Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig. Projektdeltagare Mads Laursen. Ballerup Kommune. Region Skåne. Claus Pichard.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig. Projektdeltagare Mads Laursen. Ballerup Kommune. Region Skåne. Claus Pichard."

Transkript

1 Øresundsregionen 2025 Scenarier for trafik- og byudvikling Juni 2008

2 Projektledning Charlotte Lindström projektansvarig Tine Utzon-Frank projektledare Moa Åhnberg projektsekreterare Sten Hansen infrastrukturstrateg Karin Swensson kommunikatör Region Skåne Region Skåne Region Skåne Region Skåne Region Skåne Projektdeltagare Mads Laursen Claus Pichard Torben Pries Morten Wiese Karin Nilsson Arne Kirt Hansen Otto Sänger Karsten Kolle Sydel Ballerup Kommune Ballerup Kommune Ballerup Kommune Ballerup Kommune Banverket Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Guldborgsund Kommune Alexandra Åbrandt kommunikatör Region Skåne Therese Andersson Håkan Lindström Helsingborgs stad Helsingborgs stad Mats Nilsson Helsingborgs stad Anna Thott Helsingborgs stad Mikkel S Henriques Hillerød Kommune Sara Paarup Hillerød Kommune Jens Colberg Holbæk Kommune Sille Johanne Frederiksen Holbæk Kommune Tomas Theander Kristianstad kommun Inge Moberg Kävlinge kommun Marianne Nilsson Kävlinge kommun Mats Rosén Kävlinge kommun Anders Edstrand Københavns Kommune Henrik Sylvan Københavns Kommune Aziza Holm Landskrona kommun Jan Nilson Landskrona kommun Åke Hellström Lunds kommun Claus Pedersen Lunds kommun Christian Rydén Lunds kommun Malin Rizell Länsstyrelsen i Skåne län Stina Westlin Länsstyrelsen i Skåne län Magnus Björkman Malmö stad Nils Haraldson Malmö stad Bengt Lövdén Malmö stad Kristina Ohlsson Malmö stad Inger Sellers Malmö stad Tommy Wegbratt Malmö stad Birgit E Petersen Region Hovedstaden Morten Andersen Region Sjælland Lars Bosendal Region Sjælland Peter W Jensen Region Sjælland René Lønnee Region Sjælland Redaktörer Susanne Ingo Tine Utzon-Frank Upplaga exemplar Utgiven av Region Skåne Enheten för regional utveckling Juni 2008 Layout Informationsfabriken, Helsingborg Tryck Prinfo Grafiskt Center, Malmö ISBN Anette Moss Mats Petersson Lars Brümmer Monica Strömbeck Andreas Ekberg Jørgen Hammer Åsa Simonsson Lars-Åke Ståhl Lars Robert Göranson Benny Nilsson Ola Wilhelmsson Kristina Rosberg Region Sjælland Region Skåne Region Skåne Sjöbo kommun Skånetrafiken SÖSK/Bornholm SÖSK/Bornholm SÖSK/Bornholm Vellinge kommun Vägverket Region Skåne Vägverket Region Skåne Ystad kommun

3 FÖRORD Öresundsregionen är idag en av Europas mest dynamiska gränsregioner. Öresund är mycket mer än bara en geografisk benämning, det är en arena för utveckling av attraktiva städer, kreativa affärsrelationer och en välfungerande infrastruktur. Hela regionens potential ligger i dess flerkärniga struktur, där ÖRIB-samarbetet, Öresundsregonens Infrastruktur og Byudvikling verkar för en integration och tillgänglighet i hela Öresundsregionen. ÖRIB-projektets första fas var upptakten till ett samarbete med syfte att skapa gemensamma referensramar och förståelse för att regionens utveckling och fysisk planering måste kopplas samman. I ÖRIB II handlar arbetet om att skapa förutsättningar för tillväxt och hållbarhet i en växande region. Projektet har belyst utvecklingspotentialen och visat hur den kan stärkas. En viktig uppgift i samarbetet är att ta fram analyser för att se vilka samhällsekonomiska investeringar som ger bäst utveckling i hela regionen. ÖRIB II har visat att potentialen finns, men att det krävs nya idéer, samarbete och proaktiva beslut. I ÖRIB II har 27 danska och svenska offentliga parter gått samman i ett interregprojekt finansierat med hjälp av EU:s strukturfonder. Slutrapporten är ett resultat av ett tvärsektoriellt samarbete med bred kompetens. Många sakkunniga har varit involverade i arbetet. Tillsammans har deltagare från två länder, regioner, statliga verk och kommuner arbetat med scenarier för att kunna möta framtidens utmaningar i Öresundsregionen. Vi tackar ÖRIB:s alla parter för ett gott samarbete. Pia Kinhult Ordförande Regionala Tillväxtnämnden Region Skåne Kristian Ebbensgaard Regionsrådsformand Region Sjælland Vibeke Storm Rasmussen Regionrådsformand Region Hovedstaden

4 Øresundsregionen 2025 Scenarier for trafik- og byudvikling 5 Sammanfattning 6 Motiv för ÖRIB-projektet 10 Alternativa scenarier för infrastruktur och stadsutveckling Skisserad fysisk struktur Scenarieskisser för Öresundsregionen Fortsatt arbete krävs 15 Europa 17 Öresundsregionen i ett europeiskt perspektiv 18 Öresundsregionens profil 19 Öresundsregionens utmaningar 21 Klima 23 Jordens temperatur og havene stiger 23 Förhållandena i Öresundsregionen 24 Arbejdet er i gang 25 Ekempler fra Øresundsregionen 27 Boende 29 Befolkningsvækst i Øresundsregionen frem til Befolkningsutvecklingen kräver samordnad planering 31 Orters olika roller 32 Den bæredygtige udfordring 33 Orter i samverkan 35 Næringsliv 37 Dagens næringsliv 39 Tillväxtpotentialer 41 Fælles temaer 42 Næringslivsstrategier 43 Øresundsstrategier 43 Branchestudie medico og byggebranchen 44 Baseline och Konkurrenskraft Transporter 47 Transportsystemer og udviklingstendenser 48 Godstransporter 52 Femern Bælt-forbindelsen 54 Baseline og Konkurrencekraft Trafikberegninger Underlagsrapporter och illustrationer

5 5 Sammanfattning

6 MOTIV FÖR ÖRIB-PROJEKTET Långsiktiga globala utmaningar påverkar hela Öresundsregionen Öresundsregionen erbjuder en lockande miljö för boende och näringsliv. Skåne och Sjælland med öarna bildar en vidsträckt och rikt varierad storstadsregion med mycket attraktiv livsmiljö i norra Europa. Det är en livsmiljö som får sin prägel av befolkningen, bebyggelsen, naturresurserna och ekonomin. I takt med att regionen integreras kommer också marknadspotentialen att öka genom utvecklingen av exempelvis kunskap, talanger och upplevelser. ÖRIB-projektet ska belysa fördelarna med denna utveckling och visa hur den kan stärkas ytterligare. Under de kommande decennierna behöver stora investeringar göras i Öresundsregionen. Såväl företag och samhällsorgan som enskilda kommer att behöva fatta riskfyllda beslut. Förändringar av många olika slag kommer tillsammans att påverka bebyggelse och infrastruktur på lång sikt. Befolkning och ekonomi fortsätter att växa vilket leder till ökat byggande av såväl bostäder som kommersiella anläggningar. Marknaden påverkas av nya livsstilar som skapar nya mönster för efterfrågan, och kraven på ökat hänsynstagande till hotande klimatförändringar kommer att kräva anpassningar. Samtidigt driver den fortsatta globaliseringen på strukturomvandling och förnyelse i näringslivet, vilket i sin tur påverkar efterfrågan på mark och lokaler. Gemensamma visioner och strategier grundade på kunskap och bred dialog syftar inte bara till att minska risken för felinvesteringar. De kan också spela en viktig roll för att mobilisera resurser och skapa framtidstro. I ÖRIB-projektet analyseras och skissas långsiktiga framtidsbilder. Det är ett första steg på vägen att utforma gemensamma strategier och visioner. Gemensam kunskap för proaktiva beslut Kunskap om komplexa dynamiska drivkrafter är en viktig förutsättning för att förstå vilka strukturpåverkande investeringar som kommer att behövas under de närmaste decennierna. Sådan kunskap ger stöd för proaktiva beslut som kan vara avgörande för att stärka regionens relativa konkurrens- och attraktionskraft under lång tid framåt. Ett av syftena med ÖRIB-projektet är att teckna ett gemensamt helhetsperspektiv och att lyfta fram Öresundsregionens specifika särdrag och utvecklingsmöjligheter. Framtidens utvecklingsmotor i norra Europa ÖRIB-projektet har visat att Öresundsregionen utgör en av Nordens största storstadsregioner mätt i befolkning och ekonomi, med goda möjligheter att stärka sin roll som utvecklingsmotor i norra Europa. I kraft av den stora folkmängden, den ekonomiska omslutningen och tillgången till internationella funktioner kan regionen redan idag ses som ett viktigt centrum för Europa norr om London och Hamburg. Närheten till befolkning och marknader inom EU förstärks av att Öresundsregionen ligger geografiskt närmare kontinenten än de övriga nordiska storstäderna. Särskilt i Skåne är tillväxten av befolkning och ekonomi stark. Inom regionen finns dock stora skillnader. 6

7 Förändringar som leder till ökad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan behöver genomföras. Samtidigt väntas befolkning, sysselsättning och ekonomi växa och efterfrågan på resor och transporter öka i takt med integrationen. ÖRIB-projektet har visat att förmågan att generera kunskap och innovationer är hög i Öresundsregionen jämfört med andra nordiska storstadsregioner. Kommunikationerna mellan företag kan dock försvåras av att de ligger i två olika länder. Öresundsregionen är en av topplokaliseringarna för medier och icke-statliga organisationer i Europa och här finns flera globalt orienterade avancerade tjänsteföretag. I ÖRIB-projektets Europastudie dras slutsatsen att en viktig utmaning för Öresundsregionen är att utveckla positiva synergier över landsgränsen. Samspelet behöver stärkas mellan nyckelaktörer i samhällets olika delar på båda sidor om Öresund. Klimatförändringar måste tas på allvar De hotande klimatförändringarna behöver tas på mycket stort allvar i just Öresundsregionen, som är starkt utsatt om vattennivån stiger i åar, sjöar och i havet. Översvämningar och stormar riskerar att orsaka stora skador eftersom stränderna är låglänta och erosionsbenägna. Dessutom ligger många städer, och en stor del av den övriga bebyggelsen längs kusterna. Den inventering som genomförts inom ÖRIB-projektet visar att det finns många intressanta exempel på lokala och regionala insatser för att minska både utsläpp och sårbarhet. Det finns alltså goda möjligheter att utbyta kunskaper och erfarenheter inom regionen. Väntade internationella och nationella krav på snabb och kraftfull reduktion av CO2-utsläpp i kombination med kraftigt ökade energipriser är en stor utmaning för Öresunds- regionen. ÖRIB-projektet visar att insatser som leder till minskad energiåtgång och reducerade CO2-utsläpp i tätorter, i synnerhet i trafiksystemet, är ytterst angelägna. Överslagsberäkningar som gjorts i projektet tyder dock på att utvecklingen går i motsatt riktning. Det kommer att krävas målmedvetna och systematiska insatser för att minska behovet av långa bilresor och ersätta dem med konkurrenskraftiga kollektiva färdmedel som tåg. En viktig uppgift är att samordna bebyggelsen och transportsystemet. Mark nära stationerna behöver utnyttjas väl och det ska vara enkelt och naturligt att resa kollektivt. Dessutom behöver transportsystemet miljöanpassas och bli mer energieffektivt. Näringslivet kan bli mer varierat Forskning inom ekonomisk geografi visar att stora, folkrika och täta regioner har bättre tillväxt och ett mer varierat och robust näringsliv än mindre regioner. Landsgränser kan i praktiken ofta fungera som barriär. Om dessa överbryggs finns i Öresundsregionen unikt goda förutsättningar för att vidga den regionala marknadspotentialen. Ökad integration innebär att Københavns arbetsmarknad växer samtidigt som Malmö blir en del av Nordens ledande storstadsregion. Hillerød, Roskilde, Lund, Helsingborg och många andra städer och tätorter i ett allt mer geografiskt utvidgat omland dras också in i storstadsregionens ekonomi. I ÖRIB-projektet har näringslivets innehållsliga specialisering studerats liksom aktuella strategier för att främja näringslivets utveckling i regionen med tonvikt på København och Malmö. Flera gemensamma teman återkommer i näringslivsstrategierna. De är ofta inriktade på att stärka samarbetsrelationerna i regionalt och internationellt perspektiv och pekar ut särskilt konkurrenskraftiga branschgrupper som exempelvis IT, livsvetenskaper, energi- och miljöteknik, handel och logistik samt design, mode och media. Samarbetet tvärs över Öresund har hittills mest utvecklats inom den vetenskapliga världen. Inom Öresundsregionen har kompetensområden inriktade på livsmedel, logistik, miljöteknik, IT samt livs-vetenskaper identifierats som särskilt intressanta för gemensam kunskapsutveckling. Kreativa näringar som film, mode och upplevelser samt besöksnäring bedöms ha en stor framtida utvecklingspotential. Det finns stora outnyttjade möjligheter att stärka näringslivets utveckling genom ökad samverkan mellan akademi, samhälle och näringsliv. Möjligheter att initiera samhälleliga investeringar inom exempelvis infrastruktur, vård eller kultur bör tas till vara. 7

8 Närhet och bekväma resmöjligheter underlättar utbyte inom näraliggande branscher. På sikt kan man sannolikt förvänta sig en ökad geografisk specialisering, i synnerhet inom områden som ligger i bekväm närhet till tåg och flygterminaler. Det är viktigt att utveckla en sammanhållen rumslig regional struktur. Det kan man uppnå genom täta stadskärnor eller noder för näringsliv som knyts samman av effektiva och välfungerande transporter. I ÖRIB-projektet dras slutsatsen att regionens näringsliv skulle gagnas av fler och bra mötesplatser, bra kommunikationer och ökad tillgång till arbetskraft. Städer och tätorter kan samspela bättre Både på Sjælland och i Skåne finns en gammal flerkärnig stads- och tätortsstruktur. De många olika städerna och tätorterna formar tillsammans en varierad bostads- och arbetsmarknad. Städerna spelar också viktiga roller som servicecentrum, och flera har även regionalt specialiserade roller exempelvis som universitetsorter, hamnstäder, handelscentrum eller rena förortsstäder. Den snabba folkökningen och de allt mer integrerade bostads- och arbetsmarknaderna kommer att påverka såväl de enskilda städerna som samspelet mellan dem. Det kommer också att leda till ökat resande. I ÖRIB-projektet har jämförande studier gjorts av några städer med likartade roller på vardera sidan om Öresund. När regionens befolkning och arbetsmarknad växer, och samspelet mellan olika städer och stadsdelar intensifieras, blir kvaliteten i den lokala livsmiljön viktig. Städerna behöver bindas samman med ett långsiktigt hållbart transportsystem där järnvägen kommer att spela en allt viktigare roll. Ny bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser bör helst lokaliseras till täta stadsmiljöer runt stationer och kollektivtrafikens större bytespunkter. Detta bidrar till att minska trängseln i Öresundsregionens mest centrala delar i København och Malmö. I ÖRIB-projektet dras slutsatsen att städerna var för sig, och samspelet dem emellan, spelar en avgörande roll för Öresundsregionens attraktions- och konkurrenskraft. En mer gemensam anda, välfungerande organisatoriska nätverk och socialt samspel mellan nyckelaktörer krävs för att potentiella synergier ska utvecklas. Transportsystemet behöver få ökad kapacitet Öresundsregionen fyller en viktig roll som nav i transportsystemet mellan norra Europa och kontinenten. Stora transportflöden passerar genom regionens flygplatser, hamnar och järnvägar. Öresundsförbindelsernas, särskilt Öresundsbrons, kapacitet samt Öresundstrafikens framkomlighet och tillgänglighet är avgörande för att samspelet inom regionen ska kunna fungera i praktiken. Norra Hamnen, Helsingborg. 8

9 Redan med dagens befolkning och arbetsmarknad skulle resandet vara betydligt större om arbets- och bostadsmarknaderna vore fullt integrerade. Därför kommer också resandet över Öresundsbron att öka efterhand som integrationen ökar. För närvarande sker en snabb ökning i järnvägssystemet. Tillväxten av befolkning och ekonomi kommer att leda till att bostads- och arbetsmarknaderna växer på var sin sida av Öresund, boende mestadels på den svenska sidan och jobben mestadels på den danska, vilket leder till ökat resande. Till detta ska läggas en väntad fortsatt kraftig ökning av godstransporter. Fehmarn Bältförbindelsen förutses medföra ytterligare ökad transittrafik av gods på väg och järnväg genom Öresundsregionen. Under rusningstid är det redan idag svårt att kombinera tät och snabb persontågstrafik med långsammare och tyngre godståg på Öresundsförbindelsen, längs dess anslutande banor och på de större stationerna. I ÖRIB-projektet dras slutsatsen att det är dags att börja planera för ytterligare Öresundsförbindelser redan nu. En ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør skulle inte bara avlasta Öresundsförbindelsen. Den skulle dessutom minska belastningen för flera andra hårt ansträngda järnvägssträckor, såsom Södra stambanan mellan Malmö och Lund samt järnvägen mellan København och Ringsted. Den skulle också bidra till att stärka utvecklingsmöjligheterna i ett stort omland norr om København, på båda sidor om Öresund, på norra Sjælland, i norra Skåne och Halland. Förbindelsen ska även vara en länk mellan Europa och Skandinavien. I ÖRIB-projektet diskuteras behov och effekter av att bygga ut Fehmarn Bältförbindelsen i kombination med väg- och järnvägsnätet i Ring 5 väster om København samt HH-förbindelsen. En sådan effekt är att den storregionala tillgängligheten kan bli kraftigt förbättrad i områdena där Ring 5 korsar förbindelserna in mot København. Kollektivtrafiken behöver stärkas Ökade krav på mer miljöanpassade transporter väntas leda till ökat utnyttjande av spårsystemen för både resor och godstransporter. I Hovedstadsområdets regionala planering har man lagt fast principen om stationsnära lokalisering, vilket innebär att både start och målpunkt ska förläggas i närheten av en station. I områden utanför spårtrafikens räckvidd behöver motsvarande principer tillämpas i förhållande till kollektivtrafikens busshållplatser. I Københavnsområdet ligger många arbetsplatser och trafikintensiva institutioner som sjukhus inte nära stationer för spårtrafik. Ett mål är att det inte ska vara längre än 600 meter från en stor arbetsplats till närmaste station. CO2-utsläppen från regionens vägtransporter bedöms öka med % fram till Luft- och sjöfartens utsläpp bedöms också öka. För att uppnå en minskning av utsläppen krävs kraftfulla regler och styrmedel på nationell och europeisk nivå. Stationsnärhetsprincipen behöver hävdas i hela Öresundsregionen. Fehmarn Bältförbindelsen, modellfoto. 9

10 ALTERNATIVA SCENARIER FÖR INFRASTRUKTUR OCH STADSUTVECKLING 2025 Med kunskap om hittillsvarande utveckling och omvärldsförändringar kan man bygga och analysera relativt väl grundade framtidsscenarier. Osäkerheter möter man genom att analysera flera alternativa scenarier. Dessa gör det möjligt att föreställa sig olika framtidsbilder och att diskutera effekter av skilda utvecklingsriktningar. Därigenom skapas också underlag för att diskutera behov av insatser för att påverka utvecklingen i önskad riktning. ÖRIB-projektet har fokuserat på att karaktärisera nuvarande förhållanden och utvecklingstendenser samt att konkretisera framtida rumsliga effekter för boende, näringsliv och transporter i ett trendmässigt scenario (Baseline) och ett scenario som bygger på full integration över Öresund i kombination med offensiva satsningar för att stärka Öresundsregionens internationella konkurrenskraft (Konkurrenskraft). I delprojektet ÖRIB I studerades utvecklingen till år I det nu aktuella delprojektet, ÖRIB II, studeras utvecklingsförutsättningarna till år Under perioden fram till 2025 kan befolkningen i Öresundsregionen väntas växa med som mest drygt personer samtidigt som ytterligare drygt väntas få sysselsättning på arbetsmarknaden. Öresunds- Nuläge* Baseline** Konkurrenskraft** regionen Bosättning Sysselsättning Antagen tillväxt av befolkning och sysselsättning i Öresundsregionen till år 2025 i scenario Baseline och Konkurrenskraft samt tidigare antagen tillväxt år 2045 (ÖRIB I). *Nuläge för befolkning är årsskiftet 2006/07 och för sysselsättning 2005/06. **Befolkningsmängd i tusental. ger spredt og ikke stationsnært. I Københavns regionplan- Stationsnærhedsprincippet lægning arbejder man med stationsnær lokalisering for at sikre en høj fremkommelighed. De stationsnære områder skal indeholde byfunktioner, som skaber megen persontransport, f.eks. kontor- og serviceerhverv, kulturinstitutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg, hoteller og tæt boligbebyggelse. Store arbejdspladser skal lokaliseres inden for 600 m fra en station med kollektiv trafik. Det er undersøgt, hvad stationsnær lokalisering betyder for hvor mange personer, som benytter bil til og fra arbejde. F.eks. Miljøministeriet med en central placering i København, hvor kun 12 % af medarbejderne benytter bil, og den daglige bilkørsel er 3 km pr. ansat pr. dag. En anden del af Miljøministeriet er lokaliseret uden for Roskilde (30 km fra centrum), og her benytter 71 % bil, og den daglige bilkørsel er 43 km pr. ansat pr. dag. Undersøgelserne viser, at nærhed til bus ikke har nogen effekt selv den Stationsnært kerneområde: gangafstande < 600 m bedste busbetjening påvirker ikke transportadfærden blandt trafikanter med adgang til bil. Hovedparten af arbejdspladserne i Københavnsområdet uden for centralkommunen ligger ikke stationsnært. Tommelfingerregel Tommelfingerregel I Københavnsområdet er det primært den tværgående kollektive togtransport, som mangler. Store trafikskabende institutioner ligger arbejdspladslokalisering arbejdspladslokalisering og og transport og transport ikke stationsnært, f.eks. hospitalerne. Boligbebyggelserne lig- Bilbenyttelse hvor mange? Bilkørsel hvor langt? Bilbenyttelse Bilbenyttelse hvor mange? hvor mange? Bilkørsel Bilkørsel hvor langt? hvor langt? 10

11 Procentuell fördelning av befolkningstillväxten i Öresundsregionens kommuner till 2025 enligt aktuella prognoser. SKISSERAD FYSISK STRUKTUR 2025 Antaganden Till år 2025 kommer den fysiska strukturen i Öresundsområdet att förändras i takt med befolkning och ekonomi. Samtidigt kommer näringslivets strukturomvandling att påverka företagens lokaliseringsmönster. En förändrad befolkningsstruktur i kombination med ändrade värderingsmönster och livsstilar kommer i sin tur att prägla valet av boende. Dessutom kommer utbyggnad av infrastrukturen för transporter och förändrade kommunikationsmöjligheter att reformera möjligheterna att resa och transportera varor i regionens olika delar. I ÖRIB II-projektet har huvuddragen i den fysiska strukturen år 2025 diskuterats. Förändringar i den fysiska strukturen beskrivs i de två scenarierna Baseline och Konkurrenskraft. Båda bygger på antagandet att järnvägssystemet kan få en stark inverkan på lokaliseringsmönstren. Nya lägesförutsättningar Tillgängligheten med lokal och regional kollektivtrafik, och med fjärrtåg, kommer att bli kraftigt förbättrad när tågtrafiken byggs ut med snabbare förbindelser, tätare turer och en mer varierad trafikering. Vissa stationer kommer att utvecklas till överordnade knutpunkter där resenärer kan byta mellan flera olika linjer, tågtyper och transportslag. Stationer som ligger på banor där fjärrtåg till flera destinationer korsar varandra blir särskilt intressanta bytespunkter med hög regional tillgänglighet, medan andra får ett mer begränsat trafikutbud och lägre regional tillgänglighet. Nya etableringsförutsättningar Priser för mark, lokaler och bostäder kommer att variera, bland annat som en effekt av den regionala tillgängligheten. Områdena runt gamla och nya bytespunkter kommer att konkurrera med varandra. Erfarenheten visar att företag och verksamheter i besläktade branscher ofta söker sig till lägen i närheten av varandra. Därför kan stationsnära områden runt större bytespunkter komma att få olika innehållslig profil i olika delar av regionen. Områdena runt de större bytespunkterna i de regionala och nationella järnvägsnäten kommer att få ett mer centralt läge i regionen än tidigare. Det kommer att gå snabbt och bekvämt att resa dit från stora delar av Öresundsregionen. Många kommer att vilja bo och jobba i närheten av dessa stationer. Intresset för att investera i ny och tät stadsbebyggelse i närheten av de regionala bytespunkterna kan väntas öka. Dessa lägen kommer att bli särskilt attraktiva för exempelvis kunskapsintensiva verksamheter som högskolor, forskning, kultur, medier, konsulter och andra verksamheter som behöver kunna attrahera arbetskraft i hela regionen. De kan också bli viktiga centrum för exempelvis konferenser, utställningar och andra evenemang som lockar många besökare. Tillgänglighet med olika trafikslag kommer att återspeglas i områdets profil Lägen i närheten av stora flygplatser är attraktiva för verksamheter med stort behov av mellanregionala och internationella kontakter. Områden i närheten av de större vägarnas trafikplatser blir attraktiva lokaliseringsalternativ för verksamheter med stort behov av lastbilstransporter och hög tillgänglighet för bilburna resenärer. Det gäller exempelvis volymhandel, traditionell industri, godsterminaler och partihandel. Områden i de större hamnarnas närhet är intressanta för export- och importföretag med stort inslag av logistik. Lägen nära stora bytespunkter för kollektivtrafik är i sin tur attraktiva för verksamheter dit många behöver kunna komma utan bil. 11

12 Scenario Baseline 2025 I kartskissen illustreras en storregional struktur av städer, terminaler och näringslivsmiljöer som binds samman av det järnvägsnät som kommer att finnas enligt nu gällande planer för investeringar till ungefär år SCENARIESKISSER FÖR ÖRESUNDSREGIONEN 2025 Struktur för utveckling av stadsområden I scenarieskisserna utpekas de städer som kommer att få betydelse för Öresundsregionens utveckling fram till Det är städer som har koppling till det överordnade kollektiva transportnätet. Där kommer befolkningstillväxten att ske i kraft av ökad företagsamhet inom olika sektorer. Städerna kan tänkas få följande inriktningar: 1. Kunskapsintensiva arbetsplatser 2. Universitet 3. Logistikcentrum 4. Industriellt centrum 5. Stora hamnar 6. Stadscentrum 7. Ökat boende inom gång- och cykelavstånd till station Funktionsmässigt innebär det följande: 1. Kunskapsintensiva arbetsplatser Här stärks arbetsmarknaden för högutbildade. Många orter är redan i dag attraktiva för etablering och expansion av kunskapsintensiva verksamheter. I flera av dem finns en koncentration av verksamheter inom kunskapsintensiv varueller tjänsteproduktion med behov av hög tillgänglighet och specialiserad arbetskraft. Ytterligare orter med goda kommunikationer kan utvecklas till nya kunskapscentrum. De blir då attraktiva etableringsalternativ för nya och växande verksamheter med krav på högt specialiserad arbetskraft och stort internationellt kontaktbehov. 2. Universitet Områden i närheten av regionens stora universitet och tekniska högskolor har stärkt sin roll som vitala centrum för forskning, innovation och företagsutveckling. Här görs ofta särskilda satsningar på att stimulera entreprenörskap och nyföretagande. 3. Logistikcentrum Områden intill stora hamnar och terminaler är viktiga centrum för transporter, med betoning på gods. Här finns goda utvecklingsmiljöer för företag inriktade på att utföra och förmedla tjänster för att hantera olika typer av varor inom logistik, spedition, information samt lagring och omlastning. 4. Industriellt centrum Några städer har fått en viktig roll som regionala industriella centrum. Här finns gemensamma tjänster och funktioner som många industriföretag i regionen som helhet har nytta av, exempelvis utbildning, specialiserade företagstjänster och mötesplatser. De har utvecklats till industriella kompetenscentrum. 5. Stora hamnar Flera stora hamnar spelar en nationellt betydelsefull roll som transithamnar, färjehamnar eller importhamnar. 6. Stadscentrum Den offentliga och kommersiella servicen i städerna vänder sig till hushåll, företag och verksamheter i ett stort område. 12

13 Scenario Konkurrenskraft 2025 I kartskissen illustreras en storregional struktur av städer, terminaler och näringslivsmiljöer som binds samman av det järnvägsnät som skulle kunna finnas år 2025 efter utbyggnad av snabba landanslutningar norr om Fehmarn Bält, Ring 5 samt HH-förbindelsen. I Konkurrenskraftsscenariot förbättras den regionala tillgängligheten i stora delar av Öresundsregionen. Fler platser får ett centralt läge och kan bli bra alternativ för företag som annars skulle välja att etablera sig i centrala København. Det skulle bidra till att avlasta vägtrafiken på tillfarterna till København. 7. Ökat boende inom gång- och cykelavstånd till station Många områden inom bekvämt räckhåll från stationer med regional tågtrafik får en allt tydligare karaktär av bostadsort. Ofta finns endast ett begränsat antal branscher representerade på varje ort. Det totala utbudet av varor och tjänster i olika orter längs samma bansträckning kan dock tillsammans erbjuda ett jämförelsevis stort och varierat utbud av bostäder, jobb och service. Landsbygd och mindre tätorter Näringslivet i städernas omgivningar förutses också få olika profil. I stora delar av regionen finns bördiga jordar och beprövad kunskap som ger goda förutsättningar att producera förädlade livsmedel. I andra delar av regionen finns landskap och lokala miljöer som lockar många besökare. De har förutsättningar att utveckla ett attraktivt utbud av upplevelser. Scenario Baseline och Scenario Konkurrenskraft Båda scenarierna kännetecknas av en ökad bosättning i området runt den centrala kärnan i Københavns centrum. I Scenario Baseline sker en särskilt snabb tillväxt av befolkningen i sydvästra Skåne. Tillväxt av verksamheter och jobb inom kunskapsintensiva branscher förutses fortsätta på platser med hög internationell och regional tillgänglighet och i närheten av regionens stora universitet och högskolor. Trycket på centrala och södra København väntas öka i takt med att fler tjänsteföretag och serviceverksamheter söker sig till lägen med hög tillgänglighet. Samtidigt kan sydvästra Skånes konkurrensfördelar på bostadsmarknaden väntas öka jämfört med stora delar av Sjælland efterhand som tillgängligheten med kollektivtrafik från sydvästra Skåne förbättras i stråken in mot Københavns centrum. I Scenario Konkurrenskraft växer en mer mångsidig struktur fram i Öresundsregionens centrala delar. Nya vägar och banor vid Fehmarn Bält, mellan Helsingborg och Helsingør samt längs Ring 5 väster om København kommer att förändra tillgängligheten i en stor del av regionen och påverka den ekonomiska geografin. Flera platser i västra delarna av Hovedstadsregionen och i norra delen av Öresund kommer att få väsentligt förbättrad regional och internationell tillgänglighet. Detta kan väntas attrahera företagare som värdesätter de lägre priserna på mark och lokaler jämfört med alternativen i den centrala regionkärnan. Samtidigt avlastas trycket på centrala København. Orter på västra och södra Sjælland blir mer attraktiva boendealternativ när järnvägstrafiken byggs ut och när fler arbetsplatser etableras i närheten av snabba regionala tågförbindelser i Københavnsområdets västra delar. På motsvarande sätt blir orter i nordvästra delen av regionen i både Skåne och på Sjælland mer attraktiva som bostadsorter när HH-förbindelsen med nya anslutningar byggs ut. Även städer längre ut i Öresundsregionen blir mer attraktiva som bostadsorter när tågförbindelserna blir fler och snabbare. 13

Flerkärnighet i Skåne

Flerkärnighet i Skåne Flerkärnighet i Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur strukturbild för Skåne Projektansvarig Charlotte Lindström, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektledare

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne

EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne EN BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA? Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne Region Skåne 2015 Projektansvarig: Therese Andersson, Region Skåne Grafisk form: Länge Leve Kommunikation

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Mälardalen. en region?

Mälardalen. en region? Mälardalen en region? Regionplane- och trafikkontorets rapporter 1997 1 Nio gånger i livet 1997 2 Tankar om framtiden 1997 3 Våra näringar 1997 4 Minsta möjliga intrång 1997 5 Sociala konsekvenser 1997

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE

ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE ÖRESUNDS- DATABASEN EN GEMENSAM INFRASTRUKTUR FÖR GRÄNSREGIONAL UTVECKLING ØRESTAT MAGAZINE 1 INDHOLD INTRODUKTION 3 MØRKETAL 4 OSÄKER FRAMTID 6 ØRESUNDSPENDLERENS HVERDAG 8 PENDLING 10 LIVET I METROPOLEN

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051

Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 En nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 2013 Producerad av Näringsdepartementet Foto Maria Nilsson Tryck Danagårds grafiska Artikelnummer N6051 TU1UT

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Världen tittar på Småland/Blekinge Småland och Blekinge har gemensamt uppdragit OECD att utföra en Territorial Review över de fyra regionerna. Rapporten beskriver

Läs mer

Hej! / Strukturbild för Skåne

Hej! / Strukturbild för Skåne Hej! Det utkast du nu håller i din hand visar hur arbetet med Strukturbild för Skånes kommande rapport kring flerkärnighet har framskridit. Vi är mitt i processen och vill nu få in era synpunkter kring

Läs mer

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Sammanfattning Inledning av Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg Vi kan inte planera infrastruktur på egen hand, det krävs ett nordiskt eller europeiskt perspektiv. Det är bra om

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16 RAPPORT Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder 2009-11-16 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Bilaga 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING

Bilaga 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING Bilaga 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING 1 1 ANALYS AV SKÅNE-BLEKINGES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT KONKURRENSKRAFT OCH ÖKAD SYSSELSÄTTNING I

Läs mer

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för 1 Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för Samhällsplanering och Milj; Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm

Läs mer

Framtidens näringsliv

Framtidens näringsliv Framtidens näringsliv vilka krav ställer det på den fysiska planeringen? TemaPM: Näringslivsdialog Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur Strukturbild för Skåne 1 Markanvändning, tillgänglighet

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Bilaga 5 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9083/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Övre Norrland 2007-2013 Förslag till operativt program CCI:

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE

OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE OECD Territorial Reviews SMÅLAND BLEKINGE Ursprungligen publicerad av OECD på engelska med titeln: OECD Territorial Reviews, Småland-Blekinge, Sverige 2012 2012 OECD Alla rättigheter förbehålles. 2012

Läs mer