Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare"

Transkript

1 I början av anvisningen redogörs för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare samt blanketter och ersättningar. Sidorna 2 6 innehåller anvisningar till serviceproducenten för ifyllande av utredningsdelen på blankett SV 111 TTHr. På sidan 7 finns anvisningar till företagaren för ifyllande av ansökningsdelen. Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare FöPL-försäkrade företagare och LFöPL-försäkrade lantbruksföretagare har rätt att få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader som orsakats av företagshälsovård som företagaren ordnat för sig själv. Med företagare avses i lagarna om pension för företagare eller lantbruksföretagare definierade företagare. Företagaren ansöker själv om ersättning från FPA, då han eller hon avtalat om ordnande av företagshälsovårdstjänster med en privat serviceproducent. Privata serviceproducenter är t.ex. läkarcentraler, läkarstationer och yrkesutövare inom företagshälsovården. Ansökningstiden är 6 månader efter att tjänsterna betalats. För ansökan om ersättning får företagaren av den privata serviceproducenten antingen blankett SV 111 TTHr (Utredning om företagshälsovårdsservice till företagare) eller SV 115 TTHr (Redogörelse för arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare). På blankettens framsida redogör serviceproducenten för de företagshälsovårdstjänster som tillhandahållits företagaren och kostnaderna för dem (sida 1). På en och samma blankett får endast finnas uppgifter om tjänster som tillhandahållits under samma kalenderår. På blanketterna uppges tidsbaserade (arbetsplatsutredning, gårdsbesök, intervju om arbetsförhållanden) eller besöksspecifika (hälsoundersökning, givande av information individuellt eller i grupp, sjukvårdsbesök) samt undersökningsspecifika kostnads- och verksamhetsuppgifter och övriga kostnader. Företagaren dvs. ersättningssökanden fyller själv i ersättningsansökan på blankettens baksida (sida 2). Blanketter FöPL-företagare På blankett SV 111 TTHr anger en privat serviceproducent verksamhets- och kostnadsuppgifterna för FöPL-företagarens arbetsplatsutredning eller annan förebyggande företagshälsovård eller sjukvård på allmänläkarnivå, inkl. undersökningar, om sjukvården har ordnats utöver företagshälsovården. LFöPL-företagare På blankett SV 115 TTHr anger en privat serviceproducent endast uppgifterna för LFöPLföretagarens arbetsplatsutredningar. Om arbetsplatsutredningen gäller flera lantbruksföretagare som arbetar på samma gård, ska verksamhets- och kostnadsuppgifterna anges för varje företagare separat på en egen SV 115 TTHr-blankett. På blankett SV 111 TTHr anger serviceproducenten verksamhets- och kostnadsuppgifterna för LFöPL-företagarens övriga förebyggande företagshälsovård eller sjukvård på allmänläkarnivå inkl. undersökningar, om sjukvården har ordnats utöver företagshälsovården. På en och samma blankett redogörs endast för en slags verksamhet åt gången. Se också anvisningarna i slutet av de egentliga blanketterna. FöPL- och LFöPL-företagare kan söka ersättning för egna resor i samband med företagshälsovård på blankett SV 116 TTHr för ansökan om ersättning. På samma blankett kan man söka ersättning för kostnader för förstahjälpsberedskap (förstahjälpsutrustning och utbildning i första hjälpen som köpts från någon annan instans än den egna företagshälsovården). På blanketten finns anvisningar för ifyllande och den kan skrivas ut på adressen Version

2 Köptjänster Om en privat serviceproducent fungerar som producent av företagshälsovårdstjänster och med stöd av ett köptjänstavtal anlitar tjänster av en sakkunnig inom lantbruk eller specialistläkare, fakturerar den sakkunniga inom lantbruk eller specialistläkartjänstens producent den privata serviceproducenten, som i sin tur fakturerar företagaren. Den sakkunniga inom lantbruk eller specialistläkaren kan inte fakturera företagaren direkt. Köptjänsternas prissättning och prissättningsgrunderna ska vara transparenta. De ska också framgå av avtalen om företagshälsovårdstjänster mellan den privata serviceproducenten och företagaren. På fakturorna ska anges vilka priser som de facto ingår i slutfakturan. Kostnader för samordning av tjänster eller faktureringstjänster (genomgångsfakturering) ersätts inte som företagshälsovård och de får inte uppges i ersättningsansökan. Mervärdesskatt (moms) ersätts inte heller som företagshälsovård och uppges inte i ersättningsansökan. Ersättningar De godtagbara kostnaderna för företagshälsovård delas in i två ersättningsklasser: ersättningsklass I innefattar nödvändiga och skäliga kostnader för förebyggande företagshälsovård och ersättningsklass II nödvändiga och skäliga kostnader för sjukvård och annan hälsovård. Enligt sjukförsäkringslagen är ersättningen för företagshälsovård för företagare vid förebyggande verksamhet 50 procent och vid sjukvård som ordnats utöver företagshälsovården 50 procent av de nödvändiga och skäliga kostnaderna. Kostnaderna för förebyggande företagshälsovård ersätts emellertid till 60 procent, om företagaren har avtalat med företagshälsovården om hur upprätthållandet, uppföljningen och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan ska genomföras och en skriftlig beskrivning av praxis vid upprätthållandet av arbetsförmågan ingår i företagshälsovårdens verksamhetsplan. För vardera ersättningsklassen fastställs dessutom årligen ett företagarspecifikt kalkylerat maximibelopp för kostnadsersättningarna. Ersättning betalas inte ut för kostnader som överstiger de kalkylerade maximibeloppen. De årliga maximibeloppen per företagare finns på adressen Det årliga maximibeloppet för den andel av kostnaderna för gårdsbesök hos lantbruksföretagare som betalas av statens medel är från antingen 40 procent eller 50 procent av kostnaderna. Statsandelens belopp är beroende av om kostnaderna har ersatts till 50 eller 60 procent med stöd av sjukförsäkringslagen. Mer information om ersättningarna för företagshälsovård finns på adressen Anvisningar till privat producent av företagshälsovårdstjänster Anvisningar för ifyllande av utredningsdelen på blankett SV 111 TTHr 1 Uppgifter om företagaren Vem har tillhandahållits företagshälsovårdstjänster? Uppge företagarens namn och personbeteckning. Uppge dessutom bransch både i ord och som en siffra med 5 siffrors noggrannhet i enlighet med Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008) ( > Statistikinfo > Klassificeringar > Ekonomiska klassificeringar > Näringsgren (TOL). Version

3 2 Servicens innehåll Vilka tjänster har tillhandahållits? Välj den företagshälsovårdstjänst för vilken du anger verksamhets- och kostnadsuppgifter: FöPL-företagares arbetsplatsutredning (arbetsplatsutredning, upprättande och justering av verksamhetsplan) eller FöPL- eller LFöPL-företagares annan förebyggande företagshälsovård (hälsoundersökning inkl. undersökningar och/eller givande av information och vägledning) eller FöPL- eller LFöPL-företagares sjukvård och undersökningar. På en och samma blankett redogörs endast för en slags verksamhet åt gången (arbetsplatsutredning eller hälsoundersökningar och vägledning och råd eller sjukvård inkl. annan hälsovård). 3 Yrkesutbildade personer inom företagshälsovården Verksamhet och därav föranledda kostnader Uppge den tid som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården, läkare och hälsovårdare har använt för företagshälsovårdstjänster med en halv timmes noggrannhet eller antalet företagshälsovårdsbesök för företagaren. 4 Sakkunniga Verksamhet och därav föranledda kostnader Uppge - den tid som sådana sakkunniga som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården ansett nödvändiga, fysioterapeut, psykolog och specialistläkare samt andra sakkunniga har använt för företagshälsovårdstjänster med en halv timmes noggrannhet eller antalet företagshälsobesök för företagaren. Uppge i punkten Andra sakkunniga i detalj, - vilka andra sakkunniga inom företagshälsovården som tillhandahållit företagshälsovårdstjänster. Med andra sakkunniga avses sakkunniga inom området för arbetshygien, ergonomi, teknik, lantbruk, arbetsseende, kost och näring, talterapi och idrott. Deras verksamhet ersätts endast inom förebyggande företagshälsovård. 5 Undersökningar Genomförda undersökningar och deras antal Uppge på en och samma blankett endast antingen - vid annan förebyggande företagshälsovård antalet laboratorieundersökningar och/eller radiologiska undersökningar och deras namn i enlighet med undersökningskoderna eller - antalet på grund av sjukvård nödvändiga laboratorieundersökningar och/eller radiologiska undersökningar och deras namn i enlighet med undersökningskoden. Uppge i kolumnen Avgift de kostnader som föranletts av undersökningarna. 6 Annan verksamhet i samband med företagshälsovården Ge en beskrivning av den verksamhet som orsakat kostnaden. Exempel: resor som yrkesutbildade och sakkunniga inom företagshälsovården gjort (t.ex. användning av egen bil, antalet kilometer, passagerare) samt tillbehör för arbetshygieniska mätningar (FöPL-företagares arbetsplatsutredning) Version

4 förnyande av företagsläkares recept samt vårdanvisning som getts av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården per telefon eller e-post, då förnyandet av receptet eller anvisningarna baserar sig på ett klientbesök vaccin för vaccinationer som är nödvändiga på grund av arbetet (annan förebyggande företagshälsovård) och vaccin för influensavaccinationer för riskgrupper (sjukvård) allmänna avgifter eller grundavgifter. Uppge i kolumnen Avgift de kostnader som föranletts av dessa åtgärder. Om du i punkt 3 på blanketten uppgett besök som hänför sig till att ge information och vägledning i grupp (st.) som hållits av en yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården och kostnader för dem, beskriv i denna punkt vilken typ av verksamhet det varit fråga om. (Obs! Kostnaderna för gruppverksamheten ska inte uppges i denna punkt på nytt.) Det kan exempelvis vara fråga om utbildning i första hjälpen som ordnats av den egna producenten av företagshälsovårdstjänster (grundkurs I, grundkurs II eller repetitionskurs i första hjälpen), i vilken företagaren deltagit. Uppge tidpunkter (datum) för resor som företagshälsovården gjort på grund av arbetsplatsutredning eller givande av information, vägledning och råd. 7 Anordnande och genomförande av företagshälsovård Uppge namnet på den privata producent av företagshälsovårdstjänster, med vilken företagaren har ingått ett skriftligt avtal om företagshälsovård. Serviceproducentens namn ska uppges i samma form som i tillståndet (jfr Anteckna på blanketten om man i företagshälsovårdsavtalet kommit överens om - förebyggande företagshälsovårdstjänster eller - både förebyggande företagshälsovårdstjänster och sjukvårdstjänster. Anteckna på blanketten - "Ja", om den verksamhetsplan som gjorts upp med producenten av företagshälsovårdstjänster grundar sig på arbetsplatsutredning. - "Nej", om verksamhetsplanen inte grundar sig på arbetsplatsutredning. Uppge giltighetstiden för den verksamhetsplan som gjorts upp med producenten av företagshälsovårdstjänster (dd.mm.åååå dd.mm.åååå). Anteckna på blanketten - "Ja", om företagaren i samarbete med företagshälsovården skriftligen har avtalat om hur upprätthållandet, uppföljningen och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan ska ske, praxisen har införts i företagshälsovårdens verksamhetsplan och kan genomföras i enlighet med planen. - "Nej", om man inte har avtalat om praxis och en skriftlig beskrivning av praxisen inte ingår i företagshälsovårdens verksamhetsplan. 8 Datum för företagarens besök Uppge när företagaren har besökt företagshälsovården, dvs. tidpunkter för hälsoundersökning, sjukvårdsbesök o.d. besök på mottagningen (datum). Företagaren kan söka ersättning för sina egna resekostnader i samband med företagshälsovård på blankett SV 116 TTHr för ansökan om ersättning. På samma blankett kan man söka ersättning för kostnader för förstahjälpsberedskap (förstahjälpsutrustning och utbildning i första hjälpen som köpts från någon annan instans än den egna företagshälsovården). På blanketten finns anvisningar för ifyllande och den kan skrivas ut på adressen > Sjukdom > Företagshälsovård. Avgifter totalt Uppge i kolumnen Avgift Version

5 - alla kostnader som föranletts av arbetsplatsutredning (FöPL-företagare) sammanlagt eller - alla kostnader för annan förebyggande företagshälsovård (FöPL- eller LFöPL-företagare) sammanlagt eller - alla kostnader för sjukvård (FöPL- eller LFöPL-företagare) sammanlagt. 9 Underskrift Framsidan av utredningen undertecknas av serviceproducentens företrädare. Underteckna framsidan av utredningen; kom ihåg namnförtydligande. Anteckna också ort och datum samt serviceproducentens namn och/eller stämpel. Med din underskrift bekräftar du beloppen av de avgifter som tagits ut för tjänsterna och att de tjänster som uppges i utredningen har tillhandahållits företagaren. Anvisningar till privat producent av företagshälsovårdstjänster Anvisningar för ifyllande av utredningsdelen på blankett SV 115 TTHr 1 Uppgifter om företagaren Vem har tillhandahållits företagshälsovårdstjänster? Uppge företagarens namn och personbeteckning. Uppge dessutom bransch både i ord och som en siffra med 5 siffrors noggrannhet i enlighet med Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008) ( > Statistikinfo > Klassificeringar > Ekonomiska klassificeringar > Näringsgren (TOL). 2 Servicens innehåll Vilka tjänster har tillhandahållits? På blanketten uppges verksamhet i anslutning till lantbruksföretagarens arbetsplatsutredning (gårdsbesök, upprättande och justering av verksamhetsplan och intervju om arbetsförhållandena som utförts av företagshälsovårdare) samt de kostnader som föranletts av verksamheten. 3 Yrkesutbildade personer inom företagshälsovården Verksamhet och därav föranledda kostnader Uppge den tid som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården, dvs. läkare och hälsovårdare, har använt för arbetsplatsutredning (gårdsbesök, upprättande och justering av verksamhetsplan och intervju om arbetsförhållandena som utförts av företagshälsovårdare) med en halv timmes noggrannhet. 4 Sakkunniga Verksamhet och därav föranledda kostnader Uppge den tid som sådana sakkunniga som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården ansett nödvändiga, fysioterapeut, psykolog, sakkunnig inom lantbruk, centralenheten för lantbruksföretagares företagshälsovård samt andra sakkunniga har använt för arbetsplatsutredning (gårdsbesök, upprättande och justering av verksamhetsplan) med en halv timmes noggrannhet. Uppge i punkten Andra sakkunniga i detalj, vilka andra sakkunniga inom företagshälsovården som har tillhandahållit företagshälsovårdstjänster. 5 Annan verksamhet i samband med företagshälsovården Version

6 Beskriv den verksamhet som orsakat kostnaden. t.ex. resor som yrkesutbildade och sakkunniga inom företagshälsovården gjort (färdsätt, användning av egen bil, antalet kilometer, passagerare) samt tillbehör för arbetshygieniska mätningar. Uppge tidpunkter (datum) för resor som företagshälsovården gjort till företagarens arbetsplats på grund av arbetsplatsutredning. 6 Anordnande och genomförande av företagshälsovård Uppge namnet på den privata producent av företagshälsovårdstjänster, med vilken företagaren har ingått ett skriftligt avtal om företagshälsovård. Serviceproducentens namn ska uppges i samma form som i tillståndet (jfr Anteckna på blanketten om man i företagshälsovårdsavtalet kommit överens om - förebyggande företagshälsovårdstjänster eller - både förebyggande företagshälsovårdstjänster och sjukvårdstjänster. Anteckna på blanketten - "Ja", om den verksamhetsplan som gjorts upp med producenten av företagshälsovårdstjänster grundar sig på arbetsplatsutredning. - "Nej", om verksamhetsplanen inte grundar sig på arbetsplatsutredning. Uppge giltighetstiden för den verksamhetsplan som gjorts upp med producenten av företagshälsovårdstjänster (dd.mm.åååå dd.mm.åååå). Anteckna på blanketten - "Ja", om företagaren i samarbete med företagshälsovården skriftligen har avtalat om hur upprätthållandet, uppföljningen och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan ska ske, praxisen har införts i företagshälsovårdens verksamhetsplan och kan genomföras i enlighet med planen. - "Nej", om man inte har avtalat om praxis och en skriftlig beskrivning av praxisen inte ingår i företagshälsovårdens verksamhetsplan. 7 Datum för företagarens besök Uppge när företagaren har varit på företagshälsovårdens intervju om arbetsförhållandena (datum). Företagaren kan söka ersättning för sina egna resekostnader i samband med företagshälsovård på blankett SV 116 TTHr för ansökan om ersättning. På samma blankett kan man söka ersättning för kostnader för förstahjälpsberedskap (förstahjälpsutrustning och utbildning i första hjälpen som köpts från någon annan instans än den egna företagshälsovården). På blanketten finns anvisningar för ifyllande och den kan skrivas ut på adressen > Sjukdom > Företagshälsovård. Avgifter totalt Uppge i kolumnen Avgift - i punkten Avgifter totalt alla kostnader som föranletts av arbetsplatsutredningen sammanlagt. - i punkten Ersättning av statens medel enligt lag 859/84 högst 40 procent av de sammanlagda avgifterna, om praxis för upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan har upprättats skriftligen. högst 50 procent av de sammanlagda avgifterna, om praxis för upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan inte har upprättats skriftligen. - i punkten Ersättning enligt sjukförsäkringslagen högst 60 procent av de sammanlagda avgifterna, om praxis för upprätthållande av arbetsförmågan har upprättats skriftligen. Version

7 högst 50 procent av de sammanlagda avgifterna, om praxis för upprätthållande av arbetsförmågan inte har upprättats skriftligen. 8 Underskrift Framsidan av utredningen undertecknas av serviceproducentens företrädare. Underteckna framsidan av utredningen; kom ihåg namnförtydligande. Anteckna också ort och datum samt serviceproducentens namn och/eller stämpel. Med din underskrift bekräftar du beloppen av de avgifter som tagits ut för tjänsterna och att de tjänster som uppges i utredningen har tillhandahållits företagaren. Anvisningar till företagaren för ifyllande av ansökan om ersättning för företagshälsovård anvisningar för ifyllande av ansökningsdelen på blankett SV111 TTHr och SV 115 TTHr Om du skaffar tjänsterna från en privat producent av företagshälsovårdstjänster, får du av serviceproducenten antingen blankett Utredning om företagshälsovårdsservice till företagare (SV 111 TTHr) eller Redogörelse för arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare (SV 115 TTHr). Serviceproducenten fyller på blankettens framsida färdigt i uppgifterna om de tjänster som tillhandahållits och de kostnader som de föranlett. På blankettens baksida finns ersättningsansökan, som du ska fylla i själv. Bifoga betalningskvitto till ansökan. Blanketten och bilagorna kan lämnas in till vilken FPA-byrå som helst. Kom ihåg att söka ersättning inom 6 månader från det att du betalat tjänsterna. Om du har orsakats kostnader för upprätthållande av förstahjälpsberedskap (förstahjälpsmaterial, utbildning i första hjälpen som köpts från någon annan instans än den egna företagshälsovården) eller resor till serviceproducenten på grund av företagshälsovård eller sjukvård, kan du söka ersättning för dem separat på blanketten Ansökan om ersättning för kostnader för företagshälsovård för företagare (SV 116 TTHr). Bifoga betalningskvitto eller annan tillförlitlig utredning över att kostnaderna betalats och lämna in ansökan med bilagor till FPA:s byrå. Du kan endast ansöka om ersättning för företagshälsovård för tjänster som ingår i företagshälsovårdsavtalet. Ersättningen för företagshälsovård för företagare är vid förebyggande verksamhet 50 procent och vid sjukvård som ordnats utöver företagshälsovården 50 procent av de nödvändiga och skäliga kostnaderna. - Kostnaderna för förebyggande företagshälsovård ersätts till 60 procent, om företagaren har avtalat med företagshälsovården om upprätthållande, uppföljning och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan. För ersättningen för förebyggande företagshälsovård och sjukvård fastställs dessutom årligen kalkylerade maximibelopp. Ersättning betalas inte ut för kostnader som överstiger de kalkylerade maximibeloppen. Mer information om ersättningen för företagshälsovård finns på adressen I egenskap av företagare kan du kontrollera dina egna uppgifter om ersättning för företagshälsovård via FPA:s e-tjänst ( Logga in på tjänsten med dina personliga nätbankskoder. 1 Sökande Ange alla uppgifter om den sökande som begärs på blanketten, dvs. personbeteckning och kontaktuppgifter. Uppge dessutom Version

8 på blankett SV 111 TTHr, om du omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) och på blankett SV 115 TTHr, om du omfattas av lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). 2 Betalningsadress FPA behöver uppgifter om vart ersättningarna ska betalas ut. Kom därför ihåg att ange uppgifterna om ditt bankkonto, dvs. IBAN-kontonummer och bankens BIC-kod samt betalningsmottagarens namn, om den som söker ersättning inte är betalningsmottagaren samt referensnummer eller ett fritt formulerat meddelande (gör det enklare att identifiera den ersättning som mottagits. 3 Underskrift Blankettens baksida, dvs. ersättningsansökan, ska undertecknas av den som söker ersättning. Med din underskrift försäkrar du att de uppgifter som lämnats i ansökningsdelen är riktiga. 4 Fullmakt Fyll i fullmakten, om du befullmäktigar någon annan person att ta ut och kvittera den ersättning som tillfaller dig. Version

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare.

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare. Företagarblanketter för privata serviceproducenter Ifyllningsanvisningar för blanketterna SV 111 TTHr och SV 115 TTHr I början av anvisningen redogörs för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

fylla i ansökan eller komplettera de uppgifter serviceproducenten skickat så att det blir en egentlig ansökan.

fylla i ansökan eller komplettera de uppgifter serviceproducenten skickat så att det blir en egentlig ansökan. Ifyllningsanvisningar för arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 101a TTHr Anvisningarna följer punktindelningen på blankett SV 98a TTHr. Arbetsgivare har rätt att få ersättning

Läs mer

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet

Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet 9-12/2010 Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ansökningsförfarandet förnyas 2011 Syftet med reformen är att stödja och styra verksamhet förenlig

Läs mer

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Läs mer

Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen. FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen!

Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen. FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen! FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen! 1 Mål för utbildningen: - bidra till att företagshälsovården genomförs i enlighet med god företagshälsovårdspraxis - förbättra och utöka

Läs mer

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar

Läs mer

Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd

Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd 8.4.2005 Detta brev ber vi Er delge den personal för kännedom som handhar företagshälsovården samt de enheter som ansvarar för arbetsplatsens

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014

Anvisning. Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 1 Privata serviceproducenter inom hälso- och sjukvården verksamhetsberättelse för 2014 Allmänt Enligt 10 (689/2005) i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) ska serviceproducenter årligen lämna

Läs mer

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ANVISNING PRIVATA SERVICEPRODUCENTER OCH SJÄLVSTÄNDIGA YRKESUTÖVARE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 ALLMÄNT Enligt 10 i lagen om privat hälso- och sjukvård (689/2005) ska serviceproducenter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 30.9.2016 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/1675/00.00.00/2016 Innehåll Företagshälsovård Avgiftsfri sjukvård Bestämmelser

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om företagshälsovård samt lag om ändring av 4 och 11 lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Läs mer

Företagshälsovård

Företagshälsovård Företagshälsovård 20.06.2017 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Målen för systemet med ersättning för företagshälsovårdskostnader... 1 1.3 Rätt till ersättning... 1 1.3.1 Arbetsgivare...

Läs mer

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås nya bestämmelser i sjukförsäkringslagen gällande

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV TANDVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands Tandläkarförbund rf

Läs mer

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster

Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 28.11.2012 Dnr 16/322/2012 Till läkare, tandläkare och privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster Aktuellt om sjukvårdsersättningar Detta meddelande redogör

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Information från Sida 1 av 5 Redogörelse för utfört arbete Kalenderår... eller för tiden..-.. Huvudmannens namn Personnr Adress Postnr Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Postnr Postadress God

Läs mer

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015

Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Stadsfullmäktige 11 14.01.2015 Grundtrygghetssektorns avgifter, arvoden och verksamhetsanvisningar 2015 Grundtrygghetsnämnden 16.12.2014 149 Enligt 20 i Lojo stads förvaltningsstadga beslutar en nämnd

Läs mer

Ersättning vid utbildningar

Ersättning vid utbildningar Ersättning vid utbildningar Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge esrättning att kunna skicka era medlemmar på utbildningar av relevans för studentradioverksamhet. Nedan finner ni ett exempel

Läs mer

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet

Beskrivning av posterna Anmälan om lönesumma och Ansökan/ändring av förskott för TYVIgränssnittet Meddelande Arbetslöshetsförsäkringsfonden förbereder sig att ta emot elektroniska anmälningar från löneadministrationsprogram beskrivning av poster för TYVI-gränssnittet har publicerats För att effektivisera

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

RP 67/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011.

RP 67/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 kap. 5 i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagen ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2013 1201/2013 Lag om gränsöverskridande hälso- och sjukvård Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

Elektronisk recept på Terveystalo

Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Terveystalo har övergått till elektronisk recept, s.k. erecept. Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING OLE_TY4 1 *1149901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV IDROTT ELLER TRÄNING Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland som idrottare, idrottstränare och bedriver

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016

Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Yrkande på utbetalning av familjeförmåner hur gör man? Sidan uppdaterad 05/2016 Ansökan eller betalningsyrkande? I denna presentation berättar vi när och hur en kommun kan framställa ett betalningsyrkande

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning ANSÖKAN OM ERSÄTTNING VID DÖDSFALL / BLANKETT 1 Förmånstagarna ansöker själva om ersättning Uppgifter om avtalet Försäkringstagare Avtalsnummer - Försäkringstagarens personbeteckning eller FO-nummer Den

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

Ersättning för sjukvårdskostnader. Försäkringsbolag

Ersättning för sjukvårdskostnader. Försäkringsbolag Ersättning för sjukvårdskostnader Försäkringsbolag Till läsaren Till läsaren Denna handbok redogör för hur ersättningar för sjukvårdskostnader enligt finsk lagstiftning (sjukförsäkringslagen, lag om gränsöverskridande

Läs mer

Förprojekteringsansökan ESF

Förprojekteringsansökan ESF si Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Förprojekteringsansökan ESF Kompetens och delaktighet Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand. 1 Uppgifter om sökande

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket

Trafiksäkerhetsverket Trafiksäkerhetsverket TRAFI/14951/03.04.02.11/2010 Järnvägsanvisning Utfärdats: 15.09.2010 Giltighetstid: 03.01.2011 tills vidare Upphäver: Anvisning om bedömning av hälsotillståndet hos personer som inom

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Andelslag / andelsbank FIRMA DAG DÅ AVTAL OM ANDELSLAGSBILDNING UNDERTECKNADES ANDEL, AKTIEKAPITAL OCH AKTIER ELLER ANNAN INFORMATION I ANSLUTNING TILL MEDLEMSKAP (fyll i vid behov) Andel Andelens nominella belopp (om fastställt)

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Aktiebolag / publikt aktiebolag 1 FIRMA DATUM FÖR AVTAL OM BOLAGSBILDNING AKTIEKAPITAL OCH AKTIER Aktiekapitalets belopp Antal aktier Aktiens nominella belopp

Läs mer

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem BESLUT XXXX-XX-XX 1(6) Handläggare Saknas Testkommunen 123 45 Karlskrona Beslut enligt förordning (2015:552) om statsbidrag för för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och

Läs mer

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. 30. Sjukförsäkring F ö r k l a r i n g : Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom

Läs mer

AVTAL OM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖR ANSTÄLLDA VID JOMALA KOMMUN

AVTAL OM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖR ANSTÄLLDA VID JOMALA KOMMUN AVTAL OM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖR ANSTÄLLDA VID JOMALA KOMMUN 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 xxxxxx xxxxxx (nedan Leverantören ) 2.

Läs mer

Grundanmälan till föreningsregistret

Grundanmälan till föreningsregistret Förenings- och stiftelseärenden Besöksadress: Arkadiagatan 6 A, HELSINGFORS Postadress: PB 1190, 00101 HELSINGFORS Telefon: 029 509 5959 Fax: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Nordea

Läs mer

YRKESINRIKTAD REHABILITERING

YRKESINRIKTAD REHABILITERING YRKESINRIKTAD REHABILITERING Du kan kolla beloppet av din intjänade pension på Kevas webbplats www.keva.fi/pensionsuppgifter. 2 Yrkesinriktad rehabilitering hjälp för fortsatt arbete Nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag

Ändringsanmälan Bilaga till blankett Y4 Bostadsaktiebolag FIRMA FO-NUMMER Ifyll endast nya eller ändrade uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN Datum för ändring av bolagsordningen.. STYRELSE (Styrelsens samtliga ledamöter

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Anvisningar för dig som använder e-tjänsten

Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan via vår e-tjänst i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs ingen ansökan i pappersform.

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Utländsk näringsidkares filialrörelse 3 FIRMA NÄRINGSIDKARE Firma Rättslig form på språket i näringsidkarens hemland Den stat under vars lagstiftning näringsidkaren

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_TY5 1 *1155501* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETE Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för att arbeta hos en finländsk arbetsgivare eller en arbetsgivare som är

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_EN 1 *1049901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV TIDIGARE FINSKT MEDBORGARSKAP Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund

Läs mer

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening

Etableringsanmälan Bilaga till blankett Y1 Ömsesidigt försäkringsbolag / publikt ömsesidigt försäkringsbolag / försäkringsförening BOLAGETS/FÖRENINGENS FIRMA DATUM FÖR STIFTELSEURKUND / KONSTITUERANDE STÄMMA DATUM FÖR FASTSTÄLLANDE AV BOLAGS- / FÖRENINGSORDNING GRUNDFOND Grundfondens belopp Grundfondens maximibelopp Av grundfonden

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Ansö kan öm möderskapsunderstö d

Ansö kan öm möderskapsunderstö d Ansö kan öm möderskapsunderstö d Anvisningar för dig som använder e-tjänsten Du kan lämna in din ansökan elektroniskt i stället för att använda pappersblanketten. Om du sänder en elektronisk ansökan behövs

Läs mer

Anvisning Tänk på att om du skickar in ansökan via e-tjänsten, så kan vi påbörja handläggningen snabbare.

Anvisning Tänk på att om du skickar in ansökan via e-tjänsten, så kan vi påbörja handläggningen snabbare. fritidsförvaltingen Kultur Lund Anvisning 2016-03-01 1(1) Anvisning Ansökan om utvecklingsbidrag Ansökan om utvecklingsbidrag kan du välja att göra via e-tjänst eller blankett. Oavsett om du väljer att

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING OLE_TUT 1 *1109901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR GENOMFÖRANDE AV VETENSKAPLIG FORSKNING Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd för genomförande

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap. 4 respektive 7

Ansökan om god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap. 4 respektive 7 ANSÖKAN 1(5) Överförmyndaren Svalövs kommun 268 80 Svalöv Ansökan om god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap. 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Ortsadress (postnr, ortnamn) Är behandlingen avslutad?

Ortsadress (postnr, ortnamn) Är behandlingen avslutad? Skadeanmälan Vårdförsäkring Blanketten skickas till: SEB, Pension & Försäkring, Intern Service, 106 40 Stockholm Personuppgifter Namn/Företag Skade-/försäkringsnummer Observera! Endast ett försäkringsnummer

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: ), PB 2, AX Jomala (nedan Beställaren ).

Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: ), PB 2, AX Jomala (nedan Beställaren ). ANBUDSFÖRFRÅGAN 1. DIARIEUPPGIFTER Upphandlingsenhet: Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9), PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ). Anbudsförfrågans namn: Företagshälsovård för Jomala kommun Anbudsförfrågans

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund av att du har hört till de ingermanlänningar

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Så här använder du det elektroniska receptet

Så här använder du det elektroniska receptet På svenska Så här använder du det elektroniska receptet Alla apotek, den offentliga hälso- och sjukvården och en stor del av aktörerna inom den privata hälso- och sjukvården har redan tagit i bruk elektroniska

Läs mer

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40

ANSÖKAN OM ENERGISTÖD FÖR ETT UTREDNINGSPROJEKT Statsrådets förordning om energistöd (1063/2012), mom. 32.60.40 Stödet kan sökas endast om det på ett betydande sätt anses bidra till att projektet inleds. Energistöd för utredningsprojekt ska sökas innan projektet inleds. Utredningsprojektet anses ha blivit inlett

Läs mer

TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND

TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND Se ifyllnadsanvisningarna på blankettens baksida Anlänt: 1. SÖKANDE Efternamn och förnamn Personbeteckning Titel eller yrke Tjänst eller befattning Adress Postnummer och postanstalt Telefon, arbete Telefon,

Läs mer

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Till: Östra Göinge kommun Överförmyndaren Storgatan 4 280 60 BROBY Sida 1 av 6 ANSÖKAN (egen-ansökan) avseende god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Ansökan om förordnande av god man enligt

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622)

Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Anmälan - om aktieöverlåtelse i rörelse med serveringstillstånd Enligt 9 kap. 11 alkohollag (2010:1622) Fyll i en blankett per ny aktieägare. Förutom att fylla i denna blankett måste du också bifoga dokument

Läs mer

PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2015

PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2015 SOCHV/SOSTERVLTK 16.12.2014 PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2015 fr.o.m. 1.1 2015 PÅ INDIVIDNIVÅ Årsavgift per anställd 25 HÄLSOVÅRDARTJÄNSTER Primärundersökning

Läs mer

PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2014. fr.o.m. 1.2 2014

PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2014. fr.o.m. 1.2 2014 PARGAS HÄLSOCENTRAL/FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PRISLISTA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN FÖR 2014 fr.o.m. 1.2 2014 PÅ INDIVIDNIVÅ Årsavgift per anställd 20 Besök på mottagning 99 Kort konsultation under 30 min 49 HÄLSOVÅRDARTJÄNSTER

Läs mer

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 2 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning Uppgifter om arbetsgivaren s. 3 Uppgifter om företagshälsovården. s.

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND - MAKEN/MAKAN FINSK MEDBORGARE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND - MAKEN/MAKAN FINSK MEDBORGARE OLE_PH2 1 *1309901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND - MAKEN/MAKAN FINSK MEDBORGARE Denna blankett är avsedd för dig om du ansöker om första uppehållstillstånd i Finland på grund av familjeband. Din make/maka

Läs mer

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse

17A. Ändrings- / nedläggningsanmälan Bilaga till blankett Y4 (enligt den nya stiftelselagen (487/2015)) Stiftelse STIFTELSENS NAMN FO-NUMMER Fyll endast i ändrade uppgifter eller nya uppgifter. Bifoga inte tomma sidor till anmälan. ÄNDRING AV STADGAR (Fyll endast i om beslut om stadgeändring har fattats) STYRELSE

Läs mer

Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner

Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner Avtal i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen om produktion av primärvårdens tandläkarjourtjänster till hälso- och sjukvårdens samkommuner 1 Bakgrunden till avtalet 2 Avtalsparter 3 Avtalets syfte Sedan

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_OPI 1 *1079901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV STUDIER Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av studier vid

Läs mer

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga.

FAKTA. SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. BÄTTRE STUDENTHÄLSA FAKTA SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga. SHVS är sakkunnig inom studenthälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder tjänster inom

Läs mer

Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter

Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter Såhär fyller du i ansökan om anslutning och uppdaterar du dina kunduppgifter Denna anvisning är avsedd för dem som ansöker om anslutning till Kanta-tjänsten. I anvisningen behandlas alla punkter som krävs

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Folkpensionsanstalten FAKTURABLANKETT FÖR MÅLTIDSSTÖD. Förhandsifylld fakturablankett

Folkpensionsanstalten FAKTURABLANKETT FÖR MÅLTIDSSTÖD. Förhandsifylld fakturablankett Folkpensionsanstalten ANVISNING 21.1.2013 FAKTURABLANKETT FÖR MÅLTIDSSTÖD Förhandsifylld fakturablankett FPA har skickat i januari 1 12 st förhandsifyllda pappersfakturablanketter per post till innehavare

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Tandvård Ersättning från sjukförsäkringen

Tandvård Ersättning från sjukförsäkringen Tandvård Ersättning från sjukförsäkringen Till läsaren Till läsaren I den här anvisningen från Folkpensionsanstalten (FPA) redogörs för hur tandvård ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen. Anvisningen

Läs mer