Ett steg in. - anställningsformer och flöden på arbetsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett steg in. - anställningsformer och flöden på arbetsmarknaden"

Transkript

1 Ett steg in - anställningsformer och flöden på arbetsmarknaden

2 Inledning 2 1. Inledning Den tilltagande globaliseringen har i grunden förändrat villkoren för det svenska näringslivet. Många fler företag möter idag en starkare konkurrens jämfört med hur det var för något eller några årtionden sedan. Globaliseringen har inte bara medfört fler konkurrenter, den har också öppnat möjligheter att göra affärer med kunder på nya marknader som inte tidigare varit tillgängliga. För att kunna behålla och attrahera kunder krävs att företagen är konkurrenskraftiga och lyhörda för kundens behov och önskemål. Det ställer i sin tur stora krav på företagens anpassningsförmåga. För att kunna hantera de nya villkoren blir det därför viktigt för företagen att vara flexibla och ha en flexibel organisation. Detta för att snabbt kunna ställa om, växa eller krympa när det sker förändringar i marknaden. Det gör att företag lägger allt större vikt vid att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. För många företag är det inte möjligt att nå den flexibilitet som behövs med endast tillsvidareanställd personal. Det är en anledning till varför det har blivit mer vanligt med konsulter, bemanningsanställda och flexibla anställningar som visstidsanställningar. Trots att globaliseringen har förändrat företagens förutsättningar är tillsvidareanställning fortsatt den dominerande anställningsformen. I själva verket är relationen mellan andelen tillsvidareanställningar och andelen visstidsanställningar i företagen tämligen stabil i ett längre perspektiv. Syftet med denna rapport är att beskriva struktur och utveckling av anställningsformerna på svensk arbetsmarknad. Rapporten syftar även till att studera i vilken utsträckning tidsbegränsade anställningsformer fungerar som språngbrädor på arbetsmarknaden. För att undersöka detta används statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar, som visar status och flöden på den svenska arbetsmarknaden.

3 Innehåll 3 2. Innehåll 1. Inledning Innehåll Sammanfattning LAS regler om anställningsformer Struktur och utveckling av anställningsformer Flöden på arbetsmarknaden Referenser... 14

4 Sammanfattning 4 3. Sammanfattning Den helt dominerande anställningsformen på den svenska arbetsmarknaden är tillsvidareanställning hade 84 procent av alla anställda en tillsvidareanställning. Andelen med en visstidsanställning var 16 procent. I ett tjugofemårsperspektiv har dessa relationer varit tämligen stabila, dock har det skett en långsam förskjutning mot en ökande andel visstidsanställningar. Andelen visstidsanställda har stigit med fyra procentenheter och andelen tillsvidareanställda har fallit lika mycket. Den största förändringen skedde efter 90- talskrisen. Sedan mitten av 1990-talet har andelen tillsvidareanställda legat relativt konstant kring 85 procent. Det är framförallt unga (15 24 år) som har visstidsanställningar. Det är 58 procent av de sysselsatta unga som har en visstidsanställning. Bland personer över 25 år uppgår andelen visstidsanställda till cirka tio procent. Detta har varit relativt oförändrat under de senaste åren. Det sker kontinuerligt ett stort flöde på arbetsmarknaden mellan arbetslöshet, visstidsanställningar och tillsvidareanställningar. Varje kvartal går i genomsnitt personer från arbetslöshet till sysselsättning. De allra flesta av dessa, cirka , får en visstidsanställning och resterande får en tillsvidareanställning. Dessutom går varje kvartal personer från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. För arbetslösa är således visstidsanställningar en viktig språngbräda in på arbetsmarknaden och vidare till fastare förankring i form av tillsvidareanställning. För företagen är bra möjligheter och förutsättningar att anställa medarbetare på visstid viktigt för att kunna anpassa verksamheten och behålla eller stärka sin konkurrenskraft.

5 LAS regler om anställningsformer 5 4. LAS regler om anställningsformer Anställningsformerna regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) 5 6. Vilka förutsättningar som råder för de olika anställningsformerna kan förväntas påverka hur de används. Sverige är det land inom OECD där skillnaderna i reglering mellan tillsvidareanställningar och visstidsanställningar är som störst. 1 Regleringen avseende tillsvidareanställning är jämförelsevis strikt och regleringen avseende visstidsanställningar är flexibel i jämförelse med andra länder. Detta kan leda till att användandet av visstidsanställningar ökar. 2 Anställningsformerna i LAS är tillsvidareanställning, provanställning och olika former av tidsbegränsade anställningar. Till de tidsbegränsade anställningarna hör allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och när arbetstagaren fyllt 67 år. Tillsvidareanställning Tillsvidareanställningen utgör enligt LAS normen och är också den vanligaste anställningsformen. Att vara tillsvidareanställd innebär att anställningen gäller tillsvidare och att det inte finns avtalat när anställningen ska upphöra. En tillsvidareanställning avslutas normalt genom uppsägning från endera partens sida. Då en arbetsgivare avser att säga upp en arbetstagare har arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet gentemot arbetstagaren. En arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten till återanställning aktualiseras om arbetsgivaren behöver nyanställa inom en period på nio månader efter arbetstagarens anställningsupphörande. Arbetstagaren i fråga måste ha de kvalifikationer som krävs för arbetet för att kunna åberopa denna rättighet. Tidsbegränsade anställningar Gemensamt för tidsbegränsade anställningar är att arbetstagaren är anställd på viss tid där det finns ett slutdatum för anställningen. Enligt huvudregeln i LAS gäller för samtliga tidsbegränsade anställningsformer att anställningen upphör vid slutdatumet eller då arbetet är utfört, och kräver alltså inte en uppsägning från arbetsgivarens sida. Undantaget är provanställningar som måste sägas upp i förtid för att inte automatiskt övergå i en tillsvidareanställning. LAS innehåller en omvandlingsregel. Den innebär en skyldighet för arbetsgivaren att tillsvidareanställa en arbetstagare som innehaft en allmän visstidsanställning eller en vikariatsanställning, om denne varit anställd hos arbetsgivaren i någon av dessa anställningsformer i mer än två år under den senaste femårsperioden. 1 Venn, Danielle (2009) Legislation, collective bargaining and enforcement: updating the OECD employment protection indicators. Directorate for Employment, labour and social affairs. OECD. 2 Cahuc, Pierre, (2011): Det svenska anställningsskyddet. Bilaga 6 i SOU 2011:11, Långtidsutredningen (2011), Finansdepartementet.

6 LAS regler om anställningsformer 6 Allmän visstidsanställning En allmän visstidsanställning kan ingås av en arbetsgivare utan att denne behöver ange särskilda skäl för det. Att vara visstidsanställd under lång tid innebär vissa rättigheter. En sådan rättighet är företrädesrätten till återanställning. Förutsatt att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än ett år under den senaste treårsperioden kan arbetstagaren åberopa denna rättighet. Om en visstidsanställd arbetstagare dessutom har en längre anställningstid än en tillsvidareanställd ska den visstidsanställda lämnas företräde. Vikariatsanställning För att arbetsgivaren ska kunna anställa någon på ett vikariat krävs att arbetstagaren vikarierar för någon. Arbetsgivaren måste alltså kunna bevisa att vikariatet är äkta, vilken tjänst det gäller samt ordinarie personal som vikarien vikarierar för. Säsongsanställning En säsongsanställning kan användas när arbetet som ska utföras endast kan utföras under en viss årstid eller säsong, exempelvis snöskottning. När det gäller denna anställningsform finns det inte någon begränsning i lagen på hur lång tid en arbetstagare får vara säsongsanställd. När arbetstagaren fyllt 67 år En arbetstagare har rätt att till och med det att denne fyllt 67 år ha kvar sin anställning. Arbetsgivaren har också rätt att avsluta anställningen när arbetstagaren fyller 67 år. Arbetstagaren förlorar vissa rättigheter efter fyllda 67 år. Bland annat har arbetstagaren inte längre rätt till företrädesrätt till återanställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetstagaren får även en inskränkning i rätten till uppsägningstid som medför att arbetstagaren har rätt till en månads uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Provanställning En provanställning är en tidsbegränsad anställning med intentionen att övergå i en tillsvidareanställning. Enligt LAS får en provanställning högst pågå i ett halvår. Detta kan dock frångås genom kollektivavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen då lagen är dispositiv på detta område. Båda parterna, arbetstagaren och arbetsgivaren, är i denna anställningsform fria att avsluta provanställningen utan att ange några särskilda skäl. Dock måste arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om ett eventuellt avbrott av provanställningen minst två veckor i förväg. Förändringar i LAS Under senare tid har några förändringar i LAS genomförts som har betydelse för användandet av olika anställningsformer. Det pågår också en process som kan medföra förändringar i regleringen kring vissa former av visstidsanställningar. Allmän visstidsanställning, ALVA En förändring i LAS paragrafer om anställningsformer var införandet av allmän visstidsanställning, ALVA, år Det innebar en minskning av mängden anställningsformer och en förenkling av regleringen. Arbetsgivaren behöver exempelvis inte längre ange särskilda skäl för att använda anställningsformen. Ett mål med införandet av allmän visstidsanställning var att öka sysselsättningen genom att göra det lättare att anställa.

7 Struktur och utveckling av anställningsformer 7 Tvåundantagsregeln 2001 infördes tvåundantagsregeln i LAS. Denna regel innebär att en arbetsgivare som har högst tio anställda får undanta två arbetstagare från turordningslistan i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren kan alltså undanta två arbetstagare som arbetsgivaren bedömer är särskilt viktiga för företagets överlevnad. Då det vanligtvis är tillsvidareanställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist är denna förändring relevant för tillsvidareanställda. Pågående lagstiftningsprocess År 1999 utarbetades ett EU-direktiv som dels skulle medföra likabehandling när det gällde arbetsvillkor för tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda, dels skulle motverka missbruk av tidsbegränsade anställningar. Enligt EU skulle detta direktiv leda till att kvaliteten på visstidsanställningar skulle öka genom att det infördes ett diskrimineringsskydd även för denna anställningsform. I samband med införandet av ALVA 2007 förkortades tidsgränsen för hur länge en arbetstagare får vara tidsbegränsat anställd. Detta omfattade både allmän visstidsanställning och vikariat. Utöver detta infördes dock inga av EU-direktivets krav. Regeringen ansåg att den svenska lagstiftningen redan uppfyllde direktivet. EU-kommissionen har återkommit med en formell underrättelse till svenska regeringen där de pekar på avsaknaden av en tydlig övre tidsgräns för hur länge en arbetsgivare kan anställa en arbetstagare på flera visstids- eller vikariatsanställningar i följd, vilket enligt kommissionen innebär att direktivet inte är uppfyllt. Dessutom ansågs inte Sverige ha vidtagit åtgärder för att motverka missbruk av visstidsanställning gällande säsongsarbete och för arbetstagare som fyllt 67 år. Regeringen har 2012 utarbetat ett förslag till ändring av lagen för att möta EU:s krav. 3 Förslaget är att införa en ny paragraf, som ska reglera övergång från vissa tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar. I paragrafen har en ny aspekt lagts till, nämligen att en tidsbegränsad anställning som följts på en annan kan leda till en tillsvidareanställning. Ändringen rör endast förnyelser av vissa visstidsanställningar. Om arbetsgivaren förnyar en allmän visstidsanställning eller ett vikariat, som tillsammans med tidigare vikariat eller allmänna visstidsanställningar överstiger två år ska anställningen övergå i en tillsvidareanställning. Det anges också i det nya lagförslaget att om en ny visstidsanställning påbörjas innan det hunnit gå tre månader sedan den förra avslutades, ska det betraktas som på varandra följande anställningar. Även provanställning ska omfattas av denna nya bestämmelse med på varandra följande anställningar. 3 Ds (2012:25) Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat. Arbetsmarknadsdepartementet.

8 Struktur och utveckling av anställningsformer 8 5. Struktur och utveckling av anställningsformer Tillsvidareanställningen är norm på den svenska arbetsmarknaden. 84 procent av alla anställningar utgjordes under 2011 av tillsvidareanställningar. Andelen tillsvidareanställda har varit över 80 procent ända sedan Diagram 1: Andel tillsvidareanställda respektive visstidsanställda, 1987, 1997, 2007 och Tillsvidareanställda Visstidsanställda Källa: SCB, AKU I diagrammet nedan kan man följa utvecklingen av andelen tillsvidareanställda år från år vilket ger en tydligare bild av konjunkturens påverkan. År 1990 och 1991 var andelen tillsvidareanställda som allra högst och utgjorde då 90 procent. Detta motsvarade då cirka arbetstagare. Konjunktursvängningar påverkar såväl andelen tillsvidareanställda som andelen visstidsanställda. I samband med lågkonjunkturen i början av 1990-talet föll andelen tillsvidareanställda. Däremot blev resultatet det motsatta efter finanskrisen Då reducerades personalstyrkorna i högre utsträckning genom att företagen inte förlängde kontrakten med visstidsanställda. Sett över hela mätperioden har andelen tillsvidareanställda minskat med cirka fyra procentenheter.

9 Struktur och utveckling av anställningsformer 9 Diagram 2: Andel tillsvidareanställda, % 90% 85% 80% 75% 70% Källa: SCB, AKU Spegelbilden av andelen tillsvidareanställda ges av andelen visstidsanställda. Den har i motsvarande utsträckning ökat under mätperioden. Sedan 1987 har andelen visstidsanställda ökat med 4 procentenheter och utgör 16 procent av samtliga anställningar år Diagram 3: Andel visstidsanställda, % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Källa: SCB, AKU Från 1987 föll andelen visstidsanställda fram till 1991 för att därefter stiga i princip under hela 1990-talet. Allra högst andel var det under 2007 då 17 procent av alla anställda hade en visstidsanställning. I efterdyningarna av finanskrisen föll andelen visstidsanställda, men har under åter ökat.

10 Struktur och utveckling av anställningsformer 10 Antalet tillsvidareanställda har under mätperioden varit cirka 3 3,5 miljoner. Den största förändringen skedde då antalet tillsvidareanställda sjönk med mer än en halv miljon. Detta var en direkt konsekvens av att många jobb försvann i samband med talskrisen. Antalet tillsvidareanställda återhämtade sig egentligen inte förrän i slutet av talet. Efter millennieskiftet har antalet tillsvidareanställda sakta men säkert ökat, och 2011 var det cirka personer fler med en tillsvidareanställning jämfört med Det är cirka fler som är visstidsanställda idag än när mätningarna började Antalet har stigit främst under två perioder, och Under steg sysselsättningen kraftigt vilket också antalet visstidsanställda gjorde under dessa år. Diagram 4: Andel visstidsanställda i olika åldersgrupper, % 60% 58% 50% 40% 30% 20% 10% 11% 9% 0% år år år Källa: SCB, AKU Det är framförallt de unga som innehar en visstidsanställning var det sammanlagt personer i åldersgruppen år som var visstidsanställda. Sett till samtliga visstidsanställningar svarar unga för 41 procent av dem. I åldersgrupperna år respektive är det 9 respektive 11 procent som har en visstidsanställning. Bland de unga är andelen visstidsanställda 58 procent. Sedan 2005 har andelen unga med en tillsvidareanställning stigit från 56 %. I åldersgruppen år har andelen minskat med en procentenhet och bland år andelen stigit med en procentenhet. Nära 6 av 10 unga anställda i Sverige har alltså en visstidsanställning vilket är avsevärt högre än genomsnittet på svensk arbetsmarknad. Det är också en relativt hög siffra i ett internationellt perspektiv. Tre länder (Slovenien, Polen och Spanien) har en högre andel visstidsanställda unga. Men även i Portugal, Tyskland, Frankrike och Schweiz är det fler än hälften av de anställda i åldersgruppen år som är visstidsanställda.

11 Slovenien Polen Spanien Sverige Portugal Tyskland Frankrike Schweiz Italien Nederländerna Chile Finland Österrike Luxembourg Belgien Irland Island Kanada Grekland Korea Japan Norge Ungern Tjeckien Danmark Slovakien Turkiet Estland Storbrittaninen Flöden på arbetsmarknaden 11 Diagram 5: Andel visstidsanställda, år, Källa: Eurostat En anledning till att det är flest unga som innehar en visstidsanställning är att arbetsgivare först vill testa deras kunskaper och färdigheter innan en tillsvidareanställning blir aktuell. Detta då unga många gånger saknar eller har mindre arbetslivserfarenhet än lite äldre arbetstagare. En annan förklaring till den höga andelen visstidsanställningar kan vara att många i denna ålder är studenter, med begränsad möjlighet att ha en tillsvidareanställning. För dessa skulle det vara en nackdel om det införs en inskränkning i arbetsgivarens möjligheter att visstidsanställa. Idag börjar många studera senare och är äldre när de är färdiga med studierna vilket även försenar etableringsåldern på arbetsmarknaden. Alla unga vill heller inte ha en tillsvidareanställning. 4 För svenskt vidkommande kan också det strikta regelverket kring tillsvidareanställningar påverka användandet av visstidsanställningar för t ex unga Flöden på arbetsmarknaden Det sker ständigt ett stort flöde på arbetsmarknaden. Personer anställs, sägs upp, går i pension, sjukskrivs eller byter jobb. Detta flöde återspeglas i SCB:s flödesstatistik där man kan följa hur många som från kvartal till kvartal ändrar sin status på arbetsmarknaden. En grov indelning av befolkningen i arbetsför ålder visar att den största delen är sysselsatta och har en tillsvidareanställning, en del av de sysselsatta är visstidsanställda, en del är 4 Larsson, Mats (2011) Anställningsformer år 2011 fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år Landsorganisationen, LO. Arbetslivsenheten. 5 Cahuc (2011)

12 2006-q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q2 Flöden på arbetsmarknaden 12 företagare och en del är arbetslösa. Därutöver är en del utanför arbetskraften, de står inte till arbetsmarknadens förfogande av olika skäl och söker inte jobb. Regler och normer påverkar och styr människors och företags beteende, så även på arbetsmarknaden. Givetvis har också konjunkturen stor inverkan på flödet mellan till exempel arbetslöshet och sysselsättning. Varje kvartal går cirka personer från arbetslöshet till sysselsättning. Det betyder att ungefär 30 procent av alla arbetslösa under ett kvartal är i sysselsättning kvartalet senare. Den absolut största delen arbetslösa får en visstidsanställning. Det är nästan fem gånger vanligare att en arbetslös får en visstidsanställning än en tillsvidareanställning. Diagram 6: Flöde från arbetslöshet till tillsvidareanställning respektive visstidsanställning, kvartalsvis, 2006 q q Från arbetslöshet till visstidsanställning Från arbetslöshet till tillsvidareanställning Källa: SCB Nästa steg på resan mot fastare förankring på arbetsmarknaden är för visstidsanställda att få en tillsvidareanställning.

13 2006-q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q4 Flöden på arbetsmarknaden 13 Diagram 7: Andel visstidsanställda som ett kvartal senare har en tillsvidareanställning eller är arbetslösa, årsjusterade värden Visstidsanställning till tillsvidareanställning Visstidsanställning till arbetslöshet 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Källa: SCB Diagram 7 redovisar andelen visstidsanställda som varje kvartal får en tillsvidareanställning eller blir arbetslösa. I genomsnitt från år 2006 kvartal 2 till 2012 kvartal 2 är det cirka 11 procent som går vidare till en tillsvidareanställning och 7 procent som blir arbetslösa varje kvartal. Sedan 2006 kvartal 2 fram till 2012 kvartal 2 är det i genomsnitt personer som går från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning från ett kvartal till ett annat. På ett år är det i genomsnitt personer som går från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Det är en avsevärt större andel av de visstidsanställda som går till en tillsvidareanställning än ut i arbetslöshet. Toppnoteringarna gjordes år 2008 kvartal 1 och år 2011 kvartal 2 då 12 procent av de visstidsanställda gick till en tillsvidareanställning. Den andel som under dessa kvartal istället blev arbetslösa var 7 respektive 6 procent.

14 Referenser Referenser Arbetskraftsundersökning (AKU), Statistiska centralbyrån Cahuc, Pierre (2011): Det svenska anställningsskyddet. Bilaga 6 i SOU 2011:11, Långtidsutredningen (2011), Huvudbetänkande. Finansdepartementet. Stockholm (2011): Statens offentliga utredningar. Departementsserien (2012:25) Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat. Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm: Elanders Sverige AB. Eurostat: Temporary employees as percentage of the total number of employees, by sex and age (%), eurostat.org Larsson, Mats (2011) Anställningsformer år 2011 fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år Arbetslivsenheten, Landsorganisationen. Venn, Danielle (2009): Legislation, collective bargaining and enforcement: updating the OECD employment protection indicators. Directorate for Employment, labour and social affairs. OECD

Stabil andel visstidsanställda

Stabil andel visstidsanställda MARS 2014 PATRIK KARLSSON Stabil andel visstidsanställda på växande arbetsmarknad Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Sammanfattande fakta...3 3. En växande arbetsmarknad....4 4. Utvecklingen av tillsvidareanställningar

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL

GWA ARTIKELSERIE INNEHÅLL GWA ARTIKELSERIE Titel: Nyhetsbrev Rättområde: Arbetsrätt Författare: Gärde Wesslau Advokatbyrås Arbetsrättsgrupp Datum: Juni, 2013 Sommaren är nu äntligen här! Sol, skön värme och vackra blomster lockar

Läs mer

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19

Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19 1(8) Arbetsmarknadsdepartementet Magnus Lundberg 103 33 Stockholm 08 782 91 24 magnus.lundberg@tco.se Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Ds 2015:19 A2015-1507-ARM TCO anser att

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Omfattning, utveckling och flöden av tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda

Omfattning, utveckling och flöden av tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda DECEMBER 2016 Allt fler får ett fast jobb Omfattning, utveckling och flöden av tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda Författare: Malin Sahlén Sammanfattning Antalet tillsvidareanställda växer

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord:

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, tidsbegränsade anställningar, semesterlagen Christina

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Förändring av antalet unga efter ålder i Sverige Prognos för åren

2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Förändring av antalet unga efter ålder i Sverige Prognos för åren Befolkningen 2 2. Befolkningen Befolkningen under 30 år Utvecklingen i Sverige Mellan slutet på 1980-talet och början av 1990-talet hade Sverige höga födelsetal. Det medförde att antalet elever i grundskolan

Läs mer

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011 Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna Johan Kreicbergs September 2011 Förord 1 Förord Jobben är ständigt i fokus i den politiska debatten i Sverige.

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Lathund Beräkna anställningstid (LAS-tid)

Lathund Beräkna anställningstid (LAS-tid) 1[11] Lathund Beräkna anställningstid (LAS-tid) Lag (1982:80) om anställningsskydd 5 a En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Kommunledningskontoret / Personalavdelningen / HR-enheten

Kommunledningskontoret / Personalavdelningen / HR-enheten LAS - Lag om anställningsskydd Ändringar från 1 maj 2016 Ny konverteringsregel om automatisk övergång av allmän visstidsanställning (AVA) till tillsvidareanställning. Syfte Att motverka missbruk av tidsbegränsade

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Anställningsskyddet internationellt. En genomgång av forskning om utformning och effekter

Anställningsskyddet internationellt. En genomgång av forskning om utformning och effekter Anställningsskyddet internationellt En genomgång av forskning om utformning och effekter Förord Svenska teknikföretag verkar i hård global konkurrens. Företagen är beroende av att Sverige kan erbjuda

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande

3. Förskolenivå. Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Förskolenivå 3 3. Förskolenivå Förskolan det första steget i ett livslångt lärande Barnomsorg är den samlade benämningen i Sverige på förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Definitioner Klassificering

Läs mer

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Tidsbegränsade anställningar Arbetskraftsundersökningarna Utveckling av antalet och andelen

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse:

Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar. 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: Anställningsformer samt avbrytande av visstidsanställningar Bilaga 2 2 i mellanvarande kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor får följande lydelse: 2 Anställning De anställningsformer som anges

Läs mer

REMISSVAR Rnr 105.06. Till Näringsdepartementet. Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m m N2006/12113/ARM

REMISSVAR Rnr 105.06. Till Näringsdepartementet. Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning m m N2006/12113/ARM Lilla Nygatan 14 Box 2206 2007-01-26 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post inger.skogh@saco.se REMISSVAR Rnr 105.06 Till Näringsdepartementet Promemorian Bättre möjligheter till tidsbegränsad

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Anställningsformer år 2011

Anställningsformer år 2011 ARBETSMARKNAD Anställningsformer år 211 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 211 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...4 2 Anställningsformer

Läs mer

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning Per Sonnerby 8 oktober 2012 0 Bakgrund och (förenklad) tankeram 1. Att klara av studierna 2. Att dra nytta av studierna 3. Att

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang maj 2015 Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare Författare: Clara Wiklund, Svensk Handel, Andreas Ahlén,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade

Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt utbildade Sverige i ett internationellt perspektiv En jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:22 Rapport 2015:22 Arbetsmarknadsutsikter för eftergymnasialt

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-02-14 Dnr 1201442 1 (5) Personal- och arbetsgivarutskottet Motion. Ökad

Läs mer

Kort om anställningsskyddet

Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Kort om anställningsskyddet Landsorganisationen i Sverige 2006 Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2006 art.nr 999-1359 lo 06.01

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Swedish Education at a Glance 2010: OECD-indikatorer Sammanfattning på svenska I OECD-länderna eftersträvar regeringarna en politik för en effektivare

Läs mer

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration

Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Smidigt mottagande, snabb etablering, stark integration Upplägg Skäl och förutsättningar för mottagande och etablering Växjös erfarenheter av verksamhet med ensamkommande Information om boendet på Skyttegatan

Läs mer

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse

Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse AM 110 SM 1302 Ungdomars arbetsmarknadssituation en europeisk jämförelse The labour market situation for youth a European comparison I korta drag Temarapporten för första kvartalet 2013 beskriver ungdomars

Läs mer

Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad. - en kartläggning av förekomsten, behoven och hur de används.

Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad. - en kartläggning av förekomsten, behoven och hur de används. Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad - en kartläggning av förekomsten, behoven och hur de används. Maj 2016 1 1 Inledning På senare år har tidsbegränsade anställningar kommit att diskuteras

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.

1 (8) Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco. Datum Referens: Ingemar Hamskär/Samuel Engblom 2010-03-25 Telefon: +46 8 782 91 00 E-post: ingemar.hamskar@tco.se, samuel.engblom@tco.se Sida 1 (8) Bilaga 2. Rättsutredning avseende frågan om den svenska

Läs mer

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Ossian Wennström SACO 2001 Tryck: SACO, Stockholm ISSN 1401-7849 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Definitioner och urval i arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Lägre andel seniorer i arbete Högre skatt bryter positiv trend

Lägre andel seniorer i arbete Högre skatt bryter positiv trend Lägre andel seniorer i arbete Högre skatt bryter positiv trend Kraftig inbromsning av seniorernas sysselsättningsgrad Den 1 januari i år återinfördes den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år med

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären

Jobb i bemanningsföretag. en bra start på karriären 20121221 Jobb i bemanningsföretag en bra start på karriären Inledning 2 1. Inledning I takt med ökande konkurrens på många marknader kan efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster förändras snabbt.

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

FEBRUARI Alva öppnar dörren. - allmän visstidsanställning är en jobbsuccé

FEBRUARI Alva öppnar dörren. - allmän visstidsanställning är en jobbsuccé FEBRUARI 2017 Alva öppnar dörren - allmän visstidsanställning är en jobbsuccé Rapporten är skriven av Malin Sahlén på New Republic på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Sammanfattning Rapportens viktigaste

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

LÖNER/AVTAL. Avtal Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna. Författare: Kristoffer Arvidsson Thonäng, Arbetslivsenheten

LÖNER/AVTAL. Avtal Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna. Författare: Kristoffer Arvidsson Thonäng, Arbetslivsenheten LÖNER/AVTAL Avtal 2012 Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna Författare: Kristoffer Arvidsson Thonäng, Arbetslivsenheten Innehåll Inledning Lönespridning, lägstlöner och sysselsättning

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Ny redovisning av Arbetskraftsundersökningen (AKU) från oktober 2007

Ny redovisning av Arbetskraftsundersökningen (AKU) från oktober 2007 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) NA/AKM 20--09 (20-10-03, diagram och tabell är uppdaterad med korrigerade AKU-data jan-aug 20) Ny redovisning av Arbetskraftsundersökningen (AKU) från oktober 20 I budgetproposition

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10

TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10 TCO GRANSKAR: VISSTIDSREGLER, LAS OCH EU-RÄTTEN #8/10 2010-07-06 Författare Samuel Engblom jurist Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost: samuel.engblom@tco.se tel: 08-782 91 37 Innehåll

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 6/14 Mål nr A 24/12 Enligt 4 kap. 30 5 tredje meningen högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse före den 1 januari 2011 ska en tidsbegränsad anställning som lektor övergå i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen?

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? 2 Vad säger forskningen om lägstalöner och lönespridning? I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

2005:6. Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv ISSN

2005:6. Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv ISSN 005:6 Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv 1983 004 ISSN 1653-359 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Den snabba ökningen av sjukfrånvaron i Sverige mellan 1998 och 003 väckte frågor om i

Läs mer

Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 oktober 2015 Ylva Johansson Catharina Nordlander (Arbetsmarknadsdepartementet)

Läs mer

Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat

Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat Ds 2012:25 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

TCO GRANSKAR: LAS GÖR INTE UNGA ARBETSLÖSA #1/10

TCO GRANSKAR: LAS GÖR INTE UNGA ARBETSLÖSA #1/10 TCO GRANSKAR: LAS GÖR INTE UNGA ARBETSLÖSA #1/10 Anställningsskyddet och ungdomsarbetslösheten 2010-01-13 Författare Samuel Engblom jurist Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: samuel.engblom@tco.se

Läs mer