2/2008 juni. Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Bokföringsanvisningar Mallen till offertförfrågan för OFRrevisionstjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2/2008 juni. Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Bokföringsanvisningar Mallen till offertförfrågan för OFRrevisionstjänster"

Transkript

1 2/2008 juni Skattefrågor Statsandelarna år 2009 Ersättning för minskade statsandelar vid ändringar i kommunindelningen Prövningsbaserat finansieringsunderstöd 2008 Kommunvisa skatteprognoser och debiteringsstatistik Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Bokföringsanvisningar Mallen till offertförfrågan för OFRrevisionstjänster uppdateras

2 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 2/2008 Lehti ilmestyy n. 5 kertaa vuodessa Infobladet utkommer ca.5 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 1120 kpl Upplaga 1120 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat / Prenumerationer Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av informationsbladet. Lisätilaukset à 75 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra prenumerationer à 75 euro/år av Raija Haaja, fax (09) INNEHÅLL Sida Skattefrågor 3 Skattestyrelsen är i färd med att ändra sina anvisningar om FO-nummer i samband med kommunsammanslagningar Statsandelarna år Övergångsutjämningen Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster Den allmänna statsandelen Statsandelen för social- och hälsovård Statsandelen för undervisning och kulturverksamhet Ersättning för minskade statsandelar vid ändringar i kommunindelningen 10 Prövningsbaserat finansieringsunderstöd Kommunvisa skatteprognoser och debiteringsstatistik 12 Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader 13 Bokföringsanvisningar 13 Komplettering av definitionen på betalda löner och arvoden i mallen för kontoplan Mallen till offertförfrågan för OFR-revisionstjänster uppdateras 14 Bilagor: Datainnehållet i filen över kommunernas ekonomiska nyckeltal (bilaga 1) Datainnehållet i filen över kostnader för kommunernas serviceproduktion (bilaga 2) Priser per enhet som utgör grund för statsandelarna 2009 (bilaga 3) Statsandelen år 2009 (VOS6SL) (bilaga 4) Finansieringsandelen för undervisning och kultur 2009 (ZE60C) (bilaga 5) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Informationsbladet finns också på Kommunförbundets webbsidor >Kauppapaikka > Maksuttomia tuotteita ja palveluita >Kuntatiedotteet > Verksamhetsområden > Kommunalekonomi Vastuuhenkilöt / Ansvariga Martti Kallio Jan Björkwall Toimittanut / Sammanställt av Raija Haaja 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

3 Skattefrågor Skattestyrelsen är i färd med att ändra sina anvisningar om FO-nummer i samband med kommunsammanslagningar Vid kommunsammanslagningar har det förekommit problem beträffande FOnumren. Om sammanslagningen har genomförts så, att de tidigare kommunerna har upplösts och ersatts av en ny kommun, har det varit nödvändigt att ansöka om ett FO-nummer för den nya kommunen. Förfarandet har grundat sig på de anvisningar som Skattestyrelsen år 2004 utfärdade för skatteverkens kundregistreringsenheter. Enligt anvisningarna ska ett nytt nummer ges den nya kommun som bildas när de tidigare kommunerna upplöses. Anvisningarna baserar sig på 7 i företagsoch organisationsdatalagen, som innehåller bestämmelser om beständigheten hos en juridisk persons FO-nummer. Lagen innehåller inga särskilda bestämmelser om offentliga enheters FO-nummer. I april 2008 föreslog Kommunförbundet för Stattestyrelsen att FO-numret kunde kvarstå även vid sådana kommunsammanslagningar där alla medverkande kommuner upplöses och en ny kommun bildas. Som den nya kommunens FO-nummer skulle användas exempelvis numret för den kommun vars namn den nya kommunen övertar eller numret för den största medverkande kommunen, om den nya kommunen tar i bruk ett nytt namn. Kommunförbundet motiverade förslaget genom att hänvisa till de många sammanslagningar 2009 där de befintliga kommunerna upplöses och en ny kommun bildas i stället. En ändring av FO-numren till följd av sammanslagningarna skulle orsaka onödigt administrativt arbete och betydande kostnader. FO-numrets beständighet borde inte påverkas av hur kommunsammanslagningen genomförs, utan den nya kommunen borde under alla omständigheter kunna fortsätta verksamheten med ett gammalt FO-nummer. Oavsett hur en sammanslagning genomförs övergår de gamla kommunernas skyldigheter enligt lag till den nya kommunen. Efter sammanslagningen finns det inte längre något behov av att specificera de tidigare kommunerna eller deras skyldigheter. Skattestyrelsen är nu i färd med att ändra sina anvisningar så att samgående kommuner framöver alltid har möjlighet att hålla kvar FO-numret hos en av de kommuner som upplöses. Skattestyrelsen har tagit ställning till Kommunförbundets förslag. Skattestyrelsen anser att den nuvarande praxisen i fråga om FO-numrets beständighet oberoende av bestämmelserna i företags- och organisationsdatalagen kan göras mer ändamålsenlig ur kommunernas synvinkel. Skattestyrelsen kommer därför att utfärda nya anvisningar till skatteverkens kundregistreringsenheter enligt vilka ett gammalt FO-nummer kan fortsätta att gälla vid kommunsammanslagningar också i sådana fall där alla de medverkande kommunerna formellt upplöses och en ny kommun bildas. I samband med ändringsregistreringen kan man från fall till fall komma överens om vilket FO-nummer som förblir i kraft. Om den nya kommunen inte delar namn med någon av de kommuner som upplöses, kan ett FO-nummer också i det fallet hållas kvar genom att göra en namnändring för det gamla numret. Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008 3

4 Statsandelarna år 2009 Övergångsutjämningen Övergångsutjämningen i anslutning till statsandelsreformen 2006 gick ut År 2009 får alla kommuner med andra ord statsandelar i enlighet med reformen. Övergångsutjämningens inverkan på statsandelarna presenteras på Kommunförbundets webbplats i en tabell i samband med statsandelarna Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster Utjämningen av statsandelarna år 2009 bestäms enligt beskattningen för år Tills vidare finns det inga uppgifter om beskattningen. Den kommunspecifika kalkylen har beräknats i samarbete mellan finansministeriet och Kommunförbundet utgående från Kommunförbundets skatteprognosram och förhandsuppgifter om beskattningen från skatteförvaltningen. Kalkylen är ännu inte tillförlitlig. Kommunerna bör ge akt på stora förändringar och vid behov utreda vad de beror på och om de är korrekta (t.ex. inverkan av inkomster från optioner) samt korrigera uppskattningen. En ny kalkyl blir aktuell antagligen i september. Den slutliga kalkylen kan presenteras när beskattningen för år 2007 har fullföljts i slutet av oktober. Grunderna för hur utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster beräknas ingår i ändringen av statsandelslagen (1219/2005). Utjämningen baserar sig på den kalkylerade kommunalskatten och den samfundsskatteandel som ska betalas. Den kalkylerade fastighetsskatten är slutgiltig. Beräkningen bygger på den genomsnittliga inkomstskattesatsen och de genomsnittliga fastighetsskattesatserna enligt tabellen nedan. Den kommunindelning som gäller från ingången av 2009 har beaktats i kalkylen. En del av de nya kommunernas namn har ännu inte fastställts. Den kommunspecifika kalkylen finns på > Statsandelar > Statsandelarna Kalkylen (Finansministeriet/Kommunavdelningen , preliminär kalkyl) är baserad på följande uppgifter: Kalkylerade skatteinkomster och samfundsskatteandelen - Kalkylerad kommunalskatt euro (förändring + 7,1 %) - Samfundsskatt euro (förändring + 13,6 %) - Kalkylerad fastighetsskatt euro (förändring + 8,0 %) Invånarantal och genomsnittlig inkomstskattesats - Antalet invånare vid årsskiftet 2006/2007 var (exkl. Åland) - Genomsnittlig inkomstskattesats 18,46 % Genomsnittliga fastighetsskattesatser i utjämningen: - allmän 0,75 % - stadigvarande bostad 0,29 % - annan bostad 0,87 % - kraftverk 0,75 % (den allmänna skattesatsen används) - allmännyttiga samfund 0,41 % - obebyggd byggplats 2,03 % Kalkylerad skatteinkomst och utjämningsgräns per invånare - kalkylerad skatteinkomst 3 128,13 euro/invånare - utjämningsgräns (91,86 %) 2 873,50 euro/invånare 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

5 För en kommun som ligger under utjämningsgränsen betalas ett fullt utjämningstilllägg upp till gränsen. För en kommun som är ovan om gränsen är utjämningsavdraget 37 procent av kommunens kalkylerade skatteinkomster som överskrider gränsen. Vid utbetalningen fördelas skatteinkomstutjämningen så att 6 procent hänförs till den allmänna statsandelen, 57 procent till statsandelen för social- och hälsovård och 37 procent till statsandelen för undervisning och kulturverksamhet. Beslutet fattas av finansministeriet, och varje ministerium sköter sin andel (betalar eller debiterar). I de kommunspecifika kalkylerna på Kommunförbundets webbplats har ingen fördelning gjorts på de olika statsandelarna, utan utjämningskalkylen presenteras som en helhet för sig. Mikael Enberg, p. (09) , Jan Björkwall, tfn (09) , Den allmänna statsandelen Grunddelen i den allmänna statsandelen och avdragen Den allmänna statsandelen år 2008 är i genomsnitt 29,06 euro per invånare (grunddelen). År 2009 blir grunddelen i den allmänna statsandelen uppskattningsvis 29,67 euro per invånare. I uppskattningen har beaktats en maximal indexhöjning på 3,8 procent (indexhöjning av den del av statsandelen som inte skurits ned). Från beloppet av den allmänna statsandel som beräknats på basis av den uppskattade grunddelen avdras den statsandelsnedskärning på 10,75 euro per invånare som alltjämt tillämpas. Den kommunindelning som gäller från ingången av 2009 har beaktats i kalkylen. En del av de nya kommunernas namn har ännu inte fastställts. I en del fall ändras statsandelen avsevärt. Ändringarna beror på att särförhållanden i den allmänna statsandelen aktualiserats eller eliminerats. I vissa fall är ändringarna en följd av kommunindelningen. Särförhållanden som påverkar statsandelarna är tätortsstrukturtillägg, ett förändrat invånarantal, skärgårdsförhållanden och avsides läge. Effekterna av det sist nämnda klarnar först senare i höst. Statsandelarna i alla kommuner reduceras med anledning av att kostnaderna för en del uppgifter som överförs till staten beaktas såsom minskningar av statsandelen och till följd av finansieringen av arbetsmarknadsstödet 2006 och finansieringen av en del temporära uppgifter. Exempel på uppgifter som överförs till staten i början av år 2009 och som påverkar beloppet av den allmänna statsandelen är konsumentrådgivning, intressebevakningen inom förmyndarverksamheten och underhållsstöd (för de administrativa kostnadernas del). Dessa uppgifter reducerar den allmänna statsandelen med totalt nästan 20 miljoner euro. År 2006 utökades eller minskades statsandelen med kompensationen för arbetsmarknadsstödet. Både år 2007 och 2008 har 2,90 euro per invånare dragits av från kompensationen (uppskattad inverkan av de aktiva åtgärderna i samband med reformen av arbetsmarknadsstödet). Kompensationen presenteras i kalkylen i en egen spalt enligt uppgifterna från år De beräknade avdragen på totalt 5,80 euro per invånare med anledning av aktiva åtgärder ingår i spalten för nedskärningar av statsandelen. Med finansiering av temporära uppgifter avses kostnaderna för Kommun ITprojektet och kostnaderna för att täcka myndighetsradionätets finansieringsun- Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008 5

6 derskott. Avdraget i statsandelarna till följd av dessa uppgifter antas vara lika stort som 2008, dvs. 6,9 miljoner euro eller 1,33 euro per invånare. Alla avdrag (totalt cirka 114 miljoner euro eller 21,63 euro per invånare) anges i avdragsspalten. Tillägg för särförhållanden i den allmänna statsandelen och grunderna för dem Vissa kommuner får utöver grunddelen tillägg för olika särförhållanden: skärgårdstillägg, fjärrortstillägg, tillägg för två språk, tillägg för en betydande förändring av invånarantalet samt tätortsstrukturtillägg när tätortsbefolkningen överstiger invånare. I den statsandelsjustering som trädde i kraft vid ingången av 2006 (ändringen av statsandelslagen 1068/2005) ingår följande nya eller justerade tillägg för särförhållanden: - Förhöjt skärgårdstillägg för kommuner med minst skärgårdsbor. Tillägget är kommunens invånarantal multiplicerat med grunddelen, dvs. kommunen får grunddelens hela belopp fördubblat. - Alla kommuner som har skärgårdsdelar och som får skärgårdstillägg har samtidigt också rätt till fjärrortstillägg, om grunderna för tillägget uppfylls. - Förhöjt skärgårdstillägg med 7 x grunddelen för kommuner där minst hälften av befolkningen är utan fast vägförbindelse; för övriga skärgårdskommuner 4 x grunddelen. - Ett nytt fjärrortstillägg till kommuner med färre än 0,5 invånare per km 2. Beloppet är 9 x grunddelen. - Begreppet tätortstillägg har ändrats till tätortsstrukturtillägg. Det graderas genom att följande koefficient multipliceras med tätortsbefolkningens mängd gånger grunddelen: 0,75, om tätortsbefolkningen uppgår till ,70, ,01, eller mer - Ett tillägg som baserar sig på förändringar i invånarantalet, om kommunens invånarantal har förändrats med minst sex procent under de tre år som föregått finansåret (förändring ). I så fall multipliceras grunddelen med 1,39. Följande tillägg för särförhållanden förblev oförändrade: - till kommuner med skärgårdsdelar betalas i skärgårdstillägg 1,5 x grunddelen x antalet skärgårdsbor (i skärgårdsdelarna mindre än invånare) - fjärrortstillägg betalas på basis av fjärrortstalet (förordning 1178/2007) enligt följande: 6 x grunddelen om fjärrortstalet är 1,50 eller högre 5 x grunddelen om fjärrortstalet är 1,00 1,49 3 x grunddelen om fjärrortstalet är 0,50 0,99 - språktillägg till tvåspråkiga kommuner och kommuner på samernas hembygdsområde 0,10 x grunddelen. Tilläggens belopp framgår av den kommunspecifika tabellen. De kommunspecifika kalkylerna finns på > Statsandelar > Statsandelarna Statsandelsutjämningen på basis av skatteinkomster har inte beaktats i kalkylen. De kommunspecifika uppgifterna är preliminära. Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

7 Statsandelen för social- och hälsovård Statsandelsbeloppet På > Statsandelar > Statsandelarna 2009 finns kommunvisa kalkylerade statsandelar för social- och hälsovården. Kalkylerna (Kommunförbundet ) baserar sig på rambeslutet och basserviceprogrammet ( ). Kalkylen är en riktgivande uppskattning av Kommunförbundet. Den kommer att ändras när statens budgetproposition för 2009 överlämnats till riksdagen ( ). Som statsandelshöjande faktorer inom social- och hälsovården har beaktats bland annat: förändringar i invånarantalet, indexjusteringen år ,8 % statsandelsnedskärningar till följd av att vissa uppgifter förstatligas avdrag på grund av höjda avgiftsinkomster och vissa statsandelsökningar som anges i basserviceprogrammet. Dessutom har beaktats den nya kommunindelningen fr.o.m En del av de nya kommunernas namn har ännu inte fastställts. Uppgifterna om befolkningen och arbetslösheten motsvarar grunderna för De kommunvisa befolkningsuppgifterna finns i den andra tabellen i arbetsboken. I fråga om de övriga statsandelskoefficienterna, såsom dagvårdskoefficienten, handikappkoefficienten, barnskyddskoefficienten och sjukfrekvenskoefficienten har använts koefficienterna för 2008, eftersom de uppgifter som behövs för de nya koefficienterna ännu inte är tillgängliga. I de fall då kommunindelningen kommer att ändras har en ny koefficient beräknats för den nya kommunen utgående från uppgifterna för Enligt kalkylen kommer statsandelarna utan utjämningsposter att öka med omkring 155 miljoner euro. Uppskattning av ändringarna i statsandelsbeloppet och statsandelsprocenten (utan utjämningsposter) Statsandelsprocenten år ,74 Förändring i statsandelen Mn Förändring i procenten förändring i invånarantalet 50 indexjusteringen (3,8 %) 194 överföringen av underhållsstödet, sjukvården för utlänningar och rättspsykiatriska undersökningar för barn och unga till staten (en del av överföringen via kostnaderna) ,22 överföring av ökade avgiftsinkomster till staten ,22 vissa ökningar i statsandelarna (basserviceprogrammet) 29 Ökningar till 2008 års nivå totalt (netto), uppskattning 155 Statsandelsprocenten år 2009 ca 32,30 Statsandelarna ökar enligt kalkylen utan skatteutjämning med i genomsnitt omkring 3,1 procent. Grunderna för statsandelarna I de kommunvisa kalkylerna har beaktats en indexhöjning på 3,8 procent och övriga ovan nämnda faktorer som inverkar på statsandelsbeloppet. Statsandelsprocenten Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008 7

8 blir omkring 32,30, vilket är 0,44 procentenheter mindre än år Minskningen beror på överföringen av de nämnda uppgifterna till staten. Minskningen av statsandelsprocenten inverkar på ökningen av kommunens finansieringsandel per invånare, som med tillämpning av den nämnda procenten blir omkring euro per invånare och omkring en och en halv procentenhet högre än ökningen av statsandelen. Uppskattning Kommunens finansieringsandel Förändring % Miljoner euro Euro/invånare 1 973, ,00 90,48 (4,6) Följande åldersgruppsvisa och andra kalkylerade grunder har använts som statsandelsgrunder i de kommunvisa kalkylerna (Kommunförbundet ): De kalkylerade grunderna år 2009, euro/invånare Åldersgrupp Socialvård Hälso- och sjukvård 0-6-åringar 6 075,00 748, åringar 279,00 854, åringar 826, , åringar 4 997, ,00 85 år fyllda , ,00 Övriga kalkylerade grunder: Enligt antalet arbetslösa/arbetslös 545,00 Enligt arbetslöshetsgraden/invånare 50,00 Enligt antalet gravt handikappade/invånare 15,00 Enligt antalet omhändertagna barn/invånare 42,00 Enligt sjukfrekvensen/invånare 369,00 Kommunens finansieringsandel/invånare 2 064,00 Arbetslöshetsprocent 8,50 % Invånarantal (årsskiftet 2007/2008) Statsandelsprocent ca 32,30 % De fjärrortskoefficienter som påverkar statsandelarna för social- och hälsovården är enligt de fjärrortstal som används i den allmänna statsandelen följande: 1,05, om fjärrortstalet är 0,50 0,99 1,08, om 1,00 1,49 1,17, om 1,50 eller högre 1,10 för skärgårdskommuner Fjärrortstalen baserar sig på förordning 1178/2007 och fjärrortskoefficienterna på förordning 1391/2007 (se t.ex. Kommunalekonomi 5/2007). Vid kommunsammanslagningar kan fjärrortstalet ändras och påverka statsandelen (förordningarna ändras vid behov i slutet av året). I de kommunvisa tabellerna ingår ingen utjämning på basis av skatteinkomster. På Kommunförbundets webbsidor finns en kalkyleringstabell med hjälp av vilken man kan kontrollera eller räkna ut statsandelen för social- och hälsovården genom att mata in de egna uppgifterna om priset per enhet, invånarantal och koefficienter. Koefficienterna i de kommunspecifika kalkylerna räknas ut enligt de färskaste uppgifterna först i november-december, och inte förrän då kan man beräkna hur de inverkar på statsandelarna. Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

9 Statsandelen för undervisning och kulturverksamhet Uppgifter om statsandelarna för undervisnings- och kulturverksamhet kan ännu inte ges för enskilda kommuner. På Kommunförbundets webbplats > Statsandelar > Statsandelarna 2009 finns en kalkyleringsmodell som underlättar uträkningen av statsandelsbeloppet och priset per enhet för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. År 2009 är ett år som bildar kostnadsbas i statsandelssystemet, och priserna per enhet för år 2012 kommer att beräknas utgående från kostnaderna år Därför är det viktigt att de kostnader som uppges för år 2009 så väl som möjligt motsvarar verkligheten. Det är möjligt att statsandelsreformen år 2010 orsakar förändringar i systemet, men eftersom det ännu är oklart vilka förändringarna blir finns det skäl att bereda sig på insamling av uppgifter enligt nuvarande system. Pris per enhet De genomsnittliga priserna per enhet för år 2009 baserar sig på den förordning som utfärdas i slutet av september. De övriga priserna per enhet för år 2009 baserar sig på statens budgetproposition De flesta priser per enhet indexjusteras till fullt belopp, vilket för närvarande är 3,8 % enligt rambeslutet och basserviceprogrammet ( ). En del av priserna per enhet kommer att basera sig på enbart budgetpropositionen. Eftersom det inte finns några uppgifter om höjningar av priserna per enhet har de nuvarande priserna per enhet använts i uppskattningarna. Priserna per årsverke för kulturinstitutioner (teatrar, orkestrar och museer) kommer utöver indexjusteringen att nivåjusteras, varvid priserna per enhet höjs så att de bättre motsvarar den verkliga grunden under tre år. Höjningarna grundar sig på den lagstiftning som trädde i kraft vid ingången av Den första nivåhöjningen gjordes för år Den andra nivåhöjningen görs för år 2009, varvid priserna per enhet höjs med 33 % av skillnaden mellan det ursprungliga priset och den verkliga statsandelsgrunden (höjning 66 % jämfört med den ursprungliga nivån). Den sista nivåhöjningen görs för år I likhet med det övriga statsandelssystemet för undervisning och kulturverksamhet baserar sig kostnaderna på kostnadsgrunderna för år Priserna per årsverke uppskattas inklusive indexjusteringar stiga med 3 4 procentenheter mindre än för år Statsandelsbeloppet höjs med samma procentsats som priset per enhet. Statsandelen är inte öronmärkt, men det är bra att vara medveten om stegringen och vid behov beakta den när finansiering anslås för institutionerna. I bilagorna ges preliminära uppskattningar av de kommande genomsnittliga och övriga priserna per enhet (bilaga 3 och 4). Finansieringsandelen Kommunens finansieringsandel per invånare har uppskattats till 800 euro (bilaga 5). Uppskattningen baserar sig på Kommunförbundets kalkyl där indexförhöjningen, minskningen av antalet elever inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen samt ökningen av elevantalet inom yrkesutbildningen har beaktats. Den nuvarande preliminära finansieringsandelen per invånare är 772,89 euro, vilket ger en ökning på omkring 3,5 %. Förändring i kommunens finansieringsandel (uppskattning): Kommunens finansieringsandel Förändring (%) Miljoner euro ) 161 Euro/invånare 772,89 800,00 27,41 (3,5) 1) De kalkylerade kostnaderna har höjts med 4 %. Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008 9

10 Statsandelen Enligt basservicebudgeten ökar de kalkylerade statsandelarna för undervisningsoch kulturverksamhet inklusive utjämningsposter med 97 miljoner euro, varav största delen består av indexförhöjningar. Höjningarna av priserna per enhet innebär att statsandelarna för konstinstitutioner ökar med omkring 17 miljoner euro. Statsandelen kan beräknas med hjälp av kalkyleringsmodellen på Kommunförbundets webbplats. För den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen finns endast utjämningskoefficienterna för år 2008 att tillgå, eftersom de ännu inte har räknats ut för år Statsandelsprocenten för undervisnings- och kulturverksamhet väntas bli oförändrad, dvs. 41,89 %. Också de övriga statsandelsprocenterna är de nuvarande och de finns i bilaga 4. Observera att alla angivna uppgifter är förhandsuppskattningar av Kommunförbundet och att de kan ändras. Fastställande av grunderna och beslut om dem Säkra uppgifter om priserna per enhet år 2009 och kommunens finansieringsandel kommer i olika skeden under hösten De genomsnittliga priser per enhet som behövs för beräkningen av statsandelen fastställs före utgången av september. Priserna per enhet för kommunerna och huvudmännen fastställs före utgången av november och den preliminära finansieringsandelen per invånare kring den 10 december. De enskilda kommunernas statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet fastställs före utgången av december. Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Ersättning för minskade statsandelar vid ändringar i kommunindelningen Ändringar i kommunindelningen I början av 2009 minskar antalet kommuner med 67. Vårt land kommer då att ha 348 kommuner, varav 16 är åländska. En del av de nya kommunernas namn har ännu inte fastställts. Uppskattningarna av statsandelarna år 2009 för de enskilda kommunerna har gjorts utgående från den nya kommunindelningen (332 fastlandskommuner). Uppgifterna om de enskilda kommunernas statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet kommer först i december. Enligt den ändring av kommunindelningslagen som trädde i kraft i början av 2007 (170/2007) får kommunerna ersättning för de förlorade statsandelar som ändringen i kommunindelningen förorsakar. Ersättning för minskade statsandelar Ersättningen för minskade statsandelar regleras i 41 i kommunindelningslagen. I paragrafen föreskrivs att om kommunsammanslagningen minskar statsandelarna beviljas den nya kommunen ersättning för förlusten under det år då sammanslagningen träder i kraft och under de fyra därpå följande åren. Ersättningen betalas till fullt belopp under alla fem år. Vid de ändringar i kommunindelningen som genomfördes före år 2007 minskade ersättningen stegvis i likhet med sammanslagningsunderstödet. 10 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

11 Statsandelsförlusten räknas ut genom att de statsandelar som året före sammanslagningen beviljats de sammangående kommunerna jämförs med de statsandelar som skulle ha beviljats den nya kommunen det året. Om statsandelsgrunderna ändras under det år då kommunsammanslagningen träder i kraft, tillämpas de nya bestämningsgrunderna på året före sammanslagningen. Sålunda beräknas till exempel ersättningen för förlorade statsandelar till följd av en sådan ändring i kommunindelningen som träder i kraft år 2009 genom att de statsandelar som beviljats de enskilda kommunerna år 2008 jämförs med en situation där kommunen hade varit sammanslagen redan det året. När ersättningen räknas ut beaktas som statsandelar de kalkylerade statsandelarna, dvs. den allmänna statsandelen, de uppgiftsrelaterade statsandelarna för social- och hälsovård och undervisning och kultur samt utjämningen av statsandelarna på basis av kalkylerade skatteinkomster. Om ersättning betalas till flera kommuner fördelas ersättningen mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som övergår till respektive kommun. Som invånarantal används invånarantalet i början av det år som föregår sammanslagningsåret. Varje kommuns andel beräknas på det belopp som kommunen skulle ha fått i ersättning, om den kommun som upplöses skulle ha anslutits helt och hållet till kommunen i fråga. Respektive kommuns andel beräknas alltså på olika belopp. De största statsandelsförlusterna uppstår till följd av förändringar i skatteinkomstutjämningen i en situation där det i sammanslagningen ingår kommuner som ligger på båda sidorna av utjämningsgränsen. Till denna del kan förlusterna beräknas utgående från utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster Tabellen över utjämningen finns på > Statsandelar > Statsandelarna Rätt stora förluster uppstår också då någon av kommunerna har fått statsandelstillägg på grund av avsides läge. Kommunen kan gå miste om tillägget efter sammanslagningen, vilket minskar statsandelen. I de flesta fall är förändringarna i statsandelarna för social- och hälsovård samt undervisning och kulturverksamhet relativt små. Om kommunen behöver information om eller uppskattningar av eventuella statsandelsminskningar vid en förändring av kommunindelningen och inte kan få fram uppgifterna på egen hand, kan kommunen kontakta Kommunförbundet eller finansministeriets kommunavdelning. Kontaktperson på ministeriets kommunavdelning är överinspektör Ville Salonen, tfn (09) (e-post: De mest exakta uppgifterna om verkningarna fås via ministeriets kommunavdelning. Kommunavdelningen kommer också i sinom tid att räkna ut de officiella verkningarna av de minskade statsandelarna. Betalning av ersättningen Finansministeriet betalar ersättningen för minskade statsandelar inom juni månad under respektive år från och med det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft. Ersättningen bokförs som enligt kontantprincipen som inkomst i posten Understöd och bidrag i resultaträkningen (Utlåtande av Bokföringsnämndens kommunsektion ). Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/

12 Prövningsbaserat finansieringsunderstöd 2008 I statsbudgeten 2008 har anslagits 20 miljoner euro för finansieringsunderstöd enligt prövning år 2008, dvs. samma belopp som i fjol. Genom en ändring av 13 och 16 i statsandelslagen (1068/2005) har bestämmelserna om beviljande av finansieringsunderstöd enligt prövning skärpts. Enligt en ändring av 17 i statsandelslagen (179/2008) avgörs utbetalningstidpunkten av finansministeriet, så utbetalningsdatum kan även infalla senare än Enligt rambeslutet ( ) minskar anslaget för behovsprövade finansieringsunderstöd. Anslaget är 12,5 milj. euro år 2009 och 5 milj. euro Villkor för finansieringsunderstöd är att kommunen har godkänt en plan över åtgärder som ska vidtas för att balansera kommunens ekonomi och förbundit sig att följa planen. Lagen förutsätter att den godkända planen (i allmänhet godkänd av kommunfullmäktige) bifogas ansökan om understöd. När det gäller beviljande och användning av understödet kan inrikesministeriet ställa även andra villkor som anknyter till kommunens ekonomi. En uppföljning görs av hur villkoren följs. Likaså kontrolleras om den godkända planen har följts. Om det konstateras att planen och andra uppställda villkor inte följts, kan kommunen följande år gå miste om eller få mindre understöd. Ansökan om finansieringsunderstöd ska sändas till finansministeriet inom utsatt tid. Finansministeriet har beslutat att ansökningarna ska vara ministeriet tillhanda inom augusti månad, dvs. senast En kopia av ansökan ska sändas också till Kommunförbundet, som ger ett utlåtande om ansökan. Uppgifter om ansökningstiden och vilka blanketter som ska bifogas ges i finansministeriets brev VM 1/242/2008. Jan Björkwall, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Finansministeriet: Ville Salonen, överinspektör, tfn (09) Vesa Lappalainen, överinspektör, tfn (09) (e-post till ministeriet: Kommunvisa skatteprognoser och debiteringsstatistik Prognostabeller för de enskilda kommunernas skatteinkomster kan nu beställas. Det är fråga om en Excel-arbetsbok som kommunen kan använda som hjälpmedel vid uppskattning av skatteinkomsterna under kommande år och utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster under prognosperioden. Uppgifterna i tabellerna baserar sig på bl.a. skatteförvaltningens debiteringsstatistik, som är avgiftsbelagd enligt finansministeriets beslut. Filerna, som innehåller en prognostabell för den enskilda kommunens skatteinkomster och kommunens debiteringsstatistik för skatteåret 2006, kostar 120 euro + moms/kommun. I priset ingår uppdateringar av prognostabellen i sommar och i höst. Filerna levereras från Kommunförbundet per e-post. 12 Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

13 Prognostabellen och debiteringsstatistiken kan beställas per e-post av Maija Ylönen, Ange faktureringsadress vid beställningen. Mikael Enberg, tfn (09) , Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Kommunalekonomiska enhetens tidsserie för kommunalekonomiska nyckeltal uppdateras i juni/juli med bokslutsuppgifter för 2007 som samlats in av Statistikcentralen. Filen innehåller kommunvisa tidsserier för perioden Uppgifterna baserar sig i huvudsak på kommunernas bokslut. I filen finns färdiga utskriftsmallar, där kommunens uppgifter jämförs med hela landet, landskapet och kommuner i samma storleksklass. Landskapen och/eller storleksklasserna kan i jämförelserna också ersättas med enskilda kommuner. Förutom bastabellerna innehåller filen bland annat kommunernas verksamhetsbidrag, löner inom driftsekonomin, beskattningsbara inkomster, skatteinkomster enligt skatteslag, statsandelar för driftsekonomin (enligt boksluten och korrigerade), årsbidrag, årsbidragen i procent av avskrivningarna, investeringsutgifter, likvida medel, likviditet, lånestock, koncernens lånestock, soliditetsgrad, relativ skuldsättningsgrad, finansieringsförmögenhet och över- eller underskott enligt balansräkningen. Filens innehåll presenteras i bilaga 1. Filen med nettokostnader för olika verksamheter fungerar enligt samma princip som nyckeltalsfilen. För närvarande innehåller filen kommunvisa tidsserier för Vi får tillgång till uppgifterna för 2007 i november/december när Statistikcentralen ger ut den information som behövs. Filen innehåller bland annat följande nettodriftskostnader: driftskostnader totalt (exkl. affärsverksamhet) och kostnader för social- och hälsovård, barndagvård, anstaltsvård för äldre, hemtjänst, övriga tjänster för äldre och handikappade, primärvård, specialiserad sjukvård, undervisning och kultur, egna grundskolor, egen gymnasieutbildning, kulturväsendet, sport och friluftsliv, bibliotek, samhällstjänster, trafikleder samt brand- och räddningsväsendet. Filens innehåll presenteras i bilaga 2. Filerna kan beställas per e-post av Maija Ylönen, Ange faktureringsadress vid beställningen. Filerna levereras som e-postbilaga. En fil kostar moms. Vid beställning av båda filerna är priset moms. I priset ingår också uppdateringar i slutet av år Heikki Pukki, tfn (09) , Mikael Enberg, tfn (09) , Bokföringsanvisningar Komplettering av definitionen på betalda löner och arvoden i mallen för kontoplan Grunden för arbetsgivarens socialskyddsavgift har till viss del ändrats vid ingången av 2008 (1365/2007, RP 76/2007). Socialskyddsavgifter tas inte ut för till exempel sådana mötes-, föreläsnings- och föredragsarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som inte grundar sig på arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, om Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/

14 ingen pensionsavgift för arbetstagare behöver betalas för dem enligt lagstiftningen om arbetspensioner (lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift 266/1963, ändring 1365/2007, RP 76/2007, sjukförsäkringslagen 1224/2004, ändring 1364/2007). Därför betalas ingen socialskyddsavgift för mötesarvoden till förtroendevalda efter För års-, månads- och andra motsvarande arvoden till förtroendevalda samt ersättningar för inkomstbortfall betalas däremot fortsättningsvis socialskyddsavgifter. Definitionen av kontot Betalda löner och arvoden (själva definitionen har rubriken Utbetalda löner och arvoden) i mallen för kontoplan ändras så att de nämnda arvodena bokförs fortsättningsvis på kontot för betalda löner och arvoden. Efter kompletteringen lyder det första stycket (s. 28) i definitionen av kontot på följande sätt: Till utbetalda löner och arvoden hör löner och arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst och övriga kostnadsersättningar för vilka förskottsinnehållning verkställs och för vilka arbetsgivarens socialskyddsavgifter erläggs. Även sådana arvoden till förtroendevalda för vilka förskottsinnehållning verkställs, också om ingen pensionsförsäkrings- eller socialskyddsavgift betalas för dem, dagpenningar för vilka förskottsinnehållning verkställs och dagpenningar till civiltjänstgörare. För att underlätta avstämningen av pensions- och socialskyddsavgifter är det motiverat att avskilja sådana poster till egna underkonton i gruppen betalda löner och arvoden eller avskilja dem med något annat kännetecken. (Övriga kostnader för civiltjänstgörare bokförs däremot i respektive kostnadsslag, t.ex. reseersättningar bokförs bland Rese- och transporttjänster osv.). Till löner räknas inte t.ex. stöd för närståendevård (som är ett understöd till hushåll) eller arvoden till familjevårdare (som bokförs bland köp av kundtjänster av övriga). Jan Björkwall, tfn (09) , Mallen till offertförfrågan för OFRrevisionstjänster uppdateras Kommunerna och samkommunerna ska konkurrensutsätta sina OFR-revisionstjänster för fullmäktigeperioden Kommunförbundets mall för offertförfrågan kommer att uppdateras i höst. I uppdateringen beaktas den reviderade upphandlingslagstiftningen och kommunallagens nya bestämmelser om koncernrevision och koncerntillsyn. I uppdateringen används också erfarenheterna och responsen från föregående upphandlingsperiod. Grunderna för jämförelse av anbud ska preciseras så att utgångspunkten är jämförelsegrunder som går att mäta. Mallen för offertförfrågan kommer inte att ändras väsentligt. Den tidigare mallen kan därför användas som grund för anbudsförfrågan tills uppdateringen är klar. Mallen för offertförfrågan finns på Kommunförbundets webbplats, > Juridik > Konkurrenspolitik > Rekommendationer, anvisningar och modeller > Utformning av offertförfrågan för revisionstjänster. Den uppdaterade mallen med anvisningar kommer i fortsättningen att finnas på > Revision. Jan Björkwall, tfn (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 2/2008

15 Kommunalekonomi 2/2008, bilaga 1 Datainnehållet i filen över kommunernas ekonomiska nyckeltal Uppgifterna huvudsakligen från åren : Invånarantal Inkomstskatteprocent Beskattningsbar inkomst, /inv. 1) Beskattningsbar inkomst, förändr. % 1) Skatteinkomster, /inv. - Kommunalskatt, /inv. - Samfundsskatt, /inv. - Fastighetsskatt m.m., /inv. Statsandelar för drift (enligt BS), /inv. Statsandelar för drift (korrig) 2), /inv. Skatteinkomster + statsandelar för drift (korrig) 2), /inv. Verksamhetsintäkter, /inv. Verksamhetskostnader, /inv. Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % Verksamhetsbidrag, /inv. Verksamhetsbidrag/invånare, förändr. % Löner för drift, /inv. Förändr. i lönesumman, % Årsbidrag, /inv. Avskrivningar och nedskrivningar, /inv. Årsbidrag % av avskrivningarna Investeringar, egna nettoutgifter, /inv. Likvida medel , /inv. Kassadagar Lånestock , /inv. Koncernens lånestock , /inv. Soliditets-% Finansieringsförmögenhet , /inv. Relativ skuldsättning , % Ackumul. över-/underskott , /inv. Dessutom: Hela resultaträkningen, /inv. Hela finansieringskalkylen, /inv. 1) Beskattningsbar inkomst enligt den kommunalskatt som debiteras. 2) Fr.o.m år 1997 ingår i statsandelarna de kommunvisa andelarna för undervisning och kultur (Källa UVM/Tammerfors universitet), sysselsättningsstöd samt övriga understöd och bidrag av staten

16 Kommunalekonomi 2/2008, bilaga 2 Datainnehållet i filen över kostnader för kommunernas serviceproduktion Nettokostnader = driftskostnader - driftsintäkter Driftskostnader = verksamhetsutgifter + avskrivningar och nedskrivningar + överföringsposter Driftsintäkter = verksamhetsintäkter + överföringsposter Kostnadsuppgifterna från åren (uppgifterna för år 2007 fås i november/december 2008) Invånarantal Invånarantal, förändring, % Därav 0-6 åringar 0-6 åringar, förändring, % personer som fyllt 65 personer som fyllt 65, förändring, % Inkomstskatteprocent Nettokostnader totalt exkl. affärsverksamhet, euro/inv. Skatteinkomster + statsandelar för drift, euro/inv. Nettokostnader för allmän förvaltning, euro/inv. Nettokostnader för social- och hälsovård, euro/inv. Andel 0-6 åringar, % Nettokostnader för barndagvård, euro/0-6 åring Nettokostnader för barndagvård, euro/inv. Andel personer som fyllt 65, % Nettokostnader för anstaltstjänster för åldringar, euro/inv. Nettokostnader för hemtjänst, euro/inv. Nettokostnader för annan service för åldringar och handikappade,euro/inv. Utgifter för utkomststöd, euro/inv. Nettokostnader för primärhälsovård, euro/inv. Nettokostnader för specialsjukvård, euro/inv. Nettokostnader för undervisnings- och kulturverksamhet, euro/inv. Antal elever i egen grundläggande utbildning Nettokostnader för egen grundläggande utbildning, euro/elev Antal elever i egen gymnasieutbildning Nettokostnader för egen gymnasieutbildning, /elev Nettokostnader för kulturverksamhet, euro/inv. 1) Nettokostnader för bibliotek, euro/inv. Nettokostnader för idrott och friluftsliv, euro/inv. Nettokostnader för samhällstjänster, euro/inv. 2) Nettokostnader för trafikleder, euro/inv. Nettokostnader för brand- och räddningsväsendet, euro/inv. Nettokostnader för övriga tjänster, euro/inv. 3) Nettokostnader för övrig verksamhet, euro/inv. 4) 1) Kulturverksamhet innehåller uppgifterna undervisnings- och kulturförvaltning, bibliotek, idrott och friluftsliv, ungdomsarbete, museer, teaterverksamhet, orkestrar samt allmän kulturverksamhet. 2) Samhällstjänster innehåller uppgifterna samhällplanering, byggnadstillsyn, miljövård, trafikleder, parker och allmänna områden, brand- och räddningsväsendet samt övrig verksamhet. 3) Övriga tjänster innehåller uppgifterna rättsväsen och säkerhet, avbytarservice samt främjande av näringslivet. 4) Bl.a. förvaltning och befrämjande av boende, uppgifter i anknytning till förbättring av bostadsförhållanden samt uthyrningsinkomster och försäljningsinkomster/försäljningsvinster av tomter. Dessutom bl.a. skärgårdsnämnder, mattvättställen och tvättställen för tung utrustning, återanvändningscentraler (om inte hör till avfallshanteringen)

17 Kommunalekonomi 2/2008, bilaga 3 Priser per enhet som utgör grund för statsandelarna 2009 År 2006 baserar sig på statsrådets förordning (761/2005) Indexförhöjning 2,4 %. Av justeringen av kostnadsfördelningen förverkligas 44 % (1291/2004) År 2007 baserar sig på statsrådets förordning (835/2006) Indexförhöjning 2,0 %. Av justeringen av kostnadsfördelningen förverkligas 61 % (1291/2004) År 2008 baserar sig på statsrådets förordning (909/2007) och budgetförslag inklusive komplettering (860/2007 upphävd) Indexförhöjning 5,2 % År 2009 baserar sig på Kommunförbundets uppskattning ( ) Indexförhöjning 3,8 % År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Ändring i % /elev /elev /elev /elev jämf. med (utan moms) (utan moms) (utan moms) (utan moms) år 2008 Grundläggande utbildning 5 201, , , ,82 3,8 Förskoleundervisning 4 708, , , ,80 3,8 Gymnasieutbildning 4 643, , , ,14 3,8 Yrkesubildning 8 268,27 1) 8 498,08 1) 9 623,04 1) ,00 1) 5,7 Yrkeshögskolor 6 264,20 2) 6 427,66 2) 7 071,84 2) 7 341,00 2) 3,8 Läroavtalsutbildning 6 366, , , ,00 5,7 /timme /timme /timme /timme Medborgarinstitut 65,07 66,39 72,37 75,12 3,8 Sommaruniversitet 124,57 127,13 136,02 141,19 3,8 Grundundervisning i musik och konst 56,43 57,69 64,73 67,19 3,8 Morgon- och eftermiddagsverks. 20,95 21,37 21,37 21,37 - /invånare /invånare /invånare /invånare Bibliotek 46,52 46,58 52,06 54,04 3,8 Grundundervisning i konst 1,40 1,40 1,40 1,40 - Kulturväsendet 3,50 3,50 3,50 3,50 - Ungdomsarbete 13,00 13,00 13,50 13,50 - Idrott 10,80 10,80 10,90 10,90 - /årsv. /årsv. /årsv. /årsv. Teatrar , , , ,00 20,0 Orkestrar , , , ,00 17,0 Museer , , , ,00 24,0 Innehåller en höjning av priset per enhet på grund av ändring av statsandelssystemet för anläggningsprojekt enligt följande: 1) yrkesutbildning år ,61, år ,37, år ,18 och år ,00 (uppskattning) 2) yrkeshögskolor år ,99, år ,04, år ,90 och år ,00 (uppskattning)

18 Kommunalekonomi 2/2008, bilaga 4 Statsandelen år 2009 (VOS6SL) Kommunens verksamhet Prestation Pris per enhet 1) år 2009 De kalkylerade grunderna adderas: + Grundläggande utbildning Antal elever x Pris per enhet + Förskoleunderv. (inkl. skjutsförmån) 0,91 x Antal elever x Pris per enhet för grundläggande utbildning + Morgon- och eftermiddagsverksamhet 0,57 x Timantal x 21,37 + Gymnasieutbildning Antal studerande x Pris per enhet + Yrkesutbildning Antal studerande x Pris per enhet + Yrkeshögskolor Kalkylerat antal studerande x Pris per enhet 2) - antal examina, vikt 30 % (Antal examina 2) x Pris per enhet) - antal studerande enligt målavtal 70 % (0,70 x Antal studerande 2) x Pris per enhet (per utbildningsbransch)) + Yrkesinriktad tilläggsutbildning Arbetsår för x Pris per enhet studerande (enligt prisgrupp) + Grundläggande konstundervisning Invånarantal x 1,40 + Bibliotek 0,9844 x Invånarantal x 54,04 + Kultur Invånarantal x 3,50 + Medborgarinstitut 0, x 0,57 x Timantal x 75,12 + Musikläroanstalter (grundläggande konstundervisning) - grundläggande utbildning 0,57 x Timantal x 67,19 + Idrott 0,297 x Invånarantal x 10,90 + Ungdomsarbete 0,297 x Inv. under 29 år x 13,50 + Museer 3) 0,37 x Årsverken x Teatrar 0,37 x Årsverken x Orkestrar 0,37 x Årsverken x Läroavtalsutbildning 0,77 x Antal studerande x Tilläggsutbildning med läroavtal examensförberedande Antal studerande x 3 027,38 annan tilläggsutbildning Antal studerande x 2 186,44 Subtraheras: Kommunens finansieringsandel 4) 800,00 6) 4) och 5) Skillnad: Statsandelen för kommunens undervisnings- och kulturväsende (Positiva poster betalas till kommunen, negativa till staten) 1) Priset per enhet förhöjt med indexjustering på 3,8 %. I priserna per enhet för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ingår pensionsavgifter för lärare. 2) Priset per enhet = delfaktorernas statsandelsgrunder sammanlagt dividerade med det kalkylerade antalet studerande. Antalen viktade med utbildningens längd. Examina enligt två års medeltal. Antal studerande enligt begynnelseplatser i målavtalet. 3) Koefficienten för specialmuseer är 0,47. 4) Vid beräkningen av den invånarbaserade finansieringsandelen beaktas inte yrkesinriktad påbyggnadsutbildning, medborgarinstitut, grundläggande konstundervisning, idrott, ungdomsarbete, museer, teatrar, orkestrar, läroavtal för yrkesinriktad tilläggsutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet. 5) Undervisningens andel av skatteinkomstutjämningen och ev. övergångsutjämning (37 %) adderas till eller avdras. 6) Finansieringsandelen fastställd (Kuntaliiton arvio) OBS! I statsandelskalkylen medtas endast rader med sådan verksamhet som kommunen upprätthåller eller anordnar själv. T.ex. Morgon- och eftermiddagsverksamheten är frivillig för kommunen.

19 Kommunalekonomi 2/2008, bilaga 5 Finansieringsandel för undervisning och kultur 2009 (ZE60C) Uträkning över kommunens finansieringsandel (Kommunförbundets uppskattning ) Källa: Undervisningsministeriet år 2009 Finlands Kommunförbund Slutlig år 2003 milj. Slutlig år 2004 milj. Slutlig år 2005 milj. Slutlig år 2006 milj. Slutlig år 2007 milj. Preliminär år 2008 milj. Uppskattning år 2009 milj. Kalkylerade kostnader ) Kommunernas andel 43 %/54,70 %/58,11 1) Investeringstillägg ) ) förändring i andel-% år 2006 och 2008, andels-% enligt kalkylen 58,15% 2) överförs till priset per enhet 3) överförs till statsandelsprocenten /invånare /invånare /invånare /invånare /invånare /invånare /invånare Per invånare 461, , , , , , ,064 Skjutsar + tilläggsutbildning 6,275 6,389 6,538 3) Nedskärningar på 1990-talet 113, , ,843 3) , , , , , , ,064 5) Kommunens finansieringsandel ( /inv.) 580,59 590,75 607,42 620,86 634,81 772,89 800,00 Ökning från föregående år 4,37 % 1,75 % 2,82 % 2,21 % 2,25 % 21,75 % 3,50 % 4) Priserna per enhet stiger i enlighet med kostnadsgrunden med i medeltal 4 %, varav indexjustering 3,8 % samt effekten av ändringar i prestationsmängder (priser per enhet till fullt belopp utan indexnedskärningar) 5) invånarantal årsskiftet 2007/2008

Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014

Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014 Preliminära statsandelskalkyler för kommunerna 2014 Publicerade Uppdaterade 19.6.2013 (följande uppdatering 9/2013) Sanna Lehtonen utvecklingschef Statsbidrag till kommunerna 2014: 8,67 + 0,98 + 09,5 (md

Läs mer

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2009. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2009

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2009. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2009 3/2009 juni Skattefrågor Statsandelarna 2010 Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader Kommunvisa skatteprognoser och debiteringsstatistik Bokföringsanvisningar Nya synvinklar på produktivitetsmätning

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2010. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2010

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2010. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2010 3/2010 september Det allmänna ekonomiska läget Budgetpropositionen och basservicebudgeten 2011 Skattefrågor Statsandelarna år 2011 Statsandelarna år 2010 Ändringar i statistiken över ekonomi och verksamhet

Läs mer

Kommunalekonomi. Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna. Skattefrågor. Statsandelarna år 2005. Statsandelarna år 2004

Kommunalekonomi. Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna. Skattefrågor. Statsandelarna år 2005. Statsandelarna år 2004 3/2004 juni Kommunalekonomi Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelarna år 2005 Statsandelarna år 2004 Beredningen av statsbudgeten 2005 Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1511/2011 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2007. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2007

Kuntatalous/Kommunalekonomi 3/2007. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 3/2007 3/2007 juni Regeringsprogrammet och den kommunala ekonomin Basserviceprogrammet 2008 2011 Statsandelarna år 2008 Prövningsbaserat finansieringsunderstöd 2007 Kommunernas dyrortsklassificering slopas 2008

Läs mer

Kommunalekonomi 2/11

Kommunalekonomi 2/11 Kommunalekonomi 2/11 Regeringsförhandlingarna år 2011 Statsandelarna år 2012 Behovsprövad höjning av statsandelen för år 2011 Bokföringsanvisningar Uppgifter om kommunalekonomiska nyckeltal och servicekostnader

Läs mer

Kommunalekonomi. Finansieringsunderstöd enligt prövning. Nya lokala avbytarenheter. Bokföringsanvisningar. Hansel avstår från kommunal upphandling

Kommunalekonomi. Finansieringsunderstöd enligt prövning. Nya lokala avbytarenheter. Bokföringsanvisningar. Hansel avstår från kommunal upphandling 2/2004 april Kommunalekonomi Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Basserviceprogrammet Statsandelsreformen Statsandelarna år 2005 Finansieringsunderstöd enligt prövning Nya lokala

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag. om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Läs mer

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar

Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar 1 Finlands Kommunförbund 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Hur en höjning av kommunalskatten inverkar på kommunens skatteinkomster och utjämningen av statsandelar Vid en höjning av skattesatsen kan

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

5/2006 november. Kommun- och servicestrukturreformen och bedömningen av kommunernas finansieringssystem

5/2006 november. Kommun- och servicestrukturreformen och bedömningen av kommunernas finansieringssystem 5/2006 november Kommun- och servicestrukturreformen och bedömningen av kommunernas finansieringssystem Skattefrågor Statsandelarna 2007 Sammanslagningsunderstöd för kommunerna 2008 2013 Kommunarbetsgivarens

Läs mer

5/2004 november. Kommunalekonomi

5/2004 november. Kommunalekonomi 5/2004 november Kommunalekonomi 1 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2004 Lehti ilmestyy n. 5 kertaa vuodessa Infobladet utkommer ca.5 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet LAGFÖRSLAG 1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Läs mer

Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2006

Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 4/2006 4/2006 September Statens åtgärder och den kommunala ekonomin enligt budgetpropositionen Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelarna 2007 Kommunallagens bestämmelser om balansering av ekonomin

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

INNEHÅLL Sida. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2007

INNEHÅLL Sida. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2007 5/2007 december Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelarna för de enskilda kommunerna år 2008 Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2008 Bokföringsanvisningar Det gemensamma eurobetalningsområdet

Läs mer

Det allmänna ekonomiska läget Statens budgetproposition och basservicebudgeten

Det allmänna ekonomiska läget Statens budgetproposition och basservicebudgeten 4/2007 september Det allmänna ekonomiska läget Statens budgetproposition och basservicebudgeten för 2008 Skattefrågor Statsandelarna år 2008 Statsandelarna för de enskilda kommunerna år 2008 Förtidsavgiften

Läs mer

1/2007 januari. Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelarna 2007 Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1/2007 januari. Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelarna 2007 Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 1/2007 januari Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelarna 2007 Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2007 Bokföringsanvisningar Grund- och dröjsmålsräntan 1.1 30.6.2007 Kuntatalous

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2016 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2016 Antal kommuner 181 180 19,5 156 160

Läs mer

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna

90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna 90. (26.01 delvis och 26.97) Stöd till kommunerna F ö r k l a r i n g : I fråga om statens kommunpolitik har finansministeriet till uppgift att ha hand om utvecklingen av den kommunala självstyrelsen samt

Läs mer

Skattefrågor Statsandelarna år 2011 Statsandelarna år 2010 Bokföringsanvisningar De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter

Skattefrågor Statsandelarna år 2011 Statsandelarna år 2010 Bokföringsanvisningar De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter 4/2010 december Skattefrågor Statsandelarna år 2011 Statsandelarna år 2010 Bokföringsanvisningar De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter 2011 Ändring av lagen om hemkommun och socialvårdslagen

Läs mer

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Kommunmarknaden, 14.9.2016 Kommunernas hus, Helsingfors Sakkunnig Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund Fastslagna riktlinjer gällande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 111/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om planering av och statsandel PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att kostnadsfördelningen

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 augusti 2014 676/2014 Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Utfärdad i Helsingfors den 22 augusti 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

Statsbudgeten Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse.

Statsbudgeten Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. 6.4. Statens åtgärder Statens åtgärder ökar eller minskar kommunernas och samkommunernas utgifter och inkomster på grund av ändringar i verksamheten, budgetbeslut, indexjusteringar av statsandelarna, justeringen

Läs mer

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering

RP 115/2013 rd. I denna proposition föreslås det att lagen. De temporära bestämmelser i lagen om finansiering Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, lag om ändring av 12 a i lagen om fritt bildningsarbete

Läs mer

2/2001 27.4.2001. Det allmänna ekonomiska läget. Beskattning. Utjämningen av skatteinkomster och moms-systemet. Statsandelar. Bokföringsanvisningar

2/2001 27.4.2001. Det allmänna ekonomiska läget. Beskattning. Utjämningen av skatteinkomster och moms-systemet. Statsandelar. Bokföringsanvisningar 2/2001 27.4.2001 Det allmänna ekonomiska läget Beskattning Utjämningen av skatteinkomster och moms-systemet Statsandelar Bokföringsanvisningar 3 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 2/2001 Lehti ilmestyy

Läs mer

Skattefinansieringen år 2014, md

Skattefinansieringen år 2014, md Skattefinansieringen år 2014, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 1,5 STATEN skatteinkomster 39,3 27,8 1,5 18,2 6,4 2,4 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015

Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015 Kommun- och stadsdirektörskonferens 2015 23 24.9 2015, Pargas Benjamin Strandberg Sakkunnig KOMMUNALSKATTENS SKATTEGRUND KOKO MAA, Milj. FÖRVÄRVSINKOMSTER 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** Löneinkomster,

Läs mer

Kommunalekonomi 3/11

Kommunalekonomi 3/11 Kommunalekonomi 3/11 Basservicebudgeten 2012 och basserviceprogrammet 2013 2015 till riksdagen Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Statsandelar De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter

Läs mer

Kuntatalous/Kommunalekonomi 1/2008. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 1/2008

Kuntatalous/Kommunalekonomi 1/2008. Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 1/2008 1/2008 april Det allmänna ekonomiska läget Skattefrågor Basserviceprogrammet 2009 2012 Statsandelarna 2009 Understöd för kommunsammanslagningar och samarbete m.m. Avtal om grundläggande utbildning Hemkommunens

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

3/2008 september. Det allmänna ekonomiska läget Statsbudgeten 2009 Skattefrågor Statsandelarna år 2009 Överföringen av vissa uppgifter från kommunerna

3/2008 september. Det allmänna ekonomiska läget Statsbudgeten 2009 Skattefrågor Statsandelarna år 2009 Överföringen av vissa uppgifter från kommunerna 3/2008 september Det allmänna ekonomiska läget Statsbudgeten 2009 Skattefrågor Statsandelarna år 2009 Överföringen av vissa uppgifter från kommunerna till staten Bokföringsanvisningar Utredning om e-fakturering

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Kommunalekonomi 4/11

Kommunalekonomi 4/11 Kommunalekonomi 4/11 Osäkra tider Skattefrågor Statsandelar Statens lånemarknad i omvandling Behovsprövad höjning av statsandelen Bokföringsanvisningar Klassificeringar för statistiken år 2011 och 2012

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare

ju större utgifterna för social- och hälsovårdsväsendet per invånare Resumé 283/54/04 BEVILJANDET OCH ANVÄNDNINGEN AV KOMMUNERNAS FINANSIERINGSUNDERSTÖD ENLIGT PRÖVNING Huvudfrågorna vid revisionen har varit att klargöra grunderna för beviljande av kommunernas finansieringsunderstöd

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar 2/2000 24.3.2000 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Beskattning Bokföringsanvisningar Kommunalekonomi skickas i ett exemplar till alla kommuner och samkommuner. Meddelandet får kopieras och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna. Skattefrågor. Statsandelar. Bokföringsanvisningar. Införandet av euron.

Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna. Skattefrågor. Statsandelar. Bokföringsanvisningar. Införandet av euron. 7/2000 22.12.2000 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Dröjsmåls- och grundräntan Införandet av euron OFR-revisorer Kuntatalous Kommunalekonomi

Läs mer

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om skatteredovisning samt ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2014 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2014 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Hur har uppskattningen genomförts?

Hur har uppskattningen genomförts? Statsandelarna 2018 Preliminära statsandelsberäkningar 11.5.2017 FCG Talous- ja veroennustepäivät 10.-11.5.2017 Sanna Lehtonen, utvecklingschef Hur har uppskattningen genomförts? Tyngdpunkten ligger i

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Skattefrågor. Bokföringsanvisningar. Aktuellt om euro

Skattefrågor. Bokföringsanvisningar. Aktuellt om euro 5/2001 12.11.2001 Skattefrågor Statsandelarna för 2002 Bokföringsanvisningar Aktuellt om euro Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2001 Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Skattefinansieringen år 2015, md

Skattefinansieringen år 2015, md Skattefinansieringen år 2015, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 1,6 STATEN skatteinkomster 39,9 28,0 1,6 18,5 6,4 2,8 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

Skattefinansieringen år 2015, md

Skattefinansieringen år 2015, md Skattefinansieringen år 2015, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,8 1,6 STATEN skatteinkomster 39,9 28,0 1,6 18,5 6,4 2,8 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

4/2008 december. Skattefrågor Statsandelarna för de enskilda kommunerna år 2009 Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

4/2008 december. Skattefrågor Statsandelarna för de enskilda kommunerna år 2009 Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 4/2008 december Skattefrågor Statsandelarna för de enskilda kommunerna år 2009 Kommunarbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2009 Bokföringsanvisningar Konkurrensutsättning av revisionstjänster för kommuner,

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Samfundsskatten och statsandelsreformen. Skattefrågor. Statsandelarna 2004. OFR-nämnden meddelar. Ny rekommendation om användning av e-fakturor

Samfundsskatten och statsandelsreformen. Skattefrågor. Statsandelarna 2004. OFR-nämnden meddelar. Ny rekommendation om användning av e-fakturor 5/2003 december Samfundsskatten och statsandelsreformen Skattefrågor Statsandelarna 2004 Socialförsäkringsavgifterna 2004 Rådgivningsenhet för upphandling OFR-nämnden meddelar Ny rekommendation om användning

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Beslut BESLUT OM GRANSKNING OCH JUSTERING AV STATSANDELEN FÖR KOMMUNAL BASSERVICE 2010 OCH 2011 I FRÅGA OM ÅTERKRAV AV UNDERHÅLLSBIDRAG

Beslut BESLUT OM GRANSKNING OCH JUSTERING AV STATSANDELEN FÖR KOMMUNAL BASSERVICE 2010 OCH 2011 I FRÅGA OM ÅTERKRAV AV UNDERHÅLLSBIDRAG Beslut VM/324/02.02.06.00/2011 Kommunavdelningen 2.3.2011 Kommunstyrelsen BESLUT OM GRANSKNING OCH JUSTERING AV STATSANDELEN FÖR KOMMUNAL BASSERVICE 2010 OCH 2011 I FRÅGA OM ÅTERKRAV AV UNDERHÅLLSBIDRAG

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om underhållstrygghet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om underhållstrygghet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2013 samt till lag om ändring av inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Denna proposition innehåller

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kuntatalous/Kommunalekonomi 1/2011

Kuntatalous/Kommunalekonomi 1/2011 1/2011 mars Det allmänna ekonomiska läget Basserviceprogrammet 2012 2015 Skattefrågor Statsandelarna år 2011 Ändringar i statsandelsbesluten för 2010 och 2011 Bokföringen av ändringar i statsandelsbeslutet

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 12 lagen om skatteredovisning och 124 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer