INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för 2013 avgiven vid årsmöte fred 30 maj, Filadelfiakyrkan, Stockholm. INLEDNING Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaks på vårt första år som gemensamt medarbetarförbund. Fusionen av de olika personalförbunden som fanns i modersamfunden; Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan såg bildandet av vårt nya medarbetarförbund vid årsmötet i Sunne, januari Då hette vi Gemensam Framtids Medarbetarförbund (GFMed), eftersom vårt samfund då hade namnet Gemensam Framtid. I samband med kyrkokonferensen i Karlstad maj-13 fick vårt samfund namnet Equmeniakyrkan (EK). Vi följde efter, och heter idag; Equmeniakyrkans Medarbetarförbund (EqMed). Vad är vi då, för vilka finns vi till för, vad vill vi göra? I det medlemsbrev som under året skickades ut, och i den broschyr som togs fram för information och rekrytering saxar vi; Medarbetarförbundet finns till för dig som arbetar i Equmeniakyrkan eller arbetat i dess bildarsamfund, som pastor, diakon, missionsarbetare, ungdomsledare, musiker, vaktmästare, administration eller i någon annan tjänst. - Vi vill att kyrkan skall vara världens bästa arbetsplats. I den målsättningen behöver vi varandra. Med tankar, idéer, stöd, visioner, och mycket annat. - Medarbetarförbundet erbjuder och inbjuder till mötesplatser för alla våra medarbetare. Ibland tillsammans alla, andra gånger den enskilda medarbetarkategorin. - Vårt fackförbund, Vision Ekumeniska, arbetar med de fackliga frågorna; avtal, lön, förhandlingar mm. - Medarbetarförbundet arbetar med identiteten och rollen som pastor, diakon, missionär ungdomsledare, musiker mm. Genom att skapa mötesplatser som Vinterkonferensen, vår hemsida, bygga personliga relationer och nätverk vill vi verka för yrkesstolthet och arbetsglädje! - Vi vill att alla skall vara med! Ju fler vi är i vårt medarbetarförbund, ju mer kan vi göra. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN Styrelsen har under året, utöver ett konstituerande möte, haft fyra ordinarie sammanträden. Arbetsutskottet (AU) där Ordf., sekr. och kassör ingått, har utöver detta sammanträtt vid tre tillfällen. Korrespondens och överläggningar har förts via e-post och telefon emellan styrelsemötena. Styrelsearbetet har fungerat bra. Ledamöterna kompletterar varandra väl för att vårt medarbetarförbundskall fungera bra, inåt som utåt. Styrelsens uppgift är att värna om medarbetarnas arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter. Förberedelse, inbjudan och genomförande av gemensamma mötesplatser är en del av det. Brev, utskick, information om det som är aktuellt för våra medarbetare har skett under året. En broschyr trycktes under året upp tillsammans med Roll-up, för information och rekrytering. I samband med kyrkokonferens, kallelsedagar på

2 THS och regionssamlingar har Ordf. och styrelseledamöter funnits på plats med utställning, information, samtal och rekrytering. EqMed låter sig representeras i flera, närstående sammanhang. Under året har förbundet genom styrelsen haft representation i följande instanser; EK ansvarsnämnd, fortbildningskommitté, THS utbildningsråd, Ledningsgruppen för personalvård samt Stockholm Kristliga Ynglingaförenings stipendiefond. Information ifrån de olika sammanhangen följer framöver. Årsmötet 2013 hölls i anslutning till vinterkonferensen på Quality hotel Selma Lagerlöf, 9 januari Sunne. God tillslutning och bra atmosfär präglade årsmötet. Det var det första årsmötet för vårt nya medarbetarförbund. En hel del nya val förrättades. Tack till interrimstyrelsen med dess ordförande Curth Sandström genomfördes. Bikupesamtal om syfte, behov och arbetssätt för det nya förbundet gav värdefull inriktning för den nya styrelsen. Fastställande av nya stadgar beslutades, tillika med att ett extra årsmöte utlystes till maj 2013, eftersom inte alla de gamla förbundens redovisningar fanns tillgängliga. Det extra årsmötet hölls i samband med Gemensam Framtids kyrkokonferens i Karlstad 9 maj. Full och tacksam ansvarsfrihet beviljades då styrelserna för Missionsarbetarna (MAF) och diakonerna (DIAK). Frågan om ansvarsfrihet för styrelserna för GFMed och PRF föreläggs innevarande årsmöte 2014, då detta pga. hälsoskäl inte kunnat genomföras tidigare. SBPs (Svenska Baptistsamfundets Personalförbund)styrelse har sedan tidigare beviljats ansvarsfrihet. Beslut fattades också om att vi ville fortsätta och inbjuda till Vinterkonferens -15, tillsammans med Equmeniakyrkan och Equmenia, arbetet med ny hemsida fortsätter, Tro & Liv i en ny form och att Medarbetarkören planerar en resa till Filippinerna ht-14. Styrelsen har under året bestått av; Mats Carlsson, Ordf., Anna Berndes, vice Ordf., Paul Enlund, sekr, Perarne Lindberg, kassör, Curth Sandström, kassör, Lilian Edman, Alf Englund, Maria Johansson, Ola Osbeck, Ingvar Stenberg, Lennart Thorsell och Monika Thorängen- Hjelm. Då Perarne Lindbergs liv hastigt avslutades ht-13, övertog Curth Sandström ansvaret för ekonomin. VINTERKONFERENS 2013 Årets vinterkonferens hölls på Hotell Selma Lagerlöf, Sunne, 7-10 januari. Temat för konferensen byggde på Gemensam Framtids fyra ledord; Följa, Möta, Lära, Tjäna. 450 medarbetare ifrån Gemensam Framtid möttes till gudstjänst, seminarier, samtal, bön och mycket annat. Gäster och huvudtalare denna gång var hämtade ifrån Church of Scotland, the Evangelical Covenent Church USA, Holy Trinity Brompton Church, London tillsammans med egna medarbetare ifrån Sverige. En arbetsgrupp under ledning av Curth Sandström hade förtjänstfullt arbetat och planerat sedan den förra vinterkonferensen. Utfallet och utvärderingarna blev positiva också denna konferens; som någon skrev; Mat, resa, boende, seminarier, storsamlingar mm. Mycket bra. Lämnar Sunne inspirerad och med hopp för vår kyrka och ungdomsorganisation." Arbete med Vinterkonferens -15 är i full gång. Sunne blev en positiv erfarenhet. Nu möts vi där igen januari 2015 under temat; En kyrka för hela livet som förvandlar dig, som förvandlar mig, som förvandlar världen.

3 EKONOMI Den ekonomiska redovisningen kommer att visa på, att året varit speciellt på många sätt. Dels på grund av efterdyningar från 2011 och 2012, dels på grund av ett minskat medlemsantal. Medarbetarförbundet har en stabil ekonomi, men är självklart beroende av att ha tillräckligt många medlemmar, för att inte åderlåtas ekonomiskt. Därför påbörjade vi under hösten 2013 arbetet med att kunna använda oss av Repet, som en kanal för att nå ut till alla medarbetare. Det första utskicket gjordes i början av 2014 med gott resultat. Året 2013 förde med sig stora kostnader, som årsredovisningen kommer att visa, men trots detta lämnade vi året med ett kapital på just under en halv miljon kronor. ANSVARSNÄMND Equmeniakyrkans ansvarsnämnd möttes till sammanträde vid tre tillfällen under året. EqMed har representerats av Karin Fritzon och Mats Carlsson. PERSONALVÅRDEN Personalvården har funnits i ungefär 35 år som initierades av Sv. Baptistsamfundet. Efter hand involverades även personalvårdare från dåvarande Örebromissionen. Gruppen har utgjorts av både pastor, själavårdare, psykoterapeuter och någon psykiater. Den gruppen har mötts minst ett par gånger per år för att samråda och ge varandra stöd och hjälp i personalvårdsarbetet. Alla kategorier av anställda och även deras anhöriga inom samfunden har kunnat söka och få hjälp. Efter samgåendet för Sv. Baptistsamfundet i Equmeniakyrkan pågår nu en fin process för att mer och mer lära känna varandras personalvårdare. Därmed även känna till de goda resurser som finns inom samfundens (EFK och EK) personalvård. Vi har nu tillgång till en bank av resurspersoner uti landet, som vi kan anlita beroende på vilka behov som kommer oss till del från anställda inom samfunden. Ett tiotal handledningsgrupper har varit igång under det gångna året, där deltagarna varit från flera samfund. Dessa grupper har EFK administrerat och vi har haft ett ansvar för ledartilldelning. Ett tjugofemtal handledningsgrupper har EK haft under året och de har administrerats från centralt håll. Vi har arbetat med att hitta vägar för samverkan, när det gäller dessa grupper. Det arbetet fortgår hela tiden. Flera har varit engagerade som själavårdare i medarbetardagar och även vid hemkomstdagar för missionärer. Där har samtalskontakter knutits som i en del fall lett fram till fortsatt kontakt med en själavårdare eller psykoterapeut på orten, där man bor. Vi har ett fortgående samordningsansvar, till exempel, när en anställd inom samfunden hör av sig för att hitta någon att samtala med. Då är listan med resurspersoner en stor tillgång. Många har enskilda samtal vid ett tillfälle men det kan också bli en serie av samtal. På de båda samfundens hemsidor finns information om personalvårdens möjligheter att hjälpa. Där finns namnen på kontaktpersonerna och vad samtalshjälpen kostar.

4 FORTBILDNING Medarbetarlyftet var under året en fortbildningssatsning för alla anställda inom Gemensam Framtid och Equmenia. Den tog sin start i samband med vinterkonferensen jan-13 i Sunne. Målet var att stärka och inspirera varje anställd så att; Gemensam Framtid och equmenia blir en livskraftig kyrka där människor får möta Kristus och livet förvandlas för mig, dig och världen. Fortbildningen var formad kring Gemensam Framtids fyra ledord, Följa, Möta, Lära och Tjäna där varje ord bildade ett spår. Medarbetarlyftet omfattade några av föreläsningarna under Vinterkonferensen 2013 och alla seminarier, fyra kursdagar tiden mars 2013 jan 2014 vid Gemensam Framtid/Equmenias folkhögskolor samt sex regionala samlingar i mindre grupper. Den förutvarande fortbildningskommittén avslutades i och med medarbetarlyftet. Arbetet med kommande fortbildning för medarbetare efter medarbetarlyftet är i skrivande stund i sin linda. EqMed har i dialog med ansvarig för Equmeniakyrkan påvisat det stora behovet av kompetensutveckling och fortbildning för alla kategorier medarbetare. Vi vill finnas med i processen där andlig vägledning, fortbildning, handledning och gemensamma mötesplatser blir fyra ben för våra medarbetares tjänst i samhälle och församling. THS UTBILDNINGSRÅD Medarbetarförbundet finns representerat i THS utbildningsråd, där även representanter för skolans huvudmän, liksom från lärar- och studentgrupper deltar. Under året har man på högskolan bl.a. arbetat med en översyn av de akademiska programmen, samt innehållet i utbildningsprogrammet för pastorskandidater som ligger vid sidan om det akademiska programmet. I detta arbete har vi i utbildningsrådet diskuterat frågorna om "Vad är kvalitét i pastorsutbildningen och vilka kompetenser är viktigast att stärka för pastorer i framtidens församlingar". Representant från medarbetarförbundet har under året varit Anna Berndes STOCKHOLMS KRISTLIGA YNGLINGASFÖRENINGS STIPENDIEKOMMITTÉ Stiftelsens intäkter består av avkastningen från förvaltningen av dess kapital som är placerad i olika finansiella tillgångar samt anslag från stiftelsens grundare Stockholms Kristliga Ynglingaförening. Under 2013 beviljades kronor i stipendier fördelade på 25 stipendiater. Stipendiekommittén består, förutom av styrelsen, av en representant med en personlig suppleant utsedda av vardera Evangeliska Fosterlandstiftelsen, Metodistkyrkan i Sverige (MK), Svenska Baptistsamfundet (SB) och Svenska Missionskyrkan (SMK). Stipendiekommittén beslutar om vem som tilldelas stipendium och med vilket belopp. MK har representerats av Solveig Högberg och Alf Englund, SB av Elaine Lindblom och Mats Carlsson, SMK av Ulla-Marie Gunner och Paul Enlund. Då MK, SB och SMK bildat ett nytt samfund under året har stiftelsens stadgar under året ändrats i linje med detta. Kommande år kommer Equmeniakyrkan utse representanter till kommittén.

5 REGIONERNA Då Equmeniakyrkans 7 regioner har en viktig roll för våra medarbetare, tillskrev EqMed alla de regionala kyrkoledarna om vår vilja till samarbete och dialog i de olika regionerna. Styrelsen utsåg kontaktpersoner för regionerna som fördelade sig på följande; Region Nord Maria Johansson Mitt Lennart Thorsell, Svealand Alf Englund, Väst Ingvar Stenberg, Stockholm Anna Berndes, Öst Ingvar Stenberg och Syd Alf Englund. I samband med regionsamlingar för medarbetare har EqMed deltagit med information, dialog och samtal. TRO & LIV Då den tryckta tidsskriften Tro & Liv lades ned under 2011, har samtal förts om ev. fortsättning fast i annan form. Det fanns tankar om tro & liv i form av årsbok, eller ny form på hemsida. Under 2013 tog THS kontakt med EqMed om Tro & Liv. Detta har utmynnat i ett samarbete oss emellan i en ny skriftserie Tro & Liv, som ser dagens ljus under Konceptet och tankarna bakom skriftserien är följande; En skriftserie som utkommer två gånger per år, dels i tryckt form, dels tillgänglig på nätet. Ett tydligt samarbete mellan EqMed och THS Ad hoc -teologi: enkla skrifter med ett aktuellt innehåll. Inte tunga akademiska arbeten, utan antologier, konferensvolymer, artikelsamlingar på visst tema. Publicering genom tryckning (begränsad upplaga) samt gratis på nätet. Medlemmarna i EqMed får skriften hemskickad som en del av medlemsservicen. EqMed använder även skriften vid rekrytering av nya medlemmar, och ambitionen är att nya skrifter ska finnas till Vinterkonferensen (januari) och Årskonferensen (maj). Ambitionen är att utkomma med två skrifter per år EqMed diskuterar möjligheten att höja medlemsavgiften något för att finansiera distribution av skrifterna till sina medlemmar Det är även möjligt att prenumerera på Tro & Liv utan att vara medlem i EqMed. Ansvariga för skriftserien är en redaktionsgrupp bestående av 3-4 personer, två från THS, en från EqMed. (Förslagsvis Joel Halldorf (sammankallande), Sune Fahlgren och Mats Carlsson). THS håller lager och sköter administration av enskilda beställningar. I gengäld får THS inkomsterna från enskilda beställningar. EqMed betalar för de skrifter som de skickar ut till sina medlemmar, använder för rekrytering av nya medlemmar och skickar ut till Tro & Liv-prenumeranter. Tryckeriet ombesörjer distribution till medlemmar och prenumeranter. Tryckning av den första skriften finansieras genom bidrag från Frifo. Ambitionen är att varje projekt ska vara självfinansierande. Ibland kan man bjuda in annan aktör som finansierar THS och EqMed har en flik på sina hemsidor för skriftserien HEMSIDA Hösten 2013 påbörjades arbetet med att utforma medarbetarförbundets hemsida utifrån en ny plattform. Vår målsättning är att erbjuda en webbplats, som är aktiv och levande, praktisk och lättillgänglig och som innehåller teologisk fördjupning. Vi vill vi öppna utrymmet för mångas erfarenheter. Här kommer Tro & Liv att finnas, som en del av medarbetarförbundets webbplats. Här kommer vi att samla material, som berör pastorer, diakoner, musiker, ungdomsledare och andra anställda medarbetare. På sikt kommer material, som textutredningar (med inriktning

6 på bruk till predikan) och bokrecensioner, att finnas tillgängligt. I förlängningen är det tänkt, att detta material ska kunna hanteras på ett interaktivt sätt. Aktuell teologisk debatt, information om forskning och teologisk fördjupning kommer också att få sitt utrymme. Liturgi, böner, gudstjänster, musik och andra uttrycksformer i gestaltandet av den kristna tron kan presenteras. Aktuella exempel på allt som ryms inom församlingsarbete, diakoni, ungdomsverksamhet, musik etc. har självklart sin givna plats i detta sammanhang. ÖVRIGT Under året har också EqMed engagerat sig i den motion som lades fram till kyrkokonferensen 2011; Hur vårdar vi den som drabbats av psykisk utmattning. Maria Johansson har tillsammans med en mindre arbetsgrupp och Lars-Åke Grubbström mötts omkring vårt ansvar och omsorg för medarbetare som mår dåligt i eller fått lämna sin tjänst. Insikten i att vårt samfund och medarbetarförbund gemensamt bör finna former och funktion för denna omsorg, är stor.därför är det prioriterat att vi tillsammans med regionerna och vår kyrka fortsätter att finna framkomliga vägar också i det kommande. AVSLUTNING Vi lever med en ny kyrka, nya regioner och ett nytt medarbetarförbund. Medarbetarna är kyrkans mest betydelsefulla resurs. Därför är den stora utmaningen att verka för att våra medarbetare har de bästa möjligheterna för sin tjänst som Kristi medarbetare i den värld vi lever i idag. Medarbetarförbundet vill i dialog, samarbete och utmaning tillsammans med Equmeniakyrkan, Equmenia och närstående organisationer, fortsätta att förvalta förtroendet vi fått av mästaren själv; att breda ut Guds rike där vi finns, i beroende och kompletterande av varandra. Under året har vi börjat finna former både inåt och utåt. Det arbetet fortsätter under kommande år. Vi möttes av temat En kyrka utan väggar ifrån våra syskon i Skottland för ett par år sedan. Man talar om att ändra tankemönster. Nio utmaningar där de två första lyder: - Från Kyrkfokus till Kristusfokus att följa Jesus och upptäcka vilken församling som formas omkring honom. - Från en fastvuxen kyrka till en kyrka i rörelse att bege sig dit människor är, snarare än att vänta på att de skall komma. En sådan kyrka behöver medarbetare. Med förmågor och svagheter. Med vilja och längtan! Mästarens inbjudan är densamma, Följ mig! Vågar och vill vi, som mannen gjorde för nästan 3000 år sedan; Herre här är jag, sänd mig! I maj 2014 Styrelsen Equmeniakyrkans Medarbetarförbund Mats Carlsson Anna Berndes Curth Sandström Paul Enlund Alf Englund Lilian Edman Maria Johansson Ola Osbeck Ingvar Stenberg Lennart Thorsell Monica Thorängen-Hjelm.

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 www.metodistkyrkan.se Årskonferensprogram Onsdag 16 maj LOKAL: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 Kl. 12.00-17.00 Konferensbyrå GF Konferensbyrå MK Kl.

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012

Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 En del av Gemensam Framtid Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 INNEHÅLL Inledning... 5 Missionsstyrelsens redogörelse... 7 Sverige... 11 Internationellt... 27 Utbildning...

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 PROTOKOLL EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Protokoll fört vid Equmeniakyrkans tredje kyrkokonferens 29 31 maj 2014. Vid kyrkokonferensen deltog 593 ombud från 296

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002

Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans ÅRSBOK 2002 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåret 2001 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2002 med Sveriges Kristna Råds

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåren 2009 och 2010 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2011 med Sveriges

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2 5 juni 2011 Torsdag

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n a p r i l m a j n r 2 / 2 0 1 1 AKLAN-projekten 25 år i Filippinerna Hälsningar från Hellstens i England Om församlingens mål och inriktning a

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer