LANDSTINGS- REVISORERNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGS- REVISORERNA"

Transkript

1 LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 11/2008 Beställar- och avtalsstyrning av busstrafik Revisionskontoret bedömer att beställar- och avtalsstyrningen i huvudsak är ändamålsenlig utifrån fullmäktiges direktiv och styrelsens beslut, dock finns en förbättringspotential. Närmare hälften av bussavtalen löper tillsvidare. Enligt LOU ska avtalstiden vara fastställd dvs tillsvidareavtal eller avtal som löper vidare så länge ingen uppsägning sker ska inte tillämpas. Förutsättningarna för avtalsstyrning skiljer sig åt i länet då de äldsta avtalen har svagare drivkrafter mot kvalitet. Avtalskonstruktionerna för busstrafiken har fokus på kvalitet och är inte utformade för att stimulera ökat resande. Avtalen har utvecklats mot att bli allt mer omfattande och detaljinriktade vilket kan motverka överblick och att önskad styreffekt uppnås. Inrättandet av Team Buss, dvs en kontaktpunkt inom SL för alla frågor som rör bussaffären, är positivt men verksamheten har otydligt ansvar och lite befogenheter. Dialogen mellan parterna kan förbättras. SL kan analysera och dra nytta av kapacitetsutnyttjandet inom busstrafiken i högre utsträckning för en bättre planering och ökad effektivitet. Postadress: Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting, Box 22230, Stockholm Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, Stockholm, T Rådhuset Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

2

3 RK Revisionskontoret Innehållsförteckning 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund Inriktning; revisionella frågor och avgränsning Granskningens uppläggning 2 2 KONSULTENS IAKTTAGELSER 2 3 REVISIONSKONTORETS IAKTTAGELSER OCH SLUTSATSER Styrningen mot ökad andel resenärer och mot kostnadseffektivitet kan öka Närmare häften av avtalen är tillsvidareavtal Avtalsuppföljningen har haft brister Inrättandet av Team Buss är positivt men verksamheten saknar befogenhet i många frågor Jämförelser av kvalitet görs men jämförelser av produktiviteten kan utvecklas 5 Bilaga: Konsultrapport

4 Revisionskontoret Utgångspunkter 1.1 Bakgrund SL har en beställarroll med ansvar för att det finns ett system av kollektiva resmöjligheter i länet. Grunden i beställarstyrning är att utifrån behov beställa kollektivtrafik via avtal. I genomgång av rapporter från den löpande granskningen samt projektrapporter som avser SL:s ansvarsområde har det framkommit indikationer på brister i styrningen och internkontrollen i form av bristande avtalsuppföljning. 1.2 Inriktning; revisionella frågor och avgränsning Den övergripande revisionsfrågan som granskningen ska besvara är om SL har en ändamålsenlig beställar- och avtalsstyrning av busstrafiken utifrån fullmäktiges direktiv och styrelsens beslut. Den övergripande revisionsfrågan har brutits ned i fem områden och preciserats i följande underliggande frågeställningar: Målstyrning: Finns en ändamålsenlig styrning i avtalen gentemot de mål som fullmäktige och SL lagt fast (tillförlitlighet, kvalitet etc)? Beställning av trafikförändringar: Är den årliga processen för upphandling/beställning av trafikförändringar ändamålsenlig? Uppföljning och kontroll: Har SL kontroll över de samlade avtalen/tilläggsavtalen? Sker en uppföljning av avtalen på ett ändamålsenligt sätt? Vidtas erforderliga ändringar? Resultat; jämförelser: Vilka jämförelser av resultatet kan göras för olika avtalsområden (tillförlitlighet, kvalitet, produktivitet)? Utvärdering: Tar SL tillvara erfarenheter och lärdomar under avtalsperioden för att använda dessa i kommande trafikupphandlingar? Utgångspunkten för granskningen har inriktats mot de avtal som träffats under 2006 och 2007 för att identifiera hur uppföljningen av avtalen har utformats och hur SL i praktiken följer upp de ingångna avtalen. Som referens till dessa avtal har ett avtal från 1993 studerats för att se hur avtalen utvecklats över tiden. En genomgång av budget- och andra styrdokument från landstingsfullmäktige och SL:s egen styrelse har gjorts för att identifiera uppdrag och styrsignaler som förväntats påverka utformningen av trafikavtalen.

5 Revisionskontoret Granskningens uppläggning Granskningen har i huvudsak genomförts med hjälp av en konsult (se bifogad rapport). Revisionskontoret har medverkat vid majoriteten av de genomförda intervjuerna. 2 Konsultens iakttagelser Inrättandet av Team Buss i november 2007 har enligt anlitad konsult förbättrat förutsättningarna för en mer ändamålsenlig beställar- och avtalsstyrning av busstrafiken. Team Buss ska vara kontaktpunkten inom SL för alla frågor som rör bussaffären. Intervjuerna bekräftar att tanken med Team Buss är ändamålsenlig. Team Buss har ett budgetutrymme som främst ska användas i syfte att öka kvalitet och NöjdKundIndex (NKI). Beslut som behöver tas inom befintliga avtal tas normalt under respektive ansvar i linjeorganisationen, vilket innebär att ansvarsfördelningen och beslutsordningen inte förändrats i och med inrättandet av Team Buss. Entreprenörerna har en positiv inställning till inrättandet av Team Buss. De anser att bildandet av Team Buss är ändamålsenlig. Kritik som framförs är att det saknas en dialog mellan parterna bl a kring utvecklingsfrågor och att vissa frågor kan bli svåra att hantera då SL:s representanter för dessa frågor inte alltid närvarar. SL:s hantering av avtalstillämpningen har tidigare kännetecknats av en mer pragmatisk inställning än vad som nu är gällande. Det har fått till följd att entreprenörerna upplever att förutsättningarna för lämnade anbud har förändrats då avtalstillämpningen nu sker mer strikt. Konsulten bedömer att SL:s beställar- och avtalsstyrning av busstrafiken i huvudsak är ändamålsenlig. Faktorer som enligt konsulten kan ha negativ inverkan på effektiviteten är t ex följande: Nära hälften av de busstrafikavtal som finns är tillsvidareavtal. Enligt LOU ska avtalstiden vara fastställd. Det finns flera generationer av avtalskonstruktioner där de äldsta innehåller svagare drivkrafter till kvalitet. Avtalen har utvecklats till att bli både omfattande och detaljinriktade vilket kan motverka att önskad styreffekt uppnås. Det finns en osäkerhet om avvikelserapporteringen från entreprenörerna är rättvisande. SL saknar för närvarande tillräckliga möjligheter att kontrollera entreprenörernas rapportering.

6 Revisionskontoret Härigenom finns en risk att det uppkommer en bristande överensstämmelse mellan betalning och leverans. Team Buss har ett otydligt ansvar och inga befogenheter. För närvarande fungerar inte dialogen mellan Team Buss och entreprenörerna på ett konstruktivt sätt. SL analyserar inte kapacitetsutnyttjandet inom busstrafiken i den utsträckning som borde ske. Styrningen av kostnadseffektiviteten är svag. Se i övrigt Bilaga 1. Beställar- och avtalsstyrning av busstrafik 3 Revisionskontorets iakttagelser och slutsatser Revisionskontoret bedömer, liksom konsulten att SL:s beställar- och avtalsstyrning i huvudsak är ändamålsenlig och i linje fullmäktiges direktiv och styrelsens beslut. Samtidigt finns utrymme för förbättringar. Revisionskontoret vill med anledning av den genomförda granskningen för egen del särskilt betona följande aspekter. 3.1 Styrningen mot ökad andel resenärer och mot kostnadseffektivitet kan öka I beställar- och avtalsstyrningen är resenärsperspektivet i fokus med krav på tillgänglighet och kvalitet. Avtalen styr inte direkt mot att öka andelen resenärer i busstrafiken utan att det beställda utbudet av trafik ska motsvara kraven. Den årliga processen för upphandling/beställning av busstrafik är i huvudsak ändamålsenlig. Beställningen av busstrafiken har en tydlig tidplan som dock kan uppfattas som snäv, men den begränsas av att busstrafiken är uppdelad på vinter- och sommartrafik. Busstrafiken är dimensionerad efter högtrafik. Mätningar görs regelbundet via ATR (Automatisk Trafik Räkning) över kapacitetsutnyttjandet men informationen utnyttjas inte i tillräcklig utsträckning för ställningstagande om utökning, reducering eller omprioritering av kapacitetsutnyttjandet vilket kan leda till effektivitetsförluster och därmed ökade kostnader.

7 Revisionskontoret Närmare häften av avtalen är tillsvidareavtal Närmare hälften av de nuvarande bussavtalen är tillsvidareavtal vilket strider mot LOU 1. Brommaavtalet tecknades t ex 1993 och har nu tillämpats i 15 år och Tyresöavtalet tecknades 1995 och har nu tillämpats i 13 år. Takten i genomförandet av konkurrensupphandlingar är inte helt tillfredställande då flera av tillsvidareavtalen har förlängts trots att det första slutåret löpt ut. 3.3 Avtalsuppföljningen har haft brister SL håller för närvarande på att inrätta en avtalsdatabas men har ännu inte slutfört detta, vilket leder till att kännedomen om innehållet i avtalen och överblickbarheten försvåras. Avtalen för busstrafiken är tecknade under tre generationer vilket gör att förutsättningarna för avtalsstyrningen skiljer sig åt i länet då de äldsta avtalen har svagare drivkrafter mot kvalitet. Avtalskonstruktionerna har utvecklats mot en detaljinriktning som leder till att överblick och uppföljning av avtalen kräver mycket resurser. Det kan leda till att önskad styreffekt motverkas. Incitamenten i avtalen består av bonus och viten, där viten används i en högre utsträckning. Enligt entreprenörerna kan dessa kan ibland vara kontraproduktiva. Avtalskonstruktionerna för busstrafiken har fokus på kvalitet och är inte utformade för att stimulera ökat resande. Tillämpningen av avtalen sker mer strikt från och med år 2008 vilket påverkar entreprenörerna som tidigare har upplevt att SL har hanterat avtalen på ett mer pragmatiskt sätt och inte lagt ned så mycket uppföljningsresurser på detta. 3.4 Inrättandet av Team Buss är positivt men verksamheten saknar befogenhet i många frågor I konsultrapporten framgår att inrättandet av Team Buss innebär att förutsättningarna för SL:s uppföljning av busstrafiken har förbättrats. Bildandet av Team Buss har dock inte förändrat den huvudsakliga ansvars- och beslutsordningen i organisationen utan kan ses som en samlad arbetsgrupp 1 LOU har from den 1 januari 2008 ersatts av Förordning (2007:1099) om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

8 Revisionskontoret för SL:s kompetenser med ansvar för busstrafiken. Tidigare var entreprenörerna i kontakterna med SL tvungna att vända sig till olika avdelningar i olika frågor. Team Buss saknar dock befogenheter i många frågor vilket gör att beslut fördröjs då budgeten för beställningarna finns på kontraktsavdelningen. Entreprenörerna saknar en dialog med SL och uppfattar att mötena med Team Buss endast hanterar rapportering av uppföljning men utvecklingsfrågor diskuteras inte. Frågor från entreprenörerna har tidigare haft långa återkopplingstider från SL:s sida. Det finns vidare ett utvecklingsråd per avtalsområde med möten två gånger per år. Syftet med råden är strategiskt arbete och långsiktig kvalitetsutveckling av bussaffären. Rådet ska samordna pågående upphandlingsprojekt samt övriga projekt som rör buss. Deltagare i utvecklingsrådet ska vara hela Team Buss och nätverket för buss vid behov. Nätverket buss består av kompetens som deltar vid behov och sammansättningen kan förändras över tiden. Här deltar också deltagare från respektive entreprenör. Informationen från utvecklingsråden förs inte ut i SL:s organisation i den utsträckning som är önskvärt enligt flera av de intervjuade. Entreprenörerna efterlyser också en ökad dialog rörande utvecklingsfrågor 3.5 Jämförelser av kvalitet görs men jämförelser av produktiviteten kan utvecklas Det görs övergripande sammanställningar av skilda parametrar för samtliga bussavtal. Sammanlagt finns 34 uppföljningsparametrar specificerade varav 6 som affärsutvecklarna svarar för. Nedan redovisas några exempel på parametrar.

9

10 Beställar- och avtalsstyrning av busstrafik Rapport På uppdrag av Landstingsrevisorerna, Stockholms läns landsting Gunnar Uhlin

11 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND SYFTE GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE STYRNING AV BUSSTRAFIK BUSSTRAFIKAVTAL LANDSTINGSFULLMÄKTIGES STYRNING AV SL SLS STYRNING TRAFIKAVTAL FÖRVALTNING AV BUSSAVTALEN

12 1 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av landstingets revisorer genomfört en granskning av om SL har en ändamålsenlig avtals- och beställarstyrning för busstrafiken utifrån fullmäktiges direktiv och styrelsens beslut. Baserat på de iakttagelser som har gjorts i denna granskning kan det konstateras att SLs beställar- och avtalsstyrning i huvudsak är ändamålsenlig. Denna slutsats grundas i första hand på följande iakttagelser: Det finns ett samband mellan fullmäktiges mål med trafikverksamheten och inriktningen på SLs interna styrning av kollektivtrafiken med buss. Fullmäktiges mål omsätts i strategisk plattform, verksamhetsplan, inriktningsbeslut för SLs upphandling. Den strategi och modell för upphandling som tillämpas samt utformningen av avtal står i överensstämmelse med SLs styrelses inriktningsbeslut. De incitament och punktviten som tillförts avtalen stödjer möjligheten till måluppfyllelse. Den uppföljning av avtalen som görs är relevant. Inrättandet av Team Buss stärker möjligheten till ett samordnat, enhetligt och avtalsenligt agerande. Inriktningen mot en tydligare roll som beställare med en striktare tillämpning av avtalen. Även om den grundläggande bedömningen är positiv har det gjorts iakttagelser av faktorer som kan ha en negativ inverkan på förutsättningarna till effektivitet. Exempel på detta utgörs av: Nära hälften av de busstrafikavtal som finns är tills vidareavtal. Enligt LOU skall avtalstiden vara fastställd. Det finns flera generationer av avtalskonstruktioner där de äldsta innehåller svagare drivkrafter till kvalitet. Detta leder till att det finns skillnader i förutsättningar för avtalsstyrning och kvalitet i olika delar av länet. Avtalen har utvecklats till att bli både omfattande och detaljinriktade vilket kan motverka att önskad styreffekt uppnås. Det finns en osäkerhet om avvikelserapporteringen från entreprenörerna är rättvisande. SL saknar för närvarande tillräckliga möjligheter att kontrollera entreprenörernas rapportering. Härigenom finns en risk att det uppkommer en bristande överensstämmelse mellan betalning och leverans. Team Buss har ett otydligt ansvar och inga befogenheter. För närvarande fungerar inte dialogen mellan Team Buss och entreprenörerna på ett konstruktivt sätt. SL följer inte upp och analyserar kapacitetsutnyttjandet inom busstrafiken. Styrningen av kostnadseffektiviteten är svag. 3

13 För att kunna förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig avtals- och beställarstyrning föreslås att följande rekommendationer: Åtgärder bör vidtas för att tills vidareavtalen inom rimlig tid ska kunna ersättas av tidsbegränsade avtal Undersök förutsättningarna för att genomföra funktionsupphandling av busstrafikavtal Stärk styrningen av kostnadseffektiviteten Analysera fortlöpande kapacitetsutnyttjandet inom busstrafiken Arbetet med att färdigställa avtalsdatabasen bör prioriteras Överväg att låta Team Buss få ett resultatansvar för busstrafiken 4

14 2 Inledning 2.1 Bakgrund Enligt bolagsordningen för Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (SL) skall bolaget bl.a. svara för planering och upphandling av erforderliga trafiktjänster. SL ska med andra ord, för att säkerställa en ändamålsenlig tillgång till allmän kollektivtrafik, upphandla trafikutövare. Styrningen av verksamheten utövas i första hand genom utformningen av förfrågningsunderlag och uppföljning av träffade avtal. I planeringen inför denna granskning har revisionskontoret gjort en genomgång av rapporter från den löpande granskningen, landstingsrevisorernas årsrapport för SL samt de projektrapporter som avser SLs ansvarsområde. Av genomgången har framkommit indikationer på brister i internkontrollen som visar sig i form av bristande avtalsuppföljning. I landstingsrevisorernas revisionsplan för 2008 planeras en granskning av avtalsstyrning och upphandling för busstrafik. 2.2 Syfte Den övergripande revisionsfrågan som granskningen skall besvara är om SL har en ändamålsenlig avtals- och beställarstyrning för busstrafiken utifrån fullmäktiges direktiv och styrelsens beslut Frågeställningar Den övergripande revisionsfrågan har brutits ned i fem områden och preciserats i underliggande frågeställningar: Målstyrning Finns en ändamålsenlig styrning i avtalen gentemot de mål som landstingsfullmäktige och SL lagt fast (tillförlitlighet, kvalitet, etc.)? Beställning av trafikförändringar Är den årliga processen för upphandling/beställning av trafikförändringar ändamålsenlig? Uppföljning och kontroll Har SL kontroll över de samlade avtalen/tilläggsavtalen? Sker en uppföljning av avtalen på ett ändamålsenligt sätt? Vidtas erforderliga förändringar? Jämförelser av resultat Vilka jämförelser av resultatet kan göras för olika avtalsområden (tillförlitlighet, kvalitet, produktivitet)? Utvärdering Tar SL tillvara erfarenheter och lärdomar under avtalsperioden för att använda dessa i kommande trafikupphandlingar? 5

15 2.3 Granskningens genomförande Genomgång av styrsignaler som riktar sig till upphandlad trafik En analys har gjorts av budget- och andra styrdokument från landstingsfullmäktige och SLs egen styrelse för att identifiera centrala uppdrag och styrsignaler i övrigt som kan förväntas påverka utformningen av trafikavtalen Granskning av avtal I granskningen har de upphandlingar av busstrafik som gjordes under 2006 och 2007 varit utgångspunkten. I första hand har granskningen inriktats mot de avtal som träffats för att identifiera hur ägarens styrning avspeglas i utformningen av avtalen och uppföljningen av avtalen. De avtal som ingåtts under 2006 och 2007 är följande: Distrikt Startår Avtalsbelopp Operatör Prognos 2008 Järfälla/Upplandsbro Swebus Södertälje Swebus Solna/Sundbyberg Busslink Sollentuna Busslink Nynäshamn Busslink För att få en referens till aktuella avtal har avtalet från 1993 mellan SL och Swebus om trafiken inom Bromma/Ekerö studerats Intervjuer med företrädare för SL och operatörer Intervjuer har genomförts med företrädare för SL för att få information om hur avtalsstyrning och uppföljning genomförs. Även företrädare för Swebus och Busslink har intervjuats med syfte att få information om hur operatörerna hanterar uppföljning och återrapportering av genomförd trafikverksamhet Granskningsmaterial och intervjuer Följande utgör exempel på material som har samlats in och analyserats: Mål och uppdrag från landstingsfullmäktige Beslut och styrdokument från SL Avtal avseende för granskningen aktuella upphandlingar För granskningen relevanta processbeskrivningar Sammanställningar från uppföljning av avtalen Intervjuer har genomförts med: 6

16 Intervjuer med företrädare inom SL representerande Tjänsteförrättande trafikdirektör Teamledare Bolagsjurist Kontraktschef Controller Affärsutvecklare (buss) Upphandlingsstrateg Representanter från Trafikutövare Swebus Busslink 7

17 3 Styrning av busstrafik 3.1 Busstrafikavtal SL har i dag 17 olika bussavtal (egentligen 18 med Tynningö). Den beräknade kostnaden 2008 för avtalen motsvarar sammanlagt ca mkr. Skillnaden i årskostnaden mellan de olika avtalsområdena ligger i intervallet mkr. Avtalen har tecknats under perioden De äldsta avtalen d.v.s. de som slöts under perioden är samtliga (8 avtal) tillsvidareavtal. Dessa avtal motsvarar i sin tur ca. 57 % av den totala kostnaden F.n. är det två entreprenörer, Swebus och Busslink, som svarar för utförandet av busstrafiken. Fr.o.m. våren 2009 tillkommer Arriva som vann den senaste upphandlingen Arriva fick ansvaret för busstrafiken i två avtalsområden. Enligt planerna skulle övertagandet ha skett under hösten 2008 men p.g.a. överklaganden har tiden för avtalsstart förskjutits Kommentar Busstrafiken skiljer sig åt i förhållande till övriga trafikslag genom att den är uppdelad i ett flertal avtalsområden. För tunnelbanetrafiken och pendeltågstrafiken finns tre respektive ett trafikavtal. Det som dock utgör ett problem i detta sammanhang är inte antalet avtal i sig utan snarare att det finns olika generationer av avtalskonstruktioner. Det som främst skiljer dessa avtalsgenerationer åt är vilka drivkrafter som tillförts avtalen för att uppnå SLs övergripande mål med trafiken. Förekomsten av avtal med olika karaktär är ett förhållande som försvårar en samlad och enhetlig avtalsstyrning vilket i sin tur kan motverka möjligheten att erbjuda en likvärdig kvalitet på busstrafiken inom länet. Enligt LOU skall avtalstiden vara fastställd, d.v.s. tills vidareavtal eller avtal som löper vidare så länge ingen uppsägning sker skall inte tillämpas. Att genomföra upphandlingar av busstrafikavtal är en arbets- och tidskrävande process. Även utarbetandet av anbud kräver ett omfattande arbete av anbudsgivarna. Utifrån de skälen är det knappast rimligt att inom en begränsad tid kunna förnya samtliga avtal. Enligt SLs plan för upphandling av buss- och spårtrafik kommer två av de gamla avtalen att förnyas (Huddinge/Botkyrka och Söderort). För trafikområdet Lidingö planeras en kontraktstilldelning genom koncession. Genomförs upphandlingarna enligt plan kommer det när planperioden är över trots allt att finnas avtal som är mellan år gamla som gäller tills vidare. 3.2 Landstingsfullmäktiges styrning av SL Ägarstyrning Landstingsfullmäktige är ytterst ägare av SL. Den grundläggande ägarstyrningen utgår ifrån av fullmäktige fastställd bolagsordning och fastställda ägardirektiv. Sedan tidigare finns det generella ägardirektiv som gäller för samtliga av landstingets direkt eller indirekt ägda bolag. SL har saknat ägardirektiv men landstingsfullmäktige beslutade om specifika ägardirektiv för SL. Formellt sett måste ägardirektiven protokollföras vid års- 8

18 stämma/bolagsstämma för att bli bindande för bolaget. Enligt de av fullmäktige antagna specifika ägardirektiven framgår att ägarens mål med verksamheten, uttryckta i av landstingsfullmäktige fastställd budget, policies och andra styrdokument, ska uppfyllas. Utöver dessa styrdokument finns ett avtal 1 mellan landstinget och SL från Landstingets budget I landstingets styrning av SL utgör budgeten ett av styrinstrumenten. I budgeten anges mål samtidigt som uppdrag ges till SL samtidigt som de ekonomiska ramarna för verksamheten fastställs. I landstingets budget för 2008 framgår ett antal övergripande mål som t.ex: Mer pålitlig kollektivtrafik Förbättrad kvalitet och punktlighet i hela SL-trafiken Bättre information särskilt vid störningar Effektiv, lättillgänglig och korrekt information om störningar Tillgänglig trafik för alla Bl.a. introduktion av låggolvbussar och utbildning av trafikpersonal Tryggare och snyggare kollektivtrafik Förbättrad trafiksäkerhet med sittplatsgaranti Miljövänligare kollektivtrafik Vidare framgår i budgeten att SL måste bli effektivare. Vikten av att ständigt arbeta med att göra SLs organisation mer effektiv och med att minska byråkrati framhålls. SL skall även överväga vilka delar av verksamheten som kan upphandlas istället för att utföras i egen regi. Det framgår särskilt att SL bör avveckla sitt engagemang i bl.a. Busslink. Ytterligare exempel på styrsignaler kan tas från tidigare budgetar t.ex. budgeten 2005 där det framgår att målet för trafikverksamheten är ett för regionen hållbart transportsystem med en väl fungerande kollektivtrafik kännetecknad av hög tillgänglighet och god kvalitet. I resenärsperspektivet framhålls att kollektivtrafiken skall vara enkel att resa med, erbjuda ett attraktivt utbud och levereras med hög kvalitet. För att detta ska kunna uppnås skall bland annat informationen och orienterbarheten förbättras, trafikutbudet anpassas efter efterfrågan, fortsatt samordning av tidtabeller ske och fordon och andra miljöer vara hela, rena och snygga. Det skall vara tryggt att resa med kollektivtrafiken. 1 I avtalet f framgår bl.a. att landstinget uppdrar åt SL och att SL åtar sig att omhänderta driften av det kollektiva landtrafiksystemet i länet och därvid verka för en god samordning av den av SL bedrivna trafiken med den kollektiva lokaltrafik som i övrigt bedrivs eller kan komma att bedrivas inom länet. SL ska ombesörja verkställigheten av landstingets beslut beträffande detta trafiksystem. 9

19 3.2.3 Kommentar Den grundläggande målbilden som landstingsfullmäktige uttrycker för SLs trafikverksamhet är relativt tydlig. Kollektivtrafiken skall kännetecknas av pålitlighet och i övrigt av en god kvalitet. Resenärerna ska ha tillgång till en relevant och tydlig information, lätt att orientera, ett väl till efterfrågan anpassat utbud, fordon och tillhörande miljöer ska vara rena och snygga och det ska vara tryggt att resa med kollektivtrafiken. Samtidigt riktas också krav mot att SL som organisation ständigt skall arbeta med att förbättra sin effektivitet. Det är förhållandevis tydligt i landstingets styrning av SL att resenärsperspektivet är i fokus. Däremot är det inte en tydligt uttalad ambition från ägaren att SL ska verka för att öka andelen resenärer i kollektivtrafiken. Ett annat perspektiv som inte är tydligt i styrningen av SL är hur kapacitetsutnyttjandet ska kunna förbättras. Trafikslagens kapacitet är i huvudsak dimensionerad efter högtrafiken på morgonen och på eftermiddagen. Stora delar av dagen finns därför en outnyttjad kapacitet. Åtgärder för att sprida ut belastningen i tid och för att använda kapacitet för ett ökat resande borde därför vara intressant. En annan aspekt på kapacitetsutnyttjandet borde dessutom vara att fortlöpande följa hur olika busslinjer och bussturers kapacitet utnyttjas. Detta för att få underlag för ställningstaganden till utökning, reducering eller omprioritering av kapacitet. Förutsättningar i form av information och analysmöjligheter finns inom SL men det saknas, enligt uppgift, utrymme för att göra sådana analyser. 3.3 SLs styrning SL:s vision och mål Vi underlättar människors vardag och bidrar till en mer attraktiv Stockholmsregion SL ska erbjuda länsborna attraktiva möjligheter att åka tillsammans och på så sätt bidra till en god tillgänglighet, en hälsosammare miljö och en positiv utveckling för stockholmsregionen Strategisk plattform SLs målstyrningsmodell utgör tillsammans med affärsidé, varumärkets kärnvärden, gemensamma värderingar och vision grunden för SLs strategiska planering och dialog. De övergripande mål och målområden som klargörs i den strategiska plattformen anger inriktning och struktur för den årliga verksamhetsplaneringen. I verksamhetsplaneringen anger enheterna mål och aktiviteter som ska bidra till att SLs övergripande mål nås. I SLs målstyrningsmodell är kunden i fokus. Inom kundperspektivet utgörs målområdena av, kundanpassat trafikutbud, tidhållning 2, säkerhet 1, tillförlitlig och lättillgänglig trafikinformation 1, attraktiva och trygga kundmiljöer. I leverantörsperspektivet finns även målområdet kvalitetssäkrad upphandling och avtalsuppföljning. En kvalitetssäkrad upphandling och avtalsuppföljning beskrivs som helt avgörande för att säkra kvaliteten i utförda leveranser samt val av leverantörer. 2 Finns även med i leverantörsperspektivet 10

20 3.3.3 Verksamhetsplan och budget Årligen fattar SLs styrelse beslut om verksamhetsplan och budget. Av verksamhetsplanen framgår under leverantörsperspektivet att beslut togs under 2007 att inrätta en separat upphandlingsavdelning som successivt kommer att etableras under Vidare framgår att under 2008 kommer avtals- och upphandlingsmodellen för upphandling av busstrafik att utvecklas vidare. I början av 2009 planeras nästa upphandling av busstrafik. I verksamhetsplanen betonas också att kvalitetsuppföljningen har utvecklats genom bildandet av team. Busstrafiken kommer att utökas genom ett antal satsningar under Därutöver sker en kontinuerlig anpassning av utbudet till efterfrågan. Enligt investeringsbudgeten kommer en omfattande satsning att göras på nya bussdepåer under perioden Inriktning för SLs upphandling av trafik- och stationstjänst Styrelsen beslutade vid sammanträde att godkänna i PM föreslagen inriktning för fortsatt upphandling av trafik. I beslutad PM redovisas de övergripande strategier som skall gälla för fortsatt avtalsutveckling och upphandling. Av strategierna framgår bl.a. att särskilda åtgärder bör vidtas för att stimulera inträde av nya entreprenörer i SL-trafiken men även att mindre företag ska kunna utvecklas som entreprenörer i SL-trafiken. Det framgår att busstrafikområden kan delas in i mindre delar. Upphandling ses som ett medel att nå SLs strategiska mål. Val av upphandlingsområde föreslås i första hand göras utifrån levererad kvalitet. Dålig prestation skall leda till att avtal inte förlängs eller vid allvarlig brist sägs upp i förtid. Hänsyn skall också tas till SLs kostnadseffektivitet i respektive avtal. Tidsbegränsade avtal skall förnyas i enlighet med respektive avtal. SLs styrelse skall årligen ta ställning till en 3-årsplan för trafikupphandling. Ett särskilt avsnitt ägnas åt nya drivkrafter i avtalen. Dessa skall stödja SLs övergripande mål, att fler skall resa med SL och att fler resenärer skall göras nöjda med tjänsterna. Enligt strategin ska de nya trafikavtalen kännetecknas av: En stor del rörlig ersättning till entreprenören. Den rörliga delen skall vara beroende av kvalitet, biljettintäkter och/eller resandeutveckling. Enkelhet och kundfokus. Skärpta krav på entreprenörens interna kvalitetsstyrning. Kontinuerlig uppföljning av denna under avtalstiden. Kvalitetsbrister skall leda till från början tydliggjorda konsekvenser och successivt skärpta krav på akuta och förebyggande åtgärder. Uppsägning av avtal från SLs sida vid allvarliga brister, skall bli en tydligare och konsekvent tillämpad påföljd. Högre kvalitetsbristavdrag än idag. Ökad hänsyn tas till resenärsnyttan. Standardiserade mål och mätmetoder tillämpas i största möjliga mån. Kundrelaterade krav och uppföljningsmått 11

Utvärdering av Nynäshamn

Utvärdering av Nynäshamn 1 (2) Datum 2011-05-05 Identitet TN 1105-119 SL 2011-04033 Trafiknämnden Utvärdering av Nynäshamn Bakgrund AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) har efter genomförd upphandling, (den s.k. E15-upphandlingen),

Läs mer

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 1(5) 2009-05-06 Dokumenttyp Bilaga 1 Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 2010-2013 1. Sammanfattning Förslaget till trafikupphandlingsplan för 2010 2013 innebär att avtalsområdena Huddinge/Botkyrka,

Läs mer

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen

Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Verksamhetsutveckling och affärsrelationer grunden skapas vid upphandlingen Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Upphandling i Göteborg 2013-11-28 Västtrafik i siffror

Läs mer

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B)

Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje (E19B) 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 11 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om att förlänga uppdragsavtal avseende busstrafik i Norrtälje

Läs mer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer

Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer Västtrafikmodellen Från Beställar- Leverantörsroller till Partnerskap Avtal Hisingen ett steg mot fler och nöjdare resenärer 1 Syfte med Västtrafikmodellen Västtrafik upphandlar funktion, inte detaljstyrd

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 1 (6) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-147 Trafiknämnden Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 2011-2014 Enligt SL:s styrelses beslut 2004-08-31 skall styrelsen årligen ta ställning till

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären?

Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? Hur kan vi vara säkra på att vi gör den goda affären? - ett kort seminarium om hur man formulerar, förvaltar och följer upp avtal - Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi - Rikard Blom, e-avrop SOI:s

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet 1 (5) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-123 SL 2011-01279 Trafiknämnden Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 21/2010. Högre kvalitet och fler resenärer? första året med det nya tunnelbaneavtalet

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun

Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun 1 (7) Program med anvisningar för uppföljning av privata utförare i Vellinge kommun Ikraftträdande 2017-01-01 Bakgrund Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen och nämnderna inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG

PM UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG PM 2016-04 UPPHANDLING AV REVISION I KOMMUNALA BOLAG 1 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett stödmaterial för processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala bolag,

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Styrprinciper för Staffanstorps kommun

Styrprinciper för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.2 Antagen av kommunfullmäktige 99/08 Styrprinciper för Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun är en stor organisation med många olika verksamheter och kan liknas vid en koncern. Staffanstorps

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande

STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD. Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 5 Januari 2009 DNR 420-19/09 Revisionsrapport STYRNING OCH KONTROLL AV RAMAVTAL FÖR MISSBRUKSVÅRD Styrningen och samordningen av avtalen är tillfredsställande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge 2013-09-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/112 Fritidsnämnden Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att avtalsperioden för kommande upphandling

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning

Dokument: Objektägare-ITs placering. Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Dokument: Objektägare-ITs placering Författare Malin Zingmark, Förnyad förvaltning Version A Sida 1 av 9 Datum 2015-03-25 Bil p 820 : 1 Objektägare-ITs placering Innehåll Objektägare-ITs placering... 1

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal.

Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här nedan är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som kommit till FAR och Srf konsulterna

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad

Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Kommunstyrelsen 2011 03 14 70 135 Arbets och personalutskottet 2011 02 28 41 78 Dnr 10.814 007 marsks17 Yttrande över granskningsrapport Verksamheter utlagda på entreprenad Bilaga: Tekniska nämndens yttrande

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB

Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Granskningsredogörelse Trafikförsörjning Skelleftebuss AB Linda Marklund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2014 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2013-12-09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Riskanalys 3

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport Norrtåg AB.

Revisionsrapport Norrtåg AB. l Revisionsrapport. GRANSKNING AV UPPHANDLING AV TÄGOPERATÖR SAMT UPPFÖUNING AV INGÄNGNA AVTAL I NORRTÄG AB Ansvarig: Majvor Enström 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 1. Inledning......... 3

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal

Information angående utvärdering av trafikstart och utveckling i bussavtal 1(17) Trafikavdelningen Buss och Färdtjänst Handläggare Ragna Forslund 08-6861959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, info punkt 15 TN 2014-0068 Information angående utvärdering av trafikstart

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal. Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om uppdragsavtal Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har fått om uppdragsavtal.

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Förfrågningsunderlag, upphandling

Förfrågningsunderlag, upphandling Förfrågningsunderlag, upphandling Kartläggning gällande civilsamhället 1. Inledning Social Ekonomi Övre Norrland, som hädanefter benämns som SEÖN, inbjuder härmed till en upphandling av kartläggning gällande

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr Upphandling inom kollektivtrafiken 1(6) Handläggare John Fredlund 08-686 16 35 john.fredlund@sll.se Trafiknämnden 2016-02-23, punkt 13 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 3 2015 Upphandling inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Söderhamns kommun Oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Avtal institutionsplaceringar Karin Magnusson Malou Olsson Oktober 2014 Söderhamns kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare

Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare 2005-10-05 Sida 1 av 6 Instruktion till mallar för upphandling av konsult eller lärare Kommersiella villkor De kommersiella villkoren reglerar mellanhavanden som inte reglerats i något annat dokument,

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Annika Bondesson AO buss norra annika.bondesson@skanetrafiken.se PM Datum 2015-01-28 Dnr 1402702 1 (8) Trafikupphandling 2015 förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell Inledning Trafikupphandling 2015

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer