Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt"

Transkript

1 Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND

2 Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt Landsbygdsutvecklingen utgår från landsbygdens invånare och deras idéer. Under gynnsamma förhållanden utvecklas en god idé till verksamhet som ökar hela samhällets välbefinnande. Projektstöden inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland får idéerna att utvecklas och växa. Projektstöden sporrar landsbygdsinvånare, företagare och organisationer att utföra utvecklingsarbete tillsammans. Genom stöden finansieras projekt som främjar företagandet, sporrar till omsorg om miljön och gör landsbygden trivsammare som boendemiljö. När det finns arbetsplatser och service på landsbygden trivs invånare i alla åldrar. En aktiv landsbygd lockar också till sig nya invånare och sådana som vill tillbringa fritiden där. Det finns projektstöd för olika ändamål: utveckling, utbildning och informationsförmedling samt allmännyttiga investeringar. Projekten kan vara lokala, regionala, interregionala, riksomfattande eller internationella. Utvecklingsprojekten är antingen näringsinriktade eller allmännyttiga. Ett näringsinriktat utvecklingsprojekt kan till exempel utgöras av utredningsarbete för att utveckla någon bransch, främjande av företagens gemensamma marknadsföring eller produktutveckling. Allmännyttiga utvecklingsprojekt kan till exempel gälla att inrätta serviceställen i byarna eller att värna den gemensamma lokala kulturen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten tillgodoser företagares och andra landsbygdsaktörers kunskapsbehov. Med kunskaper och färdigheter som är up to date kan företagarna upprätthålla konkurrenskraften och garantera att produkter och tjänster håller hög kvalitet. Inom ramen för allmännyttiga investeringsprojekt kan man skaffa sig maskiner, anordningar och lokaler för gemensamt bruk, bygga och reparera gemensamma utrymmen eller förbättra miljön. Varifrån söks stödet? Projektstöd söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen (ELYcentralen) eller den lokala aktionsgruppen i området. ELY-cen- Hurdan verksamhet kan få stöd? Projektet utgörs av målinriktad och organiserad verksamhet som syftar till att förbättra, pröva eller starta något. Projektet har en början och ett slut och varar oftast tre år, i undantagsfall fem år. Projektets resultat kan utnyttjas allmänt. Stöd kan beviljas bland annat för arbetstagarnas lönekostnader, resekostnader, sakkunnigarvoden, köpta tjänster, byråkostnader, hyror och styrgruppens utgifter. Stöd kan också beviljas för immateriella och materiella investeringar inom ett allmännyttigt investeringsprojekt såsom anskaffning av maskiner och anordningar, konstruktioner, reparation av byggnader och förvärv av användarrättigheter. Stödet beviljas som en bestämd procentuell andel av de godtagbara skäliga kostnaderna. Stödnivån beror på stödformen samt på prioriteringarna i ELY-centralens eller Leader-aktionsgruppens utvecklingsplan. Vanligen behöver sökanden också ha egna pengar för projektet. Projektet ska ha separat bokföring. Stödet betalas i efterskott. Sökande kan vara privat- eller offentligrättsliga samfund eller stiftelser, till exempel by- eller kulturföreningar, 4H-föreningar, miljöorganisationer, lantmannaföreningar, kommuner, samkommuner eller läroanstalter. Stöd beviljas inte för verksamhet som ingår i ett offentligt samfunds skötsel av en lagstadgad uppgift, exempelvis hälsovård som upprätthålls av en kommun. Stöd beviljas inte heller för en organisations sedvanliga verksamhet. tralen fattar det slutliga beslutet om beviljande av stödet. Projektstöd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kan sökas i alla landsbygdsområden. Närmare information om områdesindelningen samt om andra frågor som gäller stöden fås av ELY-centralerna och Leader-aktionsgrupperna. YTTERLIGARE INFORMATION:

3 Stödformer Allmännyttiga utvecklingsprojekt Inom ramen för allmännyttiga utvecklingsprojekt kan man förbättra servicen för invånarna, främja den lokala kulturen eller höja trivseln i byn till exempel genom att ordna kultur- eller motionsevenemang. Ett utvecklingsprojekt kan också vara ett projekt för ungdomar, ett miljöprojekt eller ett internationellt samarbetsprojekt. Det viktiga är att utvecklingsprojektets resultat gagnar så många av områdets invånare som möjligt. Projekt för utveckling av näringarna Projekt för utveckling av näringarna bidrar till en mångsidigare näringsverksamhet på landsbygden. Utvecklingsprojektet kan till exempel gälla verksamhetsbetingelserna för landsbygdens mikroföretag eller samarbete mellan företag. För att främja landsbygdsturismen kan man exempelvis ta fram gemensamma produkter eller tillsammans marknadsföra området på den internationella marknaden och samtidigt gynna affärsverksamheten för hela områdets företagare. Syftet med projektet är inte att gagna en enskild företagare utan en bransch. Projekt avsedda för enskilda företagare finansieras med företagsstöd. Mer information om företagsstöden fås hos ELY-centralen och Leader-grupperna. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt Utbildningsprojekten ger ökad kompetens särskilt inom företagsledning, marknadsföring, effektivitet och kvalitet i fråga om ekonomi och produktion. Målgrupper för utbildningen är bland annat jordbrukare, skogsägare, landsbygdsföretagare eller byautvecklare. I utbildningsprojektet stöds yrkesinriktad utbildning som varar minst 20 lektioner (längd 45 minuter) och motsvarar högst 30 studieveckor, 45 studiepoäng eller en lärokurs av motsvarande omfattning. Utbildningen kan innefatta perioder som avläggs på lantgårdar eller i primärproduktionsföretag. Stödbelopp och stödnivåer För projektet beviljas stöd som utgör en bestämd procentandel av de godkända kostnaderna för projektet. Tabellen anger stödnivåerna för projektstöd i fråga om olika stödformer. Vid beviljandet av stöd beaktas all offentlig finansiering som projektet får och som består av finansiering från Europeiska unionen, staten, kommuner, samkommuner, församlingar eller andra offentliga organisationer. Förutom offentlig finansiering behövs också privat finansiering för projektet. När det gäller näringsutvecklingsprojekt och utbildningsprojekt utgörs den privata finansieringen av reda pengar, men inom allmännyttiga utvecklings- och I samband med informationsförmedlingsprojekt kan man bland annat ordna allmänna informationskampanjer som ökar kännedomen om miljön och landsbygden, underlättar spridningen av de nyaste forskningsrönen och hjälper gårdarna och landsbygdsinvånarna att få tillgång till innovationer, nya metoder och annat kunnande. Ett informationsförmedlingsprojekt ställer inga sådana krav på studieprestationer som ett utbildningsprojekt gör. Allmännyttiga investeringsprojekt Ett allmännyttigt investeringsprojekt ger de lokala invånarna ökad välfärd och mer service. Med stödets hjälp kan man uppföra, reparera eller bygga ut byns gemensamma byggnader eller skaffa gemensamma maskiner, anordningar eller användarrättigheter för gemensamma utrymmen eller områden. Vidare stöds småskaligt byggande av väg-, vattentjänst- och telekommunikationsnät. Till exempel genomförandet av utvecklings- eller landskapsvårdsplaner för byn, byggandet av ett nätverk av vandringsleder eller ett utsiktstorn kan finansieras via ett allmännyttigt investeringsprojekt. investeringsprojekt kan en del av den privata finansieringen bestå av arbete som utförts utan vederlag till förmån för projektet. Leader-aktionsgrupperna kan finansiera små projekt där det minsta stödbeloppet som beviljas som en del av ett samordningsprojekt är 500 euro. I fråga om projekt som Leader-grupperna förordat uppgår det maximala beloppet av finansiering till euro, annan offentlig finansiering medräknad. I fråga om internationella projekt kan stödbeloppet vara högst euro per aktionsgrupp. När et gäller projekt som ELY-cetralen stöder är den undre stödgränsen euro, utan någon övre gräns. Stödnivåerna för projektstöd Stödform Maximal stödnivå * Allmännyttigt projekt och projekt för utveckling av näringarna Utbildningsprojekt och informationsförmedlingsprojekt 90 % 100 %: förhandsutredningsprojekt eller projekt för undersökning av möjligheterna att genomföra ett projekt som utförs på minst två ELY-centralers eller 2 aktionsgruppers område samt genomförande av dessa projekt. Internationella projekt, allmänna utrednings-, utvärderings- och samordningsprojekt för enskilda branscher och produktionsinriktningar 90 % 100 %: informationsförmedlingsprojekt, utbildningsprojekt i anslutning till miljöstöd och projekt som inte inbegriper statligt stöd Allmännyttigt investeringsprojekt 75 % 100 %, om sökanden är ett offentligrättsligt samfund. I detta fall måste den andra offentliga finansieringens andel vara 30 % * Stödnivån beror också på de regionala prioriteringar som ELY-centralerna och Leader-aktionsgrupperna har gjort i sina utvecklingsplaner 3

4 Projektet livade upp naturturismen Inom ramen för projektet Lutunen I har naturturismen i Inspiration till nya projekt mellersta Finland utvecklats genom att man har tagit fram Reijo Himanen, projektchef för Lutunen I, berättar att naturleder, kartor och orienteringstavlor för dem. I det projektet har gett upphov till nya projekt: ett projekt för projekt för utveckling av näringarna som uppstod som utveckling av näringarna där det skapas en en fortsättning på naturledsprojektet har man med utgångspunkt i lederna utvecklat naturledsprodukter som kan kommersialiseras. Lutunen I valdes till Årets Leader-projekt De viktigaste resultaten av projektet är att man använt sig av den lokala kulturen för att samla in information och berättelser om lederna och objekt längs dem och lagrat dem i en informationsbank i anslutning till en elektronisk karttjänst över lederna, upprättat en bildbank och skapat en modell för produktifiering av naturlederna. Genom projektet har användningen av naturlederna ökat och de har också blivit mer kända. Även turistföretagen i området har blivit intresserade av lederna och möjligheterna att skapa produkter i anslutning till dem. Utöver företagen i naturturismbranschen har bland annat de lokala invånarna gynnats av projektet. resursbank för turism samt ett projekt för utveckling av en företagsgrupp. Också i det angränsande landskapet har man tagit modell av projektet. Företagaren Anna Hakkarainen vid Villi Peura Oy i Kivijärvi anser att projektet spelat en viktig roll. Hela projekthelheten har varit ett utmärkt exempel på en rad kontinuerliga konkreta åtgärder. Bland annat databanken med berättelser är mycket viktig, och den kan utnyttjas på många olika sätt. Projektet Lutunen I finansierades av Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry. Texten är en förkortning av Leila Hänninens originaltext. Tomi Aho Elina Vehkala 4

5 Internationalism genom att jobba tillsammans Projektet Fenix Jokivarren nuoret maailmalle är ett internationaliseringsprojekt riktat till ungdomar. Dess syfte är att uppmuntra unga på landsbygden till internationalisering och att berätta för dem om möjligheterna att själv påverka det område där de bor och ungdomarnas levnadsförhållanden. Inom projektet bygger man upp ett internationellt samarbete genom att ordna jippon, knyta kontakter och utarbeta gemensamt material exempelvis musik och videor. Fenix-projektet leds av Leadergruppen Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit. I projektet deltar grupper av unga från norra Finland, Egentliga Finland, landskapet Jögevanmaa i Estland och trakten kring Borås i Sverige. Avsikten är att samarbetet mellan grupperna fortgår också efter avslutat projekt. region och sina hobbyer. Felix-projektet använder i stor utsträckning sociala medier både för att hålla kontakt och för att bearbeta material. Den viktigaste informationskanalen är Facebook som exempelvis har gjort det möjligt att som internationellt team-work skriva manus till filmen Loimaan Lordi som nu är under arbete. Loimaan Lordi och sociala medier Inom ramen för Fenix-projektet bekantar man sig med vilka hobbyer unga i olika länder har, hur de tillbringar fritiden, ungdomskulturen och annat de unga anser vara viktigt. Man gör kortfilmer där ungdomarna berättar om sin egen Kööri utvecklar byarna Kyläkööri är ett gemensamt projekt för byautveckling som producera information också för tjänstemän och förtroendevalda. Inom projektet har man utarbetat byabroschyrer genomförs av Liiveris, Kyrönmaas och Suupohjas utvecklingsföreningar i södra Österbotten och Österbotten. där invånarna berättar om sina byars särdrag, styrkor och Verksamheten utgår från bybornas behov. Inom projektet utvecklingsbehov. arbetar byaombudsmän vars uppgift är att ge byarna råd och hjälp att utvecklas. Projektet Kyläkööri har bland annat som mål att utarbeta byaplaner för byarna och hålla dem uppdaterade. I planerna antecknas målen för utveckling av byarna och hur målen ska uppnås. Information gör byarna kända Enligt bybornas önskan har man under projektets gång arrangerat olika temakvällar, utbildning i att skapa hemsidor, utfärder och miljökvällar. Inom projektet Kyläkööri har det ordnats byavandringar där man diskuterat de värden och möjligheter som byns kulturlandskap erbjuder. Man har också utarbetat broschyrer om byarnas festhus och låtit intressanta utställningar och bra föreläsare cirkulera i olika byar. Det projektstöd som Kyläkööri fått har också använts för invånarmarknadsföring. I synnerhet i samband med kommunsammanslagningar har det ansetts vara viktigt att 5 Sonja Pitkäjärvi

6 Livskraftiga skogsfastigheter Det är viktigt att skogsägarna i tid ordnar med ägararrangemangen så att skogsfastigheterna behåller sin livskraft. Informationen om nödvändiga arrangemang har varit knapp, trots att det finns allt fler dödsbon bland skogsägarna och skogsägarna åldras. Skogsägarförbundet Norra Finland rf har startat utbildningsprojektet Elinvoimainen metsätila (Livskraftig skogsfastighet) vars mål är genomtänkta ägarbyten på skogsfastigheter med hjälp av flerformsundervisning. Till målgruppen hör skogsägare som planerar ägarbyte, framför allt personer som fyllt 60 år, dödsbon och den nya generationen. Norra Karelen turistort på världskartan Centralen för turistfrämjande administrerar det nationella programmet Outdoors Finland, vars syfte är att intensifiera marknadsföringen av Finlands turisttjänster till utlandet. Tack vare programmet initierades också OF Pohjois-Karjala, ett regionalt projekt för utveckling av näringarna, inom vilket man tog fram turistaktiviteter för den internationella marknaden. Projektet OF Pohjois-Karjala samordnades av yrkeshögskolan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. En stor uppgift inom projektet var att producera material för internationell imagemarknadsföring och kommunikation, säger projektledare Raija Ruusunen. Målet var också att samla in ny information till regionens aktörer och sporra dem att upprätta nätverk. Projektet tog fasta på såväl kundaspekten som företagarnas behov när det gäller turismen. Utbildningsprogram som hjälp vid ägarbyten Inom ramen för projektet har man planerat ett utbildningsprogram som inbegriper föreläsningar, självstudier för skogsägarna och enligt överenskommelse också utbildning om ägarbytet på en enskild fastighet. Föreläsningarna tar upp förvaltning av skogsegendom, lantmäterifrågor, alternativa ägarstrukturer och generationsväxling på en skogsfastighet. Syftet är att utbildningspaketet utvecklas till en sådan modell för ägarbyte på en skogsfastighet som går att utnyttja också efter avslutat projekt. Bilder från projektet OF Pohjois-Karjala finns i fototjänsten Flickr och videor på YouTube. Temana synliga i de sociala medierna I projektet OF Pohjois-Karjala gjorde man upp utvecklingsplaner för utvalda teman: vandring, båtliv, paddling och fiske. Material för imagemarknadsföring producerades enligt tema: produktberättelser som videoklipp till YouTube och foton till fototjänsten Flickr. Materialet används inom den internationella imagemarknadsföringen och är dessutom i allmän spridning och tillgängligt för alla turistaktörer i området. I och med projektet OF Pohjois-Karjala har ett flertal andra turismutvecklingsprojekt kört igång exempelvis när det gäller inkvartering i privathem, mobilguidning och cykelturism. Inom ramen för projektet sammanställdes dessutom ett stort företagsgrupprojekt för fisketurism som omfattar hela Vuoksen. Foto: Flickr-bildservice 6

7 Byanätverket som landsbygdsutvecklare Numera är fungerande dataförbindelser av största betydelse för både den offentliga servicen, företagen, gårdarna och privathushållen. Byggandet av optiskt fibernät säkerställer landsbygdsinvånarnas kommunikationsbehov och bidrar till regional jämlikhet mellan invånarna på glesbygden och i tätorterna. I Mellersta Österbotten har man haft en tydlig vision om att bygga ett stamnät för hela landskapet. Andelslaget Keskikaista och Kaustby ekonomiska region tog itu med att bygga optiskt fibernät till landskapets byar och tätorter. I projektet medverkar också Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice samt samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten. Med hjälp av EU-medfinansiering har projektet byggt 220 kilometer optiskt fibernät runt om i Mellersta Österbotten, anställt planerare, övervakare och gräventreprenörer samt betalat utrustning och material. Arbetet fortsätter alltjämt. Fibernät viktigt för dem som jobbar på landsbygden För distansjobbare i glesbygden är snabba dataförbindelser ett livsvillkor. Tack vare fibernätet blir också arbetet på gårdarna effektivare, för med dess hjälp kan gårdarna använda sådana tjänster för utfodring, kontroll och uppföljning av djurens välbefinnande som kräver snabba förbindelser. Dessutom är det viktigt med snabba och högklassiga förbindelser till myndigheter, mejeriet eller veterinären. Öppet nät frihet att välja Andelslaget Keskikaista har byggt ett flertjänstnät som täcker alla behov av dataförbindelser, som exempelvis möjligheten till bredbandstelevision. Fibernätet bygger på öppet tillträde, dvs. kunden kan välja och konkurrensutsätta de tjänster han eller hon behöver hos olika operatörer. Eftersom öppet tillträde inte bara gäller bybor utan också bolag har nätet ett mångsidigt serviceutbud och konkurrenskraftiga priser. Förhandsutredningar av byanät utförs i många områden med finansiering från Leader. Tuija Riukulehto 7

8 2011 Har du en idé? Ta kontakt och fråga mer! Börja med att kontakta ELY-centralen eller aktionsgruppen i din region och berätta om din idé. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ger råd och tar emot ansökningar. Leader-aktionsgrupperna ger råd och tar emot ansökningar. Europeiska jordsbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Aktuellt om projektstöden

Aktuellt om projektstöden Aktuellt om projektstöden Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 Petri Svanbäck och Sirkku Wacklin 3.11.2016 Positiva beslut om projektstöd 11.10.2016 NTM-centralen Leader

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2014 1176/2014 Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Vilket landsbygdsprogram? Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden - Har förverkligats

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl.

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl. Pomoväst Pomoväst Föreningen grundad i maj 1997 Vi har förverkligat tre program - På Spåret 1997-1999 - Vår västnyländska Saga 2000-2006 - Västnyland en bygd i samverkan 2007-2013 Sammanlagt cirka 250

Läs mer

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki 4.10.2014 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett

Läs mer

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 NTM-Centralen i Nyland Sivu 1 Allmän information 2014-2020 Stöd beviljas för informationsspridnings-, utbildningsutvecklings-, samarbets- och investeringsprojekt

Läs mer

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre

Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare kanslist Kontor i Vasa, Närpes och Pedersöre Forskning Åbo Akademi Utvärdering av projekt Samarbete i nationella och internationella sammanhang (bl.a. ENLDT) Vår organisation: Aktion Österbotten r.f. Medlemsvård seminarier och information Verksamhetsledare

Läs mer

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020

Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Utveckling av landsbygden i Nyland 2014 2020 Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Ett delvis EU finansierat utvecklingsprogram, EU andelen betalas ur landsbygdsfonden

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 2020 företagsstöd NTM-centralen i Österbotten Matias Smeds 14.4.2015 Sida 1 Allmänt om företagsstödet För små företag (mindre än 50 pers.)

Läs mer

Vi vill ha ett program för Livskraftiga byar och Företagsamma företagare på den österbottniska landsbygden!

Vi vill ha ett program för Livskraftiga byar och Företagsamma företagare på den österbottniska landsbygden! Studiefrämjandet i Österbotten r.f. Vi vill ha ett program för Livskraftiga byar och Företagsamma företagare på den österbottniska landsbygden! Vill du? 1 Finns det pengar? Vad behövs? Det kommer under

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Juha Mäkinen NTM-Centralen i Nyland Sivu 1 Allmän information 2014-2020 Projekten kan vara lokala, regionala, interregionala, landsomfattande eller internationella

Läs mer

Anvisningar för sökanden

Anvisningar för sökanden HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 FINLANDS STRUKTURFONDSPROGRAM Produktivt och resultatrikt arbetsliv genom samarbete RIKSOMFATTANDE ÖPPEN ANSÖKAN TILL ESF 1.6 15.9.2015 Anvisningar för sökanden Valitse

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

RP 195/2016 rd. I lagen föreslås dessutom vissa preciseringar och korrigeringar av mindre betydelse.

RP 195/2016 rd. I lagen föreslås dessutom vissa preciseringar och korrigeringar av mindre betydelse. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det ändringar i

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden

Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden Framgång för landsbygden genom samarbete - en dialog inför den nya programperioden Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Uleåborg 6.10.2014 Helsingfors

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsprogram för Österbotten 2018 2021 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 30.1.2017 Innehåll 1 Landskapsprogrammets utgångspunkter... 3 2 Landskapsprogrammets syfte

Läs mer

Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Hans Bergström Landsbygdsnätverksenheten, JSM

Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Hans Bergström Landsbygdsnätverksenheten, JSM Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Landsbygdsnätverksenheten, JSM Landsbygdsnätverket?! Landsbygdsutvecklingsprogrammet?! Sivu 2 3.10.2008 Landsbygdsnätverket är en verksamhetsform

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Landsbygdens finansieringsstatistik 2014

Landsbygdens finansieringsstatistik 2014 Landsbygdens finansieringsstatistik 2014 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Landskapet Planering av ny programperiod Landsbygds och energienheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i presenterar

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Företagsstöden Målet är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Stöd för företag i landsbygdsprogrammet 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 NTM-centralens stöd för företag Team Finland Utvecklingstjänsterna för företag (Tavastehus NTMcentral) Gemensam anskaffning

Läs mer

Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling

Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling 2016-02-19 Vilka stöd går att söka inom lokalt ledd utveckling Vilka stöd finns? Dessa stöd finns inom lokalt ledd utveckling: genomförande samarbete driftstöd Alla beviljade projekt ska bidra till att

Läs mer

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland

Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Landskapsöverskridande projekt inom ERUF- och ESF-programmen i Västra Finland Har du en utvecklingsidé som berör människor eller företag i Västra Finland, över landskapsgränserna? Vår målsättning är att

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Utkast till lag 21.12.2016: Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 5 september 2007 Nr 828 830 INNEHÅLL Nr Sidan 828 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Team Finland (NTM-centralen i Tavastland) NTM-centralens finnansiering för smfföretag Företagsutveckjlingstjänster Samanskaffningsutbildning

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

Hand i hand över havet, del II

Hand i hand över havet, del II Hand i hand över havet, del II LAG och kansli från Nedre Dalälven på besök i Pomoväst. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Dnr: 51 Jnr: 2010-150 Projekttid:

Läs mer

Byn inom den landsbygdspolitiska helheten

Byn inom den landsbygdspolitiska helheten BYAR MED LIVSKRAFT -Kampanj 2010-2012 Våren 2013 Byn inom den landsbygdspolitiska helheten Eero Uusitalo professor SYTY:s ordförande Det lönar sig att utveckla landsbygden och byarna! 1/2 Målmedvetet landsbygdsarbete

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Villkor för företaget Små företag (mindre än 50 årsverke) och mikroföretag som är belägna på område med landsbygdskaraktär

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Till dig som arbetar med Leader. Leader till gagn. för landskapsfrågor

Till dig som arbetar med Leader. Leader till gagn. för landskapsfrågor Till dig som arbetar med Leader Leader till gagn för landskapsfrågor 2 Foto omslag: Shutterstock Foto: Catharina Engström Hellström Landskapsperspektiv en väg till samverkan Vi har alla ett förhållningssätt

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

STUDERANDE, examensinriktad utbildning

STUDERANDE, examensinriktad utbildning 2 Yrkeshögskolorna AMMATTIKORKEAKOULUT Innehåll 4 Förord 6 Utbildningssystemet STUDERANDE, examensinriktad utbildning 8 Nybörjare, studerande och examina 1997-2003 10 Nybörjare, studerande och examina

Läs mer

Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd

Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd Landsbygdsprogrammet Företag- och projektstöd 1 Fokusområden Prioriteringar Prioriteringar och fokusområden i landsbygdsprogrammet 1 Kunskapsöverföring och innovation 2 Lönsamhet, konkurrenskraft i jordbruket

Läs mer

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna

Regionala företagsstöd och de nya förordningarna Regionala företagsstöd och de nya förordningarna katalin.frydenlund@tillvaxtverket.se 08-6819297 1 Regionala företagsstöd Tillåtet statsstöd enligt EU:s regelverk i syfte att utjämna regionala skillnader.

Läs mer

Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd

Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd 26.01.2010 1 Godkännande av byggnadsplaner Byggnadsplanerna granskas av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader

Termer kring lokalt ledd utveckling och Leader 2016-05-17 Termer kring och Leader I tabellen hittar du termer som ska användas kring lokal ledd utveckling och Leader i extern kommunikation. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning. Använd listan

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

Finansieringsstatistik för Landsbygden 2015

Finansieringsstatistik för Landsbygden 2015 Finansieringsstatistik för Landsbygden 2015 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten Landskapet Österbotten I Österbotten gjordes flest beslut gällande investeringsstöd Landsbygdsenheten vid

Läs mer

En nyckel till påverkan Leader-aktionsgrupperna

En nyckel till påverkan Leader-aktionsgrupperna En nyckel till påverkan Leader-aktionsgrupperna PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND 2007-2013 En nyckel till påverkan Leader-aktionsgrupperna Minna Hirvelä Personalen vid Seinäjoen

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden Programmet ska ge: lönsamma och livskraftiga företag aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

1.1 Den sökandes namn 1.2 FO-nummer/ föreningens registreringsnummer. 31.12.20..20 -_..20 Slutrapport. Indikator Målnivå Utfall

1.1 Den sökandes namn 1.2 FO-nummer/ föreningens registreringsnummer. 31.12.20..20 -_..20 Slutrapport. Indikator Målnivå Utfall UTVECKLINGSPROJEKTETS MÅL OCH RESULTAT Utbildning och informationsförmedling 3306Cind 1(5) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Programmet för utveckling

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT 1 Blankett 3306A Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Ny ansökan Rättelse/komplettering till föregående

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 22 december 2014 1174/2014 Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014 I enlighet

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 12.6.2015 1.10.2015

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 12.6.2015 1.10.2015 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 12.6.2015 1.10.2015 Anvisningar för sökande Innehåll: 1. Allmänt om ESF-utlysningen 2. Särskilda

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Fortbildning inom skogsbranschen 2012-2014

Fortbildning inom skogsbranschen 2012-2014 Projektplan för Fortbildning inom skogsbranschen 2012-2014 Skogsaktörer och värmeföretagare Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vi i Nordingrå Nordingråleden (Världsarvsleden heter den numera) Journalnummer:

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet

Verksamhetsplan. Fastställd på höstmötet Verksamhetsplan 2016 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Fastställd på höstmötet 25.11.2015 Innehåll Introduktion... 3 Medlemmar... 3 Kontoret... 4 Strategin... 4 Engagera Åland... 5 Samarbete med landskapsregeringen...

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Hävkraft från EU till. Södra Finland Strukturfondsperioden 2007 2013

Hävkraft från EU till. Södra Finland Strukturfondsperioden 2007 2013 Hävkraft från EU till Södra Finland Strukturfondsperioden 2007 2013 Innehåll 3 Europeiska unionen deltar i utvecklingen av Finlands regioner 4 Mål för regional konkurrenskraft och sysselsättning 5 Verksamhetsområdet

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Regler för stöd från Kulturutveckling

Regler för stöd från Kulturutveckling Regler för stöd från Kulturutveckling Region Gävleborg vill ge nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Detta övergripande mål uttrycks i den regionala

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer