Riktlinjer för Torsby kommuns upphandlingsverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Torsby kommuns upphandlingsverksamhet"

Transkript

1 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsen 1 (12) Riktlinjer för Torsby kommuns upphandlingsverksamhet Antagna av kommunstyrelsen Inledning Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar, liksom policyn, all upphandling oavsett värde som görs av Torsby kommun. 2. Grundläggande principer Vid all upphandling som sker inom Torsby kommun skall EU:s grundläggande principer beaktas. Dessa principer är : Principen om icke diskriminering Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller annan lokaliseringsgrund (t.ex. välja ett företag just för att det är ett lokalt sådant i kommunen). Principen om likabehandling Alla leverantörer måste få samma information vid samma tillfälle. Man får alltså inte utforma nya eller ta bort några kriterier vid utvärdering av anbud. Principen om öppenhet och förutsebarhet Förfrågningsunderlaget måste utformas klart och tydligt så att alla krav på det som skall upphandlas framgår. Härigenom avser man undvika den situation att en leverantör väljer att inte lämna anbud p.g.a. ett krav som senare i processen förändras eller kanske rentav tas bort. Principen om proportionalitet Kraven i en kravspecifikation måste stå i rimlig proportion till (värdet av ) av det som upphandlas. Principen om ömsesidigt erkännande Intyg, kvalitetsmärken och certifikat m.m.(t.ex. Svanmärket) måste kunna ersättas av likvärdiga motsvarigheter i andra medlemsstater.

2 2 (12) 3. Definitioner och begrepp 3.1 Definitioner I upphandlingspolicyn förekommer begrepp som här definieras: Med affärsmässighet menas Att betrakta varje inköp som en ren affärstransaktion utan hänsyn till ovidkommande faktorer, att tillvarata konkurrensmöjligheter, att planera upphandlingen i tiden för att få bästa villkor, att samverka med andra interna och externa enheter för att bäst tillgodose kommunens intresse, att varje upphandling skall präglas av en öppen och förutsägbar bedömning. Med objektivitet menas att ingen leverantör får särbehandlas, att anbud och anbudsgivare skall behandlas sakligt och opartiskt. Med konkurrens menas att anbudsgivare får tävla om upphandlingen på lika villkor, att konkurrens ska etableras där detta är möjligt, att varje upphandlare har skyldighet att aktivt undersöka och tillvarata den konkurrens som finns inom och utom landet. Med effektivitet menas att använda kommunens resurser på rätt sätt, dvs. att rutiner och hjälpmedel är ändamålsenliga, att ha stark fokus på de tidiga skedena i upphandlingsprocessen såsom behovsanalys, kravspecifikation och totalkostnadsanalys, att kraven skall vara anpassade till den aktuella branschen och för ändamålsenliga behovet i enlighet med proportionalitetsprincipen, att utformningen av kommersiella villkor i skilda former av avtal är optimala. Med kompetens menas att vara väl insatt i kommunens verksamheter och behov, att ha god kunskap om aktuella branscher, att tillämpa lagar och regler kring offentlig upphandling, att ha förmåga att sätta optimala kommersiella villkor utifrån bransch och behov

3 3 (12) Med samverkan menas att på bästa sätt utnyttja den kompetens som finns, att tillvarata de fördelar som en stor volym kan ge vid prissättning, service, distribution o s v, samt att begränsa de upphandlingsadministrativa kostnaderna genom att undvika dubblering i handläggning. Med affärsetiketik menas: att avsikten med en anbudsförfrågan alltid skall leda till en affärsuppgörelse, att anbudsgivare skall ges insikten om att lägsta pris skall offereras i första anbud och att denne inte har rätt att revidera sitt anbud, att samtliga anbudsgivare ges samma möjlighet till komplettering, revidering eller förhandling om detta blir aktuellt, att fördel inte får dras av uppenbar felräkning vid anbudsgivning, att ovidkommande hänsyn inte i något fall bestämmer val av leverantör, att lagen om sekretess och offentlighet gäller i alla lägen. Med rättvisa menas: att vårt förhållande till leverantörer skall vara vänligt och opartiskt, att intressekonflikter mellan personliga affärer och kommunens affärer inte skall förekomma, att göra affärer där närstående har intressen inte skall förekomma, att mutor och bestickning alltid skall avvisas. 3.2 Begrepp Kategorier av köp Kommunens köp kan indelas i följande kategorier: Varor Tjänster Med tjänster avses entreprenader (t ex byggentreprenader), och övriga tjänster Upphandlingsformer Direktupphandling, upphandling utan krav på skriftligt upphandlingsförfarande. Förenklad upphandling, där alla leverantörer får lämna anbud - anbudsinbjudan genom annons i godkänd nationell databas utom i särskilda fall, - prövning och antagande av anbud eventuellt efter förhandling. Urvalsupphandling, där alla leverantörer får ansöka om att få lämna anbud. - ansökningsinbjudan genom annons,

4 4 (12) - urval bland anbudsgivare - förfrågningsunderlag till utvalda anbudsgivare, - prövning och antagande av anbud eventuellt efter förhandling. Öppen upphandling där alla leverantörer får lämna anbud - anbudsinbjudan genom annons i EU:s databas TED, - prövning och antagande av anbud utan förhandling. Selektiv upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud - ansökningsinbjudan genom annons i EU:s databas TED, - urval bland anbudsgivare, - förfrågningsunderlag till utvalda anbudsgivare, - prövning och antagande av anbud utan förhandling. Förhandlad upphandling som endast undantagsvis kan tillämpas utanför försörjningssektorerna.(utanför dessa kan förhandlad upphandling med annonseringsplikt tillämpas i princip bara för upphandling av entreprenader och tjänster). - ansökningsinbjudan genom annons, - urval bland anbudssökande, - förfrågningsunderlag till utvalda anbudsgivare, - förhandling och antagande av anbud.

5 5 (12) 4. Ansvar och organisation 4.1 Inledning Kommunens upphandlingsverksamhet skall vara så organiserad att upphandlingspolicyns mål uppfylls samt att lagar, förordningar och regler följs. Kommunfullmäktige har i sin policy givit kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för upphandlingsverksamheten i Torsby kommun. 4.2 Ansvar och befogenheter Enligt upphandlingspolicyn skall kommunstyrelsen teckna samtliga ram- och rabattavtal medan respektive nämnd ansvarar för sina specifika köp. Beslutsfattandet vad gäller specifika köp skall ligga så långt ut i organisation som möjligt. Kommunstyrelsens uppdrag är att reglera ansvar och befogenheter vid upphandling. Följande ansvarsfördelning skall gälla för samtliga nämnder och styrelser: Avtalstyper Ansvarig Handläggare Samråd Beslut Teknande av ramavtal U BRA BRG U Specifika köp < 5 Bb BA BA BRA+BRG+U BA (*) Specifika köp > 5 Bb BA BA+U BRA+BRG+ närmast överordnad BA (*) Spec.köp <0,5 Bb är verkställighet. Se avsnitt 5. Branschansvarig/produktkunnig (BRA) skall vara en företrädare för berörd nämnd/verksamhet inom viss bransch eller för viss varugrupp. Ska kontinuerligt följa branschens utveckling, ta emot säljbesök samt handlägga upprättande av ram- och rabattavtal. Branschgrupp (BRG) kan utses inom speciella branscher av stor ekonomisk, strategisk eller annan särskild betydelse. (BRG) kan också vara motiverad när många olika förvaltningar/enheter berörs. (BRG) skall biträda (U) och (BA) i deras arbete vid en upphandling. Beslutsattestant (BA) utses av respektive nämnd genom deras beslutattestantförteckning. Vid upphandling är det (BA) som ansvarar, handlägger, samråder och fattar beslut om specifika köp inom sitt verksamhetsområde.

6 6 (12) Upphandlingschef (U) en av kommunstyrelsen utsedd person som ansvarar (i förekommande fall) handlägger, samråder samt beslutar (tecknar därmed avtal) för kommunens samtliga ramavtal. Detta gäller oavsett om det är en eller flera verksamheter/förvaltningar/nämnder som berörs av ramavtalet. (U) agerar konsult i upphandlings- och materialadministrativa (MA) frågor. Ansvarar för information, utbildning, uppföljning och utveckling av policy, samt organisation och rutiner inom upphandlingsområdet. Ansvarig - ansvarar för ärendet och att upphandlingsprocessen fullföljs. Handläggare - handlägger ärendet med upphandlingsprocessen inklusive lämnar förslag till beslut. Handläggaren genomför samråd. Samråd - inhämtar professionella synpunkter från branschansvarig, branschgrupp, närmast överordnad, respektive upphandlingschef enligt ovanstående uppställning. Beslut - fattar samtliga beslut under upphandlingsprocessen t.ex. val av upphandlingsform, val av leverantör samt tecknar avtal. Ramavtal - avtal för viss tid med fastställda villkor för produkt eller tjänst av standard- eller återkommande karaktär. Finns ramavtal skall sådana följas. Se vidare avsnitt 5 Internkontroll. (U) är ansvarig för avtalens tillkomst och uppföljning. (BRA) handlägger upphandlingen. Samråd skall ske med (BRG). (U) fattar beslut och tecknar samtliga kommunens avtal oavsett vilken verksamhet som omfattas. Avrop - beställning/avrop från ramavtal.(ba) gör avrop, men om avropet gäller vara eller tjänst under 5 Bb kan (BA) uppdra åt (B) beställare att genomföra avropet. Specifika köp - engångsköp av speciell produkt eller tjänst Specifika köp under 5 Bb Vid specifika köp under 5 Bb är det (BA) för den verksamhet som efterfrågar varan/tjänsten som ansvarar, handlägger, samråder samt beslutar. Specifika köp under 5 Bb skall genomföras som direktupphandling enligt fastställda regler (se bilaga 2) såvida en förenklad upphandling inte bedöms ge ett förmånligare resultat. (BA) bör här samråda med (U) för professionella synpunkter rörande upphandlingsprocessen samt till exempel få tips om leverantörer, samverkansmöjligheter etc. (BRA )och (BRG) kan normalt ge värdefulla synpunkter på val av produkt, leverantör osv. Vid köp under 5 Bb kan beslutsattestant (BA) uppdra till annan person (B=Beställare) att genomföra upphandlingar. Specifika köp av 5 Bb eller högre Vid köp till ett beräknat värde av 5 Bb eller högre skall (BA) tillsammans med (U) handlägga ärendet. Ansvaret för initiering, kravspecifikation, utvärdering, etc. ligger dock på (BA). Samråd skall ske med (BRA) och (BRG) samt (BA):s närmast överordnad. (BA) fattar beslut och undertecknar avtal.

7 7 (12) 5. Upphandlingsbeslut kontra verkställighet Avrop från ramavtal oavsett belopp skall ses som verkställighet. Även specifika köp under 0,5 Bb är verkställighet. Övriga köp utgör beslut i kommunallagens mening. Beslut per delegation Varje nämnd skall besluta om en delegationsförteckning, som är i linje med den upphandlingspolicy som kommunfullmäktige beslutat om och de riktlinjer som kommunstyrelsen beslutat. Delegationsförteckningen utgörs normalt av beslutsattestantförteckningen. Delegationen gäller inte principiellt viktiga ärenden vilka skall beslutas av nämnden. Delegaten har alltid möjlighet att i tveksamma fall föra upphandlingsärenden till nämnden för beslut. Upphandlingsbeslut skall rapporteras till nämnd vid dess nästkommande sammanträde. Rapporteringen skall ske på det sätt nämnden beslutar. I delegationsrapporten till sin nämnd skall åtminstone följande uppgifter anges: beslutsfattare beslutsdatum hänvisning till vilken punkt i delegationsordningen man stödjer sig på beslutets innehåll i korthet (vem det berör) Intern kontroll Var och en som gör en upphandling (upphandlingssbeslut eller verkställighet) är ansvarig för att beslutet ger bästa totalekonomi. Avvikelse från gällande ramavtal kan medföra skadeståndskrav från aktuell leverantör/er. Ramavtalen skall efterlevas om det inte finns särskilda skäl som godkänns av kommunchefen i samråd med upphandlingschefen. Ansvaret för den interna kontrollen av upphandlingsverksamheten och att upphandlingspolicyn efterlevs har respektive nämnd. Anbudsöppning Vid anbudsöppning ska minst två av den upphandlande enheten utsedda personer närvara. Utsedda personer ska inneha lägst upphandlingsutbildning nivå AB gärna högre. (se bilaga 1)

8 8 (12) 6. Intern och extern upphandlingssamverkan Upphandlingssamverkan inom kommunen bör utnyttjas där totalekonomiska fördelar kan uppnås t ex genom ramavtal eller samlade specifika köp för flera förvaltningar. Upphandlingssamverkan med andra kommuner eller andra upphandlande enheter bör utnyttjas där affärsmässiga fördelar kan uppnås för Torsby kommun. Intern och extern upphandlingssamverkan kan vara lämplig när: volymrabatten är påtaglig kostnaden för separat upphandling är hög uppföljning av prisförändringar kräver stor arbetsinsats konkurrensen är svag men antas öka vid större volym upphandlingen är komplicerad eller kommunen saknar aktuell kompetens. Extern upphandlingssamverkan bör undvikas bland annat när: Torsby som enskild kommun får svårt att hävda sina specifika krav Volymen blir så omfattande att konkurrensen begränsas till enbart stora leverantörer Om kommunen anmäler intresse för att delta i gemensam upphandling med andra upphandlande myndigheter ska kommunen ha en seriös avsikt att teckna avtal. Det är osolidariskt mot de andra enheterna och ohederligt mot anbudsgivare att inte fullfölja uppgörelsen om inte starka skäl finns. Organisation och ansvar för extern upphandlingssamverkan följer övrig upphandlingsverksamhet enligt ovan. 7. Leverantörssäkring Leverantörer till Torsby kommun skall vara seriösa och kunna garantera säkerhet i sina åtaganden. Kraven på leverantörssäkring skall anpassas till uppdragets omfattning och karaktär. Anvisningar: Leverantörssäkring ska garantera att leverantör Är seriös Har ekonomisk stabilitet Levererar i rätt tid Levererar rätt vara/tjänst Uppfyller övriga förpliktelser som överenskommits Leverantörssäkring ska ske såväl under upphandlingen som under uppdragets fortskridande och tillämpas i olika omfattning och med olika metoder beroende på uppdragets karaktär. Exempel på metoder är kontroller hos skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten, upplysningsföretag och referenter. Bankgarantier, vitesklausuler och uppsägningsklausuler är exempel på metoder för att säkra åtaganden.

9 9 (12) 8. Miljö Torsby kommun har en av kommunfullmäktige fastställd miljöpolicy. Möjligheterna att ställa miljökrav vid kvalificering av anbudsgivare är enligt Nämnden för Offentlig Upphandling (NOU, regeringens tillsynsmyndighet) utomordentligt begränsad. EG-direktiven om offentlig upphandling saknar särskilda bestämmelser om tillverkningsprocesser. Det är endast möjligt att ställa krav på tillverkningsprocessen då dessa har betydelse för slutproduktens egenskaper. Krav på miljövänliga transporter, t ex tåg i stället för bil, är inte heller tillåtet. Miljökrav kan endast ställas på produkten, tjänsten i dess användning inom Torsby kommun, samt vid destruktion. Varje miljökrav som är ett handelshinder i ett EU-perspektiv är förbjudet. Ställs miljökrav i upphandlingen skall även dessa vara mätbara och vägas in och hanteras som ett krav bland flera andra vid den affärsmässiga bedömningen av vad som är det totalekonomiskt mest fördelaktigt. 9. Förrådshållning Kommunens förrådshållning ska vara optimal med hänsyn till ekonomi, beredskap och service. Anvisningar: Normalt bör varuförsörjningen tillgodoses via leverans från leverantören när behovet uppstår. Förråd ska bara finnas om dessa kan motiveras av driftsäkerhetsskäl, ekonomiska eller andra synnerliga skäl. Ett alternativ till eget förråd kan vara att leverantören håller närlager, så kallat konsignationslager. 10. Transporter Upphandling av kommunens transporter, såväl externa som interna, ska utformas så att bästa totalekonomi erhålls. Däri ingår att bedöma miljöbelastningen. Anvisningar: Bästa totalekonomi kan erhållas genom till exempel samordnade beställningar samordnade transporter med andra enheter samordnade transporter med andra leverantörer utnyttjande av befintliga kommunikationer separata transportupphandlingar 11. Information Upphandlingsorganisationen kräver ett effektivt informationssystem, där alla aktörer ska ha tillgång till aktuella förhållanden.

10 10 (12) Anvisningar: Internt Upphandlingshandboken i kommunens intranät utgör den samlade informationskällan internt. Här finns Upphandlingspolicyn Upphandlingssnytt Lagar Rutiner Avtalsinformation Upphandlingspolicy ges också ut i tryckt form. Upphandlingsnytt med aktuell information, annonser etcetera ges ut i tryckt och/eller elektronisk form regelbundet till enheter som saknar tillgång till kommunens intranät. Externt Den löpande, kontinuerliga informationen om kommunens upphandling finns på kommunens hemsida Den innehåller organisation och arbetssätt planerade och aktuella upphandlingar annan lämplig information 12. Utbildning All personal som involveras i Torsby kommuns upphandlingsprocess ska ha tillräckligt goda kunskaper för att kunna fullgöra sina uppgifter på bästa sätt. Den professionella kompetensen hos dessa befattningshavare ska utvecklas genom kontinuerlig utbildning/fortbildning. Upphandlingsutbildning delas in i tre nivåer A, AB, ABC. Anvisningar: Alla som handlägger någon form av upphandling ska ha goda grundläggande kunskaper om rättsregler, rutiner och policy. De befattningshavare som hanterar större upphandlingar och/eller regelmässigt arbetar med upphandlingar ska ha mer fördjupade kunskaper. Befattningshavaren på upphandlingsenheten ska ha gedigna kunskaper om rättsregler, rutiner, policy, kalkylering,förhandlingsteknik, importregler samt behärska affärsengelska. Gemensamt är att alla ska inneha upphandlingsutbildning enligt någon av de tre nivåerna A, AB eller ABC, (se bilaga 1). Branschansvariga (BRA) ska ha goda kunskaper om aktuell bransch och noga följa utbud, prissättning, leverantörsmarknaden etc. Kunskaperna ska uppnås genom fortlöpande utbildning såväl externt som internt.

11 11 (12) Bilaga 1: Upphandlingsutbildning Utbildningsnivå Kvalifikationer Befogenheter A Basinformation Tillgång till ramavtalsinformationen AB Basinformation Tillgång till ramavtalsinformation Tilläggsutbildning, modul Direktupphandling Stor (se bilaga 2) På uppdrag av BA Genomföra mindre köp Avrop mot ramavtal Avrop mot ramavtal Direktupphandling upp till 5 Bb kronor Tillsammans med upphandlingsenheten genomföra och med delegation fatta beslut i specifika upphandlingar ABC Fördjupad Upphandlingsutbildning Avrop mot ramavtal Förenklad upphandling

12 12 (12) Bilaga 2 Regler för direktupphandling Direktupphandling får användas om 1. upphandlingens värde inte står i rimlig proportion till kostnaderna för en förenklad upphandling eller 2. beställaren är i synnerligen brådska orsakad av omständigheter som inte har kunnat förutses och som inte heller beror på beställaren En upphandling får inte delas upp i syfte att understiga beloppsgränsen för direktupphandling. Med direktupphandling liten avses inköpsvärden upp till ½ Bb. Med direktupphandling stor avses inköpsvärden mellan ½ Bb - 5 Bb. För dessa skall nedanstående riktlinjer tillämpas. Liten Direktupphandling (upp till 1/2 Bb) Stor Direktupphandling (1/2 5 Bb) Aktivitet: Form: Villkor: Villkor: Förfrågan Blankett Offertförfrågan skickas via e-post, fax eller brev. Vid liten direktupphandling kan telefon eller köp över disk få tillämpas Pris, Leveranstid, Fraktvillkor, Betalningsvillkor, Garantier, F-skatt. Pris, Leveranstid, Fraktvillkor, Betalningsvillkor, Garantier, F-skatt. Leverantörer Förfrågan skall om möjligt ställas till minst tre leverantörer. Förfrågan skall om möjligt skickas till minst tre leverantörer. Svar från leverantör Dokumentation av upphandlingen Leverantören får välja att svara via e-post, fax eller brev. Blanketten Anbudsprotokoll/ direktupphandling skall användas. Pris, Leveranstid, Fraktvillkor, Betalningsvillkor, Garantier, F-skatt bifogas. - Muntligt svar får accepteras. Upphandlingen bör dokumenteras. Pris, Leveranstid, Fraktvillkor, Betalningsvillkor, Garantier, F-skatt. - Muntligt svar får inte accepteras. Upphandlingen skall dokumenteras och förvaras på resp. tjänsterum Anmälan om delegationsbeslut Blankett Anmälan om delegationsbeslut Anmälan behöver inte inlämnas Anmälan om beslut inlämnas till resp. nämnd/styrelse

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet

Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet Datum 2014-11-26 Riktlinjer för Hagfors kommuns upphandlingsverksamhet INLEDNING Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar den av kommunfullmäktige antagna upphandlingspolicyn. Riktlinjerna omfattar,

Läs mer

1(12) Riktlinjer för upphandlingsverksamheten. Styrdokument

1(12) Riktlinjer för upphandlingsverksamheten. Styrdokument 1(12) Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-05-30 117 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(12) Innehållsförteckning...4 Inledning... 4 Myndigheter...4

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Inköpspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 23 februari 2004, 13. Senast ändrad Kommunfullmäktige den 23 juni 2014, 160.

Inköpspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 23 februari 2004, 13. Senast ändrad Kommunfullmäktige den 23 juni 2014, 160. Antagen av Kommunfullmäktige den 23 februari 2004, 13. Senast ändrad Kommunfullmäktige den 23 juni 2014, 160. Inledning Arvika kommuns inköpspolicy: redovisar kommunens samlade syn på och direktiv för

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling KS2016/57/01 Antagna av kommunstyrelsen , 100, reviderade av kommunstyrelsen , 5 och , 87

Riktlinjer för upphandling KS2016/57/01 Antagna av kommunstyrelsen , 100, reviderade av kommunstyrelsen , 5 och , 87 Datum Sida 2016-02-26 1 (15) Riktlinjer för upphandling KS2016/57/01 Antagna av kommunstyrelsen 2005-10-18, 100, reviderade av kommunstyrelsen 2006-01-24, 5 och 2016-03-08, 87 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente

Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tillämpningsanvisningar till upphandlingsreglemente Tomelilla kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden 1 Torsby kommun Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Upphandlings- / inköpsärenden Grundprincip: den som har kontot beslutar Noteringar All upphandling skall ske enligt av kommunfullmäktige

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Upphandlingar ska ske enligt gällande lagar, bestämmelser och kommunens särskilda krav.

Upphandlingar ska ske enligt gällande lagar, bestämmelser och kommunens särskilda krav. Bilaga 6 20 EDA KOMMUN 1999-12-06 INKÖPSPOLICY ORGANISATION Kommunen är upphandlande enhet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att hela kommunen är en enhet vad avser inköpsvolym,

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen i Kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen i Kommunfullmäktige 2011-02-09 Ekonomiavdelningen Datum Upphandlingsfunktionen 2010-12-20 Upphandlingspolicy för Vårgårda kommun Styrdokument Vid all upphandling skall, utöver

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

INKÖPSPOLICY K O M M U N

INKÖPSPOLICY K O M M U N INKÖPSPOLICY H A G F O R S K O M M U N Innehåll 1 Mål 4 2. Organisation 5 3 Etik 8 4 Regional inköpssamverkan 9 5 Miljö 10 6 Förrådshållning 10 7 Transporter 11 8 Försäljning 11 9 Information 11 10 Utbildning

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor)

Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) Att göra affärer med Sävsjö kommun (Offentlig sektor) 2012-12-10 Jörgen Frej 2012-12-10 information upphandling 1 Informationsfilm 2 x 3 minuter (www.upphandlingsstodet.se) Tröskelvärden volymer Upphandlingsprocessen

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun

Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Upphandlingspolicy för Sandvikens kommun Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 18 juni 2007, 87 Dnr KS2006/288 Inköpsenheten Upphandling_07.doc Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Inköpspolicy för Höörs kommun

Inköpspolicy för Höörs kommun Inköpspolicy för Höörs kommun Vägledning till förtroendevalda och tjänstemän i upphandlingsfrågor samt riktlinjer vid direktupphandling KSF 2017/351 Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-12-04, 315 Innehållsförteckning

Läs mer

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster. RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I TYRESÖ KOMMUN 2010 1 Allmänt Omfattning Dessa riktlinjer omfattar samtliga nämnder och förvaltningar inom Tyresö kommun och avser all extern upphandling av varor och tjänster.

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling VK300S v1.0 040416, Flik 3.27 Riktlinjer och anvisningar för FÖRFATTNINGSSAMLINGEN Flik 3.27 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2016-05-02, 70 Riktlinjer och anvisningar för upphandling och direktupphandling

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Syftet med denna policy är att

Syftet med denna policy är att Datum 2007-03-14 Ert datum Vår beteckning Er beteckning Upphandling och service Kommunstyrelsen Upphandlingspolicy för Fagersta kommun Syftet med denna policy är att stödja verksamheterna i sitt uppdrag

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy nternati Inköps- och upphandlingspolicy för Västerås stad med helägda bolag Antagen av Kommunfullmäktige 5 maj 2011 program policy handlingsplan riktlinje program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt

Läs mer

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris

Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting. Bilaga Upphandlingsmatris Upphandlingspolicy Stockholms läns landsting Bilaga Upphandlingsmatris Antagen av Landstingsstyrelsen 2006 1(4) Landstingets olika verksamheter köpte varor och tjänster för ca 18 miljarder kr under år

Läs mer

Bestämmelser inköp/avrop

Bestämmelser inköp/avrop 2013-02-21 FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.8) Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-26 154 (KS/2013:1416) Bestämmelser inköp/avrop Bestämmelser för upphandling 1. Allmänt Bestämmelser för upphandling utgör ett

Läs mer

INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN

INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN Inköpspolicy för Höörs kommun anger de riktlinjer som under iakttagande av gällande författningsbestämmelser om offentlig upphandling mm gäller för kommunens inköpsverksamhet.

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Sida 1/7 Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Gällande lagstiftning och regelverk För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EGrättsliga principer måste iakttas: Fri

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

Seminarium om offentlig upphandling LOU

Seminarium om offentlig upphandling LOU Seminarium om offentlig upphandling LOU 20160919 9 400 invånare 500 km 2 Kommunalskatt 21,94+11,48=33,42 X företag varav Y är lantbruk Balansomslutning 530 MSEK Antal årsarbeten 740 personer 99 % av alla

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn Simrishamns kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revidering riktlinjer för direktupphandling

Revidering riktlinjer för direktupphandling Kommunledningsförvaltningen Monica Boo,0550-88 161 monica.boo@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-02-01 Ks/2014:139 1(1) Revidering riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy

2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015. SiS inköps- och upphandlingspolicy 2015-06-17 Dnr 1.4.2-1560-2015 SiS inköps- och upphandlingspolicy 2 [5] 1 Inledning Syftet med denna policy är att skapa ett rättsenligt och enhetligt arbetssätt för inköp och upphandling inom SiS. Denna

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Regler för inköp och upphandling

Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Regler för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Regler Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunstyrelsen Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda

INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda INKÖPSPOLICY Antagen av kf 10/2001 Kommunfullmäktige tillhanda 1. Kommunen som köpare Kommunens inköpsverksamhet, dvs flödet av material, produkter och tjänster från leverantör till slutlig förbrukning

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015

Policy och rutin för direktupphandling, antagen av Kf 110/ Direktupphandling, policy och rutiner. Antagen av Kf 110/2015 Direktupphandling, policy och rutiner Antagen av Kf 110/2015 Innehåll 1.Policy för direktupphandling... 1 1.1 När kan direktupphandling ske?... 1 1.2 Vad menas med direktupphandling?... 1 1.3 Tröskelvärden...

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 700 2004-01-26 6 2006-01-30 8 UPPHANDLINGSPOLICY 1. Inledning Upphandlingspolicyn är ett ramverk för hur kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsverksamhet

Läs mer

Policy. avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun

Policy. avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun Policy avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun Bakgrund För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till innevånarna skall kunna hållas hög krävs ett ständigt

Läs mer

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY INKÖPS & UPPHANDLINGSPOLICY för Alvesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2001-03-27 Reviderad 2005-03-18 POLICY = ett uttalande i generella ordalag som beskriver ett önskvärt beteende. INLEDNING...

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1

Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 Utbildning LOU SFÖ Konferens 1 De gemenskapsrättsliga principerna Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste

Läs mer

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13

Riktlinjer. Upphandling och inköp. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Riktlinjer Upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1999-12-13 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (12) Riktlinjer för upphandling och inköp Kommunfullmäktiges beslut 140/99 Allmänna

Läs mer