FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN

2 Övergripande del...3 Kommunstyrelsens ordförarde...3 Kommundirektören kommenterar...4 Viktiga händelser under året...5 Femårsöversikt...6 Vad kostar det?...7 Förvaltningsberättelse...8 Vision och måluppfyllelse...9 Sammanfattning Framtidsbedömning...12 Omvärldsanalys...14 Finansiell analys för kommunen...15 Driftredovisning och investeringsredovisning...21 Resultaträkning kommunen...22 Kassaflödesanalys kommunen...22 Balansräkning- kommunen...23 Noter - kommunen...24 Tillämpade redovisningsprinciper...28 Personalekonomisk redovisning...38 Miljöbokslut...42 Välfärdsbokslut...48 Nämndernas verksamhetsberättelser...52 Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltning...53 Kommunstyrelsen, Teknisk förvaltning...60 Kommunstyrelsen, Serviceförvaltning...68 Kultur- och fritidsnämnden...73 Miljö- och samhällsnämnden...77 Barn- och utbildningsnämden...82 Vård- och omsorgsnämnden...86 Socialnämnden...96 Arvodesnämnd...99 Överförmyndaren Valnämnd Revisionsberättelse Sammanställd redovisning...30 Förvaltningsberättelse koncernen...30 Resultaträkning koncernen...35 Kassaflödesanalys - koncernen...35 Balansräkning koncernen...36 Noter koncernen...37 Segling i Vinterstaden

3 ÖVERGRIPANDE DEL Ordning och reda på både ekonomi och verksamhet Vi har en tydlig politisk ledning, en kompetent personal och välskötta bolag, som alla bidrar till att Östersunds kommunkoncern redovisar den högsta vinsten någonsin, minskar låneskulden, förbättrar soliditeten och finansnettot. Så skrev jag i 2005 års bokslut och jag kan upprepa varje ord även för Det kanske inte är unikt, men jag är väldigt glad över att kunna säga samma sak i år. Den mycket medvetna mål- och styrkedjan ger ekonomisk kontroll och budgetdisciplin. Genom ständig uppföljning av vad som sker i förhållande till de mål som beslutats kan vi också försäkra oss om att beslut leder till önskat resultat. Vi tillåter ingen att glömma att vi arbetar på uppdrag av skattebetalarna i Östersunds kommun. Jag har ibland citerat den gamle svenske finansministern Ernst Wigforss: Varje felaktigt använd skattekrona är en stöld från skattebetalarna. Det är ett sätt att beskriva vilket uppdrag vi alla har oavsett om vi är förtroendevalda eller anställda. För att ytterligare skärpa upp våra rutiner och fokusera på kvalitet är vi med i tävlingen årets kvalitetskommun. Bara genom att försöka bli nominerad och sträva efter den utnämningen blir vi en bättre kommun och vi ser framgångar inte bara i en god ekonomi utan också en hög kvalitet. Omställningen efter försvarsbeslutet, från garnisonsstad till en modern tjänste- och utbildningsstad, har präglat också Genom en snabb process och ett flexibelt arbetssätt har vi tagit tillvara den dynamik och optimism som växt fram och vi har stimulerat tillväxten genom aktiva politiska beslut. Vår medvetna strävan att stimulera partnerskap mellan det offentliga, det privata och den tredje sektorn har burit frukt. Det är många som vill vara med och utveckla Östersund, öka attraktionskraften och bidra till samhällsutvecklingen. Det finns skäl att tacka många för att det går bra för både Östersund och Östersunds kommun. Inte minst alla företag och företagare, alla som arbetar ideellt i föreningar, alla anställda i kommunen och de folkvalda i kommunfullmäktige. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Jens Nilsson Kommunstyrelsens ordförande 3ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006

4 ÖVERGRIPANDE DEL Ett fantastiskt bra resultat! 4ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006 Östersunds kommun har gjort sitt bästa resultat någonsin genom ett överskott på 142 mkr. Det är främst högre skatteintäkter och vissa engångseffekter som förklarar huvuddelen av resultatet. Men även styrelser och nämnder redovisar stora överskott med sammanlagt 36 mkr. Resultatet innebär att kommunens mål om god ekonomisk hushållning är uppfyllt. Hela årets resultat föreslås avsättas till pensionsfond för att trygga de anställdas framtida pensioner. Utöver att resultatet är glädjande så är det särskilt roligt att kommunens nämnder och verksamhet nu kan fokusera inte enbart på de ekonomiska målen utan också på verksamhetsutveckling och kvalitetsfrågor. De ekonomiska resultaten för nämnderna skapar förutsättningar för arbete med kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling. Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med behovbemanning, vårdkedjan samt arbetet med chefernas arbetsmiljö är ett bra exempel, utvecklingspedagogernas förändringsarbete och språkprojektet inom barn och utbildningsförvaltningen är andra goda exempel. Socialförvaltningens bostadssociala verksamhet ett tredje exempel. Andra förvaltningar redovisar ytterligare strategiska utvecklingsområden som man avser arbeta med i framtiden. Det händer mycket i verksamheten! Genom avsättningen till pensioner belastar vi inte framtida generationer att betala det som hör till dagens kostnader. Men det finns naturligtvis också orosmoln; kostnaderna för verksamheterna ökar mer än intäkterna. Det finns en osäkerhet hur framtida arbetsmarknadspolitiska åtgärder slår mot kommunernas ekonomi. Omställningsarbetet hoppas vi skall kunna fullföljas med positiva följdeffekter för den privata sektorn men här finns naturligtvis en osäkerhet. Vi lever i en föränderlig värld och kommunen, liksom företag och enskilda måste hantera förändringarna konstruktivt och positivt. Sjukfrånvaron har minskat men är fortfarande för hög. Vi vill nå bättre resultat! Andelen långtidssjuka är oförändrad men det är viktigt komma ihåg; drygt 60 % av den kommunala personalen är sjuka mindre än 5 arbetsdagar per år! En särskild kommungemensam arbetsgrupp; Drivkraftsgruppen, arbetar nu med konkreta åtgärder för att förbättra sjukfrånvaro och arbetsmiljö. Inom ramen för Ledarprogrammet för kommunens chefer genomförs ett omfattande förändringsarbete för att åstadkomma en rimlig arbetssituation för kommunens chefer och därmed möjliggöra för cheferna att stötta sin personal ännu bättre. Kommunen söker nu för att bli årets Kvalitetskommun och Årets ungdomskommun. Dessutom har antagits strategier för ett socialt hållbart Östersund samt för att utveckla partnerskapet med idrottsrörelsen. Vi är nära en miljöcertifiering av hela kommunens verksamhet. Genom nära samarbete med näringsliv, studentkår, ungdomsråd, universitet och föreningsliv arbetar vi gemensamt för att utveckla kommunen. Arbetet med nytt Tillväxtprogram, en ny kommunövergripande översiktsplan och revideringen av Agenda 21-dokumentet är delar av det förändringsarbete som pågår och som påverkar såväl oss anställda i kommunen som våra medborgare. Inför det kommande året är det alltså ingen brist på utmaningar! I det arbetet behöver vi allas medverkan. Skall vi klara framtidens utmaningar krävs en stark framtidstro, stöd till eldsjälar och entreprenörer, samverkan mellan offentlig och privat verksamhet och en lokal förankring hos medarbetare och medborgare. I det arbetet behövs vi alla! Tack för en mycket god insats 2006! Bengt Marsh Kommundirektör

5 ÖVERGRIPANDE DEL Viktiga händelser under året Genombrott i hela Europa för REVES* arbete med socialt hållbara regioner Valresultatet i september resulterade i majoritet för socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet Intensivt omställningsarbete med anledning av Riksdagens beslut om nedläggning av samtliga militära förband inom kommunen information till försvarsmaktanställda och länets näringsliv biträda de statliga myndigheterna vid deras omlokalisering genom information till de statliga myndigheternas personal om möjligheter till boende, arbete för medflyttande, fritid och rekreation m.m. satsning på utbildning och forskning till Mittuniversitetet fysisk översiktsplan klar för Stadsdel Norr och Fyrvalla och planering för F4 och Storsjöstrand har påbörjats Ny stadsdel byggs, Stadsdel Norr, och kommunen har träffat överenskommelse om partnerskap Kommunalt engagemang tillsammans med näringslivet och idrottsrörelsen inför byggande av en ny evenemangs- och fotbollsarena i Stadsdel Norr Markförvärv av Fortifikationsverket ( f d militärmark) Beslut om etablering av en Kriminalvårdsanstalt i Östersund 7 nya förskoleavdelningar har öppnats under året i Lit, Marieby och på Campus Nybyggnad av biogasanläggning i Göviken pågår och upphandling av biogasbilar har genomförts Tavelbäckskolan har erhållit miljöcertifiering enligt Grön flagg Storsjöskolan har startat hörselspår för elever med hörselskador Frösö IF har byggt konstgräsplaner på Lövsta IP med stöd av kommunen Enduro VM, Word Cup skidskytte, Östersunds Cup i handboll, Storsjöcupen i fotboll, Trupp-Cupen i gymnastik samt fortsatta investeringar vid Östersunds Skidstadion som en förberedelse och anpassning inför VM i skidskytte 2008 Nya regler för tomtkön har fastställts Ombyggnad av Bangårdsgatan/Nedre Vattugatan och fortsatt planering ombyggnad av Sjötorget Projektering har påbörjats av ett nytt äldreboende med placering i Torvalla Byggande av äldreboende i Hornsberg på Frösön Metoder för planering och uppföljning av hemtjänsten infört i hela organisationen (behov-bemanning) som ett led att effektivisera verksamheten Förbättring av vårdkedjan för att hålla nere kostnaderna Förändring av taxan för serviceinsatser till timtaxa för servicetjänster inom vård & omsorg Upphandling av hemtjänstområdet Blomängen och det särskilda boendet Skogsgläntan har genomförts Samarbetsavtal har upprättats med Östersundsbostäder och ett team har inrättats som ska stödja personer med problem i boendet och samtidigt psykisk sjukdom Enheten Städ inom serviceförvaltningen har effektiviserat lokalstädning och sänkt kostnaderna för kommunen med 5 mkr Nytt samarbetsavtal och upphandlingspolicy med Bergs, Härjedalens, Krokoms och Åres kommuner har utarbetats Kommunikationsplattform antagen av fullmäktige och arbetet med att förbättra hemsidan har påbörjats Förberedelser för granskning av kommunen inför att klara en certifiering enligt ISO och en EMASregistrering Förberedelser inför ansökan om Årets kvalitetskommun 2007 och Årets Studentstad ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006 *Europeiskt nätverk; grundtanken är att skapa fungerande samarbeten mellan offentliga och ideella organisationer. Nyckelbegreppen är lokal utveckling/aktivt medborgarskap, jämställdhet, social integrering och hållbar utveckling

6 ÖVERGRIPANDE DEL Femårsöversikt 6ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006 Resultaträkningar (Mkr) Verksamhetens intäkter 722,5 687,6 699,6 685,0 689,0 Verksamhetens kostnader , , , , ,6 Avskrivningar -106,7-104,9-108,3-110,4-107,7 Jämförelsestörande poster 11,0 8,0 15,1-8,2 0,0 Verksamhetens nettokostnader 2 288, , , , ,3 Skatteintäkter 2 069, , , , ,5 Generella statsbidrag och utjämning 338,6 308,1 229,0 225,9 221,2 Finansiella nettointäkter, koncernbolag 11,4 13,6 14,0 11,4-2,0 Finansiella intäkter 13,2 9,6 7,1 2,7 6,1 Finansiella kostnader -2,3-4,6-6,3-8,3-9,3 Resultat före extraordinära poster 142,2 66,2 50,2 36,9 21,2 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0-10,0 ÅRETS RESULTAT 142,2 66,2 50,2 36,9 11,2 Balansräkningar (Mkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 303, , , , ,0 Maskiner och inventarier 137,8 122,6 134,3 144,9 164,5 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 941,5 921,0 910,1 904,3 904,4 Aktier och andelar 86,8 91,5 92,2 93,4 94,7 Summa anläggningstillgångar 2 470, , , , ,6 Omsättningstillgångar Förråd 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 Kortfristiga fordringar 218,6 117,6 103,3 104,8 134,3 Kortfristiga placeringar 0 100,0 50,8 50,0 100,2 Kassa och bank 115,9 125,2 139,4 108,9 37,3 Summa omsättningstillgångar 335,7 344,2 294,9 265,2 273,3 Summa tillgångar 2 805, , , , ,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital, 2 120, , , , ,8 varav årets resultat 142,2 66,2 50,2 36,9 11,2 Avsättningar Avsättningar för pensioner 59,2 56,9 42,0 32,9 24,9 Andra avsättningar 53,5 53,5 54,1 37,9 98,5 Skulder Långfristiga skulder 0 63,2 120,0 170,0 176,0 Kortfristiga skulder 430,8 414,6 396,9 405,9 432,7 Summa skulder och eget kapital/avsättningar 2 805, , , , ,9 Befolkning

7 ÖVERGRIPANDE DEL Vad kostar det? Antal elever/ Kostnad, Antal elever/ Kostnad, personer/ kr personer/ kr besökare 1 ) besökare 1 ) Grundskoleplats Gymnasieplats, ex gymnasiesärskola Förskoleplats i egen regi varav föräldraavgift varav kommunens kostnad Fritidshemsplats i egen regi varav föräldraavgift varav kommunens kostnad Plats i äldreboende ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006 Plats i boende enligt LSS Plats i daglig verksamhet enligt LSS Besök på Storsjöbadet , ,33 varav genomsnittlig avgift 57,32 50,62 varav försäljning m m 3,32 3,31 varav kommunens kostnad 34,96 28,40 1 )Antalsuppgifterna avviker från antalsuppgifterna i nämndernas verksamhetsberättelser p.g.a. att mättidpunkterna är olika.

8 8ÅRSEREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision och måluppfyllelse Utifrån den övergripande visionen och kvalitetspolicyn formuleras inriktningsmål i kommunfullmäktiges planer för kultur, trafik, socialtjänsten, skolan, idrott och vård och omsorg. Nämnderna formulerar därefter effektmål i årsbudget. Effektmålen följs upp tre gånger per år och en redovisning totalt för hela kommunen redovisas i bokslutet som visar om målen är uppfyllda, delvis uppfyllda eller inte uppfyllda. Måluppfyllelsen är en del i verksamhetens resultat. God ekonomisk hushållning Kommunen har fastställt en styrmodell för hur verksamheten ska styras och följas upp. Kommunen arbetar utifrån en övergripande styrmodell som innebär att formulera mål fördela resurser följa upp och utvärdera utkräva ansvar. En mer detaljerad mål- och styrkedja är antagen i kommunfullmäktige och beskriver hur nämnder och förvaltningar ska arbeta på ett målinriktat och systematiskt sätt. Styrmodellen innebär att fullmäktige tilldelar nämnderna ekonomiska ramar och fastställer inriktningsmål, nämnderna föreslår effektmål som ryms inom tilldelad ram och förvaltningarna upprättar handlingsplaner, genomför uppföljningar och utvärderingar. Nämnderna analyserar och redovisar över-/underskott och måluppfyllelse tre gånger per år till kommunfullmäktige. Detta för att säkra kvalitetsarbetet med ständiga förbättringar och god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv är enligt kommunens syn, att arbeta enligt den antagna styrmodellen med mål och måluppfyllelse avseende såväl ekonomi som verksamhet. En väsentlig del i god ekonomisk hushållning är att ha en buffert för oförutsedda händelser och avsättning till och värdesäkring av pensionsfonden. Se även avsnitt Finansiell analys. 9ÅRSEREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2006 Måluppfyllelse verksamhet och resursanvändning Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Måluppfyllelse Resursanvändning totalt verksamhet miljö personal ekonomi Kommunstyrelse - kommunledningsförvaltningen 64 % 71 % 83 % 40 % 89,0% - Teknisk förvaltning 60 % 100 % 44 % 75 % - - Serviceförvaltningen 86 % 80 % 75 % 100 % - Socialnämnd 79 % 80 % 100 % 60 % 98,0% Barn- och utbildningsnämnd 69 % 86 % 0 % 60 % 99,7% Vård- och omsorgsnämnd 64 % 50 % 100 % 60 % 99,4% Miljö- och samhällsnämnd 62 % 71 % 100 % 0 % 100,2% Kultur- och fritidsnämnd 82 % 63 % 100 % - 99,2% Totalt hela kommunen 70 % 75 % 75 % 59 % Måluppfyllelse ekonomi Finansiellt mål Måluppfyllelse God ekonomisk hushållning med minst 40 Mkr i överskott. Överskott 142 Mkr.

10 ÅRSEREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN Kvalitetsarbetet Syftet med den av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicyn är att skapa en gemensam grund för kvalitetsarbetet i kommunen. Kvalitetspolicyn består av fyra kommungemensamma kvalitetsdimensioner: tillgång/tillgänglighet, kompetens, inflytande och bemötande. Policyn är styrande för andra kommunala styrdokument. I kommunens kvalitetsarbete ingår att följa upp och utvärdera verksamheten som ett led i arbetet med ständiga förbättringar. Kommunfullmäktiges utvärdering av nämnderna fullmäktige fastställer inriktningsmål för verksamheten, målen följs upp 3 gånger per år och utvärdering sker med rapport till fullmäktige en gång per år. Under 2006 har kvalitetsdimensionen KOMPETENS utvärderats av alla nämnder med även andra generella områden har följts upp såsom arbetet med jämställdhet, barnkonventionen, integration samt internationaliseringen. Samtliga nämnder betonar vikten av kompetensutveckling och att kompetens bedöms ur ett brukar- eller medborgarperspektiv. Uppföljning av de generella områdena visar att samtliga nämnder har mer arbete att göra. Utvärderingarna redovisas i berörda nämnder och ligger till grund för nämndernas handlingsplaner och beslut om åtgärder för att utveckla sitt kvalitetsarbete. Beröm/ klagomål systemet är nu infört i kommunens samtliga förvaltningar. Det finns nu möjligheter för brukare/ invånare att lämna beröm eller klagomål via kommunens hemsida eller skriftligt via en folder. Redovisning av inkomna klagomål/beröm är systematiserade utifrån kvalitetsdimensionerna och redovisning av antal och typ av beröm/klagomål sker i budgetuppföljningen. Servicedeklarationer kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2006 att införa ett system med servicedeklarationer. Detta innebär att kommunen beskriver vad brukare och medborgare kan förvänta sig när man nyttjar kommunala tjänster. En inventering gjordes under hösten 2006 över vilka servicedeklarationer kommunen har idag och under våren 2007 inriktas arbetet på att utforma kommungemensamma servicedeklarationer som sedan ska publiceras. Kvalitetspris kommunledningsgruppen har som en del i ledarprogrammet i december 2006 beslutat utreda att inrätta ett kommungemensamt kvalitetspris. Arbete pågår att ta fram kriterier och former för priset så att bedömningar kan göras på rättvisa grunder. Ett förslag kommer att presenteras under våren Kommunkompassen är en metod för att utvärdera och analysera kommunernas sätt att arbeta. Den analyserar en kommun utifrån samspelet mellan det politiska systemet, kommunens förmedling av tjänster, kommunens som arbetsplats och utvecklingen i lokalsamhället. Det är sättet att leda och styra organisationen och sättet att samspela inom organisationen som utvärderas. Utvärderingen görs av Sveriges kommuner och landsting. I oktober 2005 utvärderades Östersunds kommun och kommunen uppnådde ett bra resultat. Mot bakgrund av det goda resultatet beslutade kommunstyrelsen våren 2006 att ansöka om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun Ansökan lämnades in i oktober Det är 18 kommuner som ansökt om utmärkelsen. I april 2007 nomineras tre till fyra kommuner till utmärkelsen och i november utses den slutliga vinnaren. Miljöledningssystem kommunen har under flera år arbetat med att bygga upp ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO för att kvalitetssäkra miljöarbetet och att alla arbetar med ständiga förbättringar. Under 2006 har systemet förenklats och byggts om till en Miljöhandbok som finns på kommunens intranät och hemsida. I december 2006 påbörjade ett externt företag en granskning/revision av miljöledningssystemet och kommer att slutföra sin revision under De kommer att bedöma om kommunen ska bli certifierad enligt ISO och få en EMAS-registrering (EU:s motsvarighet till ISO).

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanfattning 2006 Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2006 med 142,2 Mkr. Det är 132,2 Mkr bättre än budget. Hela årets resultat avsätts till pensionsfond inom eget kapital. Förklaring till det stora överskottet är främst högre skatteintäkter än prognos och engångseffekt i form av sänkt pensionsskuld som en effekt av nytt pensionsavtal. Nämnder/förvaltningar redovisar ett överskott om 35,7 Mkr vilket är 3,0 Mkr bättre än prognosen i augusti. Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning om ett resultat på minst 40 Mkr är uppfyllt. Av verksamhetsmålen, inklusive mål för miljö och personal, är 70 % av målen uppfyllda. Sjukfrånvaron minskade under året med 0,2 % och uppgår vid 2006 års utgång till 10,2 %. De långa sjukfallen har däremot ökat med 2,2 % jämfört med Koncernen Östersunds kommun redovisade ett årsresultat uppgående till 224,6 Mkr. Det är 17,0 Mkr bättre än föregående år. Avstämning mot finansiella nyckeltal i budget I budget för 2006 finns ett antal finansiella nyckeltal/mått med mera redovisade. Nedan anges uppfyllelsen av nyckeltalen enligt bokslutet för Nyckeltal/mått etc Budget Bokslut Årets resultat 10,0 Mkr 142,2 Mkr Nettoinvesteringar 249,6 Mkr 195,5 Mkr Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar 227 % 180 % Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna 100 % 94 % Soliditet 78,7 % 80,9 % Sammanfattning av finansiell analys Resultat och kapacitet: Under 2006 tog kommunens löpande driftverksamhet inklusive avskrivningar och finansnetto i anspråk 94 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att kommunen hade 6 procentenheter lägre kostnader än intäkter och att ett positivt resultat på 142,2 Mkr redovisades. Samtliga investeringar, 202 Mkr har finansierats via internt skapat kassaflöde från driftverksamheten. Soliditeten uppgår till 80,6 %, vilket är en förstärkning från föregående år med 2,3 procentenheter. Förklaringar till förbättringen är dels positivt resultat, dels lösen av lån. Risk och kontroll: Den finansiella beredskapen på kort sikt bedöms vara tillfredställande. Inom de likvida medlen, 115 Mkr, finns emellertid för närvarande inte utrymme för den pensionsfond om 287 Mkr som redovisas inom eget kapital. Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 uppgår till Mkr och redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. För framtida utbetalningar på pensionsförpliktelser före 1998 har 287 Mkr avsatts som pensionsfond inom eget kapital. Borgensåtagandena är omfattande och uppgår till totalt Mkr, varav merparten, Mkr avser kommunens egna företag. Några risker för ytterligare infrianden bedöms i nuläget ej finnas för kommunens borgensåtaganden. Borgensåtagandena har sjunkit med 371 Mkr jämfört med föregående år. Uppföljning av internkontrollplaner har skett under året i enlighet med övergripande plan fastställd av kommunstyrelsen. Balanskrav och god ekonomisk hushållning Det positiva resultatet på 142,2 Mkr innebär att det lagstadgade balanskravet klarades. Resultatet innebär också att målet för god ekonomisk hushållning uppfylls. God ekonomisk hushållning enligt kommunens definition enligt budget 2006 är nämligen ett plusresultat på minst 40 Mkr. Resultatkravet på 40 Mkr ska inrymma en buffert för oförutsedda utgifter. Utifrån ett generationsperspektiv ska utrymme också finnas för avsättning till pensionsfonden för att på så sätt undvika framtida skattehöjningar för kommande utbetalningar. Värdesäkring av tidigare gjorda avsättningar för pensioner ska också ske. ÅRSEREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN

12 ÅRSEREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN Framtidsbedömning Den senaste femårsperioden har goda resultat redovisats med ett sammantaget resultat på 307 Mkr. God ekonomisk hushållning, d v s ett positivt resultat på minst 40 Mkr, har uppnåtts alla år utom ett. Av överskotten har 287 Mkr avsatts till pensionsfond för täckande av framtida utbetalningar av pensionsförpliktelser före De gjorda avsättningarna täcker därmed ca 22 % av pensionsförpliktelserna före Den ekonomiska planeringen de närmaste två åren visar dock inte på samma goda ekonomiska resultat. Dels innehåller budget 2007 kostnadsökningar med ca 8 % samtidigt som intäkterna endast ökar med 5 %. Skillnaden motsvarar ca 90 Mkr. I budgetkalkylerna för 2008 ser vi att prognosen för skatteintäkter försämras med ca 20 Mkr. Osäkerhet gäller för hur kommunen påverkas av skatteoch arbetsmarknadspolitik. En planerad ökning av antalet invånare i kommunen ger ökade skatteintäkter men det innebär också ökning av en del verksamhetskostnader. Balanskravet kommer att uppnås, men inte målet god ekonomisk hushållning. Pensionsavsättningar kommer därför inte att budgeteras i samma omfattning som avsättningar kunnat ske de senaste åren. Kommunkoncernens resultat visar att kommunen har en väl fungerande styrning. Utvecklingsinsatser kommer att ske för att ytterligare utveckla resultat och produktivitetsanalyser inklusive aktiv benchmarking. Detta förutsätts förbättra möjligheterna att bedriva kommunal verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSEREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN

14 Omvärldsanalys ÅRSEREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN Stark svensk tillväxt Inte sedan 1999 har BNP-ökningen varit större än under Bakom ökningen står kraftiga investeringar från näringslivet och stor konsumtion från privata konsumenter. Sveriges BNP ökade med 4,4 procent under fjolåret. Med undantag för 1999 är ökningen den största sedan Det visar nationalräkenskaperna från SCB. Det fjärde kvartalet var ökningen 4,7 procent jämfört med samma kvartal året innan. Den starka konjunkturtillväxten är en bidragande orsak till att skatteintäkterna blev väsentligt högre än budgeterat. Hushållens konsumtion ökade med 2,8 procent under fjolåret. Investeringar från näringslivet växte också kraftigt. De fasta bruttoinvesteringarna ökade med 8,2 procent. Den största ökningen under senare delen av året bestod i investeringar i bostäder, byggnader och anläggningar. Exporten av varor och tjänster ökade med 9,1 procent vilket gav en nettoexport på 1,2 procent under sista kvartal. Kraftigast ökade exporten av tjänster. Produktionen i näringslivet ökade med 5,3 procent. De branscher som bidrog mest till tillväxten var företagstjänster, byggindustri, detaljhandel samt kreditinstitut. Antalet arbetade timmar ökade med 1,4 procent, medan antalet sysselsatta ökade med 1,8 procent. Arbetsmarknad För Östersunds kommun minskade den totala arbetslösheten under 2006 och uppgår 31 december till 7,4 % att jämföra med 8,8 % vid föregående årsskifte. Antalet lediga platser ökade även under 2006 och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden gör att det på sikt blir en öppning på arbetsmarknaden för de arbetslösa. Prognosen för Östersunds kommun 2007 är att den totala arbetslösheten kommer att minska ytterligare. Befolkning Antalet invånare är en faktor som i hög grad påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna. Under 2006 ökade folkmängden från till invånare, vilket innebär en ökning med 155 invånare noterades den högsta befolkningssiffran någonsin i kommunen; De fyra efterkommande åren minskade befolkningen med personer men vände under 2001 till en ökning av antalet invånare. Befolkningsökningen 2006 berodde på att både födelsenettot samt in- och utflyttningsnetto var positivt. Näringsliv En stor andel av kommunens arbetsmarknad är beroende av den offentliga sektorn. År 2003 arbetade 41 % inom offentlig sektor att jämföra med 31 % för resten av riket. Under 2006 har tillkommit drygt 700 av de ca 1200 statliga arbets- tillfällen som ingick i omställningspaketet för att omvandla Östersund från garnisonsort till en ort med nya verksamheter. En målsättning med omställningsarbetet är att i regionen skapa statliga och privata nya arbetstillfällen. Bostäder Efterfrågan på bostäder ökar. Priserna på bostadsrätter och villor har stigit de senaste åren. Antalet bygglov för att bygga nya villor har blivit fler i områdena närmast Östersund och kommunens tomtkö har under året mer än fördubblats. Förfrågningar om att upprätta detaljplaner för nya bostadsområden har ökat markant. För närvarande pågår detaljplanearbete som sammantaget omfattar ca 200 nya villatomter och ungefär 300 lägen-heter. Av exploatörers vilja att påbörja nya projekt att döma så kommer trenden med ett ökat byggande att fortsätta. Bl a Östersundsbostäder har projektering på gång för nya bostadsprojekt Befolkning In- och utflyttningsnetto

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansiell analys Vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Kontroll Risk Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapaitet Budgetföljsamhet Prognossäkerhet Internkontroll Kontroll Risk Likviditetsmått Ränterisker Borgensåtaganden Totala pensionsskulder Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt Kapacitet Resultat För att analysera kommunens finansiella ställning och utveckling används fyra perspektiv; resultat, kapacitet, risk och kontroll. Till dessa perspektiv finns femton olika nyckeltal kopplade. Med hjälp av nyckeltalen kan finansiella problem identifieras. Resultat och kapacitet Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden 1. Driftkostnadsandel Driftkostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur stor del av skatteintäkterna inklusive statsbidrag som går till den löpande verksamheten inklusive finansnetto. Om kommunen ska leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning ska nivån understiga 98 procent. För 2006 redovisas stort överskott beroende på främst höga skatteintäkter samt låga pensionskostnader. De låga nettokostnaderna samt höga skatteintäkter förklarar att 2006 års siffror så kraftigt avviker mot tidigare år. Det positiva utfallet för 2006 kommer med stor sannolikhet inte att upprepas under Enligt budget 2007 ökar nämligen skatteintäkterna med 4,8 % samtidigt som nettokostnaderna ökar med 8,2 % Verksamhet 93 % 93 % 93 % 93 % 91 % Avskrivningar 6 % 5 % 5 % 5 % 4 % Finansnettot 0 % 0 % 0 % 0 % -1 % Driftkostnadsandel 99 % 98 % 98 % 98 % 94 % Soliditet Skuldsättningsgrad Långfristiga skulder Jämförelser med riket Kapacitet Resultat Nettokostnadsandel Självfinansieringsgrad Nettoinvesteringar Finansnetto Årets resultat Avstämning balanskravet 2. Nettoinvesteringar och självfinansieringsgrad En hög självfinansieringsgrad innebär att kommunen kan finansiera investeringarna utan att låna eller att minska den befintliga likviditeten. En hög självfinansieringsgrad innebär också att finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. Mkr Nettoinvesteringar 142,4 89,6 69,9 107,4 202,3 Finansiering: Via internt tillförda medel (kassaflöde) 126,6 163,6 142,0 184,0 243,5 Självfinansieringsgrad av investeringar (%) De fyra senaste åren har nettoinvesteringarna tillfullo kunna finansieras via internt i verksamheten skapat kassaflöde Det internt skapade kassaflödet har dessutom medfört att utrymme funnits att antingen amortera på lån eller att öka de likvida medlen. ÅRSEREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN Nettokostnad- och skatteintäktsutveckling Nettoinvesteringar och avskrivningar Procent ,9 4,5 3,7 3,7 3,9 3,5 6,1 6,2 6,5 1,2 M kr Nettokostnadsökning exkl pensionsskuld Ökning skatteintekter inkl generella statsbidrag Nettoinvesteringar Avskrivningar

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand.

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Görvälns slott från 1600talet har restaurang, festvåning och konferenslokaler. Gårdsmiljön är unik då alla byggnader

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

Årsredovisning. 21 mars

Årsredovisning. 21 mars Årsredovisning 2011 21 mars ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18

Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert. Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 Paradisskolans pågående renovering som väntas bli klar sommaren 2007 Foto: Peter Tinnert Budget och verksamhetsplan 2007-2009 KF 2006-12-18 11 22 Innehållsförteckning Kommentar, organisation och översikt

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport April 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...6 3.1 Verksamhetens

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer