Kommunfullmäktige (26 )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )"

Transkript

1 Sida Kommunfullmäktige (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson Justeringens Kommunkansliet onsdagen den 24 september 2003 kl 1530 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Maud Rudquist Ordförande... Dan Nyberg Justerande Gunnar Lidell Bo Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift...

2 Datum Bilaga 1 2 Beslutande Ledamöter: Sven-Ingvar Eriksson (m) Ersättare: Kerstin Andersson-Carlsson Johan Ekström (fp) Lars-Göran Ljunggren (s) Astrid Karlsson-Björkman (m) Anne Sophie Aronsson (s) Sven G Johansson (s) Lutz Rininsland (v) Lars G Blomgren (fp) S Anders Larsson (s) Monika Gustavsson (s) Anders Forström (m) Lennart Niklasson (s) Orvar Carlsson (kd) Rune Lanestrand (fv) Roger Karlsson Bengt Larson (s) Ragnar Sandberg (m) Bengt Holmkvist (fv) Bo Carlsson (c) Margareta Francke (s) Åsa Johansson John-Åke Ericsson (kd) Ann-Britth Fröjd (c) Per Sjödahl (mp) Ole Lund (s) Anita Karlsson (fv) Inga-Lill Sandelmark (fv)

3 3 Ledamöter: Annika Villebeck (v) Ersättare: Kaj Jokitulppo Madelaine Johansson (v) Gunnar Lidell (m) Göran Hallsten (c) Birger Gustafsson mes Bucci (v) Kristina Rosell (fp) Kate Giaever (s) Madeleine Mosrati (s) Jeanette Larsson (s) Annika Larson-Lindlöf (s) Marianne Vänerlöv (kd) Ann-Christin Lind John-Evert Wahlström (kd) Hans Edsbagge (mp) Kjell Nilsson (s) Dan Nyberg (s) Marianne Karlsson (c) Anders Bengtsson (m) Mikael Andersson (s) Bilt Davidsson Reidar Josefsson Joachim Gabre (fp) Gisela Holtersson (s) Elmi Abdiasis (s) Anneli Zackrisson Klas-Uno Francke Tove af Geijerstam (fp) Margaretha Grimstad (fv) Anette Ruus (s) Håkan Gustafsson (s) Stefan Kärvling (v)

4 Bilaga 2 4 Övriga deltagande Bengt-Göran Nilsson (s) Yvonne Lindström (v) Christina Mossberg (fp) Sven-Gunnar Larsson (fv) Peter Göthblad (fv) Tore Söderberg (mp) Kanslichefen Pär Cederqvist Kommunsekreteraren Maud Rudquist

5 Kommunfullmäktige Kf 80 Inledning Ordföranden Dan Nyberg inledde med att informera om kommunens åtgärder i samband med utrikesminister Anna Lindhs bortgång. Ordföranden riktade ett särskilt tack till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren m fl. Informationen avslutades med en stunds tystnad. Ordföranden hälsade välkommen till den andra delen av verksamhetsåret samt presenterade nye kommunchefen Guy Mahlviker. Informerades även om vänortsbesök i Vänersborg i slutet av juni.

6 Kommunfullmäktige Kf 81 Interpellation Marianne Karlsson (c) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde , Kf 77 en interpellation till ordförandena i socialnämnden samt barnoch ungdomsnämnden om utbildning av kommunens personal i syfte att identifiera brott mot barn och ungdomar (H-kort nr ) Kommunfullmäktiges behandling av ärendet , Kf 77 Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick ställas och beredde ordförandena för socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden tillfälle att svara på interpellationen vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 september Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Vid kungörande av dagens sammanträde saknades uppgift om att svar skulle avges på ovan nämnd interpellation. Kommunfullmäktige medgav att interpellationen fick besvaras vid dagens sammanträde. Interpellationssvaren från socialnämndens ordförande Lennart Niklasson (s) samt barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) har lagts på ledamöternas platser vid dagens sammanträde. Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaren till handlingarna.

7 Kommunfullmäktige Kf 82 Meddelande (dnr ) Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jonas Ringqvist (v). Till ny ledamot har utsetts Stefan Kärvling (v), Lovisebergsgatan 12, Vänersborg. Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter Stefan Kärvling. Till ny ersättare har Christer Olsson (v), Sundsgatan 22 A, Vänersborg, utsetts. Valet avser tiden till och med den 31 oktober Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna. Prot utdrag till Jonas Ringqvist Stefan Kärvling Christer Olsson PA-service Infoenheten

8 Kommunfullmäktige Kf 83 Valärende (dnr ) Christer Olsson (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige entledigar Christer Olsson (v) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Prot utdrag till Christer Olsson Länsstyrelsen PA-service Infoenheten

9 Kommunfullmäktige Kf 84 Meddelanden (dnr ) Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ledamot i kommunfullmäktige efter Camilla Prins (s). Till ny ledamot har utsetts S Håkan Gustafsson (s), Rådmansgatan 5, Vänersborg. Vidare har länsstyrelsen utsett ny ersättare efter S Håkan Gustafsson. Till ny ersättare har Kenneth Johansson (s), Boteredsvägen 16, Vänersborg, utsetts. Valet avser tiden till och med en 31 oktober Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna. Prot utdrag till S Håkan Gustafsson Kenneth Johansson Camilla Prins PA-service Infoenheten

10 Kommunfullmäktige Kf 85 Meddelanden (dnr ) Länsstyrelsen har efter sammanräkning utsett ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gunnel Ideberg (m). Till ny ersättare har utsetts Bilt Davidsson (m), Skepparegatan 4 B, Vänersborg. Valet avser tiden till och med en 31 oktober Kommunfullmäktige noterar meddelandet och lägger informationen till handlingarna. Prot utdrag till Bilt Davidsson Gunnel Ideberg PA-service Infoenheten

11 Kommunfullmäktige Kf 86 Antagande av nytt reglemente för överförmyndarnämnden (dnr ) På grund av att datalagen numera är upphävd och ersatt av personuppgiftslagen samt att mandattiden ändrats i kommunallagen föreslår kommunjuristen Mats Dahlbom i skrivelse att kommunfullmäktige skulle anta nytt reglemente för överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden beslöt vid sammanträde , 56, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om nytt reglemente för överförmyndarnämnden, innebärande att 2 och 4 i reglementet ändras. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 augusti 2003, 185 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för överförmyndarnämnden Kommunfullmäktiges behandling av ärendet Enligt kommunstyrelsens förslag Prot utdrag till Överförmyndarnämnden Författningarna

12 Kommunfullmäktige Kf 87 Antagande av ändrat arvode avseende ordförande i styrgruppen för Agenda 21 (dnr ) Jonas Ringqvist (v) har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ordförande i styrgruppen för Agenda 21, att gälla från och med den 1 juli Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens beredning av ärendet den 20 augusti 2003, 190 Anders Forsström (m) och Gunnar Lidell (m) anmälde att de inte deltog i beslutet. Anne-Sophie Aronsson (s) anmälde att hon inte deltog i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att från entlediga Jonas Ringqvist (v) från uppdraget som ordförande i styrgruppen för Agenda 21 och utse Anne Sophie Aronsson (s) till ny ordförande i styrgruppen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av beslut , Kf N29, att ordföranden i styrgruppen för Agenda 21 skall arvoderas med 5 %. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Under överläggningarna meddelade följande att de inte deltog i beslutet: Gunnar Lidell (m), Ragnar Sandberg (m), Astrid Karlsson-Björkman (m), Anders Forsström (m), Kerstin Andersson-Carlsson (m), Bilt Davidsson (m), Tove af Geijerstam (fp), Johan Ekström (fp), Lars G Blomgren (fp), Kristina Rosell (fp), Joachim Gabre (fp), John-Evert Wahlström (kd), John-Åke Ericsson (kd), Orvar Carlsson (kd) och Ann-Christin Lind (kd). Enligt kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige Forts Kf 87 Prot utdrag till Anne Sophie Aronsson Styrgruppen för Agenda 21 Ekonomistaben PA-serivce

14 Kommunfullmäktige Kf 88 Tilläggsanslag 2003 och 2004, avseende 2003 års löneavtal (dnr ) Nämndernas budgetramar för 2003 och 2004 är baserade på 2002 års lönekostnadsnivå. Till kommunfullmäktiges förfogande finns i budget 2003 respektive 2004 centralt budgeterade lönekostnadsmedel. Baserat på underlag från personal- och organisationsstaben har ekonomistaben beräknat tillkommande kostnader för nämnderna. Kostnaderna är beräknade för samliga för-bund exklusive SKAF. Löneökningarna belastar nämnderna fr o m den 1 april 2003 vilket innebär kostnader för nio månader 2003 och helårseffekt för Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 augusti 2003, 191. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ar att nämndernas budgetanslag för 2003 och 2004 utökas enligt följande: Löneavtal Löneavtalets Nämnd Tkr under 2003 effekt 2004 Kommunstyrelsen Miljö- och hälsoskyddsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnden Gymnasienämnden Samhällsbyggnadsnämnden Byggnadsnämnden Totalt, nämnderna, Tkr Finansiering kan ske inom ramen för avsatta medel för löneutvecklingen i 2003 respektive 2004 års budget. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

15 Kommunfullmäktige Forts Kf 88 Enligt kommunstyrelsens förslag. Prot utdrag till Ekonomistaben Berörda nämnder

16 Kommunfullmäktige Kf 89 Ansökan från IFK Vänersborg om kommunal borgen avseende lån om 1,5 Mkr. (dnr ) IFK Vänersborg bedriver elitverksamhet i bandy. Föreningen har i skrivelse redovisat den ekonomiska situationen. I bokslut per den 30 april 2003 redovisas ett underskott på 163 Tkr. Det egna kapitalet är negativt och uppgår till 716 Tkr. Anledningen till den uppkomna situationen uppges främst vara effekterna av lågkonjunkturen som påverkat sponsrings- och utbildningsverksamheten samt minskad bingolottoförsäljning. Föreningen har i ovan angiven skrivelse också redovisat beslut om besparingsåtgärder. Mot ovan redovisad bakgrund har föreningen anhållit att Vänersborgs kommun skulle gå i borgen för ett lån om 1,5 Mkr. Kommunkansliet och ekonomistaben har yttrat sig i en gemensam skrivelse I skrivelsen föreslås att om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ingå borgen för IFK Vänersborg för lån upp till 1,5 Mkr, bör amorteringstiden begränsas till som längst 10 år, samtidigt som borgensåtagandet skulle minskas i takt med att lånet amorteras. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. De politiska partierna har informerats av IFK Vänersborg. Kommunledningen har vid skilda tillfällen haft överläggningar med IFK Vänersborg. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 20 augusti 2003, 193 Under överläggningarna yrkade Lars G Blomgren (fp) bifall till förslaget med tillägget att sista meningen i beslutet skulle ha följande lydelse: IFK Vänersborg skall kvartalsvis till kommunstyrelsen och ekonomichefen, eller den han sätter i sitt ställe, avrapportera den ekonomiska situationen. mes Bucci (v) yrkade avslag till beslutet med instämmande av Kent Nilsson (mp) och Anita Karlsson (fv). Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till förslaget med den redaktionella ändring som föreslagits av Lars G Blomgren (fp). I yrkandet instämde Orvar Carlsson (kd).

17 Kommunfullmäktige Forts Kf 89 Anders Forsström (m) och Gunnar Lidell (m) anmälde att de inte deltog i beslutet. Ordföranden medgav en protokollsanteckning som redovisas nedan. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på sitt eget förslag med den redaktionella ändring som redovisats ovan och mes Buccis (v) m fl yrkande om avslag och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens förslag. Votering begärdes Följande voteringsordning godkändes. Den som röstar för ordförandens ovan redovisade förslag, röstar ja, och den som röstar för mes Buccis (v) m fl yrkande om avslag, röstar nej. Vid voteringen röstade följande tio ledamöter ja: Lars G Blomgren (fp), Bo Carlsson (c), Sven G Johansson (s), Anne Sophie Aronsson (s), Monika Gustavsson (s), Jenny Karlsson (s), Kjell Nilsson (s), Ann-Britth Fröjd (c), Orvar Carlsson (kd) och Lars-Göran Ljunggren (s). Följande tre ledamöter röstade nej: mes Bucci (v), Anita Karlsson (fv) och Kent Nilsson (mp). Ordföranden fann att med 10 ja-röster mot 3 nej-röster hade kommunstyrelsen beslutat bifalla ordförandens förslag. Noteras att ovan redovisats att Anders Forsström (m) och Gunnar Lidell (m) inte deltog i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar ingå borgen för IFK Vänersborg för lån upp till maximalt 1,5 Mkr. Amorteringstiden skall vara som längst 10 år och kommunens borgensåtagande skall minska i takt med att lånet amorteras. IFK Vänersborg skall kvartalsvis till kommunstyrelsen och ekonomichefen, eller den han sätter i sitt ställe, avrapportera den ekonomiska situationen. Reservation Kent Nilsson (mp) reserverade sig mot beslutet. Anita Karlsson (fv) och mes Bucci (v) reserverade sig i respektive skriftlig reservation som fogas till protokollet. Protokollsanteckning Moderaterna deltager ej i ärendet angående borgenåtagandet åt IFK Vänersborg. Vi kunde tänkt oss att bifalla en del av det begärda borgensåtagandet,

18 Kommunfullmäktige Forts Kf 89 dock ej hela det begärda beloppet på 1,5 Mkr. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Under överläggningarna meddelade Gunnar Lidell (m), Ragnar Sandberg (m), Astrid Karlsson-Björkman (m), Anders Forsström (m), Kerstin Andersson- Carlsson (m) och Bilt Davidsson (m) att de inte deltar i beslutet med hänvisning till protokollsanteckning som redovisats ovan: Lars-Göran Ljunggren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lars G Blomgren (fp) och Orvar Carlsson (kd). Anita Karlsson (fv) yrkade avslag till kommunstyrelsens förslag med instämmande av mes Bucci (v), Per Sjödahl (mp) och Hans Edsbagge (mp). Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på Lars-Göran Ljunggrens (s) m fl yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag mot Anita Karlssons (fv) m fl yrkande om avslag och fann att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som stöder Lars-Göran Ljunggrens (s) m fl yrkade om bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som stöder Anita Karlssons (fv) m fl yrkande om avslag röstar nej. Vid voteringen avgavs 33 ja-röster och 11 nej-röster. Under överläggningarna hade 6 ledamöter anmält att de inte deltar i beslutet. Vid voteringen avstod ytterligare en ledamot från att rösta. Se bilaga 3. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Enligt kommunstyrelsens förslag. Reservation Mot beslutet reserverade sig följande ledamöter: Anita Karlsson (fv), Roger Karlsson (fv), Inga-Lill Sandelmark (fv), Margareta Grimstad (fv), mes

19 Kommunfullmäktige Forts Kf 89 Prot utdrag till Bucci (v), Stefan Kärvling (v) och Madelaine Johansson (v). IFK Vänersborg Ekonomistaben

20 VOTERINGSLISTA Bilaga 3 Tillhör kommunfullmäktiges beslut Astrid Karlsson-Björkman (m) Avstår Kaj Jokitulppo (v) Annika Larson-Lindlöf (s) Madelaine Johansson (v) Kerstin Andersson-Carlsson (m) Avstår Gunnar Lidell (m) Avstår Johan Ekström (fp) Birger Gustavsson (c) Lars-Göran Ljunggren (s) mes Bucci (v) Anne Sophie Aronsson (s) Kristina Rosell (fp) Sven G Johansson (s) Kate Giaever (s) Lutz Rininsland (v) Madeleine Mosrati (s) Lars G Blomgren (fp) Jeanette Larsson (s) S Anders Larsson (s) Ann-Christin Lind (kd) Monika Gustavsson (s) John-Evert Wahlström (kd) Anders Forsström (m) Avstår Hans Edsbagge (mp) Lennart Niklasson (s) Kjell Nilsson (s) Orvar Carlsson (kd) Marianne Karlsson (c) Roger Karlsson (fv) Bilt Davidsson (m) Avstår Bengt Larson (s) Reidar Josefsson (s) Ragnar Sandberg (m) Avstår Joachim Gabre (fp) Bengt Holmkvist (fv) Avstår Anneli Zackrisson (s) Bo Carlsson (c) Klas-Uno Francke (s) Åsa Johansson (s) Tove af Geijerstam (fp) John-Åke Ericsson (kd) Margaretha Grimstad (fv) Ann-Britth Fröjd (c) Anette Ruus (s) Per Sjödahl (mp) Håkan Gustafsson (s) Ole Lund (s) Stefan Kärvling (v) Anita Karlsson (fv) Dan Nyberg (s) Inga-Lill Sandelmark (fv)

21 Kommunfullmäktige Kf 90 Barn- och ungdomsnämnden med framställan om höjd budgetram för ökad personaltäthet (dnr ) Barn- och ungdomsnämnden beslöt , 104, att ansöka om höjd budgetram för 2003 med 4,4 Mkr och med ytterligare 4,4 Mkr för år 2004 för utökad personaltäthet inom skolsektorn. Ekonomistaben redovisade i skrivelse bakgrund och förutsättningar för det särskilda statsbidrag (de s k Wärnerssonspengarna) som riktas till skolsektorn för att öka personaltätheten. Ekonomistaben konstaterade att det är av största vikt att barn- och ungdomsnämnden tillförsäkrar sig att statsbidraget utgår årligen under femårsperioden så att det slutligen räknas in i kommunens generella statsbidrag. I skrivelsen uttalades också, att mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i kommunen, finns det i nuläget inte något utrymme att tillföra nämnden ytterligare medel. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens behandling av ärendet den 3 september 2003, 206 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget i kommunen, att det i nuläget inte finns något utrymme att tillföra nämnden ytterligare medel. Kommunfullmäktige uttalar också vikten av att barn- och ungdomsnämnden vidtar åtgärder inom andra områden för att hålla budgetramen och tillförsäkra sig att statsbidraget (s k Wärnerssonspengarna) utgår årligen under femårsperioden så att det slutligen inräknas i kommunens generella statsbidrag. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Under överläggningarna yrkade Lars-Göran Ljunggren (s) bifall till kommunstyrelsens förslag med instämmande av Lutz Rininsland (v), Bo Carlsson (c) och Stefan Kärvling (v). Lars G Blomgren (fp) yrkade på återremiss av ärendet med motiveringen:

22 Kommunfullmäktige Forts Kf 90 Beträffande barn- och ungdomsnämndens framställan om höjd budgetram för år 2003 och 2004 bedömer vi folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna att nämnden inte ensam klarar besparingar av den här storleksordningen. Fullmäktige bör återremittera ärendet till kommunstyrelsen och komma med förslag till åtgärder för att säkerställa statsbidraget de sk Wärnerssonspengarna. I yrkandet instämde Orvar Carlsson (kd), Anders Forsström (m) och Roger Karlsson (fv). Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden följande propositionsordning. Först ställs yrkande om avgörande idag mot yrkandena om återremiss. Om kommunfullmäktige beslutar om avgörande vid dagens sammanträde ställs proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden redovisade vidare att det för beslut om återremiss av ärendet erfordras stöd från minst 1/3 av de närvarande ledamöterna. Kommunfullmäktige godkände föreslagen propositionsordning. Härefter ställde ordföranden proposition på att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde, mot yrkandena om återremiss och fann att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som röstar för att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och den som röstar på återremiss, röstar nej. Vid voteringen avgavs 31 ja-röster och 20 nej-röster. Se bilaga 4. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat om återremiss av ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Prot utdrag till Kommunstyrelsen

23 VOTERINGSLISTA Bilaga 4 Tillhör kommunfullmäktiges beslut Astrid Karlsson-Björkman (m) Kaj Jokitulppo (v) Annika Larson-Lindlöf (s) Madelaine Johansson (v) Kerstin Andersson-Carlsson (m) Gunnar Lidell (m) Johan Ekström (fp) Birger Gustafsson (c) Lars-Göran Ljunggren (s) mes Bucci (v) Anne Sophie Aronsson (s) Kristina Rosell (fp) Sven G Johansson (s) Kate Giaever (s) Lutz Rininsland (v) Madeleine Mosrati (s) Lars G Blomgren (fp) Jeanette Larsson (s) S Anders Larsson (s) Ann-Christin Lind (kd) Monika Gustavsson (s) John-Evert Wahlström (kd) Anders Forsström (m) Hans Edsbagge (mp) Lennart Niklasson (s) Kjell Nilsson (s) Orvar Carlsson (kd) Marianne Karlsson (c) Roger Karlsson (fv) Bilt Davidsson (m) Bengt Larson (s) Reidar Josefsson (s) Ragnar Sandberg (m) Joachim Gabre (fp) Bengt Holmkvist (fv) Anneli Zackrisson (s) Bo Carlsson (c) Klas-Uno Francke (s) Åsa Johansson (s) Tove af Geijerstam (fp) John-Åke Ericsson (kd) Margaretha Grimstad (fv) Ann-Britth Fröjd (c) Anette Ruus (s) Per Sjödahl (mp) Håkan Gustafsson (s) Ole Lund (s) Stefan Kärvling (v) Anita Karlsson (fv) Dan Nyberg (s) Inga-Lill Sandelmark (fv)

24 Kommunfullmäktige Kf 91 Motion om att alla anställningar i Vänersborgs kommun skall vara heltidsanställning ar (dnr ) Reidar Josefsson (s) och Birger Gustafsson (c) har mot bakgrund av vad de anför i motionen yrkat att alla anställningar i Vänersborgs kommun skall vara heltidsanställningar. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen. Prot utdrag till Kommunstyrelsen

25 Kommunfullmäktige Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) Anders Forsström (m) ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars- Göran Ljunggren (s) om informationen kring Högskolan i Trollhättan Uddevalla ett samlat campus. Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

26 Kommunfullmäktige Kf 93 Enkel fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) Lars G Blomgren (fp) ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Lars- Göran Ljunggren (s) om bildande av politisk arbetsgrupp som skulle arbeta med frågan Högskolan i Trollhättan Uddevalla ett samlat campus. Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Kommunstyrelsens ordförande Lars-Göran Ljunggren (s) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

27 Kommunfullmäktige Kf 94 Enkel fråga ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) mes Bucci (v) ställde en enkel fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) om tidningsartiklar angående personalsociala förmåner inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bo Carlsson (c) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

28 Kommunfullmäktige Kf 95 Enkel fråga ställd till barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson mes Bucci (v) ställde en enkel fråga till barn- och ungdomsnämndens ord-förande S Anders Larsson (s) om hur han avser att klara ut agerande vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 25 augusti Kommunfullmäktige medgav att frågan fick ställas. Barn- och ungdomsnämndens ordförande S Anders Larsson (s) besvarade frågan. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

29

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36)

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36) 2008-06-04 1 (36) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 4 juni 2008, kl 08.30 14.20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Kommunfullmäktige 2014-02-03 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus,måndagen 3 februari 2014, kl 10.00-11.50 Beslutande K G Abramsson,ordf Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Jonny Kärkkäinen

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum: 2008-12-15 1(21) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00-22:20 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan Björk (m) Markus Larsson

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3

Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Protokoll 2012-05-29 1 (23) Plats: Torget, Lärcenter Tid: Klockan 18.30 19.40 Avser : 36 50 Beslutande: Se sidan 3 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 3 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18

PROTOKOLL från Kommunfullmäktige 1(25) 2012-06-18 1(25) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 15:00-20:00. Ajourneringar kl 17:05-17:15 samt 18:05 Närvarande ledamöter: Klas Nordh (FP), ordförande Peter Kornesjö (M) Mikael Berglund (M)

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, 18.30-20.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses att Justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer