De behöver också hjälp!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De behöver också hjälp!"

Transkript

1 Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi Vasa

2 ABSTRAKT Författare (Efternamn, förnamn) Årtal Valkeakari, Toni Juhani 2008 Arbetets titel De behöver också hjälp! Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Opublicerad avhandling i specialpedagogik för kandidatexamen. Vasa: Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten. 37 Sammanfattning Sidantal Studerande på en tredje stadiets utbildning förväntas ofta kunna studera med motiveringen att gymnasiet har förberett studerande för detta ändamål. För en del studerande stämmer detta men det finns också studerande som stöter på problem i sina studier. För vissa av dessa kan problemen vara av den grad att de avbryter sina studier ifall de inte får hjälp med sina studier. En yrkeshögskola som tagit fasta på denna problematik har startat ett läs- och skrivutvecklingsprojekt, kallat ABC- läs- och skrivutvecklingsprojekt, som fokuserar på åtgärder för elever och studerande med läs- och skrivsvårigheter i Svenskfinland. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om situationen för studerande med bristande studievana och begränsade läs- och skrivstrategier på tredje stadiet. I studiens litteraturöversikt behandlas bland annat vilka orsakerna kunde vara till att studerande både lyckas eller misslyckas med sina studier på tredje stadiets utbildning. Även historiken kring yrkeshögskolornas uppkomst samt vilka förväntningar skolorna har på sina studerande behandlas. Vidare beskrivs det vad läsning och skrivning innebär samt vad som krävs för att en person skall kunna läsa och skriva. Studien är kvalitativ och materialet är insamlat med hjälp av intervjuer. Två lärare har intervjuats. Följande frågeställningar ligger som grund för forskningen: Vilka är orsakerna, enligt lärarna, till varför studerande på yrkeshögskolenivå har svårigheter? Vilket uppfattar lärarna att behovet är av stödundervisning på yrkeshögskolenivå? Vilket är syftet med projektet? Resultaten visar att studerande på tredje stadiet borde få möjlighet till någon form av stödundervisning vid behov. Det framkommer också att studerande har sagt att de skulle behöva hjälp med sin studieteknik. Huvudmålet med ABC- projektet är en form av förebyggande verksamhet för att hitta de studerande som har eller ligger i riskzonen för att få svårigheter i sina studier. Sökord/indexord enl. tesaurus studieteknik, studieavbrott, studievägledning, inlärningsstilar, inlärningssvårigheter 1

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och val av ämne Undersökningens syfte Arbetets uppläggning Att studera vid yrkeshögskola Nya grupper av studerande på yrkeshögskolenivå Att lyckas med sina studier Att misslyckas med sina studier Att läsa och skriva Skrivprocessen Läsprocessen ABC- projektet Metod Precisering av problem och frågeställningar Kvalitativ metod Den kvalitativa forskningsintervjun Respondenter Undersökningens genomförande Analys av data Validitet, reliabilitet och etik Resultat Svårigheter i studierna Lärarnas uppfattning kring varför studerande har svårigheter Vilken slags hjälp är studerande i behov av Stödundervisning på yrkeshögskolenivå Stödundervisningens vara eller icke vara på yrkeshögskolenivå Stödundervisning eller något annat alternativ till det ABC- projektets genomförande

4 5.3.1 Målsättningen med projektet Orsakerna till varför projektet startats Vilket mottagande har projektet fått i skolan Valet av deltagare Diskussion Metoddiskussion Resultatdiskussion Förslag till fortsatt forskning Litteraturförteckning Bilaga

5 1 Inledning I detta inledningskapitel beskriver jag först bakgrunden till valet av tema. Därefter går jag vidare med att förklara arbetets syfte och slutligen beskrivs arbetets uppläggning. 1.1 Bakgrund och val av ämne Studerande har vanligtvis erfarenheter från grundskola och gymnasium, men att bedriva högskolestudier är annorlunda, vilket nyblivna studerande på högskolor och universitet snart får erfara. Angelöw (2003) förklarar att det inom högskolevärlden inte har uppmärksammats hur man kan förbättra studerandes förmåga till effektiva studier. Istället förväntas studerande vara födda med denna kompetens. Angelöw (2003) tillägger ännu att det bland studerande finns ett stort behov och intresse av att få praktisk vägledning för hur man kan förbättra sin inlärnings- och studieförmåga. Eftersom jag själv studerar vid universitet samt har blivit utexaminerad från en yrkeshögskola tror jag mig veta vad det innebär att studera inom en tredje stadiets utbildning. Mina erfarenheter från att ha studerat på yrkeshögskola har varit en stor fördel för mig i mina universitetsstudier. När jag jämför med hur mina studier framskred på yrkeshögskolan är det en stor skillnad. Nu vet jag ungefär vilka krav som ställs på mig för att klara en tent, en kurs eller att skriva ett arbete. Under min studietid på yrkeshögskola tänkte jag flera gånger att det vore bra med handledning för att klara av mina studier. Jag började studera efter avlagd studentexamen och jag har aldrig riktigt varit en exemplarisk elev i skolan. När jag väl började studera vid en yrkeshögskola kände jag att jag var den enda på klassen som hade det jobbigt att hänga med i studierna. När jag frågade ifall det fanns möjlighet till handledning fick jag till svar att när man studerar på en tredje stadiets utbildning skall man kunna studera, detta hade vi ju förberett oss för i gymnasiet. Är det verkligen så? Skall studerande på en utbildning på tredje stadiet lämnas åt sitt öde bara för att det är tredje stadiets utbildning? Jag anser att denna problematik är aktuell och borde 4

6 uppmärksammas mera. Detta är också den främsta orsaken till varför jag valde detta tema för min kandidat avhandling. 1.2 Undersökningens syfte Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om situationen för studerande med bristande studievana och begränsade läs- och skrivstrategier på tredje stadiet. Studien baseras på intervjuer med lärare som arbetar vid en yrkeshögskola med studerande som har bristande studievana och begränsade läs- och skrivstrategier. Med hjälp av analys av intervjusvaren om lärarnas erfarenheter och upplevelser besvaras frågeställningarna kring detta ämne. 1.3 Arbetets uppläggning Efter detta inledande kapitel följer en litteraturöversikt uppdelad i två kapitel. Det första kapitlet belyser vilka orsakerna kunde vara till att studerande antingen lyckas eller misslyckas med sina studier på en tredje stadiets utbildning. Historiken kring yrkeshögskolornas uppkomst samt vilka förväntningar skolorna har på sina studerande behandlas även. Det andra kapitlet handlar om vad läsning och skrivning innebär samt vad som krävs för att en person skall kunna läsa och skriva. I det sista avsnittet i litteraturöversikten presenteras ABC- projektet. I det fjärde kapitlet redogörs för arbetets frågeställningar och precisering av problem. Även den valda undersökningsmetoden presenteras samt genomförandet av den. Det femte kapitlet utgör arbetets resultatredovisning. I det sista kapitlet diskuteras resultaten och utförandet av studien. 5

7 2 Att studera vid yrkeshögskola Jag kommer i nedanstående kapitel att behandla historiken kring yrkeshögskolans uppkomst samt vilka förväntningar skolan har på studerande. Därefter gå kapitlet vidare med att belysa olika orsaker till varför studerande antingen lyckas eller misslyckas i studierna. 2.1 Nya grupper av studerande på yrkeshögskolenivå En anledning till att studerande på högskolenivå uppvisar problem kan belysas med hur studerandes läs- och skrivstrategier svarar mot de förväntningar som ställs i utbildningen. De studerande som väljer yrkeshögskoleutbildning är antingen studenter eller har en yrkesutbildning som bas. I en studie kallad Opintojen keskeyttäminen ammattikorkeakoulussa oppilaitoksen näkökulmasta (Vuorinen & Valkonen 2001) har man tagit reda på orsaker till studieavbrott vid yrkeshögskolorna. Det visade sig att det bland de nya studerande som yrkeshögskolorna lyckats rekrytera finns studerande som under sin tidigare skolgång inte utvecklat den sorts skriftspråkliga strategier som motsvarar de i utbildningen inbyggda förväntningarna och kraven (Berthén, Eriksson & Lindberg, 2006). Berthén m.fl. (2006) hävdar att det på 1990-talet inrättades yrkeshögskolor i Finland som motiverades bland annat av resultatet från internationella granskningar. OECD-granskningar visar att färre personer i Europa har en utbildning på högre nivå än vad som är fallet i USA, trots att andelen högskoleutbildade har fyrdubblats under de senaste decennierna. När man införde yrkeshögskolor i Finland blev det en strategi för att bredda utbudet av högskoleutbildningar och på detta sätt erbjuda flera personer en möjlighet att skaffa sig en utbildning på högre nivå. När man införde yrkeshögskolorna i Finland var det vanligt att man utgick från redan befintliga utbildningsinstitutioner, med andra ord omvandlades sådana skolor som tidigare utbildat studerande på institutnivå till yrkeshögskolor. Yrkeshögskolorna fick i uppgift att skapa 6

8 någonting nytt trots att de formats inom en befintlig tradition. Berthén m.fl. (2006) sammanfattar yrkeshögskolornas uppgift i följande punkter: höja nivån på de befintliga utbildningarna med avseende på teoretisk och professionell kompetens skapa närmare relationer mellan arbetslivet och utbildningarna bidra till utvecklingen av det regionala arbetslivet skapa nya utbildningar inom olika yrkesområden Berthén m.fl. (2006) lyfter fram att nya grupper av studerande, sett ur högskolesystemets synvinkel, som lärarna möter antas ha sämre förutsättningar att klara sina studier än de grupper som antagits till utbildningen före omvandlingen till yrkeshögskolor. Det anses att dessa studerande skulle ha bristande studievana men frågan är om inte det egentligen handlar om studerande med begränsade läs- och skrivstrategier. På grund av begränsade läs- och skrivstrategier löper dessa studerande en stor risk att uppleva studierna som svåra, kanske till och med omöjliga. Denna problematik ställer nya och annorlunda krav på lärarna eftersom de skall kunna hjälpa dessa studerande. Utöver denna problematik har även kravet på vad som ansetts vara tillräcklig läs- och skrivförmåga förändrats över tid. Kravet att en studerande i teknisk bemärkelse kunnat avkoda kända texter har bytts ut mot ett mer avancerat krav som innebär att en studerande skall ha förmågan att kunna tolka, analysera och fatta beslut utgående från texter man kommer i kontakt med. Ruban m.fl. (2003) hävdar att studier på en tredje stadiets utbildning kräver större självständighet och mer självreglering av studerande med inlärningssvårigheter. Som en följd av detta har akademisk självreglering blivit en nyckel till akademisk framgång. Akademisk självreglering innebär den process där studerande aktiverar och upprätthåller kunskaper och beteenden som är systematiskt riktade mot uppnåendet av de akademiska målen. Undersökningar visar även ett starkt samband mellan studerandes akademiska självreglering, speciellt användandet av inlärningsstrategier, och deras akademiska framgångar. 7

9 2.2 Att lyckas med sina studier Till inlärningsstrategier hör, enligt Ruban m.fl. (2003), bland annat organisering av information, självbelöning och självbestraffning utgående från studerandes prestation, sökning av information samt användandet av olika minnes strategier. Det är dock vanligt att studerande med inlärningssvårigheter inte riktigt kan använda dessa strategier till fullo utan hjälp och stöd. Ruban m.fl. (2003) påpekar att det vore viktigt för dessa studerande att få hjälp och stöd i form av en tutor eller instruktör från skolans sida som hjälper och instruerar studerande med olika inlärningsstrategier. Angelöw (2003) hävdar att insikt, motivation, studieteknik, självförtroende, allmän studiekapacitet, stresshantering, självstyrning, att kunna skriva ner och presentera vad man lärt sig är alla grundläggande förutsättningar för att en studerande skall kunna klara av sina studier. Dessa förutsättningar sammanhänger med varandra, till exempel att känna sig motiverad bygger på att man har tilltro till sin studieförmåga. Insikt Angelöw (2003) menar att det är av stor betydelse att förstå att det inom varje person existerar inneboende resurser och potentiella möjligheter att studera på ett framgångsrikt sätt. Negativa tankar, stress och bristande kunskaper i studieteknik hindrar många studerande från att verkligen utnyttja och tillvarata sin studieförmåga. Liljeqvist (2006) är av samma åsikt och menar att det finns många människor som misslyckas med sina studier på grund av att de aldrig lärde sig studieteknik. Vidare hävdar Liberg (2001) att läsandet och skrivandet av svårare texter kan underlättas med hjälp av goda stödstrukturer och ett bra för- och efterarbete. Liberg (2001) påpekar att det finns många olika sätt att förbereda sig inför läsandet eller skrivandet av en text. Samtal, informellt skrivande och bildskapande är några exempel på dessa. Det är viktigt att inse att man måste satsa tid och energi för att lyckas med sina studier, man måste vara en optimistisk realist. Angelöw (2003) menar att man ofta träffar studerande som 8

10 antingen är pessimister eller naiva optimister. Pessimisterna är de som inte tror på sin förmåga och ser endast misslyckanden framför sig. De naiva optimisterna fungerar som en direkt motpol till pessimisterna och lever i tron om att allting kommer att gå bra och inte har förstått att det faktiskt krävs tid och engagemang för att lyckas med studierna. Att utveckla en optimistisk realistisk inställning är därför att rekommendera. Detta innebär att studeranden skall känna en förhoppning om att den kan förbättra sina studier och bli mer framgångsrik, samtidigt som det är av stor vikt att vara medveten om att det är studeranden själv som bär ansvaret för att en förbättring skall kunna genomföras. Viktigt är även att inse att det krävs tid, ett visst mått av vilja och uthållighet samt regelbunden träning för att kunna lyckas med detta. Att ha en optimistisk realistisk inställning betyder även att studeranden är medveten om att det skall finnas en distans till studierna och ha förståelse för att det eventuellt under vissa perioder inte alltid går som man tänkt men att dessa lägen är till för att övervinnas. Motivation Angelöw (2003) poängterar att den studerandes motivation eller studievilja spelar en oerhört central roll i hur han eller hon kommer att lyckas med sina studier. Motivationen fungerar som en drivkraft i studierna. Det är ett faktum att ju mer motiverad en studerande är desto smidigare kommer studierna att gå. Motivationen eller lusten att lära sig går hand i hand med olika förhållanden såsom självförtroende, allmän studiekapacitet med mera. Hursomhelst är det viktigt med ett stort intresse för ämnet eller utbildningen man valt eftersom intresset för att vilja ta till sig ny kunskap som upplevs meningsfull gör studierna lustfyllda och konstruktiva (Angelöw, 2003). Oavsett graden av intresse för att ta till sig ny kunskap kommer det med största sannolikhet att finnas tillfällen eller litteratur som känns mindre intressanta eller till och med tråkiga. En orsak till ointresse kan vara att den studerande egentligen velat arbeta men att arbetsmarknaden inte kunnat erbjuda ett lämpligt jobb. En annan orsak kan vara det faktum att den studerande kommit in på fel utbildning eller studieort och inte fått möjligheten att studera det som den ursprungligen velat. Med dessa exempel illustreras det faktum att det kan finnas olika orsaker till att det inledningsvis kan finnas ett visst ointresse gentemot studierna. Därför är det viktigt att en studerande gör det bästa av situationen eftersom intresset mycket väl kan 9

11 komma att växa fram så småningom. Det är även viktigt att ha i åtanke att under sina studier investerar studerande i själva verket både tid och pengar i sina studier. Med rätt attityd är det sällsynt att man misslyckas. Man hittar tid att studera eftersom studierna är intressanta. Detta kallar Liljeqvist (2006) för inre motivation, när ingen behöver berätta för den studerande varför den skall läsa. Även motivation utifrån kan ha betydelse, exempelvis om man målmedvetet jobbar med att bli färdig läkare vet man att man kommer att tjäna bra med pengar ute i arbetslivet. Vidare förklarar Liljeqvist (2006) att trots att den yttre motivationen finns där ifall den inre motivationen saknas bör man eventuellt fundera på ifall man valt rätt utbildning. Det finns ingen skam i att inse och erkänna att man valt fel utbildning, tvärtom, det är bättre att rätta till misstaget innan det är försent. Angelöw (2003) menar att han flera gånger upptäckt när han samtalat med studerande, att ointresset i själva verket beror på att studeranden inte har tilltro till sin förmåga eller inte tror att den kommer att lyckas med sina studier. Motivationen och intresset hänger i hög grad ihop med självförtroende. Självförtroende Enligt Angelöw (2003) finns det flera undersökningar som tyder på att självförtroende är viktigt för att nå framgång med sina studier. Angelöw (2003) förklarar självförtroende i tre punkter på följande sätt: Ett grundläggande förtroende för sig själv och tro på sin egen förmåga. En optimistisk realistisk uppfattning om vad man kan klara av. Ett accepterande av sig själv sådan man är, både när det gäller goda och dåliga egenskaper. Angelöw (2003) poängterar att självförtroende inte skall förväxlas med självsäkerhet, självgodhet, självupptagenhet, stöddighet eller arrogans. Självsäkerheten indikerar ofta att en person har bristande självförtroende och använder därför självsäkerheten som en försvarsmekanism. Dessa personer är för säkra på sig själva. Följaktligen krävs det ett mycket bra självförtroende för att visa sin egen osäkerhet. Det är inget fel med att vara säker på sig själv men 10

12 vid vissa tillfällen är självsäkerheten ytlig. Ett äkta självförtroende handlar om personlig trygghet, för det är genom denna sorts trygghet en person har förmågan att ge uttryck för både positiva som negativa aspekter på sig själv, kan uttrycka säkerhet och osäkerhet. Stöddighet och arrogans utövas oftast av människor som trycker ner andra för att få uppleva självkänsla. Denna sorts ytligt självförtroende byggs upp på andras bekostnad. Studerande med ytligt självförtroende har misstolkat vad självförtroende i grund och botten är och ger genom sina attityder och beteenden uttryck för självgodhet, stöddighet, arrogans och självupptagenhet. Dessa personer saknar helt enkelt förmågan till självinsikt. Taube (1987) beskriver att studerande som ofta misslyckas får lägre självförtroende och lägre självkänsla och att lusten att lära sig avtar samtidigt som eleven blir alltmer passiv. Enligt Angelöw (2003) jämför studerande kontinuerligt sig själv med andra i sina studier och somliga kan känna sig nedstämda för att de upplever att andra studiekamrater är så självsäkra medan de själva känner sig osäkra. Det är viktigt att försöka se bakom denna självförtroendefasad och inse det faktum att gapet till studiekamraterna inte i själva verket är så stort som det kan verka. Lika viktigt är det att tillåta sig själv att tro på den egna förmågan, både inför andra men även inför sig Angelöw (2003) hävdar att de tankar och förväntningar en person har på sig själv och tron på sin egen förmåga är av avgörande betydelse för vad som kommer att inträffa. Ifall en studerande går till ett tentamenstillfälle med inställningen jag kommer nog att misslyckas kommer denna negativa inställning att hålla tillbaka en del av de resurser studeranden har inom sig vilket i sin tur bidrar till att sannolikheten för ett misslyckande ökar. Även Heiman (2006) påpekar i sin forskningsöversikt att studerande vars uppfattningar om deras åstadkommanden och framgångar är höga och som tror på sina egen förmåga uppnår också högre vitsord. Utöver dessa ovannämnda förutsättningar framhåller Heiman och Kariv (2004) i sin forskningsöversikt också betydelsen av det sociala stödet som en märkvärdig komponent för att studerande skall anpassa sig snabbt och väl i en högskolemiljö. 11

13 2.3 Att misslyckas med sina studier Angelöw (2003) belyser i sin bok Konsten att lyckas med sina studier att det finns många olika faktorer som bidrar till att studerande inte lyckas med sina studier. Han lyfter fram orsaker som bristande kunskaper i studieteknik, bristande tilltro till sin förmåga, oro för att misslyckas, dåligt självförtroende, stark tentamensstress och problem i samband med att skriva uppsatser som de mest väsentliga. Det finns med andra ord en rad orsaker till att studerande inte alltid utnyttjar sina inneboende mentala förmågor och sin personliga kompetens i samband med studierna. Angelöw har en mångårig erfarenhet som lärare på olika högskolor och universitet och på basen av denna erfarenhet beskriver han att han tydligt noterat att man inom högskolevärlden tidigare nästan inte alls har uppmärksammat hur man kan förbättra studerandes förmåga till effektiva studier. Det verkar som om studerande förväntas vara födda med denna talang eller att de fått dessa färdigheter tidigare i livet. Det har dock uppstått ett ökat intresse för dessa frågor bland högskolepersonal. Det finns ett stort intresse och behov bland studerande för att få praktisk vägledning i hur man kan förbättra inlärnings- och studieförmågan. Studerande har vanligtvis erfarenheter från grundskola och gymnasium, men att bedriva högskolestudier är annorlunda. Enligt Liljeqvist (2006) är behovet av att få kunskap om hur man lär sig samt hur man skall studera stort. Trots att studerande kommer till högskolor just för att lära sig, förväntas de redan känna till hur de skall göra. Så är det sällan. En del studerande kan på basen av tidigare erfarenheter veta hur de skall lära sig, andra förblir tvungna att traggla sig fram så gott det går, och efter några år med kurser, tentamina och omtentamina lär de sig hur de skall göra. Dessutom finns det sådana som ger upp, som känner att motståndet och kraven blivit för stora och hoppar av i frustration över att utbildningen är för svår. Ruban, McCoach, McGuire, och Reis (2003) påpekar i sin forskningsöversikt att varje studerande med inlärningssvårigheter måste utveckla kompenserande färdigheter för att klara av sina studier. De tillägger även att förrän studerande kan kompensera för sina svagheter måste de studerande känna till vilka som är deras svaga sidor. 12

14 3 Att läsa och skriva Följande kapitel handlar om vad läsning och skrivning innebär och vad som behövs för att man skall kunna läsa och skriva. I kapitlets sista avsnitt presenteras ABC- projektet. Enligt Bjurwill (2001) utvecklar högskolor liksom universitet en persons förmåga att läsa, tala, skriva och tänka. På högskolorna måste studerande tillägna sig både pedagogiska och filosofiska färdigheter. Att tala och skriva är pedagogiska färdigheter, genom dessa färdigheter förmedlar man med någon annan och vill att den skall förstå det man säger eller skriver. Det är dock inte helt givet att den andre förstår det man säger eller skriver ifall den studerande inte behärskar att kommunicera i tal och skrift. Vissa behärskar konsten att tala bättre än konsten att skriva, för andra kan det vara tvärtom, medan vissa behärskar båda konsterna lika bra. Att tänka, reflektera, är en filosofisk färdighet. Denna färdighet innebär förmågan att med hjälp av tankar kommunicera med sig själv, och det är den viktigaste färdigheten av alla eftersom den återverkar såväl på förmågan att läsa som att tala och skriva. Att dessa pedagogiska och filosofiska färdigheter inte alltid utvecklas full ut på högskolenivå beror på att de inte anses nödvändiga för att uppfylla kunskapsmålen. Kunskapsprov, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, ställer inte särskilt höga krav på hur bra en studerande skall tala, skriva, läsa eller tänka. Frisk (2003) påpekar att läsning och skrivning är färdigheter som är högt värderade och att dessa består av flera olika delförmågor samt är nödvändiga redskap för ett deltagande i samhället. Vidare förklarar Frisk (2003) att läsning och skrivning ses som en självklar del av vuxna människors kompetens i ett samhälle där skolsystemet är väletablerat. Hon tillägger dock att för en del människor dessa färdigheter vara förknippade med stora svårigheter. Dessa svårigheter kan påverka individen på ett socioemotionellt plan med konsekvenser för studie- och arbetsliv. Frisk (2003) hävdar att forskningen kring svårigheterna länge har varit inriktade på barndomsåren men att idealet om ett livslångt lärande har aktualiserat även ungas och vuxnas bristande läs- och skrivfärdighet samt dess orsaker och konsekvenser. Oberoende av de bakomliggande orsakerna är 13

15 det vanligt att läs- och skrivsvårigheter upplevs som en funktionsnedsättning som hindrar individen att fungera och utvecklas optimalt. 3.1 Skrivprocessen Strömquist (2000) beskriver att skrivandet är en kognitiv process i flera steg. En rutinerad skribent tänker kanske inte så mycket över hur det går till att skriva, men för unga och ovana elever är det till stor hjälp att förstå arbetsprocessen och genom den lära känna sig själva som skrivande människor. Författare kan gå och bära på en idé i åratal innan den tar form som en litterär text. I skolan och ute i arbetslivet går skrivandet vanligtvis till såhär: Skribenten har en egen idé om vad den vill skriva eller får en uppgift av läraren. I vilket fall som helst behöver skribenten samla stoff genom att gå och fundera, prata med andra, hitta material i olika medier, anteckna, göra någon skiss, tankekarta osv. Allt som oftast klarnar tankarna i detta förberedande skede och skrivuppgiften får fastare konturer. För de yngsta är denna förberedelse oftast kortare. Strömquist (2000) hävdar att i följande fas vidtar skrivandet och här gäller det att få ned på papper så mycket som möjligt av det aktuella stoffet. Skrivforskare talar om skrivflöde och att skribenten helst inte skall störas under arbetet. I detta skede har det kommit till en text som dock behövs med största sannolikhet bearbetas. Då är det bra med samarbete, flera kamrater läser, ställer frågor, föreslår förändringar på olika nivåer, dvs. texten diskuteras. Den här fasen är viktig och gäller i första hand innehåll och uppläggning. Den får inte stanna vid en ytgranskning av stavning och skiljetecken. Därmed är den också krävande och de yngre barnen behöver lärarens hjälp för att förstå vad de ska resonera om. Successivt blir kamraternas respons allt mer utvecklad och kunskaper, som förvärvats genom läsning kan tillämpas. Dit hör exempelvis komposition och genrebegrepp. Vidare menar Strömquist (2000) att när skribenten kommit såhär långt i sin skrivprocess, blir följande steg att kanske skriva om någon del, lägga till, stryka, korrigera skrivfel eller kortare 14

16 sagt genomföra den bearbetning som skribenten själv tillsammans med kamrater och eventuellt läraren funnit behövas. Först därefter är texten klar. 3.2 Läsprocessen Fajerson och Rehnvall (1996) beskriver läsprocessen som en komplicerad process som kräver en hel del språklig medvetenhet hos barnet. Barn bör, för att kunna lära sig läsa, kunna skilja ordens innehåll från deras form och de skall förstå att ord böjs på olika sätt. De skall kunna sätta ihop ord till grammatiskt sett relativt korrekta meningar och de skall även förstå ordens praktiska betydelse. De flesta barn klarar allt detta vid 7 års ålder, det kan även vara så att många klarar av det även tidigare och många barn kan läsa redan innan de börjar skolan. Det anses vara svårare att lära sig ett system där bokstäver symboliserar ljud, än de system som bygger på symboler som betyder ord i direkt bemärkelse, som t.ex. kinesiskan. Processen att kombinera bokstäver till ljud som i sin tur bildar meningsfulla ord är en rätt så abstrakt process, eftersom bokstäverna i sig inte betyder någonting samtidigt som ordbilden inte heller ger en ledtråd till vad ordet betyder. Ordet boll har ingen likhet med den allra enklaste symbol för boll, vilket även ett litet barn som har begreppet boll kan förstå. Stadler (1994) menar att det troligtvis var vid övergången från de mer konkreta skrivtecknen med ett tydligare samband mellan utseende och innehåll till de mer abstrakta ljud- bokstav systemet som specifika läs- och skrivsvårigheter uppstod (Stadler, 1994, Høien & Lundberg, 1999). Läsprocessen består inte bara av att veta att bokstäverna symboliserar ljud och att känna igen bokstävernas olika ljud, d.v.s. avkodning. Läsning innebär även att läsaren skall förstå den text som läses. Bokstäver är något som bildar ord, ord bildar meningar som bildar texter vilka ger läsaren upplevelser. Dessa komponenter behövs för att det skall kunna kallas för läsning (Høien & Lundberg, 1992). Det spelar ingen roll vilken läsinlärningsmetod som används eftersom de flesta forskare är överens om att komponenterna avkodning och läsförståelse tillsammans utgör läsning. Det finns dock delade uppfattningar och åsikter om med vilken av komponenterna, avkodningen eller läsförståelsen, man skall börja. Skall läsinlärningen börja med de små delarna, 15

17 bokstäverna, eller om läsinlärningen skall börja med en läsupplevelse, en hel text (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992). 3.3 ABC- projektet ABC-projektet är ett RAY- finansierat projekt som fokuserar på åtgärder för elever och studerande med läs- och skrivsvårigheter. Projektet genomförs i samarbete med Vasa specialpedagogiska center vid Åbo Akademi Vasa. Inom projektet arbetar en projektkoordinator och två deltidsanställda projektassistenter med stöd från Lärum och Vasa specialpedagogiska center. Syftet med detta projekt är att identifiera svenskspråkiga barn, ungdomar och vuxna i riskzonen för inlärningssvårigheter samt att utveckla olika åtgärdsprogram inom den svenskspråkiga utbildningssektorn. ABC- projektet består av tre delprojekt varav ett koncentrerar sig på yrkesutbildning och högskola med riskgrupper. Detta delprojekt utgår från utslagningsrisken inom yrkesutbildningen och behovet av stödåtgärder inom högskolesektorn. 16

18 4 Metod I detta kapitel kommer jag att precisera mina frågeställningar och problem som min undersökning baserar sig på. Vidare beskrivs vilken forskningsmetod samt datainsamlingsmetod som använts. Efter det presenteras undersökningens respondenter. Kapitlet går sedan vidare till att behandla undersökningens genomförande samt analys av insamlad data. Avslutningsvis behandlas studiens validitet och reliabilitet. 4.1 Precisering av problem och frågeställningar Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med kunskap om situationen för studerande som har bristande studievana och begränsade läs- och skrivstrategier på tredje stadiet. Utgående från syftet har följande forskningsfrågor formulerats. 1. Vilka är orsakerna, enligt lärarna, till varför studerande på yrkeshögskolenivå har svårigheter? 2. Vilket uppfattar lärarna att behovet är av stödundervisning på yrkeshögskolenivå? 3. Vilket är syftet med ABC- projektet? Syftet med den första forskningsfrågan var att ta reda på vilka orsakerna är till varför studerande på yrkeshögskolenivå har eller får svårigheter enligt lärarna samt ifall skolans krav uppfattas vara för höga. Dessutom ville jag ta reda på vilken slags hjälp studerande själv har sagt sig vara i behov av. Den andra forskningsfrågan söker svar på ifall det enligt lärarna finns behov av stödundervisning på tredje stadiet. Med stödundervisning avses i detta sammanhang någon form av individuell undervisning eller handledning som sker direkt mellan lärare och studerande. Jag ville även ta reda på ifall man kallar det för just stödundervisning eller ifall det går under ett annat namn. Med den tredje forskningsfrågan ville jag ta reda på vad som varit syftet med projektet som startats. Jag ville även få svar på varför projektet dragits igång just nu samt hur det mottagits av såväl lärare som studerande. Dessutom ville jag ta reda på hur man gått tillväga när man valt vilka studerande som skulle få delta i projektet. 17

19 4.2 Kvalitativ metod Repstad (2007) hävdar att kvalitativ metod är lämplig att använda när avsikten med undersökningen är att lyfta fram det centrala i en miljö. Vidare menar Repstad att kvalitativa studier är ett sätt att få fram en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i en avgränsad miljö. Den miljö min undersökning äger rum i är en yrkeshögskola och min målsättning är bland annat att få fram lärarnas åsikter och upplevelser kring stödundervisning på yrkeshögskola. Därför har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod som grund för min undersökning. Holme och Solvang (1997) hävdar att det väsentliga i en kvalitativ studie är att ta fasta på det unika hos varje enskild person som deltar i studien. Larsson (1986) påpekar att den kvalitativa metoden ämnar beskriva egenskaperna hos något samt att metoden är kunskap om hur man skall gå tillväga när man skall gestalta något. 4.3 Den kvalitativa forskningsintervjun Jag valde att använda mig av intervju som datainsamlingsmetod för min undersökning. Kvale (1997) påpekar att forskningsintervjun varken är ett öppet samtal eller ett mycket strukturerat frågeformulär utan ett mellanting mellan dessa. Bell (1995) menar att en stor fördel med intervjumetoden är att den är flexibel till sin natur. Vidare hävdar Bell att en kunnig intervjuare kan följa upp idéer och gå in på känslor på ett sätt som är svårt eller omöjligt att göra genom en enkätundersökning. Att kunna iaktta respondentens mimik och kroppsspråk kan ge värdefull information som man inte kan få genom skriftliga svar. Enligt Kvale (1997) är det inför en intervju bra att skapa en intervjuguide att använda som stöd under själva intervju situationen. Även Jacobsen (1993) tar upp betydelsen av en intervjuguide och påpekar att guiden är en form av checklista som innehåller en uppsättning teman eller ämnen som skall utforskas i en rad intervjuer med olika svarspersoner. Trost (1997) påpekar att den kvalitativa forskningsintervjun till sin natur är strukturerad samtidigt som graden av standardisering är låg. Med låg standardisering menar Trost att intervjuaren formulerar sig t.ex. 18

20 efter den intervjuades språkbruk eller att intervjuaren tar frågorna i en sådan ordning som de passar och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden. Med andra ord kan man säga att öppna frågor innebär lägre standardisering och fasta svarsalternativ innebär högre standardisering. Kvale (1997) poängterar att ju mer avslappnad och spontan intervjusituationen är desto större chans är det att intervjuaren får ta del av oväntade och spontana svar från den intervjuade. Kvale tillägger att det är just denna spontanitet och flexibilitet som är metodens styrka. Kvale (1997) lyfter fram, precis som Trost, möjligheterna som intervjuaren ges genom att denne har möjlighet att anpassa sina frågor utgående från situationen samt följa upp med intressanta följdfrågor. När jag utförde mina intervjuer försökte jag skapa en så harmonisk och avslappnad stämning som möjligt så att den intervjuade skulle känna sig så bekväm som möjligt. Samtidigt försökte jag uppmärksammat följa med hur den intervjuade svarade och tog fasta på exempelvis tonläget, kroppsspråket och mimiken. Det visade sig vara av stor betydelse att kunna använda sig av följdfrågor för att precisera svaren jag fick. 4.4 Respondenter Kraven som respondenterna skulle uppfylla för att kunna delta i min undersökning var att de skulle ha lärarbehörighet, arbeta på en yrkeshögskola samt ha kommit i kontakt med studerande som uppvisat problem i sina studier på grund av bristande studievana och/eller begränsade läsoch skrivstrategier. Respondenterna var två till antalet och båda var kvinnliga lärare. När temat och syftet för min undersökning var klar tog jag kontakt, per e- post, med lärarna som arbetar på en yrkeshögskola där jag visste att det hade startats ett av penningautomatföreningen finansierat ABC- läs- och skrivutvecklingsprojekt som fokuserar på åtgärder för elever och studerande med läs- och skrivsvårigheter i Svenskfinland. Inom detta projekt arbetar man med bland annat med utveckling av modeller för träning i läsning, skrivning och studieteknik för studerande inom yrkeshögskoleutbildning. Detta var i januari Respondenterna ifråga var insatta i projektet och ställde sig positiva till en intervju angående temat. Vi bestämde datum för intervjuerna med detsamma. Intervjuerna genomfördes inom januari månad. 19

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg

Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg Man ska kunna rättfärdiga varför man har satt följande betyg En studie om hur lärare i idrott och hälsa dokumenterar elevers kunskaper och utveckling som en del i bedömningsprocessen Linda Karlsson GYMNASTIK-

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer