Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE

2 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt Verkställande direktörens översikt... 3 Kvevlax Sparbanks resultat Låna... 5 Spara och placera... 6 Hanna Rintamäki inte utan min syster... 7 Hänt under året Personalen och förtroendevalda Kontorsinformation Kvevlax Sparbanks verksamhet Kvevlax Sparbank har under många år haft en mycket god ökning i antalet nya kunder och så har även varit fallet under det senaste året. Det tar vi som ett bevis på att kunderna uppskattar den personliga servicen samt det att besluten fattas på orten, snabbt och smidigt och så nära kunden som möjligt. Vi känner till våra kunders individuella behov och kan därigenom skapa unika kundmöten. Vi vill att du som kund skall få en sparbanksupplevelse som överträffar förväntningarna, vi vill helt enkelt ha de nöjdaste och trognaste kunderna. Det är höga ambitioner som kräver att vi hela tiden vill lära oss nya saker och kan erbjuda nya former av tjänster i en värld som alltmer digitaliseras. Samtidigt som vi gör det så vill vi också vara traditionella. Som kund kan du t.ex. ringa till kontoret direkt och hos oss kan du erhålla kassatjänster under kontorens normala öppethållningstider. Vår uppfattning är att en regional bank med personlig aktiv betjäning i kombination med att kunna erbjuda digitala tjänster har framtiden för sig. Banken utgör en central del av lokalsamhället och vår uppgift är att stöda verksamhetsområdets utveckling. Det sker på många sätt, bl.a. genom att principalerna på sitt vårmöte delade ut ca i bidrag till allmännyttiga föreningar och samfund. Under hösten utdelades närmare i stipendier åt studerande. Bilder från vår väggkalender Rörelseresultatet av verksamheten har förbättrats klart i jämförelse med året innan, vilket kan konstateras vara bra med tanke på de utmaningar som finns i branschen. Kapitaltäckningen är på en mycket god nivå. Banken har även haft god volymtillväxt av förvaltade kundmedel, men den traditionella inlåningen har inte växt i samma omfattning som tidigare. I stället är det andra sparprodukter som lockar, såsom fondplaceringar och sparförsäkringar. Ekonomiska utsikter för 2016 Oron över den kinesiska ekonomin och osäkerheten kring centralbankernas förändrade politik har långt styrt den internationella finansmarknaden under hösten. De extra stimulansåtgärder som Europeiska Centralbanken kommit med gör att det inte kommer att ske några stora förändringar gällande euriborräntorna. Som vanligt finns det inga entydiga prognoser gällande tillväxten i ekonomin, men en tippning är att den globala ekonomin kommer att växa med över 3 % under För Europa spås under 2 % tillväxt och en tillväxt som är mycket beroende av hushållens konsumtion. För Finlands del kommer ekonomin knappast att växa alls eller bara med ca 0,5 % i BNP och den tillväxten är mycket beroende på om exporten ökar i väntad omfattning. Den privata och offentliga konsumtionen på hemmamarknaden växer inte över huvudtaget. För Finlands del är det viktigt att öka konkurrenskraften och öka sysselsättningsgraden med tanke på framtiden. Tack till alla Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra kunder som har valt Kvevlax Sparbank till sin bank. Vår målsättning är att vi skall vara en regional bank med en ansvarsfull verksamhet. För att lyckas är det viktigt att få våra kunders stöd. Jag vill också tacka förtroendevalda och alla anställda för en utomordentlig arbetsinsats under Peter Finne VD 2 Kvevlax Sparbank Årsberättelse Kvevlax Sparbank Årsberättelse 3

3 Kvevlax Sparbanks resultat 2015 Låna Affärsvolymer Kvevlax Sparbanks volymtillväxt fortsatte under Bankens inlåning ökade visserligen endast med 1,4 % procent och uppgick i slutet av året till 142,2 M, men förvaltade kundmedel ökade med 4,4 % och var vid årets slut 163,1 M. Kreditefterfrågan var också god och kreditstocken ökade med 4,9 % till 143,2 M. Resultatet Räntenettot ökade med 5,3 % jämfört med år Provisionsintäkterna ökade även de under året och uppgick till 1 169,7 T. Rörelsevinsten ökade från året innan till 1,26 M. Ränteintäkterna uppgick till 3,7 M och ränteutgifterna till 1,1 M. Utöver ränteintäkter och provisionsintäkter har banken också andra intäkter, såsom hyresintäkter och dividendintäkter. Kostnaderna för affärsverksamheten ökade under RESULTATRÄKNING t t Ränteintäkter 3 720, ,4 Räntekostnader ,3-707,1 Räntenetto 2 632, ,3 Intäkter från investeringar i form av eget kapital 72,8 76,2 Provisionsintäkter 1 169,7 983,1 Provisionskostnader -151,8-154,2 Värdepappershandel och valutaverksamhet, netto 8,7 10,7 Nettointäkter av finansieringstillgångar som kan säljas 193,6 297,3 Nettoresultat av säkringsredovisningen 0,0 0,0 Nettointäkter av förvaltningsfastigheter 43,4 42,3 Övriga rörelseintäkter 229,3 331,9 Personalkostnader , ,0 Övriga administrationskostnader , ,9 Avskrivningar och nedskrivningar -69,3-82,6 Övriga rörelsekostnader -544,7-600,5 Kreditförluster 78,1-202,0 Rörelsevinst 1 262,3 890,8 Bokslutsdispositioner -671,0-403,0 Skatter -92,4-137,7 Räkenskapsperiodens vinst 498,9 350,1 året. Under året gjordes inga betydande nedskrivningar av krediter men däremot erhölls återbäring på tidigare gjorda nedskrivningar. Balans, kapitaltäckning och eget kapital Bankens balans ökade under året och var 174,1 M vid årets slut, en ökning med 8,4 % från föregående år. Bankens kapitaltäckningsgrad d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till främmande kapital var vid årsskiftet 22,3 %. Det egna kapitalet plus reserveringar ökade till 20,4 M. Kreditförlustreserveringarna ökade år 2015 med 671 T. Antal kunder Under 2015 fick banken många nya kunder och antalet kunder vid årets slut uppgick till stycken. BALANSRÄKNING AKTIVA t t Kontanta medel 652,6 615,7 Hos centralbank belåningsbara fordringsbevis 4 624, ,3 Fordringar på kreditinstitut 9 302, ,6 Fordringar på allmänheten och offentliga samfund , ,7 Fordringsbevis 1 624, ,7 Aktier och andelar , ,9 Derivatinstrument 896, ,0 Immateriella tillgångar 186,5 161,4 Materiella tillgångar 1 726, ,5 Övriga tillgångar 31,7 63,4 Resultatregleringar 781,7 603,0 Latenta skattefordringar 19,5 16,6 SUMMA AKTIVA , ,8 PASSIVA Skulder till kreditinstitut och centralbanker 8 725, ,3 Skulder till allmänheten och offentliga samfund , ,2 Derivatinstrument 0,0 0,0 Övriga skulder 983,2 978,3 Resultatregleringar 392,6 534,9 Latenta skatteskulder 359,0 353,7 Ackumulerade bokslutsdispositioner 5 192, ,3 Grundkapital 1,0 1,0 Övriga bundna fonder 7 863, ,7 Fria fonder 180,8 180,8 Balanserad vinst 6 693, ,6 Räkenskapsperiodens vinst 498,9 350,1 SUMMA PASSIVA , ,8 Försiktig uppgång på bostadslånemarknaden under 2015 Efter 2014 års nedåtgående trend på bostadslånemarknaden i Finland, svängde siffrorna försiktigt uppåt under Under tiden januari - november 2015 hade det lyfts bostadslån för 15,2 miljarder när det motsvarande period 2014 var 13,9 miljarder, en årsökning med 8,5 %. År 2016 kan bli utmanande då det gäller bostadslån. En ny lag träder i kraft Enligt lagen kan maximal belåningsgrad för ett bostadslån vara högst 90 % av det verkliga värdet av säkerheterna och för köp av första bostad högst 95 %. Kommer den här lagen att drabba den redan utsatta byggbranschen och nybyggnationen minskar, eller kommer första halvåret 2016 att bli en aktiv period för bankerna och byggarna? Den mest använda referensräntan, 12 månaders euribor, har fortsatt att sjunka och vid årets slut var den 0,06 %. Om vi ser vi i backspegeln och blickar tillbaka till 2008 innan finanskrisen slog till, noterades 12 månaders euribor på 5,39 %. Sänkningen gynnar givetvis låntagarna. Vid en jämn lånebetalningsrat fördelas beloppet mellan amortering och ränta. Med låga referensräntor förflyttas en allt större del över till amorteringen och lånet kortas av snabbare. Utlåningen ökar Resultatet av vår medvetna linje om service som överträffar kundens förväntningar bär frukt. I sparbanksgruppen är vi på tredje plats när det gäller den procentuella ökningen av nya kunder. Merparten av våra nya kunder är bostadslånekunder som väljer oss tack vare prissättning, tillgänglighet och den personliga servicen. Utlåningens nettoökning 2015 var 2,62 % eller 3,6 miljoner euro. Per har Kvevlax Sparbank lånat ut 143,8 miljoner euro åt sina kunder. De privata hushållen är fortfarande Kvevlax Sparbanks största kreditgrupp med 75 % av lånestocken, företagens andel har ökat till 18 % medan jordbrukarnas andel av lånestocken har minskat till 7 %. Euron som saknas De kunder som skall köpa en bostad kommer att krävas på 10 % egenfinansiering eller 5 % om det är första bostaden. Sparbankernas mission är att främja kundernas sparande. Tack vare långsiktiga mål är sparandet inte främmande för våra kunder Utlåning 2015 och en märkbar ökning av BSP-konton har noterats även hos oss. BSP (bostadssparpremie) är ett bra sätt att vara förberedd på ett framtida bostadsköp. Också kunder med lån bör bygga en buffert åt sig med tanke på oförutsedda händelser. Genom att redan då låneamorteringarna beräknas samtidigt räkna med en viss summa per månad i kategorin sparande, klarar hushållet bättre av olika ekonomiska överraskningar. Robert Laukkonen kontorschef 4 Kvevlax Sparbank Årsberättelse Kvevlax Sparbank Årsberättelse 5

4 Spara och placera År 2015 innebar fortsatta utmaningar för sparare och placerare. Orsakerna till detta är flera. Bland annat har räntorna fortsättningsvis under hela året legat på en rekordlåg nivå. Inga räntehöjningar förväntas heller inom en nära framtid. Grekland gjorde marknaderna och placerarna oroliga i början av sommaren. Skulle Grekland klara av att uppfylla de krav som långivarna ställt på landet i fråga om reformer, besparingar och privatiseringar? Man spekulerade till och med om Greklands utträde ur euron. Kina har haft en fantastisk tillväxt och fungerat som en drivmotor för världsekonomin. I augusti var det dags för Kina att kraftigt devalvera sin valuta på grund av en betydligt mindre tillväxttakt och skrämma aktiebörserna världen över. Kina har en stor outnyttjad kapacitet inom tillverkningsindustrin och försöker nu styra tillväxten att bli mera tjänste- och servicedriven på den inhemska marknaden samtidigt som man genom nedskrivningen av sin valuta försöker stöda sin exportindustri. Den penningpolitik som Europeiska Centralbanken samt Federal Reserv i USA har utövat genom låga styrräntor och likviditetsökande åtgärder genom stöduppköp av obligationer på marknaden har hållit uppe aktiemarknaderna och gjort att placerare, i avsaknad av goda ränteavkastningar, gett sig in på den riskutsatta aktiemarknaden. I december gjorde dock Federal Reserv en första räntehöjning då den amerikanska ekonomin visat en god utveckling. Men även positiva signaler har kunnat skönjas när det gäller de europeiska företagens resultat och förväntningar. Många faktorer inverkar dock på hur utvecklingen framöver tar sig form och Europeiska Centralbanken håller hela tiden sitt vakande öga på marknaden och gör nödvändiga justeringar i den mån verktygen tillåter. Kvevlax Sparbanks mångsidiga utbud av spar- och placerings produkter består av ett stort antal fonder, sparförsäkringar, placeringsobligationer, aktiedepositioner och kapitalförvaltning och har gett våra kunder alternativ till de vanliga depositionerna, förutsatt att man varit beredd att ta steget från enbart kontoplaceringar. Allt fler kunder har också provat nya spar- och placeringsalternativ. Detta kunde också konstateras som en tydlig ökning i volymerna på direkta fondteckningar som låg på drygt 2,2 miljoner euro och fondplaceringar via sparförsäkringar som uppgick till 1,5 miljoner euro. Kapitalförvaltning för privat- och företagskunder, som nu funnits i bankens tjänsteutbud i snart två år, ökar också sakta men säkert volymerna. Inlåning 2015 Så sparar Finland: tron på egna ekonomin har förstärkts Undersökningen Så sparar Finland som genomfördes för sjätte gången under tiden septemper-oktober 2015, visar att största delen av konsumenterna tror att deras egen ekonomi kommer att utvecklas i positiv riktning eller hållas på samma nivå som tidigare. På undersökningen som utfördes av Sparbanksgruppen svarade finländare som fyllt 14 år. En överlägsen majoritet (84 %) av dem som svarade säger att de kan spara åtminstone en aning. Spararnas andel har ökat klart jämfört med föregående år. Då var det bara 70 % som sparade. Också ivern att spara mera har ökat jämfört med i fjol. Nu tänker över en tredjedel (35,5 %) av dem som svarade spara mera det kommande året. Det här är 6,5 procentenheter mera än i fjol. Som sparare är finländarna väldigt försiktiga och vill ha trygghet. Allmänna orsaker till att spara är behovet av trygghet inför sämre tider (42,2 %) och pensionstiden (13,7 %). Andra orsaker att spara är bl.a. önskan att bli förmögnare och förverkliga sina drömmar. De populäraste sätten att spara är sparkonto och fondplaceringar. Av dem som svarade har 17 % en frivillig pensionsförsäkring och 15 % har börsaktier. När man ser på hur folk planerar sin egen ekonomi har det inte skett några betydande förändringar jämfört med resultaten i fjol. Johan Smeds placeringschef Hanna Rintamäki Inte utan min syster Nytt år - nya utmaningar och nya möjligheter. Det brukar vara tankegångarna hos många efter årsskiftet. För en friidrottare är dock träningssäsongen sedan flera månader tillbaka i full gång och många förbereder sig för tillfället inför årets inomhustävlingar. Målsättningarna för sommaren 2016 är spikade sedan länge och eliten finslipar formen för OS i Rio de Janeiro. Vilken härlig idrottssommar vi har att se fram emot! Min egen träningssäsong har inte kommit igång så bra som den brukar av olika anledningar. Sedan mina fyra år i Vörå Idrottsgymnasium är jag van att prioritera idrotten först och allt som har med studier att göra senare, något som dock inte var möjligt under höstterminen och som givit upphov till en hel del stress och prestationsångest. Under ett veckoslut på träningsläger hade jag därtill oturen att smittas av magsjuka, vilket jag nu en vecka senare fortfarande håller på att återhämta mig från. Men motgångar härdar ju och sällan går någon från klarhet till klarhet. Därför kan jag nu ansluta mig till den skara som efter årsskiftet blickar framåt med entusiasm och motivation att ta tag i sina liv och förändra sig själva. Under vårterminen skall jag återgå till det normala antalet träningspass per vecka och börja fokusera på tävlingssäsongen, samtidigt som jag skriver min kandidatavhandling i miljöbiologi vid sidan av. Prioriteringarna i rätt ordningsföljd igen med andra ord. Kvevlax Sparbank har varit min samarbetspartner sedan år 2011 då jag för första gången tävlade med inte bara IF Femmans logo tryckt på tävlingsdräkten. En individuell idrottare har det betydligt svårare att hitta sponsorer än utövare av lagsport och jag är därför mycket tacksam för det stöd jag fått av mina samarbetspartners under dessa år. Ekonomiskt stöd underlättar en helhjärtad idrottssatsning enormt mycket och ger möjligheter till en mera högklassig träning, till exempel genom utlandsläger på varmare breddgrader under vinterhalvåret. I år har även min lillasyster Emma skrivit avtal med Kvevlax Sparbank. Hon har ihärdigt jobbat sig uppåt i statistiken och tillhör nu top-15 bland diskusdamerna i landet, får själv snart börja se upp så att hon inte kastar förbi mig. I egenskap av storasyster gläder jag mig dock över hennes framgångar och beundrar hennes stora träningsmotivation. Syrran är dessutom ett stort stöd på och utanför sportplanen, en rolig träningskompis och en av mina bästa vänner. Det skall bli intressant att se vad denna sommar medför oss båda, vi har våra respektive målsättningar klara och siktar på att befästa vår inofficiella status som Finlands bästa diskuskastande syskonpar! 6 Kvevlax Sparbank Årsberättelse Kvevlax Sparbank Årsberättelse 7

5 Hänt under året För Sparbankernas kunder blev bankärendena ännu enklare när bankens förnyade mobilapp togs i bruk i april Appen kan laddas ner från den egna mobilens appbutik. På sportlovet besökte vi Vörå skidcentrum och Öjberget tillsammans med vår maskot Osmo och skidåkaren Victor Lövdahl. På världsspardagen bjöds våra kunder på kaffe och bakelse. Björn West valdes till ny ordförande för styrelsen i Kvevlax Sparbank. Richard Bondén är från och med anställd som kundrådgivare på lånesidan. Åsa Svan och Robin Saarikko började under hösten som vikarierande kundrådgivare. Vid principalernas höstmöte avtackades Alf Burman och Birgitta Vikström för många år som principaler. På världsspardagen donerade vi 1,50 /kund till Röda Korset. En check på 721,50 överlämnades åt Röda Korsets representant Ricky Berglund. Vi inledde år 2015 med att skapa en egen Facebooksida. Betalar du redan kontaktlöst? Beställ ett nytt kort med denna praktiska egenskap. Nya principaler välkomnades på principalernas vårmöte. På bilden Anneli Östman, Paula Bodbacka och Roland Villför. Vid höstmötet fick Britta Nord förtjänsttecken för 30 år i tjänst, Maj-Britt Källberg och Marita Furunäs förtjänsttecken för 40 år i tjänst. I februari medverkade vi på Placeringsmässan i Vasa Stadshus. På bilden Johan Smeds, Pia Utriainen, Johan Hamström från Sb-fondbolag och Linda Holm. I september besökte vi Seniorernas Friskvårdsdag i Botniahallen. Under hösten fick vi ytterligare en färg på våra sparelefanter, här är den traditionella gröna och den nya turkosa sparelefanten på bild. I december tilldelades Christel Knuts ett förtjänsttecken för 40 år i tjänst inom Sparbanksgruppen.

6 Personalen PRINCIPALER Jan-Ola Åkerholm, ordförande Annika Karlais, viceordförande Mandatperiod Jenny Löfqvist, biträdande direktör, blev i oktober 2015 mamma till Leo. Peter Bergfors, entreprenör, Västerhankmo Alf Burman, försäljare, Koskö Anna Häggblom, företagare, Komossa Annika Karlais, avdelningssekr., Kvevlax Jan Lindén, tekniker, Köklot Maria Norrgård, inköpare, Petsmo Jens Nybäck, ingenjör, Kvevlax Nina Nygård, EM, Västerhankmo Lars-Erik Nässlin, jordbrukare, Kvevlax Göran Paro, ingenjör, Vallvik Stefan Pellas, jaktchef, Tottesund Birgitta Wikström, barnskötare, Kvevlax Jan-Ola Åkerholm, sektionschef, Petsmo Kvevlax - Maxmo - Petsmo Pia Norrman, Christel Knuts, Maj-Britt Källberg, Marita Furunäs, Linda Holm, Johan Smeds, Robert Laukkonen, Jessica Burman, Cecilia Ruotsala. Mona Glasberg, Peter Finne, Caroline Rönnqvist, Richard Bondén, Bernice Ekqvist, Els-Beth Ståhl, Britta Nord. Vasa Carina Sainio, Pia Utriainen, Leena Örndahl, Terese Lerbacka. Robin Saarikko, Thomas Lindholm, Åsa Svan. Övriga anställda Johanna Storm, kokerska Kvevlax Monica Möller, städerska Maxmo Fast Ab Bankborg Fast Ab Kvevlax Affärshus och Fast Ab Kvevlax Konvaljen Per-Johan Ingo, gårdskarl STYRELSE Ordförande Björn West, EM, Vasa Viceordförande Anita Sundman, PM, EM, Österhankmo Medlemmar Bjarne Wiik, agrolog, Södra Vassor Jan Ekman, EM, Kvevlax Camilla Nordling, merkonom, Maxmo Niklas Granö, juris magister, Jungsund Mandatperiod Jan Heir, verkstadsmekaniker, Vassor Andreas Knutar, ingenjör, Maxmo Ingemar Nylund, ingenjör, Kuni Peter Nygård, advokat, Vasa Åsa Näsman, närvårdare, Västerhankmo Susann Rabb, agrolog, Södra Vassor Mikael Smedman, företagare, Kvevlax Åsa Svan, restonom, Kvevlax Marja Söderlund, eftiskoordinator, Kvevlax Christian Westeråker, inköpschef, Kvevlax Gun Vingård, sjukskötare, Österhankmo Monika Wiklund, kontorist, Österhankmo Mandatperiod Marcus Beijar, politisk sakkunnig, Karperö Stig Beijar, företagare, Vassor Ann-Marie Berglund, försäljare, Kärklax Paula Bodbacka, office manager, Kvevlax Tua Herrgård, företagare, Vasa Mats Lövdahl, ingenjör, Petsmo Anna Pensar, utvecklingsledare, Kvevlax Stefan Söderholm, el-ingenjör, Österhankmo Pernilla Vikström, barnmorska, Kuni Roland Villför, lärare, Smedsby Johan Wasberg, forstingenjör, Vallvik Carola Österberg, vårdare, Koskö Anneli Östman, laboratorieskötare, Maxmo Hedersprincipaler Anna-Lisa Casén Ingmar Härtull 10 Kvevlax Sparbank Årsberättelse

7 Kontorsinformation Huvudkontoret i Kvevlax Öppet: måndag 9:30-17:00 tisdag-fredag 9:30-16:30 Adress: Kvevlaxvägen KVEVLAX Tfn Fax OTTO. -automat Kvevlaxvägen 1 Kontanter dygnet runt! Kontoret i Vasa Öppet: måndag 9:30-17:00 tisdag-fredag 9:30-16:30 Adress: Handelsesplanaden VASA Tfn Fax Kontoret i Maxmo Även posttjänster och receptfria mediciner Öppet: måndag 9:30-17:00 tisdag-fredag 9:30-16:30 lunchstängt 12:00-12:30 Adress: Maxmovägen MAXMO Tfn Fax Kontoret i Petsmo Öppet: tisdag 9:00-16:00 Adress: Sipposvägen PETSMO Tfn Kvevlax Sparbanks officiella årsredovisning 2015 finns på bankens hemsida Den kan också fås från huvudkontoret. KTMP Group, Korsholm 2016

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG

RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG 524 Nr 151 Bilaga I RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG RESULTATRÄKNING Provisionsintäkter Förvaltningsarvoden - Återburna förvaltningsarvoden Teckningsprovisioner Inlösningsprovisioner

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2004 Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2004 Innehåll Pressmeddelande: Stark tillväxt bibehållen lönsamhet...... 3 Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning.... 7 Resultat per kvartal...

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER

FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER tills vidare 1 (7) Till depositionsbankerna Till depositionsbankernas holdingsammanslutningar Till centralinstitut som avses i andelsbankslagen FÖRESKRIFT OM DELÅRSRAPPORT I DEPOSITIONSBANKER Finansinspektionen

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT VD-översikt Året 2015 Aktia satsar på tillväxt Utsikter och planer inför 2016 2 Svag tillväxt i Finland framöver 0,6 0,9 3 Konkurrenskraften fortsättningsvis ett problem

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2017

Delårsrapport Januari juni 2017 Januari juni 2017 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2017. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2017.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare

Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare Finansiering och försäkring 2016 Värdepappersföretag 2016, 1:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare Under första kvartalet år 2016 var värdepappersföretagens rörelsevinst 20

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia

Aktia Sparbank Abp. Delårsrapport 1.1-30.6.2006. Aktia Aktia Sparbank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2006 Aktia Innehåll Delårsrapport...... 4 Resultaträkning... 8 Balansräkning.... 9 Beräkningsgrunderna för nyckeltalen... 11 Noter till balansräkningen för år

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april juni jämfört med året innan

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april juni jämfört med året innan Finansiering och försäkring 2015 Värdepappersföretag 2015, 2:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under apriljuni jämfört med året innan Under andra kvartalet 2015 var värdepappersföretagens

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 -

Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - Delårsrapport 2008 januari - juni - 1 - DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januari mars jämfört med året innan

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januari mars jämfört med året innan Finansiering och försäkring 2015 Värdepappersföretag 2015, 1:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januarimars jämfört med året innan Under första kvartalet år 2015 var värdepappersföretagens

Läs mer