Miljöbedömning av fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöbedömning av fastigheter"

Transkript

1 Miljöbedömning av fastigheter Varför Globalt Lagstiftning Nationella mål Branschmål Hur Rivning Rivningsanmälan och rivningsplan Farligt och miljöstörande avfall Verktyg Exempel: Miljöinventering av en byggnad 1

2 Lagstiftning för fastighetsföretag Plan- och bygglagen, PBL Miljöbalken Hyreslagen Jordabalken Ekonomisk redovisning Skattebestämmelser Avtalslagstiftning Mfl Miljöbalken Främja hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö Naturen har ett skyddsvärde och människan ett förvaltaransvar 2

3 Allmänna hänsynsregler Bevisbörderegeln Kunskapskravet Försiktighetsprincipen Lokaliseringsprincipen Hushållnings- och kretsloppsprincipen Produktvalsprincipen Skadeansvaret Förorenade områden Undersökningsplikt för köpare ( jmfr jordabalken ) vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem. endast känt till för privatbostadsfastighet 3

4 16 Miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15.God bebyggd miljö Boverket ansvarar 16. Ett rikt växt och djurliv (2005) Miljoprogram_2003.asp 4

5 Miljöprogrammets övergripande målsättning Energianvändningen för driften av våra hus Materialanvändningen inklusive avfallshanteringen, under produktion och förvaltning Användningen av farliga ämnen under produktion och drift. De kan ha en storpåverkan på ekosystem och människors hälsa. Byggnaders innemiljö ger god komfort och orsakar inte hälsoproblem. Energihushållning Vision Byggnader och anläggningar utformas, byggs och förvaltas så att miljöbelastningen på grund av energianvändningen minimeras Övergripande mål Användningen av köpt energi i bostäder och lokaler ska totalt år 2010 ha minskat med 10% jämfört med år Användningen av olja och el ska minska med 20% under samma period Fem delmål 5

6 Vision Materialhushållning Byggsektorns materialanvändning ska vara långsiktigt hållbar Övergripande mål Mängden byggavfall som deponeras ska fram till 2010 ha minskat till hälften jämfört med år 2003 Fyra delmål Utfasning av farliga ämnen Vision Människor och miljö utsätts inte för negativ påverkan av i byggvaror ingående ämnen eller av i kemiska produkter ingående ämnen som används vid förvaltning av hus och anläggningar Övergripande mål Användning av ämnen som från miljö- och hälsosynpunkt betraktas som oönskade i byggsektorn är år 2020 reducerad till ett minimum Fem delmål 6

7 Säkerställande av en god innemiljö Vision Byggnaders innemiljö ger god komfort och orsakar inte hälsoproblem Övergripande mål Nya byggnader ska utformas och uppföras så att de inte orsakar hälsoproblem Befintliga byggnader som orsakar hälsoproblem ska identifieras och åtgärdas senast 2010 Tre delmål Rivningslov enl PBL Inom detaljplan; för att riva byggnader eller del av byggnader Undantag: byggnader eller del av byggnader som inte omfattas av bygglov vid uppförande 7

8 Rivningsanmälan Skall göras senast tre veckor innan påbörjande av arbetena Inventering av objektet map farligt och miljöstörande avfall utförs Rivningsplan upprättas och bifogas Rivningsplan innehåller hur rivningsmaterialet kommer att hanteras Kvalitetsansvarig ska se till att rivningsplan följs Byggmaterial Enligt Byggvaruregistret används i Sverige olika byggmaterial förändras varje år 100 tillkommer tillhandahålls ifrån ca olika företag 8

9 Alla kemiska ämnen Klassificeringslistan Ca 3000 exempel på kemiska ämnen med farliga egenskaper PRIO prioriteringsguiden Databas för bedömning för vilka ämnen som är acceptabla ur hälsooch miljösynpunkt Begränsningsdatabasen Ca 1000 exempel på ämnen som är begränsade i användning av regler eller är särskilt farliga och som ska fasas ut Kemikalieinspektionens databaser/listor Asbest Asbestos, Lungcancer Brandskyddsmtrl Isolering Skivor Alkaliskydd mattor för betong Fyllmedel i färger, kitt, spackel Kakelfix Golvlim Pluggmtrl 9

10 CFC, HCFC ozonskiktet Värmepumpar Klimatanläggninger Kyl- och frysskåp Cellplast extruderad polystyren Hård polyuretan PUR Polyetenskum PE Kvicksilver centrala nervsystemet, njurar, fosterskador, allergi Lysrör Nivågivare Termometrar, termostater Trappströmbrytare Varmvattenberedare Batterier 10

11 Polyklorerade bifenyler, PCB cancer, immunförsvar, fruktsamhet Kondensatorer Transformatorer Mjukgörare i fogmassor Acrydurgolv Isolerrutor Oljehaltiga elkablar Kadmium blodbrist, njure, benskörhet Plastmtrl (profiler, rör, golv, byggplast Stabilisator eller pigment Ytbehandling av plåt Legering Batterier Lödprodukter Konstnärsfärger 11

12 Bly fosterskador, blodbrist, lever, njure nervsystem Avloppsrör av gjutjärn, skarvar Nivågivare Stabilator i PVC Pigment i färg Plåt Batterier Kablar Rostskydd Koppar vattenlevande org, ackumulerande Tak Fasader Plåt Vattenledningsrör Elkablar 12

13 Zink ackumulerande, giftig för vattenorg Diskbänkar Zinkgalvad plåt Flamskyddsmedel akut förgiftn, hudcancer Textilier Styrencellplast Elektronisk utrustning 13

14 Impregnerat virke: cancer, allergi, mm Koppar Krom Arsenik Organiska tennföreningar Pentaklorfenol Kreosot Trall Stolpar Bryggor Utelek Syllar Utv panel Torpargrund PVC: ackumulerande, fosterskador, cancer mm Klor Dioxiner Org tennföreningar Ftalater (mjukgörare) Stabilisatorer Flamskyddsmedel Pigment Vinylmattor Plattor Plastprofiler Rör Elrör Kabelisolering Ytbeklädnad för isolering 14

15 Färg-, lack- limavfall Pigment Bindemedel Lösningsmedel Torkmedel Konserveringsmedel Biocider Oljeavfall och markföroreningar Oljehaltiga kablar Elmotorer Kontaminerat mtrl, ex betong, jord, massor från spill i industriverksamhet, bensinmack, garage mm Bitumenavfall (PEH) Olje- eller fettavskjiljare Cisterner 15

16 Verktyg: byggmaterial BASTA-systemet (Sveriges Byggindustrier, Skanska, NCC, Peab mfl) SundaHus Miljödata (SundaHus i Linköping AB) MilaB (Byggherreföreningen mfl. ) PRIO, Prioriteringsguiden (Kemikalieinspektionen) Materialguiden (Riksantikvarieämbetet) Byggmiljöguiden (Folksam) Byggigen (databas återanvändning) Miljömanualen (Stiftelsen miljömanualen) Investeringsguiden (Stockholms Stad) Interna verktyg (NCC, JM mfl.) Miljöinventering Införa miljöledningssystem (ISO 14001, EMAS) Kartlägg egen påverkan Sätta upp egna mål och rutiner Säkerställa ständig förbättring Miljöinventera fastighetsbeståndet EcoEffect, Miljöstatus, Miljöbedömning av byggnader, GBTool mfl Komplettera med ekonomiska och sociala aspekter Underhållsplanera utifrån miljöinventeringen och samordna åtgärder 16

17 Managing sustainable real estate developement - a case of a SME real estate company Basuppgifter Inventering I Användning, byggnadsår, area, mediaförbrukning, mätningar, provtagningar Inomhusmiljö Enkät hyresgäster Byggnad Material, ex stomme, ytskikt, fogmassor mm. Riskmaterial, särskild risk för hälsa eller miljö 17

18 Installationer Inventering II Ventilation, uppvärmning, kylning, el, vatten och avlopp Typ av system, material, energi- och vattenförbrukning, EMF Utemiljö Buller, luftföroreningar, hantering av dagvatten Byggnads placering, mängd växtlighet 100% Environmental review Relative comparisons 80% Biodiversity Water cons. 60% Energy cons. Hazardous waste 40% Dangerous waste Recirculation 20% Tenants quest. Electr.magn.rad. 0% Byalaget 16 Handlanden 4 Riksbanken 1 Solögat 12 Strömmingen 6 Strömmingen 7 Noise Light Radon rad. Indoor climate 18

19 Environmental review Final classification ,06 6,96 5,94 6,52 6,72 6, Byalaget 16 Handlanden 4 Riksbanken 1 Solögat 12 Strömmingen 6 Strömmingen 7 Verktyg:miljöaspekter Kriteriebaserade verktyg LCA-baserade Kombination av kriterie- och LCAbaserade 19

20 Verktyg: miljöaspekter Kriteriebaserade Miljöstatus (Swe) Miljöbedömning av byggnader (Swe) Ecoprofile (Nor) NABERS (Aus) CASBEE (Japan) HQE(Fra) Verktyg: miljöaspekter LCA-baserade Eco-Effect (Swe) Eco-Quantum (Hol) Athena (Can) Build-It (Ty) Escale (Fra) Envest (GB) Building Environmental Assessment Tool 2000 (Den) 20

21 Verktyg: miljöaspekter Kombination kriterier och LCA GBTool (Int.) LEED (USA) BREEAM(GB) Equer (Fra) OGIP (Schweiz) 21

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning 1 Dagens rivningar, ombyggnationer och renoveringar ställer stora krav på byggherren/fastighetsägaren som oftast är ytterst ansvarig för att avfallet sorteras

Läs mer

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste

Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste Bygg- och rivningsavfall Construction & Demolition Waste LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsteknik Examensarbete: Alessandro Hamid Insanic Copyright Alessandro Hamid Insanic LTH Ingenjörshögskolan

Läs mer

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering

Materialsortering vid rivning. Förekomst Hantering Materialsortering vid rivning Förekomst REVIDERAD 2006 Materialsortering vid rivning Förekomst - Version 2006 Syfte med skriften En förutsättning för ett miljömässigt bra omhändertagande av rivningsmaterial

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

Materialsortering vid renovering och rivning

Materialsortering vid renovering och rivning Materialsortering vid renovering och rivning MATERIALSORTERING VID RENOVERING OCH RIVNING Denna trycksak baseras på skriften Materialsortering vid rivning och har tagits fram inom ramen för miljömiljardsprojektet

Läs mer

Miljöklassning av byggnader -

Miljöklassning av byggnader - Miljöklassning av byggnader - Inventering av metoder och intressenters behov Åsa Sundkvist 1, Ola Eriksson 2, Mauritz Glaumann 2, Sara Bergman 3, Göran Finnveden 1, Sten Stenbeck 3, 4, Helene Wintzell

Läs mer

Materialsortering. vid rivning och renovering

Materialsortering. vid rivning och renovering Materialsortering vid rivning och renovering Denna trycksak har tagits fram av Miljöförvaltningen i Stockholm. Denna upplaga utges gemensamt av VVS-Installatörerna, Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG

PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG PROGRAM FÖR BOSTÄDER MILJÖANPASSAT BYGGANDE GÖTEBORG Fastställd av fastighetsnämnden 2009-05-04 Projektorganisationen för Miljöanpassat byggande i Göteborg: Styrgrupp Peter Junker, Fastighetskontoret Stephan

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3

Bilaga 3 - Miljömål. 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft 3:1. Översiktsplan 2006 Österåkers kommun Bilaga 3 - Miljömål Riksdagen antog i april 1999, 15 nationella miljökvalitetsmål som är formulerade utifrån den miljöpåverkan naturen tål och syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation. Ett 16:e

Läs mer

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen! Eva Lennström Kommunstyrelsens ordförande Välkommen! Välkommen till Järfälla kommuns MiljöDIPLOMering! Det är ett miljöledningssystem som riktar sig till företag, föreningar, kommunala enheter och andra verksamheter inom vår kommun. För enkelhets

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Förorenade byggnader. Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005

Förorenade byggnader. Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005 Förorenade byggnader Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005 Förorenade byggnader Undersökningar och åtgärder NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933

Läs mer

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Mars 2009 P U B L I K AT I O N P 95 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Mars 2009 Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet Svenskt Vatten påtar sig

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare

Miljöbalken. Så berör den dig som medborgare 1 Miljöbalken Så berör den dig som medborgare 2 Miljön är vår gemensamma egendom MILJÖN BESTÄMMER livskvaliteten såväl lokalt som globalt. Och vi vill alla ha en bättre miljö. Under senare decennier har

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun antaget av kommunfullmäktige 2011-07-07 reviderad version antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10 Sammanfattning Sverige har som nationellt miljömål att uppnå

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, kapitel 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Kapitel 1 Skolans värdegrund

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer