Kommunfullmäktige (26 )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )"

Transkript

1 Sida Kommunfullmäktige (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson Justeringens Kommunkansliet onsdagen den 24 september 2003 kl 1530 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Maud Rudquist Ordförande... Dan Nyberg Justerande Gunnar Lidell Bo Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift...

2 Datum Bilaga 1 2 Beslutande Ledamöter: Sven-Ingvar Eriksson (m) Ersättare: Kerstin Andersson-Carlsson Johan Ekström (fp) Lars-Göran Ljunggren (s) Astrid Karlsson-Björkman (m) Anne Sophie Aronsson (s) Sven G Johansson (s) Lutz Rininsland (v) Lars G Blomgren (fp) S Anders Larsson (s) Monika Gustavsson (s) Anders Forström (m) Lennart Niklasson (s) Orvar Carlsson (kd) Rune Lanestrand (fv) Roger Karlsson Bengt Larson (s) Ragnar Sandberg (m) Bengt Holmkvist (fv) Bo Carlsson (c) Margareta Francke (s) Åsa Johansson John-Åke Ericsson (kd) Ann-Britth Fröjd (c) Per Sjödahl (mp) Ole Lund (s) Anita Karlsson (fv) Inga-Lill Sandelmark (fv)

3 3 Ledamöter: Annika Villebeck (v) Ersättare: Kaj Jokitulppo Madelaine Johansson (v) Gunnar Lidell (m) Göran Hallsten (c) Birger Gustafsson mes Bucci (v) Kristina Rosell (fp) Kate Giaever (s) Madeleine Mosrati (s) Jeanette Larsson (s) Annika Larson-Lindlöf (s) Marianne Vänerlöv (kd) Ann-Christin Lind John-Evert Wahlström (kd) Hans Edsbagge (mp) Kjell Nilsson (s) Dan Nyberg (s) Marianne Karlsson (c) Anders Bengtsson (m) Mikael Andersson (s) Bilt Davidsson Reidar Josefsson Joachim Gabre (fp) Gisela Holtersson (s) Elmi Abdiasis (s) Anneli Zackrisson Klas-Uno Francke Tove af Geijerstam (fp) Margaretha Grimstad (fv) Anette Ruus (s) Håkan Gustafsson (s) Stefan Kärvling (v)

4 Bilaga 2 4 Övriga deltagande Bengt-Göran Nilsson (s) Yvonne Lindström (v) Christina Mossberg (fp) Sven-Gunnar Larsson (fv) Peter Göthblad (fv) Tore Söderberg (mp) Kanslichefen Pär Cederqvist Kommunsekreteraren Maud Rudquist

5 Kommunfullmäktige Kf 80 Inledning Ordföranden Dan Nyberg inledde med att informera om kommunens åtgärder i samband med utrikesminister Anna Lindhs bortgång. Ordföranden riktade ett särskilt tack till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren m fl. Informationen avslutades med en stunds tystnad. Ordföranden hälsade välkommen till den andra delen av verksamhetsåret samt presenterade nye kommunchefen Guy Mahlviker. Informerades även om vänortsbesök i Vänersborg i slutet av juni.

6 Kommunfullmäktige Kf 81 Interpellation Marianne Karlsson (c) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde , Kf 77 en interpellation till ordförandena i socialnämnden samt barnoch ungdomsnämnden om utbildning av kommunens personal i syfte att identifiera brott mot barn och ungdomar (H-kort nr ) Kommunfullmäktiges behandling av ärendet , Kf 77 Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och beredde ordförandena för socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden tillfälle att svara på interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Vid kungörande av dagens sammanträde saknades uppgift om att svar skulle avges på ovan nämnd interpellation. Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick besvaras vid dagens sammanträde. Interpellationssvaren från socialnämndens ordförande Lennart Niklasson (s) samt barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) har lagts på ledamöternas platser vid dagens sammanträde. Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaren till handlingarna.

7 Kommunfullmäktige Kf 82 Meddelande (dnr ) Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jonas Ringqvist (v). Till ny ledamot har utsetts Stefan Kärvling (v), Lovisebergsgatan 12, Vänersborg. Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter Stefan Kärvling. Till ny ersättare har Christer Olsson (v), Sundsgatan 22 A, Vänersborg, utsetts. Valet avser tiden till och med den 31 oktober Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna. Prot utdrag till Jonas Ringqvist Stefan Kärvling Christer Olsson PA-service Infoenheten

8 Kommunfullmäktige Kf 83 Valärende (dnr ) Christer Olsson (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige entledigar Christer Olsson (v) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Prot utdrag till Christer Olsson Länsstyrelsen PA-service Infoenheten

9 Kommunfullmäktige Kf 84 Meddelanden (dnr ) Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter Camilla Prins (s). Till ny ledamot har utsetts S Håkan Gustafsson (s), Rådmansgatan 5, Vänersborg. Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter S Håkan Gustafsson. Till ny ersättare har Kenneth Johansson (s), Boteredsvägen 16, Vänersborg, utsetts. Valet avser tiden till och med en 31 oktober Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna. Prot utdrag till S Håkan Gustafsson Kenneth Johansson Camilla Prins PA-service Infoenheten

10 Kommunfullmäktige Kf 85 Meddelanden (dnr ) Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gunnel Ideberg (m). Till ny ersättare har utsetts Bilt Davidsson (m), Skepparegatan 4 B, Vänersborg. Valet avser tiden till och med en 31 oktober Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna. Prot utdrag till Bilt Davidsson Gunnel Ideberg PA-service Infoenheten

11 Kommunfullmäktige Kf 86 Antagande av nytt reglemente för överförmyndarnämnden (dnr ) På grund av att datalagen numera är upphävd och ersatt av personuppgiftslagen samt att mandattiden ändrats i kommunallagen föreslår kommunjuristen Mats Dahlbom i skrivelse att kommunfullmäktige skulle anta nytt reglemente för överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden beslöt vid sammanträde , 56, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om nytt reglemente för överförmyndarnämnden, innebärande att 2 och 4 i reglementet ändras. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 augusti 2003, 185 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för överförmyndarnämnden Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Enligt kommunstyrelsens förslag Prot utdrag till Överförmyndarnämnden Författningarna

12 Kommunfullmäktige Kf 87 Antagande av ändrat arvode avseende ordförande i styrgruppen för Agenda 21 (dnr ) Jonas Ringqvist (v) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ordförande i styrgruppen för Agenda 21, att gälla från och med den 1 juli Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens beredning av ärendet den 20 augusti 2003, 190 Anders Forsström (m) och Gunnar Lidell (m) anmälde att de inte deltog i beslutet. Anne-Sophie Aronsson (s) anmälde att hon inte deltog i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att från entlediga Jonas Ringqvist (v) från uppdraget som ordförande i styrgruppen för Agenda 21 och utse Anne Sophie Aronsson (s) till ny ordförande i styrgruppen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av beslut , Kf N29, att ordföranden i styrgruppen för Agenda 21 skall arvoderas med 5 %. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Under överläggningarna meddelade följande att de inte deltog i beslutet: Gunnar Lidell (m), Ragnar Sandberg (m), Astrid Karlsson-Björkman (m), Anders Forsström (m), Kerstin Andersson-Carlsson (m), Bilt Davidsson (m), Tove af Geijerstam (fp), Johan Ekström (fp), Lars G Blomgren (fp), Kristina Rosell (fp), Joachim Gabre (fp), John-Evert Wahlström (kd), John-Åke Ericsson (kd), Orvar Carlsson (kd) och Ann-Christin Lind (kd). Enligt kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Forts Kf 87 Prot utdrag till Anne Sophie Aronsson Styrgruppen för Agenda 21 Ekonomistaben PA-serivce

14 Kommunfullmäktige Kf 88 Tilläggsanslag 2003 och 2004, avseende 2003 års löneavtal (dnr ) Nämndernas budgetramar för 2003 och 2004 är baserade på 2002 års lönekostnadsnivå. Till kommunfullmäktiges förfogande finns i budget 2003 respektive 2004 centralt budgeterade lönekostnadsmedel. Baserat på underlag från personal- och organisationsstaben har ekonomistaben beräknat tillkommande kostnader för nämnderna. Kostnaderna är beräknade för samliga för-bund exklusive SKAF. Löneökningarna belastar nämnderna fr o m den 1 april 2003 vilket innebär kostnader för nio månader 2003 och helårseffekt för Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 augusti 2003, 191. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ar att nämndernas budgetanslag för 2003 och 2004 utökas enligt följande: Löneavtal Löneavtalets Nämnd Tkr under 2003 effekt 2004 Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnden Gymnasienämnden Samhällsbyggnadsnämnden Byggnadsnämnden Totalt, nämnderna, Tkr Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2003 respektive 2004 års budget. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

15 Kommunfullmäktige Forts Kf 88 Enligt kommunstyrelsens förslag. Prot utdrag till Ekonomistaben Berörda nämnder

16 Kommunfullmäktige Kf 89 Ansökan från IFK Vänersborg om kommunal borgen avseende lån om 1,5 Mkr. (dnr ) IFK Vänersborg bedriver elitverksamhet i bandy. Föreningen har i skrivelse redovisat den ekonomiska situationen. I bokslut per den 30 april 2003 redovisas ett underskott på 163 Tkr. Det egna kapitalet är negativt och uppgår till 716 Tkr. Anledningen till den uppkomna situationen uppges främst vara effekterna av lågkonjunkturen som påverkat sponsrings- och utbildningsverksamheten samt minskad bingolottoförsäljning. Föreningen har i ovan angiven skrivelse också redovisat beslut om besparingsåtgärder. Mot ovan redovisad bakgrund har föreningen anhållit att Vänersborgs kommun skulle gå i borgen för ett lån om 1,5 Mkr. Kommunkansliet och ekonomistaben har yttrat sig i en gemensam skrivelse I skrivelsen föreslås att om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ingå borgen för IFK Vänersborg för lån upp till 1,5 Mkr, bör amorteringstiden begränsas till som längst 10 år, samtidigt som borgensåtagandet skulle minskas i takt med att lånet amorteras. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. De politiska partierna har informerats av IFK Vänersborg. Kommunledningen har vid skilda tillfällen haft överläggningar med IFK Vänersborg. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 augusti 2003, 193 Under överläggningarna yrkade Lars G Blomgren (fp) bifall till förslaget med tillägget att sista meningen i beslutet skulle ha följande lydelse: IFK Vänersborg skall kvartalsvis till kommunstyrelsen och ekonomichefen, eller den han sätter i sitt ställe, avrapportera den ekonomiska situationen. mes Bucci (v) yrkade avslag till beslutet med instämmande av Kent Nilsson (mp) och Anita Karlsson (fv). Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till förslaget med den redaktionella ändring som föreslagits av Lars G Blomgren (fp). I yrkandet instämde Orvar Carlsson (kd).

17 Kommunfullmäktige Forts Kf 89 Anders Forsström (m) och Gunnar Lidell (m) anmälde att de inte deltog i beslutet. Ordföranden medgav en protokollsanteckning som redovisas nedan. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på sitt eget förslag med den redaktionella ändring som redovisats ovan och mes Buccis (v) m fl yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens förslag. Votering begärdes Följande voteringsordning godkändes. Den som röstar för ordförandens ovan redovisade förslag, röstar ja, och den som röstar för mes Buccis (v) m fl yrkande om avslag, röstar nej. Vid voteringen röstade följande tio ledamöter ja: Lars G Blomgren (fp), Bo Carlsson (c), Sven G Johansson (s), Anne Sophie Aronsson (s), Monika Gustavsson (s), Jenny Karlsson (s), Kjell Nilsson (s), Ann-Britth Fröjd (c), Orvar Carlsson (kd) och Lars-Göran Ljunggren (s). Följande tre ledamöter röstade nej: mes Bucci (v), Anita Karlsson (fv) och Kent Nilsson (mp). Ordföranden fann att med 10 ja-röster mot 3 nej-röster hade kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens förslag. Noteras att ovan redovisats att Anders Forsström (m) och Gunnar Lidell (m) inte deltog i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar ingå borgen för IFK Vänersborg för lån upp till maximalt 1,5 Mkr. Amorteringstiden skall vara som längst 10 år och kommunens borgensåtagande skall minska i takt med att lånet amorteras. IFK Vänersborg skall kvartalsvis till kommunstyrelsen och ekonomichefen, eller den han sätter i sitt ställe, avrapportera den ekonomiska situationen. Reservation Kent Nilsson (mp) reserverade sig mot beslutet. Anita Karlsson (fv) och mes Bucci (v) reserverade sig i respektive skriftlig reservation som fogas till protokollet. Protokollsanteckning Moderaterna deltager ej i ärendet angående borgenåtagandet åt IFK Vänersborg. Vi kunde tänkt oss att bifalla en del av det begärda borgensåtagandet,

18 Kommunfullmäktige Forts Kf 89 dock ej hela det begärda beloppet på 1,5 Mkr. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Under överläggningarna meddelade Gunnar Lidell (m), Ragnar Sandberg (m), Astrid Karlsson-Björkman (m), Anders Forsström (m), Kerstin Andersson- Carlsson (m) och Bilt Davidsson (m) att de inte deltar i beslutet med hänvisning till protokollsanteckning som redovisats ovan: Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lars G Blomgren (fp) och Orvar Carlsson (kd). Anita Karlsson (fv) yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag med instämmande av mes Bucci (v), Per Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp). Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på Lars-Göran Ljunggrens (s) m fl yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag mot Anita Karlssons (fv) m fl yrkande om avslag och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som stöder Lars-Göran Ljunggrens (s) m fl yrkade om bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stöder Anita Karlssons (fv) m fl yrkande om avslag röstar nej. Vid voteringen avgavs 33 ja-röster och 11 nej-röster. Under överläggningarna hade 6 ledamöter anmält att de inte deltar i beslutet. Vid voteringen avstod ytterligare en ledamot från att rösta. Se bilaga 3. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig följande ledamöter: Anita Karlsson (fv), Roger Karlsson (fv), Inga-Lill Sandelmark (fv), Margareta Grimstad (fv), mes

19 Kommunfullmäktige Forts Kf 89 Prot utdrag till Bucci (v), Stefan Kärvling (v) och Madelaine Johansson (v). IFK Vänersborg Ekonomistaben

20 VOTERINGSLISTA Bilaga 3 Tillhör kommunfullmäktiges beslut Astrid Karlsson-Björkman (m) Avstår Kaj Jokitulppo (v) Annika Larson-Lindlöf (s) Madelaine Johansson (v) Kerstin Andersson-Carlsson (m) Avstår Gunnar Lidell (m) Avstår Johan Ekström (fp) Birger Gustavsson (c) Lars-Göran Ljunggren (s) mes Bucci (v) Anne Sophie Aronsson (s) Kristina Rosell (fp) Sven G Johansson (s) Kate Giaever (s) Lutz Rininsland (v) Madeleine Mosrati (s) Lars G Blomgren (fp) Jeanette Larsson (s) S Anders Larsson (s) Ann-Christin Lind (kd) Monika Gustavsson (s) John-Evert Wahlström (kd) Anders Forsström (m) Avstår Hans Edsbagge (mp) Lennart Niklasson (s) Kjell Nilsson (s) Orvar Carlsson (kd) Marianne Karlsson (c) Roger Karlsson (fv) Bilt Davidsson (m) Avstår Bengt Larson (s) Reidar Josefsson (s) Ragnar Sandberg (m) Avstår Joachim Gabre (fp) Bengt Holmkvist (fv) Avstår Anneli Zackrisson (s) Bo Carlsson (c) Klas-Uno Francke (s) Åsa Johansson (s) Tove af Geijerstam (fp) John-Åke Ericsson (kd) Margaretha Grimstad (fv) Ann-Britth Fröjd (c) Anette Ruus (s) Per Sjödahl (mp) Håkan Gustafsson (s) Ole Lund (s) Stefan Kärvling (v) Anita Karlsson (fv) Dan Nyberg (s) Inga-Lill Sandelmark (fv)

21 Kommunfullmäktige Kf 90 Barn- och ungdomsnämnden med framställan om höjd budgetram för ökad personaltäthet (dnr ) Barn- och ungdomsnämnden beslöt , 104, att ansöka om höjd budgetram för 2003 med 4,4 Mkr och med ytterligare 4,4 Mkr för år 2004 för utökad personaltäthet inom skolsektorn. Ekonomistaben redovisade i skrivelse bakgrund och förutsättningar för det särskilda statsbidrag (de s k Wärnerssonspengarna) som riktas till skolsektorn för att öka personaltätheten. Ekonomistaben konstaterade att det är av största vikt att barn- och ungdomsnämnden tillförsäkrar sig att statsbidraget utgår årligen under femårsperioden så att det slutligen räknas in i kommunens generella statsbidrag. I skrivelsen uttalades också, att mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i kommunen, finns det i nuläget inte något utrymme att tillföra nämnden ytterligare medel. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 3 september 2003, 206 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i kommunen, att det i nuläget inte finns något utrymme att tillföra nämnden ytterligare medel. Kommunfullmäktige uttalar också vikten av att barn- och ungdomsnämnden vidtar åtgärder inom andra områden för att hålla budgetramen och tillförsäkra sig att statsbidraget (s k Wärnerssonspengarna) utgår årligen under femårsperioden så att det slutligen inräknas i kommunens generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lutz Rininsland (v), Bo Carlsson (c) och Stefan Kärvling (v). Lars G Blomgren (fp) yrkade på återremiss av ärendet med motiveringen:

22 Kommunfullmäktige Forts Kf 90 Beträffande barn- och ungdomsnämndens framställan om höjd budgetram för år 2003 och 2004 bedömer vi folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna att nämnden inte ensam klarar besparingar av den här storleksordningen. Fullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen och komma med förslag till åtgärder för att säkerställa statsbidraget de sk Wärnerssonspengarna. I yrkandet instämde Orvar Carlsson (kd), Anders Forsström (m) och Roger Karlsson (fv). Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning. Först ställs yrkande om avgörande idag mot yrkandena om återremiss. Om kommunfullmäktige beslutar om avgörande vid dagens sammanträde ställs proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden redovisade vidare att det för beslut om återremiss av ärendet erfordras stöd från minst 1/3 av de närvarande ledamöterna. Kommunfullmäktige godkände föreslagen propositionsordning. Härefter ställde ordföranden proposition på att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde, mot yrkandena om återremiss och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och den som röstar på återremiss, röstar nej. Vid voteringen avgavs 31 ja-röster och 20 nej-röster. Se bilaga 4. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat om återremiss av ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Prot utdrag till Kommunstyrelsen

23 VOTERINGSLISTA Bilaga 4 Tillhör kommunfullmäktiges beslut Astrid Karlsson-Björkman (m) Kaj Jokitulppo (v) Annika Larson-Lindlöf (s) Madelaine Johansson (v) Kerstin Andersson-Carlsson (m) Gunnar Lidell (m) Johan Ekström (fp) Birger Gustafsson (c) Lars-Göran Ljunggren (s) mes Bucci (v) Anne Sophie Aronsson (s) Kristina Rosell (fp) Sven G Johansson (s) Kate Giaever (s) Lutz Rininsland (v) Madeleine Mosrati (s) Lars G Blomgren (fp) Jeanette Larsson (s) S Anders Larsson (s) Ann-Christin Lind (kd) Monika Gustavsson (s) John-Evert Wahlström (kd) Anders Forsström (m) Hans Edsbagge (mp) Lennart Niklasson (s) Kjell Nilsson (s) Orvar Carlsson (kd) Marianne Karlsson (c) Roger Karlsson (fv) Bilt Davidsson (m) Bengt Larson (s) Reidar Josefsson (s) Ragnar Sandberg (m) Joachim Gabre (fp) Bengt Holmkvist (fv) Anneli Zackrisson (s) Bo Carlsson (c) Klas-Uno Francke (s) Åsa Johansson (s) Tove af Geijerstam (fp) John-Åke Ericsson (kd) Margaretha Grimstad (fv) Ann-Britth Fröjd (c) Anette Ruus (s) Per Sjödahl (mp) Håkan Gustafsson (s) Ole Lund (s) Stefan Kärvling (v) Anita Karlsson (fv) Dan Nyberg (s) Inga-Lill Sandelmark (fv)

24 Kommunfullmäktige Kf 91 Motion om att alla anställningar i Vänersborgs kommun skall vara heltidsanställning ar (dnr ) Reidar Josefsson (s) och Birger Gustafsson (c) har mot bakgrund av vad de anför i motionen yrkat att alla anställningar i Vänersborgs kommun skall vara heltidsanställningar. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Prot utdrag till Kommunstyrelsen

25 Kommunfullmäktige Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) Anders Forsström (m) ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars- Göran Ljunggren (s) om informationen kring Högskolan i Trollhättan Uddevalla ett samlat campus. Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

26 Kommunfullmäktige Kf 93 Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) Lars G Blomgren (fp) ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars- Göran Ljunggren (s) om bildande av politisk arbetsgrupp som skulle arbeta med frågan Högskolan i Trollhättan Uddevalla ett samlat campus. Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

27 Kommunfullmäktige Kf 94 Enkel fråga ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) mes Bucci (v) ställde en enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) om tidningsartiklar angående personalsociala förmåner inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

28 Kommunfullmäktige Kf 95 Enkel fråga ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson mes Bucci (v) ställde en enkel fråga till barn- och ungdomsnämndens ord-förande S Anders Larsson (s) om hur han avser att klara ut agerande vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 25 augusti Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

29

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 )

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 20.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera John-Evert Wahlström och Gisela

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-10-01 1 (19 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-10-01 1 (19 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-10-01 1 (19 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 15.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Kate Giaever Justeringens

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11)

Gymnasienämnden 2002-01-21 1 (11) Sammanträdesdatum 2002-01-21 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2002-01-21, kl 15.00-19.30 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Anläggningsregister nedskrivning av poster

Anläggningsregister nedskrivning av poster Kf 108 Ks 160 Dnr 2007-248 043 Anläggningsregister nedskrivning av poster Under år 2006 upprättades ett nytt anläggningsregister. För de poster i det gamla registret där verklig tillgång inte kunde verifieras

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Gymnasienämnden 2002-04-22 1 (14)

Gymnasienämnden 2002-04-22 1 (14) Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00 21.05 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad (fv), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Sida Barn- och ungdomsnämnden 2006-01-23 1 (18 ) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl 15.00 18.15. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer