Informationssökning och -utvinning. Informationssökning och informationsutvinning. [IR & IE] Introduktion (1) [IR & IE] Introduktion (2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationssökning och -utvinning. Informationssökning och informationsutvinning. [IR & IE] Introduktion (1) [IR & IE] Introduktion (2)"

Transkript

1 Informationssökning och -utvinning Informationssökning och informationsutvinning Kristina Nilsson, : MOTIST, UU 1. Informationssökning (Information Retrieval, IR) Hur är IR-system uppbyggda? Hur utvärderas IR-system? Lingvistiska metoder inom IR 2. Informationsutvinning (Information Extraction, IE) Namnigenkänning Event extraction: utvinning av beskrivningar av en bestämd typ av händelse Hur är IE-system uppbyggda? 3. Vad behöver man kunna för att jobba med IR & IE? [IR & IE] Introduktion (1) [IR & IE] Introduktion (2) Syftet med språkteknologi [is] to decode the minimal, ambiguous, and implicit messages encoded in a language, using only a fraction of all the background information that humans have. (Vossen, 2003) Varför behövs språkteknologer inom IR och IE? Notice that the set of different words of a language is fixed by a constant (for example, the number of different English words is finite). [ ] [M]any authors argue that the number keeps growing anyway because of typing or spelling errors. (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 1999: Modern Information Retrieval) [IR] Introduktion 1: Informationssökning [Information retrieval is] the science of finding objects in any media relevant to a user query. (Tzoukermann et al., 2003) any media : text, bild, ljud, film finding objects [ ] relevant to a user query : förprocessning, indexering och matchning i olika typer av datasamlingar (statiska eller dynamiska) user : olika typer av användare har olika informationsbehov relevant : relevans, täckning och precision + olika typer av maskiner/gränssnitt: datorer, mobiltelefoner 1

2 [IR] Terminologi [IR] Standardmodell Document = en avgränsad enhet Collection = en dokumentsamling, den totala mängden tillgängliga dokument i databasen Term = en lexikal enhet i ett dokument (ett ord, två ord, osv.) Query = sökfråga, användarens informationsbehov formulerat i ett visst format Index = en lista av termer med pekare till de dokument termerna förekommer i [IR] Standardmodell (1) [IR] Textanalys: stop word removal Textanalys: för utvinning av indextermer Ta bort funktionsord och andra vanligt förekommande ord (stop word removal) Morfologisk analys på låg nivå: stemming (alt. lemmatisering) [IR] Textanalys: stemming [IR] Standardmodell (1) Stemming text(s) document(s) index(ing) Ny frekvenslista: 29 text(s) 26 index(ing) 18 document(s) 18 terms Textanalys: för utvinning av indextermer Ta bort funktionsord och andra vanligt förekommande ord (stop word removal) Morfologisk analys (på låg nivå): stemming (alt. lemmatisering) Genom indexering skapas en lista av pekare mellan termer och dokument, en representation av dokumenten i samlingen 2

3 [IR] Standardmodell [IR] Standardmodell (2) Användaren och användarens informationsbehov Omvandlas till förfrågan av användaren Analys av användarens förfrågan exempel på möjliga språkteknologiska tillägg: a) stavningskontroll b) utökning med synonymer och/eller underordnade begrepp c) precisering genom disambiguering ( bat, Apple, LaTeX ) en sökfråga i ett visst format [IR] Standardmodell [IR] Standardmodell (3) Genom matchning hämtas dokument som innehåller en given sökfråga från indexet, via pekaren mellan term och dokument Alla hämtade dokument rankas enligt ett visst mått på relevans Strikt definitionen: termen/termerna i sökfrågan förekommer i dokumentet i korrekt ordning Mindre strikt: termerna i sökfrågan förekommer i dokumentet, i vilken ordning som helst (bag of words) [IR] Statistiska matchningsmetoder [IR] Rankningsprinciper (1) Booleansk matchning Sökfrågor: nyckelord sammankopplade genom logiska operatorer (AND, OR, NOT) Binära beslut angående relevans The vector space model Dokument och sökfråga: vektorer i en rymd Resultat: rankad mängd dokument Probabilistic models Sökfråga: beskrivning av den ideala svarsmängden (mängden av relevanta dokument) Resultaten rankas efter hur stor sannolikheten är att de är relevanta för sökfrågan Dokument D rankas högre än dokumenten E, F N om D innehåller fler söktermer om söktermerna förekommer mer frekvent i D om D är kortare, men ändå innehåller söktermerna om söktermerna förekommer närmare varandra i D om söktermerna förekommer tidigare i D 3

4 [IR] Rankningsprinciper (2) [IR] Utvärdering (1) (Forts. Följande gäller särskilt webbsidor): om D är nyare om fler externa dokument länkar till D (t ex Google PageRank) om D läses/laddas ner oftare om Ds ägare betalar mer Täckning (recall) Andelen återfunna dokument av alla relevanta dokument i dokumentsamlingen Är systemet bra på att hitta mycket? Precision Andelen relevanta dokument av alla återfunna dokument Hur mycket skräp bli det? [IR] Utvärdering (2) [IR] Utvärdering (3) Relevans bedöms subjektivt utifrån användarens informationsbehov och preferenser korrekt ämne? uppdaterad information? från en trovärdig källa? Uppfyller systemet användaren önskemål i förhållande till hur användaren avser att använda informationen? Ca (2004: !) Googleträffar för sökfrågan information retrieval Vilken precision har resultatet av denna sökning? Hur kan man beräkna täckningen? och bryr sig användarna? Nej! de flesta användare tittar bara på topp 10! [IR] Metoder för att öka precisionen [IR] Andra IR-relaterade problem Inom IR Sökfråga Lista av dokument för kontroll av (den mänskliga) användaren (Google) Sökfråga Lista av kluster av dokument för kontroll av användaren (Clusty, Sökfråga Lista av dokument av en viss typ (+ referenser), t ex vetenskapliga artiklar publicerade av universitet, organisationer (CiteSeer) och inom andra relaterad problemområden: Inom Answer Retrieval Sökfråga Lista med svar (specifika stycken av dokument) för kontroll av användaren (SUiS) Inom Fact Retrieval Sökfråga Lista med fakta för tillägg till databas (ZoomInfo, Document categorization/filtering/routing: klassificering av dokument enligt vissa fördefinierade kriterier: Skilja e-post från spam Skicka vidare e-post till korrekt mottagare efter innehåll (offertförfrågningar, order, klagomål, produktionformation, allmänna frågor, etc ) Text mining: utvinna ny information (dvs information som inte nämns explicit) i ett textdokument Text summarization SweSum SweSum 4

5 [IR] och språkteknologi [IR] Lingvistisk information (1) IR handlar om enorma mängder lagrad text Effektiv åtkomst Kostnadseffektiv lagring Om språkteknologiska metoder ska läggas till dagens IR-system krävs robusthet och effektivitet: The key challenge is that any module must be robust and capable of handling megabytes of information without slowing down the overall system. (Tzoukermann et al., 2003) Identifiering av fraser: By adding simple collocations to the term list, retrieval increased by 10 percent (Buckley et al., 1995) Ordklasstaggning, morfologiska analys (stemming, lemmatisering) och ytparsning (NP-chunkning) kan användas för att expandera och slå samman termer bok, böcker bok information, retrieval information retrieval [IR]Lingvistisk information (2) [IR] Sammanfattning Thesaurusar och ontologier Allmänt: WordNet, Svenska OrdNät Domänspecifikt: UMLS, Common Procurement Vocabulary Utökning av termer i sökfrågor genom tillägg av t ex synonymer, hypernymer, hyponymer Semantisk disambiguering a) av sökfrågor (t ex genom dialog med användaren) b) av indextermer De flesta IR-system använder statistiska metoder för matchning och rankning av dokument enligt något mått på relevans Precision och täckning används ofta för utvärdering Morfologisk och syntaktisk information kan användas för att förbättra performansen Semantisk information kan användas för disambiguering av både sökfråga och indextermer, samt för utökning av sökfrågan MEN språkteknologiska metoder måste vara effektiva och robusta om det ska löna sig att lägga till existerande IR-system detta är orsaken till att sådana metoder är relativt ovanliga i dagsläget! [IR] Framtida utmaningar för STP:are Effektiv och robust textanalys IR-dialogsystem, där systemet kan hjälpa användaren att söka mer effektivt Avancerad textanalys Diskursanalys (segmentering, fokus/topic, koreferens) Text summarization Information Extraction 2: Informationsutvinning 5

6 [IE] Introduktion (1) [IE] Namnigenkänning (1) Information Extraction is the automatic identification of selected types of entities, relations, or events in free text (Grishman, 2003) Namnigenkänning (Named Entity Recognition) innebär: 1. identifiering: denna sträng är ett namn 2. klassificering: namnet är av typen X Vanligt förekommande klassificeringscheman skiljer mellan: personer företag/organisationer platser produkter [IE] Klassificering av namn [IE] Namnigenkänning (2) Trademark: VOLVO Brand name: Volvo (Nilsson & Malmgren, 2006) Trade Name: Volvo Car Corporation Dual-Function brand names: Product: Volvo C70 Service: Care by Volvo Regelbaserade (skrivna för hand): Reguljära uttryck capitalized-word + Corp Ford Corp Mr. capitalized-word Mr. Ford Namnlistor: Ford, Reagan; Abe, Ada; Wisconsin, New Delhi Bygga på kontextregler: t ex statistik om frekventa kollokationer hämtade ur en namnannoterad korpus [IE] Namnigenkänning (3) [IE] Event Extraction Maskininlärning ist. för handskrivna algoritmer [C]omputer algorithms that improve automatically through experience. (Mitchell, 1997) Träningsdata + testdata en modell av klassificeringsproblemet som kan omvandlas till en metod för klassificering ML kan vara övervakad eller oövervakad: övervakad kräver (hand)annoterad data (dyrt!) oövervakad arbetar med rå data och några få ledtrådar till att börja med Event: management succession Harriet Smith, vice president of Ford Co., has been appointed president of Daimler-Chrystler Co. Templates (i.e., database records) Person: Harriet Smith Position: vice president Company: Ford Co. Start/leave job: leave Person: Harriet Smith Position: president Company: Daimler- Chrystler Co Start/leave job: start 6

7 [IE] Event Extraction [IE] Event Extraction Reguljära uttryck: Ford appointed Smith as president Cap + appointed + Cap + as president Tyvärr är naturligt språk inte så reguljärt... Watson resigned as president of IBM, and Smith succeeded him Vad måste ett IE-system kunna hantera? (Grishman, 2003): Named entity recognition Company descriptors and modifiers Sentence modifiers Tense Clause structure Nominalzation Position names Conjunction Anaphoric reference Inference [IE] Event Extraction: Exempel [IE] Sammanfattning ORG PERS NP=ORG NP=PERS NP=president NP=ORG VG=appoint NP=PERS NP=president EVENT: PERSON: Smith POSITION: president COMPANY: Ford START/LEAVE JOB: start Informationsutvinning Relevanta stycken information extraheras ur texter, t ex namn på personer, eller komplexa relationer som beskriver företagssammanslagningar eller andra händelser. Resultatet lagras i en databas för vidare åtkomst. IE är inte möjligt utan avancerad språkteknologi! IE kräver (precis som IR) effektiva och robusta metoder för att bli kostanadseffektivt! [IR & IE] Sammanfattning Vad behöver man kunna för att jobba med IR & IE? Kunskaper i statistik, mängdlära (matematisk lingvistik) och programmering Kunskaper i lingvistik! Från morfologi till semantik till analys av relationer på diskursnivå Intresse för användarfrågor: Vem är användaren? Vad vill användaren ha? Litteratur i urval Baeza-Yates & Ribiero-Neto (1999) Modern Information Retrieval. Addison Wesley. Grishman (2003) Information Extraction. In: The Oxford Handbook of Computational Linguistics, ed. Ruslan Mitkov. Oxford University Press. Karlgren (2000): Information Retrieval: Statistics and Linguistics. SICS. Tzoukermann et al. (2003) Information Retrieval. In: OHCL. 7

Kollikon frasidentifikation och -extrahering INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kollikon frasidentifikation och -extrahering INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INLEDNING 5 1.1 INTRODUKTION 5 1.2 SYFTE 5 1.3 UPPSATSENS UTFORMNING 6 KAPITEL 2 BAKGRUND 7 2.1 HISTORIK 7 2.1.1 Principer inom korpuslingvistik 8 2.2 KORPUSTYPOLOGI 9 2.2.1

Läs mer

Museum på webben -en undersökning om användbarhet och åtkomst

Museum på webben -en undersökning om användbarhet och åtkomst MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:85 ISSN 1654-0247 Museum på webben -en undersökning om användbarhet

Läs mer

Sökmotoroptimering Metoder för att förbättra sin placering i Googles sökresultat

Sökmotoroptimering Metoder för att förbättra sin placering i Googles sökresultat Uppsala Universitet Inst. för informatik och media Data- & systemvetenskap Sökmotoroptimering Metoder för att förbättra sin placering i Googles sökresultat Sebastian Allard, Björn Nilsson Kurs: Examensarbete

Läs mer

Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL

Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL FOI-R--3756--SE ISSN 1650-1942 December 2013 Joel Brynielsson, Susanna Nilsson, Magnus Rosell Återkoppling

Läs mer

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen Martin Gülich, Martin Eklöf Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen FOI-R-- 1647 --SE ISSN 1650-1942 Systemteknik Metodrapport April 2005 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Findability och informationskompetens vid webbnavigation

Findability och informationskompetens vid webbnavigation Findability och informationskompetens vid webbnavigation Af Jonas Fransson Abstract I artikeln diskuteras relationen mellan användare, informationsobjekt, informationssystem och webben i kombination med

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

Titel: Ett träningsbart verktyg för att klassificera nyhetstexter (A learnable tool for classifying news texts)

Titel: Ett träningsbart verktyg för att klassificera nyhetstexter (A learnable tool for classifying news texts) Examensarbete vid NADA, KTH Av Erik Herou Titel: Ett träningsbart verktyg för att klassificera nyhetstexter (A learnable tool for classifying news texts) Examensarbete inom datalogi Handledare: Anders

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet

Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet Teknik och Samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Effekten av sökmotoroptimering på webbsidors tillgänglighet The Effect of Search Engine Optimization on the Accessibility of

Läs mer

Sökmotoroptimering på Google

Sökmotoroptimering på Google Sökmotoroptimering på Google Carl Joel Määttä singerx@gmail.com Per Eriksson per@deviantspot.se 2009 Kalmar, datum C-nivå, 15 hp Examensarbete i Datorteknik Handledare: Anne Norling, Högskolan i Kalmar,

Läs mer

Business Intelligence i SME och stora organisationer

Business Intelligence i SME och stora organisationer Examensarbete i Informatik Kandidat Business Intelligence i SME och stora organisationer - En studie om skillnaden mellan BI användande i SME och stora organisationer Författare: Adam Rizza Handledare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. E-legitimation. En undersökande användbarhetsstudie. Stefan Johansson Karl Lindmark. Högskoleexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. E-legitimation. En undersökande användbarhetsstudie. Stefan Johansson Karl Lindmark. Högskoleexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE legitimation En undersökande användbarhetsstudie Stefan Johansson Karl Lindmark Högskoleexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik legitimation:

Läs mer

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology

Master Thesis in Informatics. Masterdata. - En studie av fem SAP baserade koncerner. Peter Wretholm. Göteborg, Sweden 2007. Business Technology Master Thesis in Informatics Masterdata - En studie av fem SAP baserade koncerner Peter Wretholm Göteborg, Sweden 2007 Business Technology REPORT NO. 2007:46 Masterdata En studie av fem SAP baserade koncerner

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence

Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Examensarbete i Informatik Kandidatnivå Konsulters beskrivning av Big Data och dess koppling till Business Intelligence Författare: Henrik Besson Handledare: Leif Nordin Termin: VT 2012 Kurskod: 2IL00E

Läs mer

En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet / Kungliga Tekniska Högskolan

En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet / Kungliga Tekniska Högskolan En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet / Kungliga Tekniska Högskolan Januari 2007 Författare: Handledare: Daniel Nyhlén Thomas

Läs mer

Tillit på webben Annozilla som förtroendeingivande verktyg

Tillit på webben Annozilla som förtroendeingivande verktyg MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 006: ISSN 404-089 Tillit på webben Annozilla som förtroendeingivande verktyg ÅSA JOHNSON

Läs mer

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Författare: Linda Pettersson Institutionen för Ekonomi och IT 2010-06-14 Handledare: Tomas Lindroth DEGREE

Läs mer

Föreläsare: Nadja Morin

Föreläsare: Nadja Morin Föreläsare: Nadja Morin Kurslitteratur: Business Intelligence By: Elizabeth Vitt; Michael Luckevich; Stacia Misner Publisher: Microsoft Press Pub. Date: December 15, 2008 Print ISBN-13: 978-0-7356-2660-7

Läs mer

Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats!

Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats! Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Sökmotoroptimering - så tar du dig till en första plats! Search engine opimization - how to get to first place Johanna Knöös Examen: Kandidatexamen 180p Huvudämne:

Läs mer

Sökmotorer På Internet Google

Sökmotorer På Internet Google Sökmotorer På Internet Google Tomas Franzen, Fredrik Fröjd, Johannes Hassmund, Ylva Hecktor, Gabriel Jägenstedt, Christopher Karlsson Linköpings universitet Ht 2006 Sammanfattning Vi har i denna rapport

Läs mer

Automatisk kvalitetskontroll av terminologi i översättningar

Automatisk kvalitetskontroll av terminologi i översättningar Automatisk kvalitetskontroll av terminologi i översättningar Lars Edholm Magisteruppsats Kognitionsvetenskapliga programmet Linköpings universitet 2007-10-11 LIU-KOGVET-D--07/17--SE Handledare och examinator:

Läs mer

Random Indexing. - med större korpus. Olof Stange & Claes Toll Handledare: Johan Boye DD2418 - Språkteknologi

Random Indexing. - med större korpus. Olof Stange & Claes Toll Handledare: Johan Boye DD2418 - Språkteknologi - med större korpus Olof Stange & Claes Toll - Språkteknologi Innehållsförteckning Inledning s. 3 Bakgrund s. 3 Metod s. 3-4 Problem s. 4 Resultat s. 4-5 Analys s. 6-8 Sammanfattning s. 8 Källförteckning

Läs mer

Etik och censur inom internetfiltrering En forskningsöversikt

Etik och censur inom internetfiltrering En forskningsöversikt MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:24 ISSN 1654-0247 Etik och censur inom internetfiltrering En forskningsöversikt

Läs mer

Vägar till information på webbplatser En utvärdering av sökstödet på studera.nu

Vägar till information på webbplatser En utvärdering av sökstödet på studera.nu MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:74 Vägar till information på webbplatser En utvärdering av sökstödet på studera.nu

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Metadata i datalager

Metadata i datalager Metadata i datalager En studie i hur organisationer hanterar metadata i datalager. 1 Institutionen för Data- och Systemvetenskap Stockholms Universitet / Kungl. Tekniska Högskolan September 2002 1 Uppsatsen

Läs mer