Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt"

Transkript

1 Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND

2 Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt Landsbygdsutvecklingen utgår från landsbygdens invånare och deras idéer. Under gynnsamma förhållanden utvecklas en god idé till verksamhet som ökar hela samhällets välbefinnande. Projektstöden inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland får idéerna att utvecklas och växa. Projektstöden sporrar landsbygdsinvånare, företagare och organisationer att utföra utvecklingsarbete tillsammans. Genom stöden finansieras projekt som främjar företagandet, sporrar till omsorg om miljön och gör landsbygden trivsammare som boendemiljö. När det finns arbetsplatser och service på landsbygden trivs invånare i alla åldrar. En aktiv landsbygd lockar också till sig nya invånare och sådana som vill tillbringa fritiden där. Det finns projektstöd för olika ändamål: utveckling, utbildning och informationsförmedling samt allmännyttiga investeringar. Projekten kan vara lokala, regionala, interregionala, riksomfattande eller internationella. Utvecklingsprojekten är antingen näringsinriktade eller allmännyttiga. Ett näringsinriktat utvecklingsprojekt kan till exempel utgöras av utredningsarbete för att utveckla någon bransch, främjande av företagens gemensamma marknadsföring eller produktutveckling. Allmännyttiga utvecklingsprojekt kan till exempel gälla att inrätta serviceställen i byarna eller att värna den gemensamma lokala kulturen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten tillgodoser företagares och andra landsbygdsaktörers kunskapsbehov. Med kunskaper och färdigheter som är up to date kan företagarna upprätthålla konkurrenskraften och garantera att produkter och tjänster håller hög kvalitet. Inom ramen för allmännyttiga investeringsprojekt kan man skaffa sig maskiner, anordningar och lokaler för gemensamt bruk, bygga och reparera gemensamma utrymmen eller förbättra miljön. Varifrån söks stödet? Projektstöd söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen (ELYcentralen) eller den lokala aktionsgruppen i området. ELY-cen- Hurdan verksamhet kan få stöd? Projektet utgörs av målinriktad och organiserad verksamhet som syftar till att förbättra, pröva eller starta något. Projektet har en början och ett slut och varar oftast tre år, i undantagsfall fem år. Projektets resultat kan utnyttjas allmänt. Stöd kan beviljas bland annat för arbetstagarnas lönekostnader, resekostnader, sakkunnigarvoden, köpta tjänster, byråkostnader, hyror och styrgruppens utgifter. Stöd kan också beviljas för immateriella och materiella investeringar inom ett allmännyttigt investeringsprojekt såsom anskaffning av maskiner och anordningar, konstruktioner, reparation av byggnader och förvärv av användarrättigheter. Stödet beviljas som en bestämd procentuell andel av de godtagbara skäliga kostnaderna. Stödnivån beror på stödformen samt på prioriteringarna i ELY-centralens eller Leader-aktionsgruppens utvecklingsplan. Vanligen behöver sökanden också ha egna pengar för projektet. Projektet ska ha separat bokföring. Stödet betalas i efterskott. Sökande kan vara privat- eller offentligrättsliga samfund eller stiftelser, till exempel by- eller kulturföreningar, 4H-föreningar, miljöorganisationer, lantmannaföreningar, kommuner, samkommuner eller läroanstalter. Stöd beviljas inte för verksamhet som ingår i ett offentligt samfunds skötsel av en lagstadgad uppgift, exempelvis hälsovård som upprätthålls av en kommun. Stöd beviljas inte heller för en organisations sedvanliga verksamhet. tralen fattar det slutliga beslutet om beviljande av stödet. Projektstöd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kan sökas i alla landsbygdsområden. Närmare information om områdesindelningen samt om andra frågor som gäller stöden fås av ELY-centralerna och Leader-aktionsgrupperna. YTTERLIGARE INFORMATION:

3 Stödformer Allmännyttiga utvecklingsprojekt Inom ramen för allmännyttiga utvecklingsprojekt kan man förbättra servicen för invånarna, främja den lokala kulturen eller höja trivseln i byn till exempel genom att ordna kultur- eller motionsevenemang. Ett utvecklingsprojekt kan också vara ett projekt för ungdomar, ett miljöprojekt eller ett internationellt samarbetsprojekt. Det viktiga är att utvecklingsprojektets resultat gagnar så många av områdets invånare som möjligt. Projekt för utveckling av näringarna Projekt för utveckling av näringarna bidrar till en mångsidigare näringsverksamhet på landsbygden. Utvecklingsprojektet kan till exempel gälla verksamhetsbetingelserna för landsbygdens mikroföretag eller samarbete mellan företag. För att främja landsbygdsturismen kan man exempelvis ta fram gemensamma produkter eller tillsammans marknadsföra området på den internationella marknaden och samtidigt gynna affärsverksamheten för hela områdets företagare. Syftet med projektet är inte att gagna en enskild företagare utan en bransch. Projekt avsedda för enskilda företagare finansieras med företagsstöd. Mer information om företagsstöden fås hos ELY-centralen och Leader-grupperna. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt Utbildningsprojekten ger ökad kompetens särskilt inom företagsledning, marknadsföring, effektivitet och kvalitet i fråga om ekonomi och produktion. Målgrupper för utbildningen är bland annat jordbrukare, skogsägare, landsbygdsföretagare eller byautvecklare. I utbildningsprojektet stöds yrkesinriktad utbildning som varar minst 20 lektioner (längd 45 minuter) och motsvarar högst 30 studieveckor, 45 studiepoäng eller en lärokurs av motsvarande omfattning. Utbildningen kan innefatta perioder som avläggs på lantgårdar eller i primärproduktionsföretag. Stödbelopp och stödnivåer För projektet beviljas stöd som utgör en bestämd procentandel av de godkända kostnaderna för projektet. Tabellen anger stödnivåerna för projektstöd i fråga om olika stödformer. Vid beviljandet av stöd beaktas all offentlig finansiering som projektet får och som består av finansiering från Europeiska unionen, staten, kommuner, samkommuner, församlingar eller andra offentliga organisationer. Förutom offentlig finansiering behövs också privat finansiering för projektet. När det gäller näringsutvecklingsprojekt och utbildningsprojekt utgörs den privata finansieringen av reda pengar, men inom allmännyttiga utvecklings- och I samband med informationsförmedlingsprojekt kan man bland annat ordna allmänna informationskampanjer som ökar kännedomen om miljön och landsbygden, underlättar spridningen av de nyaste forskningsrönen och hjälper gårdarna och landsbygdsinvånarna att få tillgång till innovationer, nya metoder och annat kunnande. Ett informationsförmedlingsprojekt ställer inga sådana krav på studieprestationer som ett utbildningsprojekt gör. Allmännyttiga investeringsprojekt Ett allmännyttigt investeringsprojekt ger de lokala invånarna ökad välfärd och mer service. Med stödets hjälp kan man uppföra, reparera eller bygga ut byns gemensamma byggnader eller skaffa gemensamma maskiner, anordningar eller användarrättigheter för gemensamma utrymmen eller områden. Vidare stöds småskaligt byggande av väg-, vattentjänst- och telekommunikationsnät. Till exempel genomförandet av utvecklings- eller landskapsvårdsplaner för byn, byggandet av ett nätverk av vandringsleder eller ett utsiktstorn kan finansieras via ett allmännyttigt investeringsprojekt. investeringsprojekt kan en del av den privata finansieringen bestå av arbete som utförts utan vederlag till förmån för projektet. Leader-aktionsgrupperna kan finansiera små projekt där det minsta stödbeloppet som beviljas som en del av ett samordningsprojekt är 500 euro. I fråga om projekt som Leader-grupperna förordat uppgår det maximala beloppet av finansiering till euro, annan offentlig finansiering medräknad. I fråga om internationella projekt kan stödbeloppet vara högst euro per aktionsgrupp. När et gäller projekt som ELY-cetralen stöder är den undre stödgränsen euro, utan någon övre gräns. Stödnivåerna för projektstöd Stödform Maximal stödnivå * Allmännyttigt projekt och projekt för utveckling av näringarna Utbildningsprojekt och informationsförmedlingsprojekt 90 % 100 %: förhandsutredningsprojekt eller projekt för undersökning av möjligheterna att genomföra ett projekt som utförs på minst två ELY-centralers eller 2 aktionsgruppers område samt genomförande av dessa projekt. Internationella projekt, allmänna utrednings-, utvärderings- och samordningsprojekt för enskilda branscher och produktionsinriktningar 90 % 100 %: informationsförmedlingsprojekt, utbildningsprojekt i anslutning till miljöstöd och projekt som inte inbegriper statligt stöd Allmännyttigt investeringsprojekt 75 % 100 %, om sökanden är ett offentligrättsligt samfund. I detta fall måste den andra offentliga finansieringens andel vara 30 % * Stödnivån beror också på de regionala prioriteringar som ELY-centralerna och Leader-aktionsgrupperna har gjort i sina utvecklingsplaner 3

4 Projektet livade upp naturturismen Inom ramen för projektet Lutunen I har naturturismen i Inspiration till nya projekt mellersta Finland utvecklats genom att man har tagit fram Reijo Himanen, projektchef för Lutunen I, berättar att naturleder, kartor och orienteringstavlor för dem. I det projektet har gett upphov till nya projekt: ett projekt för projekt för utveckling av näringarna som uppstod som utveckling av näringarna där det skapas en en fortsättning på naturledsprojektet har man med utgångspunkt i lederna utvecklat naturledsprodukter som kan kommersialiseras. Lutunen I valdes till Årets Leader-projekt De viktigaste resultaten av projektet är att man använt sig av den lokala kulturen för att samla in information och berättelser om lederna och objekt längs dem och lagrat dem i en informationsbank i anslutning till en elektronisk karttjänst över lederna, upprättat en bildbank och skapat en modell för produktifiering av naturlederna. Genom projektet har användningen av naturlederna ökat och de har också blivit mer kända. Även turistföretagen i området har blivit intresserade av lederna och möjligheterna att skapa produkter i anslutning till dem. Utöver företagen i naturturismbranschen har bland annat de lokala invånarna gynnats av projektet. resursbank för turism samt ett projekt för utveckling av en företagsgrupp. Också i det angränsande landskapet har man tagit modell av projektet. Företagaren Anna Hakkarainen vid Villi Peura Oy i Kivijärvi anser att projektet spelat en viktig roll. Hela projekthelheten har varit ett utmärkt exempel på en rad kontinuerliga konkreta åtgärder. Bland annat databanken med berättelser är mycket viktig, och den kan utnyttjas på många olika sätt. Projektet Lutunen I finansierades av Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry. Texten är en förkortning av Leila Hänninens originaltext. Tomi Aho Elina Vehkala 4

5 Internationalism genom att jobba tillsammans Projektet Fenix Jokivarren nuoret maailmalle är ett internationaliseringsprojekt riktat till ungdomar. Dess syfte är att uppmuntra unga på landsbygden till internationalisering och att berätta för dem om möjligheterna att själv påverka det område där de bor och ungdomarnas levnadsförhållanden. Inom projektet bygger man upp ett internationellt samarbete genom att ordna jippon, knyta kontakter och utarbeta gemensamt material exempelvis musik och videor. Fenix-projektet leds av Leadergruppen Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit. I projektet deltar grupper av unga från norra Finland, Egentliga Finland, landskapet Jögevanmaa i Estland och trakten kring Borås i Sverige. Avsikten är att samarbetet mellan grupperna fortgår också efter avslutat projekt. region och sina hobbyer. Felix-projektet använder i stor utsträckning sociala medier både för att hålla kontakt och för att bearbeta material. Den viktigaste informationskanalen är Facebook som exempelvis har gjort det möjligt att som internationellt team-work skriva manus till filmen Loimaan Lordi som nu är under arbete. Loimaan Lordi och sociala medier Inom ramen för Fenix-projektet bekantar man sig med vilka hobbyer unga i olika länder har, hur de tillbringar fritiden, ungdomskulturen och annat de unga anser vara viktigt. Man gör kortfilmer där ungdomarna berättar om sin egen Kööri utvecklar byarna Kyläkööri är ett gemensamt projekt för byautveckling som producera information också för tjänstemän och förtroendevalda. Inom projektet har man utarbetat byabroschyrer genomförs av Liiveris, Kyrönmaas och Suupohjas utvecklingsföreningar i södra Österbotten och Österbotten. där invånarna berättar om sina byars särdrag, styrkor och Verksamheten utgår från bybornas behov. Inom projektet utvecklingsbehov. arbetar byaombudsmän vars uppgift är att ge byarna råd och hjälp att utvecklas. Projektet Kyläkööri har bland annat som mål att utarbeta byaplaner för byarna och hålla dem uppdaterade. I planerna antecknas målen för utveckling av byarna och hur målen ska uppnås. Information gör byarna kända Enligt bybornas önskan har man under projektets gång arrangerat olika temakvällar, utbildning i att skapa hemsidor, utfärder och miljökvällar. Inom projektet Kyläkööri har det ordnats byavandringar där man diskuterat de värden och möjligheter som byns kulturlandskap erbjuder. Man har också utarbetat broschyrer om byarnas festhus och låtit intressanta utställningar och bra föreläsare cirkulera i olika byar. Det projektstöd som Kyläkööri fått har också använts för invånarmarknadsföring. I synnerhet i samband med kommunsammanslagningar har det ansetts vara viktigt att 5 Sonja Pitkäjärvi

6 Livskraftiga skogsfastigheter Det är viktigt att skogsägarna i tid ordnar med ägararrangemangen så att skogsfastigheterna behåller sin livskraft. Informationen om nödvändiga arrangemang har varit knapp, trots att det finns allt fler dödsbon bland skogsägarna och skogsägarna åldras. Skogsägarförbundet Norra Finland rf har startat utbildningsprojektet Elinvoimainen metsätila (Livskraftig skogsfastighet) vars mål är genomtänkta ägarbyten på skogsfastigheter med hjälp av flerformsundervisning. Till målgruppen hör skogsägare som planerar ägarbyte, framför allt personer som fyllt 60 år, dödsbon och den nya generationen. Norra Karelen turistort på världskartan Centralen för turistfrämjande administrerar det nationella programmet Outdoors Finland, vars syfte är att intensifiera marknadsföringen av Finlands turisttjänster till utlandet. Tack vare programmet initierades också OF Pohjois-Karjala, ett regionalt projekt för utveckling av näringarna, inom vilket man tog fram turistaktiviteter för den internationella marknaden. Projektet OF Pohjois-Karjala samordnades av yrkeshögskolan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. En stor uppgift inom projektet var att producera material för internationell imagemarknadsföring och kommunikation, säger projektledare Raija Ruusunen. Målet var också att samla in ny information till regionens aktörer och sporra dem att upprätta nätverk. Projektet tog fasta på såväl kundaspekten som företagarnas behov när det gäller turismen. Utbildningsprogram som hjälp vid ägarbyten Inom ramen för projektet har man planerat ett utbildningsprogram som inbegriper föreläsningar, självstudier för skogsägarna och enligt överenskommelse också utbildning om ägarbytet på en enskild fastighet. Föreläsningarna tar upp förvaltning av skogsegendom, lantmäterifrågor, alternativa ägarstrukturer och generationsväxling på en skogsfastighet. Syftet är att utbildningspaketet utvecklas till en sådan modell för ägarbyte på en skogsfastighet som går att utnyttja också efter avslutat projekt. Bilder från projektet OF Pohjois-Karjala finns i fototjänsten Flickr och videor på YouTube. Temana synliga i de sociala medierna I projektet OF Pohjois-Karjala gjorde man upp utvecklingsplaner för utvalda teman: vandring, båtliv, paddling och fiske. Material för imagemarknadsföring producerades enligt tema: produktberättelser som videoklipp till YouTube och foton till fototjänsten Flickr. Materialet används inom den internationella imagemarknadsföringen och är dessutom i allmän spridning och tillgängligt för alla turistaktörer i området. I och med projektet OF Pohjois-Karjala har ett flertal andra turismutvecklingsprojekt kört igång exempelvis när det gäller inkvartering i privathem, mobilguidning och cykelturism. Inom ramen för projektet sammanställdes dessutom ett stort företagsgrupprojekt för fisketurism som omfattar hela Vuoksen. Foto: Flickr-bildservice 6

7 Byanätverket som landsbygdsutvecklare Numera är fungerande dataförbindelser av största betydelse för både den offentliga servicen, företagen, gårdarna och privathushållen. Byggandet av optiskt fibernät säkerställer landsbygdsinvånarnas kommunikationsbehov och bidrar till regional jämlikhet mellan invånarna på glesbygden och i tätorterna. I Mellersta Österbotten har man haft en tydlig vision om att bygga ett stamnät för hela landskapet. Andelslaget Keskikaista och Kaustby ekonomiska region tog itu med att bygga optiskt fibernät till landskapets byar och tätorter. I projektet medverkar också Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice samt samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten. Med hjälp av EU-medfinansiering har projektet byggt 220 kilometer optiskt fibernät runt om i Mellersta Österbotten, anställt planerare, övervakare och gräventreprenörer samt betalat utrustning och material. Arbetet fortsätter alltjämt. Fibernät viktigt för dem som jobbar på landsbygden För distansjobbare i glesbygden är snabba dataförbindelser ett livsvillkor. Tack vare fibernätet blir också arbetet på gårdarna effektivare, för med dess hjälp kan gårdarna använda sådana tjänster för utfodring, kontroll och uppföljning av djurens välbefinnande som kräver snabba förbindelser. Dessutom är det viktigt med snabba och högklassiga förbindelser till myndigheter, mejeriet eller veterinären. Öppet nät frihet att välja Andelslaget Keskikaista har byggt ett flertjänstnät som täcker alla behov av dataförbindelser, som exempelvis möjligheten till bredbandstelevision. Fibernätet bygger på öppet tillträde, dvs. kunden kan välja och konkurrensutsätta de tjänster han eller hon behöver hos olika operatörer. Eftersom öppet tillträde inte bara gäller bybor utan också bolag har nätet ett mångsidigt serviceutbud och konkurrenskraftiga priser. Förhandsutredningar av byanät utförs i många områden med finansiering från Leader. Tuija Riukulehto 7

8 2011 Har du en idé? Ta kontakt och fråga mer! Börja med att kontakta ELY-centralen eller aktionsgruppen i din region och berätta om din idé. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ger råd och tar emot ansökningar. Leader-aktionsgrupperna ger råd och tar emot ansökningar. Europeiska jordsbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling

6Aika Öppna och smarta tjänster. ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling 6Aika Öppna och smarta tjänster ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling Verksamhetslinje 2: Produktion och användning av ny information och kunskap Ansökningsguide Den andra ansökningsomgången under

Läs mer

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Möjligheter att vårda jordbruksmiljön inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Programmet för utveckling av landsbygden

Läs mer

Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008

Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008 Finlands landsbygdsnätverk Årsberättelse 2008 Februari 2009 LANDSBYGDSNÄTVERKET 2008 1 sförteckning 1. NYCKELUPPGIFTER 2008...3 2. ÖVERSIKT ÖVER 2008...5 3. FÖRVALTNING OCH ORGANISATION...6 3.1. Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Österbottens te-central Informerar

Österbottens te-central Informerar Österbottens te-central Informerar www.te-centralen.fi 1/2007 FÖRETAGSAVDELNINGEN INFORMERAR (SIVU5) Förändringar under programperioden 2007-2013 Den nya programperioden 2007-2013 TJÄNSTEN FÖR TILLVÄXTFÖRETAG

Läs mer

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1 SVERIGE 2000-2006 1 DET HÄR ÄR LEADER+ Under programperioden 2000-2006 finansierar EU flera så kallade gemenskapsinitiativ. Ett av dem är Leader+, som syftar till att främja landsbygdsutveckling. Programmet

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6

1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Syfte 3 1.2 Upplägg 3 2 UPPGÖRANDE AV DET REGIONALA INTEGRATIONSPROGRAMMET 4 3 BEGREPP GÄLLANDE INVANDRARE 6 4 BEGREPP OCH UTTRYCK GÄLLANDE INTEGRATIONSARBETE 9 5

Läs mer

Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020

Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020 Näringslivsprogram för Lovisa och Lappträsk 2020 1 2 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Mål för näringslivspolitiken i Lovisa och Lappträsk... 3 2.1 Attraktivitet... 4 2.2 Kunden och kommuninvånaren... 4 2.3 Personal

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls.

Om din ansökan om slututbetalning kommer in till oss senare än tre månader efter klardatum kan det hända att du inte får några pengar alls. Bilaga 1 Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd inklusive projektstöd till bredband. Du ska följa de allmänna villkoren. Om du inte gör det kan du

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2/2015 kosek.fi 2 (24) INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 3 2. PLANERING AV FINANSIERINGEN 3 2.1 Lokaler 3 2.2 Maskiner och apparatur 3 2.3 Tillverkningsrättigheter 4 2.4 Driftskapital 4 2.5 Företagsekonomins

Läs mer

KARTLÄGGNING AV UTBILDNINGSBEHOVET

KARTLÄGGNING AV UTBILDNINGSBEHOVET KARTLÄGGNING AV UTBILDNINGSBEHOVET TE-centraler och aktionsgrupper Landsbygdsnätverksenheten Juni 2009 1 Slutledningar om frågor som lyfts fram i kartläggningen av utbildningsbehovet - utbildning i grundläggande

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer