2/2008 juni. Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Bokföringsanvisningar Mallen till offertförfrågan för OFRrevisionstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2/2008 juni. Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Bokföringsanvisningar Mallen till offertförfrågan för OFRrevisionstjänster"

Transkript

1 2/2008 juni Skattefrågor Statsandelarna år 2009 Ersättning för minskade statsandelar vid ändringar i kommunindelningen Prövningsbaserat finansieringsunderstöd 2008 Kommunvisa skatteprognoser och debiteringsstatistik Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Bokföringsanvisningar Mallen till offertförfrågan för OFRrevisionstjänster uppdateras

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 2/2008 Lehti ilmestyy n. 5 kertaa vuodessa Infobladet utkommer ca.5 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 1120 kpl Upplaga 1120 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat / Prenumerationer Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av informationsbladet. Lisätilaukset à 75 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra prenumerationer à 75 euro/år av Raija Haaja, fax (09) INNEHÅLL Sida Skattefrågor 3 Skattestyrelsen är i färd med att ändra sina anvisningar om FO-nummer i samband med kommunsammanslagningar Statsandelarna år Övergångsutjämningen Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster Den allmänna statsandelen Statsandelen för social- och hälsovård Statsandelen för undervisning och kulturverksamhet Ersättning för minskade statsandelar vid ändringar i kommunindelningen 10 Prövningsbaserat finansieringsunderstöd Kommunvisa skatteprognoser och debiteringsstatistik 12 Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader 13 Bokföringsanvisningar 13 Komplettering av definitionen på betalda löner och arvoden i mallen för kontoplan Mallen till offertförfrågan för OFR-revisionstjänster uppdateras 14 Bilagor: Datainnehållet i filen över kommunernas ekonomiska nyckeltal (bilaga 1) Datainnehållet i filen över kostnader för kommunernas serviceproduktion (bilaga 2) Priser per enhet som utgör grund för statsandelarna 2009 (bilaga 3) Statsandelen år 2009 (VOS6SL) (bilaga 4) Finansieringsandelen för undervisning och kultur 2009 (ZE60C) (bilaga 5) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Informationsbladet finns också på Kommunförbundets webbsidor >Kauppapaikka > Maksuttomia tuotteita ja palveluita >Kuntatiedotteet > Verksamhetsområden > Kommunalekonomi Vastuuhenkilöt / Ansvariga Martti Kallio Jan Björkwall Toimittanut / Sammanställt av Raija Haaja 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

3 Skattefrågor Skattestyrelsen är i färd med att ändra sina anvisningar om FO-nummer i samband med kommunsammanslagningar Vid kommunsammanslagningar har det förekommit problem beträffande FOnumren. Om sammanslagningen har genomförts så, att de tidigare kommunerna har upplösts och ersatts av en ny kommun, har det varit nödvändigt att ansöka om ett FO-nummer för den nya kommunen. Förfarandet har grundat sig på de anvisningar som Skattestyrelsen år 2004 utfärdade för skatteverkens kundregistreringsenheter. Enligt anvisningarna ska ett nytt nummer ges den nya kommun som bildas när de tidigare kommunerna upplöses. Anvisningarna baserar sig på 7 i företagsoch organisationsdatalagen, som innehåller bestämmelser om beständigheten hos en juridisk persons FO-nummer. Lagen innehåller inga särskilda bestämmelser om offentliga enheters FO-nummer. I april 2008 föreslog Kommunförbundet för Stattestyrelsen att FO-numret kunde kvarstå även vid sådana kommunsammanslagningar där alla medverkande kommuner upplöses och en ny kommun bildas. Som den nya kommunens FO-nummer skulle användas exempelvis numret för den kommun vars namn den nya kommunen övertar eller numret för den största medverkande kommunen, om den nya kommunen tar i bruk ett nytt namn. Kommunförbundet motiverade förslaget genom att hänvisa till de många sammanslagningar 2009 där de befintliga kommunerna upplöses och en ny kommun bildas i stället. En ändring av FO-numren till följd av sammanslagningarna skulle orsaka onödigt administrativt arbete och betydande kostnader. FO-numrets beständighet borde inte påverkas av hur kommunsammanslagningen genomförs, utan den nya kommunen borde under alla omständigheter kunna fortsätta verksamheten med ett gammalt FO-nummer. Oavsett hur en sammanslagning genomförs övergår de gamla kommunernas skyldigheter enligt lag till den nya kommunen. Efter sammanslagningen finns det inte längre något behov av att specificera de tidigare kommunerna eller deras skyldigheter. Skattestyrelsen är nu i färd med att ändra sina anvisningar så att samgående kommuner framöver alltid har möjlighet att hålla kvar FO-numret hos en av de kommuner som upplöses. Skattestyrelsen har tagit ställning till Kommunförbundets förslag. Skattestyrelsen anser att den nuvarande praxisen i fråga om FO-numrets beständighet oberoende av bestämmelserna i företags- och organisationsdatalagen kan göras mer ändamålsenlig ur kommunernas synvinkel. Skattestyrelsen kommer därför att utfärda nya anvisningar till skatteverkens kundregistreringsenheter enligt vilka ett gammalt FO-nummer kan fortsätta att gälla vid kommunsammanslagningar också i sådana fall där alla de medverkande kommunerna formellt upplöses och en ny kommun bildas. I samband med ändringsregistreringen kan man från fall till fall komma överens om vilket FO-nummer som förblir i kraft. Om den nya kommunen inte delar namn med någon av de kommuner som upplöses, kan ett FO-nummer också i det fallet hållas kvar genom att göra en namnändring för det gamla numret. Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008 3

4 Statsandelarna år 2009 Övergångsutjämningen Övergångsutjämningen i anslutning till statsandelsreformen 2006 gick ut År 2009 får alla kommuner med andra ord statsandelar i enlighet med reformen. Övergångsutjämningens inverkan på statsandelarna presenteras på Kommunförbundets webbplats i en tabell i samband med statsandelarna Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster Utjämningen av statsandelarna år 2009 bestäms enligt beskattningen för år Tills vidare finns det inga uppgifter om beskattningen. Den kommunspecifika kalkylen har beräknats i samarbete mellan finansministeriet och Kommunförbundet utgående från Kommunförbundets skatteprognosram och förhandsuppgifter om beskattningen från skatteförvaltningen. Kalkylen är ännu inte tillförlitlig. Kommunerna bör ge akt på stora förändringar och vid behov utreda vad de beror på och om de är korrekta (t.ex. inverkan av inkomster från optioner) samt korrigera uppskattningen. En ny kalkyl blir aktuell antagligen i september. Den slutliga kalkylen kan presenteras när beskattningen för år 2007 har fullföljts i slutet av oktober. Grunderna för hur utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster beräknas ingår i ändringen av statsandelslagen (1219/2005). Utjämningen baserar sig på den kalkylerade kommunalskatten och den samfundsskatteandel som ska betalas. Den kalkylerade fastighetsskatten är slutgiltig. Beräkningen bygger på den genomsnittliga inkomstskattesatsen och de genomsnittliga fastighetsskattesatserna enligt tabellen nedan. Den kommunindelning som gäller från ingången av 2009 har beaktats i kalkylen. En del av de nya kommunernas namn har ännu inte fastställts. Den kommunspecifika kalkylen finns på > Statsandelar > Statsandelarna Kalkylen (Finansministeriet/Kommunavdelningen , preliminär kalkyl) är baserad på följande uppgifter: Kalkylerade skatteinkomster och samfundsskatteandelen - Kalkylerad kommunalskatt euro (förändring + 7,1 %) - Samfundsskatt euro (förändring + 13,6 %) - Kalkylerad fastighetsskatt euro (förändring + 8,0 %) Invånarantal och genomsnittlig inkomstskattesats - Antalet invånare vid årsskiftet 2006/2007 var (exkl. Åland) - Genomsnittlig inkomstskattesats 18,46 % Genomsnittliga fastighetsskattesatser i utjämningen: - allmän 0,75 % - stadigvarande bostad 0,29 % - annan bostad 0,87 % - kraftverk 0,75 % (den allmänna skattesatsen används) - allmännyttiga samfund 0,41 % - obebyggd byggplats 2,03 % Kalkylerad skatteinkomst och utjämningsgräns per invånare - kalkylerad skatteinkomst 3 128,13 euro/invånare - utjämningsgräns (91,86 %) 2 873,50 euro/invånare 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

5 För en kommun som ligger under utjämningsgränsen betalas ett fullt utjämningstilllägg upp till gränsen. För en kommun som är ovan om gränsen är utjämningsavdraget 37 procent av kommunens kalkylerade skatteinkomster som överskrider gränsen. Vid utbetalningen fördelas skatteinkomstutjämningen så att 6 procent hänförs till den allmänna statsandelen, 57 procent till statsandelen för social- och hälsovård och 37 procent till statsandelen för undervisning och kulturverksamhet. Beslutet fattas av finansministeriet, och varje ministerium sköter sin andel (betalar eller debiterar). I de kommunspecifika kalkylerna på Kommunförbundets webbplats har ingen fördelning gjorts på de olika statsandelarna, utan utjämningskalkylen presenteras som en helhet för sig. Mikael Enberg, p. (09) , Jan Björkwall, tfn (09) , Den allmänna statsandelen Grunddelen i den allmänna statsandelen och avdragen Den allmänna statsandelen år 2008 är i genomsnitt 29,06 euro per invånare (grunddelen). År 2009 blir grunddelen i den allmänna statsandelen uppskattningsvis 29,67 euro per invånare. I uppskattningen har beaktats en maximal indexhöjning på 3,8 procent (indexhöjning av den del av statsandelen som inte skurits ned). Från beloppet av den allmänna statsandel som beräknats på basis av den uppskattade grunddelen avdras den statsandelsnedskärning på 10,75 euro per invånare som alltjämt tillämpas. Den kommunindelning som gäller från ingången av 2009 har beaktats i kalkylen. En del av de nya kommunernas namn har ännu inte fastställts. I en del fall ändras statsandelen avsevärt. Ändringarna beror på att särförhållanden i den allmänna statsandelen aktualiserats eller eliminerats. I vissa fall är ändringarna en följd av kommunindelningen. Särförhållanden som påverkar statsandelarna är tätortsstrukturtillägg, ett förändrat invånarantal, skärgårdsförhållanden och avsides läge. Effekterna av det sist nämnda klarnar först senare i höst. Statsandelarna i alla kommuner reduceras med anledning av att kostnaderna för en del uppgifter som överförs till staten beaktas såsom minskningar av statsandelen och till följd av finansieringen av arbetsmarknadsstödet 2006 och finansieringen av en del temporära uppgifter. Exempel på uppgifter som överförs till staten i början av år 2009 och som påverkar beloppet av den allmänna statsandelen är konsumentrådgivning, intressebevakningen inom förmyndarverksamheten och underhållsstöd (för de administrativa kostnadernas del). Dessa uppgifter reducerar den allmänna statsandelen med totalt nästan 20 miljoner euro. År 2006 utökades eller minskades statsandelen med kompensationen för arbetsmarknadsstödet. Både år 2007 och 2008 har 2,90 euro per invånare dragits av från kompensationen (uppskattad inverkan av de aktiva åtgärderna i samband med reformen av arbetsmarknadsstödet). Kompensationen presenteras i kalkylen i en egen spalt enligt uppgifterna från år De beräknade avdragen på totalt 5,80 euro per invånare med anledning av aktiva åtgärder ingår i spalten för nedskärningar av statsandelen. Med finansiering av temporära uppgifter avses kostnaderna för Kommun ITprojektet och kostnaderna för att täcka myndighetsradionätets finansieringsun- Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008 5

6 derskott. Avdraget i statsandelarna till följd av dessa uppgifter antas vara lika stort som 2008, dvs. 6,9 miljoner euro eller 1,33 euro per invånare. Alla avdrag (totalt cirka 114 miljoner euro eller 21,63 euro per invånare) anges i avdragsspalten. Tillägg för särförhållanden i den allmänna statsandelen och grunderna för dem Vissa kommuner får utöver grunddelen tillägg för olika särförhållanden: skärgårdstillägg, fjärrortstillägg, tillägg för två språk, tillägg för en betydande förändring av invånarantalet samt tätortsstrukturtillägg när tätortsbefolkningen överstiger invånare. I den statsandelsjustering som trädde i kraft vid ingången av 2006 (ändringen av statsandelslagen 1068/2005) ingår följande nya eller justerade tillägg för särförhållanden: - Förhöjt skärgårdstillägg för kommuner med minst skärgårdsbor. Tillägget är kommunens invånarantal multiplicerat med grunddelen, dvs. kommunen får grunddelens hela belopp fördubblat. - Alla kommuner som har skärgårdsdelar och som får skärgårdstillägg har samtidigt också rätt till fjärrortstillägg, om grunderna för tillägget uppfylls. - Förhöjt skärgårdstillägg med 7 x grunddelen för kommuner där minst hälften av befolkningen är utan fast vägförbindelse; för övriga skärgårdskommuner 4 x grunddelen. - Ett nytt fjärrortstillägg till kommuner med färre än 0,5 invånare per km 2. Beloppet är 9 x grunddelen. - Begreppet tätortstillägg har ändrats till tätortsstrukturtillägg. Det graderas genom att följande koefficient multipliceras med tätortsbefolkningens mängd gånger grunddelen: 0,75, om tätortsbefolkningen uppgår till ,70, ,01, eller mer - Ett tillägg som baserar sig på förändringar i invånarantalet, om kommunens invånarantal har förändrats med minst sex procent under de tre år som föregått finansåret (förändring ). I så fall multipliceras grunddelen med 1,39. Följande tillägg för särförhållanden förblev oförändrade: - till kommuner med skärgårdsdelar betalas i skärgårdstillägg 1,5 x grunddelen x antalet skärgårdsbor (i skärgårdsdelarna mindre än invånare) - fjärrortstillägg betalas på basis av fjärrortstalet (förordning 1178/2007) enligt följande: 6 x grunddelen om fjärrortstalet är 1,50 eller högre 5 x grunddelen om fjärrortstalet är 1,00 1,49 3 x grunddelen om fjärrortstalet är 0,50 0,99 - språktillägg till tvåspråkiga kommuner och kommuner på samernas hembygdsområde 0,10 x grunddelen. Tilläggens belopp framgår av den kommunspecifika tabellen. De kommunspecifika kalkylerna finns på > Statsandelar > Statsandelarna Statsandelsutjämningen på basis av skatteinkomster har inte beaktats i kalkylen. De kommunspecifika uppgifterna är preliminära. Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

7 Statsandelen för social- och hälsovård Statsandelsbeloppet På > Statsandelar > Statsandelarna 2009 finns kommunvisa kalkylerade statsandelar för social- och hälsovården. Kalkylerna (Kommunförbundet ) baserar sig på rambeslutet och basserviceprogrammet ( ). Kalkylen är en riktgivande uppskattning av Kommunförbundet. Den kommer att ändras när statens budgetproposition för 2009 överlämnats till riksdagen ( ). Som statsandelshöjande faktorer inom social- och hälsovården har beaktats bland annat: förändringar i invånarantalet, indexjusteringen år ,8 % statsandelsnedskärningar till följd av att vissa uppgifter förstatligas avdrag på grund av höjda avgiftsinkomster och vissa statsandelsökningar som anges i basserviceprogrammet. Dessutom har beaktats den nya kommunindelningen fr.o.m En del av de nya kommunernas namn har ännu inte fastställts. Uppgifterna om befolkningen och arbetslösheten motsvarar grunderna för De kommunvisa befolkningsuppgifterna finns i den andra tabellen i arbetsboken. I fråga om de övriga statsandelskoefficienterna, såsom dagvårdskoefficienten, handikappkoefficienten, barnskyddskoefficienten och sjukfrekvenskoefficienten har använts koefficienterna för 2008, eftersom de uppgifter som behövs för de nya koefficienterna ännu inte är tillgängliga. I de fall då kommunindelningen kommer att ändras har en ny koefficient beräknats för den nya kommunen utgående från uppgifterna för Enligt kalkylen kommer statsandelarna utan utjämningsposter att öka med omkring 155 miljoner euro. Uppskattning av ändringarna i statsandelsbeloppet och statsandelsprocenten (utan utjämningsposter) Statsandelsprocenten år ,74 Förändring i statsandelen Mn Förändring i procenten förändring i invånarantalet 50 indexjusteringen (3,8 %) 194 överföringen av underhållsstödet, sjukvården för utlänningar och rättspsykiatriska undersökningar för barn och unga till staten (en del av överföringen via kostnaderna) ,22 överföring av ökade avgiftsinkomster till staten ,22 vissa ökningar i statsandelarna (basserviceprogrammet) 29 Ökningar till 2008 års nivå totalt (netto), uppskattning 155 Statsandelsprocenten år 2009 ca 32,30 Statsandelarna ökar enligt kalkylen utan skatteutjämning med i genomsnitt omkring 3,1 procent. Grunderna för statsandelarna I de kommunvisa kalkylerna har beaktats en indexhöjning på 3,8 procent och övriga ovan nämnda faktorer som inverkar på statsandelsbeloppet. Statsandelsprocenten Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008 7

8 blir omkring 32,30, vilket är 0,44 procentenheter mindre än år Minskningen beror på överföringen av de nämnda uppgifterna till staten. Minskningen av statsandelsprocenten inverkar på ökningen av kommunens finansieringsandel per invånare, som med tillämpning av den nämnda procenten blir omkring euro per invånare och omkring en och en halv procentenhet högre än ökningen av statsandelen. Uppskattning Kommunens finansieringsandel Förändring % Miljoner euro Euro/invånare 1 973, ,00 90,48 (4,6) Följande åldersgruppsvisa och andra kalkylerade grunder har använts som statsandelsgrunder i de kommunvisa kalkylerna (Kommunförbundet ): De kalkylerade grunderna år 2009, euro/invånare Åldersgrupp Socialvård Hälso- och sjukvård 0-6-åringar 6 075,00 748, åringar 279,00 854, åringar 826, , åringar 4 997, ,00 85 år fyllda , ,00 Övriga kalkylerade grunder: Enligt antalet arbetslösa/arbetslös 545,00 Enligt arbetslöshetsgraden/invånare 50,00 Enligt antalet gravt handikappade/invånare 15,00 Enligt antalet omhändertagna barn/invånare 42,00 Enligt sjukfrekvensen/invånare 369,00 Kommunens finansieringsandel/invånare 2 064,00 Arbetslöshetsprocent 8,50 % Invånarantal (årsskiftet 2007/2008) Statsandelsprocent ca 32,30 % De fjärrortskoefficienter som påverkar statsandelarna för social- och hälsovården är enligt de fjärrortstal som används i den allmänna statsandelen följande: 1,05, om fjärrortstalet är 0,50 0,99 1,08, om 1,00 1,49 1,17, om 1,50 eller högre 1,10 för skärgårdskommuner Fjärrortstalen baserar sig på förordning 1178/2007 och fjärrortskoefficienterna på förordning 1391/2007 (se t.ex. Kommunalekonomi 5/2007). Vid kommunsammanslagningar kan fjärrortstalet ändras och påverka statsandelen (förordningarna ändras vid behov i slutet av året). I de kommunvisa tabellerna ingår ingen utjämning på basis av skatteinkomster. På Kommunförbundets webbsidor finns en kalkyleringstabell med hjälp av vilken man kan kontrollera eller räkna ut statsandelen för social- och hälsovården genom att mata in de egna uppgifterna om priset per enhet, invånarantal och koefficienter. Koefficienterna i de kommunspecifika kalkylerna räknas ut enligt de färskaste uppgifterna först i november-december, och inte förrän då kan man beräkna hur de inverkar på statsandelarna. Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

9 Statsandelen för undervisning och kulturverksamhet Uppgifter om statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet kan ännu inte ges för enskilda kommuner. På Kommunförbundets webbplats > Statsandelar > Statsandelarna 2009 finns en kalkyleringsmodell som underlättar uträkningen av statsandelsbeloppet och priset per enhet för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. År 2009 är ett år som bildar kostnadsbas i statsandelssystemet, och priserna per enhet för år 2012 kommer att beräknas utgående från kostnaderna år Därför är det viktigt att de kostnader som uppges för år 2009 så väl som möjligt motsvarar verkligheten. Det är möjligt att statsandelsreformen år 2010 orsakar förändringar i systemet, men eftersom det ännu är oklart vilka förändringarna blir finns det skäl att bereda sig på insamling av uppgifter enligt nuvarande system. Pris per enhet De genomsnittliga priserna per enhet för år 2009 baserar sig på den förordning som utfärdas i slutet av september. De övriga priserna per enhet för år 2009 baserar sig på statens budgetproposition De flesta priser per enhet indexjusteras till fullt belopp, vilket för närvarande är 3,8 % enligt rambeslutet och basserviceprogrammet ( ). En del av priserna per enhet kommer att basera sig på enbart budgetpropositionen. Eftersom det inte finns några uppgifter om höjningar av priserna per enhet har de nuvarande priserna per enhet använts i uppskattningarna. Priserna per årsverke för kulturinstitutioner (teatrar, orkestrar och museer) kommer utöver indexjusteringen att nivåjusteras, varvid priserna per enhet höjs så att de bättre motsvarar den verkliga grunden under tre år. Höjningarna grundar sig på den lagstiftning som trädde i kraft vid ingången av Den första nivåhöjningen gjordes för år Den andra nivåhöjningen görs för år 2009, varvid priserna per enhet höjs med 33 % av skillnaden mellan det ursprungliga priset och den verkliga statsandelsgrunden (höjning 66 % jämfört med den ursprungliga nivån). Den sista nivåhöjningen görs för år I likhet med det övriga statsandelssystemet för undervisning och kulturverksamhet baserar sig kostnaderna på kostnadsgrunderna för år Priserna per årsverke uppskattas inklusive indexjusteringar stiga med 3 4 procentenheter mindre än för år Statsandelsbeloppet höjs med samma procentsats som priset per enhet. Statsandelen är inte öronmärkt, men det är bra att vara medveten om stegringen och vid behov beakta den när finansiering anslås för institutionerna. I bilagorna ges preliminära uppskattningar av de kommande genomsnittliga och övriga priserna per enhet (bilaga 3 och 4). Finansieringsandelen Kommunens finansieringsandel per invånare har uppskattats till 800 euro (bilaga 5). Uppskattningen baserar sig på Kommunförbundets kalkyl där indexförhöjningen, minskningen av antalet elever inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt ökningen av elevantalet inom yrkesutbildningen har beaktats. Den nuvarande preliminära finansieringsandelen per invånare är 772,89 euro, vilket ger en ökning på omkring 3,5 %. Förändring i kommunens finansieringsandel (uppskattning): Kommunens finansieringsandel Förändring (%) Miljoner euro ) 161 Euro/invånare 772,89 800,00 27,41 (3,5) 1) De kalkylerade kostnaderna har höjts med 4 %. Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008 9

10 Statsandelen Enligt basservicebudgeten ökar de kalkylerade statsandelarna för undervisningsoch kulturverksamhet inklusive utjämningsposter med 97 miljoner euro, varav största delen består av indexförhöjningar. Höjningarna av priserna per enhet innebär att statsandelarna för konstinstitutioner ökar med omkring 17 miljoner euro. Statsandelen kan beräknas med hjälp av kalkyleringsmodellen på Kommunförbundets webbplats. För den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen finns endast utjämningskoefficienterna för år 2008 att tillgå, eftersom de ännu inte har räknats ut för år Statsandelsprocenten för undervisnings- och kulturverksamhet väntas bli oförändrad, dvs. 41,89 %. Också de övriga statsandelsprocenterna är de nuvarande och de finns i bilaga 4. Observera att alla angivna uppgifter är förhandsuppskattningar av Kommunförbundet och att de kan ändras. Fastställande av grunderna och beslut om dem Säkra uppgifter om priserna per enhet år 2009 och kommunens finansieringsandel kommer i olika skeden under hösten De genomsnittliga priser per enhet som behövs för beräkningen av statsandelen fastställs före utgången av september. Priserna per enhet för kommunerna och huvudmännen fastställs före utgången av november och den preliminära finansieringsandelen per invånare kring den 10 december. De enskilda kommunernas statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet fastställs före utgången av december. Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Ersättning för minskade statsandelar vid ändringar i kommunindelningen Ändringar i kommunindelningen I början av 2009 minskar antalet kommuner med 67. Vårt land kommer då att ha 348 kommuner, varav 16 är åländska. En del av de nya kommunernas namn har ännu inte fastställts. Uppskattningarna av statsandelarna år 2009 för de enskilda kommunerna har gjorts utgående från den nya kommunindelningen (332 fastlandskommuner). Uppgifterna om de enskilda kommunernas statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet kommer först i december. Enligt den ändring av kommunindelningslagen som trädde i kraft i början av 2007 (170/2007) får kommunerna ersättning för de förlorade statsandelar som ändringen i kommunindelningen förorsakar. Ersättning för minskade statsandelar Ersättningen för minskade statsandelar regleras i 41 i kommunindelningslagen. I paragrafen föreskrivs att om kommunsammanslagningen minskar statsandelarna beviljas den nya kommunen ersättning för förlusten under det år då sammanslagningen träder i kraft och under de fyra därpå följande åren. Ersättningen betalas till fullt belopp under alla fem år. Vid de ändringar i kommunindelningen som genomfördes före år 2007 minskade ersättningen stegvis i likhet med sammanslagningsunderstödet. 10 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

11 Statsandelsförlusten räknas ut genom att de statsandelar som året före sammanslagningen beviljats de sammangående kommunerna jämförs med de statsandelar som skulle ha beviljats den nya kommunen det året. Om statsandelsgrunderna ändras under det år då kommunsammanslagningen träder i kraft, tillämpas de nya bestämningsgrunderna på året före sammanslagningen. Sålunda beräknas till exempel ersättningen för förlorade statsandelar till följd av en sådan ändring i kommunindelningen som träder i kraft år 2009 genom att de statsandelar som beviljats de enskilda kommunerna år 2008 jämförs med en situation där kommunen hade varit sammanslagen redan det året. När ersättningen räknas ut beaktas som statsandelar de kalkylerade statsandelarna, dvs. den allmänna statsandelen, de uppgiftsrelaterade statsandelarna för social- och hälsovård och undervisning och kultur samt utjämningen av statsandelarna på basis av kalkylerade skatteinkomster. Om ersättning betalas till flera kommuner fördelas ersättningen mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som övergår till respektive kommun. Som invånarantal används invånarantalet i början av det år som föregår sammanslagningsåret. Varje kommuns andel beräknas på det belopp som kommunen skulle ha fått i ersättning, om den kommun som upplöses skulle ha anslutits helt och hållet till kommunen i fråga. Respektive kommuns andel beräknas alltså på olika belopp. De största statsandelsförlusterna uppstår till följd av förändringar i skatteinkomstutjämningen i en situation där det i sammanslagningen ingår kommuner som ligger på båda sidorna av utjämningsgränsen. Till denna del kan förlusterna beräknas utgående från utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster Tabellen över utjämningen finns på > Statsandelar > Statsandelarna Rätt stora förluster uppstår också då någon av kommunerna har fått statsandelstillägg på grund av avsides läge. Kommunen kan gå miste om tillägget efter sammanslagningen, vilket minskar statsandelen. I de flesta fall är förändringarna i statsandelarna för social- och hälsovård samt undervisning och kulturverksamhet relativt små. Om kommunen behöver information om eller uppskattningar av eventuella statsandelsminskningar vid en förändring av kommunindelningen och inte kan få fram uppgifterna på egen hand, kan kommunen kontakta Kommunförbundet eller finansministeriets kommunavdelning. Kontaktperson på ministeriets kommunavdelning är överinspektör Ville Salonen, tfn (09) (e-post: De mest exakta uppgifterna om verkningarna fås via ministeriets kommunavdelning. Kommunavdelningen kommer också i sinom tid att räkna ut de officiella verkningarna av de minskade statsandelarna. Betalning av ersättningen Finansministeriet betalar ersättningen för minskade statsandelar inom juni månad under respektive år från och med det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Ersättningen bokförs som enligt kontantprincipen som inkomst i posten Understöd och bidrag i resultaträkningen (Utlåtande av Bokföringsnämndens kommunsektion ). Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/

12 Prövningsbaserat finansieringsunderstöd 2008 I statsbudgeten 2008 har anslagits 20 miljoner euro för finansieringsunderstöd enligt prövning år 2008, dvs. samma belopp som i fjol. Genom en ändring av 13 och 16 i statsandelslagen (1068/2005) har bestämmelserna om beviljande av finansieringsunderstöd enligt prövning skärpts. Enligt en ändring av 17 i statsandelslagen (179/2008) avgörs utbetalningstidpunkten av finansministeriet, så utbetalningsdatum kan även infalla senare än Enligt rambeslutet ( ) minskar anslaget för behovsprövade finansieringsunderstöd. Anslaget är 12,5 milj. euro år 2009 och 5 milj. euro Villkor för finansieringsunderstöd är att kommunen har godkänt en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi och förbundit sig att följa planen. Lagen förutsätter att den godkända planen (i allmänhet godkänd av kommunfullmäktige) bifogas ansökan om understöd. När det gäller beviljande och användning av understödet kan inrikesministeriet ställa även andra villkor som anknyter till kommunens ekonomi. En uppföljning görs av hur villkoren följs. Likaså kontrolleras om den godkända planen har följts. Om det konstateras att planen och andra uppställda villkor inte följts, kan kommunen följande år gå miste om eller få mindre understöd. Ansökan om finansieringsunderstöd ska sändas till finansministeriet inom utsatt tid. Finansministeriet har beslutat att ansökningarna ska vara ministeriet tillhanda inom augusti månad, dvs. senast En kopia av ansökan ska sändas också till Kommunförbundet, som ger ett utlåtande om ansökan. Uppgifter om ansökningstiden och vilka blanketter som ska bifogas ges i finansministeriets brev VM 1/242/2008. Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Finansministeriet: Ville Salonen, överinspektör, tfn (09) Vesa Lappalainen, överinspektör, tfn (09) (e-post till ministeriet: Kommunvisa skatteprognoser och debiteringsstatistik Prognostabeller för de enskilda kommunernas skatteinkomster kan nu beställas. Det är fråga om en Excel-arbetsbok som kommunen kan använda som hjälpmedel vid uppskattning av skatteinkomsterna under kommande år och utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster under prognosperioden. Uppgifterna i tabellerna baserar sig på bl.a. skatteförvaltningens debiteringsstatistik, som är avgiftsbelagd enligt finansministeriets beslut. Filerna, som innehåller en prognostabell för den enskilda kommunens skatteinkomster och kommunens debiteringsstatistik för skatteåret 2006, kostar 120 euro + moms/kommun. I priset ingår uppdateringar av prognostabellen i sommar och i höst. Filerna levereras från Kommunförbundet per e-post. 12 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2007. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2007

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2007. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2007 3/2007 juni Regeringsprogrammet och den kommunala ekonomin Basserviceprogrammet 2008 2011 Statsandelarna år 2008 Prövningsbaserat finansieringsunderstöd 2007 Kommunernas dyrortsklassificering slopas 2008

Läs mer

Kommunalekonomi 2/11

Kommunalekonomi 2/11 Kommunalekonomi 2/11 Regeringsförhandlingarna år 2011 Statsandelarna år 2012 Behovsprövad höjning av statsandelen för år 2011 Bokföringsanvisningar Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

Kommunalekonomi 3/12

Kommunalekonomi 3/12 Kommunalekonomi 3/12 Svår ekonomisk situation nya anpassningsåtgärder kan behövas Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelar Ändringar i statistiken över ekonomi och verksamhet Kommunernas

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna 1/2006 mars Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Prisindex för offentliga utgifter och för kommunernas basservice Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om balansering av ekonomin i kommunallagen

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019

Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden Program för kommunernas ekonomi 2016-2019 Finansministeriets publikationer 16b/2015 Kommunärenden 441

Läs mer

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn

Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn Rapport 2008:11 Ekonomisk översikt för den kommunala sektorn Hösten 2008 De senaste rapporterna från ÅSUB 2007:5 Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2007:6 Konjunkturläget hösten 2007 2007:7

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-731-9 (häftad) ISBN 978-952-213-732-6

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2010 ISBN 978-952-213-647-3 (häftad) ISBN 978

Läs mer

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi...

1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 1 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 1.1 Nationalekonomin... 2 1.2 Kommunalekonomin 2008-2009... 2 1.3 Statens budgetförslag och kommunernas ekonomi... 3 2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR KIMITOÖNS KOMMUN... 4 2.1 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 310/2014 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 310/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av utbildning som avses i gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

Läs mer

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015

BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 BUDGETEN 2013 EKONOMIPLANEN 2014 2015 sfullmäktige 17.12.2012 117 INNEHÅLL Vision 2020: Karleby som bäst...1 MÅL FÖR VERKSAMHETEN...19 Centrala bolags mål...35 DRIFTSEKONOMI...41 Revisionsnämnden...46

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst

RP 88/2012 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om beskattning av inkomst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar av bestämmelserna om kilometerersättning i skattelagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-089-7 (häftad) ISBN 978-952-090-3

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014

HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017. Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 HAMMARLANDS KOMMUN BUDGET OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 Förslaget uppgjort av kommunstyrelsen den 30.12.2014 Antagen och godkänd av kommunfullmäktige den 15.1.2015 HAMMARLANDS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5

Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 1 Bedömning av nuläget med separata kommuner... 5 1.1 De mellannyländska kommunernas befolkning och åldersstruktur... 5 1.2 Ekonomins nuläge

Läs mer

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen

RP 50/2011 rd. som betalas till begränsat skattskyldiga. samfund föreslås sänkt till 25 procent. Samfundsskattesatsen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2012 samt lagar om ändring av vissa skattelagar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅL Denna proposition innehåller ett

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

HUR EFFEKTIVERA EKONOMIFÖRVALTNINGEN

HUR EFFEKTIVERA EKONOMIFÖRVALTNINGEN Elin Myllyluoma & Majda Gutic HUR EFFEKTIVERA EKONOMIFÖRVALTNINGEN Case: Närpes stad Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Företagsekonomi ABSTRAKT Författare Elin Myllyluoma & Majda Gutic

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer