Kandidatuppsats VT2009 Nationalekonomi/finans. Blankning. -en studie om instrumentets påverkan på Stockholmsbörsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidatuppsats VT2009 Nationalekonomi/finans. Blankning. -en studie om instrumentets påverkan på Stockholmsbörsen."

Transkript

1 Kandidatuppsats VT2009 Nationalekonomi/finans Blankning -en studie om instrumentets påverkan på Stockholmsbörsen Handledare: Hans Byström Författare: Henrik Emilson Wilhelm Jansson

2 Sammanfattning Uppsatsens titel: Blankning En studie av instrumentets påverkan på Stockholmsbörsen Seminariedatum: 5:e februari 2009 Kurs NEKK01: Författare: Hanledare: Nyckelord: Syfte: Metod: Teori: Empiri Slutsats Kandidatuppsats inom finansiell ekonomi, 15 ECTS Henrik Emilson Wilhelm Jansson Hans Byström Blankning, Aktielån, Tidsserie, OMX Stockholm 30 index, Enkel Regressionsanalys, Vektor Autoregressiv Modell (VAR), det Dynamiska Utbudet Syftet med denna studie är att utreda eventuella samband mellan blankning och aktiemarknaden genom att använda ekonometriska testmodeller. En kvantitativ undersökning utförs på tidserierna aktielån och OMX Stockholm 30 index. Information inhämtas genom kvalitativa intervjuer med specialister inom området aktielån samt studier av relevanta tidningsartiklar och rapporter. Den teoretiska referensramen utgörs av en vidareutveckling av vederlagd utbuds- och efterfrågeteori. För den empiriska undersökningen implementeras Den enkla linjära regressionsmodellen samt en Vektor Autoregressiv Modell (VAR). Utifrån den teoretiska referensramen undersöks sambandet mellan tidsserierna genom att använda valda ekonometriska modeller. Studien finner knappa bevis på att blankning har ett positivt linjärt samband med Stockholmsbörsen under osäkra tider. Detta betyder att vid ökad frekvens av blankning observeras stigande indexvärde. Däremot kan inte resultatet av studien styrka att blankning påverkar prisbilden på Stockholmsbörsen. 2

3 Abstract Title: Short selling - A study of the instrument's impact on the Stockholm Stock Exchange Seminar Date: February 5, 2009 Course NEKK01: Author: Advisor: Bachelor thesis in financial economics, 15 ECTS Henrik Emilson Wilhelm Jansson Hans Byström Keywords: Short selling, Stock lending, Time series, OMX Stockholm 30 index, Simple Regression Analysis, Vector autoregressive model (VAR), the Dynamic supply Purpose: Methodology: Theoretical approach: Empirical foundation: Conclusion: The purpose of this study is to investigate possible links between short selling and the stock market movements using econometric test models. A quantitative study carried out on the time series stock lending and OMX Stockholm 30 index. Information is gathered through qualitative interviews with specialists in the field of stock lending, and studies of relevant newspaper articles and reports. The theoretical frame of reference is a further consideration of supply and demand theory. The empirical study is implemented by the simple linear regression model and a vector autoregressive model (VAR). Based on the theoretical frame of reference, the link between the time series is examined by using selected econometric models. The empirical research can only verify linkage between the time series when investigated during uncertain times. Poor evidence of a positive linear linkage can be studied in some parts of the time series. This means that the increased frequency of short selling can be observed during rise of index value. In contrast to the result noted, the outcome of the study demonstrate that short selling do not affect prices of the OMX Stockholm 30 index. 3

4 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Problemdiskussion Arbetets syfte Avgränsningar Målgrupp Metod Val av ämne Val av metod Datainsamling Primärdata Sekundärdata Validitet och reliabilitet Källkritik Teori Aktielån Aktielånskontrakt Prissättning Vem lånar ut aktier? Vem lånar aktier? Blankning (short selling) Teoretisk referensram Emilson-Jansson:s dynamiska utbud Studiens hypotes Ekonometrisk Teori Tidsseriedata Test för stationäritet Regressions analys Vektor Autoregressiv Modell Val av ekonometriska modeller Den enkla regressionsmodellen Den Vektor autoregressiva modellen Empiri Data Test för stationäritet

5 5.2 Ekonometrisk modellering Enkla Regressionsmodellen Vektor Autoregressiva modellen Analys Analys av den empiriska studien Analys av datamaterialet Slutsats Förslag till vidare forskning Referenslista Litteratur Elektroniska källor Intervjuer Övriga källor Appendix Appendix Appendix Appendix Appendix

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under det senaste halvåret har världen slagits med häpnad av en alltmer tilltagande osäkerhet och oro på de finansiella marknaderna. Vi har sett börser världen över dyka till nivåer som får en att tänka på några av de värsta recessioner i vår historia. Samtidigt som den globala ekonomin på allvar började oroa finansmän och beslutsfattare världen över fanns det aktörer som drog nytta av de negativa trenderna och gjorde vinster på de svaga rapporterna som började strömma in. En strategi som kan användas för att erhålla vinst på en fallande kurspris är blankning. För att få en korrekt uppfattning om blankning måste man skilja på begreppet blankning (short selling) och aktielån (stock lending). Aktielånet är ett verktyg för att genomföra blankningen. I korthet innebär blankning att en aktör lånar aktier av en annan aktör på marknaden och direkt säljer denna till en tredje part. Då aktielånet avslutas köper aktören som blankat en identisk aktie på marknaden för att återlämna den till långivaren. Om aktievärdet minskat under tiden för aktielånet, har strategin givit den blankande aktören en positiv avkastning. 1 En mer utförlig redogörelse om blankning och dess praktiska användning följer senare i studien. Instrumentet har växt i omsättning under de senaste två åren och blivit ett av de omskrivna skälen till att de finansiella marknadernas kritiska situation förvärrades så snabbt. Stora aktörer på marknaden har kritiserat den ökade frekvensen av blankningar för att spä på den växande förtroendekrisen inom den finansiella sektorn. Lehman Brothers tidigare CEO, Dick Fuld, skyllde under sitt vittnesmål i den amerikanska kongressen, efter investmentbankens konkurs, företagets kollaps på att banken hade drabbats av en epidemi av blankningar. 2 På hemmaplan gick Swedbanks ordförande Carl Eric Stålberg ut i media och kritiserade blankning och menade att instrumentet missbrukades under tider med finansiell oro och hög volatilitet. 3 Även Mats Lagerqvist, vd för Swedbanks fondbolag Robur, menar att restriktioner borde införas för blankning. 4 Samtidigt anser andra att blankningen inte har en negativ inverkan utan snarare gör marknaden mer dynamisk. I en artikel publicerad av Financial Times argumenteras att blankning generellt bidrar marknadens likviditet och effektiviserar 1 Intervju, Joakim Håkansson, Head of Equity Finance, 16:e december hämtad 22:a jan hämtad 22:a jan Ibid. 6

7 dess prissättning. 5 Joakim Håkansson, Head of Equity Finance på Handelsbanken, menar att det genom aktielån ställs ut fler aktier på marknaden och att prisbilden således blir mer komplett. 6 Blankning som en typ av aktiehandel har med åren blivigt alltmer populär. Den stora frågan är om detta kontroversiella verktyg påverkar aktiemarknaden och i sådana fall hur. Under 2008 har blankning reglerats på börser i bland annat Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike and Italien efter påtryckningar från banker och inflytelserika företagsledare. 7 På Stockholmsbörser är det fortfarande fullt tillåtet att använda instrumentet. 1.2 Problemdiskussion Pågrund av det växande intresset för blankning är det av vikt att studera blankningsverksamheten för att utreda eventuella effekter på aktiemarknaden. Tidigare forskning inom området är knapphändig och det är svårt att hitta någon djupgående studie av hur eller om blankning påverkar aktiemarknaden. Ett försök till att kartlägga blankningens påverkan på kurspriser gjordes av Berglund, Sjöblom och Steen 2002 där man tittade på hur frekvensen av blankning påverkade ett antal aktier på Stockholmsbörsen från 1999 till Studien visade inte på något samband mellan blankning och prisnivån på aktien i fråga. 8 I en artikel publicerad i Financial Times menar David Rule, CEO på International Securities Lending Association (ISLA), att ISLA:s studier av marknader som är reglerade för blankning inte visar på någon uppenbar skillnad i prisnivåer gentemot oreglerade marknader. 9 För att studera hur aktörer blankar krävs en omfattande mängd information. Idag är den informationen svår att hantera och ger ingen klar bild av blankningverksamheten på aktiemarknaden. I media används den statistik som finns tillgänglig för att försöka förklara svängningar och prediktera framtida kursfall på börsen. Dock är den data som används inte bearbetad vilket kan leda till missvisande signaler till marknaden. Ett exempel på detta visade sig i Dagens Industris nätupplaga första december 2008 där rubriken löd Blankare tror på 5 hämtad 22:a jan Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december :a jan hämtad 22:a jan

8 ras i H&M 10. Joakim Håkansson menar dock att denna bild ej är rättvisande eftersom statistiken innefattar aktielån som används till andra ändamål än blankning. Även om många röster höjts angående blankning saknas fortfarande signifikanta bevis på hur blankning påverkar aktiemarknaden. Detta leder till feltolkningar och osäkerhet vad gäller instrumentets effekt på börsen. Mot bakgrund av ovanstående samt den växande marknaden för instrumentet ifråga finner vi starka skäl att utreda: Hur påverkar Blankning prisbilden på Stockholmsbörsen? 1.3 Arbetets syfte Syftet med denna studie är att utreda eventuella samband mellan blankning och aktiemarknaden genom att använda ekonometriska testmodeller. Vidare syftar arbetet till att skapa en förståelse för hur statistik angående aktielån bör hanteras för att vara rättvisande för studier av blankning. 1.4 Avgränsningar Studien är avgränsad till den svenska aktiemarknaden. Det datamaterial som används i studien är Nasdaq OMX:s statistik över aktielån på Stockholmsbörsens Large Cap-lista samt Stockholmsbörsens index OMX Stockholm 30. Vidare behandlas bara data som genereras av inhemska aktörer. Den teoretiska referensramen utgörs av erkänd forskning inom ekonometri samt egen utveckling av mikroekonomisk teori. Fakta om aktielån och blankning är väl underbyggd av specialister på området. Vidare delas datamaterialet upp i tidsserier med följande grupper: hela den observerade tidsperioden, observationer före finanskrisen samt observationer under finanskrisen. 1.5 Målgrupp Målsättningen med denna studie är att ge en klarare bild av hur aktielån och blankning påverkar Stockholmsbörsen samt stimulera till vidare forskning inom området. Studien vänder 10 1%255C314067%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan;Huvudnyheter, hämtad 23:e jan

9 sig till aktörer verksamma på marknaden för aktielån och akademiker inom finansiell ekonomi samt i viss mån andra intressenter. 9

10 2 Metod 2.1 Val av ämne Uppsatsskribenterna fattade intresse för ämnet blankning efter ett samtal med aktiemäklaren Carl-Olof Olsson som arbetar på Christiania Securities AS i Oslo. Efter samtalet stod det klart att området blankning var relativt outforskat och att man från näringslivets sida var intresserade av att öka förståelsen för instrumentet samt hur det påverkar marknaden. Efter kontakten med Carl-Olof Olsson och mot bakgrund av det som diskuterats i inledningen fann uppsatsskribenterna det intressant att studera ämnet djupare och undersöka eventuella samband mellan blankning och aktiemarknaden. 2.2 Val av metod I studien används en deduktiv ansatts vilket betyder att arbetsgången går från teori till empiri. 11 Forskaren bildar således vissa föraningar om hur verkligheten ser ut för att sedan samla in information och analysera denna utifrån en teori. En teoretisk referensram konstrueras för att analysera information och förklara de empiriska studierna. För att säkerställa sambandet och signifikansen på de mätningar som görs i studien används vedertagen ekonometriska metoder. Mätningarna utförs med hjälp av Regressionsanalys och den Vektor Autoregressiva Modellen(VAR). En negativ aspekt av en deduktiv forskningsansatts är risken för så kallade självuppfyllande profetior. Det innebär att forskaren låter sina föraningar, medvetet eller omedvetet, påverka studiens resultat. 12 För att minimera risken för detta har uppsatsskribenterna bibehålligt en objektiv och kritiskt inställning under arbetets gång. 2.3 Datainsamling För att inhämta relevant information och data under arbetets gång har både primära och sekundära källor använts. Primärdata innefattar egeninsamlad information i form av personliga intervjuer. Studier av befintlig data (sekundärdata) har även genomförts för att få tillgång till aktuell information och teoretiska kunskaper inom uppsatsområdet. 11 Dag Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi, s Ibid, s.42 10

11 2.3.1 Primärdata För att skapa en större förståelse om hur marknaden för aktielån ser ut och hur blankning fungerar på den svenska aktiemarknaden har intervjuer genomförts med relevanta personer verksamma inom området. Två experter på Handelsbanken respektive Nordea valdes som intervjuobjekt. Joakim Håkansson, Head of Equity Finance på Handelsbanken: Joakim Håkansson har lång erfarenhet av att arbeta med aktielån och har tidigare arbetat inom samma område på den Schweiziska banken UBS. Joakim bidrog med kunskap och information gällande aktielåns- och blankningsverksamheten på den svenska marknaden, såväl som globalt. Emmelie Arfvidsson, analytiker vid aktielånsavdelningen på Nordea: Emmelie bidrog med kunskap om aktielånsmarknaden och blankningsverksamheten på den svenska aktiemarknaden. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuplan (bestående av specifika frågor samt fria diskussionsämnen) som presenterades för intervjuobjekten en dag innan intervjun ägde rum. Med denna metod elimineras risken att inte få fram den information som eftersöks samt tillåter intervjuobjektet att förbereda sig inför intervjun. Dessa förberedelser minskar också risken för intervjuareffekter där intervjuaren eller andra störande element påverkar uppgiftslämnandet. 13 Två intervjuer genomfördes för att säkerställa informationens giltighet. Samtal har även förts med Elin Holmström på Nasdaq OMX:s avdelning Marketplace Operations för att klargöra hur uppgiftslämnandet angående aktielån går till Sekundärdata Sekundärdata gällande statistiken för aktielån har erhållits från Nasdaq OMX:s hemsida 14. Statistiken rapporteras från de aktörer som lånar ut aktier på marknaden och sammanställs av Nasdaq OMX varje vecka. Datamaterialet innehåller den sammanlagda volymen av aktiva aktielån sorterat efter aktie samt värden för den totala volymen aktielån på marknaden. De största uppgiftslämnarna är de stora svenska bankerna samt större fonder. Material angående prisutvecklingen på stockholmsbörsen har hämtats från Datastream vid finanslabbet på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Artiklar och mindre studier har hämtats från 13 Jacobsen, s ch_tool_for_reports_stockholm/, hämtad 28:e januari

12 tidsskrifterna Financial Times, Dagens Industri och Veckans Affärer för att anskaffa information angående blankning. 2.4 Validitet och reliabilitet För att en studie skall upprätthålla sitt akademiska värde krävs att de data som används i studien är korrekta. Detta betyder att informationen är tillförlitlig i den mening att de data som samlas in verkligen är de som ämnas mätas, också kallat intern giltighet. 15 En annan viktig aspekt gällande validiteten i det insamlade datamaterialet är den externa giltigheten. För att resultat och slutsatser skall vara av vikt krävs att dessa är överförbara inom studiens avgränsade område och att de är användbara för utomstående intressenter. 16 Vad gäller kvantitativ data måste forskaren vidta stor försiktighet vid insamling och behandling av datamaterialet för att inte äventyra studiens validitet. I denna studie behandlas stora mängder data och arbetet har genomsyrats av försiktighet och noggrannhet för att uppnå så hög intern giltighet och extern giltighet som möjligt. Vid insamling av kvalitativ data genom intervjuer finns det en rad av aspekter att ta hänsyn till så som intervjuareffekt, kontexteffekt samt registrering. Eftersom intervjuerna i denna studie syftar till att ge uppsatsskribenterna god kunskap om hur instrumentet blankning fungerar i praktiken lades stor vikt på tolkningen av informationen för att undvika misstag eller försumma viktig information. Reliabiliteten i studien visar på hur tillförlitlig och trovärdig de data som använts är. 17 Vid behandling av stora mängder kvantitativ data, vilket är fallet i denna studie, är det av yttersta vikt att granska tillförlitligheten i det insamlade materialet samt undersöka trovärdigheten hos de källor som materialet inhämtats från. Under studiens gång har skribenterna lagt stor vikt vid att undersöka och försäkra att det insamlade datamaterialet är användbart i studien. 2.5 Källkritik I studien används sekundärdata från ett flertal olika källor. Materialet har granskats objektivt för att säkerställa hög validitet i studien. Regelverket för rapportering av aktielån fastställdes genom en överenskommelse mellan Stockholm börsen, Finansinspektionen och Svenska fondhandlarföreningen. Detta anses säkerställa trovärdigheten i materialet angående aktielån. 15 Jacobsen, s Ibid, s Jacobsen, s

13 Vad gäller information som hämtats från Finanslabbet, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet, anses den vara trovärdig då universitet ses som en legitim uppgiftslämnare. Övrig sekundärdata innefattar etablerad och erkänd litteratur inom området för statistik och ekonometri. Artiklar som använts i studien har begränsats till välrenommerade ekonomiska tidsskrifter och magasin. Insamlingen av primärdata föregicks med försiktighet pågrund av risk för subjektivitet. Vidare är det problematiskt att använda intervjuobjekt som kan vara partiska. Anledningen är att personen ifråga kan ha ett egenintresse av att vinkla informationen. För att undgå detta problem användes två skilda källor för att jämföra informationen. Då intervjuobjekten representerar två av Sveriges största banker anser vi att de är tillförlitliga i sitt informationslämnande. 13

14 3 Teori I kommande avsnitt redogörs för hur aktielån går till, samt vilka riktlinjer och praxis som gäller. De vanligaste användningsområdena för aktielån presenteras för att utreda skillnaden mellan begreppen aktielån och blankning. Slutligen presenteras studiens hypotes som ligger till grund för de empiriska testerna. 3.1 Aktielån Ett aktielån innebär en överenskommelse mellan två parter där den ena parten lånar ut en aktiepost mot betalning i form av ränta. Den som lånar ut aktien kan antingen agera som principal eller agent. En agent fungerar endast som en mellanhand mellan två aktörer medan en principal lånar ut sina egna aktier. När lånet genomförs övergår ägandet av aktien till låntagaren som i sin tur kan disponera den fritt. Riktlinjer och regler bestäms i avtal som sluts mellan långivare och låntagare Aktielånskontrakt De två kontrakt som används mest på den svenska marknaden är reglerade av Svenska Fondhandlarföreningen och ISLA (International Securities Lending Assosiation). Kontrakten som används är Svenska Fondhandlarföreningen ramavtal för värdepapperslån och GMSLA (Global Master Security Lending Agreement). 18 Den stora skillnaden mellan de två är hur säkerheterna för lånet behandlas. Enligt Svenska Fondhandlarföreningens ramavtal 19 pantsätts säkerheten vilket betyder att den endast tillfaller långivaren vid brutet kontrakt, det vill säga då långivaren inte kan lämna tillbaks de lånade aktierna. I GMSLA 20 däremot övergår äganderätten av säkerheten till långivaren vid tidpunkten då låntagaren får aktierna vilket betyder att långivaren kan disponera tillgångarna fritt. Säkerheten för lånet utgörs av minst 105 procent av lånets värde, detta för att skydda långivaren mot kursexponering. I övrigt kan kontrakten modifieras så att det passar låntagarens och långivarens preferenser. Kontrakten är flexibla och de enda begränsningarna ligger i subjektiva riskantaganden som kan inkorporeras i kontraktet. Löptiden på lånet är vanligtvis öppen om inget anges i kontraktet, det vill säga löptiden går ut då någon av parterna avslutar kontraktet. 21 Detta betyder att långivaren har rätt att sälja sina aktier vilket medför att låntagaren måste återlämna den lånade aktien. Om inget 18 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december Löptiden går att reglera i kontraktet men det är mycket ovanligt 14

15 annat statueras i kontraktet har låntagaren sex dagar på sig att återlämna aktien annars tillfaller säkerheten långivaren. 22 I likhet kan låntagaren återlämna aktierna och avsluta lånet när som han eller hon behagar, vilket expedieras kommande bankdag. Enligt Joakim Håkansson är den genomsnittliga löptiden på ett aktielån globalt sett cirka 114 dagar. Ser man till utländska börser så finns det fler restriktioner gällande aktielån. Efter finanskrisen under 2008 har de flesta finansinspektioner i Asien och Europa reglerat handeln för aktielån och anskaffandet av korta aktiepositioner Prissättning Kostnaden för ett aktielån har likheter med räntan på ett vanligt lån. Låntagaren betalar en ränta för de lånade aktierna där långivaren är prissättare. Denna ränta kalkyleras på årsbasis genom en procentsats på aktiens kursvärde som sedan räknas om till dagsränta. Priset på lånet styrs av det utbud och den efterfrågan som finns på marknaden vid tidpunkten för lånet så trots att långivaren är prissättare agerar alla långivare likartat. Långivaren har rätt att justera priset under löptiden. Att låna aktier är relativt billigt, om hundra Ericsson aktier lånas till kursen 62 kronor 24 och långivaren sätter en ränta på 0,25 procent av kursvärdet betalar långivaren endast 0.43 kronor i ränta per dag Vem lånar ut aktier? För att handla aktier på marknaden behövs ett förvaringsinstitut, också kallat depåbank. En depåbank fungerar som ett lager där aktörer förvarar sina aktier. Marknaden för denna typ av verksamhet kallas för custodian marknaden. De fem största aktörerna på den globala custodian marknaden innehar 70 till 75 procent av alla aktier i världen. 26 Denna typ av förvaringsinstitut är således stora aktielångivare. På den svenska marknaden är SEB det största förvaringsinstitut för aktier. De tre andra svenska storbankerna; Handelsbanken, Swedbank och Nordea agerar också som långivare på den svenska aktiemarknaden. Andra stora aktielångivare finns bland fondbolag och indexfonder som till exempel AP-fonderna. För aktörer som innehar ett stort antal aktier (eller som tillhandahåller aktier åt tredje part) kan aktieutlåning vara ett bra sätt att uppnå ytterligare avkastning. Eftersom säkerheten på lånet överstiger det lånade värdet är aktieutlåning näst intill riskfri från långivarens perspektiv och 22 Enligt GMSLA avgörs detta av hur lång likvid som används på börsen eller den av clearingorganisation där aktien ursprungligen levererats 23 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december Kurspris 4:e januari ä 26 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december

16 således ett attraktivt sätt att få avkastning på aktier som annars skulle ligga vilande hos långivaren Vem lånar aktier? Aktielån har en rad olika användningsområden. Något som är vanligt förekommande på aktiemarknaden är så kallade autolån. Med autolån menas ett lån av ett visst antal aktier som används för att slutföra en försäljning när transaktionen av den ursprungliga aktieposten av någon anledning inte går igenom. Nedan följer ett exempel på när autolån används. 28 Exempel 1 Aktör A köper en aktiepost om aktier av aktör B. Aktör A säljer direkt dessa aktier vidare till aktör C. När transaktionen mellan A och B skall genomföras stämmer köparens och säljarens pris inte överrens. Då aktör A redan sålt aktieposten till aktör C utgår dröjsmålsränta om aktierna inte levereras vidare. Eftersom kostnaden att låna aktier är låg lånar aktör A en identisk aktiepost (autolån) av sin depåbank. Dessa aktier kan nu direkt levereras till aktör C. När aktör A får aktierna av aktör B lämnar han eller hon tillbaka dessa till sin depåbank och avslutar lånet. Att ta en kort position i en aktiepost (låna) är ett relativt vanligt sätt att hedga sig inom warrant- och optionshandel. På detta sätt skyddar aktören sig mot oväntade och oönskade kursförändringar. 29 Aktielån används också vid implementerandet av arbitrage handels strategier. Arbitrage handel bygger på att det kan förekomma felprissättningar på aktier som handlas på mer än en börs. Om en aktie är undervärderad på en börs men rätt eller övervärderad på en annan kan en aktör ta en kort position (låna) på de ena börsen och samtidigt ta en lång position i samma aktie men på den andra börsen. På så sätt kan aktören utnyttja felprissättningar och uppnå en positiv avkastning. 30 Ett annat användningsområde för aktielån är vi spread strategier. Vid spread strategier kan en aktör uppnå positiv avkastning genom att handla med A och B aktier, det vill säga två olika aktier som ställs ut av samma bolag till exempel Ericsson A och Ericsson B. Aktören tar en 27 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december Ibid 29 Ibid 30 Ibid 16

17 kort position i den ena aktien och en lång position i den andra för att tjäna på spreaden det vill säga skillnaden i kursvärdet mellan A- och B-aktierna Blankning (short selling) Som förklarades tidigare så fungerar aktielån som ett verktyg inom ett antal strategier och transaktioner. När man talar om blankning, eller short selling, menas att aktören i fråga använder instrumentet aktielån för att spekulera i nedgångar på aktiemarknaden. I praktiken lånar blankaren aktier av en långivare (till exempel Handelsbanken) för att direkt sälja aktierna vidare på aktiemarknaden. Blankaren förutspår en kursnedgång och köper motsvarande aktier vid en senare tidpunkt till ett lägre pris. När han eller hon innehar aktierna återlämnas dem till långivaren. Blankaren har betalt ränta på de lånade aktierna under löptiden men gör en vinst i kursskillnaden mellan tidpunkten då han eller hon säljer de lånade aktierna och tidpunkten för anskaffandet av aktierna. Blankning som strategi är riskfylld och kräver mycket kapital (för ett lån krävs en aktiepost om minst en miljon svenska kronor) 32. Den stora risken gällande blankning är att det inte finns någon teoretisk gräns för hur mycket en blankare kan förlora, till skillnad från investering i en aktiepost. Om kurspriset stiger istället för att sjunka gör den som blankat en förlust på kursdifferensen samtidigt som han eller hon måste betala ränta till långivaren. 3.2 Teoretisk referensram Enligt mikroekonomisk teori (Alfred Marshall, 1890) styrs jämviktspriset på en marknad av utbud och efterfrågan. Utbud respektive efterfrågan styrs av aktörernas preferenser och skapar en jämvikt på marknaden. Förändringar i utbudet eller efterfrågan resulterar i en ny jämvikt. 33 När utbudet ökar sjunker priset och på samma sätt ökar priset då utbudet sjunker. Nedan kommer denna teori ligga till grund för att förklara hur aktiemarknaden bör reagera vid en ökning av blankningsaktiviteten Emilson-Jansson:s dynamiska utbud Vi kommer att presenter en tolkning av ovanstående teori för att förklara hur utbudet på aktiemarknaden förändras när aktier blankas. 31 Intervju, Joakim Håkansson, 16:e december Enligt Svenska Handelsbankens regler 33 Walter Nicholson, Microeconomic theory Basic principles and extentions, s

18 På aktiemarknader är den totala kvantiteten av aktier konstant på kort sikt, medan den på längre sikt kan förändras genom exempelvis nyemission eller split. Möjligheten att ta en kort position på aktiemarknaden skapar ett scenario som ej kan förklaras av klassisk utbuds- och efterfrågeteori. Om möjligheten att gå kort är tillåtet på marknaden förändras utbudet då alla aktörer (i praktiken) har möjlighet att agera säljare. När en aktör tar en kort aktieposition för att blanka kommer denna aktie att säljas till rådande marknadspris. Långivaren lånar ut aktien eftersom han eller hon inte kan tänka sig att sälja då långivaren värderar aktien högre än marknadspriset. Detta medför att låntagaren övertar långivarens roll i utbudet. I och med detta förändras utbudet genom att det finns fler aktörer som vill sälja till rådande marknadspris. Detta kallar vi för det dynamiska utbudet. Antaganden som antas vid det dynamiska utbudet är: 1. En aktör säljer endast en aktiepost då han eller hon anser att aktien är övervärderad 2. Informationen på marknaden är asymmetrisk (marknaden är inte effektiv). 3. En aktör som blankar en aktie ämnar sälja denna direkt vid leverans 4. Alla aktörer agerar rationellt. Exempel 2 Nedan följer ett exempel på det dynamiska utbudet. Läsaren bör ha i åtanke att detta är en förenkling av verkligheten som syftar till att ge en förståelse för den grundläggande teorin i det dynamiska utbudet. Således ger exemplet endast en teoretisk bild av det dynamiska utbudet. I exemplet visas endast blankningens påverkan, därav antas allt annat lika (ceteris paribus). Aktien har ett kurspris på 50 kronor. Aktör A innehar en aktiepost om 10,000 aktier. Han värderar aktien till 60 kronor vilket betyder att han inte är intresserad av att sälja aktieposten till kurspriset 50 kronor. Aktör A ställer ut sina aktier för utlåning. Aktör B tror på en kursnedgång inom en snar framtid och värderar aktien till 40 kronor. Han lånar därför aktör A:s aktiepost för att blanka aktien. Vid leverans ställer aktör B ut aktierna till försäljning. Ponera att Aktör B är villig att sälja till lägst 45 kronor per aktie. Utbudet vid given tidpunkt ökar vid kurspris 50 kronor (Aktör B säljer givetvis till högsta möjliga pris). 18

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Blanknings påverkan på volatiliteten Handledare: Erik Norrman Skriven av: Magnus Lantz Sammanfattning Titel: Blanknings påverkan

Läs mer

The effect of a reduced mortgage interest deduction. Pardis Ghadrdan och Samuel Hultqvist

The effect of a reduced mortgage interest deduction. Pardis Ghadrdan och Samuel Hultqvist Kandidatuppsats Statistiska institutionen Bachelor thesis, Department of Statistics Nr 2014:17 Effekten av borttaget ränteavdrag The effect of a reduced mortgage interest deduction Pardis Ghadrdan och

Läs mer

Föreläsning 12: Regression

Föreläsning 12: Regression Föreläsning 12: Regression Matematisk statistik David Bolin Chalmers University of Technology Maj 15, 2014 Binomialfördelningen Låt X Bin(n, p). Vi observerar x och vill ha information om p. p = x/n är

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT2014 2014-05-26 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Det är bara att låna och köpa

Det är bara att låna och köpa Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats 2014-05-28 Handledare: Erik Norrman Det är bara att låna och köpa Välkommen på visning till ränteavdraget och bostadspriser Adam Strandh

Läs mer

En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång:

En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång: Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C - Finansiering VT 2014 En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång: - Råder förutsägbarhet på

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Penningpolitiska förväntningar

Penningpolitiska förväntningar NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universitet Uppsats fortsättningskurs C Författare: Arash Bigloo och Lars Björn Handledare: Per Engström Vårterminen 2007 Penningpolitiska förväntningar en empirisk

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Hur påverkas priset på guld av olika makroekonomiska variabler och avkastningen på alternativa tillgångar?

Hur påverkas priset på guld av olika makroekonomiska variabler och avkastningen på alternativa tillgångar? Hur påverkas priset på guld av olika makroekonomiska variabler och avkastningen på alternativa tillgångar? Författare: Fredrik Matsgård Gustaf Danielsson Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Anne-Marie

Läs mer

1 Förberedelseuppgifter

1 Förberedelseuppgifter LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK LABORATION 2 MATEMATISK STATISTIK FÖR B, K, N, BME OCH KEMISTER; FMS086 & MASB02 Syfte: Syftet med dagens laborationen är att du skall: bli

Läs mer

Baltic Dry Index påverkan på den sydkoreanska skeppsbyggnadsindustrin

Baltic Dry Index påverkan på den sydkoreanska skeppsbyggnadsindustrin Nationalekonomiska Institutionen Baltic Dry Index påverkan på den sydkoreanska skeppsbyggnadsindustrin Författare: Frans Denward Handledare: Karl Larsson Examensarbete kandidatnivå Maj 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Aktiemarknaden och ekonomisk tillväxt

Aktiemarknaden och ekonomisk tillväxt Ekonomihögskolan Nationalekonomiska institutionen NEKH01 Examensarbete - kandidatnivå HT -12 Aktiemarknaden och ekonomisk tillväxt En empirisk undersökning angående sambandet mellan antalet börsnoterade

Läs mer

Laboration 3: Enkel linjär regression och korrelationsanalys

Laboration 3: Enkel linjär regression och korrelationsanalys STOCKHOLMS UNIVERSITET 13 februari 2009 Matematiska institutionen Avd. för matematisk statistik Gudrun Brattström Laboration 3: Enkel linjär regression och korrelationsanalys I sista datorövningen kommer

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK Laboration 5: Regressionsanalys DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 Syftet med den här laborationen är att du skall

Läs mer

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng. 1 Att tänka på (obligatorisk läsning) A. Redovisa Dina lösningar i en form som gör det lätt att följa Din tankegång. (Rättaren förutsätter att det dunkelt skrivna är dunkelt tänkt.). Motivera alla väsentliga

Läs mer

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission

Del 9 Råvaror. Strukturakademin. Strukturakademin. Strukturinvest Fondkommission Del 9 Råvaror 1 Innehåll 1. Att investera i råvaror 2. Uppkomsten av en organiserad marknad 3. Råvarumarknadens aktörer 4. Vad styr råvarupriserna? 5. Handel med råvaror 6. Spotmarknaden och terminsmarknaden

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Föreläsning 4 ffektiva marknader Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris ffektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Konsekvens: ndast ny information påverkar

Läs mer

NÄR SKA MAN SÄLJA SIN BOSTAD?

NÄR SKA MAN SÄLJA SIN BOSTAD? NÄR SKA MAN SÄLJA SIN BOSTAD? En multipel regressionsanalys av bostadsrätter i Stockholm Oscar Jonsson Moa Englund Stockholm 2015 Matematik Institutionen Kungliga Tekniska Högskolan Sammanfattning Projektet

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 20 mars 2015 9 14

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 20 mars 2015 9 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 20 mars 2015 9 14 Examinator: Anders Björkström, bjorks@math.su.se Återlämning: Fredag 27/3 kl 12.00, Hus 5,

Läs mer

Datorlaboration 3. 1 Inledning. 2 Grunderna. 1.1 Förberedelse. Matematikcentrum VT 2007

Datorlaboration 3. 1 Inledning. 2 Grunderna. 1.1 Förberedelse. Matematikcentrum VT 2007 Lunds universitet Kemometri Lunds Tekniska Högskola FMS 210, 5p / MAS 234, 5p Matematikcentrum VT 2007 Matematisk statistik version 7 februari Datorlaboration 3 1 Inledning I denna laboration behandlas

Läs mer

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen Statistiska Institutionen Handledare: Rolf Larsson Kandidatuppsats VT 2013 Den svenska arbetslöshetsförsäkringen En undersökning av skillnaden i genomsnittligt antal ersättningsdagar som kvinnor respektive

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

Effektivitet på den nordiska terminsmarknaden

Effektivitet på den nordiska terminsmarknaden UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats 15 hp Höstterminen 2008 Effektivitet på den nordiska terminsmarknaden - Bevis från OMX Derivatives Market Författare: Andreas Larsson

Läs mer

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys

Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Övningshäfte till kursen Regressionsanalys och tidsserieanalys Linda Wänström October 31, 2010 1 Enkel linjär regressionsanalys (baserad på uppgift 2.3 i Andersson, Jorner, Ågren (2009)) Antag att följande

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA

BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA BULL & BEAR INTE BARA ATT TUTA OCH KÖRA En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk utveckling utgör

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Allokering av utdelningsinkomster

Allokering av utdelningsinkomster Allokering av utdelningsinkomster David Kleist Skatteforskningsdagen den 19 mars 2015 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Allokering av inkomst Vad avses med allokering? Del i ett större forskningsprojekt,

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng MSTA33 Ingrid Svensson TENTAMEN 2004-01-13 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statistik för Teknologer, 5 poäng Tillåtna

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Differentiell psykologi

Differentiell psykologi Differentiell psykologi Tisdag 24 september 2013 Confirmatory Factor Analysis CFA Dagens agenda Repetition: Sensitivitet och specificitet Övningsuppgift från idag Confirmatory Factor Analysis Utveckling

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Prissättning av optioner

Prissättning av optioner TDB,projektpresentation Niklas Burvall Hua Dong Mikael Laaksonen Peter Malmqvist Daniel Nibon Sammanfattning Optioner är en typ av finansiella derivat. Detta dokument behandlar prissättningen av dessa

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Kandidatuppsats Statistiska institutionen

Kandidatuppsats Statistiska institutionen Kandidatuppsats Statistiska institutionen Bachelor thesis, Department of Statistics Nr 2013:1 Prognosmodell för den relativa arbetslösheten i Sverige Forecast model for the relative unemployment rate in

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Stockholms Univ., Statistiska Inst. Finansiell Statistik, GN, 7,5 hp, VT2009 Inlämningsuppgift (1,5hp)

Stockholms Univ., Statistiska Inst. Finansiell Statistik, GN, 7,5 hp, VT2009 Inlämningsuppgift (1,5hp) Stockholms Univ., Statistiska Inst. Finansiell Statistik, GN, 7,5 hp, VT009 Inlämningsuppgift (1,5hp) Nicklas Pettersson 1 Anvisningar och hålltider Uppgiften löses i grupper om -3 personer och godkänt

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng Matematisk statistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-05-29 Tid:

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Guld, ett gyllene inslag i portföljen?

Guld, ett gyllene inslag i portföljen? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling Magisteruppsats Internationella ekonomprogrammet HT 2010 Guld, ett gyllene inslag i portföljen? -En studie om guldets diversifieringsegenskaper

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar

Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar Modern kapitalförvaltning kundanpassning med flexibla lösningar (Från Effektivt Kapital, Vinell m.fl. Norstedts förlag 2005) Ju rikare en finansmarknad är på oberoende tillgångar, desto större är möjligheterna

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Guld, ett gyllene inslag i portföljen?

Guld, ett gyllene inslag i portföljen? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling Magisteruppsats Internationella ekonomprogrammet Höstterminen 2010 Guld, ett gyllene inslag i portföljen? -En studie om guldets

Läs mer

Linjära ekvationssystem. Avsnitt 1. Vi ska lära oss en metod som på ett systematiskt sätt löser alla linjära ekvationssystem. Linjära ekvationssystem

Linjära ekvationssystem. Avsnitt 1. Vi ska lära oss en metod som på ett systematiskt sätt löser alla linjära ekvationssystem. Linjära ekvationssystem Avsnitt Linjära ekvationssystem Elementära radoperationer Gausseliminering Exempel Räkneschema Exempel med exakt en lösning Exempel med parameterlösning Exempel utan lösning Slutschema Avläsa lösningen

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Valfri räknedosa, kursbok (Kutner m fl) utan anteckningar. Tentamen omfattar totalt 20p. Godkänt från 12p.

Valfri räknedosa, kursbok (Kutner m fl) utan anteckningar. Tentamen omfattar totalt 20p. Godkänt från 12p. Tentamen Linköpings Universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik Kurskod och namn: Datum och tid: Jourhavande lärare: Tillåtna hjälpmedel: Betygsgränser: 732G21 Sambandsmodeller 2009-01-14,

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A11/STA A14 (8 poäng) 25 augusti 2004, klockan 08.15-13.15

Tentamen i Statistik, STA A11/STA A14 (8 poäng) 25 augusti 2004, klockan 08.15-13.15 Karlstads universitet Institutionen för informationsteknologi Avdelningen för Statistik Tentamen i Statistik, STA A/STA A4 (8 poäng) 5 augusti 4, klokan 8.5-3.5 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formelsamling

Läs mer

Inflation och den Marginella konsumtionsbenägenheten.

Inflation och den Marginella konsumtionsbenägenheten. LIU-IEI-FIL-G 15/01396 SE Inflation och den Marginella konsumtionsbenägenheten. Kandidatuppsats LIU 2015 Författare: Mustafa Hasan Felix Nguyen Handledare: Bo Sjö Sammanfattning Den här uppsatsen är en

Läs mer

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT

BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT BNP PARIBAS BULL AND BEAR EDUCATED TRADING BULL BEAR-CERTIFIKAT BULL & BEAR-CERTIFIKAT Daglig hävstång Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont

EDUCATED TRADING. Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT. Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont BNP PARIBAS EDUCATED TRADING Daglig hävstång BULL & BEAR-CERTIFIKAT Förstärkt avkastning för dig med kort placeringshorisont En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Prediktion av villapris

Prediktion av villapris Prediktion av villapris och dess faktorers inverkan Examensarbete inom farkostteknik, grundnivå, SA105X Institutionen för Matematik, inriktning Matematisk Statistik Kungliga Tekniska Högskolan Maj 2013

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden!

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! FÅ FRAM INDATA När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! (Falstaff Fakir) Svårigheter att få fram bra information - en liten konversation Ge mig

Läs mer

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler

Tillämpad experimentalpsykologi [2] Tillämpad experimentalpsykologi [1] Empirisk forskningsansats. Tillämpad experimentalpsykologi [3] Variabler Tillämpad experimentalpsykologi [1] Ett tillvägagångssätt för att praktiskt undersöka mänskliga processer Alltså inget forskningsområde i sig! (I motsats till kognitiv, social- eller utvecklingspsykologi.)

Läs mer

Poolade data över tiden och över tvärsnittet. Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter.

Poolade data över tiden och över tvärsnittet. Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter. PANELDATA Poolade data över tiden och över tvärsnittet Alternativ 1: Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter. Oberoende stickprov dragna från stora populationer vid olika tidpunkter.

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Sverige och Folksams Aktiefond Sverige Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Sverige (Indexfond

Läs mer

Börshandlade fonder - ETF

Börshandlade fonder - ETF Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 4 REGRESSIONSLINJEN: NIVÅ OCH LUTNING 1. En av regressionslinjerna nedan beskrivs av ekvationen y = 20 + 2x; en annan av ekvationen y = 80 x; en tredje av ekvationen y = 20 + 3x

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by

Berky Partnership. Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna. Powered by Berky Partnership Långsiktiga investeringar i värdebolag utanför de stora börserna Powered by Erbjudandet i sammandrag Teckningskurs: 10 000 kr per aktie Ingen överkurs, inget courtage Teckningspost: 25

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 7 (2015-04-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (2015-05-04)

BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB11 ÖVNING 7 (2015-04-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (2015-05-04) LUNDS UNIVERSITET, MATEMATIKCENTRUM, MATEMATISK STATISTIK BIOSTATISTISK GRUNDKURS, MASB ÖVNING 7 (25-4-29) OCH INFÖR ÖVNING 8 (25-5-4) Aktuella avsnitt i boken: 6.6 6.8. Lektionens mål: Du ska kunna sätta

Läs mer

EN ÖKANDE BOLÅNEMARGINAL En redogörelse för penningpolitikens inverkan på bostadsmarknaden

EN ÖKANDE BOLÅNEMARGINAL En redogörelse för penningpolitikens inverkan på bostadsmarknaden HANDELSHÖGSKOLAN vid Göteborgs universitet Nationalekonomiska institutionen EN ÖKANDE BOLÅNEMARGINAL En redogörelse för penningpolitikens inverkan på bostadsmarknaden Kandidatuppsats Economics, Project

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

(a) Beräkna sannolikhetsfunktionen p X (x). (2p) (b) Beräkna väntevärdet för X. (1p) (c) Beräkna standardavvikelsen för X. (1p)

(a) Beräkna sannolikhetsfunktionen p X (x). (2p) (b) Beräkna väntevärdet för X. (1p) (c) Beräkna standardavvikelsen för X. (1p) Tentamenskrivning: TMS145 - Grundkurs i matematisk statistik och bioinformatik, 5p. Tid: Lördag den 14 april, 2007 kl 14.00-18.00 i V-huset. Examinator: Olle Nerman, tel 7723565. Jour: Alexandra Jauhiainen,

Läs mer

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen 2015-04-25/Bo Sjö Översikt Finansiell Ekonomi 723G29 Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen Kap 1 Introduktion (Översiktligt) Det asymmetriska informations problemet, som

Läs mer

Affärsriskens påverkan på kapitalstrukturen

Affärsriskens påverkan på kapitalstrukturen Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Företagsekonomiska institutionen FEK 582 Vt 2007 Affärsriskens påverkan på kapitalstrukturen Författare: Cecilia Englén Tomas Johansson Sara Ögren Handledare: Maria

Läs mer