ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR"

Transkript

1 ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR Axel Olsson Rickard Sjölander EXAMENSARBETE 2008 BYGGNADSTEKNIK

2 ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR The contractors choice of material for sewer Axel Olsson Rickard Sjölander Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet byggnadsteknik. Arbetet är ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Handledare: Mats Engberg Omfattning: 15 högskolepoäng (C-nivå) Datum: Arkiveringsnummer: Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan (vx) Jönköping

3 Abstract Abstract This report is performed in collaboration with NCC Construction Sverige AB and treats sewers from the contractors point of view. The report investigates in an overall way how the work with sewers works in a contract company and which factors that speak for the different pipe materials, plastics and concrete from an overall economic perspective. Today both tubes and wells made of plastic as well as concrete are used and marketed. The report describes which factors that influence the choice of pipe system, plastics or concrete. The plastic materials that the report treats are polyethylene (PE), polyvinyl chloride (PVC) and polypropylene (PP). The studies for the work have been performed in four parts. The first part comprises literature studies of materials from researchers, sector organizations and companies. The other part comprises interviews and the third part site visits. Those persons who have been interviewed are active within the civil engineering construction division at NCC Construction Sverige AB in Jönköping and have occupations as calculator, purchaser, place manager, overseer and construction worker. The site visits are carried out at three workplaces nearby Jönköping, the house exploitation area Samset, the industry establishment of food industry and the street and water/sewer pipe project at the industrial area of Torsvik. The fourth part is a calculation that shows the overall economic for disposition of different dimensions of plastic - and concrete tubes. The result of the studies shows that work with sewers is a complex reality. The work is influenced by a large number of factors, for example; weather, the properties of the soil materials, the purchasing economic frames and the properties of tubes- and well material. A workplace that one day has normal productivity is the next day in risk of considerably lower productivity because of unfavorable weathers in co-operation with the geotechnical properties of the soil. When it comes to material choice for tubes and wells the study shows that there is a number of situations where either plastics or concrete can be recommended. The conclusions of which material that is best suitable are based on the purchase cost, the work cost and the production technical advantages, i.e. an overall economic perspective. I

4 Sammanfattning Sammanfattning Detta examensarbete är genomfört i samarbete med NCC Construction Sverige AB och behandlar självfallsledningar ur entreprenörens synvinkel. Rapporten utreder övergripande hur arbetet med självfallsledningar går till i ett entreprenadföretag och vilka faktorer som talar för de olika ledningsmaterialen plast och betong ur ett totalekonomiskt perspektiv. Idag marknadsförs och används rör och brunnar av både plast och betong. Rapporten beskriver vilka faktorer som påverkar valet av ledningssystem. De plastmaterialen som rapporten behandlar är polyeten (PE), polyvinylklorid (PVC) och polypropen (PP). Studierna för arbetet har genomförts i fyra delar. Första delen består av litteraturstudier av material från forskare, branschorganisationer och företag. Andra delen består av intervjuer de personer som intervjuats är verksamma inom anläggningsavdelningen på NCC Construction Sverige AB i Jönköping och har arbetsuppgifter som kalkylerare, inköpare, platschef, arbetsledare och anläggningsarbetare. Tredje delen utgörs av studiebesök de är genomförda på tre stycken arbetsplatser i närheten av Jönköping, villaexploateringsområdet Samset, industrietablering för livsmedelsindustri och gatu- och VA-projekt på Torsviks industriområde. Fjärde delen är en kalkyl som visar totalekonomin för läggning av olika dimensioner av plast- och betongrör. Resultatet av studierna visar på att arbete med självfallsledningar är en komplex uppgift. Arbetet påverkas av en mängd faktorer, till exempel väder, markmaterialets egenskaper, upphandlingens ekonomiska ramar och rör- och brunnsmaterialets egenskaper. Den arbetsplats som ena dagen har normal produktivitet kan nästa dag ha betydligt lägre produktivitet på grund av ogynnsamt väder i samverkan med markens geotekniska egenskaper. När det gäller materialval för rör och brunnar visar studierna på att det finns ett antal situationer där man kan rekommendera plast eller betong. Slutsatserna för vilket material som är bäst lämpat grundar sig på inköpskostnad, arbetskostnad, och produktionstekniska fördelar, det vill säga ett totalekonomiskt perspektiv. Nyckelord Självfallsledning Avloppsledning Dagvattenledning Plaströr Betongrör Vattenbyggnad Ledningsbyggnad Anläggningsentreprenader II

5 Förord Förord Vi skulle vilja framföra ett stort tack till följande personer inom NCC Construction Sverige AB som hjälpt oss med vårt examensarbete: Tomas Calmviken Jonny Svensson Hans Appehl Conny Carlsson Roger Gustafsson Mikael Carlsson Mats Olander Jan Åhlén Johan Edborg Christian Axelsson Samt: Mats Engberg, Tekniska Högskolan i Jönköping Jan Johannesson, Nordform Mark och VA system Filip Gränfors, Jönköpings kommun Pontus Alm, Plast och Kemiföretagen Ingemar Björklund, Nordiska Plaströrsgruppen Hans Bäckman, Svenskt Vatten III

6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND SYFTE OCH MÅL AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION GENOMFÖRANDE FÖRETAGSPRESENTATION, NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB Självfallsledningar i litteraturen HISTORIK MATERIALENS EGENSKAPER Självfallsledningar i AMA Anläggning B FÖRARBETEN CBB JORDSCHAKT CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M.M PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PD BRUNNAR O D I MARK ÖVRIGA AKTUELLA AMA KODER Självfallsledningar i praktiken FÖRDELNING PLAST- OCH BETONGLEDNINGAR KALKYL OCH KAPACITET FÖR RÖRLÄGGNINGSARBETEN INKÖP UTFÖRANDE MASKINER OCH HJÄLPMEDEL TRANSPORT OCH HANTERING AV RÖR ÖVRIGA RISKER ENTREPRENADBESIKTNING Självfallsledningar i miljöhänseende MILJÖBELASTNING ÅTERVINNING Självfallsledningar i ekonomisk jämförelse BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR RESULTAT Slutsats och diskussion RÖR BRUNNAR UTVECKLINGSPOTENTIALER MILJÖ Sökord Referenser Bilagor IV

7 Inledning 1 Inledning Den här examensarbetesrapporten är en del av den treåriga högskoleingenjörsutbildningen vid Jönköpings Tekniska Högskola. Rapportens avsikt är att jämföra de två olika materialen för självfallsledningar: plast och betong, ur entreprenörens synvinkel samt att undersöka hur entreprenören arbetar med självfallsledningar. Detta kommer att göras genom intervjuer, studiebesök, arbetsstudier och litteraturstudier. Intervjuerna kommer att genomföras med personal från byggnadsföretaget NCC Construction Sverige AB, här efter benämnt endast NCC, i Jönköping. Studiebesöken kommer att genomföras på NCC arbetsplatser inom Jönköpings län likaså arbetsstudierna. De svar och de erfarenheter, som personerna har av de olika materialen, som kommer fram vid intervjuerna ligger sedan till grund för vår analys av de olika materialen. Samtliga bilder i rapporten är där inget annat angivs tagna på NCC:s arbetsplatser av författarna själva. 1.1 Bakgrund Inom VA-tekniken har betong länge varit det material som man har använt för självfallsledningar. Betongen har både fördelar och nackdelar, så som att rören blir tunga men hållbara för yttre laster som t.ex. trafiklast. I och med materialets höga vikt så kan man inte göra så långa rörpipor, vanligen inte längre än 2,2 m 1. Detta skapar många skarvar som är möjliga problemställen t.ex. genom rotinträngning och in- eller utläckage av vatten. Men sedan 1960-talet så har man i Sverige även använt olika plastmaterial som ledningsmaterial 2. Även dessa har sina fördelar och nackdelar. Ett rör i plast är lätt och man kan göra längre rörpipor, normalt 6 m långa 3, vilket ger mindre antal skarvar, men det har inte samma hållfasthet mot laster och deformation. I dagsläget så har plasten tagit över till stor del men det läggs fortfarande betongrör, speciellt i större dimensioner. Vid byggande idag så har ofta beställaren en klar bild av vad man vill ha för material eller ledningstyp. Detta gör att entreprenören inte har så stora möjligheter att påverka materialvalet i ledningarna vid utförandeentreprenader. Genom att arbeta med totalentreprenader så har en entreprenör större möjlighet att välja det ledningsmaterial som han vill jobba med. Vad som då kan vara intressant är vad man ska välja för material utifrån kända problem med ett visst material, smidighet att jobba med ett visst material, totalekonomi för ledningsbyggandet med mera. 1 (2007) VA-handboken, Nordform, s (1999) Ledningsbyggande med plaströrsystem, NPG s. 7 3 (2007) Rör och delar, Wavin s. 19 1

8 Inledning Som entreprenör så har man även olika krav på sig vid utförandet av ledningsbyggandet så som hur ledningsgraven ska vara utförd, hur ledningsbädden ska utföras, olika deformationsvilkor och täthetstest. Om man som entreprenör kan vara medveten om vilka risker och problem som brukar uppkomma med ett visst material så kan man vara mer förberedd på detta. Då kan man på så vis hantera dessa problem på ett mer effektivt sätt. Därmed kan man kanske undvika försening eller anmärkning vid besiktning. 1.2 Syfte och mål Vårt syfte med examensarbetet är att få en inblick i hur produktionen fungerar i ett anläggningsföretag. Genom examensarbetet vill vi komma ut och besöka arbetsplatser och få en inblick i hur produktionspersonalens vardag ser ut. Då vatten och avlopp är en intressant del av branschen vill vi få ökad kunskap och förståelse kring självfallsledningar och dess problematik. Syftet för NCC Construction Sverige AB är att få en fördjupad kunskap hur man ska välja material (plast och betong) till självfallsledningssystem med hänsyn till kostnader. Man är även intresserade av vilka risker som är förknippade med respektive material. Målet med den här rapporten är: Identifiera ett antal ogynnsamma och gynnsamma faktorer som bestämmer om man bör välja ett ledningssystem i plast eller betong med hänsyn till entreprenörens totalkostnad. Att utreda övergripande hur arbetet med självfallsledningssystem går till i ett entreprenadföretag. Beskriva vilka risker som är förknippade med respektive ledningsmaterial. 1.3 Avgränsningar Det här examensarbetet kommer att ta upp läggning av självfallsledningar av plast och betong utifrån entreprenörens synvinkel. Till ledningssystem av plast räknas polyeten, PE, polyvinylklorid, PVC, och polypropen, PP. Rapporten kommer alltså inte att ta upp övriga material som kan användas till självfallsledningar som t.ex. GAP (glasfiberarmerad polyester) eller gjutjärn. I och med att arbetet skrivs ur entreprenörens synvinkel kommer vi inte att ta upp vad som fungerar bäst ur förvaltarens synvinkel som t.ex. livslängd, funktionalitet med mera. Arbetet kommer även att avgränsas rent geografiskt till Jönköpings län då detta är arbetsområdet för NCC:s anläggningsgrupp i Jönköping. 2

9 Inledning 1.4 Disposition Rapporten är uppbyggd i sex huvuddelar, den första delen Självfallsledningar i litteraturen behandlar kort historiken kring självfallsledningar och beståndsdelarna i plast och betongrör. Därefter följer Självfallsledningar i AMA Anläggning 07, texten med figurer sammanfattar de viktigaste delarna i AMA Anläggning 07 som berör självfallsledningar. Stycket innehåller även synpunkter från andra aktörer i branschen och kommentarer. Självfallsledningar i praktiken är resultatet av de intervjuer och studiebesök som är gjorda i samarbete med NCC. Självfallsledningar i miljöhänseende beskriver kort vilka fördelar och nackdelar ledningssystem av plast och betong har ur ett miljöperspektiv. Femte delen, Självfallsledningar i ekonomisk jämförelse är en ekonomisk kalkyl som visar vilket material som har den lägsta totalkostnaden vid olika dimensioner och läggningskapaciteter. Slutsats och diskussion innehåller analyser och slutsatser kring ämnet. 1.5 Genomförande Grunden för detta examensarbete är studiebesök och intervjuer i samarbete med NCC. Studiebesöken har genomförts på tre stycken arbetsplatser inom Jönköpings kommun. De tre arbetsplatserna är endast utvalda på grund av att de innehåller ledningsarbeten, vid tidpunkten för examensarbetet hade inte avdelningen i Jönköping fler arbeten med självfallsledningar. De personer som har intervjuats är involverade i de projekt som vi gjort studiebesök på. De intervjuade personerna har i förväg fått frågorna sända till sig för att kunna förbereda sig. För att underlätta det efterföljande arbetet har intervjuerna spelats in. Materialet från intervjuerna har tillsammans med intryck från studiebesöken utgjort källan till kapitlen om Självfallsledningar i praktiken och Självfallsledningar i ekonomisk jämförelse. I samarbetet med NCC har Tomas Calmviken, Avdelningschef och Jonny Svensson, Entreprenadchef fungerat som företagets kontaktpersoner. De intervjuade personerna inom NCC är: Hans Appehl har arbetat som platschef i 30 år på NCC. Mikael Carlsson har arbetat 5 år som arbetsledare på NCC, dessförinnan var han anläggningsarbetare på Sävsjö kommun. Roger Gustafsson arbetar med inköp för anläggningsprojekt och kalkylering av betongbroar. Under 3 år har han jobbat med inköp, dessförinnan jobbade han som kalkylerare i 20 år och innan dess som arbetsledare i 10 år, hela tiden inom NCC. Conny Carlsson har arbetat på NCC i 41 år, av de åren arbetade han som arbetsledare i 4 år och som entreprenadingenjör i 7 år. Resterande tid har han arbetat som kalkylerare med VA-jobb som specialitet. 3

10 Inledning Johan Edborg arbetar sedan 2007 på NCC som platschef. Dessförinnan arbetade han 7 år som arbetsledare och 6 år som mättekniker, även det på NCC. Jan Åhlén har jobbat som anläggningsarbetare på NCC i 24 år. Mats Olander har arbetat som anläggningsarbetare i 22 år, varav de senaste 9 åren på NCC. Dessförinnan har han arbetat på Skanska och Ödeshögs kommun. Christian Axelsson har arbetat 2 år som entreprenadingenjör på NCC. Innan dess har han arbetat ute i produktionen som mättekniker, arbetsledare och platschef i 9 år inom NCC. Filip Gränfors har arbetat på Tekniska kontoret, Jönköpings kommun som projektingenjör i 12 år innan det har han arbetat som projektör i 6 år, VAsäljare i 2 år och arbetsledare i 5 år. Som projektingenjör ansvarar han för att projektering görs och han är kvalitetsansvarig för alla nybyggnationer av VA-ledningar. Vidare har litteraturstudier genomförts av allmänna böcker inom området, böcker från branschorganisationer, broschyrer från leverantörer och AMA Anläggning 07. Litteraturstudierna har resulterat i kapitel 2, 3 och 5; Självfallsledningar i litteraturen, Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 och Självfallsledningar i miljöhänseende. 1.6 Företagspresentation, NCC Construction Sverige AB NCC Construction Sverige AB ingår i NCC koncernen. Hela NCC-koncernen omsatte år 2006 cirka 56 miljarder SEK och sysselsatte cirka personer 4, NCC Construction Sverige AB omsatte samma år cirka 22 miljarder och sysselsatte cirka personer 5. NCC Construction Sverige AB arbetar med byggande av hus, anläggningar, bostäder och boendeutveckling. Organisationen består av 5 regioner där Jönköping utgör huvudkontor i Region Öst, regionerna är i sin tur uppdelade i avdelningar där Jönköpings län utgör en avdelning. Avdelningarna är sedan uppdelade mellan Hus och Anläggning 6. Se även Figur Nationalencyklopedin 5 NCC AB Årsredovisning aspx 4

11 Inledning NCC Construction Sverige AB Region Stockholm/Mälardalen Region Norrland Region Öst Region Väst Region Syd Boende Sverige Skaraborg Jönköping Tomas Calmviken Örebro/Södermanland Östergötland Anläggning Tomas Calmviken Hus Martin Suurkuusk Figur 1-1: Organisationsschema NCC Construction Sverige AB Anläggningsgruppen i Jönköping leds av Tomas Calmviken omsatte man 150 milj. varav ca 30 % är VA-projekt. Personalstyrkan består av 25 tjänstemän och 40 anläggningsarbetare vid högsäsong. Hösten 2007 slutförde man ett av de större anläggningsprojekten i Jönköpings län under 2000-talet. Ombyggnation av Göteborgsbacken på Riksväg 40 och trafikplats Ljungarum där Riksväg 40 och E4:an korsar varandra. När det gäller vatten och avloppsledningsarbeten är det ofta kommuner som är beställare men även det privata näringslivet som vid byggen av till exempel industrier så ingår ofta någon form av VA-jobb. Vid tiden för detta examensarbete hade man tre stycken VA-arbeten i produktion. För HSB:s räkning bygger man ett bostadsområde med 44 villor vid Samset, Mariebo strax utanför Jönköping 7. I samband med detta lägger man dels ledningar inom området och dels anslutningsledningar till och från området. På Torsviks industriområde, söder om Jönköping bygger man livsmedelsindustrilokaler åt Danish Crown 8. I lokalerna skall behandling och paketering av kött ske. Inom fastigheten skall man lägga ledningar för spill- och dagvatten. Det tredje projektet innehåller framdragning av vatten och avlopp inom industriområdet på Torsvik samt att lägga en matarledning för vatten utmed Barnarpsvägen från Tahevägen till Norrahammar Intervju Tomas Calmviken, Avdelningschef NCC Construction Sverige AB 5

12 Självfallsledningar i litteraturen 2 Självfallsledningar i litteraturen 2.1 Historik I modern tid byggdes den första avloppsledningen i London, Storbritannien på 1830-talet. Den ledningen byggdes av tegelsten som murades samman. I talets ledningar fick endast tvätt-, disk-, och dagvatten avledas. På talet tilläts att spolvatten från vattenklosetter kopplades till avloppsnätet 10. Längre tillbaka i historien byggdes också avloppsledningar, bland annat Cloaca Maxima i Rom, Italien (dåvarande Romarriket). Cloaca Maxima började byggas på 600- talet f.kr. och var främst avsedd för dränering av stadens sankområden men även spill- och dagvatten avleddes. Cloaca Maxima var från början ett öppet dike men med tiden försågs den med en överbyggnad, först av murade stenblock och senare med gjuten cement 11. Under senare delen av 1800-talet anlades VA ledningar i trä-, ler- och betongmaterial. På 1860-talet anlades de första avloppsledningarna Sverige, då i trä och lermaterial. På 1880-talet började Skånska Cementgjuteriet (numera Nordform) tillverka betongrör för avlopp. Betongrören tog sedan över marknaden allt mer och dominerade marknaden helt fram till plaströrens tillkomst på talet 12. Plaströr för ledningsändamål har tillverkats sedan 1940-talet, det var då frågan om rör i PVC (Polyvinylklorid) och PE(polyeten). Rör av PP (polypropen) har tillverkats sedan 1950-talet. I Sverige började man använda plaströr till avloppsledningar på 1960-talet. De plastmaterial som var aktuella då var PE och PVC. I slutet av 1970-talet började man även använda PP till självfallsledningar 13. Idag är rör av PP marknadsledande och saluförs av de flesta tillverkare 14. Plaströr har sedan 1980-talet tillverkats i varianter med ribbformade väggprofiler för att nå önskad hållfasthet med mindre materialåtgång 15. Sedan man tog dessa plaster i bruk så har de mer och mer ersatt olika material så som gjutjärn, betong och lera (tegel). Plasten har visat sig ha en rad bättre egenskaper än de ersatta materialen. Framförallt så har plasten en låg vikt och god korrosionshärdighet Nationalencyklopedin Nationalencyklopedin 12 Intervju Jan Johannesson, Nordform mark- och VA- system AB 13 Björklund, I. m.fl., (1999) Ledningsbyggande med plaströrsystem NPG, Stockholm. sida 7 14 Intervju Conny Carlsson, Kalkylerare NCC Construction Sverige AB 15 Björklund, I. m.fl., (1999) Ledningsbyggande med plaströrsystem NPG, Stockholm. sida Nationalencyklopedin 6

13 2.2 Materialens egenskaper Självfallsledningar i litteraturen Betongrör och betongbrunnar Ett betongrör består av 13 % cement, 80 % ballast, 7 % vatten och eventuella tillsatser. Cement tillverkas av kalksten och märgelsten som efter bearbetning mals tillsammans med gips. Ballasten som är den största beståndsdelen består av naturgrus eller krossmaterial 17. Ett betongrör kan vara oarmerat eller armerat, mindre dimensioner är ofta oarmerade medan större dimensioner är armerade. I betongrörets muffända finns en tätningspackning av gummi 18. Se även Bild 2-1. Gummipackning Bild 2-1: Betongrör Spets Muff Betongrör gjuts med betong av lågt vct (vattencementtal) i stående stålformar som vibrerar under gjutningen så att man åstadkommer en komprimering av betongen direkt. Denna gjutningsmetod tillsammans med det låga vct:et gör att man kan avforma rören i samband med gjutningen, då betongen får en väldigt fast konsistens 19. I armerade betongrör, dimension > 400 mm, används slakarmering eller spännarmering Plaströr och plastbrunnar För framställning av de tre plastmaterial som är aktuella för självfallsledningar, PVC, PE och PP är olja och naturgas de viktigaste råvarorna 20. PVC (polyvinylklorid) består av eten, klor och nedan nämnda tillsatser. PE (polyeten) består av eten 21 och nedan nämnda tillsatser. PP (polypropen) består av propen 22 och nedan nämnda tillsatser. 17 Bagewitz, U. (1994) Ledningsbyggnad system av betong Betongrörföreningen, Stockholm. sida (2007) Nordform -VA handboken Nordform, sida 12 och Nationalencyklopedin Nationalencyklopedin Nationalencyklopedin Nationalencyklopedin 7

14 Självfallsledningar i litteraturen Samtliga tre material tillhör gruppen termoplaster. En termoplast karakteriseras av att den byggs upp av linjära eller förgrenade molekylkedjor samt att den är formbar i uppvärmt tillstånd. För att göra rör av plasten tillsätts bland annat stabilisatorer, smörjmedel, färgämnen, fyllmedel och slagseghetstillsatser 23. Vid montering av avloppsledningar i plast så monteras en tätningsring av gummi på spetsänden av strukturväggsrör. När det gäller släta plaströr är gummitätningen förmonterad i muffändan. Vid låga temperaturer minskar slagsegheten hos plaströr vilket innebär att ju kallare det är desto större risk är det att röret går sönder vid hanteringen. Av de olika rörmaterialen är PVC sämst i detta avseende, under 0 C är slagsegheten försämrad. Rör av PE och PP har oförändrad slagseghet till under -20 C 24. I äldre PVC-rör, tillverkade före år 2000, så hade man bly och tennföreningar som stabilisatorer 25. Dessa är miljöskadliga och har därför förbjudits i Sverige. Det finns dock fortfarande länder som tillåter dessa tillsatser vilket gör att man får kontrollera om de förekommer i de rör som man tänkt köpa, gäller endast rör tillverkade utomlands. 23 Björklund, I. m.fl., (1999) Ledningsbyggande med plaströrsystem NPG, Stockholm. sida 9 24 (2005), Anvisningar för projektering och utförande av markförlagda självfallsledningar av plast, Svenskt Vatten, Stockholm, sida Nationalencyklopedin 8

15 Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 3 Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 Följande stycke är en sammanfattning av aktuella rubriker i AMA Anläggning 07 från Svensk Byggtjänst och Tekniska kontorets (i Jönköpings kommun) Materialoch arbetsbeskrivning för vatten- avloppsarbeten och i förekommande fall rörtillverkares rekommendationer. AMA Anläggning används nästintill av alla beställare inom VA-projekt. I Jönköpings kommun har Tekniska kontoret tagit fram en egen skrift som gör förtydliganden och avsteg från AMA Anläggning 07. Tekniska kontorets skrift gäller vid samtliga VA-arbeten där Jönköpings kommun är beställare. Efter styckena följer kommentarer som speglar författarnas åsikter kring AMA texten. 3.1 B Förarbeten Innan de egentliga rörläggningsarbetena kan starta finns det ett antal förarbeten som måste utföras. Vilka dessa arbeten är och hur omfattande de är beror helt på förhållandena på arbetsplatsen. Bland de första sakerna som sker är en arbetsplatsetablering. Bodar med utrymme för kontor, fikarum, omklädning, toalett och förråd ställs upp, till dessa måste el, vatten och avlopp kopplas. Tillfälliga vägar, containrar för avfall och plats för materialupplag behöver ordnas, liksom skyltning och eventuell inhägnad av arbetsområdet. Om det är frågan om nyläggning sker detta ofta i skogs- eller jordbruksmark vilket medför att trädfällning, slyröjning och vegetationsavtagning eller matjordsavtagning behöver utföras innan man kan schakta i marken. Sker arbetena i befintlig bebyggelse behöver trafikanordningar och avspärrningar göras och om den befintliga bebyggelsen består av gammal industrimark kan marken behövas saneras ifrån olika slags miljögifter. Regler för hur trafikanordningar och trafikanordningsplaner ska utföras skiftar beroende på vem som är väghållare Under vissa omständigheter (t.ex. dåliga markförhållanden eller hög trafikbelastning nära kommande schakt) kan spontning krävas för att uppnå tillräcklig säkerhet mot ras. 26 ontoret/trafikanordningspplaner.4.664ded771163cfcb html aspx

16 Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 Kommentar: Förarbeten är en viktig del av arbetet dels för att de är nödvändiga för att kunna fortsätta med resten av arbetena och för att om de utförs rätt skapas en välorganiserad arbetsplats. En välorganiserad arbetsplats leder till tids- och resursbesparingar under kommande arbeten. En förändring av förarbetenas innehåll har skett under den senaste tiden för arbeten som sker i gatumiljö som förvaltas av Jönköpings kommun. Tidigare har Jönköpings kommun liksom många andra kommuner haft en relativt låg nivå på trafikanordningar vid byggnadsarbeten i gatumiljö. De nya reglerna som trätt i kraft liknar till stora delar de regler som gäller på Vägverkets vägar. Förändringen är positiv då det leder till ökad säkerhet både för trafikanter och för de som utför arbetet. 3.2 CBB Jordschakt I de flesta fall så går en självfallsledning i en jordschakt. CBB kapitlet beskriver allmänt hur en jordschakt ska utföras CBB.3 Jordschakt för ledning I de fall schakten innehåller befintliga ledningar skall de friläggas med handredskap. Ledningsgraven skall utföras med djup och bredd så att ledning och brunnar kan utföras på rätt sätt. Schaktmassor får inte läggas upp på sådant sätt att schaktväggen eller schaktmassorna rasar ner i rörgraven. Vid uppläggning av sprängsten eller liknande på sidorna av schakten skall 0,5 meter på vardera sidan vara fri för att minska risken för nedrullande sten i rörgraven. Om avsättningar görs för framtida serviser eller anslutningar skall det schaktas 1 meter extra utanför avsättningen. Löst material med kornstorlek större än 32 mm får inte finnas på rörgravsbotten om ledningsbädd skall anläggas, om ledningen skall läggas direkt på schaktbotten får inte stenar större än 16 mm finnas på rörgravsbotten. I kanten av rörgravsbotten får material med kornstorlek upp till 60 mm finnas. Därutöver skall rörgravsbotten vara jämn och fri från gropar. Vid avjämning av rörgravsbotten ska man undvika att luckra upp jorden. Det kan undvikas genom att använda en skopa till grävmaskinen utan tänder eller med hjälp av skyffel. Kommentar: Angående uppläggning av schaktmassor och släntstabilitet se Arbetsmiljö. Att man ska schakta 1 meter utanför avsättningar beror på att man vill minimera risken för problem den dagen anslutningen eventuellt skall göras. Det kan vara så att man har sådan otur att det gömmer sig en stor sten eller berg den sista metern. Om så är fallet är det enklare att spränga eller gräva bort det i det tidigare skedet. Vid sprängning finns alltid risken att skada befintliga ledningar i marken. 10

17 Självfallsledningar i AMA Anläggning CBB.31 Jordschakt för rörledning Mellan angivna nivåer skall rörgraven ha jämn lutning. Om schakten övergår från jordschakt till bergschakt skall utspetsning utföras enligt figur CBB/7, se Bild 3-1. Kommentar: På NCC har man haft problem med betongrör som gått sönder med dålig utförd utspetsning som möjlig orsak. Se 4.8 Entreprenadbesiktning. Bild 3-1: Figur CBB/ CBB.311 Jordschakt för VA ledning o d Rubriken finns inte i AMA Anläggning 07 men i RA Anläggning 07.Vid normalfallet med ledning som det behöver schaktas för skall schaktningen utföras enligt Bild 3-2. Bild 3-2: Principritning CBB. 311:1 AMA Anläggning 07 Kommentar: Rörgravens djup bestäms dels av anslutningspunkter för självfallsledningar (nivå på serviser och uppsamlingsledningar) och krav på frostfritt djup för vattenledning. Vanligen blir rörgraven 2-3 m djup. 11

18 Självfallsledningar i AMA Anläggning CEC Fyllning för ledning, magasin m.m. Material som används till fyllning ska ha en homogen struktur och utan lokala anhopningar av sten. Materialet får inte vara förorenat av ämnen som kan skada rör eller fogmaterial. Fruset material får inte användas till fyllning och underlag som är fruset får ej överfyllas CEC.21 Ledningsbädd för rörledning I botten av ledningsgraven behöver man göra en ledningsbädd. Ledningsbädden utgör underlaget för ledningen och ska bestå av ett månggraderat friktionsmaterial (material av typ 2 eller 3B enligt tabell CE/1) som läggs ut till rätt höjd. Största tillåtna stenstorlek i ledningsbädden är 32 mm. Ledningsbädden skall ha en tjocklek av 15 cm och minst 10 cm vid muffar. Ledningsbädden ska packas enligt tabell CE/4, eller kan man välja att packa den indirekt genom packning av stödpackningszonen, se Bild CEC.21 enligt Jönköpings kommun För ledningar av PP och PE skall ledningsbädden utföras av samkross med största stenstorlek 20 mm medan för betongledningar gäller största stenstorlek 65 mm. Packning av ledningsbädden skall i båda fallen ske samtidigt som man packar kringfyllningen. Kommentar: Det avsteg Jönköpings kommun gör ifråga om största kornstorlek i ledningsbädden följer respektive tillverkares rekommendationer. Plaströrstillverkarna rekommenderar 20 mm medan betongrörstillverkarna rekommenderar 65 mm. Denna skillnad innebär en ekonomisk fördel för betongrören då grövre fraktioner är billigare att köpa än finare fraktioner. I de fall man lägger till exempel en spillvattenledning i plast och en dagvattenledning i betong i samma rörgrav blir fallet ofta så att man använder samma ledningsbäddsmaterial för att förenkla transporterna. Ledningsbädden bör aldrig utföras av ensgraderat makadam då det leder till ökade vattenföringar i materialet med urspolningar och sättningar som följd CEC.31 Kringfyllning för rörledning Materialet i kringfyllningen skall vara av typ 2, 3B eller 4 enligt tabell CE/1. För plastledningar som läggs djupare än 2,5 m skall fyllningen utgöras av materialtyp 2 eller 3B enligt CE/1 i AMA Anläggning 07. Om det finns en ledningsbädd skall materialet i stödpackningszonen, se Bild 3-3, vara lika som det i ledningsbädden. Fyllnadsmaterialet får inte innehålla sten med större stenstorlek än 32 mm. På ett avstånd av 0,15 m från ledningen får enstaka sten med största stenstorlek 60 mm finnas. Stödpackningsfyllningen skall utföras direkt efter röret är lagt och fogat. Fyllningen skall understoppas så att den fyller upp hela utrymmet under röret så att upplagstrycket blir jämnt fördelat över ledningen. 12

19 Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 Kringfyllningen skall packas enligt tabell CE/4 i AMA Anläggning 07 om väg, plan eller byggnad skall byggas ovanför ledningen. I övriga fall eller vid flera ledningar i samma ledningsgrav packas kringfyllningen enligt tabell CE/4 upp till översta rörets stödpackningszon. Bild 3-3: Figur CEC/1. Stödpackningszon AMA Anläggning 07 RA Anläggning (Råd och anvisningar) säger att man beroende på rörmaterialet kan ange mer specifika krav på kringfyllnadsmaterialet, till exempel kornstorlek och skarpkantighet hos fyllnadsmaterialet. Kommentar: Regeln kring djupare plastledningar återfinns inte i Anl. AMA 98. Materialtyp 4, som är siltig morän, lera eller lermorän, existerar sällan i packningsbart tillstånd CEC.31 enligt Jönköpings kommun För ledningar av PP och PE gäller största stenstorlek 20mm, för betongledningar gäller för rör < 400 mm största stenstorlek 65 mm och för rör >400 mm största stenstorlek 100 mm. För plastledningarna ska materialet vara samkross medan för betongen säger man materialtyp 2 eller 3B. Betongledningar skall kringfyllas minst 0,3 m över översta röret medan plastledningar minst 0,15 m över översta röret. Packning av kringfyllning får ej ske över plaströr CEC.31 enligt rörtillverkare Rörtillverkare rekommenderar i sin tur kringfyllnadsmaterial som gör vissa avsteg ifrån AMA Anläggning 07. Betongrörstillverkarna Alfarör och Nordform föreskriver båda två olika största stenstorlek beroende på ledningens dimension. För rör < 300 mm rekommenderar man största kornstorlek 65 mm och för ledningar > 300 mm rekommenderar man största stenstorlek 100 mm (2007) VA Handboken, Nordform, Stockholm, sida 95 13

20 Självfallsledningar i AMA Anläggning 07 Plaströrstillverkarna rekommenderar i ett gemensamt dokument Läggning av plaströr att största kornstorlek är 32mm 30. Kommentar: Understoppningen kan lämpligen göras med skyffelns blad, alternativt skyffelns handtag. Betongrörtillverkarnas rekommendationer om största kornstorlek innebär i jämförelse med AMA:s generella bestämmelser och plaströrstillverkarnas rekommendationer att man kan använda mer av det befintliga materialet i rörgravsschakten vilket ger ekonomiska fördelar. Dock gör Jönköpings kommun inte samma bedömning som betongrörstillverkarna vid vilken dimension man kan tillåta grövre kringfyllningsmaterial CEC.3111 Kringfyllning för VA ledning Kringfyllningen skall göras i hela rörgravens bredd och minst 0,3 m över översta röret. Fyllning och packning skall vidare utföras enligt figurerna CEC/2, se Bild 3-4, och CEC/3, se Bild 3-5. Bild 3-4: Figur CEC/2 30 %20IE%20Brochures/Övrigt/Läggning%20av%20plaströr.pdf

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal

Beräkna överförbrukning ( spill ), uttryckt som dels spill (procent) dels som åtgångstal Övning kalkyl 1 Anbudskalkylering ver 1.3 1(5) 1 - Betongplatta på mark 1 Enligt mängdförteckningen till en industribyggnad innehåller en betongplatta på mark 282 m3 betong. Efter gjutning summeras levererade

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Litteraturlista 1 2013 51010

Litteraturlista 1 2013 51010 Litteraturlista 1 2013 51010 16.0 Litteraturlista Facklitteratur TRVK Väg Anläggnings AMA 10 Läggningsanvisningar för jordbruksoch vägdränering; Plast- och Kemibranscherna, Stockholm 1991 Läggningsanvisningar

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus 23 CEC.2112 Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus Schakt för och läggning av dräneringsledning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

P101. Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast ur beställarens synvinkel. Ger råd vid dimensionering och upphandling

P101. Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast ur beställarens synvinkel. Ger råd vid dimensionering och upphandling Schaktfritt byggande av markförlagda VA-ledningar av plast ur beställarens synvinkel P101 Ger råd vid dimensionering och upphandling Syfte: Att säkerställa kvalitet vid schaktfritt ledningsbyggande Målsättning:

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin

Hållbar Materialförsörjning. Sven Brodin Hållbar Materialförsörjning Sven Brodin Ca 415.000m3 = 600.000 ton Från presentation 2011 Dessa mängder ska Tyresö kommun transportera under 5-6 år. Från presentation 2011 Till varje km väg som ska byggas

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp

Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Kvalitetsredovisning Från entreprenör och fastighetsägare vid anläggande av enskilt avlopp Fylls i och undertecknas av den entreprenör som anlägger avloppsanordningen samt fastighetsägare eller innehavare

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

vakuumschaktning, göteborg/borås

vakuumschaktning, göteborg/borås demonstrationsprojekt 10 vakuumschaktning, göteborg/borås Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:10 ISSN 1401-9264 Art nr 06-33 1. Beskrivning En ny metod för vakuumschaktning har provats vid anslutning

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s. Plaströrsåtervinning

Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s. Plaströrsåtervinning Var med och bidra till en effektivare resursanvändning och en bättre miljö! N o r d i s k a P l a s t r ö r g r u p p e n s Plaströrsåtervinning Plaströrsåtervinning Nordiska Plaströrgruppen (NPG) har

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC

Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC Uponor markavloppssystem Ultra Classic samt slät PVC 1 2013 32004 5.3 Uponor markavloppssystem Uponor markavloppssystem är ett självfallsrörssystem för trycklös transport av normalt förekommande dag- och

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021

ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021 ISO 9001/14001 OHSAS 18001 KVALITETS, MILJÖ & ARBETSMILJÖ CERTIFIERAD 1450 ISO/IEC 17021 Västkustens Mark & Asfalt AB Västkustens Mark & Asfalt AB är ett företag i mark- och anläggningsbranschen som grundades

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Bender L- och T-Stöd

Bender L- och T-Stöd Bender L- och T-Stöd Benders stödmurselement tillverkas som standard med en grå rollad yta. Vi kan även erbjuda vissa modeller med slät yta, grafisk design eller gjutna mot matris. Elementen är försedda

Läs mer

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar.

Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ARKAVLOPPSSYSTE ULTRA RIB 2 Ultra Rib 2 är utvecklat för bästa täthet, säkerhet och styrka. Egenskaper som ger många fördelar. 04 2009 32003 5.2 Uponor markavloppssystem Ultra

Läs mer

Grundläggningsarbeten. Byggprocessen. Markarbeten, projektering. Anläggning, byggbeskrivning. Projektering. Projektering Produktion

Grundläggningsarbeten. Byggprocessen. Markarbeten, projektering. Anläggning, byggbeskrivning. Projektering. Projektering Produktion Grundläggningsarbeten Projektering Produktion Byggprocessen Utredning Projektering Upphandling Byggproduktion Förvaltning Rivning Markarbeten, projektering Markförhållanden Ledningar Grundläggningsmetod

Läs mer

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm

Väg 44, Förbifart Lidköping, delen Lidköping-Källby. Region Väst Mattias Andersson Kent Sjöholm Mallen är upprättad IVu TRAFIKVERKET Underlagskalkylbok Väg och Bana TDOK 2011:192 Underlagskalkyl Inmatningsformulär - Sidhuvud Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Projekt- och byggledare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning samt byggledning.

Projekt- och byggledare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning samt byggledning. Curriculum Vitae Peter Aldén SENSUM AB Sätraängsvägen 27 182 56 Danderyd Kompetensprofil och målsättning 20 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som entreprenör och beställare.

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav) 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning 21 000 serviser 29 000 ventiler 30 000 brunnar 3 000 brand/spolposter Totalt 83 000st anordningar 22 000 fastigheter anslutna

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer