna förbereda sig. För att underlätta det efterföljande arbetet har intervjuerna spelats in. Materialet från intervjuerna har tillsammans med intryck från studiebesöken utgjort källan till kapitlen om Självfallsledningar i praktiken och Självfallsledningar i ekonomisk jämförelse. I samarbetet med NCC har Tomas Calmviken, Avdelningschef och Jonny Svensson, Entreprenadchef fungerat som företagets kontaktpersoner. De intervjuade personerna inom NCC är: Hans Appehl har arbetat som platschef i 30 år på NCC. Mikael Carlsson har arbetat 5 år som arbetsledare på NCC, dessförinnan var han anläggningsarbetare på Sävsjö kommun. Roger Gustafsson arbetar med inköp för anläggningsprojekt och kalkylering av betongbroar. Under 3 år har han jobbat med inköp, dessförinnan jobbade han som kalkylerare i 20 år och innan dess som arbetsledare i 10 år, hela tiden inom NCC. Conny Carlsson har arbetat på NCC i 41 år, av de åren arbetade han som arbetsledare i 4 år och som entreprenadingenjör i 7 år. Resterande tid har han arbetat som kalkylerare med VA-jobb som specialitet. 3

10 Inledning Johan Edborg arbetar sedan 2007 på NCC som platschef. Dessförinnan arbetade han 7 år som arbetsledare och 6 år som mättekniker, även det på NCC. Jan Åhlén har jobbat som anläggningsarbetare på NCC i 24 år. Mats Olander har arbetat som anläggningsarbetare i 22 år, varav de senaste 9 åren på NCC. Dessförinnan har han arbetat på Skanska och Ödeshögs kommun. Christian Axelsson har arbetat 2 år som entreprenadingenjör på NCC. Innan dess har han arbetat ute i produktionen som mättekniker, arbetsledare och platschef i 9 år inom NCC. Filip Gränfors har arbetat på Tekniska kontoret, Jönköpings kommun som projektingenjör i 12 år innan det har han arbetat som projektör i 6 år, VAsäljare i 2 år och arbetsledare i 5 år. Som projektingenjör ansvarar han för att projektering görs och han är kvalitetsansvarig för alla nybyggnationer av VA-ledningar. Vidare har litteraturstudier genomförts av allmänna böcker inom området, böcker från branschorganisationer, broschyrer från leverantörer och AMA Anläggning 07. Litteraturstudierna har resulterat i kapitel 2, 3 och 5; Självfallsledningar i litteraturen, Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 och Självfallsledningar i miljöhänseende. 1.6 Företagspresentation, NCC Construction Sverige AB NCC Construction Sverige AB ingår i NCC koncernen. Hela NCC-koncernen omsatte år 2006 cirka 56 miljarder SEK och sysselsatte cirka personer 4, NCC Construction Sverige AB omsatte samma år cirka 22 miljarder och sysselsatte cirka personer 5. NCC Construction Sverige AB arbetar med byggande av hus, anläggningar, bostäder och boendeutveckling. Organisationen består av 5 regioner där Jönköping utgör huvudkontor i Region Öst, regionerna är i sin tur uppdelade i avdelningar där Jönköpings län utgör en avdelning. Avdelningarna är sedan uppdelade mellan Hus och Anläggning 6. Se även Figur Nationalencyklopedin 5 NCC AB Årsredovisning aspx 4

11 Inledning NCC Construction Sverige AB Region Stockholm/Mälardalen Region Norrland Region Öst Region Väst Region Syd Boende Sverige Skaraborg Jönköping Tomas Calmviken Örebro/Södermanland Östergötland Anläggning Tomas Calmviken Hus Martin Suurkuusk Figur 1-1: Organisationsschema NCC Construction Sverige AB Anläggningsgruppen i Jönköping leds av Tomas Calmviken omsatte man 150 milj. varav ca 30 % är VA-projekt. Personalstyrkan består av 25 tjänstemän och 40 anläggningsarbetare vid högsäsong. Hösten 2007 slutförde man ett av de större anläggningsprojekten i Jönköpings län under 2000-talet. Ombyggnation av Göteborgsbacken på Riksväg 40 och trafikplats Ljungarum där Riksväg 40 och E4:an korsar varandra. När det gäller vatten och avloppsledningsarbeten är det ofta kommuner som är beställare men även det privata näringslivet som vid byggen av till exempel industrier så ingår ofta någon form av VA-jobb. Vid tiden för detta examensarbete hade man tre stycken VA-arbeten i produktion. För HSB:s räkning bygger man ett bostadsområde med 44 villor vid Samset, Mariebo strax utanför Jönköping 7. I samband med detta lägger man dels ledningar inom området och dels anslutningsledningar till och från området. På Torsviks industriområde, söder om Jönköping bygger man livsmedelsindustrilokaler åt Danish Crown 8. I lokalerna skall behandling och paketering av kött ske. Inom fastigheten skall man lägga ledningar för spill- och dagvatten. Det tredje projektet innehåller framdragning av vatten och avlopp inom industriområdet på Torsvik samt att lägga en matarledning för vatten utmed Barnarpsvägen från Tahevägen till Norrahammar Intervju Tomas Calmviken, Avdelningschef NCC Construction Sverige AB 5

12 Självfallsledningar i litteraturen 2 Självfallsledningar i litteraturen 2.1 Historik I modern tid byggdes den första avloppsledningen i London, Storbritannien på 1830-talet. Den ledningen byggdes av tegelsten som murades samman. I talets ledningar fick endast tvätt-, disk-, och dagvatten avledas. På talet tilläts att spolvatten från vattenklosetter kopplades till avloppsnätet 10. Längre tillbaka i historien byggdes också avloppsledningar, bland annat Cloaca Maxima i Rom, Italien (dåvarande Romarriket). Cloaca Maxima började byggas på 600- talet f.kr. och var främst avsedd för dränering av stadens sankområden men även spill- och dagvatten avleddes. Cloaca Maxima var från början ett öppet dike men med tiden försågs den med en överbyggnad, först av murade stenblock och senare med gjuten cement 11. Under senare delen av 1800-talet anlades VA ledningar i trä-, ler- och betongmaterial. På 1860-talet anlades de första avloppsledningarna Sverige, då i trä och lermaterial. På 1880-talet började Skånska Cementgjuteriet (numera Nordform) tillverka betongrör för avlopp. Betongrören tog sedan över marknaden allt mer och dominerade marknaden helt fram till plaströrens tillkomst på talet 12. Plaströr för ledningsändamål har tillverkats sedan 1940-talet, det var då frågan om rör i PVC (Polyvinylklorid) och PE(polyeten). Rör av PP (polypropen) har tillverkats sedan 1950-talet. I Sverige började man använda plaströr till avloppsledningar på 1960-talet. De plastmaterial som var aktuella då var PE och PVC. I slutet av 1970-talet började man även använda PP till självfallsledningar 13. Idag är rör av PP marknadsledande och saluförs av de flesta tillverkare 14. Plaströr har sedan 1980-talet tillverkats i varianter med ribbformade väggprofiler för att nå önskad hållfasthet med mindre materialåtgång 15. Sedan man tog dessa plaster i bruk så har de mer och mer ersatt olika material så som gjutjärn, betong och lera (tegel). Plasten har visat sig ha en rad bättre egenskaper än de ersatta materialen. Framförallt så har plasten en låg vikt och god korrosionshärdighet Nationalencyklopedin Nationalencyklopedin 12 Intervju Jan Johannesson, Nordform mark- och VA- system AB 13 Björklund, I. m.fl., (1999) Ledningsbyggande med plaströrsystem NPG, Stockholm. sida 7 14 Intervju Conny Carlsson, Kalkylerare NCC Construction Sverige AB 15 Björklund, I. m.fl., (1999) Ledningsbyggande med plaströrsystem NPG, Stockholm. sida Nationalencyklopedin 6

13 2.2 Materialens egenskaper Självfallsledningar i litteraturen Betongrör och betongbrunnar Ett betongrör består av 13 % cement, 80 % ballast, 7 % vatten och eventuella tillsatser. Cement tillverkas av kalksten och märgelsten som efter bearbetning mals tillsammans med gips. Ballasten som är den största beståndsdelen består av naturgrus eller krossmaterial 17. Ett betongrör kan vara oarmerat eller armerat, mindre dimensioner är ofta oarmerade medan större dimensioner är armerade. I betongrörets muffända finns en tätningspackning av gummi 18. Se även Bild 2-1. Gummipackning Bild 2-1: Betongrör Spets Muff Betongrör gjuts med betong av lågt vct (vattencementtal) i stående stålformar som vibrerar under gjutningen så att man åstadkommer en komprimering av betongen direkt. Denna gjutningsmetod tillsammans med det låga vct:et gör att man kan avforma rören i samband med gjutningen, då betongen får en väldigt fast konsistens 19. I armerade betongrör, dimension > 400 mm, används slakarmering eller spännarmering Plaströr och plastbrunnar För framställning av de tre plastmaterial som är aktuella för självfallsledningar, PVC, PE och PP är olja och naturgas de viktigaste råvarorna 20. PVC (polyvinylklorid) består av eten, klor och nedan nämnda tillsatser. PE (polyeten) består av eten 21 och nedan nämnda tillsatser. PP (polypropen) består av propen 22 och nedan nämnda tillsatser. 17 Bagewitz, U. (1994) Ledningsbyggnad system av betong Betongrörföreningen, Stockholm. sida (2007) Nordform -VA handboken Nordform, sida 12 och Nationalencyklopedin Nationalencyklopedin Nationalencyklopedin Nationalencyklopedin 7

14 Självfallsledningar i litteraturen Samtliga tre material tillhör gruppen termoplaster. En termoplast karakteriseras av att den byggs upp av linjära eller förgrenade molekylkedjor samt att den är formbar i uppvärmt tillstånd. För att göra rör av plasten tillsätts bland annat stabilisatorer, smörjmedel, färgämnen, fyllmedel och slagseghetstillsatser 23. Vid montering av avloppsledningar i plast så monteras en tätningsring av gummi på spetsänden av strukturväggsrör. När det gäller släta plaströr är gummitätningen förmonterad i muffändan. Vid låga temperaturer minskar slagsegheten hos plaströr vilket innebär att ju kallare det är desto större risk är det att röret går sönder vid hanteringen. Av de olika rörmaterialen är PVC sämst i detta avseende, under 0 C är slagsegheten försämrad. Rör av PE och PP har oförändrad slagseghet till under -20 C 24. I äldre PVC-rör, tillverkade före år 2000, så hade man bly och tennföreningar som stabilisatorer 25. Dessa är miljöskadliga och har därför förbjudits i Sverige. Det finns dock fortfarande länder som tillåter dessa tillsatser vilket gör att man får kontrollera om de förekommer i de rör som man tänkt köpa, gäller endast rör tillverkade utomlands. 23 Björklund, I. m.fl., (1999) Ledningsbyggande med plaströrsystem NPG, Stockholm. sida 9 24 (2005), Anvisningar för projektering och utförande av markförlagda självfallsledningar av plast, Svenskt Vatten, Stockholm, sida Nationalencyklopedin 8

15 Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 3 Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 Följande stycke är en sammanfattning av aktuella rubriker i AMA Anläggning 07 från Svensk Byggtjänst och Tekniska kontorets (i Jönköpings kommun) Materialoch arbetsbeskrivning för vatten- avloppsarbeten och i förekommande fall rörtillverkares rekommendationer. AMA Anläggning används nästintill av alla beställare inom VA-projekt. I Jönköpings kommun har Tekniska kontoret tagit fram en egen skrift som gör förtydliganden och avsteg från AMA Anläggning 07. Tekniska kontorets skrift gäller vid samtliga VA-arbeten där Jönköpings kommun är beställare. Efter styckena följer kommentarer som speglar författarnas åsikter kring AMA texten. 3.1 B Förarbeten Innan de egentliga rörläggningsarbetena kan starta finns det ett antal förarbeten som måste utföras. Vilka dessa arbeten är och hur omfattande de är beror helt på förhållandena på arbetsplatsen. Bland de första sakerna som sker är en arbetsplatsetablering. Bodar med utrymme för kontor, fikarum, omklädning, toalett och förråd ställs upp, till dessa måste el, vatten och avlopp kopplas. Tillfälliga vägar, containrar för avfall och plats för materialupplag behöver ordnas, liksom skyltning och eventuell inhägnad av arbetsområdet. Om det är frågan om nyläggning sker detta ofta i skogs- eller jordbruksmark vilket medför att trädfällning, slyröjning och vegetationsavtagning eller matjordsavtagning behöver utföras innan man kan schakta i marken. Sker arbetena i befintlig bebyggelse behöver trafikanordningar och avspärrningar göras och om den befintliga bebyggelsen består av gammal industrimark kan marken behövas saneras ifrån olika slags miljögifter. Regler för hur trafikanordningar och trafikanordningsplaner ska utföras skiftar beroende på vem som är väghållare Under vissa omständigheter (t.ex. dåliga markförhållanden eller hög trafikbelastning nära kommande schakt) kan spontning krävas för att uppnå tillräcklig säkerhet mot ras. 26 ontoret/trafikanordningspplaner.4.664ded771163cfcb html aspx

16 Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 Kommentar: Förarbeten är en viktig del av arbetet dels för att de är nödvändiga för att kunna fortsätta med resten av arbetena och för att om de utförs rätt skapas en välorganiserad arbetsplats. En välorganiserad arbetsplats leder till tids- och resursbesparingar under kommande arbeten. En förändring av förarbetenas innehåll har skett under den senaste tiden för arbeten som sker i gatumiljö som förvaltas av Jönköpings kommun. Tidigare har Jönköpings kommun liksom många andra kommuner haft en relativt låg nivå på trafikanordningar vid byggnadsarbeten i gatumiljö. De nya reglerna som trätt i kraft liknar till stora delar de regler som gäller på Vägverkets vägar. Förändringen är positiv då det leder till ökad säkerhet både för trafikanter och för de som utför arbetet. 3.2 CBB Jordschakt I de flesta fall så går en självfallsledning i en jordschakt. CBB kapitlet beskriver allmänt hur en jordschakt ska utföras CBB.3 Jordschakt för ledning I de fall schakten innehåller befintliga ledningar skall de friläggas med handredskap. Ledningsgraven skall utföras med djup och bredd så att ledning och brunnar kan utföras på rätt sätt. Schaktmassor får inte läggas upp på sådant sätt att schaktväggen eller schaktmassorna rasar ner i rörgraven. Vid uppläggning av sprängsten eller liknande på sidorna av schakten skall 0,5 meter på vardera sidan vara fri för att minska risken för nedrullande sten i rörgraven. Om avsättningar görs för framtida serviser eller anslutningar skall det schaktas 1 meter extra utanför avsättningen. Löst material med kornstorlek större än 32 mm får inte finnas på rörgravsbotten om ledningsbädd skall anläggas, om ledningen skall läggas direkt på schaktbotten får inte stenar större än 16 mm finnas på rörgravsbotten. I kanten av rörgravsbotten får material med kornstorlek upp till 60 mm finnas. Därutöver skall rörgravsbotten vara jämn och fri från gropar. Vid avjämning av rörgravsbotten ska man undvika att luckra upp jorden. Det kan undvikas genom att använda en skopa till grävmaskinen utan tänder eller med hjälp av skyffel. Kommentar: Angående uppläggning av schaktmassor och släntstabilitet se Arbetsmiljö. Att man ska schakta 1 meter utanför avsättningar beror på att man vill minimera risken för problem den dagen anslutningen eventuellt skall göras. Det kan vara så att man har sådan otur att det gömmer sig en stor sten eller berg den sista metern. Om så är fallet är det enklare att spränga eller gräva bort det i det tidigare skedet. Vid sprängning finns alltid risken att skada befintliga ledningar i marken. 10

17 Självfallsledningar i AMA Anläggning CBB.31 Jordschakt för rörledning Mellan angivna nivåer skall rörgraven ha jämn lutning. Om schakten övergår från jordschakt till bergschakt skall utspetsning utföras enligt figur CBB/7, se Bild 3-1. Kommentar: På NCC har man haft problem med betongrör som gått sönder med dålig utförd utspetsning som möjlig orsak. Se 4.8 Entreprenadbesiktning. Bild 3-1: Figur CBB/ CBB.311 Jordschakt för VA ledning o d Rubriken finns inte i AMA Anläggning 07 men i RA Anläggning 07.Vid normalfallet med ledning som det behöver schaktas för skall schaktningen utföras enligt Bild 3-2. Bild 3-2: Principritning CBB. 311:1 AMA Anläggning 07 Kommentar: Rörgravens djup bestäms dels av anslutningspunkter för självfallsledningar (nivå på serviser och uppsamlingsledningar) och krav på frostfritt djup för vattenledning. Vanligen blir rörgraven 2-3 m djup. 11

18 Självfallsledningar i AMA Anläggning CEC Fyllning för ledning, magasin m.m. Material som används till fyllning ska ha en homogen struktur och utan lokala anhopningar av sten. Materialet får inte vara förorenat av ämnen som kan skada rör eller fogmaterial. Fruset material får inte användas till fyllning och underlag som är fruset får ej överfyllas CEC.21 Ledningsbädd för rörledning I botten av ledningsgraven behöver man göra en ledningsbädd. Ledningsbädden utgör underlaget för ledningen och ska bestå av ett månggraderat friktionsmaterial (material av typ 2 eller 3B enligt tabell CE/1) som läggs ut till rätt höjd. Största tillåtna stenstorlek i ledningsbädden är 32 mm. Ledningsbädden skall ha en tjocklek av 15 cm och minst 10 cm vid muffar. Ledningsbädden ska packas enligt tabell CE/4, eller kan man välja att packa den indirekt genom packning av stödpackningszonen, se Bild CEC.21 enligt Jönköpings kommun För ledningar av PP och PE skall ledningsbädden utföras av samkross med största stenstorlek 20 mm medan för betongledningar gäller största stenstorlek 65 mm. Packning av ledningsbädden skall i båda fallen ske samtidigt som man packar kringfyllningen. Kommentar: Det avsteg Jönköpings kommun gör ifråga om största kornstorlek i ledningsbädden följer respektive tillverkares rekommendationer. Plaströrstillverkarna rekommenderar 20 mm medan betongrörstillverkarna rekommenderar 65 mm. Denna skillnad innebär en ekonomisk fördel för betongrören då grövre fraktioner är billigare att köpa än finare fraktioner. I de fall man lägger till exempel en spillvattenledning i plast och en dagvattenledning i betong i samma rörgrav blir fallet ofta så att man använder samma ledningsbäddsmaterial för att förenkla transporterna. Ledningsbädden bör aldrig utföras av ensgraderat makadam då det leder till ökade vattenföringar i materialet med urspolningar och sättningar som följd CEC.31 Kringfyllning för rörledning Materialet i kringfyllningen skall vara av typ 2, 3B eller 4 enligt tabell CE/1. För plastledningar som läggs djupare än 2,5 m skall fyllningen utgöras av materialtyp 2 eller 3B enligt CE/1 i AMA Anläggning 07. Om det finns en ledningsbädd skall materialet i stödpackningszonen, se Bild 3-3, vara lika som det i ledningsbädden. Fyllnadsmaterialet får inte innehålla sten med större stenstorlek än 32 mm. På ett avstånd av 0,15 m från ledningen får enstaka sten med största stenstorlek 60 mm finnas. Stödpackningsfyllningen skall utföras direkt efter röret är lagt och fogat. Fyllningen skall understoppas så att den fyller upp hela utrymmet under röret så att upplagstrycket blir jämnt fördelat över ledningen. 12

19 Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 Kringfyllningen skall packas enligt tabell CE/4 i AMA Anläggning 07 om väg, plan eller byggnad skall byggas ovanför ledningen. I övriga fall eller vid flera ledningar i samma ledningsgrav packas kringfyllningen enligt tabell CE/4 upp till översta rörets stödpackningszon. Bild 3-3: Figur CEC/1. Stödpackningszon AMA Anläggning 07 RA Anläggning (Råd och anvisningar) säger att man beroende på rörmaterialet kan ange mer specifika krav på kringfyllnadsmaterialet, till exempel kornstorlek och skarpkantighet hos fyllnadsmaterialet. Kommentar: Regeln kring djupare plastledningar återfinns inte i Anl. AMA 98. Materialtyp 4, som är siltig morän, lera eller lermorän, existerar sällan i packningsbart tillstånd CEC.31 enligt Jönköpings kommun För ledningar av PP och PE gäller största stenstorlek 20mm, för betongledningar gäller för rör < 400 mm största stenstorlek 65 mm och för rör >400 mm största stenstorlek 100 mm. För plastledningarna ska materialet vara samkross medan för betongen säger man materialtyp 2 eller 3B. Betongledningar skall kringfyllas minst 0,3 m över översta röret medan plastledningar minst 0,15 m över översta röret. Packning av kringfyllning får ej ske över plaströr CEC.31 enligt rörtillverkare Rörtillverkare rekommenderar i sin tur kringfyllnadsmaterial som gör vissa avsteg ifrån AMA Anläggning 07. Betongrörstillverkarna Alfarör och Nordform föreskriver båda två olika största stenstorlek beroende på ledningens dimension. För rör < 300 mm rekommenderar man största kornstorlek 65 mm och för ledningar > 300 mm rekommenderar man största stenstorlek 100 mm (2007) VA Handboken, Nordform, Stockholm, sida 95 13

20 Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 Plaströrstillverkarna rekommenderar i ett gemensamt dokument Läggning av plaströr att största kornstorlek är 32mm 30. Kommentar: Understoppningen kan lämpligen göras med skyffelns blad, alternativt skyffelns handtag. Betongrörtillverkarnas rekommendationer om största kornstorlek innebär i jämförelse med AMA:s generella bestämmelser och plaströrstillverkarnas rekommendationer att man kan använda mer av det befintliga materialet i rörgravsschakten vilket ger ekonomiska fördelar. Dock gör Jönköpings kommun inte samma bedömning som betongrörstillverkarna vid vilken dimension man kan tillåta grövre kringfyllningsmaterial CEC.3111 Kringfyllning för VA ledning Kringfyllningen skall göras i hela rörgravens bredd och minst 0,3 m över översta röret. Fyllning och packning skall vidare utföras enligt figurerna CEC/2, se Bild 3-4, och CEC/3, se Bild 3-5. Bild 3-4: Figur CEC/2 30 %20IE%20Brochures/Övrigt/Läggning%20av%20plaströr.pdf

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

Ledningstyper & Material

Ledningstyper & Material Ledningstyper & Material 2015-02-11 1 Ledningstyper Tre typer av ledningar finns i marken Avlopp Dag-& Dränvatten Dricksvatten 2015-02-11 2 Dricksvatten Dricksvatten transporteras alltid i trycksatta system

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ

Principritningar och allmänna anvisningar. Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmänna anvisningar Projektering anpassas till den aktuella situationen

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK. Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Geoteknisk utredning för ny VA-ledning och ny väg (Etapp 1) i Svärtinge, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström Granskad av: Christina Berglund Godkänd

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken. PM Översiktlig geoteknisk undersökning

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken. PM Översiktlig geoteknisk undersökning Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder utmed Trollhålsbäcken PM Översiktlig geoteknisk undersökning Umeå 2015-09-15 Beställare: Sigma civil Granskad Eric Carlsson Tyréns AB Nina Nilsson

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen. PM Översiktlig geoteknisk undersökning

Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen. PM Översiktlig geoteknisk undersökning Bilaga till detaljplan Björkfors 1:449 mfl. Nya bostäder vid Skjutbanevägen PM Översiktlig geoteknisk undersökning Umeå 2015-0-15 Beställare: Sigma civil Granskad Eric Carlsson Tyréns AB Nina Nilsson 2

Läs mer

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag

Detaljplan till Bogesund 1:235, Granhagen i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län. Geoteknisk besiktning PM Planeringsunderlag i 2012-11-15 1 017 Upprättad av: Kund Standtec Ringblomsvägen 2523 33 Ulricehamn Lennart Standoft Tfn: 0321 137 88 Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Ludvika Kommun Gamla bangolfanläggningen, Ludvika Uppdragsnummer 2417881000 S wec o Södra Mariegatan 18E Box 1902 SE-791 19 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 46400 Fax +46 (0)23 46401 www.sweco.se S w ec

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR

100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR 100 % SNABBARE FOG & DISTANS EN HANDLEDNING FÖR HÅLLBAR LÄGGNING AV MARKSTEN OCH PLATTOR Vårt framgångsrecept Ett noggrant underarbete, plattor/marksten av hög kvalitet och ett korrekt läggningsarbete

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING 84 TEKNIK OCH ARBETSBESKRIVNINGAR

ARBETSBESKRIVNING 84 TEKNIK OCH ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR För att få en VA-anläggning med optimal livslängd, hög kvalitet och låg totalkostnad krävs en bra arbetsbeskrivning och ett fackmannamässigt utfört arbete. Med optimal livslängd avses

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Anläggning Provmoment: Tenta Ladokkod: A130TG Tentamen ges för: Bygg 3 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 26 oktober 2016 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare, i övrigt inga hjälpmedel

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK Vid intrång exempelvis schaktning i allmän platsmark/gatumark skall tillstånd finnas. Ansvarig förvaltning, verk, företag, fastighetsägare eller privatperson,

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering

BDR. w w w.pipelife.se. BDR byggdränering BDR w w w.pip elife.se BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Tekniska kontoret Föreskrift Antagen av KF 1(6) GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK 2 Dessa föreskrifter har tillkommit för att inom Bengtsfors kommuns väghållningsområde reglera förhållandena mellan kommunens

Läs mer

I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt

I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt Snabbt, enkelt, hållbart och ekonomiskt Vi ägnade 1900-talet åt att bygga ut vårt ledningsnät. Utmaningen under 2000-talet blir att förnya och dimensionera

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan

Spillvatten. Dag- och UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN. Fördröj dagvattnet vid källan UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ UTJÄMNINGSMAGASIN Dag- och Fördröj dagvattnet vid källan 32010 06 2012 1 Dag- och Utjämningsmagasin - Allmänt Uponor IQ är ett komplett och flexibelt system, som används

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Såväl ledning som gata är investeringsobjekt med mycket lång livslängd. Det är därför totalekonomiskt sett i de allra flesta fall lönsamt att satsa på ett högklassigt

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Dag- och spillvattensystem Weholite

Dag- och spillvattensystem Weholite Dag- och spillvattensystem Weholite Brunnssystem 1 Uponor dagvattensystem 1 6.6 Dag- och spillvattensystem Weholite Weholite är Uponors lösning för transport och förvaring av dag- och spillvatten, som

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

GEOTEKNISK PM. Mossenskolan 1, Motala MOTALA KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK PM. Mossenskolan 1, Motala MOTALA KOMMUN SWECO CIVIL AB UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MOTALA KOMMUN Mossenskolan 1, Motala UPPDRAGSNUMMER 2204249000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB MALIN LAMBERG GUSTAFSSON GRANSKAD AV BJÖRN PETTERSSON Innehållsförteckning 1 Allmänt 1 1.1 Objektsbeskrivning

Läs mer

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Beställare: KB Öarnas Mark Östra Hamnen 17 475 42 Hönö Beställarens representant: Magnus Hansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar David Rudebeck Uppdragsnr:

Läs mer

BESKRIVNING ENTREPRENAD

BESKRIVNING ENTREPRENAD BESKRIVNING ENTREPRENAD MARKENTREPRENAD AB04 (Markarbeten och Grundläggning) MÖRTNÄS 1:728 ENFAMILJSHUS FÖRFRÅGNINGSHANDLING V6.0-F 2015-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmän Information... 3 2. Beskrivning

Läs mer

Att planera bort störningar

Att planera bort störningar ISRN-UTH-INGUTB-EX-B-2014/08-SE Examensarbete 15 hp Juni 2014 Att planera bort störningar Verktyg för smartare tidplanering inom grundläggning Louise Johansson ATT PLANERA BORT STÖRNINGAR Verktyg för smartare

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR MARKBESKRIVNING B. FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M C. TERRASERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

Läs mer

ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021

ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021 ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021 Västkustens Mark & Asfalt AB Västkustens Mark & Asfalt AB är ett företag i mark- och anläggningsbranschen som grundades

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in. Anläggning Provmoment: Tenta Ladokkod: A106TG Tentamen ges för: Bygg3 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: Onsdag 28 oktober 2015 Tid: 09:00 13:00 Hjälpmedel: Miniräknare, i övrigt inga hjälpmedel

Läs mer

Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd

Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd TEKNISK PM GEOTEKNIK Väg 27/1681, ny anslutning av väg 1681 samt gång- och cykelport vid Lockryd Svenljunga kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-10-05 Projektnummer: 139007 1 Trafikverket Postadress:

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE prefabricerad cirkulationsplats Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Jag skulle vilja tacka HÖ Allbygg

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus 23 CEC.2112 Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus Schakt för och läggning av dräneringsledning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten.

Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten. Uponor IQ: Fördröj dagvattnet redan vid källan. Installera IQ Utjämningsmagasin för en säker och effektiv lösning för stora mängder dagvatten. Uponor IQ Utjämningsmagasin Genom att använda Uponor IQ-rör

Läs mer

Vägar och planer Läggning gatsten och markplattor

Vägar och planer Läggning gatsten och markplattor 17 DCG.11 DCG.2 Vägar och planer Läggning gatsten och markplattor Läggning av gatsten och betongmarkplattor Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun

Kap 3 DAGVATTEN. Reviderad HANDBOK KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen Huddinge Kommun Kap 3 DAGVATTEN 3.1 LEDANDE DOKUMENT 3.2 DAGVATTENSTRATEGIN 3.3 RANGORDNING VID PLANERING 3.4 TEKNISKA LÖSNINGAR 3.5 BRUNNAR 3.6 LEDNINGAR 3.7 SERVISANMÄLAN Reviderad 2017 1 3.1 LEDANDE DOKUMENT Anläggnings

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK PM Geoteknik Sundbyberg kommun Kv. Blåklockan, Ör PM Geoteknik Stockholm 2012-03-27 REV A 2012-04-23 PM GEOTEKNIK Kv. Blåklockan, Ör Sundbyberg kommun PM Geoteknik Datum 2012-03-27 (REV A 2012-04-23) Uppdragsnummer

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken

PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig utredning av möjliga skyddsåtgärder för att förhindra översvämningar vid Katthavsviken 2015-06-09 Upprättad av: Anna Karin Wingskog PM ÖVERSVÄMNINGSUTREDNING Översiktlig

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN SLUTRAPPORT 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

Teknisk PM Översiktliga geotekniska förutsättningar. Växthuset 1 samt Växthuset 2. AR Pedagogen Park AB. GeoVerkstan

Teknisk PM Översiktliga geotekniska förutsättningar. Växthuset 1 samt Växthuset 2. AR Pedagogen Park AB. GeoVerkstan Datum: 2015-09-10 Uppdrag: 15-1162 Teknisk PM Översiktliga geotekniska förutsättningar Växthuset 1 samt Växthuset 2 G-PM-15-1162-03 AR Pedagogen Park AB GeoVerkstan Håkan Garin Hällingsjövägen 322 434

Läs mer