Arbetet sker i fem områden - Opinion - Information - Lobbying och samverkan - Medlemsnytta/Medlemsförmåner - Mötesplats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetet sker i fem områden - Opinion - Information - Lobbying och samverkan - Medlemsnytta/Medlemsförmåner - Mötesplats"

Transkript

1

2

3 3

4 Företagarna Stockholm stad är en organisation och ett nätverk för ägarledda företag. Fokus ligger på ägar- och tillväxtfrågor. Vi skapar opinion och verkar för att förbättra företagarklimatet för små och medelstora företag. Vi arbetar för att det ska bli lättare, enklare och mer attraktivt att starta, driva, utveckla och äga företag. Det skall bli billigare att anställa. Vi är en kamporganisation för att förbättra företagsklimatet. Arbetet sker i fem områden - Opinion - Information - Lobbying och samverkan - Medlemsnytta/Medlemsförmåner - Mötesplats

5 Företagarperspektivet ska genomsyra samhällsdebatten. Företagarna Stockholms stad vill sprida kunskap om, och öka förståelsen för, företagande och betydelsen av ett gott företagarklimat. Det sker bland annat genom regelbundna träffar med riksdagsledamöter, politiker i Stockholms stadshus, länsstyrelsen och landsting samt dessutom genom kontakter med olika myndigheter. Supervalåret År 2014 var ett supervalår med val till EUparlamentet, riksdagen och Stockholms stadshus. Det blev därför viktigt att försöka påverka de olika partiernas kandidater i mer företagsvänlig riktning. Valrörelsen gjorde att olika politiska utspel blev styrande för opinionsarbetet. Företagarna Stockholms stad är partipolitiskt obundet men tog aktiv del i debatten när politiska partier förde fram förslag om att förbjuda och försvåra för privata företag. Exempel var förslag om att stoppa privata ägarledda företag från att erbjuda tjänster inom välfärden och frågan om vinstförbud för företag inom skola, vård och omsorg. Företagarnas arbete med att påverka politikerna tog sin utgångspunkt i att det är de mindre ägarledda företagen som svarar för tillväxten eftersom de svarar för 4 av 5 nya jobb i Sverige. Vi vann debatten om var de nya jobben skapas men tyvärr drog inte politikerna de rätta slutsatserna av detta. Den nya regeringens budgetförslag och företagspolitik blev en besvikelse med bl.a. förslag om höjda arbetsgivaravgifter och hot om högre skatt för ägarledda fåmansföretag genom försämrade 3:12 regler. När det gäller debatten om vinster i välfärden har det nu i efterhand visat sig att det inte är vinsterna som skapar problem. Den allt överskuggande svårigheten inom t.ex. sjukvården är att byråkratin tar allt större del av skattebetalarnas pengar. När arbetstiden ägnas åt blanketter och liknande blir det väldigt litet tid kvar till arbete med 5

6 patienterna inom offentlig sektor. I det avseendet är de privata ägarledda företagen bättre. I såväl EU-parlamentet som i riksdagen och Stockholms stadshus finns det alltför få politiker som har erfarenhet av att vara företagare. Det behövs fler politiker som själva har erfarenhet som företagsledare. Det krävs för att Sverige skall få en mer företagsvänlig politik som ger starkare tillväxt, minskad arbetslöshet och ökad välfärd. Därför startade Företagarna i Stockholms stad kampanjen Kryssa en företagare. Olösta Stockholmsfrågor Bostadsbristen Bostadsbristen har under många år varit ett akut problem för stockholmsföretag som vill rekrytera personal från andra delar av landet. Under året har Företagarna vid flera tillfällen visat hur bostadssituationen förvärrats vilket hindrar våra medlemsföretags expansionmöjligheter och stadens utveckling. Bristen på trafiksatsningar Stockholm står för en mycket stor andel av statens skatteintäkter och regionen växer snabbt. Trots det så är Stockholm missgynnat när det gäller nya infrastruktursatsningar. Under året har Företagarna Stockholms stad aktivt argumenterat i media samt bland politiker Stockholm står för en mycket stor andel och andra opinionsbildare för satsningar i Stockholm. Bland annat har det gällt Förbifarten och ett bevarande av Bromma flygplats. Störande byggprojekt Vi har också framfört vikten av att pågående byggprojekt planeras så att de inte blir onödigt störande för affärer, andra företag och arbetsliv. Ett exempel är planerna på nya Slussen. Vi har framfört vår oro över en alltför utdragen byggtid. Det måste skapas bra kommunikationer och en tillfällig infrastruktur som möter behoven under byggtiden av nya Slussen. Andra frågor 2014 Behovet av en sjuklönereform Parkeringseländet i Stockholm Trafiksituationen i Stockholm Hårdare tag mot bluffakturor Bristen på finansiering till små växande företag Motverka brist på anställningsbar personal Att moms på matvaror även ska fortsätta gälla för restauranger Unga personers arbetsgivareavgift Äldre personers arbetsgivaravgifter Företagsskattekommitténs förslag som missgynnar mindre ägarledda företag

7 Media Ofta vänder sig media till Företagarna Stockholms stad när de vill belysa olika frågor som berör näringslivet och vill ha hjälp att hitta exempelföretag. Under året har flera medlemsföretag blivit intervjuade av TV, radio och tidningar, t.ex. Dagens Industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, varvid vi har fått möjlighet att framföra företagens behov och önskemål. Föreningen har flera gånger under året fått publicitet i ABC-nytt, Svenska Dagbladet, UNT, Dagens Samhälle och Dagens Industri. Företagarna Stockholms stad har också haft debattartiklar i tidningar utanför Stockholm för att på så sätt sprida våra idéer till övriga Sverige. Facebook Företagarna Stockholms stad använder Facebook som en kanal för att nå ut med debatt samt information angående olika seminarier och träffar. En av föreningens viktigaste uppgifter är att förmedla information till medlemmar om olika frågor som rör företagandet. Det gäller både att ge inspiration och att bidra med ökad kunskap. Men även att visa vad organisationen Företagarna gör. Medlemmarna får två tidningar: Tidningen Företagaren samt Tidningen Företagare i Storstad (tidigare Stockholms Näring). På hemsidan finns t ex information om opinionsfrågor såsom fakta i form av rapporter och analyser och debattartiklar. Hemsidan Under året har Företagarna Stockholms stad skapat en ny hemsida anpassad efter stockholmsföretagens behov. Det är nu lättare att hitta olika typer av information och kunskap. Den nya hemsidan har en utformning som gör den till ett ändamålsenligt verktyg i arbetet för ett bättre företagarklimat. Stockholms Näring har bytt namn till Företagare i Storstad Föreningens egen tidning har under året utkommit med fyra nummer. Förutom till medlemmar når tidningen mer än 2300 politiker, journalister, beslutsfattare och andra opinionsbildare. Nyhetsbrev Åtta nyhetsbrev, har sänts med e-post. De har innehållit aktuella företagsnyheter, smarta tips från andra medlemmar samt inbjudningar till aktiviteter. Några gånger per år har medlemmarna fått e-post om aktuella frågor och nyhetsbrev om medlemsförmåner. 7

8 Regelbundet träffar Företagarna Stockholms stad politiker, myndigheter och andra besluts-fattare. Syftet är att presentera medlemsföretagens behov och önskemål i aktuella frågor. Dessutom vill vi belysa de ägarledda företagens svårigheter, i synnerhet de problem som skapats av politikernas regelverk. Företagarna skriver debattartiklar och deltar i debatter och diskussioner ur både ett nationellt och Stockholms perspektiv. Företagarna Stockholms stad har kontakter med bl.a. Stockholm Stad, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Stockholm Business Region, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket. De kontakterna har under året breddats och fördjupats i syfte att förbättra stockholmsföretagens villkor. Ett ytterligare sätt att påverka är genom deltagande i konferenser och seminarier. Näringslivets regelnämnd -NNR Föreningen har under året blivit medlem i Näringslivets regelnämnd, NNR, för att ytterligare vara med att påverka företags villkor. Genom att vår ordförande är styrelseledamot i NNR kan vi aktivt vara med och påverka myndigheter så att det blir enklare att leda ägarledda företag. NNRs uppgift är att förespråka och verka för enklare och mer företagsvänliga regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande i Sverige och EU. NNR samordnar näringslivets granskning av konsekvensanalyser av förslag till nya eller ändrade regler samt koordinerar näringslivets regelförenklingsarbete på nationell- och EU-nivå. Detta fokuserade verksamhetsområde gör att NNR är unikt bland näringslivsorganisationer i Europa. Almedalen Företagarna passar också på att synliggöra frågor under Almedalsveckan. Företagarna Stockholms stad och Företagarna Uppsala anordnade tillsammans med Bilsweden ett seminarium med rubriken Är det för svårt med bil i tjänsten? För många företag är bilen helt avgörande för verksamheten. På många sätt eftersträvas I dag mobilitet och flexibilitet. Ny teknik möjliggör också att fler arbetsuppgifter inte längre behöver

9 utföras på arbetsplatsen och för de uppgifter som måste utföras på annan plats är bilen oftast nödvändig. Till skillnad från andra arbetsredskap beskattas bilen och det är fyrkantiga och krångliga regler för hur bilen får användas. Under innevarande riksdag har fler ledamöter motionerat om förbättrade regler för dem som använder bil i tjänsten Arbetskraftfrågor Företagarna fortsätter arbetet för en förbättrad tillgång på efterfrågad och anställningsbar arbetskraft i Stockholmsregionen. Det gäller bl.a. att skapa ökad förståelse hos Arbetsförmedling och Jobbtorg om företagandets villkor och om vilka krav som måste uppfyllas för att de arbetssökande ska bli anställningsbara. Företagarna har arbetat för att påverka Stockholms stad så att utbildningarna bättre svarar mot företagens behov. Det har bl.a. framförts vid kontakter med skolor, arbetsförmedling. I Stockholm utgör invandrarna en viktig rekryteringspotential för stadens företagare. Tillsammans med Länsstyrelsen och andra myndigheter arbetar Företagarna för att underlätta för företagen att rekrytera bland invandrargrupperna. Företagarna deltar aktivt i diskussioner om utbildningskrav, attityder och kulturella värderingar. Att avhjälpa bristen på hantverkare Hantverkare behövs för att övriga företag skall kunna få den hantverkshjälp som de behöver. I dagens Stockholm råder det brist inom många hantverksyrken. Företagarna Stockholms stad har försökt avhjälpa detta vid kontakter med stadens politiker och tjänstemän. Vi har medverkat i arbetet med att stimulera och inspirera ungdomar att söka sig till de olika yrkesutbildningarna. Idag får stadens grundskoleelever inte tillräcklig kunskap om vad många av hantverksyrkena innebär. Under pompa och ståt i Stockholms stadshus Blå hallen fick mästare och gesäller sina diplom den första onsdagen i november. Detta arrangerades tillsammans med Stockholms Hantverksförening. I samband med utdelningen ordnades en utställning av gesällarbeten. Urmakaren Erik Söderqvist fick Stipendiet Årets Gesäll om kr. 9

10 Medlemsnyttan med Företagarna är främst vårt arbete med att förenkla och förbättra villkoren för ägarleda företag. Men vi strävar också efter att ge inspiration, tips, information och kunskap som hjälper företagarna. Det ges olika möjligheter för våra medlemmar att marknadsföra sig samt få olika kontakter förmedlade. Samarbeten Vi söker aktivt efter olika samarbetspartners som kan bidra till ökad tillväxt och/eller ytterligare kompetens för medlemsföretagen. Exempelvis ambassader, utländska handels-kammare och föreningar av typ uppfinnareföreningar. I år inbjöd t ex Brittiska ambassaden våra medlemmar till en träff mellan svenska och Brittiska företag. Medlemsförmåner Alla medlemmar har tillgång till obegränsad juridisk telefonrådgivning utan kostnad. Specialförsäkringar med villkor anpassade för företagare är framtagna och populära bland medlemmarna. Medlem erbjuder Medlem På hemsidan finns möjlighet för medlemsföretagen att erbjuda rabatter och förmåner till övriga medlemmar. Mässutställning till förmånliga priser I samband med RekryteringsBazar samt Mässan Eget Företag får medlemsföretag möjlighet att vara utställare till reducerade priser.

11 Samarbetspartner sökes I de fall ett medlemsföretag söker en samarbetspartner skickas e-post direkt till medlemmar i lämpliga branscher. Flera medlemmar har fått och utnyttjat detta under Direktkontakt Genom personliga kontakter fångas behov och önskemål från medlemmar upp så att de får hjälp eller lotsas vidare efter de specifika behov som finns. Inköp/Upphandling De tjänster och produkter som Företagarna Stockholms stad köper handlas upp hos våra medlemmar när så är möjligt. Vid större affärer skickas en offertförfrågan ut. Bluffakturor Under året har Företagarna Stockholms stad vid flera tillfällen uppmärksammat och varnat medlemmarna för så kallade bluffakturor. Vi har kontaktat polisen i sådana ärenden. Under verksamhetsåret har Företagarna bjudit in sina medlemmar till olika aktiviteter. De har alla varit inom temat ägar- och tillväxtfrågor. Syftet är att sprida kunskap samt att underlätta kontakter mellan företagare som kan ha affärsmässigt och socialt utbyte med varandra. Vissa aktiviteter förekommer med jämna intervaller, andra efter aktualitet. Att träffa andra företagare och ta del av andras erfarenheter och kunskaper ger möjlighet till att utveckla sig själv och sitt företag och skapar på så sätt affärsnytta. Träff - Nya medlemmar Vid fyra tillfällen under 2014 har nya medlemmar bjudits in speciellt. Syftet har varit att medlemmarna ska lära känna varandra, fånga upp förväntningar/behov samt att ge information om vad föreningen arbetar med. LunchTräffen Medlemmar delar med sig av sina spetskunskaper till andra medlemmar under LunchTräffen då det bjuds på kaffe och smörgås. Under året har fem träffar anordnats. Tema har varit: Så skriver Du bättre texter, Praktisk arbetsrätt, Ladda ditt varumärke, Hur man skapar ett Dream team, Tjänsteexport Nordafrika. 11

12 Övriga seminarier Ibland finns behov av träffar som handlar om speciella ämnen. I år har tema varit: Skatteoptimera inför årsskiftet, Sätt ihop ett vinnande säljteam, Analys av valet ur ett företagarperspektiv samt Lär Dig sökmotoroptimera. En halvdagsträff ägnades åt ämnet, Lär dig förstå balans- och resultaträkning. Årets Mingelkväll för företagare Företagarna Stockholms stad kunde tack vare samarbetspartners bjuda alla medlemmar på mat, dryck, underhållning samt mingel på Nalen den 6 februari. Anna-Lena Brundin var konferencier och underhållare. Årets Företagare i Stockholm Under mingelkvällen utsågs Årets Företagare i Stockholms stad bland fyra finalistföretag: Netdoctor, Tryffelsvinet, Groth & CO samt MR Cap: Vann gjorde Tryffelsvinets ägare, Stefan Schlyter tog emot priset på Nalen av prisutdelaren Barbro Engman. Juryns motivering löd: Med passionen som främsta framgångsfaktor har de visat att enstaka individer kan rubba stora monopol. Målsättningen har varit att ge kunden unika valmöjligheter och ett nytt synsätt och som sanna pionjärer på outforskad mark

13 kantades företagets resa av ett nära övermäktigt motstånd från verk, statliga bolag samt lagar och regler. I en Davids kamp mot Goliat har de banat väg för en helt ny bransch. I dag samlar de över kvalitetsmedvetna livsnjutare i en klubb och visar att vin handlar mer om upplevelser och kultur än om alkohol. Numera bjuds de in att påverka Systembolagets sortiment och därmed hela Sveriges vinutbud. I juni hölls den Årliga golftävlingen. Vid ett flertal tillfällen har Stockholms Företagarnas IK varit representerat i olika idrottsevenemang/tävlingar. Under 2013 och 2014 har Företagarna Stockholms stad varit koordinator för Tillväxtverkets projekt Ambassadörer för kvinnors företagande i Stockholms län. Nyföretagande Företagarna Stockholms stad anser det viktigt att hjälpa dem som vill starta nya företag. Vi är därför engagerade i de tre Nyföretagarcentrum i Stockholm: Stockholms Nyföretagarcentrum, Nyföretagarcentrum Västerort samt Nyföretagarcentrum Rinkeby/Kista. Vi vill i synnerhet prioritera nyföretagandet i ytterstaden för att hjälpa till att skapa balans mellan Stockholms olika delar. Genom arbetet i Nyföretagarcentrum får vi kontakt med nya företag som kan bli medlemmar och får ökad förståelse för de problem som möter nya företagare. Samarbete med Företagarna Uppsala Under året har samarbetet mellan Företagarna Stockholms stad och Företagarna Uppsala fortsatt och fördjupats. Tillsammans har vi kunnat lyfta fram många frågor som är viktiga för storstadsföretag. För närvarande sker samarbetet genom samverkan mellan två självständiga föreningar. Under året har föreningarna skrivit ett antal debattartiklar tillsammans och även i övrigt agerat tillsammans, t.ex. under Almedalsveckan i Visby. Antal medlemmar Det exakta antalet medlemmar per den 31 december 2014 är ännu inte slutredovisat av Företagarnas riksstyrelse vid tidpunkten för avlämnandet av denna verksamhetsberättelse. Medlemsantalet är cirka Årsmöte Företagarna Stockholms stad avhöll årsmöte den 6 februari 2014 med 28 närvarande medlemmar. Vid årsmötet valdes bland annat styrelse valberedning och revisorer. 13

14 Saknas på bild: Stefan Thorberg Monica Svärd Alberts Styrelse Styrelsen har under året bestått av: (Från vänster på bilden) Örjan Hultåker (ordförande) Mats Arenander (vice ordförande ) Hugo Jansson, tom xx Joakim Trönnberg Rose-Marie Danielsson Suppleanter har varit Christina Wahlström Stefan Thorberg Styrelsen har under året hållit sju sammanträden. Valberedning Valberedningar har under året bestått Elisabeth Lindqvist, Monika Swärd, Sten R Andersson och Susanne Ploom med Elisabeth Lindqvist som sammankallande. Revisor Revisor har varit Per Lindblom, Allians Revision & Redovisning, med Leif G Rantavara, Allians Revision & Redovisning, som suppleant. Företagarna Stockholms stad Service AB All serviceverksamhet har under året bedrivits i det av Företagarna Stockholms stad helägda dotterbolaget Företagarna Stockholms stad Service AB. Bolagets styrelse är densamma som föreningsstyrelsen och har hållit åtta sammanträden. Företagarna Stockholms stad har under året haft två heltidsanställda personer samt periodoch deltidsanställd personal för olika projekt. Verksamhetschef och verkställande direktör i servicebolaget har varit Nilla Tjälldén.

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad

Skatteoptimera. Skapa ditt eget dreamteam. Nordafrika nästa? Företagaråret som gått. Så jobbar du med PR. foto. Stockholms stad Nr 1 december 2014. Pris 35 kr xx Tidningen för ett bättre företagarklimat i Stockholm & Uppsala från Kvalitet istället för vinstförbud Immaterialrättsskola del 1 Ta hand om företagets dolda värden. Skatteoptimera

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad

Årets Företagare Stockholms stad Nummer 1 April 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Skattereglerna för bil i jobbet hindrar verksamheten När staden växer måste alla

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag

2013! Specialist blev Årets Företagare. Säga upp personal så gör du. Utveckla ditt företag Nummer 1 mars 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Specialist blev Årets Företagare 2013! Uppsala + Stockholms stad = sant Tillsammans

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm

Föregångsstaden Stockholm. 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm Föregångsstaden Stockholm 28 moderata idéer för fler jobb och företag i Stockholm September 2010 Förord Entreprenörer drivs av lusten att göra saker på sitt eget sätt. De vill anställa fler personer, men

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Slutrapport för Marklyftet

Slutrapport för Marklyftet Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: 070631-080609 Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad Innehållsförteckning

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

FR X. Har du insett Det Stora Sambandet? Bra villkor för företagen är en bra affär för alla! R XNyhetstidning för medlemmar i Företagarna Gävleborg

FR X. Har du insett Det Stora Sambandet? Bra villkor för företagen är en bra affär för alla! R XNyhetstidning för medlemmar i Företagarna Gävleborg NR 1 2004 FR X R XNyhetstidning för medlemmar i Företagarna Gävleborg Ska du anställa extra personal i sommar? Här får du veta vad som gäller 475 nya medlemmar Företagarna Gävleborg på frammarsch Svagare

Läs mer

Bli en bättre säljare

Bli en bättre säljare Nummer 3 December 2013 Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Bli en bättre säljare Skydda ditt firmanamn och varumärke K-regler var taktisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer