Kommunfullmäktige (26 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )"

Transkript

1 Sida Kommunfullmäktige (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson Justeringens Kommunkansliet onsdagen den 24 september 2003 kl 1530 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Maud Rudquist Ordförande... Dan Nyberg Justerande Gunnar Lidell Bo Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift...

2 Datum Bilaga 1 2 Beslutande Ledamöter: Sven-Ingvar Eriksson (m) Ersättare: Kerstin Andersson-Carlsson Johan Ekström (fp) Lars-Göran Ljunggren (s) Astrid Karlsson-Björkman (m) Anne Sophie Aronsson (s) Sven G Johansson (s) Lutz Rininsland (v) Lars G Blomgren (fp) S Anders Larsson (s) Monika Gustavsson (s) Anders Forström (m) Lennart Niklasson (s) Orvar Carlsson (kd) Rune Lanestrand (fv) Roger Karlsson Bengt Larson (s) Ragnar Sandberg (m) Bengt Holmkvist (fv) Bo Carlsson (c) Margareta Francke (s) Åsa Johansson John-Åke Ericsson (kd) Ann-Britth Fröjd (c) Per Sjödahl (mp) Ole Lund (s) Anita Karlsson (fv) Inga-Lill Sandelmark (fv)

3 3 Ledamöter: Annika Villebeck (v) Ersättare: Kaj Jokitulppo Madelaine Johansson (v) Gunnar Lidell (m) Göran Hallsten (c) Birger Gustafsson mes Bucci (v) Kristina Rosell (fp) Kate Giaever (s) Madeleine Mosrati (s) Jeanette Larsson (s) Annika Larson-Lindlöf (s) Marianne Vänerlöv (kd) Ann-Christin Lind John-Evert Wahlström (kd) Hans Edsbagge (mp) Kjell Nilsson (s) Dan Nyberg (s) Marianne Karlsson (c) Anders Bengtsson (m) Mikael Andersson (s) Bilt Davidsson Reidar Josefsson Joachim Gabre (fp) Gisela Holtersson (s) Elmi Abdiasis (s) Anneli Zackrisson Klas-Uno Francke Tove af Geijerstam (fp) Margaretha Grimstad (fv) Anette Ruus (s) Håkan Gustafsson (s) Stefan Kärvling (v)

4 Bilaga 2 4 Övriga deltagande Bengt-Göran Nilsson (s) Yvonne Lindström (v) Christina Mossberg (fp) Sven-Gunnar Larsson (fv) Peter Göthblad (fv) Tore Söderberg (mp) Kanslichefen Pär Cederqvist Kommunsekreteraren Maud Rudquist

5 Kommunfullmäktige Kf 80 Inledning Ordföranden Dan Nyberg inledde med att informera om kommunens åtgärder i samband med utrikesminister Anna Lindhs bortgång. Ordföranden riktade ett särskilt tack till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren m fl. Informationen avslutades med en stunds tystnad. Ordföranden hälsade välkommen till den andra delen av verksamhetsåret samt presenterade nye kommunchefen Guy Mahlviker. Informerades även om vänortsbesök i Vänersborg i slutet av juni.

6 Kommunfullmäktige Kf 81 Interpellation Marianne Karlsson (c) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde , Kf 77 en interpellation till ordförandena i socialnämnden samt barnoch ungdomsnämnden om utbildning av kommunens personal i syfte att identifiera brott mot barn och ungdomar (H-kort nr ) Kommunfullmäktiges behandling av ärendet , Kf 77 Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och beredde ordförandena för socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden tillfälle att svara på interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Vid kungörande av dagens sammanträde saknades uppgift om att svar skulle avges på ovan nämnd interpellation. Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick besvaras vid dagens sammanträde. Interpellationssvaren från socialnämndens ordförande Lennart Niklasson (s) samt barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) har lagts på ledamöternas platser vid dagens sammanträde. Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaren till handlingarna.

7 Kommunfullmäktige Kf 82 Meddelande (dnr ) Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jonas Ringqvist (v). Till ny ledamot har utsetts Stefan Kärvling (v), Lovisebergsgatan 12, Vänersborg. Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter Stefan Kärvling. Till ny ersättare har Christer Olsson (v), Sundsgatan 22 A, Vänersborg, utsetts. Valet avser tiden till och med den 31 oktober Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna. Prot utdrag till Jonas Ringqvist Stefan Kärvling Christer Olsson PA-service Infoenheten

8 Kommunfullmäktige Kf 83 Valärende (dnr ) Christer Olsson (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige entledigar Christer Olsson (v) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Prot utdrag till Christer Olsson Länsstyrelsen PA-service Infoenheten

9 Kommunfullmäktige Kf 84 Meddelanden (dnr ) Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter Camilla Prins (s). Till ny ledamot har utsetts S Håkan Gustafsson (s), Rådmansgatan 5, Vänersborg. Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter S Håkan Gustafsson. Till ny ersättare har Kenneth Johansson (s), Boteredsvägen 16, Vänersborg, utsetts. Valet avser tiden till och med en 31 oktober Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna. Prot utdrag till S Håkan Gustafsson Kenneth Johansson Camilla Prins PA-service Infoenheten

10 Kommunfullmäktige Kf 85 Meddelanden (dnr ) Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gunnel Ideberg (m). Till ny ersättare har utsetts Bilt Davidsson (m), Skepparegatan 4 B, Vänersborg. Valet avser tiden till och med en 31 oktober Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna. Prot utdrag till Bilt Davidsson Gunnel Ideberg PA-service Infoenheten

11 Kommunfullmäktige Kf 86 Antagande av nytt reglemente för överförmyndarnämnden (dnr ) På grund av att datalagen numera är upphävd och ersatt av personuppgiftslagen samt att mandattiden ändrats i kommunallagen föreslår kommunjuristen Mats Dahlbom i skrivelse att kommunfullmäktige skulle anta nytt reglemente för överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden beslöt vid sammanträde , 56, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om nytt reglemente för överförmyndarnämnden, innebärande att 2 och 4 i reglementet ändras. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 augusti 2003, 185 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för överförmyndarnämnden Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Enligt kommunstyrelsens förslag Prot utdrag till Överförmyndarnämnden Författningarna

12 Kommunfullmäktige Kf 87 Antagande av ändrat arvode avseende ordförande i styrgruppen för Agenda 21 (dnr ) Jonas Ringqvist (v) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ordförande i styrgruppen för Agenda 21, att gälla från och med den 1 juli Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens beredning av ärendet den 20 augusti 2003, 190 Anders Forsström (m) och Gunnar Lidell (m) anmälde att de inte deltog i beslutet. Anne-Sophie Aronsson (s) anmälde att hon inte deltog i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att från entlediga Jonas Ringqvist (v) från uppdraget som ordförande i styrgruppen för Agenda 21 och utse Anne Sophie Aronsson (s) till ny ordförande i styrgruppen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av beslut , Kf N29, att ordföranden i styrgruppen för Agenda 21 skall arvoderas med 5 %. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Under överläggningarna meddelade följande att de inte deltog i beslutet: Gunnar Lidell (m), Ragnar Sandberg (m), Astrid Karlsson-Björkman (m), Anders Forsström (m), Kerstin Andersson-Carlsson (m), Bilt Davidsson (m), Tove af Geijerstam (fp), Johan Ekström (fp), Lars G Blomgren (fp), Kristina Rosell (fp), Joachim Gabre (fp), John-Evert Wahlström (kd), John-Åke Ericsson (kd), Orvar Carlsson (kd) och Ann-Christin Lind (kd). Enligt kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Forts Kf 87 Prot utdrag till Anne Sophie Aronsson Styrgruppen för Agenda 21 Ekonomistaben PA-serivce

14 Kommunfullmäktige Kf 88 Tilläggsanslag 2003 och 2004, avseende 2003 års löneavtal (dnr ) Nämndernas budgetramar för 2003 och 2004 är baserade på 2002 års lönekostnadsnivå. Till kommunfullmäktiges förfogande finns i budget 2003 respektive 2004 centralt budgeterade lönekostnadsmedel. Baserat på underlag från personal- och organisationsstaben har ekonomistaben beräknat tillkommande kostnader för nämnderna. Kostnaderna är beräknade för samliga för-bund exklusive SKAF. Löneökningarna belastar nämnderna fr o m den 1 april 2003 vilket innebär kostnader för nio månader 2003 och helårseffekt för Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 augusti 2003, 191. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ar att nämndernas budgetanslag för 2003 och 2004 utökas enligt följande: Löneavtal Löneavtalets Nämnd Tkr under 2003 effekt 2004 Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnden Gymnasienämnden Samhällsbyggnadsnämnden Byggnadsnämnden Totalt, nämnderna, Tkr Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2003 respektive 2004 års budget. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

15 Kommunfullmäktige Forts Kf 88 Enligt kommunstyrelsens förslag. Prot utdrag till Ekonomistaben Berörda nämnder

16 Kommunfullmäktige Kf 89 Ansökan från IFK Vänersborg om kommunal borgen avseende lån om 1,5 Mkr. (dnr ) IFK Vänersborg bedriver elitverksamhet i bandy. Föreningen har i skrivelse redovisat den ekonomiska situationen. I bokslut per den 30 april 2003 redovisas ett underskott på 163 Tkr. Det egna kapitalet är negativt och uppgår till 716 Tkr. Anledningen till den uppkomna situationen uppges främst vara effekterna av lågkonjunkturen som påverkat sponsrings- och utbildningsverksamheten samt minskad bingolottoförsäljning. Föreningen har i ovan angiven skrivelse också redovisat beslut om besparingsåtgärder. Mot ovan redovisad bakgrund har föreningen anhållit att Vänersborgs kommun skulle gå i borgen för ett lån om 1,5 Mkr. Kommunkansliet och ekonomistaben har yttrat sig i en gemensam skrivelse I skrivelsen föreslås att om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ingå borgen för IFK Vänersborg för lån upp till 1,5 Mkr, bör amorteringstiden begränsas till som längst 10 år, samtidigt som borgensåtagandet skulle minskas i takt med att lånet amorteras. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. De politiska partierna har informerats av IFK Vänersborg. Kommunledningen har vid skilda tillfällen haft överläggningar med IFK Vänersborg. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 augusti 2003, 193 Under överläggningarna yrkade Lars G Blomgren (fp) bifall till förslaget med tillägget att sista meningen i beslutet skulle ha följande lydelse: IFK Vänersborg skall kvartalsvis till kommunstyrelsen och ekonomichefen, eller den han sätter i sitt ställe, avrapportera den ekonomiska situationen. mes Bucci (v) yrkade avslag till beslutet med instämmande av Kent Nilsson (mp) och Anita Karlsson (fv). Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till förslaget med den redaktionella ändring som föreslagits av Lars G Blomgren (fp). I yrkandet instämde Orvar Carlsson (kd).

17 Kommunfullmäktige Forts Kf 89 Anders Forsström (m) och Gunnar Lidell (m) anmälde att de inte deltog i beslutet. Ordföranden medgav en protokollsanteckning som redovisas nedan. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på sitt eget förslag med den redaktionella ändring som redovisats ovan och mes Buccis (v) m fl yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens förslag. Votering begärdes Följande voteringsordning godkändes. Den som röstar för ordförandens ovan redovisade förslag, röstar ja, och den som röstar för mes Buccis (v) m fl yrkande om avslag, röstar nej. Vid voteringen röstade följande tio ledamöter ja: Lars G Blomgren (fp), Bo Carlsson (c), Sven G Johansson (s), Anne Sophie Aronsson (s), Monika Gustavsson (s), Jenny Karlsson (s), Kjell Nilsson (s), Ann-Britth Fröjd (c), Orvar Carlsson (kd) och Lars-Göran Ljunggren (s). Följande tre ledamöter röstade nej: mes Bucci (v), Anita Karlsson (fv) och Kent Nilsson (mp). Ordföranden fann att med 10 ja-röster mot 3 nej-röster hade kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens förslag. Noteras att ovan redovisats att Anders Forsström (m) och Gunnar Lidell (m) inte deltog i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar ingå borgen för IFK Vänersborg för lån upp till maximalt 1,5 Mkr. Amorteringstiden skall vara som längst 10 år och kommunens borgensåtagande skall minska i takt med att lånet amorteras. IFK Vänersborg skall kvartalsvis till kommunstyrelsen och ekonomichefen, eller den han sätter i sitt ställe, avrapportera den ekonomiska situationen. Reservation Kent Nilsson (mp) reserverade sig mot beslutet. Anita Karlsson (fv) och mes Bucci (v) reserverade sig i respektive skriftlig reservation som fogas till protokollet. Protokollsanteckning Moderaterna deltager ej i ärendet angående borgenåtagandet åt IFK Vänersborg. Vi kunde tänkt oss att bifalla en del av det begärda borgensåtagandet,

18 Kommunfullmäktige Forts Kf 89 dock ej hela det begärda beloppet på 1,5 Mkr. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Under överläggningarna meddelade Gunnar Lidell (m), Ragnar Sandberg (m), Astrid Karlsson-Björkman (m), Anders Forsström (m), Kerstin Andersson- Carlsson (m) och Bilt Davidsson (m) att de inte deltar i beslutet med hänvisning till protokollsanteckning som redovisats ovan: Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lars G Blomgren (fp) och Orvar Carlsson (kd). Anita Karlsson (fv) yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag med instämmande av mes Bucci (v), Per Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp). Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på Lars-Göran Ljunggrens (s) m fl yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag mot Anita Karlssons (fv) m fl yrkande om avslag och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som stöder Lars-Göran Ljunggrens (s) m fl yrkade om bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stöder Anita Karlssons (fv) m fl yrkande om avslag röstar nej. Vid voteringen avgavs 33 ja-röster och 11 nej-röster. Under överläggningarna hade 6 ledamöter anmält att de inte deltar i beslutet. Vid voteringen avstod ytterligare en ledamot från att rösta. Se bilaga 3. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig följande ledamöter: Anita Karlsson (fv), Roger Karlsson (fv), Inga-Lill Sandelmark (fv), Margareta Grimstad (fv), mes

19 Kommunfullmäktige Forts Kf 89 Prot utdrag till Bucci (v), Stefan Kärvling (v) och Madelaine Johansson (v). IFK Vänersborg Ekonomistaben

20 VOTERINGSLISTA Bilaga 3 Tillhör kommunfullmäktiges beslut Astrid Karlsson-Björkman (m) Avstår Kaj Jokitulppo (v) Annika Larson-Lindlöf (s) Madelaine Johansson (v) Kerstin Andersson-Carlsson (m) Avstår Gunnar Lidell (m) Avstår Johan Ekström (fp) Birger Gustavsson (c) Lars-Göran Ljunggren (s) mes Bucci (v) Anne Sophie Aronsson (s) Kristina Rosell (fp) Sven G Johansson (s) Kate Giaever (s) Lutz Rininsland (v) Madeleine Mosrati (s) Lars G Blomgren (fp) Jeanette Larsson (s) S Anders Larsson (s) Ann-Christin Lind (kd) Monika Gustavsson (s) John-Evert Wahlström (kd) Anders Forsström (m) Avstår Hans Edsbagge (mp) Lennart Niklasson (s) Kjell Nilsson (s) Orvar Carlsson (kd) Marianne Karlsson (c) Roger Karlsson (fv) Bilt Davidsson (m) Avstår Bengt Larson (s) Reidar Josefsson (s) Ragnar Sandberg (m) Avstår Joachim Gabre (fp) Bengt Holmkvist (fv) Avstår Anneli Zackrisson (s) Bo Carlsson (c) Klas-Uno Francke (s) Åsa Johansson (s) Tove af Geijerstam (fp) John-Åke Ericsson (kd) Margaretha Grimstad (fv) Ann-Britth Fröjd (c) Anette Ruus (s) Per Sjödahl (mp) Håkan Gustafsson (s) Ole Lund (s) Stefan Kärvling (v) Anita Karlsson (fv) Dan Nyberg (s) Inga-Lill Sandelmark (fv)

21 Kommunfullmäktige Kf 90 Barn- och ungdomsnämnden med framställan om höjd budgetram för ökad personaltäthet (dnr ) Barn- och ungdomsnämnden beslöt , 104, att ansöka om höjd budgetram för 2003 med 4,4 Mkr och med ytterligare 4,4 Mkr för år 2004 för utökad personaltäthet inom skolsektorn. Ekonomistaben redovisade i skrivelse bakgrund och förutsättningar för det särskilda statsbidrag (de s k Wärnerssonspengarna) som riktas till skolsektorn för att öka personaltätheten. Ekonomistaben konstaterade att det är av största vikt att barn- och ungdomsnämnden tillförsäkrar sig att statsbidraget utgår årligen under femårsperioden så att det slutligen räknas in i kommunens generella statsbidrag. I skrivelsen uttalades också, att mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i kommunen, finns det i nuläget inte något utrymme att tillföra nämnden ytterligare medel. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 3 september 2003, 206 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i kommunen, att det i nuläget inte finns något utrymme att tillföra nämnden ytterligare medel. Kommunfullmäktige uttalar också vikten av att barn- och ungdomsnämnden vidtar åtgärder inom andra områden för att hålla budgetramen och tillförsäkra sig att statsbidraget (s k Wärnerssonspengarna) utgår årligen under femårsperioden så att det slutligen inräknas i kommunens generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lutz Rininsland (v), Bo Carlsson (c) och Stefan Kärvling (v). Lars G Blomgren (fp) yrkade på återremiss av ärendet med motiveringen:

22 Kommunfullmäktige Forts Kf 90 Beträffande barn- och ungdomsnämndens framställan om höjd budgetram för år 2003 och 2004 bedömer vi folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna att nämnden inte ensam klarar besparingar av den här storleksordningen. Fullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen och komma med förslag till åtgärder för att säkerställa statsbidraget de sk Wärnerssonspengarna. I yrkandet instämde Orvar Carlsson (kd), Anders Forsström (m) och Roger Karlsson (fv). Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning. Först ställs yrkande om avgörande idag mot yrkandena om återremiss. Om kommunfullmäktige beslutar om avgörande vid dagens sammanträde ställs proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden redovisade vidare att det för beslut om återremiss av ärendet erfordras stöd från minst 1/3 av de närvarande ledamöterna. Kommunfullmäktige godkände föreslagen propositionsordning. Härefter ställde ordföranden proposition på att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde, mot yrkandena om återremiss och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och den som röstar på återremiss, röstar nej. Vid voteringen avgavs 31 ja-röster och 20 nej-röster. Se bilaga 4. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat om återremiss av ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Prot utdrag till Kommunstyrelsen

23 VOTERINGSLISTA Bilaga 4 Tillhör kommunfullmäktiges beslut Astrid Karlsson-Björkman (m) Kaj Jokitulppo (v) Annika Larson-Lindlöf (s) Madelaine Johansson (v) Kerstin Andersson-Carlsson (m) Gunnar Lidell (m) Johan Ekström (fp) Birger Gustafsson (c) Lars-Göran Ljunggren (s) mes Bucci (v) Anne Sophie Aronsson (s) Kristina Rosell (fp) Sven G Johansson (s) Kate Giaever (s) Lutz Rininsland (v) Madeleine Mosrati (s) Lars G Blomgren (fp) Jeanette Larsson (s) S Anders Larsson (s) Ann-Christin Lind (kd) Monika Gustavsson (s) John-Evert Wahlström (kd) Anders Forsström (m) Hans Edsbagge (mp) Lennart Niklasson (s) Kjell Nilsson (s) Orvar Carlsson (kd) Marianne Karlsson (c) Roger Karlsson (fv) Bilt Davidsson (m) Bengt Larson (s) Reidar Josefsson (s) Ragnar Sandberg (m) Joachim Gabre (fp) Bengt Holmkvist (fv) Anneli Zackrisson (s) Bo Carlsson (c) Klas-Uno Francke (s) Åsa Johansson (s) Tove af Geijerstam (fp) John-Åke Ericsson (kd) Margaretha Grimstad (fv) Ann-Britth Fröjd (c) Anette Ruus (s) Per Sjödahl (mp) Håkan Gustafsson (s) Ole Lund (s) Stefan Kärvling (v) Anita Karlsson (fv) Dan Nyberg (s) Inga-Lill Sandelmark (fv)

24 Kommunfullmäktige Kf 91 Motion om att alla anställningar i Vänersborgs kommun skall vara heltidsanställning ar (dnr ) Reidar Josefsson (s) och Birger Gustafsson (c) har mot bakgrund av vad de anför i motionen yrkat att alla anställningar i Vänersborgs kommun skall vara heltidsanställningar. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Prot utdrag till Kommunstyrelsen

25 Kommunfullmäktige Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) Anders Forsström (m) ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars- Göran Ljunggren (s) om informationen kring Högskolan i Trollhättan Uddevalla ett samlat campus. Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

26 Kommunfullmäktige Kf 93 Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) Lars G Blomgren (fp) ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars- Göran Ljunggren (s) om bildande av politisk arbetsgrupp som skulle arbeta med frågan Högskolan i Trollhättan Uddevalla ett samlat campus. Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

27 Kommunfullmäktige Kf 94 Enkel fråga ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) mes Bucci (v) ställde en enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) om tidningsartiklar angående personalsociala förmåner inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

28 Kommunfullmäktige Kf 95 Enkel fråga ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson mes Bucci (v) ställde en enkel fråga till barn- och ungdomsnämndens ord-förande S Anders Larsson (s) om hur han avser att klara ut agerande vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 25 augusti Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

29

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige (13 ) James Bucci och Marianne Vänerlöv

Kommunfullmäktige (13 ) James Bucci och Marianne Vänerlöv Sida Kommunfullmäktige 2003-01-14 1 (13 ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunalhuset, Vänerborg, kl 18.00-20.25 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera James Bucci och

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 )

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 20.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera John-Evert Wahlström och Gisela

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 15.40 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Anne Sophie Aronsson Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige (24 )

Kommunfullmäktige (24 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-05-20 1 (24 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-20.00 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Lennart Niklasson och Anders

Läs mer

Kommunfullmäktige (16 )

Kommunfullmäktige (16 ) Sida Kommunfullmäktige 2002-03-19 1 (16 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 20.00 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Per Sjödahl och Sonja Westberg

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30--1535 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Ann-Britth Fröjd Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige (16)

Kommunfullmäktige (16) Sida Kommunfullmäktige 2002-05-21 1 (16) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 19.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Inga-Lill Olsson och Kristina

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (19)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (19) Sida Kommunstyrelsen 2003-02-26 1 (19) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30--16.35 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Bengt Holmkvist Justeringens

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40.

Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40. Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell (m)

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (13 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (13 ) Sida Kommunstyrelsen 2004-02-18 1 (13 ) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 16.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Sven G Johansson

Läs mer

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m)

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m) Socialnämnden 2005-04-14 1(7) Plats och tid Underskrift... Katarina Andersson Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan 14.00 17.15 Beslutande Lennart Niklasson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-04-04 1 (17 )

Kommunstyrelsen 2001-04-04 1 (17 ) Sida Kommunstyrelsen 2001-04-04 1 (17 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1730 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Lars G Blomgren Justeringens

Läs mer

Lars G Blomgren, Annalena Levin, och Kristina Rosell. Justerande... Lars G Blomgren, 1-3 samt 5-15

Lars G Blomgren, Annalena Levin, och Kristina Rosell. Justerande... Lars G Blomgren, 1-3 samt 5-15 2007-02-07 1 (25) Plats Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 7 februari kl 18.00-20.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-03-31 1 (16)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-03-31 1 (16) Sida Kommunstyrelsen 2004-03-31 1 (16) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 17.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Bengt Larsson Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Justerande... Anna Svedung. ... Marika Isetorp. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Justerande... Anna Svedung. ... Marika Isetorp. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-08-31 1 (19) Plats Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 18.00-22.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2-3 Ersättare Enligt närvarolista, sid

Läs mer

Kommunfullmäktige (38)

Kommunfullmäktige (38) Sida Kommunfullmäktige 2001-11-13 1 (38) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 14.00--20.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Birgit Larsson och Bengt Larson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-29 1 (8) Extra sammanträde Plats och tid Kommunhuset, rum 119, kl 17.00 19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-04-14 1 (14)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-04-14 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2004-04-14 1 (14) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 15.40 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Anita Karlsson

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Andreas Vänerlöv (kd)

Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-11-03 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 17.00-19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd) Justeringens

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2002-11-20 (23)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2002-11-20 (23) Sida Kommunstyrelsen 2002-11-20 (23) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--18.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Lars G Blomgren Justeringens

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Ann-Britth Fröjd Lutz Rininsland Kerstin Andersson-Carlsson Tove af Geijerstam Inga-Lisa Ericsson Margit Bäckemo

Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Ann-Britth Fröjd Lutz Rininsland Kerstin Andersson-Carlsson Tove af Geijerstam Inga-Lisa Ericsson Margit Bäckemo Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Tisdagen den 1 juli 2003, klockan 08.30 10.00. Beslutande Lennart Niklasson, ordförande Ersättare Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige (34 ) Ann-Britth Fröjd och S Anders Larsson

Kommunfullmäktige (34 ) Ann-Britth Fröjd och S Anders Larsson Sida Kommunfullmäktige 2002-09-17 1 (34 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00--1845 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Ann-Britth Fröjd och S Anders

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Gymnasienämnden (6) Madelaine Johansson (v), 57-59, kl

Gymnasienämnden (6) Madelaine Johansson (v), 57-59, kl Sammanträdesdatum 1 (6) Plats och tid Komvux, Östra vägen 1, 2001-09-25, kl 15.00 18.50. Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad (fv), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(6) Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:30-21:10 Beslutande Stina-Kajsa Melin (s), ordf Ewa Johansson (ad) och tjänstgörande ersättare Roland Wall (c) Anita Ahlberg (ad) Hasse Andersson

Läs mer

Socialnämnden kallas till sammanträde

Socialnämnden kallas till sammanträde 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-05 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

2007-12-12 1 (15) Ordförande... Lars-Göran Ljunggren. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2007-12-12 1 (15) Ordförande... Lars-Göran Ljunggren. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-12-12 1 (15) Plats Sammanträdesrum Tenggrenstorp, Quality Hotel, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 december 2007, kl 08.30-15.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden (20) Samhällsbyggnadsnämnden 2006-09-14 1 (20) Plats och tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 14 september 2006, kl 08.30-12.55 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Gymnasienämnden (7)

Gymnasienämnden (7) Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2001-04-24, kl 13.30 17.25 Beslutande Övriga deltagande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (34 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (34 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-08-20 1 (34 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 16.00 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Bo Carlsson Justeringens plats

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl

NORDMALINGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 17-17.50 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Madelaine Jakobsson (c), ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen

Monika Gustavsson (s) Monika Gustavsson (s) Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2001-09-24 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, konferensrum 225, kl 15.00 17.10 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Monika

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16)

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 28 augusti 2003, klockan 15.00 17.25. Lennart Niklasson (s), ordförande Christina

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kommunstyrelsen (20)

Kommunstyrelsen (20) Sida Kommunstyrelsen 2001-03-07 1 (20) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1810 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-23 1 (16) Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg. Orvar Carlsson ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-10-23 1 (16) Gymnasienämnden, Idrottsgatan 7, Vänersborg. Orvar Carlsson ANSLAG/BEVIS 2007-10-23 1 (16) Plats Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 23 oktober 2007, kl 14.00-18.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-08-18 1 (17)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-08-18 1 (17) Sida Kommunstyrelsen 2004-08-18 1 (17) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 16.25 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Kate Giaever Justeringens

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Gymnasienämnden ( )

Gymnasienämnden ( ) Sammanträdesdatum 1 ( ) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, kl 15.00 19.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-01-28 1 (11)

Gymnasienämnden 2003-01-28 1 (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Trenova, Östra vägen 1, 2003-01-28, kl 09.00-17.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s), kl 10.30-12.00,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2003-04-22, kl 10.00-16.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer