Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt"

Transkript

1 Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND

2 Från idéer till resultat Stöd för landsbygdsprojekt Landsbygdsutvecklingen utgår från landsbygdens invånare och deras idéer. Under gynnsamma förhållanden utvecklas en god idé till verksamhet som ökar hela samhällets välbefinnande. Projektstöden inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland får idéerna att utvecklas och växa. Projektstöden sporrar landsbygdsinvånare, företagare och organisationer att utföra utvecklingsarbete tillsammans. Genom stöden finansieras projekt som främjar företagandet, sporrar till omsorg om miljön och gör landsbygden trivsammare som boendemiljö. När det finns arbetsplatser och service på landsbygden trivs invånare i alla åldrar. En aktiv landsbygd lockar också till sig nya invånare och sådana som vill tillbringa fritiden där. Det finns projektstöd för olika ändamål: utveckling, utbildning och informationsförmedling samt allmännyttiga investeringar. Projekten kan vara lokala, regionala, interregionala, riksomfattande eller internationella. Utvecklingsprojekten är antingen näringsinriktade eller allmännyttiga. Ett näringsinriktat utvecklingsprojekt kan till exempel utgöras av utredningsarbete för att utveckla någon bransch, främjande av företagens gemensamma marknadsföring eller produktutveckling. Allmännyttiga utvecklingsprojekt kan till exempel gälla att inrätta serviceställen i byarna eller att värna den gemensamma lokala kulturen. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekten tillgodoser företagares och andra landsbygdsaktörers kunskapsbehov. Med kunskaper och färdigheter som är up to date kan företagarna upprätthålla konkurrenskraften och garantera att produkter och tjänster håller hög kvalitet. Inom ramen för allmännyttiga investeringsprojekt kan man skaffa sig maskiner, anordningar och lokaler för gemensamt bruk, bygga och reparera gemensamma utrymmen eller förbättra miljön. Varifrån söks stödet? Projektstöd söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen (ELYcentralen) eller den lokala aktionsgruppen i området. ELY-cen- Hurdan verksamhet kan få stöd? Projektet utgörs av målinriktad och organiserad verksamhet som syftar till att förbättra, pröva eller starta något. Projektet har en början och ett slut och varar oftast tre år, i undantagsfall fem år. Projektets resultat kan utnyttjas allmänt. Stöd kan beviljas bland annat för arbetstagarnas lönekostnader, resekostnader, sakkunnigarvoden, köpta tjänster, byråkostnader, hyror och styrgruppens utgifter. Stöd kan också beviljas för immateriella och materiella investeringar inom ett allmännyttigt investeringsprojekt såsom anskaffning av maskiner och anordningar, konstruktioner, reparation av byggnader och förvärv av användarrättigheter. Stödet beviljas som en bestämd procentuell andel av de godtagbara skäliga kostnaderna. Stödnivån beror på stödformen samt på prioriteringarna i ELY-centralens eller Leader-aktionsgruppens utvecklingsplan. Vanligen behöver sökanden också ha egna pengar för projektet. Projektet ska ha separat bokföring. Stödet betalas i efterskott. Sökande kan vara privat- eller offentligrättsliga samfund eller stiftelser, till exempel by- eller kulturföreningar, 4H-föreningar, miljöorganisationer, lantmannaföreningar, kommuner, samkommuner eller läroanstalter. Stöd beviljas inte för verksamhet som ingår i ett offentligt samfunds skötsel av en lagstadgad uppgift, exempelvis hälsovård som upprätthålls av en kommun. Stöd beviljas inte heller för en organisations sedvanliga verksamhet. tralen fattar det slutliga beslutet om beviljande av stödet. Projektstöd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kan sökas i alla landsbygdsområden. Närmare information om områdesindelningen samt om andra frågor som gäller stöden fås av ELY-centralerna och Leader-aktionsgrupperna. YTTERLIGARE INFORMATION:

3 Stödformer Allmännyttiga utvecklingsprojekt Inom ramen för allmännyttiga utvecklingsprojekt kan man förbättra servicen för invånarna, främja den lokala kulturen eller höja trivseln i byn till exempel genom att ordna kultur- eller motionsevenemang. Ett utvecklingsprojekt kan också vara ett projekt för ungdomar, ett miljöprojekt eller ett internationellt samarbetsprojekt. Det viktiga är att utvecklingsprojektets resultat gagnar så många av områdets invånare som möjligt. Projekt för utveckling av näringarna Projekt för utveckling av näringarna bidrar till en mångsidigare näringsverksamhet på landsbygden. Utvecklingsprojektet kan till exempel gälla verksamhetsbetingelserna för landsbygdens mikroföretag eller samarbete mellan företag. För att främja landsbygdsturismen kan man exempelvis ta fram gemensamma produkter eller tillsammans marknadsföra området på den internationella marknaden och samtidigt gynna affärsverksamheten för hela områdets företagare. Syftet med projektet är inte att gagna en enskild företagare utan en bransch. Projekt avsedda för enskilda företagare finansieras med företagsstöd. Mer information om företagsstöden fås hos ELY-centralen och Leader-grupperna. Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt Utbildningsprojekten ger ökad kompetens särskilt inom företagsledning, marknadsföring, effektivitet och kvalitet i fråga om ekonomi och produktion. Målgrupper för utbildningen är bland annat jordbrukare, skogsägare, landsbygdsföretagare eller byautvecklare. I utbildningsprojektet stöds yrkesinriktad utbildning som varar minst 20 lektioner (längd 45 minuter) och motsvarar högst 30 studieveckor, 45 studiepoäng eller en lärokurs av motsvarande omfattning. Utbildningen kan innefatta perioder som avläggs på lantgårdar eller i primärproduktionsföretag. Stödbelopp och stödnivåer För projektet beviljas stöd som utgör en bestämd procentandel av de godkända kostnaderna för projektet. Tabellen anger stödnivåerna för projektstöd i fråga om olika stödformer. Vid beviljandet av stöd beaktas all offentlig finansiering som projektet får och som består av finansiering från Europeiska unionen, staten, kommuner, samkommuner, församlingar eller andra offentliga organisationer. Förutom offentlig finansiering behövs också privat finansiering för projektet. När det gäller näringsutvecklingsprojekt och utbildningsprojekt utgörs den privata finansieringen av reda pengar, men inom allmännyttiga utvecklings- och I samband med informationsförmedlingsprojekt kan man bland annat ordna allmänna informationskampanjer som ökar kännedomen om miljön och landsbygden, underlättar spridningen av de nyaste forskningsrönen och hjälper gårdarna och landsbygdsinvånarna att få tillgång till innovationer, nya metoder och annat kunnande. Ett informationsförmedlingsprojekt ställer inga sådana krav på studieprestationer som ett utbildningsprojekt gör. Allmännyttiga investeringsprojekt Ett allmännyttigt investeringsprojekt ger de lokala invånarna ökad välfärd och mer service. Med stödets hjälp kan man uppföra, reparera eller bygga ut byns gemensamma byggnader eller skaffa gemensamma maskiner, anordningar eller användarrättigheter för gemensamma utrymmen eller områden. Vidare stöds småskaligt byggande av väg-, vattentjänst- och telekommunikationsnät. Till exempel genomförandet av utvecklings- eller landskapsvårdsplaner för byn, byggandet av ett nätverk av vandringsleder eller ett utsiktstorn kan finansieras via ett allmännyttigt investeringsprojekt. investeringsprojekt kan en del av den privata finansieringen bestå av arbete som utförts utan vederlag till förmån för projektet. Leader-aktionsgrupperna kan finansiera små projekt där det minsta stödbeloppet som beviljas som en del av ett samordningsprojekt är 500 euro. I fråga om projekt som Leader-grupperna förordat uppgår det maximala beloppet av finansiering till euro, annan offentlig finansiering medräknad. I fråga om internationella projekt kan stödbeloppet vara högst euro per aktionsgrupp. När et gäller projekt som ELY-cetralen stöder är den undre stödgränsen euro, utan någon övre gräns. Stödnivåerna för projektstöd Stödform Maximal stödnivå * Allmännyttigt projekt och projekt för utveckling av näringarna Utbildningsprojekt och informationsförmedlingsprojekt 90 % 100 %: förhandsutredningsprojekt eller projekt för undersökning av möjligheterna att genomföra ett projekt som utförs på minst två ELY-centralers eller 2 aktionsgruppers område samt genomförande av dessa projekt. Internationella projekt, allmänna utrednings-, utvärderings- och samordningsprojekt för enskilda branscher och produktionsinriktningar 90 % 100 %: informationsförmedlingsprojekt, utbildningsprojekt i anslutning till miljöstöd och projekt som inte inbegriper statligt stöd Allmännyttigt investeringsprojekt 75 % 100 %, om sökanden är ett offentligrättsligt samfund. I detta fall måste den andra offentliga finansieringens andel vara 30 % * Stödnivån beror också på de regionala prioriteringar som ELY-centralerna och Leader-aktionsgrupperna har gjort i sina utvecklingsplaner 3

4 Projektet livade upp naturturismen Inom ramen för projektet Lutunen I har naturturismen i Inspiration till nya projekt mellersta Finland utvecklats genom att man har tagit fram Reijo Himanen, projektchef för Lutunen I, berättar att naturleder, kartor och orienteringstavlor för dem. I det projektet har gett upphov till nya projekt: ett projekt för projekt för utveckling av näringarna som uppstod som utveckling av näringarna där det skapas en en fortsättning på naturledsprojektet har man med utgångspunkt i lederna utvecklat naturledsprodukter som kan kommersialiseras. Lutunen I valdes till Årets Leader-projekt De viktigaste resultaten av projektet är att man använt sig av den lokala kulturen för att samla in information och berättelser om lederna och objekt längs dem och lagrat dem i en informationsbank i anslutning till en elektronisk karttjänst över lederna, upprättat en bildbank och skapat en modell för produktifiering av naturlederna. Genom projektet har användningen av naturlederna ökat och de har också blivit mer kända. Även turistföretagen i området har blivit intresserade av lederna och möjligheterna att skapa produkter i anslutning till dem. Utöver företagen i naturturismbranschen har bland annat de lokala invånarna gynnats av projektet. resursbank för turism samt ett projekt för utveckling av en företagsgrupp. Också i det angränsande landskapet har man tagit modell av projektet. Företagaren Anna Hakkarainen vid Villi Peura Oy i Kivijärvi anser att projektet spelat en viktig roll. Hela projekthelheten har varit ett utmärkt exempel på en rad kontinuerliga konkreta åtgärder. Bland annat databanken med berättelser är mycket viktig, och den kan utnyttjas på många olika sätt. Projektet Lutunen I finansierades av Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry. Texten är en förkortning av Leila Hänninens originaltext. Tomi Aho Elina Vehkala 4

5 Internationalism genom att jobba tillsammans Projektet Fenix Jokivarren nuoret maailmalle är ett internationaliseringsprojekt riktat till ungdomar. Dess syfte är att uppmuntra unga på landsbygden till internationalisering och att berätta för dem om möjligheterna att själv påverka det område där de bor och ungdomarnas levnadsförhållanden. Inom projektet bygger man upp ett internationellt samarbete genom att ordna jippon, knyta kontakter och utarbeta gemensamt material exempelvis musik och videor. Fenix-projektet leds av Leadergruppen Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit. I projektet deltar grupper av unga från norra Finland, Egentliga Finland, landskapet Jögevanmaa i Estland och trakten kring Borås i Sverige. Avsikten är att samarbetet mellan grupperna fortgår också efter avslutat projekt. region och sina hobbyer. Felix-projektet använder i stor utsträckning sociala medier både för att hålla kontakt och för att bearbeta material. Den viktigaste informationskanalen är Facebook som exempelvis har gjort det möjligt att som internationellt team-work skriva manus till filmen Loimaan Lordi som nu är under arbete. Loimaan Lordi och sociala medier Inom ramen för Fenix-projektet bekantar man sig med vilka hobbyer unga i olika länder har, hur de tillbringar fritiden, ungdomskulturen och annat de unga anser vara viktigt. Man gör kortfilmer där ungdomarna berättar om sin egen Kööri utvecklar byarna Kyläkööri är ett gemensamt projekt för byautveckling som producera information också för tjänstemän och förtroendevalda. Inom projektet har man utarbetat byabroschyrer genomförs av Liiveris, Kyrönmaas och Suupohjas utvecklingsföreningar i södra Österbotten och Österbotten. där invånarna berättar om sina byars särdrag, styrkor och Verksamheten utgår från bybornas behov. Inom projektet utvecklingsbehov. arbetar byaombudsmän vars uppgift är att ge byarna råd och hjälp att utvecklas. Projektet Kyläkööri har bland annat som mål att utarbeta byaplaner för byarna och hålla dem uppdaterade. I planerna antecknas målen för utveckling av byarna och hur målen ska uppnås. Information gör byarna kända Enligt bybornas önskan har man under projektets gång arrangerat olika temakvällar, utbildning i att skapa hemsidor, utfärder och miljökvällar. Inom projektet Kyläkööri har det ordnats byavandringar där man diskuterat de värden och möjligheter som byns kulturlandskap erbjuder. Man har också utarbetat broschyrer om byarnas festhus och låtit intressanta utställningar och bra föreläsare cirkulera i olika byar. Det projektstöd som Kyläkööri fått har också använts för invånarmarknadsföring. I synnerhet i samband med kommunsammanslagningar har det ansetts vara viktigt att 5 Sonja Pitkäjärvi

6 Livskraftiga skogsfastigheter Det är viktigt att skogsägarna i tid ordnar med ägararrangemangen så att skogsfastigheterna behåller sin livskraft. Informationen om nödvändiga arrangemang har varit knapp, trots att det finns allt fler dödsbon bland skogsägarna och skogsägarna åldras. Skogsägarförbundet Norra Finland rf har startat utbildningsprojektet Elinvoimainen metsätila (Livskraftig skogsfastighet) vars mål är genomtänkta ägarbyten på skogsfastigheter med hjälp av flerformsundervisning. Till målgruppen hör skogsägare som planerar ägarbyte, framför allt personer som fyllt 60 år, dödsbon och den nya generationen. Norra Karelen turistort på världskartan Centralen för turistfrämjande administrerar det nationella programmet Outdoors Finland, vars syfte är att intensifiera marknadsföringen av Finlands turisttjänster till utlandet. Tack vare programmet initierades också OF Pohjois-Karjala, ett regionalt projekt för utveckling av näringarna, inom vilket man tog fram turistaktiviteter för den internationella marknaden. Projektet OF Pohjois-Karjala samordnades av yrkeshögskolan Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. En stor uppgift inom projektet var att producera material för internationell imagemarknadsföring och kommunikation, säger projektledare Raija Ruusunen. Målet var också att samla in ny information till regionens aktörer och sporra dem att upprätta nätverk. Projektet tog fasta på såväl kundaspekten som företagarnas behov när det gäller turismen. Utbildningsprogram som hjälp vid ägarbyten Inom ramen för projektet har man planerat ett utbildningsprogram som inbegriper föreläsningar, självstudier för skogsägarna och enligt överenskommelse också utbildning om ägarbytet på en enskild fastighet. Föreläsningarna tar upp förvaltning av skogsegendom, lantmäterifrågor, alternativa ägarstrukturer och generationsväxling på en skogsfastighet. Syftet är att utbildningspaketet utvecklas till en sådan modell för ägarbyte på en skogsfastighet som går att utnyttja också efter avslutat projekt. Bilder från projektet OF Pohjois-Karjala finns i fototjänsten Flickr och videor på YouTube. Temana synliga i de sociala medierna I projektet OF Pohjois-Karjala gjorde man upp utvecklingsplaner för utvalda teman: vandring, båtliv, paddling och fiske. Material för imagemarknadsföring producerades enligt tema: produktberättelser som videoklipp till YouTube och foton till fototjänsten Flickr. Materialet används inom den internationella imagemarknadsföringen och är dessutom i allmän spridning och tillgängligt för alla turistaktörer i området. I och med projektet OF Pohjois-Karjala har ett flertal andra turismutvecklingsprojekt kört igång exempelvis när det gäller inkvartering i privathem, mobilguidning och cykelturism. Inom ramen för projektet sammanställdes dessutom ett stort företagsgrupprojekt för fisketurism som omfattar hela Vuoksen. Foto: Flickr-bildservice 6

7 Byanätverket som landsbygdsutvecklare Numera är fungerande dataförbindelser av största betydelse för både den offentliga servicen, företagen, gårdarna och privathushållen. Byggandet av optiskt fibernät säkerställer landsbygdsinvånarnas kommunikationsbehov och bidrar till regional jämlikhet mellan invånarna på glesbygden och i tätorterna. I Mellersta Österbotten har man haft en tydlig vision om att bygga ett stamnät för hela landskapet. Andelslaget Keskikaista och Kaustby ekonomiska region tog itu med att bygga optiskt fibernät till landskapets byar och tätorter. I projektet medverkar också Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice samt samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten. Med hjälp av EU-medfinansiering har projektet byggt 220 kilometer optiskt fibernät runt om i Mellersta Österbotten, anställt planerare, övervakare och gräventreprenörer samt betalat utrustning och material. Arbetet fortsätter alltjämt. Fibernät viktigt för dem som jobbar på landsbygden För distansjobbare i glesbygden är snabba dataförbindelser ett livsvillkor. Tack vare fibernätet blir också arbetet på gårdarna effektivare, för med dess hjälp kan gårdarna använda sådana tjänster för utfodring, kontroll och uppföljning av djurens välbefinnande som kräver snabba förbindelser. Dessutom är det viktigt med snabba och högklassiga förbindelser till myndigheter, mejeriet eller veterinären. Öppet nät frihet att välja Andelslaget Keskikaista har byggt ett flertjänstnät som täcker alla behov av dataförbindelser, som exempelvis möjligheten till bredbandstelevision. Fibernätet bygger på öppet tillträde, dvs. kunden kan välja och konkurrensutsätta de tjänster han eller hon behöver hos olika operatörer. Eftersom öppet tillträde inte bara gäller bybor utan också bolag har nätet ett mångsidigt serviceutbud och konkurrenskraftiga priser. Förhandsutredningar av byanät utförs i många områden med finansiering från Leader. Tuija Riukulehto 7

8 2011 Har du en idé? Ta kontakt och fråga mer! Börja med att kontakta ELY-centralen eller aktionsgruppen i din region och berätta om din idé. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ger råd och tar emot ansökningar. Leader-aktionsgrupperna ger råd och tar emot ansökningar. Europeiska jordsbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl.

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl. Pomoväst Pomoväst Föreningen grundad i maj 1997 Vi har förverkligat tre program - På Spåret 1997-1999 - Vår västnyländska Saga 2000-2006 - Västnyland en bygd i samverkan 2007-2013 Sammanlagt cirka 250

Läs mer

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 NTM-Centralen i Nyland Sivu 1 Allmän information 2014-2020 Stöd beviljas för informationsspridnings-, utbildningsutvecklings-, samarbets- och investeringsprojekt

Läs mer

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014

Innovationsrådgivning för jordbrukare. Seinäjoki 4.10.2014 Innovationsrådgivning för jordbrukare Seinäjoki 4.10.2014 Innovation Innovation = Uppfinning + business En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden

Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden Regionala och lokala åtgärder för utveckling av landsbygden Framgång för landsbygden genom samarbete - en dialog inför den nya programperioden Kuopio 1.10.2014 Seinäjoki 2.10.2014 Uleåborg 6.10.2014 Helsingfors

Läs mer

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020

Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Projektstöden i landsbygdsprogrammet 2014 2020 Juha Mäkinen NTM-Centralen i Nyland Sivu 1 Allmän information 2014-2020 Projekten kan vara lokala, regionala, interregionala, landsomfattande eller internationella

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 5 september 2007 Nr 828 830 INNEHÅLL Nr Sidan 828 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Företagsstöden Målet är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden

Läs mer

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag

Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Tekes finansieringstjänster för små och medelstora företag Visste du det här? Nästan 70 procent av Tekes företagsfinansiering kanaliseras till utvecklingsprojekt i små- och medelstora företag. Tekes finansieringstjänster

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

En nyckel till påverkan Leader-aktionsgrupperna

En nyckel till påverkan Leader-aktionsgrupperna En nyckel till påverkan Leader-aktionsgrupperna PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV LANDSBYGDEN I FASTLANDSFINLAND 2007-2013 En nyckel till påverkan Leader-aktionsgrupperna Minna Hirvelä Personalen vid Seinäjoen

Läs mer

Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Hans Bergström Landsbygdsnätverksenheten, JSM

Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Hans Bergström Landsbygdsnätverksenheten, JSM Landsbygdsnätverket och landsbygdsutvecklingsprogrammet Landsbygdsnätverksenheten, JSM Landsbygdsnätverket?! Landsbygdsutvecklingsprogrammet?! Sivu 2 3.10.2008 Landsbygdsnätverket är en verksamhetsform

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014

fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 - det operativa programmet för Finland Informationsdag 4.11.2014 6.11.2014 Vision för det operativa programmet för Finland Finland har en växande och framgångsrik

Läs mer

Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd

Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd Finansiering av olika investeringar ur ELY-centralernas synvinkel; godkännande av byggnadsplaner, beviljande och betalning av stöd 26.01.2010 1 Godkännande av byggnadsplaner Byggnadsplanerna granskas av

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet

Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom naturbruk och miljöområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom lantbruksbranschen Grundexamen i trädgårdsskötsel Grundexamen i fiskeri Grundexamen

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

NORRA NEDERVETIL BREDBAND

NORRA NEDERVETIL BREDBAND NORRA NEDERVETIL BREDBAND Planeringsprojekt för utarbetande av en plan för hur gårdsgrupperna och hushållen i området Sandbacka, Kristoffers, Ahlskog, Slotte, Annabacka, Kallgårdsbacka, Åbacka, Storkärr

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden

Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden Innehållsförteckning Artikel 20, Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen i landsbygdsområden... 1 Beskrivning

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Startpaket Ungdomsverksamhet

Startpaket Ungdomsverksamhet Startpaket Ungdomsverksamhet Verksamhetsformer Reddie Kids-klubbverksamhet för äldre barn Ungdomsgrupp Narikka: kortvarig frivilligverksamhet Lägerverksamhet Internationell ungdomsverksamhet Redaktionellt

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020

Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Program för utveckling av landsbygden i Nyland 2014-2020 Närings- trafik, och miljöcentralen i Nyland 1.10.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. STRATEGISKA VAL... 3 Insatsområde 1: Ett framgångsrikt näringsliv...

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

SÄTT NY KURS PÅ FÖRETAGANDET 24.8 8.9.2015

SÄTT NY KURS PÅ FÖRETAGANDET 24.8 8.9.2015 SÄTT NY KURS PÅ FÖRETAGANDET 24.8 8.9.2015 26.8. 24.8 8.9. 27.8. 3.9. 1.9. 2.9. VASAREGIONENS UTVECKLING AB VASEK Regionalt utvecklingsbolag Betjänar företagare och alla som vill starta eget företag och

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

AKTION. Österbotten Om att engagera mänskornas goda drivkrafter 1/2015. Mats Brandt NYHETSBREV APRIL 2015

AKTION. Österbotten Om att engagera mänskornas goda drivkrafter 1/2015. Mats Brandt NYHETSBREV APRIL 2015 Innehåll: Ordföranden har ordet 1 Den nya programperioden 2 Hyrrä tas i bruk 3 Landbygdsriksdagen 4 Öppna byarnas dag 4 Fiskergrupperna står i startposition 5 NYHETSBREV APRIL 2015 1/2015 AKTION SVENSKA

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling

Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Hand i hand miljövård och landsbygdsutveckling Möjligheter att vårda jordbruksmiljön inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland Programmet för utveckling av landsbygden

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Snabbare landsbygd i Norra Skaraborg

Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Snabbare landsbygd i Norra Skaraborg Fiber till byn Lite information om förutsättningar för fibernät på landsbygden Mars 2012 Vad är BREDBAND? Varför skaffa BREDBAND? Pengar till BREDBAND? Jobba för BREDBAND? Vem bygger BREDBAND? Vad är de

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

1.1.2015 Godtagbara kostnader Bilaga 2

1.1.2015 Godtagbara kostnader Bilaga 2 Godtagbara kostnader Företagspartnerskapsstöd ska riktas till ett projekt i ett utvecklingsland som följer villkoren för affärspartnerskapsstöd och är inriktat på långvarigt, affärsekonomiskt lönsamt samarbete.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE

DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE DEL III.4.FORMULÄR FÖR KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR OM REGIONALSTÖD Detta formulär för kompletterande upplysningar skall användas för anmälan av alla stödordningar eller enskilda stöd som omfattas av riktlinjerna

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se

Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Tillsammans utvecklar vi FRAMTIDENS LANDSBYGD www.framtidenslandsbygd.se Ingenting är klart ännu! Förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 skickades till EU-kommissionen i juni 2014.

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Framtidens datanät. Nisse Husberg 14.1 2009

Framtidens datanät. Nisse Husberg 14.1 2009 Framtidens datanät Nisse Husberg 14.1 2009 Betydelse Datanätet den viktigaste infrastrukturen om 20 år tidtabellen svår, riktningen klar! Landsbygden vinner mest på datanäten! service på samma nivå som

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-2 Diarienummer:200-06 AF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BiB Bastu i byn Checkens namn Gula Huset i Uddebo Sökande (Namn/Förening) 76969-7438

Läs mer