Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015"

Transkript

1 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015 Rädda Barnens mål är att främja förverkligandet av barnets rättigheter och förbättra barnets ställning både i hemlandet och ute i världen. I Finland tillhandahåller vi tjänster inom förebyggande barnskydd, öppenvård och vård utanför hemmet. Vi arbetar också med utveckling och påverkan inom barnskyddsverksamhet och när det gäller att främja barnets rättigheter. Rädda Barnens barnskyddstjänster erbjuder kommuner goda möjligheter att innehållsmässigt stärka sitt eget barnskyddsarbete genom mångsidiga former av service som förverkligas av erfarna yrkesmänniskor. Rädda Barnen är en riksomfattande barnskyddsorganisation, vars barnskyddsarbete genom utvecklingsprojekt, som drivs med stöd av penningautomatföreningen RAY eller med organisationens egna medel, ständigt utvecklas för att motsvara rådande behov. I vårt barnskyddsarbete utgår vi från förverkligandet av barnets bästa och barnets rättigheter. Vi stöder fungerande interaktion mellan barn och unga samt deras föräldrar, foster- och adoptivföräldrar. Vi stöder också de vuxna parterna i deras föräldraskap. Arbetet med barnens och familjernas nätverk är en viktig utgångspunkt för oss. Den höga kvaliteten på vår barnskyddsverksamhet grundar sig på välutbildade yrkesmänniskors arbete. Inom våra barnskyddstjänster på olika håll i Finland arbetar nästan 50 kompetenta socialarbetare samt 10 socialhandledare och övriga yrkesmänniskor inom social- och hälsovård samt fostran. Barnhemmens ledare är antingen sjukskötare eller yrkeshögskoleutbildade socionomer. Vår personal har vidareutbildat sig mångsidigt, vissa medarbetare är bl.a. familjeterapeuter, arbetsledare och specialsocialarbetare inom barn- och ungdomssocialarbete. Våra medarbetare har fått fortbildning när det gäller observation av interaktion mellan föräldrar och barn. I varje barnhem finns utbildade Silta-handledare. Personalen får stöd av den riksomfattande organisationens experter, som t.ex. överläkare, jurist och utvecklingsenhetens medarbetare. Ytterligare information om vår verksamhet fås på

2 Adoptionsverksamhet Genom Rädda Barnen får årligen cirka 30 inhemska och 100 utländska adoptivbarn ett hem. Erfarenheterna av att placera barn i adoptivfamiljer, av adoptionsrådgivning samt av arbete med adoptivfamiljerna under barnens uppväxt ger värdefull kunskap och stärker organisationens kompetens när det gäller adoptioner. Rädda Barnen innehar specialkompetens när det gäller adoptionsverksamhet, och organisationen verkar som adoptionsbyrå med fullmakt av social- och hälsovårdsministeriet. Vi iakttar ministeriets instruktioner för adoptionsrådgivare (STM 2013). Adoptionslagen förpliktar till bl.a. kartläggning av stödbehov och stöd efter adoption till alla berörda parter. Information om tilläggsstöd för familjer finns i prislistan också under rubriken Specialuppgifter inom barnskydd och adoptionsverksamhet. Ett avgiftsbelagt telefonnummer rörande adoptionsärenden öppnas för myndigheter och professionella (pris 2,20 /min.). Konsultationssamtal till numret besvaras tisdagar och torsdagar kl Adoptionsrådgivning före adoption Adoptionsrådgivning till familjer som önskar sig ett barn, 4-7 möten ,00 extra möten per timme á 110 /h (förhandlas med kommunen) arbete i par timpris á 110 /h för arbetsparets del (förhandlas med kommunen) Adoptionsrådgivning till familj med adoptionstillstånd som flyttar från kommunen...á 110,00 /h Avgift för handlingar (hemland, Filippinerna)...335,00 Kompletterande utredning (utlåtande)...325,00 Omfattande kompletterande utredning eller uppdatering av hemutredning: (möten + utlåtande) á 355 /möte utlåtande Årligt möte för familjer som väntar ett inhemskt barn...355,00 Stöd och uppföljning av adoptionsplacering före fastställd adoption/rapport eller handlingar...541,00 Adoptionsrådgivning till förälder 1 som överväger att lämna sitt barn för adoption ,00 Adoptionsrådgivning till förälder 2 som överväger att lämna sitt barn för adoption ,00 Adoptionsrådgivning till barn och placering i adoptivfamilj...913,00 (när avgift för kortvarig familjevård inte uppbärs) Adoption vid familjevård eller adoption inom familjen/barn, 1-5 möten á avgift för handlingar Vid adoption inom familjen tilläggsavgift för syskon/barn (avgift för handlingar+ möte...445,00 Avbruten adoptionsrådgivning/möte...355,00 Övrig adoptionsrådgivning...á 110,00 /h Adoptionsrådgivning på andra språk än de inhemska (+20 %) Adoptionsrådgivning efter fastställd adoption Kartläggning och utredning av stöd och hjälpbehov...541,00 Stöd och uppföljning efter att adoptionen fastställts/rapport...541,00 Stödbesök efter adoption av barn (i det inledande skedet eller under barnets uppväxt)...355,00 Stödbesök, biologisk förälder...355,00 Beredning, upprättande och stöd av avtal om kontakt...á 110,00 /h Interaktionsstöd för adoptivbarn och familj (6 mötesmodell) ,00 Varar ca 8 månader/familj och omfattar samtal, praktiskt arbete, videoinspelning av interaktiva situationer med barn och förälder samt gemensam genomgång. Familjeterapeutiskt stöd till familjer eller konsultation till professionella/45 min 83,00 eller 60 min...110,00 Övrigt adoptionsarbete, exempelvis ytterligare rådgivning eller utlåtanden till övriga aktörer enligt överenskommelse...á 110,00 /h Senare stöd och råd av adoptionsrådgivare till adoptionens olika parter Kansliavgift... 75,00 Möte, förberedande arbete, korrespondens eller annan kontakt...á 110,00 /h Möte med myndighet...á 200,00 /h Förfrågningar utomlands sker genom den internationella adoptionstjänsten. Kostnader för förfrågningar och/eller arrangemang för resa till ursprungsland varierar från fall till fall, beroende på omfattningen av förfrågningsprocessen samt på det aktuella landet. 2 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

3 Kamratgrupper med ledare och övrigt adoptionsarbete Grupp för adopterade barn/barn...200,00 Grupp en gång i veckan (10 x 1,5h) eller daggrupp (5 x 4h). Omfattar inledande intervjuer och möte för uppföljning Grupp för adoptivfamiljer/person 16 h...228,00 Grupper Ihan iholla/person (6 möten)...196,00 Övriga smågrupper och kurser för adoptivfamiljer och andra aktörer inom adoption prissätts utgående från gruppen. Grupper för adoptivbarn och -familjer arrangeras delvis med donerade medel. För resor i samband med adoptionsverksamhetens hembesök debiteras skatteförvaltningens kilometerersättning. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

4 Familjevård Rädda Barnens familjevård omfattar cirka 200 barn och 150 fosterfamiljer. Familjevårdens klientarbete finansieras med serviceavgifter. När det gäller utvecklingen av familjevården ger penningautomatföreningen RAY viktigt stöd genom utvecklingsprojekt med anknytning till familjevård. Ett särskilt mål i utvecklingsarbetet är att skapa och stärka barns delaktighet samt hörandet av barn, arbetsmetoder som främjar interaktion, och ett mångsidigare stöd till de olika parterna inom familjevården. Utbildning och bedömning av familjevård samt barns placering Inom utbildningen används metoden PRIDE, som Rädda Barnen är med om att utveckla. Utbildningen genomförs antingen som en familje- eller gruppcentrerad process. Under placeringsprocessen bekantar sig socialskötarna i samarbete med socialtjänsten noggrant med barnets och familjens situation, bedömer och söker fram en lämplig fosterfamilj samt deltar i de möten som behövs under placeringsskedet. Ett barn kan behöva kortvarig familjevård i samband med barnskyddets öppenvårds placeringar, vid brådskande placeringar, under utvärderingsskedet när omhändertagande bedöms före en långsiktig fosterhems- eller annan placering, eller under betänketiden vid adoption. Placering i kortvarig familjevård ,00 Omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av situationen rörande barnets placering inklusive konsultationer och möten. För syskon som placeras samtidigt är avgiften nedsatt med 20 %. Utbildning av familjevårdare och placering av barn ,00 Omfattar förutom utbildning av familjer en bedömning av barnets situation inklusive konsultationer och möten. För syskon som placeras samtidigt är avgiften nedsatt med 20 %. Utbildning och bedömning av familjer i barnets närkrets och släkt ,00 Familjevårdens socialarbetare handhar utbildning och bedömning av fosterfamiljer när det handlar om placering inom barnets närmaste krets eller hos släktingar. Priset omfattar 16 timmar arbete i par, alternativt separat prissättning enligt uppdrag. Separata offertförfrågningar rörande utbildning eller placeringssituationer till regionkontoren. Familjevårdsstöd Rädda Barnens familjevårdsstöd grundar sig på stöd av interaktionen mellan barnet och de anhöriga samt förståelsen för hur barnets nära relationer inverkar på barnets beteende och sätt att kommunicera. Fosterfamiljer som omfattas av familjevårdsstödet blir en del av enheten och nätverket för Rädda Barnens barnskyddsarbete. Mer erfarna fosterföräldrar fungerar som familjevårdens mentorer i situationer som kräver specialstöd eller starkt stöd. Vid stöd av familjevård använder man sig av organisationens riksomfattande expertis. Socialarbetare och övriga professionella är bland annat utbildade PRI- DE-utbildare, och de har också utbildning för att kunna stöda placerade barn när det gäller interaktion och nära relationer. I regionkontoren finns också kompetens när det gäller bland annat theraplay-, DDP- och familjeterapi samt interaktionstest (MIM). Dessutom arrangerar regionkontoren regelbundet konsultationer med barnläkare och barnpsykiater, och arbetshandledning för personalen. Inom familjevårdsstödet tillämpas i regel antingen specialstöd eller starkt stöd. Grundstöd kan tillämpas i stabila skeden av stödperioden. Familjevård, grundstöd/barn ,00 /månad grundstödet är avsett för skeden när familjevården är stabil, då varken barnet eller fosterfamiljen har behov av specialstöd. Familjevård, specialstöd/barn ,00 /månad specialstöd tillämpas alltid när barnet har specialbehov, vid brytningsskeden inom familjen eller hos barnet, eller under barnets utvecklingsskeden som orsakar behov av specialstöd och särskilda möten. Starkt stödd familjevård/barn ,00 /månad starkt stödd familjevård tillämpas alltid då man bedömer att familjevården kräver starkt stöd på grund av antingen barnets specialbehov eller andra specialkrav i anknytning till familjevården, som gör att det behövs särskilt täta kontakter och möten samt särskilt arbete med barnet och fosterfamiljen. Stöd och uppföljning av kortvarig familjevård/barn ,00 /månad omfattar bedömning av barnets situation under placeringen, möten med de biologiska föräldrarna i detta ärende, vid behov konsultation med barnpsykiater samt olika förhandlingar om barnets situation. Vid begäran utlåtande om barnets situation samt stöd till fosterfamiljen och barnet under placeringen samt dess övergångsskeden. 4 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

5 Familjevårdsstödet omfattar (utan enskilda rese- eller övriga ersättningar) namngiven socialarbetare med ansvar för fosterfamiljen tillräckliga möten som avtalas individuellt utifrån barn och familj samt arbete med barn och fosterföräldrar med syfte att stöda interaktionen mellan barn och förälder handledning av fosterföräldrar i deras uppgift som fostrare och vårdare, utgående från organisationens expertis och kunnande när det gäller arbete med placerade barn vi gör hembesök samt arrangerar andra behövliga möten samt övrig kontakt med fosterfamiljen och barnet vi deltar i möten rörande klientplaner och i andra behövliga möten vi håller kontakt med socialarbetaren som ansvarar för ärenden rörande barnet, och sköter överenskommen rapportering och dokumentering i barnets och familjens fall vi håller kontakt med barnets föräldrar och andra anhöriga enligt överenskommelse Specialstöd och starkt stöd omfattar förutom ovan nämnda konsultation med namngiven läkare eller barnpsykiater vid behov, genom socialarbetaren i frågor rörande familjevårdsstödet tätare arbete med barn och fosterföräldrar än vid grundstöd, för att stöda barnets och förälderns interaktion, samt bygga upp barnets levnadshistoria, genom arbetsmetoder valda utifrån barnets och familjens individuella behov möjlighet att använda en mentor i familjevård (erfaren fosterförälder) telefonjour dygnet runt för fosterföräldrarna vid behov stöd utifrån en familjeterapeutisk referensram till barnet och familjen möjlighet till stöd i grupp för fosterföräldrarna. Stödet i grupp planeras utifrån varje enskild familj och förutsätter en tillräcklig mängd deltagare (fyra familjer/barn) den ansvariga socialarbetaren har möjlighet att använda sig av organisationens konsultationsstödgrupp arbete med vårdnadshavare och anhöriga för att möjliggöra upprätthållandet av kontakt Den starkt stödda familjevården omfattar förutom det ovannämnda tät kontakt som stöd för familjevården samt månatliga möten med fosterfamilj och barn vid behov observation och stöd rörande interaktion vid behov intensifierat och systematiskt arbete med vårdnadshavare och anhöriga som stöd för samarbetet. Vid alla stödformer dessutom mot separat avgift möjlighet för fosterföräldrar att delta i fortbildning, arbetshandledning och stödgrupper samarbete för att ordna ledighet för fosterförälder på separat överenskommet sätt. För ledighetsarrangemangens kostnader står den uppdragsgivande kommunen. Övriga familjevårdstjänster Rädda Barnens socialarbetare är specialiserade på ärenden rörande familjevård och adoption och kan bedöma och stöda familjer också i krävande situationer, både under korta och längre perioder. Regionkontorens socialarbetare sköter på uppdrag ärenden rörande placeringssituationer och placering utanför hemmet. Man arrangerar bland annat stöd och handledning för fosterföräldrar, arbetshandledning för professionella och för fosterföräldrar, konsultationer samt helhetsbedömningar inklusive rapporter. Stöd och handledning för fosterföräldrar i deras föräldrauppgift Vi ger fosterföräldrar stöd och handledning i samband med olika behov inom familjevårdsstödet. Behoven kan anknyta till exempelvis barnet, parrelationen, fosterföräldraskapet eller samarbetet med yrkesmänniskor eller barnets föräldrar. Bedömning av föräldraskap eller barnets livssituation Socialarbetarna arbetar i par när det inom barnskyddet gäller bedömning av föräldraskap eller barnets situation i krävande situationer. Socialarbetarna ger vid begäran ett utlåtande om situationen eller en rekommendation rörande fortsättning eller stödbehov. När det till exempel uppstår oro för ett barns situation i fosterfamiljen kan familjevårdens socialarbetare bedöma situationen och verka för att det ska vara möjligt att undvika att placeringen avbryts. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

6 Arbetshandledning eller konsultation för fosterföräldrar eller professionella Regionkontoren har socialarbetare med utbildning i arbetshandledning. De ger arbetshandledning till professionella och till fosterföräldrar. Konsultationer och bedömningar riktade till professionella kan gälla till exempel svåra placeringssituationer inom barnskyddet, som omhändertaganden eller hävningar av omhändertaganden, eller bedömning av en förändrad situation inom vården utanför hemmet. Arbete med biologiska föräldrar eller andra anhöriga som stöd för familjevården Omhändertaganden och placering av barn är alltid en kris både för föräldrar och anhöriga. Föräldrar och anhöriga behöver information och insikt i frågor rörande familjevården, såsom delat föräldraskap och frågor rörande kontakten till barnet. Regionbyråernas socialarbetare kan stöda föräldrar och anhöriga i denna process antingen individuellt eller med hjälp av stödgruppsverksamheten VOIKUKKIA. SILTA -harmonisering av barnets levnadshistoria Utifrån modellen som grundar sig på en familjeterapeutisk referensram stöder man harmoniseringen av omhändertagna barns levnadshistoria, i samverkan med barnet, barnets föräldrar och hemmet där barnet har placerats. SIL- TA-arbetet förverkligas i barnhem och inom familjevården. Bedömning och handledning rörande placering hos närstående och släktingar I situationer som rör placering hos släktingar och närstående behövs ofta bedömning och handledning utifrån varje enskild situation. Detta sköts av socialarbetare enligt uppdrag. Servicehelheter utifrån uppdrag Individuella möten eller en socialarbetares arbete...110,00 /h Möten i grupp eller arbete i par...200,00 /h För restid debiteras 50 %. Resekostnader enligt skatteförvaltningens kilometerersättning. Arbetshandledning för professionella + moms 24 %. Kamratstöd Barngrupp/barn...200,00 Grupp en gång i veckan (10 x 1,5h) eller daggrupp (5 x 4h). Omfattar inledande intervjuer och möte för uppföljning Grupp för fosterföräldrar i samband med barngrupp/familj...117,00 Grupper Ihan iholla/person (6 möten)...196,00 Stödgrupperna finansieras delvis med donerade medel. 6 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

7 Specialuppgifter inom barnskydd och adoptionsverksamhet När det gäller familjevård, adoption och övrigt barnskydd tillhandahåller vi situationsbedömning i barnskyddsfrågor, stöd för föräldraskap, konsultationer och arbetshandledning. Rädda Barnens socialarbetare är specialutbildade bland annat när det gäller bedömning av och stöd för familjeterapi och interaktion. Socialarbetarna har i sina olika konsultationsuppgifter möjlighet att få stöd av Rädda Barnens konsultationsstödgrupp, som består av Rädda Barnens experter. Experterna representerar mångsidig sakkunskap i bl.a. barnpsykiatri, olika sektorer inom barnskyddet, familjeterapi, missbrukarvård, arbetshandledning och juridik. Man kan också arrangera videosammanträden. Barnskyddskonsultationer, arbetshandledning, interaktionsstöd samt föräldrastöd och handledning för professionella samt familjer 1. Stöd för familjer individuellt 45 min. 83,00, 60 min. 110,00, som par- och familjearbete 60 min. 200,00 Stöd och handledning i föräldraskap Familjeterapeutiskt stöd för familjer Stärkande av interaktion barn-förälder (även foster- och adoptivförälder) Stöd och handledning kan också ges genom videosammanträden Interaktionsstöd till barn och familj (6 mötesmodell) 2434,00. Varar ca 8 månader/familj. Omfattar samtal, praktiskt arbete, videoinspelning av interaktiva situationer mellan barn och förälder samt gemensam genomgång. 2. Stöd för professionella individuellt 45 min. 83,00 60 min. 110,00, grupper (max. 6 personer) 60 min. 200,00. Arbetshandledning för professionella + moms 24 %. Arbetshandledning Konsultation Familjeterapeutisk konsultation till professionella Videokonsultation eller -arbetshandledning Konsultation per e-post eller telefon/fall eller ämne 83,00 Situationsbedömning inom barnskydd och arbete i par Olika klientspecifika bedömningar i barnskyddssituationer (inkluderar skriftligt sammandrag, rekommendation eller utlåtande) kan beställas i regionkontoren. Bedömningarna görs i pararbete. Bedömningar görs av till exempel följande; barnets livssituation, olika stödbehov, interaktion, föräldraskap, situationer i samband med omhändertagande eller placering av barn, samt barns placering i närkretsen eller släktings fosterföräldraskap, då man förutom bedömning också kan ge handledning i situationen. Rädda Barnens socialarbetare kan arbeta i par med kommunala socialarbetare i olika situationer inom barnskyddet. Rädda Barnens socialarbetare som arbetspar/60 min...110,00 Bedömningsarbete av två av Rädda Barnens socialarbetare/60 min...200,00 Intressebevakning inom barnskydd Regionkontoren har personal som har genomgått utbildningen för intressebevakare inom barnskyddet. De kan verka som intressebevakare i enlighet med barnskyddslagens 22. De är insatta i barnskyddets arbetsprocess, arbete med barn och utredning av barns åsikter. En intressebevakare ska utses åt ett barn ifall vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets intressen, och en intressebevakare måste förordnas för att ärendet skall bli utrett eller i övrigt för att barnets intressen skall tryggas. I ärenden som omfattas av intressebevakningens uppdrag ska intressebevakare inom barnskyddet föra barnets talan i vårdnadshavarens ställe. Intressebevakaren påvisar vad som ligger i barnets intresse och framför barnets åsikter i det aktuella ärendet. Rädda Barnens intressebevakare inom barnskyddet har i sitt uppdrag tillgång till juridiskt konsultstöd samt till Rädda Barnens konsultationsstödgrupp. Intressebevakare, barnskydd 60 min... 84,00 Möten med anhöriga Sammankallande till möten med anhöriga 60 min... 84,00 Vid alla specialuppdrag debiteras 50 % för restid, resekostnader enligt skatteförvaltningens kilometerersättning. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

8 Öppenvård inom barnskyddet Omkring 900 barn besöker årligen Rädda Barnens stödfamiljer. Stödfamiljsverksamhetens klientarbete finansieras med serviceavgifter. Penningautomatföreningen RAY utgör ett viktigt stöd i stödfamiljsverksamhetens utvecklingsprojekt. Öppenvårdens stödfamiljsverksamhet är avsedd för barn över ett år som är klienter hos barnskyddet. Barnet tillbringar vanligen ett veckoslut i månaden hos stödfamiljen. Stödfamiljerna är frivilliga familjer som får utbildning för verksamheten samt stöd och handledning för sin uppgift. Det finns cirka 500 stödfamiljer. Stödfamiljsverksamheten inom barnskyddets öppenvård Inledning och förberedelse för stödfamiljsrelation/barn...811,00 Omfattar utbildning av stödfamiljen, socialarbetets stöd och bedömning av en stödfamilj som motsvarar barnets behov, samt möten, sammanträden och träffar där parterna bekantar sig med varandra i det inledande skedet av stödfamiljsrelationen. Inlednings- och förberedelseavgift för samma stödfamilj/syskon...649,00 Stöd för stödfamiljsrelationen... 76,00 /dag Omfattar socialarbetets stöd i anknytning till stödrelationen mellan stödfamilj samt barnet och dess familj, fortbildning, rekreationstillfällen, årliga uppföljningsmöten, skriftlig stödfamiljsplan, eventuella utlåtanden och rapporter, försäkring för barnet, fakturering i enlighet med stödfamiljsavtal samt förmedling av kostnadsersättningar. Kostnadsersättningar till stödfamiljen Klass ,00 /dag Klass 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)... 29,30 /dag Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen...0,35 /km Familjeläger (för stödfamiljer, barn som går hos stödfamilj och deras föräldrar) Veckoslut/barn...101,00 Veckoslut/vuxen...132,00 Regionkontoren utbildar stödfamiljer i grupp eller enskilt också för kommuner. Begär offert av regionkontoret. För barn och deras familjer samt för stödfamiljer arrangeras med donerade medel olika evenemang, med syfte att stöda de frivilliga stödfamiljerna i deras uppgift samt att utöka barnens och familjernas gemensamma aktiviteter. Specialstödsfamiljer Specialstödsfamiljerna är avsedda som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård för barn som är klienter hos barnskyddet och som behöver särskilt stöd också under veckoslut hos stödfamiljen. Familjerna har egen utbildning och starkt stöd under verksamheten. Dessutom har minst en av stödfamiljens föräldrar yrkesutbildning inom social- och hälsovården. Regionkontoren arrangerar specialstödsfamiljeverksamhet enligt möjlighet. Verksamheten kan också inledas i samarbete med kommuner. Inledning och förberedelse för specialstödfamiljsrelation/barn ,00 Omfattar utbildning av specialstödsfamiljen, socialarbetets stöd och bedömning av en stödfamilj som motsvarar barnets behov, samt möten, sammanträden och träffar där parterna bekantar sig med varandra i det inledande skedet av stödfamiljsrelationen. Inlednings- och förberedelseavgift till samma stödfamilj/syskon ,00 Stöd för specialstödfamiljens relation ,00 /månad Omfattar socialarbetets stöd i anknytning till stödrelationen mellan stödfamilj samt barnet och dess familj, fortbildning, rekreationstillfällen, eventuella utlåtanden och rapporter, uppföljningsmöten två gånger per år, skriftlig stödfamiljsplan, försäkring för barnet, fakturering i enlighet med stödfamiljsavtal samt förmedling av arbets- och kostnadsersättningar. Arbetsersättningar som utbetalas till specialstödsfamiljer Arvode ,00 /pv Kostnadsersättning...30,00 /pv Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen...0,35 /km 8 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

9 Feriehem Ungefär 400 barn tillbringar årligen en period i Rädda Barnens feriehem. Verksamheten är avsedd främst för barn över tre år. Tiden som barnet tillbringar i feriehemmet kan variera från några dagar till två veckor. Verksamheten passar bäst för barn som inte har behov av specialstöd. Feriehemmen är frivilliga familjer som får utbildning för verksamheten samt stöd och handledning för sin uppgift. Förberedelse och stöd för barnet inför feriehemsperioden...132,00 Förberedelse och stöd för samma feriehem/syskon...27,00 Kostnadsersättningar till feriehem Klass ,00 /dag Klass 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)...29,30 /dag Verksamhetsavgift...10,50 /dag Omfattar försäkring för barnet samt fakturering i anknytning till feriehemsverksamheten och förmedling av kostnadsersättningar. Stödpersonsverksamhet inom barnskyddet Inledning av och förberedelse inför stödpersonsrelation/barn...811,00 Omfattar utbildning av stödperson, socialarbetets stöd och bedömning om stödperson som motsvarar barnets behov, möten, sammanträden och träffar i inledningsskedet av stödpersonsrelationen. Inlednings- och förberedelseavgift för samma stödperson/syskon...649,00 Stöd för stödpersonsrelationen... 76,00 /månad Omfattar socialarbetets stöd i anknytning till stödrelationen mellan stödpersonen samt barnet och dess familj, fortbildning, rekreationstillfällen, årliga uppföljningsmöten, skriftlig stödpersonsplan, eventuella utlåtanden och rapporter, försäkring för barnet, fakturering i enlighet med stödpersonsavtal samt förmedling av kostnadsersättningar. Kostnadsersättning för stödpersoner Arvode (beskattningsbar inkomst)... 45,00 /månad Kostnader för verksamheten mot kvitton...enintään 40,00 /månad Kilometersersättning till stödpersonen enligt separat överenskommelse...0,35 /km Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

10 Förebyggande barnskyddsarbete Förebyggande feriehems- och stödfamiljsverksamhet Förebyggande stödfamiljs- och feriehemsarbete sker och utvecklas med stöd av penningautomatföreningen RAY och genom egen medelanskaffning. Kommuner betalar kostnadsersättningar som styrs till stödfamiljer och feriehem. Det förebyggande barnskyddet är avsett för barn som inte är klienter hos barnskyddet. Genom förebyggande stödfamiljs- och feriehemsverksamhet strävar man efter att främja barns och familjers välmåga. Familjer kan styras till den förebyggande verksamheten genom kommunernas grundläggande tjänster som rådgivning, dagvård eller skola. Familjer kan också själva söka sig till den. Kostnadsersättningar till stödfamiljer och feriehem Klass ,00 /pv Klass 2 (extra utgifter på grund av t.ex. specialdiet)... 29,30 /pv Kilometerersättning till stödfamiljen för transport av barnet mellan hemmet och stödfamiljen...0,35 /km Stödpersonsverksamhet för barnfamiljer Genom stödpersonsverksamheten för barnfamiljer bistår man familjer med små barn med hjälp av frivilliga stödpersoner. Stödpersonerna kan ha många olika uppgifter i familjerna; de lyssnar och diskuterar, hjälper till med barnavård och uppfostran, utövar en hobby med familjen eller en familjemedlem, de handleder, ger råd o.s.v. Familjer kan styras till stödpersonsverksamheten genom kommunernas grundläggande tjänster som rådgivning, dagvård eller skola. Familjer kan också själva söka sig till den. Förebyggande stödpersonsverksamhet genomförs och utvecklas med stöd av penningautomatföreningen RAY och genom egen medelanskaffning. Barnhemsverksamhet Barnhem Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu Modellen SILTA Med hjälp av SILTA-modellen stöder man harmoniseringen av omhändertagna barns levnadshistoria, i samverkan med barnet, barnets föräldrar och hemmet där barnet har placerats. SILTA-arbetet förverkligas i barnhem och inom familjevården. Vi tillhandahåller professionell fortbildning för Rädda Barnens barnhem är hemlika barnhem med plats för sju barn med krävande vårdbehov. Barnhemmen samarbetar nära med socialarbetare inom barnskyddet i barnens hemkommuner, med barnens föräldrar samt med olika samarbetsparter. Barnhemmen är avsedda för barn i skolåldern, i sådana fall då barnet behöver en trygg och stabil miljö samt professionella vuxna som stöd i sin uppväxt. Barnhemsverksamheten har tilldelats ett kvalitetserkännande utifrån kriterierna i social- och hälsovårdstjänsternas kvalitetsprogram (SHQS). Barnhemsavgifterna är konkurrensutsatta och de bestäms huvudsakligen utifrån detta. Förfrågningar om platser och priser Familjerehabiliteringsenheten Suvikumpu i Åbo är avsedd för familjer som är barnskyddsklienter och som behöver en intensiv familjerehabiliteringsperiod. Målet är att stärka familjens handlingsstruktur och färdigheter så att samlevnaden i det egna hemmet blir möjlig och man kan undvika omhändertagande av barn, eller att det till exempel blir möjligt för barn att flytta hem igen efter en period av vård utanför hemmet. Platsförfrågningar SILTA-handledare (30 sp) och SILTA-verksamhet för barnhemmens personliga vårdare, personal inom familjevården samt övriga som arbetar med barn och familjer. Förfrågningar 10 Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster 2015

11 Juridiska tjänster inom barnskyddet Rädda Barnen rf:s juridiska tjänst tillhandahåller för kommunernas socialtjänster och andra myndigheter i Finland som behandlar och beslutar i ärenden rörande barn juridiska konsultationstjänster i barn- och familjerättsliga ärenden, och framför allt i frågor rörande barnskydd och barntillsyn. Rädda Barnens jurist kan verka som kommunens representant vid Den juridiska tjänsten verkar riksomfattande och är belägen i centralbyrån. Avgiftsbelagt servicenummer (pris: 2,20 /min. + moms) Telefonen är vanligen bemannad vardagar kl Konsultationer per e-post samt mer omfattande uppdrag Pris: 140,00 /timme + moms (+ resekostnader och eventuella kostnader för inkvartering), restid debiteras inte. Ytterligare information om tjänsten: exempelvis förvaltningsdomstolens muntliga behandlingar samt vid begäran också delta i kommunala lagstadgade yrkesövergripande expertgrupper inom barnskyddet antingen som permanent medlem eller som vid behov inkallad sakkunnig. Den juridiska tjänsten arrangerar också utbildning för olika klientgrupper. Fortbildning Fortbildning i ämnen som barnets rättigheter, barnets delaktighet, hörande av barn, barnskyddsjuridik, adoption eller teman i anslutning till barnskyddsarbete arrangeras på beställning för professionella och familjer. Förfrågningar riktas till centralbyrån och regionkontoren. Rädda Barnen rf Prislista för barnskyddstjänster

12 Kontakta oss! Centralbyrån Forsbyvägen Helsingfors tfn Södra Finlands regionkontor Forsbyvägen Helsingfors tfn Västra Finlands regionkontor Hämeenkatu 14 C Tammerfors tfn Norra Finlands regionkontor Storgatan Uleåborg tfn Mellersta Finlands regionkontor Väinönkatu 11 A Jyväskylä tfn Åboavdelningen Familjehuset Heideken Smedsgatan Åbo tfn Östra Finlands regionkontor Kauppakatu 25 C Joensuu tfn Insamlingskonton Telefoninsamling Insamling per sms Nordea IBAN FI OP IBAN FI (19,95,00 + lna) Sänd sms med texten LAPSELLE till numret (10,00 ) Insamlingstillstånd 2020/2013/2544

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Promemoria 20.12.2013

Promemoria 20.12.2013 Promemoria 20.12.2013 Aila Puustinen-Korhonen Placeringar inom barnskyddet hos personer som ingår i ett nätverk av släktingar och närstående och ordnande av boende genom vårdnadsarrangemang som alternativ

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN

FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN FÖREBYGGANDE AV VÅLD I NÄRA RELATIONER OCH INOM FAMILJEN I KOMMUNEN SAMT EN MODELL FÖR BEFATTNINGSBESKRIVNINGEN FÖR KOORDINATORN Praktiska anvisningar för strategisk planering av förebyggandet av våld

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi

Kommentarer om den juridiska rådgivningen på webbsidorna kan lämnas på adressen: omtiedotus@om.fi 1 Juridiska råd på webbsidorna Utöver alla andra svårigheter har katastrofen i Sydostasien orsakat de berörda även juridiska problem. På dessa webbsidor ger justitieministeriet information om var man kan

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Söknyckel för adopterade

Söknyckel för adopterade Söknyckel för adopterade 1 Söknyckel för dig! Att söka sina rötter är som att lägga ett livspussel. Det är inte alltid lätt och därför är det viktigt att du tar den tid du behöver. Känn efter om du är

Läs mer

RP 252/2006 rd. I denna proposition föreslås att en ny barnskyddslag

RP 252/2006 rd. I denna proposition föreslås att en ny barnskyddslag RP 252/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till barnskyddslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8 PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8 Namn: PRIDE-hemuppgift TREDJE TRÄFFEN Barnets behov av anknytning Släktträd Släktträdet beskriver din familj och släkt. Det visar vem som hör till familjen och

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår. 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad

SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår. 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad Sektorbaserat servicesystem och människans vardag Sektor A Sektor B Sektor C Enhet A1 Enhet

Läs mer

Anvisningar för barnskyddets familjearbete. Borgå, Lovisa, Askola och Sibbo

Anvisningar för barnskyddets familjearbete. Borgå, Lovisa, Askola och Sibbo Anvisningar för barnskyddets familjearbete Borgå, Lovisa, Askola och Sibbo 1 Innehållsförteckning 1 FAMILJEVÅRD... 6 1.1 Lagstiftning som styr familjevården... 6 1.2 Familjevårdens syfte och mål... 6 1.3

Läs mer

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum.

Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Avtal AVTAL om förmedling av adoption mellan er och Adoptionscentrum Sista bladet i avtalet ska undertecknas och returneras till Adoptionscentrum. Box 11139, 161 11 Bromma, Sverige. Ekbacksvägen 22, 4

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN Henrik Hägglund Februari 2012 1. Inledning Utbildningen ska genomföras i samarbete med hemmen. Det här är en central princip i lagen om grundläggande utbildning och den innebär

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

VÅRDNADSÖVERFLYTTNING

VÅRDNADSÖVERFLYTTNING VÅRDNADSÖVERFLYTTNING Sammanställning av uppgifter kring vårdnadsöverflyttade barn Vi har idag 2013-01-09 gjort 70 vårdnadsöveflyttningar på placerade barn. Första vårdnadsöverflyttningen jml FB 6:8 gjordes

Läs mer

Tillgången på barnskyddstjänster i Finlands fastlandskommuner år 2010

Tillgången på barnskyddstjänster i Finlands fastlandskommuner år 2010 Tillgången på barnskyddstjänster i Finlands fastlandskommuner år 2010 Janissa Miettinen, yngre forskare Kommunmarknaden, seminariet Lastensuojelun tieto ja tutkimus 13.9.2012. Helsingfors. Kompletterad

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION 1 Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen 14.4.2011 KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION Inledning Frågor som är väsentliga både för

Läs mer

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH (VESPA)-PROJEKTET UNGA PÅ NÄTET. Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA)-PROJEKTET Projektplanerare Heli Parikka Utvecklings socialarbetare Merja Saukko SOCIALTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA PÅ NÄTET (VESPA Socialarbetaren arbetar

Läs mer

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar.

Fullmäktigen skall hålla penningmedel och andra tillgångar som tillhör fullmaktsgivaren avskilda från sina egna tillgångar. ALLMÄNNA ANVISNINGAR TILL FULLMÄKTIGEN Följande anvisningar bygger på bestämmelserna i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) i sådan form som de var 1.11.2007 då lagen trädde i kraft. Fullmäktigen

Läs mer

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.

VEM HJÄLPER MIG B. och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. VEM HJÄLPER MIG B och kan ge mig personligt stöd vid vård, service och rehabilitering Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Riks-IFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare Svenska Kommuneförbundet

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Helsingfors 1.4.2015 4/2015. Förändringar i social- och hälsovården i anslutning till den nya socialvårdslagen

Helsingfors 1.4.2015 4/2015. Förändringar i social- och hälsovården i anslutning till den nya socialvårdslagen KOMMUNINFO Helsingfors 1.4.2015 4/2015 Förändringar i social- och hälsovården i anslutning till den nya socialvårdslagen Den nya socialvårdslagen stärker basservicen och minskar därigenom behovet av korrigerande

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5444/05.09.00/2013 Stadsstyrelsen 157 26.5.2014 87 Motion om att utveckla tjänsterna inom familjearbetet Beredning och upplysningar: Elina Palojärvi, tfn 043 824 5721

Läs mer

Målprogram för funktions hindrade kvinnor. OlenNainen

Målprogram för funktions hindrade kvinnor. OlenNainen Målprogram för funktions hindrade kvinnor OlenNainen 1 En tillgänglig omgivning skall garanteras genom lagstiftningen på ett sådant sätt att funktionshindrade kvinnor utan hinder skall kunna ta sig in

Läs mer

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007.

RP 277/2006 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 september 2007. RP 277/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 46 i utlänningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att utlänningslagen ändras.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Tankar kring processen att flytta hemifrån. Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014

Tankar kring processen att flytta hemifrån. Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014 Tankar kring processen att flytta hemifrån Projektledare Annette Tallberg Helsingfors, 21 november 2014 Kort om FDUV FDUV är en riksomfattande intresseorganisation som arbetar för svenskspråkiga personer

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Vård och uppfostran dygnet runt inom barnskyddet. Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014

Vård och uppfostran dygnet runt inom barnskyddet. Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014 Vård och uppfostran dygnet runt inom barnskyddet Riksomfattande tillsynsprogram 2012 2014 TILLSYNSPROGRAM 4:2012 Dnr 8678/05.00.04/2011 Datum 26.1.2012 ISSN-L 2242-2595 ISSN 2242-2595 (Webbpublikation)

Läs mer

Pia Eriksson. I adoption är ingenting säkert före man får barnet i sin famn brukares upplevelser av den internationella adoptionsprocessen 9/2009

Pia Eriksson. I adoption är ingenting säkert före man får barnet i sin famn brukares upplevelser av den internationella adoptionsprocessen 9/2009 1 Pia Eriksson I adoption är ingenting säkert före man får barnet i sin famn brukares upplevelser av den internationella adoptionsprocessen 9/2009 I adoption är ingenting säkert före man får barnet i

Läs mer

REMITTERING TILL DEN UNGDOMSPSYKIATRISKA SPECIALISTVÅRDEN

REMITTERING TILL DEN UNGDOMSPSYKIATRISKA SPECIALISTVÅRDEN REMISSKRITERIER 1.4.2015 1 (3) HUCS Psykiatri Linjen för ungdomspsykiatri REMITTERING TILL DEN UNGDOMSPSYKIATRISKA SPECIALISTVÅRDEN þ Remitterande läkaren bedömer om det är fråga om en mental störning,

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 1.2.2005 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för säkerställande av rättshjälp

Läs mer

Information. till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden. Lättläst

Information. till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden. Lättläst Information till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden Lättläst Information till dig som söker ersättning från Ersättningsnämnden Om du har varit omhändertagen för samhällsvård och blivit utsatt

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Överförmyndarnämnden i Kungsbacka kommun Tillämpas från 2014-01-01 2013-11-08 1 Rätt till arvode och ersättning Ställföreträdare

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Katarina Munier 2014-06-19 Barnen har rätt till En vårdnadshavare och förmyndare i förälders ställe Ett hem och trygga och tillitsfulla relationer

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Adoption En unik väg till ett eget barn

Adoption En unik väg till ett eget barn Adoption En unik väg till ett eget barn - En kvalitativ undersökning om adoptivföräldrars tankar och känslor under den internationella adoptionsprocessen Janina Lassfolk Martina Snellman Examensarbete

Läs mer

Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess

Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess Juridik i eftermiddagsverksamhet del 2: Offentlighet och sekretess Möte för personal inom eftermiddagsverksamheten i Helsingfors 22.11.2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan Offentlighetslagen:

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Information till dig som vill bli familjehem

Information till dig som vill bli familjehem 1 (3) Information till dig som vill bli familjehem Vad innebär det att vara familjehem? Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem och ge det en naturlig hemmiljö och en

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Bästa förälder, funderar du över att låta ditt barn delta i vaccinationsforskningen? Detta häfte ger dig information

Läs mer

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 1.10.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund En samkommun för de 16 kommunerna i

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2003:14 (S) Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) frfattningssam ling Allmänna råd Socialnämndens handläggning av vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Anhörigskap och funktionsnedsättning genom hela livet

Anhörigskap och funktionsnedsättning genom hela livet Anhörigskap och funktionsnedsättning genom hela livet Konferensen Livets möjligheter för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga 10-11 mars 2014 Ritva Gough, forskare, Nka Länssamordnarna

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser

Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 6 Sida 1 / 5 Namn: PRIDE-hemuppgift SJÄTTE TRÄFFEN Barnets rätt till omvårdnad, uppfostran och trygga gränser Uppfostringsmetoder som stöder barnets utveckling är en av grunderna

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTEKNING ETT UPPDRAG TILL LÄSAREN... 3 HELSINGFORSMISSIONS ORGANISATION... 5 VOLONTÄRENS HELSINGFORSMISSION... 7

INNEHÅLLSFÖRTEKNING ETT UPPDRAG TILL LÄSAREN... 3 HELSINGFORSMISSIONS ORGANISATION... 5 VOLONTÄRENS HELSINGFORSMISSION... 7 2 INNEHÅLLSFÖRTEKNING ETT UPPDRAG TILL LÄSAREN... 3 HELSINGFORSMISSIONS ORGANISATION... 5 VOLONTÄRENS HELSINGFORSMISSION... 7 ALLT BÖRJAR MED UTBILDNING...8 TRE SÄTT ATT VARA VOLONTÄR...10 TA HAND också

Läs mer

GOD MANS REDOGÖRELSE och begäran om arvode Ensamkommande barn (efter barnet erhållit PUT)

GOD MANS REDOGÖRELSE och begäran om arvode Ensamkommande barn (efter barnet erhållit PUT) GOD MANS REDOGÖRELSE och begäran om arvode (efter barnet erhållit PUT) OBS! Redovisning ska göras kvartalsvis Redovisningen skickas till: Bromölla kommun Överförmyndarnämnden Box 18, 295 21 Bromölla Redovisning

Läs mer

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Ann-Sofie Selin fil.dr, speciallärare, handledare FinRA 11.10 2014, SCIRA 50 Linköping Utbildningskonferens Läsning Läsundervisning Läsforskning

Läs mer

SOSFS 2012:4 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:4 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Adopterade barn möter barnhälsovården

Adopterade barn möter barnhälsovården Adopterade barn möter barnhälsovården 1 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Box 308, 101 26 Stockholm Telefon: 08-54 55 56 80 E-post: info@mia.eu Broschyren kan även laddas ner/beställas

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg 1 Socialombudsmannens redogörelse för år 2013 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Socialombudsmannens arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter (812/2000).

Läs mer