Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor 2013-06-19"

Transkript

1 REGION GÄVLEBORG SMEEFFEN 2 Slutrapport Edsvik Anette - Gävle Dala Energikontor En slutrapport av projekt SMEEFFEN 2, projekttid Projektet handlar främst om att konkretisera och informera företagare om de möjligheter som finns för att energieffektivisera små och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna.

2 Det personliga mötet är avgörande Olov Berggren, platschef Atling i Ockelbo Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 1

3 1. SAMMANFATTNING Syftet med detta projekt är att utifrån ett tydligt behov konkretisera och intensifiera arbetet med att öka kompetensen om energieffektivt företagande hos relevanta aktörer i Dalarnas och Gävleborgs län. Detta skall nås genom en mängd olika aktiviteter som kan sammanfattas i fem mål som riktar sig till företagare, konsulter och studenter vid högskolorna. Projektet har i stort sett uppnått sina mål med antal träffade företag, besökta kommuner, konsultträffar mm med några små undantag. För de fall vi inte lyckats nå målen exakt har vi gjort kompletterande aktiviteter som väl faller inom ramen för bra information, kompetenshöjande samt att vara en brobyggare konsulter emellan. I detta projekt har vi kommit fram till att steget från att få positiv information, som i många fall är inspirerande för en företagare, till att komma till verklig energieffektivisering på det egna företaget är stort. Det finns ofta vilja, engagemang att energieffektivisera men att driva ett sådant projekt från start till stopp kräver större insatser än en bra föreläsning. Projektets målsättningar är dock mest informationsspridning vilket tagit större delen av projekttiden. Då delvis pga. många och långa resor för kanske ganska korta föredrag. Nyttoeffekterna kan ifrågasättas om man i förlängningen vill nå energieffektivisering hos företag. Det mest framgångsrika i projekt SMEEFFEN 2 har varit vårt delmoment ENERGIRAZZIA. Där har vi gjort ett tillslag hos några företag liknande arga snickarn fast under mycket snällare former men med ganska mycket media. Pressklipp vid varje tillfälle. Genom Energirazzian har vi fått ett helt nytt typ av engagemang och vi berör vid en och samma aktivitet flera av projektets målsättningar. Företaget blir engagerad, involverad och inspirerad. Konsulter tvingas samarbeta och kompetensväxlar med glädje av varandra. Studenter och miljöinspektörer har deltagit i arbetet samt även gjort en del egna arbeten. Vi har fått mycket bra informationsspridning genom att vi vid varje tillfälle fått helsidesartiklar eller mer och vi vet att företagare gärna läser om en annan lokal företagare. Alltså har vi förutom företaget som har gjort energirazzian ytterligare några företagare som intresseras av energieffektivisering. Vi bedömer att energirazzian är mest framgångsrikt då vi vet att samtliga av de företag som fått en razzia har hittills gjort minst 1-2 besparingsåtgärderåtgärder. Detta trots att många av razziorna är gjorda denna vår. Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 2

4 INNEHÅLL 1. Sammanfattning Bakgrund... 4 Skäl för Projekt Smeeffen Huvudman... 4 Finansiering... 4 Tidplan Projektbeskrivning Syfte Mål... 5 Projektmål 5 stycken mål... 5 Måluppfyllelse utifrån projektmål Målgrupp Verksamhetsbeskrivning... 7 Projektledning... 7 Styrgrupp i projektet... 7 Samarbetsprojekt/partner Verksamhetsberättelse... 7 Allmänt Företagarträffar Konsultträffar Beställarträffar Information Energianalyser Diskussion och slutsatser Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 3

5 2. BAKGRUND SKÄL FÖR PROJEKT SMEEFFEN 2 Projektet syftar till att öka kompetensen om energieffektivt företagande hos relevanta aktörer i Dalarnas och Gävleborgs län. Detta ska uppnås genom en rad aktiviteter, som samfällt bedöms ge goda möjligheter att uppnå projektets mål. De företag som involveras och har involverats i första etappen blir även fortsättningsvis berörda i och med att de används som goda exempel. Därigenom ska ytterligare företag engageras i arbetet och nätverket kring energieffektivisering. Sammantaget bedöms deltagande företag och aktörer få en ökad kunskap om energianvändningens betydelse för ekonomin och miljön. Projektet ska genom sin länsövergripande inriktning involvera företag i merparten av kommunerna i regionen. Därigenom åstadkoms en stark koppling till den regionala nivån och ett engagemang hos de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Dalarna och Gävleborg. Rådgivarna ges genom projektet en kompetenshöjning såväl som en fördjupad kontakt med det lokala näringslivet. Mot bakgrund av att SMEEFFEN I har visat sig vara ett bra sätt att samla och informera SME-företag i regionen så är en fortsättning väl motiverad. Det arbete som har påbörjats kommer att med ytterligare projektmedel kunna fortsätta och intensifieras. Skillnaden mot del I är inte speciellt stora, utan tanken är mer att kunna fånga upp de kommuner och företag som inte har kontaktats i första delen. Mer tid och resurser ska dock läggas på informationsinsatser för att sprida de goda exempel som finns. Insatserna ska genomföras i bred samverkan mellan regionala offentliga aktörer och deltagande företag. Gävle Dala Energikontor samarbetar som projektägare tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarna och Region Gävleborg samt deltagande företag. Samarbete med de båda högskolorna i länen skall ske för att nå de studenter som i projektet avser göra visst arbete med Energianalyser och på så sätt höja kommande generation energiteknikers kompetens. HUVUDMAN Huvudman för projektet är Region Gävleborg där Gävle Dala Energikontor är projektägare. Projektledare har varit Anette Edsvik. FINANSIERING Finansiering i projektet har varit Delfinansierat mellan Energimyndigheten, Länsstyrelsen Dalarna, Region Gävleborg, Högskolan i Dalarna samt Högskolan i Gävle. Viss finansiering har kommit av deltagaravgifter från företagare. TIDPLAN Projekttid Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 4

6 3 PROJEKTBESKRIVNING 3.1 SYFTE Projektet syftar till att öka kompetensen om energieffektivt företagande hos relevanta aktörer i Dalarnas och Gävleborgs län. Detta ska uppnås genom en rad aktiviteter, som samfällt bedöms ge goda möjligheter att uppnå projektets mål. 3.2 MÅL PROJEKTMÅL 5 ST MÅL 1. Projektet ska anordna en serie företagarträffar tillsammans med näringslivsenheterna och energi- och klimatrådgivarna. Träffar anordnas i alla 25 kommuner och syftet är att SME-företagarna ska få insikt i fastigheternas olika energikrävande system och hur de påverkar varandra. Företagarträffarna vänder sig till alla SME i hela regionen. Målet är att få minst 250 företag att besöka företagarträffarna. 2. Energikonsultträffar genomförs på 4-6 orter där konsulternas olika kompetenser lyfts fram i syfte att skapa brobyggande framgångsfaktorer som ökar genomslagskraften i kommande energikartläggningar. Så många konsulter som möjligt ska bjudas in och målet är att träffa minst 50 konsulter. 3. Även beställare av energikartläggningar ska bjudas in, dvs de som företräder fastighetsägare som upplåter lokaler till SME. Detta för att öka förståelsen för vad en gedigen energikartläggning kan ge. Målet är att träffa minst 15 beställare. 4. Informationsinsatser kommer att ske i form av utskick om SMEEFFEN till många SME. Det ska ske i samverkan med bl a länsstyrelserna och näringslivsenheterna och målet är att nå alla SME-företag genom de kanaler som finns hos främst varje kommuns näringslivsenhet. Kontakter har även tagits med Svenskt Näringsliv och Företagarna i avsikt att inleda samverkan med dem. 5. Gävle Dala Energikontor erbjuder, tillsammans med Högskolorna i Borlänge och Gävle, studenterna på energiteknikerprogrammen att göra energikartläggningar med utökad handledning i de branscher och kommuner som saknas i det inledande SMEEFFEN-projektet. Syftet är att stärka studenternas praktiska kompetens som de bär med sig ut i yrkeslivet. De företag, som får energianalyser utförda av studenter, betalar en deltagaravgift. Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 5

7 SMEEFFEN-företag finns i nästan alla kommuner men det saknas i Älvdalen, Borlänge, Ljusdal, Ockelbo, Rättvik och Hofors. Därför kommer det att satsas på att få med företag i dessa kommuner, om lämpliga kandidater hittas och då helst inom tjänstesektorn. Då kommer SMEEFFEN finns som mönster i hela regionen. MÅLUPPFYLLELSE UTIFRÅN PROJEKTMÅL 1. Minst 524 företag har nåtts vilket överskrider målet på 250 företag. Företag har, i enlighet med projektmål 1, fått information om energieffektivisering. Detta är företag endast på företagsträffar exkluderat är företag som vi på annat sätt nått. 2. Målsättningen var här att nå 50 konsulter i men vi har nått 44. Avikelsen beror på troligen för högt ställda mål eller att vi vid de tillfällen vi haft aktiviteter inte lyckats bjuda in fler. Väldigt många av de aktiva energikonsulterna har dock deltagit i någon aktivitet. Aktiviteten Energirazzian som kom in senare under projektet har varit en stor framgångsfaktor i att få energikonsulter att samarbeta. Läs mer under rubrik Energirazzia. Både samarbete och kompetensutbyte och intresse av varandras kunskaper utbyttes på, före och efter energirazzian. Givande diskussioner där konsulter verkligen får argumentera för tillsammans om varför resultatet blir som det blir. 3. Inbjudan till beställare på företag skall bjudas in enligt mål 3 att få en mer fördjupad kunskap. Vi har för detta mål ofta valt att formulera inbjudan som workshop, utbildning. Ca ett 40 tal företag har fått en fördjupad kunskap antingen genom direkta företagsträffar som haft inriktning enligt ovanstående. 4. Informationskanaler har skett enligt uppsatta mål(icke mätbara). Vi har för samtliga kommuner använt oss av de befintliga fungerande nätverken och ofta då genom näringslivskontor och genom EKR. Förutom detta så har vi upprättat i tidigt skede en kommunikationsplan och senare en bloggsida. 5. Vi har, hittills gjort, två energikartläggningar med hjälp av studenter. Dessa företag ligger i Hofors och Hedemora. Företaget Kratte Masugn i Hofors är en konferens och spa-anläggning och företaget Lars Eriksson Måleri är en traditionell målerifirma där de även säljer målarfärg Hedemora. Två följande energikartläggningar kommer att slutföras nu under sommar är MTC service i Borlänge och Älvdalsfönster i Älvdalen. Samtliga studenter är från Högskolan Dalarna. Enligt beslut så stod att vi skulle göra Ljusdals kommun men den kommunen är redan täckt sedan SMEEFFEN1 med företag Lassekrog i Färila. 3.3 MÅLGRUPP Målgruppen har varit små och medelstora företag, energikonsulter, beställare hos företag, och studenter. Vi har även i projektet haft som mål att informera och samarbeta med olika aktörer som Näringslivsenheter och andra organisationer såsom exempelvis Företagarna eller branschspecifika företrädare. Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 6

8 3.4 VERKSAMHETSBESKRIVNING PROJEKTLEDNING Projektet har drivits av Gävle Dala Energikontor (GDE), och varit ansvariga för att genomförandet har skett på bästa tänkbara sätt. Projektledare har varit Anette Edsvik. STYRGRUPP I PROJEKTET Projektet initierade tidigt en styrgrupp för att kunna använda dem som referensgrupp och bollplank löpande under projekttiden. Styrgruppen har bestått av: Lisbeth Sahlin, Företagarna Per Olof Hansers, Svenska Handelskammaren Anders Sundvall, Stiftelsen Teknikdalen Mikael Lif, Region Gävleborg Claes Rosengren, Gävle Dala Energikontor Mikael Selander, Länsstyrelsen Dalarna SAMARBETSPROJEKT/PARTNER De främsta samarbetspartners för projektet över längre tid har varit: Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Gävleborg, Wajrum(näringslivsprojekt i Mora), Teknikföretagen samt Energi- och klimatrådgivare för varje kommun. Momentana samarbeten har varit näringslivsföreträdare såsom näringslivsenheter på kommun, Företagarna eller av andra utsedda näringslivsföreträdare. 3.5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ALLMÄNT Parallellt under projektets gång så har flera aktiviteter i andra projekt pågått samtidigt mot samma målgrupp varför projekten tillsammans med SMEEFFEN 2 anpassat sina aktiviteter för att lättare samverka. Dessutom för att målgruppen inte skall få en mer sammanhållande information vid samma tillfälle. För SMEEFFEN 2 har detta fokuserat tidsupplägget för respektive län vilket inte varit någon nackdel. Länsstyrelsen Gävleborg Länsstyrelsen Gävleborg hade tom maj 2012 ett projekt vars delsyfte var att informera om Länsstyrelsens företagsstöd innehållande bla Energikartläggningscheckar. Detta samordnade vi att SMEEFFEN samt Länsstyrelsen Gävleborg gjorde en samordnad turné för företagarträffar där SMEEFFEN samtidigt informerade företag enligt uppdrag för projektet. Länsstyrelsen Dalarna Projekt Energismarta företag-energismarta landsbygdsföretag Länsstyrelsen Dalarna startade upp sitt projekt hösten Deras projekt hade samma målgrupp och till stor del samma målsättning. Metoden var annorlunda med informationsspridning som skulle genomföras enligt uppdrag av15 konsulter. Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 7

9 Samarbete mellan SMEEFFEN 2 och ovanstående projekt har fungerat bra och kan ses som ett givande och tagande mellan projekten löpande under projektets gång. Huvudsyfte har även varit att ha koll på var i projekten den ena parten är för att undvika att förvirra målgruppen med dubbla informationskanaler. Dessutom har vi samarbetat genom gemensamma målsättningar som konsultträffar. Pga av dessa parallella projekt med mycket likartade målgrupp och målsättningar så beslöts i ett tidigt skede att dessa skulle ha en gemensam styrgrupp. Nedan följer en beskrivning enligt de fem projektmålen på vilket sätt vi bedrivit verksamheten för att nå målen. Arbetsfördelning mellan de olika momenten är enligt följande uppskattning: Mål 1=65%, Mål 2=5%, Mål 3=10%, Mål 4=15%, Mål 5=5% 1. FÖRETAGARTRÄFFAR 524 företag har fått i enlighet med projektmål 1 information om energieffektivisering. Företagsträffar har anordnats av GDE ofta i samarbete med Energi- och klimatrådgivaren, Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsföreträdare. GDE har även bjudits in av Näringslivsföreträdare till de av deras anordnade träffar. Detta kan ha varit Företags-frukostar, -Lunch, -fika. Men även i samband vid större mässarrangemang där vi getts tillfälle att sprida information vid monter eller i föreläsningshall. Under hösten 2011 fokuserades informationsträffarna i Dalarna med några undantag. Följande träffar genomfördes genom att delta vid redan befintliga företagarnätverk anordnade av NLE eller andra aktiva företagarorganisationer. Resultatet av dessa träffar gav betydligt mycket bättre utfall i att nå fler företag. Fortsatta träffar i Gävleborg genomfördes sporadiskt i några fall fram till projekttidens slut. 2. KONSULTTRÄFFAR 44 konsulter har nåtts genom projekt SMEEFFEN och mha projekt Energismarta företag där målgruppen är konsuler har vi varit en samverkande part både vid uppstart och upphandling av konsulter. De inledande möten som skedde med detta projekt i mars 2011 träffades 33 konsulter. De främsta inom regionen. Under senare del har konsulter träffats i samband bla med av andra anordnade konferenser. Tex branschorganet Teknikföretagens drive med att köra föreläsningsserier med energieffektiviserings om huvud innehåll. Det var svårt till en början att veta på vilket sätt vi skulle nå denna målsättning men vi tycker att det lyckades mycket bra i senare delen av projektet då vi startade framgångsrika momentet Energirazzia. ENERGIRAZZIA Konceptet har gått ut på att göra ett tillslag hos en företagare liknande TV-program Arga snickarn dock under snällare former. Syftet är att hitta företagets energitjuvar och klargöra detta för företaget men även att offentligöra detta genom att få till pressklipp. Företagaren måste godkänna innan tillslag och även ställa sig positiv till Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 8

10 viss mediabevakning samt även att vara en god ambassadör i sina företagsnätverk. En stor del av konceptet Energirazzia är att få till pressklipp för att nå ut med information till andra företag. Innan varje energirazzia så gjordes ett visst förarbete och därefter tillfrågades relevant energikonsulter som även fick godkänna att samarbeta kring att göra en enklare energianalys. Syfte är att hitta grupp med konsulter med olika spetskompetens i syfte att ha en överbryggande faktor konsulter mellan. Konsulter har valts med omsorg för att få så bra utfall som möjligt både i mediasyfte men även för det unika företagets problematik. Förarbete som vi ofta gjorde var t.ex. att plocka ut timvärden, undersöka företaget/fastighetens driftspecifika egenskaper, satte upp elmättänger och visst föranalysarbete. Vid dagens slut så har Energirazzian ett resultat att leverera för företaget samt för media. Företaget som deltagit hela dagen med att visat sin anläggning och låsa upp dörrar etc har blivit engagerade och inspirerade av att gå med hela dagen. Konceptet Energirazzia har framgångsrikt fått konsulter att faktiskt samarbeta och i samtliga fall har vi hittat stora besparingspotentialer i redan kända energitjuvar såsom tryckluft, belysning och ventilation men även delvis i företagens egna produktionsprocesser. I samtliga fall har vi också lyckats få till pressklipp. Detta har i alla fall inspirerat och sporrat företagen att jobba vidare vilket många nu håller på med. 3. BESTÄLLARTRÄFFAR Vi har för detta mål ofta valt att formulera det som utbildning eller workshop. Ca ett 40 tal företag har fått en fördjupad kunskap antingen genom direkta företagsträffar som haft inriktning att vara mer fördjupande samt att vi haft mer tid för diskussioner och frågor än vid vanliga företagarträffar. Vid vanliga näringslivsträffar har man ofta en avsatt tid på mellan minuter. Vi har inriktat oss på mer personliga inbjudningar och nätverkande för att få till ett bra gensvar och en bra utbildning. Under projekttiden försökte vi också att få till några workshoptillfällen och då främst i samarbete med projekt Wajrum, där vi arbetar fram ett koncept med fyra träffar. Dessa var tänkta att gå från ord-till-handling Upplägget var i korthet att först ha en kort utbildning, konstaterande om energianvändning, söka energikartläggningscheckar, offertförfrågan till konsulter om energikartläggning, utvärdering energikartläggning och offertförfrågan inköp av föreslagna åtgärder. Utbildningen var tänkt att vara kort effektiv med lite arbete mellan träffarna. Tyvärr fick vi inte till någon sådan träff trots att vi tyckte att det var ett bra koncept. Vi fick för få anmälda till de tillfällena och kändes inte riktigt tidseffektivt. Vi testade att marknadsförde idén om Workshop vid fler företagträffar men kanske att möjlighet funnits med träffar om man lagt ner mer tid på detta. Se upplägg i bifogad excelfil- under flik information- Leta efter Länk 12 feb och Vansbro. Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 9

11 På grund av några uteblivna tänkta utbildningstillfällen anordnade SMEEFFEN som ett komplement en utbildningsdag för samtliga miljöinspektörer i Gävleborg. Vi fick en specifik fråga från några miljöinspektörer då de är i startgroparna för att göra mer och fler energitillsyner hos företag. Vi tyckte att det i SMEEFFEN var väl använd tid då vi höjer kunskaperna hos dem som har i uppdrag att besöka företagen. På så sätt höjs även kunskapsnivån hos de besökta företagen. Utbildningsdagen innehöll både energifrågor, men även hur vi kan tillämpa miljöbalken som miljöinspektör. Timvärdesanalyser har vi gjort på några företag men och håller fortfarande på med några främst i Rättviks kommun där vi inte har haft någon student som gjort en energianalys. Timvärdesanalysen går till så att vi ringer upp ett företag och frågar om vi får gå in och analysera deras elfakturor. Företaget får sedan en rapport och en muntlig diskussion om hur de ser på resultatet. Timvärdesanalysen är tänkt att visa för företagen hur de använder sin el och om de har tomgångsdrifter. 4. INFORMATION Inför alla våra aktiviteter så har vi samverkat med Länstyrelser, Företagarna, Näringslivsenheter anpassat utifrån hur det ser ut på respektive ort. D.v.s.på vissa orter är det exv. organisationen Företagarna som driver företagsevent/träffar. I Borlänge/Falun är nätverket Näringsliv Falun- Borlänge stora varvid vi har betalat medlemskap för att kunna delta vid av dem anordnade aktiviteter. I vissa fall, främst i Gävleborg så har vi, ofta ordnat med event själva. Dvs. Länsstyrelsen, EKR och projekt SMEEFFEN. Vi har även samverkat med andra aktörer såsom branschorganet Teknikföretagen och projekt Wajrum i Mora. Vi har försökt att haft material som är enkelt och lättfattlig och jobbat ganska mycket med på vilket sätt vi presenterar samt vilket material vi presentar. T ex. så har vi tänkt på att inte ha för mycket text i vårt material utan istället berätta mycket varvat med bilder. KOMMUNIKATIONSPLAN Inledningsvis i projektet gjordes en gedigen kommunikationsplan. Eftersom kommunikation är en stor del i projektet tyckte vi att ett ramverk är bra att följa. Resultatet är av kommunikationsplanen är att den används någorlunda flitigt i början men sen bör den uppdateras under projektets gång men det sker oftast inte. Kanske skulle man istället investera resurser på att ha en kommunikatör anställd för att sköta större delen av tänket med informationsspridning och strategi. Då informationskontaktytor är en hård konkurrensvara krävs professionalitet och erfarenhet. Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 10

12 FOLDER Inledningsvis i projektet så gjordes en folder på fyra sidor. Innehållet syftar till lättfattlig information till företagare som skall vara inspirerande och tankeväckande. Folder innehåller bl a information om möjlighet att söka energikartläggningscheckar. Se bilaga folder okt Denna folder har delats ut på mässor och vid företagarträffar eller används vid utskick. Det är alltid bra om man får något lite lätt med sig i handen så att förutom muntlig information om energieffektivisering konkretiseras även i något som man kan läsa på själv om goda exempel. I denna folder finns även citat från tidigare SMEEEFFEN deltagare. Samtidigt vid företagarträffar har vi haft med oss broschyrer foldrar från Energimyndigheten som riktar sig till företagare. Det är Energikoll i småoch medelstora företag och folder om Energikartläggningscheckar. Samt även information om att det går att söka Energikartläggningscheckar hos Länsstyrelsen också. HEMSIDA Som ett komplement till folder har vi även gjort en bloggsida/hemsida. Vi upplevde i projektet att det finns ganska mycket matnyttig information som är svårt för företagare att samla eller komma ihåg så vi har samlat allting på hemsidan. Där finns information om hur man går till väga för att söka energikartläggningscheckar, allmän information, alla energikartläggningar som gjorts inom SMEEFFENs ramarunder de två projektperioderna är publicerade. Hemsidan blir även ett samlande dokument om allt som gjorts i SMEEFFEN och kompletterande dokument kommer att läggas upp i augusti september då samtliga Timvärdesanalyser, Studenters Energikartläggningar, resultat från Energirazzior att läggas upp. PRESSMEDDELANDEN OCH PRESSKLIPP Med tidigare positiva erfarenheter så har vi även under denna projektperiod nått framgångar i media genom att få ganska många pressklipp. Framförallt har vi fått stora artiklar, helsidesartiklar under det senare delmomenten Energirazzia. SLUTRAPPORT I POPULÄRVERSION Slutligen kommer en populärversion av slutrapport om SMEEFFENS framgångsfaktorer att levereras i september. Syftet är att på ett intressantare sätt ta del av SMEEFFENs framgångsfaktorer och hur man som företagare kan spara energi och att det i många fall är enkelt. Slutrapporten kommer till stor del handla om Energirazzior och dess pressklipp. Kanske även något porträtt om hur företag tänker och vad som krävs för att de skall till energieffektivisering. Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 11

13 5. ENERGIANALYSER Energianalyser med hjälp av studenter har skett på fyra av de sex orter som var tänkt från början. De sex orterna var Rättvik, Borlänge, Älvdalen, Hedemora, Ockelbo, Hofors. Vi har lyckats att få till Energianalyser förra året på Kratte Masugn i Hofors, Lars Ericssons måleri i Hedemora. Just nu så pågår energikartläggningar av studenter på MTC service i Borlänge samt Älvdalens fönster i Älvdalen. TIMVÄRDESANALYSER OCH ENERGIRAZZIOR Som ett komplement till att vi inte lyckats få till studenter till Rättvik och Ockelbo ser vi några andra aktiviteter som ett komplement till att få ut information och goda exempel på orterna. Vi anlitat en konsult som kontaktar några företag i Rättvik för att göra en timvärdesanalys hos några utvalda företag. Timvärdesanalysen är tänkt att ge en signal till företagen om hur de använder sin el. Dessa är inte färdigställda ännu men kommer att publiceras senast september på vår hemsida. Några timvärdesanalyser är även gjorda på Arcs Hydraulic i Borlänge samt Formaplast i Ockelbo. I Ockelbo har vi inte gjort en komplett Energianalys med hjälp av student men väl ett positivt Energirazziabesök där vi fick bra uppmärksamhet i media men framförallt att företaget själva nu är i full gång med att göra sparåtgärder då de blev inspirerade av vårt besök. De har även varit med och berättat på en av våra anordnade träffar, om det positiva i mötet med SMEEFFEN och hur projektet gett dem ett uppvaknande. De presenterade sina erfarenheter på det avslutande seminariet för SMEEFFEN och Energismarta företag och kommande arbete Samverkansforum. 3.6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER Erfarenheter baserade projekt, både SMEEFFEN 1 och nu även projekt SMEEFFEN 2 men även andra projekt som inriktar sig på att ge kunskap till företag om energieffektivisering, visar på följande: Med egen och andras erfarenhet vet vi: Att företag behöver få veta mer om besparingspotentialer kopplat till energi, att det oftast är okunniga om besparingspotentialer, att de inte vet hur de skall gå tillväga, att de finns för lite resurser för att sätta igång arbete med energieffektivisering, att de ser många hinder istället för fördelar (nära kopplat till föregående), att de oftast tror att det alltid är kopplat till dyra investeringar mm mm. Projektets målsättningar till större del informationsspridning- delta vid företagarträffar och träffa minst 250 företag, vilket tagit större delen av projekttiden. Geografiskt blir det för oss i projektet många och långa resor för kanske ganska korta föredrag. Nyttoeffekterna kan ifrågasättas om man i förlängningen vill nå energieffektivisering hos företag. Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 12

14 Genom detta projekt och liknande projekt så vet vi också att företag kan bli inspirerade att energieffektivisera. Många får en a-ha upplevelse när vi i projekt SMEEFFEN2 berättar om andra företags besparingspotentialer. Att sedan gå hem, inspirerad och kompetenshöjd från en föreläsning, seminarium eller utbildningsdag, och energieffektivisera sitt eget företag sker dock inte så ofta vet vi med erfarenhet. Det beror inte på ovilja utan att tröskeln över till verklig energieffektivisering är för hög med också för diffusa målbilder/potentialer om det egna företaget. Tiden, kunskapen att sätta in för den egna individen på ett företag i en sådan process finns oftast inte. Ofta är första mötet med företagare avgörande för om det sker en energieffektivisering eller inte. Genom erfarenhet och social kompetens har vi sett att bäst utfall för energieffektivisering blir det oftast vid personliga möten hos företaget. Gärna oanmälda besök, man blir lätt avfärdad som försäljare annars. Både första mötet och genom aktiviteter hos det egna företaget är avgörande och bästa sättet att få företagare involverad och göra energieffektiviseringar. Detta har tidigare projekt såsom nätverkande företag visat på, (tex Eskilstunamodellen- Företagare i Industriförening som nätverkade och gjorde sin egen energianalys med hjälp av projektledare och energikonsult). Här uppnår man ett engagemang där företaget ganska snabbt lär sig det egna företaget och ganska snabbt ser plusvärden/pengavärden. Man entusiasmerar och involverar individen på företaget tillsammans med exempelvis med konsulter, energi- och klimatrådgivare, miljöinspektörer. Gärna flera personer från samma företag. Att vara aktiv i en process där man ganska omgående ser fysiska moment som man enkelt kan spara själv. Ett vanligt exempel är att själv leta tryckluftsläckage vilken är en av de topp 3 vanligaste besparingsåtgärderna. I SMEEFFEN 2 har vi gjort allt detta fast i miniformat när vi introducerade ENERGIRAZZIAN. Här har vi tvingat företagen till att vara delaktiga, de får själva bra marknadsföring via pressklipp, de får under en intensiv dag lära sig mycket på plats om det egna företaget och får under dagen reda på hur mycket de har att tjäna både pengar och energi. Och de förbinder sig att ställa upp och tala gott om de goda resultaten. Vi tycker att Energirazzian är den mest lyckade satsningen i SMEEFFEN 2. Dels pga. att vi får intresserade, inspirerade företagare. Samtliga företag har gjort minst en eller två besparingsåtgärder på sitt företag. Samtliga företag tycker att de fått en mycket bra utbildningsdag och kommer att agera bra ambassadörer i sina nätverk. Vi har fått konsulter att på ett framgångsrikt sätt att samarbeta och dessutom ha glädje och dra nytta av varandras kunskaper. Vi har lyckats få till bra informationsspridning genom att få till pressklipp. När en lokal företagare finns i tidningen så vet man med säkerhet att andra företagare läser detta. Vår framgång till 100 % utdelning på våra pressmeddelanden är att vi presenterar något nytt, något som alla kan göra, att det inte alltid behöver kosta pengar för att spara ganska mycket energi. Vi har levererat bra intressant information till media innan Energirazzia och arbetat med att skapa en bra relation till berörda journaliser dessutom har de fått lättbearbetad information i rapportform. Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 13

15 Vi har lyckats bra med utfallet hos samtliga företag i Energirazzian mycket på grund av våra personliga möten och de fysiska aktiviteterna hos företagaren. Slutrapport skriven av: Anette Edsvik Projektledare SMEEFFEN 2 Slutrapport SMEEFFEN 2 Sidan 14

Projekt SMEEFFEN Energieffektivisering SME-företag 2008-06-02 - - 2010-10-31

Projekt SMEEFFEN Energieffektivisering SME-företag 2008-06-02 - - 2010-10-31 SLUTRAPPORT för projekt SMEEFFEN 2010-10-27 Projekt SMEEFFEN Energieffektivisering SME-företag 2008-06-02 - - 2010-10-31 Projektledare: Anette Edsvik, Gävle Dala Energikontor 1 Sammanfattning Projekt SMEEFFEN

Läs mer

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning.

Därefter kontaktas de som anmält intresse via telefon för tidsbokning. Processbeskrivning Rådgivning mot större kunder som företag, organisationer, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kräver både förberedelser och uppföljning. Det kan beskrivas som en process med flera

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013

Energieffektivisering i SME. Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Energieffektivisering i SME Marit Ragnarsson IVA 28 augusti 2013 Länsstyrelsernas uppdrag, bl a: Samordna och leda det regionala arbetet med energiomställningen Stödja näringslivets energi- och klimatarbete

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Resultaten från BEE. EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna

Resultaten från BEE. EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna Resultaten från BEE EIDs styrgrypp,13 oktober 2015 Marit Ragnarsson, Näringslivsenheten, Länsstyrelsen Dalarna Samverkansforum för ett energieffektivt näringsliv = Industridialogen Kartläggning av möjliga

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011)

IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) IESN- Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (Mål 2, januari 2009 augusti 2011) Bakgrund: Energieffektivt företagande i Norrbotten (Mål 1, 2005-2007) 80 små och medelstora företag samlade

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker!

Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! 1 Till Länsstyrelsen Jämtlands län 831 86 Östersund Energieffektivisering i landzbygdsbutiker! Slutrapport 2 1. Inledning Föreliggande slutrapport avser projektet Energieffektivisering i landzbygdsbutiker

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget!

Stöd för energikartläggning. Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Stöd för energikartläggning Ekonomiskt stöd till små och medelstora företag för att genomföra en energikartläggning. Få koll på energin i företaget! Spara energi öka vinsten! Vänta inte på: Energiprishöjningar

Läs mer

2013-12-04 ENERGIUTMANINGEN FASTIGHETSÄGARNA GFR VÅRA FRÅGOR

2013-12-04 ENERGIUTMANINGEN FASTIGHETSÄGARNA GFR VÅRA FRÅGOR ENERGIUTMANINGEN FRÅN MÅL TILL MÄTBART RESULTAT JAN THORSSON FASTIGHETSÄGARNA GFR Fastighetsägarna är branschorganisationen för fastighetsföretag. Vi arbetar för bättre förutsättningar för landets fastighetsföretag.

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Incitament för energieffektivisering. Frida Simonson & Elin Einarson Lindvall,

Incitament för energieffektivisering. Frida Simonson & Elin Einarson Lindvall, Incitament för energieffektivisering Frida Simonson & Elin Einarson Lindvall, 2017-03-10 Lagstiftning Ekonomiska stöd Rådgivning Styrmedel för energieffektivisering- nationellt Incitament för energieffektivisering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN INBJUDAN TILL DELTAG ANDE I PROJEKTET KOMTOP KOMMUNALA TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN Var med och utveckla er kommuns strategiska arbete med ekonomiskt lönsam energieffektivisering i det kommunala byggnadsbeståndet

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

NDHC. Nordic Digital Health Center

NDHC. Nordic Digital Health Center NDHC Nordic Digital Health Center NDHC förprojekt 2016 Samhällsutmaningen Vi lever allt längre och efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka drastiskt i takt med att vi förväntar oss att ha en hög

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Slutrapport. Energieffektiva Bostadsrättsföreningar. Diarienummer: Projektnummer:

Slutrapport. Energieffektiva Bostadsrättsföreningar. Diarienummer: Projektnummer: Slutrapport Energieffektiva Diarienummer:2012-008451 Projektnummer: 37093-1 Företag/organisation Energikontoret i Mälardalen AB Postadress Kungsgatan 43 Postnummer/Ort 632 20 Eskilstuna Projektledare (förnamn,

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun VOK AB Delrapport ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Mars 2010 VOK AB Nygatan 24 52330 Ulricehamn Tel: 0321 12105 www.vok.se

Läs mer

Fas 2 Projektrapport: December 2010

Fas 2 Projektrapport: December 2010 Spelregler för Hästföretagaren Fas 2 Projektrapport: December 2010 Projektledare: Projektägare: Mats Norberg, LRF Konsult Nybrogatan 1 871 30 HÄRNÖSAND mats.norberg@konsult.lrf.se 0611-289 33 LRF Konsult

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Goda råd för ett bättre klimat

Goda råd för ett bättre klimat Goda råd för ett bättre klimat 1 Energiinformation som når över 200 000 svenskar Energimyndigheten ET 2010:22 Svenska utgåvan: 3000 ex Layout och produktion: ETC Omslagsfoto: Per Westergård Övriga bilder:

Läs mer

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi?

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? MINNESANTECKNINGAR 1(7) Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? Plats: Länsstyrelsen i Malmö Tid/datum: kl 9-16, den 25 november 2014 Konferensen anordnades av

Läs mer

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland

Välkomna Till EN EFFEKT. Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Välkomna Till EN EFFEKT Ett projekt för att energieffektivisera företag i Halland Program för dagen 09:00 Fika och mingel 09:20 Presentation av Region Halland och början av ett samverkansprojekt. 09:30

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar November 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för, i bland annat kulturplanerna, själva ska få komma till tals.

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Projektbeskrivning Hållbart resande

Projektbeskrivning Hållbart resande Projektbeskrivning Hållbart resande Vår referens / tel.nr e-post Datum 2009-04-01 1. Problembeskrivning En stor del av klimatförändringarna har en koppling till bl.a. transporter. Det finns ett behov att

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.

Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1. Invånarens syn på vilka etjänster inom Socialtjänsten som länet borde erbjuda samt behovet av regional plattform SLUTRAPPORT Version 1.0 Kalmar 2014-11-28 Ort och datum Diana Axelsson-Olsson Projektledare

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

LÄGESRAPPORT

LÄGESRAPPORT LÄGESRAPPORT 2015-12-07 UTVECKLINGSPROGRAM AV SVENSKA PRE-BID-MODELLEN Inger Alfredsson Nationell samordnare för levande orter och livfulla städer BAKGRUND Detta utvecklingsprogram syftar till att stärka,

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Miljö, Klimat och Energi

Miljö, Klimat och Energi Miljö, Klimat och Energi Energi och koldioxidsnål ekonomi Erik Brandsma Politikerforum 23 september 2016 Energimyndigheten: Regionalt energiperspektiv Energieffektivisering via Regionalfonden Därutöver

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Utvecklat företagande i travbranschen

Utvecklat företagande i travbranschen Utvecklat företagande i travbranschen Projektrapport 071129 Projektledare: Projektägare: Referensgrupp: Mats Norberg, LRF Konsult AB Johan Abenius, STC Carina Dahling, Skråmsta stuteri Jörgen Westholm,

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Ceebels verksamhet idag och i framtiden

Ceebels verksamhet idag och i framtiden Ceebels verksamhet idag och i framtiden SVERIGES ENERGITING 2010 SESSION 19 Cinna Adanko Tekniska Högskolan i Jönköping Nationellt program Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat Coacher för energi och klimat Handläggare i coachprojektet Gustaf Länn projektledare Liv Balkmar bitr. projektledare Pia Norrman bitr. projektledare Lisa Widlund adm. handläggare Marie Lindell administration

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor

Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor David Hansevi, Mjölby/Boxholms kommun Enver Memic, Norrköpings kommun Projektet energitillsyn i Östergötland MÖTA - bakgrund Deltagare

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Anvisningar för Sociala investeringar

Anvisningar för Sociala investeringar [Kommunstyrelsen] [Utvecklingsavdelningen] Ärendenr: [KS 2015/353] Riktlinjer [Förslag 2016-01-27] Anvisningar för Sociala investeringar Ale Kommun 1 Innehåll Bakgrund... 3 Sociala investeringar... 3 Syfte...

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter Här placerar du in din bild Januari 2011 Bild framsida Foto Länsstyrelsen Värmland Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader

Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader Avdelningen för Energieffektivisering Enheten för resurseffektiva byggnader Energiting Sydost 2015-11-12 Carin Råberger Bakgrund

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6.

1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. 1. Energikontor Norr AB 2. Energikontoret Jämtland Härjedalen 3. Energikontor Västernorrland 4. Energikontor Gävleborg 5. Energikontor Dalarna 6. Energikontor Värmland 7. Energikontor Region Örebro län

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer