Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015"

Transkript

1 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015 Rädda Barnens mål är att främja förverkligandet av barnets rättigheter och förbättra barnets ställning både i hemlandet och ute i världen. I Finland tillhandahåller vi tjänster inom förebyggande barnskydd, öppenvård och vård utanför hemmet. Vi arbetar också med utveckling och påverkan inom barnskyddsverksamhet och när det gäller att främja barnets rättigheter. Rädda Barnens barnskyddstjänster erbjuder kommuner goda möjligheter att innehållsmässigt stärka sitt eget barnskyddsarbete genom mångsidiga former av service som förverkligas av erfarna yrkesmänniskor. Rädda Barnen är en riksomfattande barnskyddsorganisation, vars barnskyddsarbete genom utvecklingsprojekt, som drivs med stöd av penningautomatföreningen RAY eller med organisationens egna medel, ständigt utvecklas för att motsvara rådande behov. I vårt barnskyddsarbete utgår vi från förverkligandet av barnets bästa och barnets rättigheter. Vi stöder fungerande interaktion mellan barn och unga samt deras föräldrar, foster- och adoptivföräldrar. Vi stöder också de vuxna parterna i deras föräldraskap. Arbetet med barnens och familjernas nätverk är en viktig utgångspunkt för oss. Den höga kvaliteten på vår barnskyddsverksamhet grundar sig på välutbildade yrkesmänniskors arbete. Inom våra barnskyddstjänster på olika håll i Finland arbetar nästan 50 kompetenta socialarbetare samt 10 socialhandledare och övriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovård samt fostran. Barnhemmens ledare är antingen sjukskötare eller yrkeshögskoleutbildade socionomer. Vår personal har vidareutbildat sig mångsidigt, vissa medarbetare är bl.a. familjeterapeuter, arbetsledare och specialsocialarbetare inom barn- och ungdomssocialarbete. Våra medarbetare har fått fortbildning när det gäller observation av interaktion mellan föräldrar och barn. I varje barnhem finns utbildade Silta-handledare. Personalen får stöd av den riksomfattande organisationens experter, som t.ex. överläkare, jurist och utvecklingsenhetens medarbetare. Ytterligare information om vår verksamhet fås på

2 Adoptionsverksamhet Genom Rädda Barnen får årligen cirka 30 inhemska och 100 utländska adoptivbarn ett hem. Erfarenheterna av att placera barn i adoptivfamiljer, av adoptionsrådgivning samt av arbete med adoptivfamiljerna under barnens uppväxt ger värdefull kunskap och stärker organisationens kompetens när det gäller adoptioner. Rädda Barnen innehar specialkompetens när det gäller adoptionsverksamhet, och organisationen verkar som adoptionsbyrå med fullmakt av social- och hälsovårdsministeriet. Vi iakttar ministeriets instruktioner för adoptionsrådgivare (STM 2013). Adoptionslagen förpliktar till bl.a. kartläggning av stödbehov och stöd efter adoption till alla berörda parter. Information om tilläggsstöd för familjer finns i prislistan också under rubriken Specialuppgifter inom barnskydd och adoptionsverksamhet. Ett avgiftsbelagt telefonnummer rörande adoptionsärenden öppnas för myndigheter och professionella (pris 2,20 /min.). Konsultationssamtal till numret besvaras tisdagar och torsdagar kl Adoptionsrådgivning före adoption Adoptionsrådgivning till familjer som önskar sig ett barn, 4-7 möten ,00 extra möten per timme á 110 /h (förhandlas med kommunen) arbete i par timpris á 110 /h för arbetsparets del (förhandlas med kommunen) Adoptionsrådgivning till familj med adoptionstillstånd som flyttar från kommunen...á 110,00 /h Avgift för handlingar (hemland, Filippinerna)...335,00 Kompletterande utredning (utlåtande)...325,00 Omfattande kompletterande utredning eller uppdatering av hemutredning: (möten + utlåtande) á 355 /möte utlåtande Årligt möte för familjer som väntar ett inhemskt barn...355,00 Stöd och uppföljning av adoptionsplacering före fastställd adoption/rapport eller handlingar...541,00 Adoptionsrådgivning till förälder 1 som överväger att lämna sitt barn för adoption ,00 Adoptionsrådgivning till förälder 2 som överväger att lämna sitt barn för adoption ,00 Adoptionsrådgivning till barn och placering i adoptivfamilj...913,00 (när avgift för kortvarig familjevård inte uppbärs) Adoption vid familjevård eller adoption inom familjen/barn, 1-5 möten á avgift för handlingar Vid adoption inom familjen tilläggsavgift för syskon/barn (avgift för handlingar+ möte...445,00 Avbruten adoptionsrådgivning/möte...355,00 Övrig adoptionsrådgivning...á 110,00 /h Adoptionsrådgivning på andra språk än de inhemska (+20 %) Adoptionsrådgivning efter fastställd adoption Kartläggning och utredning av stöd och hjälpbehov...541,00 Stöd och uppföljning efter att adoptionen fastställts/rapport...541,00 Stödbesök efter adoption av barn (i det inledande skedet eller under barnets uppväxt)...355,00 Stödbesök, biologisk förälder...355,00 Beredning, upprättande och stöd av avtal om kontakt...á 110,00 /h Interaktionsstöd för adoptivbarn och familj (6 mötesmodell) ,00 Varar ca 8 månader/familj och omfattar samtal, praktiskt arbete, videoinspelning av interaktiva situationer med barn och förälder samt gemensam genomgång. Familjeterapeutiskt stöd till familjer eller konsultation till professionella/45 min 83,00 eller 60 min...110,00 Övrigt adoptionsarbete, exempelvis ytterligare rådgivning eller utlåtanden till övriga aktörer enligt överenskommelse...á 110,00 /h Senare stöd och råd av adoptionsrådgivare till adoptionens olika parter Kansliavgift... 75,00 Möte, förberedande arbete, korrespondens eller annan kontakt...á 110,00 /h Möte med myndighet...á 200,00 /h Förfrågningar utomlands sker genom den internationella adoptionstjänsten. Kostnader för förfrågningar och/eller arrangemang för resa till ursprungsland varierar från fall till fall, beroende på omfattningen av förfrågningsprocessen samt på det aktuella landet. 2 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

3 Kamratgrupper med ledare och övrigt adoptionsarbete Grupp för adopterade barn/barn...200,00 Grupp en gång i veckan (10 x 1,5h) eller daggrupp (5 x 4h). Omfattar inledande intervjuer och möte för uppföljning Grupp för adoptivfamiljer/person 16 h...228,00 Grupper Ihan iholla/person (6 möten)...196,00 Övriga smågrupper och kurser för adoptivfamiljer och andra aktörer inom adoption prissätts utgående från gruppen. Grupper för adoptivbarn och -familjer arrangeras delvis med donerade medel. För resor i samband med adoptionsverksamhetens hembesök debiteras skatteförvaltningens kilometerersättning. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

4 Familjevård Rädda Barnens familjevård omfattar cirka 200 barn och 150 fosterfamiljer. Familjevårdens klientarbete finansieras med serviceavgifter. När det gäller utvecklingen av familjevården ger penningautomatföreningen RAY viktigt stöd genom utvecklingsprojekt med anknytning till familjevård. Ett särskilt mål i utvecklingsarbetet är att skapa och stärka barns delaktighet samt hörandet av barn, arbetsmetoder som främjar interaktion, och ett mångsidigare stöd till de olika parterna inom familjevården. Utbildning och bedömning av familjevård samt barns placering Inom utbildningen används metoden PRIDE, som Rädda Barnen är med om att utveckla. Utbildningen genomförs antingen som en familje- eller gruppcentrerad process. Under placeringsprocessen bekantar sig socialskötarna i samarbete med socialtjänsten noggrant med barnets och familjens situation, bedömer och söker fram en lämplig fosterfamilj samt deltar i de möten som behövs under placeringsskedet. Ett barn kan behöva kortvarig familjevård i samband med barnskyddets öppenvårds placeringar, vid brådskande placeringar, under utvärderingsskedet när omhändertagande bedöms före en långsiktig fosterhems- eller annan placering, eller under betänketiden vid adoption. Placering i kortvarig familjevård ,00 Omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av situationen rörande barnets placering inklusive konsultationer och möten. För syskon som placeras samtidigt är avgiften nedsatt med 20 %. Utbildning av familjevårdare och placering av barn ,00 Omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av barnets situation inklusive konsultationer och möten. För syskon som placeras samtidigt är avgiften nedsatt med 20 %. Utbildning och bedömning av familjer i barnets närkrets och släkt ,00 Familjevårdens socialarbetare handhar utbildning och bedömning av fosterfamiljer när det handlar om placering inom barnets närmaste krets eller hos släktingar. Priset omfattar 16 timmar arbete i par, alternativt separat prissättning enligt uppdrag. Separata offertförfrågningar rörande utbildning eller placeringssituationer till regionkontoren. Familjevårdsstöd Rädda Barnens familjevårdsstöd grundar sig på stöd av interaktionen mellan barnet och de anhöriga samt förståelsen för hur barnets nära relationer inverkar på barnets beteende och sätt att kommunicera. Fosterfamiljer som omfattas av familjevårdsstödet blir en del av enheten och nätverket för Rädda Barnens barnskyddsarbete. Mer erfarna fosterföräldrar fungerar som familjevårdens mentorer i situationer som kräver specialstöd eller starkt stöd. Vid stöd av familjevård använder man sig av organisationens riksomfattande expertis. Socialarbetare och övriga professionella är bland annat utbildade PRI- DE-utbildare, och de har också utbildning för att kunna stöda placerade barn när det gäller interaktion och nära relationer. I regionkontoren finns också kompetens när det gäller bland annat theraplay-, DDP- och familjeterapi samt interaktionstest (MIM). Dessutom arrangerar regionkontoren regelbundet konsultationer med barnläkare och barnpsykiater, och arbetshandledning för personalen. Inom familjevårdsstödet tillämpas i regel antingen specialstöd eller starkt stöd. Grundstöd kan tillämpas i stabila skeden av stödperioden. Familjevård, grundstöd/barn ,00 /månad grundstödet är avsett för skeden när familjevården är stabil, då varken barnet eller fosterfamiljen har behov av specialstöd. Familjevård, specialstöd/barn ,00 /månad specialstöd tillämpas alltid när barnet har specialbehov, vid brytningsskeden inom familjen eller hos barnet, eller under barnets utvecklingsskeden som orsakar behov av specialstöd och särskilda möten. Starkt stödd familjevård/barn ,00 /månad starkt stödd familjevård tillämpas alltid då man bedömer att familjevården kräver starkt stöd på grund av antingen barnets specialbehov eller andra specialkrav i anknytning till familjevården, som gör att det behövs särskilt täta kontakter och möten samt särskilt arbete med barnet och fosterfamiljen. Stöd och uppföljning av kortvarig familjevård/barn ,00 /månad omfattar bedömning av barnets situation under placeringen, möten med de biologiska föräldrarna i detta ärende, vid behov konsultation med barnpsykiater samt olika förhandlingar om barnets situation. Vid begäran utlåtande om barnets situation samt stöd till fosterfamiljen och barnet under placeringen samt dess övergångsskeden. 4 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

5 Familjevårdsstödet omfattar (utan enskilda rese- eller övriga ersättningar) namngiven socialarbetare med ansvar för fosterfamiljen tillräckliga möten som avtalas individuellt utifrån barn och familj samt arbete med barn och fosterföräldrar med syfte att stöda interaktionen mellan barn och förälder handledning av fosterföräldrar i deras uppgift som fostrare och vårdare, utgående från organisationens expertis och kunnande när det gäller arbete med placerade barn vi gör hembesök samt arrangerar andra behövliga möten samt övrig kontakt med fosterfamiljen och barnet vi deltar i möten rörande klientplaner och i andra behövliga möten vi håller kontakt med socialarbetaren som ansvarar för ärenden rörande barnet, och sköter överenskommen rapportering och dokumentering i barnets och familjens fall vi håller kontakt med barnets föräldrar och andra anhöriga enligt överenskommelse Specialstöd och starkt stöd omfattar förutom ovan nämnda konsultation med namngiven läkare eller barnpsykiater vid behov, genom socialarbetaren i frågor rörande familjevårdsstödet tätare arbete med barn och fosterföräldrar än vid grundstöd, för att stöda barnets och förälderns interaktion, samt bygga upp barnets levnadshistoria, genom arbetsmetoder valda utifrån barnets och familjens individuella behov möjlighet att använda en mentor i familjevård (erfaren fosterförälder) telefonjour dygnet runt för fosterföräldrarna vid behov stöd utifrån en familjeterapeutisk referensram till barnet och familjen möjlighet till stöd i grupp för fosterföräldrarna. Stödet i grupp planeras utifrån varje enskild familj och förutsätter en tillräcklig mängd deltagare (fyra familjer/barn) den ansvariga socialarbetaren har möjlighet att använda sig av organisationens konsultationsstödgrupp arbete med vårdnadshavare och anhöriga för att möjliggöra upprätthållandet av kontakt Den starkt stödda familjevården omfattar förutom det ovannämnda tät kontakt som stöd för familjevården samt månatliga möten med fosterfamilj och barn vid behov observation och stöd rörande interaktion vid behov intensifierat och systematiskt arbete med vårdnadshavare och anhöriga som stöd för samarbetet. Vid alla stödformer dessutom mot separat avgift möjlighet för fosterföräldrar att delta i fortbildning, arbetshandledning och stödgrupper samarbete för att ordna ledighet för fosterförälder på separat överenskommet sätt. För ledighetsarrangemangens kostnader står den uppdragsgivande kommunen. Övriga familjevårdstjänster Rädda Barnens socialarbetare är specialiserade på ärenden rörande familjevård och adoption och kan bedöma och stöda familjer också i krävande situationer, både under korta och längre perioder. Regionkontorens socialarbetare sköter på uppdrag ärenden rörande placeringssituationer och placering utanför hemmet. Man arrangerar bland annat stöd och handledning för fosterföräldrar, arbetshandledning för professionella och för fosterföräldrar, konsultationer samt helhetsbedömningar inklusive rapporter. Stöd och handledning för fosterföräldrar i deras föräldrauppgift Vi ger fosterföräldrar stöd och handledning i samband med olika behov inom familjevårdsstödet. Behoven kan anknyta till exempelvis barnet, parrelationen, fosterföräldraskapet eller samarbetet med yrkesmänniskor eller barnets föräldrar. Bedömning av föräldraskap eller barnets livssituation Socialarbetarna arbetar i par när det inom barnskyddet gäller bedömning av föräldraskap eller barnets situation i krävande situationer. Socialarbetarna ger vid begäran ett utlåtande om situationen eller en rekommendation rörande fortsättning eller stödbehov. När det till exempel uppstår oro för ett barns situation i fosterfamiljen kan familjevårdens socialarbetare bedöma situationen och verka för att det ska vara möjligt att undvika att placeringen avbryts. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

6 Arbetshandledning eller konsultation för fosterföräldrar eller professionella Regionkontoren har socialarbetare med utbildning i arbetshandledning. De ger arbetshandledning till professionella och till fosterföräldrar. Konsultationer och bedömningar riktade till professionella kan gälla till exempel svåra placeringssituationer inom barnskyddet, som omhändertaganden eller hävningar av omhändertaganden, eller bedömning av en förändrad situation inom vården utanför hemmet. Arbete med biologiska föräldrar eller andra anhöriga som stöd för familjevården Omhändertaganden och placering av barn är alltid en kris både för föräldrar och anhöriga. Föräldrar och anhöriga behöver information och insikt i frågor rörande familjevården, såsom delat föräldraskap och frågor rörande kontakten till barnet. Regionbyråernas socialarbetare kan stöda föräldrar och anhöriga i denna process antingen individuellt eller med hjälp av stödgruppsverksamheten VOIKUKKIA. SILTA -harmonisering av barnets levnadshistoria Utifrån modellen som grundar sig på en familjeterapeutisk referensram stöder man harmoniseringen av omhändertagna barns levnadshistoria, i samverkan med barnet, barnets föräldrar och hemmet där barnet har placerats. SIL- TA-arbetet förverkligas i barnhem och inom familjevården. Bedömning och handledning rörande placering hos närstående och släktingar I situationer som rör placering hos släktingar och närstående behövs ofta bedömning och handledning utifrån varje enskild situation. Detta sköts av socialarbetare enligt uppdrag. Servicehelheter utifrån uppdrag Individuella möten eller en socialarbetares arbete...110,00 /h Möten i grupp eller arbete i par...200,00 /h För restid debiteras 50 %. Resekostnader enligt skatteförvaltningens kilometerersättning. Arbetshandledning för professionella + moms 24 %. Kamratstöd Barngrupp/barn...200,00 Grupp en gång i veckan (10 x 1,5h) eller daggrupp (5 x 4h). Omfattar inledande intervjuer och möte för uppföljning Grupp för fosterföräldrar i samband med barngrupp/familj...117,00 Grupper Ihan iholla/person (6 möten)...196,00 Stödgrupperna finansieras delvis med donerade medel. 6 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

7 Specialuppgifter inom barnskydd och adoptionsverksamhet När det gäller familjevård, adoption och övrigt barnskydd tillhandahåller vi situationsbedömning i barnskyddsfrågor, stöd för föräldraskap, konsultationer och arbetshandledning. Rädda Barnens socialarbetare är specialutbildade bland annat när det gäller bedömning av och stöd för familjeterapi och interaktion. Socialarbetarna har i sina olika konsultationsuppgifter möjlighet att få stöd av Rädda Barnens konsultationsstödgrupp, som består av Rädda Barnens experter. Experterna representerar mångsidig sakkunskap i bl.a. barnpsykiatri, olika sektorer inom barnskyddet, familjeterapi, missbrukarvård, arbetshandledning och juridik. Man kan också arrangera videosammanträden. Barnskyddskonsultationer, arbetshandledning, interaktionsstöd samt föräldrastöd och handledning för professionella samt familjer 1. Stöd för familjer individuellt 45 min. 83,00, 60 min. 110,00, som par- och familjearbete 60 min. 200,00 Stöd och handledning i föräldraskap Familjeterapeutiskt stöd för familjer Stärkande av interaktion barn-förälder (även foster- och adoptivförälder) Stöd och handledning kan också ges genom videosammanträden Interaktionsstöd till barn och familj (6 mötesmodell) 2434,00. Varar ca 8 månader/familj. Omfattar samtal, praktiskt arbete, videoinspelning av interaktiva situationer mellan barn och förälder samt gemensam genomgång. 2. Stöd för professionella individuellt 45 min. 83,00 60 min. 110,00, grupper (max. 6 personer) 60 min. 200,00. Arbetshandledning för professionella + moms 24 %. Arbetshandledning Konsultation Familjeterapeutisk konsultation till professionella Videokonsultation eller -arbetshandledning Konsultation per e-post eller telefon/fall eller ämne 83,00 Situationsbedömning inom barnskydd och arbete i par Olika klientspecifika bedömningar i barnskyddssituationer (inkluderar skriftligt sammandrag, rekommendation eller utlåtande) kan beställas i regionkontoren. Bedömningarna görs i pararbete. Bedömningar görs av till exempel följande; barnets livssituation, olika stödbehov, interaktion, föräldraskap, situationer i samband med omhändertagande eller placering av barn, samt barns placering i närkretsen eller släktings fosterföräldraskap, då man förutom bedömning också kan ge handledning i situationen. Rädda Barnens socialarbetare kan arbeta i par med kommunala socialarbetare i olika situationer inom barnskyddet. Rädda Barnens socialarbetare som arbetspar/60 min...110,00 Bedömningsarbete av två av Rädda Barnens socialarbetare/60 min...200,00 Intressebevakning inom barnskydd Regionkontoren har personal som har genomgått utbildningen för intressebevakare inom barnskyddet. De kan verka som intressebevakare i enlighet med barnskyddslagens 22. De är insatta i barnskyddets arbetsprocess, arbete med barn och utredning av barns åsikter. En intressebevakare ska utses åt ett barn ifall vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets intressen, och en intressebevakare måste förordnas för att ärendet skall bli utrett eller i övrigt för att barnets intressen skall tryggas. I ärenden som omfattas av intressebevakningens uppdrag ska intressebevakare inom barnskyddet föra barnets talan i vårdnadshavarens ställe. Intressebevakaren påvisar vad som ligger i barnets intresse och framför barnets åsikter i det aktuella ärendet. Rädda Barnens intressebevakare inom barnskyddet har i sitt uppdrag tillgång till juridiskt konsultstöd samt till Rädda Barnens konsultationsstödgrupp. Intressebevakare, barnskydd 60 min... 84,00 Möten med anhöriga Sammankallande till möten med anhöriga 60 min... 84,00 Vid alla specialuppdrag debiteras 50 % för restid, resekostnader enligt skatteförvaltningens kilometerersättning. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

8 Öppenvård inom barnskyddet Omkring 900 barn besöker årligen Rädda Barnens stödfamiljer. Stödfamiljsverksamhetens klientarbete finansieras med serviceavgifter. Penningautomatföreningen RAY utgör ett viktigt stöd i stödfamiljsverksamhetens utvecklingsprojekt. Öppenvårdens stödfamiljsverksamhet är avsedd för barn över ett år som är klienter hos barnskyddet. Barnet tillbringar vanligen ett veckoslut i månaden hos stödfamiljen. Stödfamiljerna är frivilliga familjer som får utbildning för verksamheten samt stöd och handledning för sin uppgift. Det finns cirka 500 stödfamiljer. Stödfamiljsverksamheten inom barnskyddets öppenvård Inledning och förberedelse för stödfamiljsrelation/barn...811,00 Omfattar utbildning av stödfamiljen, socialarbetets stöd och bedömning av en stödfamilj som motsvarar barnets behov, samt möten, sammanträden och träffar där parterna bekantar sig med varandra i det inledande skedet av stödfamiljsrelationen. Inlednings- och förberedelseavgift för samma stödfamilj/syskon...649,00 Stöd för stödfamiljsrelationen... 76,00 /dag Omfattar socialarbetets stöd i anknytning till stödrelationen mellan stödfamilj samt barnet och dess familj, fortbildning, rekreationstillfällen, årliga uppföljningsmöten, skriftlig stödfamiljsplan, eventuella utlåtanden och rapporter, försäkring för barnet, fakturering i enlighet med stödfamiljsavtal samt förmedling av kostnadsersättningar. Kostnadsersättningar till stödfamiljen Klass ,00 /dag Klass 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)... 29,30 /dag Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen...0,35 /km Familjeläger (för stödfamiljer, barn som går hos stödfamilj och deras föräldrar) Veckoslut/barn...101,00 Veckoslut/vuxen...132,00 Regionkontoren utbildar stödfamiljer i grupp eller enskilt också för kommuner. Begär offert av regionkontoret. För barn och deras familjer samt för stödfamiljer arrangeras med donerade medel olika evenemang, med syfte att stöda de frivilliga stödfamiljerna i deras uppgift samt att utöka barnens och familjernas gemensamma aktiviteter. Specialstödsfamiljer Specialstödsfamiljerna är avsedda som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård för barn som är klienter hos barnskyddet och som behöver särskilt stöd också under veckoslut hos stödfamiljen. Familjerna har egen utbildning och starkt stöd under verksamheten. Dessutom har minst en av stödfamiljens föräldrar yrkesutbildning inom social- och hälsovården. Regionkontoren arrangerar specialstödsfamiljeverksamhet enligt möjlighet. Verksamheten kan också inledas i samarbete med kommuner. Inledning och förberedelse för specialstödfamiljsrelation/barn ,00 Omfattar utbildning av specialstödsfamiljen, socialarbetets stöd och bedömning av en stödfamilj som motsvarar barnets behov, samt möten, sammanträden och träffar där parterna bekantar sig med varandra i det inledande skedet av stödfamiljsrelationen. Inlednings- och förberedelseavgift till samma stödfamilj/syskon ,00 Stöd för specialstödfamiljens relation ,00 /månad Omfattar socialarbetets stöd i anknytning till stödrelationen mellan stödfamilj samt barnet och dess familj, fortbildning, rekreationstillfällen, eventuella utlåtanden och rapporter, uppföljningsmöten två gånger per år, skriftlig stödfamiljsplan, försäkring för barnet, fakturering i enlighet med stödfamiljsavtal samt förmedling av arbets- och kostnadsersättningar. Arbetsersättningar som utbetalas till specialstödsfamiljer Arvode ,00 /pv Kostnadsersättning...30,00 /pv Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen...0,35 /km 8 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

9 Feriehem Ungefär 400 barn tillbringar årligen en period i Rädda Barnens feriehem. Verksamheten är avsedd främst för barn över tre år. Tiden som barnet tillbringar i feriehemmet kan variera från några dagar till två veckor. Verksamheten passar bäst för barn som inte har behov av specialstöd. Feriehemmen är frivilliga familjer som får utbildning för verksamheten samt stöd och handledning för sin uppgift. Förberedelse och stöd för barnet inför feriehemsperioden...132,00 Förberedelse och stöd för samma feriehem/syskon...27,00 Kostnadsersättningar till feriehem Klass ,00 /dag Klass 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)...29,30 /dag Verksamhetsavgift...10,50 /dag Omfattar försäkring för barnet samt fakturering i anknytning till feriehemsverksamheten och förmedling av kostnadsersättningar. Stödpersonsverksamhet inom barnskyddet Inledning av och förberedelse inför stödpersonsrelation/barn...811,00 Omfattar utbildning av stödperson, socialarbetets stöd och bedömning om stödperson som motsvarar barnets behov, möten, sammanträden och träffar i inledningsskedet av stödpersonsrelationen. Inlednings- och förberedelseavgift för samma stödperson/syskon...649,00 Stöd för stödpersonsrelationen... 76,00 /månad Omfattar socialarbetets stöd i anknytning till stödrelationen mellan stödpersonen samt barnet och dess familj, fortbildning, rekreationstillfällen, årliga uppföljningsmöten, skriftlig stödpersonsplan, eventuella utlåtanden och rapporter, försäkring för barnet, fakturering i enlighet med stödpersonsavtal samt förmedling av kostnadsersättningar. Kostnadsersättning för stödpersoner Arvode (beskattningsbar inkomst)... 45,00 /månad Kostnader för verksamheten mot kvitton...enintään 40,00 /månad Kilometersersättning till stödpersonen enligt separat överenskommelse...0,35 /km Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

10 Förebyggande barnskyddsarbete Förebyggande feriehems- och stödfamiljsverksamhet Förebyggande stödfamiljs- och feriehemsarbete sker och utvecklas med stöd av penningautomatföreningen RAY och genom egen medelanskaffning. Kommuner betalar kostnadsersättningar som styrs till stödfamiljer och feriehem. Det förebyggande barnskyddet är avsett för barn som inte är klienter hos barnskyddet. Genom förebyggande stödfamiljs- och feriehemsverksamhet strävar man efter att främja barns och familjers välmåga. Familjer kan styras till den förebyggande verksamheten genom kommunernas grundläggande tjänster som rådgivning, dagvård eller skola. Familjer kan också själva söka sig till den. Kostnadsersättningar till stödfamiljer och feriehem Klass ,00 /pv Klass 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)... 29,30 /pv Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen...0,35 /km Stödpersonsverksamhet för barnfamiljer Genom stödpersonsverksamheten för barnfamiljer bistår man familjer med små barn med hjälp av frivilliga stödpersoner. Stödpersonerna kan ha många olika uppgifter i familjerna; de lyssnar och diskuterar, hjälper till med barnavård och uppfostran, utövar en hobby med familjen eller en familjemedlem, de handleder, ger råd o.s.v. Familjer kan styras till stödpersonsverksamheten genom kommunernas grundläggande tjänster som rådgivning, dagvård eller skola. Familjer kan också själva söka sig till den. Förebyggande stödpersonsverksamhet genomförs och utvecklas med stöd av penningautomatföreningen RAY och genom egen medelanskaffning. Barnhemsverksamhet Barnhem Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu Modellen SILTA Med hjälp av SILTA-modellen stöder man harmoniseringen av omhändertagna barns levnadshistoria, i samverkan med barnet, barnets föräldrar och hemmet där barnet har placerats. SILTA-arbetet förverkligas i barnhem och inom familjevården. Vi tillhandahåller professionell fortbildning för Rädda Barnens barnhem är hemlika barnhem med plats för sju barn med krävande vårdbehov. Barnhemmen samarbetar nära med socialarbetare inom barnskyddet i barnens hemkommuner, med barnens föräldrar samt med olika samarbetsparter. Barnhemmen är avsedda för barn i skolåldern, i sådana fall då barnet behöver en trygg och stabil miljö samt professionella vuxna som stöd i sin uppväxt. Barnhemsverksamheten har tilldelats ett kvalitetserkännande utifrån kriterierna i social- och hälsovårdstjänsternas kvalitetsprogram (SHQS). Barnhemsavgifterna är konkurrensutsatta och de bestäms huvudsakligen utifrån detta. Förfrågningar om platser och priser Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu i Åbo är avsedd för familjer som är barnskyddsklienter och som behöver en intensiv familjerehabiliteringsperiod. Målet är att stärka familjens handlingsstruktur och färdigheter så att samlevnaden i det egna hemmet blir möjlig och man kan undvika omhändertagande av barn, eller att det till exempel blir möjligt för barn att flytta hem igen efter en period av vård utanför hemmet. Platsförfrågningar SILTA-handledare (30 sp) och SILTA-verksamhet för barnhemmens personliga vårdare, personal inom familjevården samt övriga som arbetar med barn och familjer. Förfrågningar 10 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

11 Juridiska tjänster inom barnskyddet Rädda Barnen rf:s juridiska tjänst tillhandahåller för kommunernas socialtjänster och andra myndigheter i Finland som behandlar och beslutar i ärenden rörande barn juridiska konsultationstjänster i barn- och familjerättsliga ärenden, och framför allt i frågor rörande barnskydd och barntillsyn. Rädda Barnens jurist kan verka som kommunens representant vid Den juridiska tjänsten verkar riksomfattande och är belägen i centralbyrån. Avgiftsbelagt servicenummer (pris: 2,20 /min. + moms) Telefonen är vanligen bemannad vardagar kl Konsultationer per e-post samt mer omfattande uppdrag Pris: 140,00 /timme + moms (+ resekostnader och eventuella kostnader för inkvartering), restid debiteras inte. Ytterligare information om tjänsten: exempelvis förvaltningsdomstolens muntliga behandlingar samt vid begäran också delta i kommunala lagstadgade yrkesövergripande expertgrupper inom barnskyddet antingen som permanent medlem eller som vid behov inkallad sakkunnig. Den juridiska tjänsten arrangerar också utbildning för olika klientgrupper. Fortbildning Fortbildning i ämnen som barnets rättigheter, barnets delaktighet, hörande av barn, barnskyddsjuridik, adoption eller teman i anslutning till barnskyddsarbete arrangeras på beställning för professionella och familjer. Förfrågningar riktas till centralbyrån och regionkontoren. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

12 Kontakta oss! Centralbyrån Forsbyvägen Helsingfors tfn Södra Finlands regionkontor Forsbyvägen Helsingfors tfn Västra Finlands regionkontor Hämeenkatu 14 C Tammerfors tfn Norra Finlands regionkontor Storgatan Uleåborg tfn Mellersta Finlands regionkontor Väinönkatu 11 A Jyväskylä tfn Åboavdelningen Familjehuset Heideken Smedsgatan Åbo tfn Östra Finlands regionkontor Kauppakatu 25 C Joensuu tfn Insamlingskonton Telefoninsamling Insamling per sms Nordea IBAN FI OP IBAN FI (19,95,00 + lna) Sänd sms med texten LAPSELLE till numret (10,00 ) Insamlingstillstånd 2020/2013/2544

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Föräldrastöd på Åland

Föräldrastöd på Åland Föräldrastöd på Åland - genom barnets alla åldrar Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland Vision Nolltolerans 02014 Innehåll Vad är föräldrastöd?... 4 1. INNAN FÖDSELN... 6 Mödrarådgivningen vid ÅHS...

Läs mer

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM

FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM FAMILJEHEMSVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM Riktlinjer för handläggning och dokumentation Beslutade av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning FAMILJEVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM... 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

FÖRÄLDRAGUIDE INFORMATION OCH STÖD FÖR BARNFAMILIJER I SKILSMÄSSA

FÖRÄLDRAGUIDE INFORMATION OCH STÖD FÖR BARNFAMILIJER I SKILSMÄSSA FÖRÄLDRAGUIDE INFORMATION OCH STÖD FÖR BARNFAMILIJER I SKILSMÄSSA 978-951-9424-81-1 Till Till läsaren läsaren Denna guide är avsedd för föräldrar som överväger och bearbetar en skilsmässa samt deras närmaste.

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN LOJO STADS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Lojo stad Utbildningsnämndens finska sektion 22.8.2007 22 2 INLEDNING Småbarnsfostran är växelverkan i barnets revir, där barnets egen verksamhet, kontakterna med gruppen

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Söknyckel för adopterade

Söknyckel för adopterade Söknyckel för adopterade 1 Söknyckel för dig! Att söka sina rötter är som att lägga ett livspussel. Det är inte alltid lätt och därför är det viktigt att du tar den tid du behöver. Känn efter om du är

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning FDUV SOCIALSKYDDSGUIDE 2014 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning Guiden är en översättning av Sosiaaliturvaopas 2014 utgiven av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Guiden är uppdaterad

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 3/2012 ORDFÖRANDENS SPALT Kognitiv ergonomi arbetsgivarens trumfkort? Sommaren är kort, det mesta regnar bort... sjunger Thomas Ledin. Så kanske det känns

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer