Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser"

Transkript

1 odlingslotter regler bestämmelser till hemsidan Malmö stad Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser Arrendeenheten Fastighetskontoret

2 Innehållsförteckning 1. Regler arrendatorer Tillåtna arrendatorer Medarrendator PUL Adressändring Fastighetskontorets arbete Regler för uppsägning eller överlåtelse av odlingslott Vid delning av hushåll Vid sjukdom/dödsfall Överlåtelse till vän eller släkting Andrahandsavtal Uppsägningsrutiner icke delgivningsbara personer Återbetalning av odlingslottsarrende Regler för odlingslottskön Generella regler för odlingslotter Arrendet Odling och skötsel Byggnation Nyttjande/skötsel Uppsägning och avflyttning Uppsägning vid utebliven arrendeavgift (9)

3 3 (9) 1. Regler arrendatorer 1.1 Tillåtna arrendatorer Privatpersoner skrivna i Malmö kommun som har fyllt 18 år. Avtalet tecknas med endast en person (ett personnummer). Under övriga noteringar i avtalet kan en person läggas till som delarrendator, men huvudarrendatorn är den person som ansvarar för betalningar av arrende och att lotten sköts enligt FKs bestämmelser och regler. Vid flytt från kommunen får odlingslotten behållas förutsatt att avtalets bestämmelser fortsätter att följas. Det är endast tillåtet att hyra en odlingslott per person och per hushåll. Vid de tillfällen det inte finns kö till ett område kan två odlingslotter få hyras med förbehållet att FK kan återkalla en av lotterna om kö till det specifika området uppstår. Förskolor/föräldrakooperativ/scoutkårer och dylikt kan arrendera en odlingslott. Avtalet står dock på en av de anställda/en medlem (och dennes personnummer) i föreningen och detta ska vara en person som är folkbokförd i Malmö kommun. 1.2 Medarrendator I de fall någon önskar dela en lott med en annan eller flera andra personer kan dessa skrivas in (med namn och personnummer) i avtalet i rutan för Särskilda bestämmelser på avtalets baksida. Det är sedan ok att göra en överlåtelse av avtalet till en sådan person. 1.3 PUL Kunden accepterar att de blir registrerade i vårt fastighetsregister i enlighet med PUL. Detta står i avtalet. 1.4 Adressändring Arrendatorn är skyldig att förse FK med uppgifter kring eventuellt ny adress vid flytt. 1.5 Fastighetskontorets arbete Fastighetskontoret sköter administrationen avseende arrendeavtal, köer till odlingslottsområdena och faktureringen av arrendeavgifterna för odlingslotterna mm. Fastighetskontoret genomför regelbundna kontroller av odlingslotterna och äger tillträde till arrendestället för besiktning och inspektion.

4 4 (9) Fastighetskontoret tillser också att vatten kopplas på till områden inför odlingssäsongen och handhar även anslagslagstavlor, containers, toaletter/bajamajor samt skötsel av gemensamhetsytor och gångar på odlingsområdena. 2. Regler för uppsägning eller överlåtelse av odlingslott Samtliga uppsägningar av odlingslotter ska ske skriftligt, antingen via brev eller via undertecknat avtal för uppsägning. Även räknas som skriftligt underlag för uppsägning. 2.1 Vid delning av hushåll Överlåtelse accepteras till en av två parter med registrerat boende på gemensam adress. Det ursprungliga avtalet sägs upp och det skrivs ett nytt avtal med den ena parten. 2.2 Vid sjukdom/dödsfall Överlåtelse accepteras till annan person i samma hushåll eller till barn i familjen. Det ursprungliga avtalet sägs upp och det skrivs ett nytt avtal med den nya arrendatorn. Hantering av odlingslott vid dödsfall då ingen annan part är intresserad av att ta över lotten: uppsägning med utskrivet underlag från KIR om avliden person. Bekräftelse av uppsägningen skickas till dödsboet eller till annan av anhöriga angiven adress. 2.3 Överlåtelse till vän eller släkting Överlåtelse till vän eller släkting vid uppsägning av odlingslotten är endast tillåtet om denna person tidigare har blivit inskriven i avtalet (med namn och personnummer, se punkt 1.2 ovan) eller är framme i kön vid det aktuella tillfället. 2.4 Andrahandsavtal Ingen andrahandsuthyrning av odlingslotter är tillåten. Att i andra hand själv hyra ut lotten till annan part medför uppsägning.

5 5 (9) 2.5 Uppsägningsrutiner icke delgivningsbara personer I de fall en person inte hämtar ut sin uppsägning skickad med rekommenderat brev eller om en ny adress till kolonisten inte finns och uppsägning föreligger p.g.a. av misskötsel och utebliven betalning gäller följande rutiner: 1. En tydlig bild på lotten tas i samband med besiktningen av den. Bilden ska tydligt visa hur lotten ser ut och vilka eventuella tillhörigheter som finns på den. 2. Lotten sägs upp 3. Eventuella tillhörigheter (t.ex. trädgårdsmöbler eller verktyg) tas om hand och hålls i förvar i 3 månader efter uppsägningen. 4. Lotten röjs av och erbjuds en ny arrendator. Odlingslotter som är misskötta samt som det inte finns någon arrendeavgift inbetald för och arrendatorn inte blivit delgiven uppsägningen, återtar vi lotten och hanterar den efter följande rutin. Lotten fotograferas i det skick den har lämnats och efter det att lotten har fotograferats städas den av och arrenderas ut på nytt. I det fall det finns saker av värde på lotten vid återtaget, omhändertas dessa i tre månader ifall de efterfrågas. Därefter slängs de. I de fall en lott används men någon arrendeavgift inte är erlagd och uppsägning skickad med rekommenderat brev inte hämtas ut, gäller följande rutin. Först sätts ett inplastat meddelande upp på lotten med information om att utebliven betalning nu genererar uppsägning och att arrendatorn ska kontakta arrendeenheten inom två veckor. I de fall arrendatorn inte kontaktar oss inom utsatt tid så sägs lotten upp efter fotografering och omhändertagande av eventuella tillhörigheter. Därefter sker avröjning av samt fräsning av jorden och sedan arrenderas lotten ut till ny kund. 2.6 Återbetalning av odlingslottsarrende Arrendatorn har ej rätt till avträdesersättning vid arrendets upphörande. Bestämmelserna i 11 kap 5-6 a jordabalken ska inte äga tillämpning på odlingslottsavtalen.

6 6 (9) 3. Regler för odlingslottskön 1. Man blir automatiskt inaktiverad i kön om man tackat nej till tre erbjudanden. 2. Man får stå i kö till valfritt antal odlingsområden/lotter. Det som avgör när man blir erbjuden en lott är inskrivningsdatum i kön och hur snabbt kön rör sig. 3. Man får inte med hjälp av FK byta lott utan att stå i kö för en ny lott så länge inte den lott man innehar har blivit icke brukningsbar, d.v.s. t.ex. blivit vattensjuk eller överskuggad av höga träd i närheten, eller om FK måste lägga ner området och lotterna tas bort. Vill man byta lott under pågående odlingslottsarrende utan att ovan nämnda orsaker råder får man ställa sig på nytt i kön och invänta nytt erbjudande om ledig lott. 4. Om man tidigare har misskött ett arrende av en odlingslott genom att inte betala fakturan eller inte använda lotten i enlighet med de direktiv som ges av avtal/regler så har blir man spärrad från att på nytt teckna avtal under kvarvarande säsong. 5. Om man har blivit uppsagd p.g.a. misskött arrende och/eller utebliven arrendeavgift mer än två gånger blir man spärrad hos oss för tecknande av nytt avtal under ett år. Blir man sedan uppsagd en tredje gång spärras man helt för tecknande av nytt arrendeavtal för odlingslott. 4. Generella regler för odlingslotter 4.1 Arrendet Odlingslotter hyrs ut i befintligt skick av Fastighetskontorets arrendeenhet. 4.2 Odling och skötsel På odlingslotten har du rätt att odla grönsaker, frukt, bär och blommor. Det är inte tillåtet att sälja grödorna inom odlingslottsområdet. Oönskad vegetation på och i anslutning till odlingslotten ska regelbundet hållas efter och tas bort. Fruktträd och/eller andra träd får planteras på odlingslotten men ska placeras minst två (2) meter innanför odlingslottens gränser. Träden får max vara 2 meter höga.

7 7 (9) Arrendatorn är ansvarig för att hålla gångarna utmed sin odlingslott fria från ogräs. Växtlighet som sträcker sig ut över odlingslottens gränser ska tas bort. Det är inte tillåtet att använda kemiska bekämpningsmedel mot t.ex. oönskad växtlighet eller ohyra eller på något annat sätt försämra kvalitén på marken på odlingslotten. Det är tillåtet att använda markduk på lotten, dock måste denna bestå i material som är nedbrytbart och miljövänligt. Det är tillåtet att täcka över delar av lotten med halm under vintertid. Halmen måste till nästa säsong tas om hand och slängas i för detta avsedd container/kompost. 4.3 Byggnation OBS! Det kan förekomma skillnader i reglerna för byggnation mellan de olika odlingsområdena. I detta fall finns särskilda regler nedskrivna för det aktuella området. Ditt odlingslottsnummer ska alltid vara väl synligt på odlingslotten. Behöver du ett vindskydd så skall det byggas av stående eller liggande träpanel. OBS! Inga heltäckande skivor av trä, plåt eller plast får användas och man får inte heller täcka vindskyddets sidor med presenningar, tyg eller liknande. Det är viktigt att man bygger sitt vindskydd efter tillåtna mått: max 2 meter långt, 2 meter brett och 1,7 meter högt. Vindskyddet kan bestå av en, två eller tre sidor, men det får inte bestå av en fjärde sida, tak eller takliknande konstruktion. Det går bra att använda en presenning över vindskyddet som skydd mot väder men denna ska hållas ihoprullad då den inte används. Vindskyddet ska byggas i enhetligt material och får målas i enhetliga färger. Det är endast tillåtet att bygga ett vindskydd per odlingslott. Har du parasoll som sol- och regnskydd ska detta tas ner när du inte är på odlingslotten. Staketet runt din odlingslott får vara upp till 60 cm högt och det skall vara byggt av nätstaket eller träribbor. Även staketen ska byggas i enhetliga material och målas i enhetliga färger. Om du väljer att anlägga en häck i stället för ett staket så ska häcken klippas regelbundet samt vara max 1,5 meter hög. Det är inte tillåtet att använda taggtråd. Det är endast tillåtet att hårdgöra en yta på 10 % av lotten. Du får använda betongplattor eller marktegel, inte singel eller makadam. Det är inte tillåtet att gjuta betongfundament på lotten.

8 8 (9) Vill du bygga en drivbänk går det bra, men en drivbänk är inte ett växthus och syftet med drivbänken är att odla upp och skydda små plantor som senare ska omplanteras på odlingslotten. Drivbänken får vara upp till 1 meter bred, 2 meter lång och 1,2 meter hög. Man får endast bygga en drivbänk per odlingslott. Material som är godkända för drivbänksbygge är glas, plast eller fiberduk. Man får endast använda hela bitar som är fastsatta och som inte skräpar ner på odlingslotten eller dess närområde. Det är tillåtet att bygga en redskapslåda som man kan förvara sina redskap i. Denna låda ska byggd av enhetligt material och det är inte tillåtet att använda gamla kylskåp, plåtskåp, inomhusmöbler eller liknande. Måtten för lådan får max vara 0,6 x 0,6 x 2 meter. Det är bra om du kan anlägga en egen kompost på lotten. Denna ska endast innehålla växtmaterial. Inga matrester eller annat avfall får slängas i komposten. Samtliga träkonstruktioner på odlingslotten ska byggas i enhetligt material och hållas välskötta. Diverse material som nyttjas till skötsel av odlingslotten ska plockas undan när dessa inte används. Något övrigt material får inte förvaras på odlingslotten utan endast material som används för odlingsändamål är tillåtna. Partytält, campingtält, hammockar och större badbassänger är inte tillåtna på odlingslotterna. Stolpar/växtstöd på odlingslotten får max vara 1,80 cm höga och placerade minst 2 m från grannen. 4.4 Nyttjande/skötsel Vid bevattning av odlingslotten används med fördel vattenslang och/eller vattenspridare. Det är tillåtet att vattna i max två (2) timmar då det är många som vill vattna. Det är tillåtet att grilla på odlingslotten i för detta lämpliga redskap. Det är dock förbjudet att göra upp eld på marken på och utanför odlingslotten. Det är inte tillåtet att ha djur (som t.ex. kaniner eller fåglar) permanent på odlingslotten. Om du har din hund eller katt med dig får de inte springa lösa på odlingslottsområdet, utan ska vistas kopplade på din odlingslott. Odlingslotten skall hållas ren och prydlig, inte bara på sommaren utan hela året runt. Det är absolut förbjudet att kasta sopor såväl på odlingslotten som utanför och i kringliggande område. Skräp av alla slag ska kastas i container eller förvaras snyggt i soppåsar till dess att de kan slängas på rätt ställe. Under vissa perioder, under våren och mot slutet av säsongen finns containrar utplacerade

9 9 (9) på odlingslottsområdena. Dessa är till för trädgårdsavfall. Tänk dock på att även kompostera trädgårdsavfall den nybildade jorden utgör en god näring för dina växter. 4.5 Uppsägning och avflyttning Vid uppsägning av/avflyttning från odlingslotten ska man städa och plocka undan sina saker. Annars tas dessa om hand 15 dagar efter uppsägnings dag och förvaras hos Fastighetskontoret i tre månader. Vatten- och toalettnycklarna ska lämnas tillbaka tillsammans med det underskrivna arrendeavtalet eller annan skriftlig uppsägning av arrendeavtalet. 4.6 Uppsägning vid utebliven betalning Arrendeavgiften skall erläggas utan anfodran i förskott senast sista vardagen före varje betalningsperiods början genom insättning på fastighetskontoret bankgirokonto , företrädes vis med utsänt inbetalningskort. Arrendatorn får sin första avi skickad i början på december med förfallodatum sista vardagen i december. Inom ca 30 arbetsdagar efter förfallodatum skickas obetalda arrendeavgifter vidare till inkasso. Inkassokravet skickas i sin tur till arrendatorn med förfallodatum inom två veckor.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

Hur ska en ansökan se ut?

Hur ska en ansökan se ut? Bygglov av kommunen Om ett ärende kräver bygglov ska ansökan först godkännas både av koloniens styrelse och av kommunens fastighetskontor. Styrelsen anger på ansökan om de tillstyrker eller avstyrker det

Läs mer

Odling på BRF Skogsgläntans Koloniområde

Odling på BRF Skogsgläntans Koloniområde Odling på BRF Skogsgläntans Koloniområde Miss Rädisa 2002 Anders Kohkoinens grönsaksland, ett telefonkort brevid som storleksreferens. - Information, regler och avtal Anders Kohkoinen Kolonilottsansvarig

Läs mer

Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11. Om kolonier i Malmö 2008

Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11. Om kolonier i Malmö 2008 Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11 Om kolonier i Malmö 2008 KOLONIUTREDNING 2008 Innehåll FÖRORD... 1 1 OM KOLONIER I MALMÖ... 3 2 MALMÖS OLIKA KATEGORIER AV KOLONIOMRÅDEN... 5 3 AVTAL KOMMUNEN-FÖRENINGEN-KOLONISTEN...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21

Bostadsrättsföreningen Ravalen. Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 Bostadsrättsföreningen Ravalen Av styrelsen antagna ordningsregler 2013-01-21 1 (10) 1. Inledning... 3 1.1 Ansvar för ordningen... 3 1.2 För vem gäller reglerna... 3 1.3 Information... 3 2. Innanför bostaden...

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ;

Allmänna villkor. Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Fixer Göteborg AB ; Fixer Göteborg AB Hemsida: www.fixer.nu E-post: info@fixer.nu Org.nr: 556821-2205 Följande avtal

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna Information till dig som flyttar in VÄLKOMMEN TILL NYBRO BOSTAD Nybro Bostads AB är ett kommunalt aktiebolag. Vi äger och förvaltar ca 2000 lägenheter samt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

BRF Inspektoren. Informationsbroschyr. I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till.

BRF Inspektoren. Informationsbroschyr. I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. i Informationsbroschyr BRF Inspektoren I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. Spara den den kan ge dig svar på frågor som kan dyka upp. Vi är delägare!

Läs mer

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3.1. Balkonger - allmänna regler Till varje lägenhet på övre våningen i bostadsområdet finns balkong. En balkong kan utnyttjas på många trevliga sätt, men innebär också att

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella.

Anslagstavlor öppna för alla finns i uppgångarna. Tag bort meddelandena när de inte längre är aktuella. 1 ANDELSTAL Framgår av bifogad lista. 2 ANDRAHANDSUTHYRNING Styrelsen måste tillfrågas skriftligen se stadgarna. Policyn är att det i normalfallet är OK i upp till två år (ett år med förlängning i ytterligare

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$

t*- l.t;.. F*{.& {*;i olbäskem I tsohu$ t*- l.t;.. F*{.& {*;i?å olbäskem I tsohu$ Ordnings / trivselregler för brf Solbacken i Bohus Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun! Vi hoppas att ni genom att ta del

Läs mer