Reformeringen av försvarslogistiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reformeringen av försvarslogistiken"

Transkript

1 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /2-5 ERT DATUM ER BETECKNING Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet Stockholm Uppföljning av försvarslogistikreformen Regeringen gav den 12 december 2012 Statskontoret i uppdrag att följa och utvärdera Försvarsmaktens och Försvarets materielverks arbete med att effektivisera försvarslogistiken. Statskontoret ska därigenom dels stötta myndigheterna genom att lämna rekommendationer till dem, dels bedöma hur myndigheternas arbete fortlöper och återrapportera detta till regeringen (Försvarsdepartementet). Statskontoret har lämnat två delrapporter i uppdraget, den 15 augusti 2013 och den 15 april Statskontoret slutredovisar härmed uppdraget genom att överlämna rapporten Reformeringen av försvarslogistiken. Slutrapport (2015:11). Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Tf. utredningschef Annika Gustafsson och utredare Katarina Johansson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Ingvar Mattson Katarina Johansson POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL:

4

5 Innehåll Sammanfattning 7 1 Inledning Bakgrund Statskontorets uppdrag Inriktningen på arbetet med slutrapporten Statskontorets tidigare rapporter Uppdragets genomförande Disposition 19 2 Försvaret och reformen av försvarslogistiken De två berörda myndigheterna Försvarslogistik stöd för förbanden Reformens huvuddrag Regeringens sparkrav på myndigheterna 26 3 Ansvarsfördelning och relationer mellan Försvarsmakten och FMV Rollfördelningen i försvarslogistiken Samverkan genom samordningsavtal Komplexa finansiella flöden mellan myndigheterna FMV:s incitament att effektivisera Statskontorets sammanfattande iakttagelser 38 4 Arbetet med att införa den nya beställar-utförarmodellen Arbetet i det inledande utvecklingsskedet Myndigheterna samverkar på flera plan Införande av modellen i linjeorganisationerna Utmaningar i arbetet och återstående frågor Statskontorets sammanfattande iakttagelser 44 5 Väsentliga frågor som återstår att lösa Beställning av vidmakthållande Återstående frågor om beställning av vidmakthållande Tidigare problem med reservdelar och tillsyner Frågan om systemstöd för försvarslogistiken Frågor om beredskap och tillgänglighet Statskontorets sammanfattande iakttagelser 57 5

6 6 Effektiviseringar och minskade kostnader Mål för besparingarna inom försvarslogistiken Det samlade sparmålet nås tidigast Effektiviseringsområde lednings- och beställarfunktioner Effektiviseringsområde förråd, service och verkstäder Effektiviseringsområde inköp av varor och tjänster Effektiviseringsområde inköpsverksamheten som sådan Sammanlagda besparingar per område Reformen har stora omställningskostnader Erfarenheter och goda exempel Statskontorets sammanfattande iakttagelser 73 7 Kostnadsminskningarnas koppling till förbandsverksamheten För att följa upp besparingar krävs en modell Försvarsmaktens interna styrning av organisationsenheterna Frigjorda medel för förbandsverksamhet Statskontorets sammanfattande iakttagelser 80 8 Statskontorets slutsatser och förslag Beställar-utförarmodellens egenskaper Aktörerna i beställar-utförarmodellen De institutionella ramarna och systemen Har reformens syften uppnåtts? Statskontorets rekommendationer 94 Referensförteckning 97 Bilagor 1 Regeringsuppdraget Organisationsschema för Försvarsmaktens högkvarter och FMV Ordlista och begreppsförklaring 107 6

7 Sammanfattning Försvarslogistik är ett samlingsnamn för försvarets försörjning av materiel och logistik. Den omfattar stöd till militär verksamhet i form av ett flöde av materiel och tjänster, såsom vapen, fordon, lager, transporter, underhåll och kommunikationssystem. Riksdagen beslutade i juni 2012 om en ny inriktning och en förändrad organisation för försvarslogistiken. Statskontoret har sedan 2013 på regeringens uppdrag följt och analyserat det arbete som Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) bedriver för att effektivisera försvarslogistiken utifrån beslutet. Vi har tidigare lämnat två delrapporter till regeringen. Med denna rapport slutredovisar vi uppdraget. En ny inriktning för försvarslogistiken Riksdagens beslut innebar att stora delar av den logistikverksamhet som då bedrevs av Försvarsmakten skulle föras över till FMV den 1 januari Genom en sammanhållen försörjning av materiel och logistik, där Försvarsmakten är beställare och FMV är utförare och leverantör, förväntar sig regeringen och riksdagen en effektivare verksamhet. Intentionen är att myndigheterna tillsammans ska sänka kostnaderna inom försvarslogistiken med 760 miljoner kronor per år från och med Det ska åstadkommas genom sänkta kostnader för personal och inköp. De medel som frigörs ska användas till att ställa om Försvarsmaktens insatsorganisation till mer användbara och tillgängliga förband. Sedan myndigheterna påbörjade omställningsarbetet har regeringen höjt kraven på Försvarsmaktens beredskap och tillgänglighet. Detta påverkar såväl förbanden som den logistik som ska stödja deras verksamhet. Till exempel har mer logistik kommit att betraktas som insatsnära logistik, det vill säga verksamhet som utförs av Försvarsmaktens logistikförband FMLOG och av andra förband. Det innebär att Försvarsmakten behöver bedriva en mer omfattande logistikverksamhet än vad som förutsågs när reformen beslutades. Ett komplicerat och försenat förändringsarbete Försvarsmaktens och FMV:s förändringsarbete har varit omfattade och komplicerat. Regeringen har överlåtit åt de båda myndigheterna att gemensamt ta ansvar för att genomföra de beslutade förändringarna. Det har bland annat innefattat att komma överens om verksamhetsöverföringar, hur det totala sparbetinget ska fördelas mellan dem och hur en ny beställar-utförarmodell 7

8 ska utformas. Dessutom har myndigheterna getts ansvar för att precisera sina inbördes roller och hur de ska samverka inom ramen för sin rollfördelning. Arbetet med att föra över verksamheter från Försvarsmakten till FMV och att införa nya arbetssätt är försenat med minst två år i förhållande till vad regeringen och riksdagen beräknade. Överföringen av verksamhet från Försvarsmakten till FMV har skett i tre omgångar, varav den sista genomfördes den 1 januari Då började myndigheterna sitt arbete med att införa den nya beställar-utförarmodell som de tillsammans har utvecklat. I sin gemensamma kvartalsvisa återrapportering till regeringen har myndigheterna gradvis skjutit fram tidpunkten för när de säger sig kunna nå regeringens besparingsmål. Först 2017 beräknas den totala besparingen ligga i närheten av målet och då komma att uppgå till drygt 730 miljoner kronor. Enligt myndigheternas bedömning kommer den nya beställar-utförarmodellen att kunna tillämpas fullt ut först Reformen har hittills haft flera positiva effekter Även om Försvarsmakten och FMV ännu inte har infriat syftet med reformen av försvarslogistiken, bedömer Statskontoret att den hittills har haft flera positiva effekter. Som avsett har ansvarsfördelningen mellan myndigheterna blivit tydligare och dubbelarbetet har minskat, låt vara att dessa ambitioner ännu inte har uppnåtts fullt ut. Genom reformen har också försvarets logistikresurser, till exempel den nedlagda arbetstiden, i större utsträckning än tidigare fått ett pris. Det har sannolikt bidragit till att resurserna utnyttjas effektivare. I enlighet med intentionerna har myndigheterna också kunnat genomföra stora kostnadsminskningar i verksamheten, även om målet 760 miljoner kronor per år ännu inte har nåtts. Inom området förråd, service och verkstäder, vilket är ett av regeringens fyra angivna effektiviseringsområden, har myndigheterna redan nått målet om en besparing på 300 miljoner kronor per år. För 2014 har myndigheterna redovisat en ackumulerad besparing om 487 miljoner kronor. Nettobesparingen är dock mindre om man tar hänsyn till omställningskostnaderna. men stora utmaningar återstår Trots vissa framsteg återstår stora utmaningar när myndigheterna ska genomföra reformen. Den nya beställar-utförarmodellen är ett viktigt verktyg för att uppnå en effektivare och mer sammanhållen försörjning av materiel och logistik. Modellen innebär samtidigt en stor förändring i myndigheternas sätt att arbeta. Även om den nu har börjat införas i myndigheternas respektive linjeorganisationer, återstår flera väsentliga frågor för de båda myndigheterna att reda ut. Det nya arbetssättet ska införas i deras reguljära verksamheter. Bland annat ska de lägga respektive hantera beställningar på en högre system- 8

9 nivå, det vill säga beställningarna ska vara färre och mer samlade. Myndigheterna behöver också komma överens i vissa sakfrågor. Bland dessa finns skäl att nämna hur vidmakthållandet av materiel ska gå till, vilket gemensamt och långsiktigt it-stöd som ska väljas för försvarslogistiken och hur försvarslogistiken ska anpassas till de operativa kraven. Andra utmaningar är att Försvarsmakten ska kunna visa att kostnadsminskningarna kommer förbanden och insatsorganisationen till del. Beställningar på högre systemnivå införs stegvis En bärande tanke med reformen är att Försvarsmakten ska beställa försvarslogistik på högre systemnivå. Därigenom förväntas kostnaderna minska. Exempelvis ska soldatens hela utrustning nu betraktas och beställas som ett sammanhållet tekniskt system. Försvarsmakten har hittills lämnat två beställningar till FMV som är större och mer samlade än tidigare beställningar, men de är inte gjorda enligt den nya modellen. De två beställningarna avser försörjningslösningar för internationella insatser. Försvarslogistikplanen är myndigheternas nya styrdokument för att anskaffa materiel på en högre systemnivå. Planen införs stegvis från Den första kompletta försvarslogistikplanen förväntas bli klar inför anskaffningen för Kostnaderna för vidmakthållande riskerar att bli fortsatt höga Vidmakthållande av materiel omfattas av den största förändringen i förhållande till myndigheternas tidigare arbetssätt. Tidigare var det en del av Försvarsmaktens logistikförsörjning. Genom reformen och intentionerna med en sammanhållen försörjning av materiel och logistik ska FMV både anskaffa materielsystem och ta ett större ansvar för att vidmakthålla, det vill säga underhålla dem. Det innebär att kostnaderna för vidmakthållandet, alltså kostnaderna för att behålla systemens egenskaper under hela livscykeln, ska beaktas och beräknas redan när materielen anskaffas. FMV har enligt sin egen internrevision inte tillräcklig kompetens för att beräkna livscykelkostnader. Därmed riskerar kostnaderna för vidmakthållande att bli fortsatt höga. Utöver detta finns det flera oklarheter om hur vidmakthållandet ska hanteras i den nya beställar-utförarmodellen. Eftersom myndigheterna har kommit överens om att dela på ansvaret, finns det till exempel en risk för att de bygger upp dubbla kompetenser på området. Myndigheterna är inte överens om med vilken tidshorisont vidmakthållandet ska beställas. FMV, som sedan tidigare har arbetat med lång framförhållning i materielförsörjningen, anser att Försvarsmakten bör beställa vidmakthållande per förband och för tre år i taget. Försvarsmakten anser sig ha behov av att kunna förändra sin beställning med kort varsel vid snabba omvärldsförändringar. Statskontoret anser att det är 9

10 viktigt att myndigheterna kommer överens om en ändamålsenlig modell för hur vidmakthållandet ska hanteras. Systemstödet för försvarslogistiken är en knäckfråga Den nya beställar-utförarmodellen kräver att Försvarsmakten och FMV utbyter mer information än tidigare. Myndigheterna har i huvudsak olika lösningar för sitt systemstöd och sammantaget höga kostnader för dem. Försvarsmakten använder det standardiserade affärssystemet Prio. Genom att de sista delarna av Prio införs våren 2015 ska materiel, underhåll och logistik kunna beställas i systemet. Systemet är dock ännu inte anpassat för beställningar av vidmakthållande. FMV använder främst ett stort antal andra system. Frågan om vilket eller vilka it-system som de ska använda gemensamt har diskuterats i flera år. Fortfarande står myndigheterna långt ifrån varandra. Statskontoret anser att det är av största vikt att myndigheterna kommer överens om vilket systemstöd som ska gälla för de delar i försvarslogistiken som är gemensamma. De operativa kraven bör styra försvarslogistiken Ytterligare en fråga som myndigheterna behöver klara ut är hur försvarslogistiken ska anpassas till de nya kraven på förbandens beredskap och tillgänglighet. Kraven på Försvarsmakten innebär att myndigheterna kan behöva göra en annan avvägning mellan logistikverksamhetens kostnadseffektivitet och Försvarsmaktens handlingsfrihet. Oavsett vilka krav som ställs på försvarsförmågan menar Statskontoret att det alltid måste vara de operativa kraven som ska styra logistikens inriktning. Hur avvägningen ska se ut mellan handlingsfrihet och kostnadseffektivitet kan dock variera. De processer som myndigheterna nu effektiviserar måste kunna anpassas till andra förhållanden än de som gällde inför reformen. Samtidigt gäller det att ta till vara och vidareutveckla de positiva effekter som reformen hittills har inneburit. Besparingarna är svåra att spåra till förbanden Försvarsmakten har tilldelats ett ansvar för att inom sitt ansvarsområde se till att kostnadsminskningarna inom försvarslogistiken kommer förbandsverksamheten och insatsorganisationen till godo. När förändringsarbetet inleddes fanns det ingen uppföljningsmodell som kunde spåra besparingar som försvarslogistikreformen gav upphov till. Först för 2015 har Försvarsmakten kunnat spåra vissa besparingar och omfördela medlen till förbanden. 10

11 Regeringen bör fortsatt följa myndigheternas arbete Mycket återstår att göra i genomförandet av reformen av försvarslogistiken. När den nya beställar-utförarmodellen nu införs i myndigheternas linjeorganisationer, uppstår också nya frågor som aldrig berördes i myndigheternas arbete med att ta fram modellen. Statskontoret förutsätter att många av de problem vi har iakttagit kommer att hanteras i myndigheternas fortsatta arbete med att genomföra reformen. Men vi ser också ett stort behov av att regeringen fortsatt följer upp förändringsarbetet och säkerställer att myndigheterna lever upp till de krav som har ställts på dem. Reformen kan behöva ses över I Statskontorets uppdrag har inte ingått att utvärdera försvarslogistikreformen som sådan. Att reformens genomförande har försenats innebär att det i dag är svårt att uttala sig om reformens effekter. Tidigast om tre fyra år kommer det att vara möjligt för regeringen att slutgiltigt bedöma effekterna av reformen och om syftena med den har uppnåtts. Vissa av de problem som vi har identifierat i myndigheternas genomförande av reformen har möjligen till en del sin grund i reformens utformning. Ett exempel är att riksdagens beslut medförde mindre renodlade roller mellan myndigheterna än vad utredningen, som låg till grund för reformen, hade föreslagit. Det kan ha bidragit till att myndigheterna har ägnat ett komplicerat och utdraget arbete åt att definiera sina inbördes roller. Ett annat exempel är att Försvarsmakten saknar en väsentlig påtryckningsmöjlighet som beställare normalt har i beställar-utförarmodeller, nämligen möjligheten att vända sig till flera leverantörer. Denna ordning försämrar rimligen Försvarsmaktens möjligheter att tvinga fram kostnadseffektiva lösningar. Ett tredje exempel är att frågan om ett eventuellt gemensamt systemstöd inte var löst innan reformen började genomföras. Mot denna bakgrund menar Statskontoret att det kan finnas skäl för regeringen att initiera en översyn av försvarslogistikreformens utformning i sak. 11

12 12

13 1 Inledning Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att följa och utvärdera Försvarsmaktens och Försvarets materielverks arbete med att effektivisera försvarslogistiken. Med denna rapport slutredovisas vårt uppdrag. Vi har tidigare lämnat två delrapporter i uppdraget, i augusti 2013 och april Bakgrund Riksdagen och regeringen har beslutat att försvarslogistiken ska bedrivas i en så kallad tvåmyndighetsmodell. Försvarsmakten ska vara beställare och Försvarets materielverk (FMV) leverantör av försvarslogistik. Försvarslogistiken är i praktiken en trepartslösning eftersom försvarsindustrin levererar försvarsmaterielen och utför delar av underhållet. I juni 2012 beslutade riksdagen om en ny inriktning på försvarets logistikverksamhet. 2 Till grund för reformen låg bland annat det arbete som gjordes av Försvarsstrukturutredningen (SOU 2011:36). Mot bakgrund av riksdagens beslut gav regeringen i juni 2012 i uppdrag till Försvarsmakten och FMV att gemensamt reformera materiel- och logistikförsörjningen. 3 Reformen syftar till att effektivisera försvarslogistiken. Enligt regeringens intentioner ska myndigheterna från och med 2015 tillsammans spara 760 miljoner kronor per år. Det ska främst ske genom minskat antal årsarbetskrafter inom myndigheterna. De medel som frigörs inom försvarslogistiken ska bidra till att bygga upp försvarets insatsorganisation. Det kan exempelvis innebära att anställa fler soldater eller att öva mer. Myndigheterna ska åstadkomma effektiviseringar på fyra områden: inköp av varor och tjänster inköpsverksamheten som sådan service, förråd och verkstäder funktioner för ledning och beställning. 1 Statskontorets delrapporter har beteckningen 2013:14 och 2014:15. 2 Prop. 2011/12:86, bet. 2011/12:FöU9, rskr. 2011/12: Regeringen hade redan tidigare gett myndigheterna i uppdrag att förbereda en verksamhetsövergång av försvarslogistisk verksamhet från Försvarsmakten till FMV. Regeringsbeslut 5,

14 Ett viktigt verktyg i den reformerade försvarslogistiken och för de besparingar som ska göras är den nya beställar-utförarmodell som myndigheterna gemensamt har tagit fram. Ett annat väsentligt inslag i reformen är att delar av Försvarsmaktens tidigare logistikverksamheter, till exempel funktioner för förråd, service och verkstäder, har förts över till FMV. Detsamma gäller delar av Försvarsmaktens funktioner för ledning och beställning av försvarslogistik. Verksamheterna har förts över till FMV i tre omgångar under Vad gäller de verksamheter som har förts över är reformen mindre långtgående än vad Försvarsstrukturutredningen föreslog. Utredningen menade att verksamhetsöverföringen till FMV skulle gälla all verksamhet som inte var insatsorganiserad inom Försvarsmaktens logistikförband (FMLOG), det vill säga som inte ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation. Försvarsmakten menade dock i sitt remissvar att även annan icke insatsorganiserad verksamhet inom FMLOG räknas som insatsnära och därför borde vara kvar inom Försvarsmakten. Regeringen beaktade detta i sin proposition. Riksdagen beslutade därför om en mer begränsad verksamhetsöverföring. 1.2 Statskontorets uppdrag Uppdraget innebär att Statskontoret ska följa och utvärdera myndigheternas omställningsarbete, bedöma hur arbetet fortlöper och återrapportera detta till regeringen. 4 Vi ska också stötta myndigheterna genom att lämna rekommendationer till dem. Uppdraget omfattar fem delar. Vi ska: 1. kartlägga, följa upp och analysera genomförda rationaliseringar och effektiviseringar i verksamheterna 2. föreslå hur metoder kan utvecklas som kan stödja uppföljningen av rationaliseringar och effektiviseringar, inklusive hur kostnadsminskningar kommer förbandsverksamheten och insatsorganisationen till del 3. ge rekommendationer som kan bidra till minskade kostnader och ett effektivare genomförande 4. lyfta goda exempel hos verksamheterna och den övriga statsförvaltningen som kan bidra till lärande och effektivare genomförande 5. inom ramen för detta uppdrag föreslå nya områden för rationaliseringar och effektiviseringar. 4 Enligt uppdraget ska vi dessutom till Försvarsdepartementet muntligt redovisa våra analyser och bedömningar med utgångspunkt i myndigheternas gemensamma kvartalsrapporter om försvarslogistikreformen. Detta ska ske senast en månad efter myndigheternas redovisning. 14

15 1.3 Inriktningen på arbetet med slutrapporten I de tidigare två delrapporterna har vi framför allt koncentrerat oss på att följa hur myndigheterna har planerat, genomfört och följt upp de besparingar som de gemensamt har ålagts av regeringen att genomföra. Vi har även följt myndigheternas gemensamma arbete med att ta fram en ny beställar-utförarmodell som ska utgöra grunden i all försvarslogistik. I denna slutrapport beskriver och analyserar vi hur reformen och myndigheternas omställningsarbete fortskrider Perspektiv och frågor i vår analys Myndigheternas pågående omställningsarbete är både komplext och svårt att överblicka. För att precisera uppdragets frågeställningar har vi därför på en övergripande nivå försökt uppmärksamma vilka hinder och möjligheter det finns för: att effektivisera genomförandet av den nya beställar-utförarmodellen för försvarslogistik att redovisa och följa upp arbetet med effektiviseringar att säkerställa att de minskade kostnaderna i logistikverksamheten kommer förbandsverksamheten till del. För respektive myndighet har vi bland annat analyserat om arbetet med att effektivisera verksamheten styrs på ett tydligt och konsekvent sätt. Det handlar bland annat om i vilken mån styrningen är inriktad på både kostnadseffektivitet 5 och god ekonomiadministrativ kontroll. Vi har också analyserat om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna är tydlig och om samordningen mellan dem är tillräcklig för att besparingsmålet ska kunna nås. Punkt 2 i regeringens uppdrag till Statskontoret handlar delvis om hur kostnadsminskningar kommer förbandsverksamheten och insatsorganisationen till del. Detta belyser vi genom att redovisa hur Försvarsmaktens arbete fortgår med att införa en nyttohemtagningsmodell, det vill säga en modell för uppföljning. Därmed söker vi även svara på om syftet med reformen av försvarslogistiken infrias, det vill säga om den leder till mer förbandsverksamhet. Punkterna 4 och 5 i uppdraget, som båda avser myndigheternas framtida arbete, behandlar vi genom att lyfta fram ett exempel och genom att lämna rekommendationer som bidrar till möjliga framtida effektiviseringar. 5 Kostnadseffektivitet är ett mått på hur ekonomiska resurser eller input (kapital, sakkunskap, tid med mera) omvandlas till resultat. I militär verksamhet måste ofta särskild hänsyn tas till operativ handlingsfrihet. 15

16 I arbetet med slutrapporten har vi även behandlat vissa frågor som återstår efter våra tidigare delrapporter och följt upp om myndigheterna har beaktat de rekommendationer vi lämnade där. Innehållet i delrapporterna beskriver vi närmare i avsnitt Ändrade förutsättningar som påverkar vår analys Vår ambition har givetvis varit att besvara de frågor som regeringen ställde i uppdraget till Statskontoret i december Inledningsvis vill vi dock framhålla att förutsättningarna för försvarslogistiken har förändrats i vissa avseenden, vilket påverkar vår analys. Dessa förändringar berör framför allt följande omständigheter: Myndigheternas arbete med att föra över berörda verksamheter och att införa nya arbetssätt har försenats. Förseningen gäller även myndigheternas arbete med att uppnå regeringens krav på besparingar. Det innebär att reformen genomförs först 2015, i stället för 2013 som var den ursprungliga tanken. Myndigheterna bedömer att reformen ska vara fullt genomförd först De senaste årens utveckling i omvärlden har förändrat förutsättningarna för försvarets verksamhet. Regeringen ställer i dag högre krav på beredskap och tillgänglighet än tidigare. Detta påverkar såväl försvarets uppbyggnad som den logistik som ska stödja Försvarsmaktens arbete. En konsekvens av utvecklingen i omvärlden är exempelvis att mer logistikverksamhet har kommit att betraktas som insatsnära. 6 Försvarsmakten anser sig behöva bedriva en mer omfattande logistikverksamhet än vad åtminstone Försvarsstrukturutredningen såg framför sig. Vi menar att det är nödvändigt att beakta förändringen av omvärldsläget och dess konsekvenser för behovet av svensk försvarsförmåga och för försvarslogistiken när vi analyserar hur reformen av försvarslogistiken har utfallit. Likaså måste det försenade genomförandet av reformen beaktas i vår analys. Fördröjningen innebär bland annat att vi har begränsade möjligheter att uttala oss om reformens effekter. 1.4 Statskontorets tidigare rapporter I det följande sammanfattar vi de viktigaste slutsatserna från vår delrapport 2 i april Flera av de risker vi noterade då har vi fortsatt att följa i arbetet med slutrapporten Svårigheter att nå regeringens sparkrav Myndigheterna hade i april 2014 inte nått målet för besparingen på 760 miljoner kronor. Deras prognos var då att kostnaderna skulle kunna sänkas med 6 Regeringsbeslut 12, Fö2014/1179/MFI, s. 3,

17 cirka 640 miljoner kronor. Denna besparing skulle dock falla ut först från och med slutet av 2016, det vill säga nästan två år senare än vad regeringen hade beslutat. Skälet till förseningen var främst att myndigheterna inte hade lyckats minska kostnaderna inom effektiviseringsområdet inköp av varor och tjänster med 300 miljoner kronor från och med Myndigheterna hade nära nog halverat sina mål på detta område Oenighet om vad som ingick i verksamhetsöverföringen I april 2014 hade myndigheterna ännu inte kommit överens i flera viktiga frågor, bland annat vilka anläggningstillgångar som skulle tillhöra de verksamheter som hade förts över till FMV. I sin analys inför verksamhetsövergången hade myndigheternas heller inte klargjort hur effektiviseringarna skulle genomföras och följas upp. Dessa svårigheter innebar att myndigheterna vid tiden för vår delrapport 2 befann sig i en utdragen förhandlingssituation som hindrade ett framåtriktat arbete för att nå regeringens sparkrav Flera problem med den nya beställar-utförarmodellen I delrapport 2 pekade vi på flera risker med den nya beställar-utförarmodellen som myndigheterna behövde beakta. Bland annat menade vi att myndigheterna behövde klargöra målen för den nya modellen och konkretisera vilka resultat man vill uppnå. Det saknades därtill nyckeltal för uppföljning. Vi påtalade också att de tre så kallade beställningsmönster som den nya modellen består av inte följer anslagsstrukturen. Vi framhöll att detta medför vissa komplikationer, till exempel att den finansiella styrningen inte följer styrningen av verksamheten i sak Ett gemensamt långsiktigt systemstöd saknas I delrapport 2 konstaterade vi även att det fanns problem med myndigheternas respektive lösningar för systemstöd i den nya beställar-utförarmodellen. FMV:s dåvarande systemstöd var eftersatt. Myndigheterna hade heller inte tagit fram någon långsiktig lösning för hur de ska använda systemstöden inom försvarslogistiken. Försvarsmakten behövde därtill anpassa sitt systemstöd Prio till den nya modellen Svårt att spåra kostnadsminskningarna Statskontorets sammantagna bedömning i delrapport 2 var att myndigheterna brister i sin samordning och redovisning av arbetet med att effektivisera. Försvarsmakten hade inte en uppföljningsmodell på plats när besparingsarbetet 7 Under arbetet med slutrapporten har vi noterat att myndigheterna i slutet av 2014 genomförde en andra överföring av anläggningstillgångar. Myndigheterna är dock inte helt överens om dessa och avser att reda ut detta under första halvåret 2015 (Kvartalsrapport 4 för 2014, FM :1, , bilaga 1 s. 6). 17

18 inleddes. Det medförde osäkerhet om huruvida besparingarna i försvarslogistikreformen leder till bestående kostnadsminskningar som kan användas i förbandsverksamheten. 1.5 Uppdragets genomförande Statskontorets iakttagelser om och analys av reformens genomförande bygger på en omfattande dokumentation, intervjuer, studiebesök och fallstudier Dokument och intervjuer Statskontoret har studerat och analyserat en stor mängd dokument om de berörda verksamheterna och om det pågående förändringsarbetet. I analysen har vi bland annat utgått ifrån de kvartalsredovisningar om hur reformen genomförs som myndigheterna hittills har lämnat till Försvarsdepartementet. Vi har också använt årsredovisningar och annan formell dokumentation från myndigheternas planering och uppföljning. Därutöver har vi tagit del av arbetsmaterial som löpande produceras i myndigheternas gemensamma omställningsarbete. Arbetsmaterialet är totalt sett mycket omfattande. I arbetet med denna slutrapport har vi intervjuat ett trettiotal representanter för de båda myndigheterna. Vi har intervjuat personer i myndigheternas gemensamma projektorganisation för omställningsarbetet och för införandet av den nya modellen, för systemstöd, ekonomiflöden med mera. Vidare har vi intervjuat personer vid myndigheternas ekonomifunktioner, både centralt inom respektive myndighet och inom berörda enheter. Vi har också intervjuat personer som arbetar i myndigheternas inköpsfunktioner Studiebesök och fallstudier I utredningen har vi gjort några studiebesök och fallstudier inom områden där verksamhet har förts över från Försvarsmakten till FMV. Vårt syfte med detta har varit att komma närmare den dagliga verksamheten och att se hur den påverkas av omställningsarbetet och myndigheternas centrala processer för planering och uppföljning. Vi har därför fördjupat oss i några enheter inom myndigheterna. I arbetet med den andra delrapporten gjorde vi några studiebesök för att se hur försvarslogistikens försörjningskedja fungerar ur både ett lokalt och ett centralt perspektiv. Bland annat besökte vi Försvarsmaktens försörjningsenhet i Ronneby och i Karlskrona och FMV:s markverkstad i Revingehed. Inför slutrapporten har vi i Luleå besökt FMV:s flygverkstad och Försvarsmaktens flygbasbataljon vid F21. Vi har även besökt materielsystemkontoret för flyg, vars verksamhet delvis gick över från Försvarsmakten till FMV vid årsskiftet 2014/15. Denna verksamhetsöverföring är tänkt att vara den sista. 18

19 Genom besöken ville vi se om myndigheterna dels har dragit lärdom av tidigare verksamhetsövergångar, dels förverkligar den ambition om renodling och rationalisering som den nya beställar-utförarmodellen syftar till Kvalitetssäkring Uppdraget har genomförts av Katarina Johansson (projektledare), Samuel Good och Svante Eriksson. En intern referensgrupp har varit knuten till projektet. Statskontoret har i kvalitetssäkringen även anlitat experter. Dessa är Birgitta Böhlin (före detta generaldirektör vid FMV), Åke Jansson (före detta chef för FMLOG) och Ingemar Wahlberg (före detta kanslichef i riksdagens försvarsutskott). Vidare har Statskontoret haft stöd av Ekonomistyrningsverket (ESV) i frågor som rör ekonomiska flöden mellan myndigheterna. Försvarsmakten, FMV och Försvarsdepartementet har faktagranskat ett utkast till denna rapport. 1.6 Disposition Den fortsatta framställningen har disponerats på följande sätt. I kapitel 2 beskriver vi översiktligt de berörda myndigheternas verksamheter samt försvarslogistikens innehåll och reformens huvuddrag. I kapitel 3 redogör vi mer ingående för ansvarsfördelningen och relationerna mellan Försvarsmakten och FMV. Vi tar upp rollfördelningen i försvarslogistiken, hur samverkan mellan myndigheterna är utformad, de finansiella flödena mellan myndigheterna och FMV:s prissättningsmodell. I kapitel 4 redogör vi för Försvarsmaktens och FMV:s arbete med att utveckla och införa beställar-utförarmodellen på försvarslogistikområdet. Det handlar bland annat om vilka aktiviteter som har genomförts och när. I kapitel 5 behandlar vi närmare vissa sakfrågor som ännu inte har klarats ut. Vi tar upp val av it-stöd, beställningar av vidmakthållande (hur materielen ska användas och underhållas) samt hur försvarslogistiken ska utformas samtidigt som kraven på tillgänglighet och beredskap har ökat. I kapitel 6 analyserar vi de rationaliseringar och effektiviseringar som myndigheterna har genomfört i sina verksamheter. I kapitel 7 beskriver vi hur kostnadsminskningar kommer förbandsverksamheten och insatsorganisationen till del. I kapitel 8 gör vi en sammanfattande analys av myndigheternas effektiviseringsarbete, inklusive införandet av den nya beställar-utförarmodellen. Här lämnar vi också ett antal rekommendationer. 19

20 20

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2013:14 Reformeringen av försvarslogistiken Delrapport 1 MISSIV DATUM DIARIENR 2013-08-14 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2014:15 Reformeringen av försvarslogistiken Delrapport 2 MISSIV DATUM DIARIENR 2014-04-10 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Reformen av Försvarets logistik

Reformen av Försvarets logistik RiR 2006:29 Reformen av Försvarets logistik Blev det billigare och effektivare? ISBN 91 7086 097 1 RiR 2006:29 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Försvarsdepartementet Datum 2006-12-12

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

Betänkande från Försvarsstrukturutredningen SOU2011:36

Betänkande från Försvarsstrukturutredningen SOU2011:36 Yttrande 2011-06-21 FÖ2011/613/MFU Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande från Försvarsstrukturutredningen SOU2011:36 Sammanfattning Försvarsförbundet anser att det som föreslås i utredningen

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Från ärtsoppa till piratjakt

Från ärtsoppa till piratjakt Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Från ärtsoppa till piratjakt Upphandlingsdagarna Nacka Strand, 29 januari 2014 FMV i siffror 1 529 medarbetare 3 400 medarbetare 2012 2014 40 orter i Sverige

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning öppna delar

Försvarsmaktens redovisning öppna delar 2015-01-23 FM2014-5882:36 Sida 1 (6) Öppen bilaga Försvarsmaktens redovisning öppna delar Redovisning avseende punkt 1 Vilken resultatindikator kan enligt myndigheten användas för att beskriva utvecklingen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:4 Utkom från trycket 2007-12-20 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Logistik Nytt. Ett annat ledarskap. Små förändringar inom IT. Vad ska sparas var? s. 3. s. 5. s. 8

Logistik Nytt. Ett annat ledarskap. Små förändringar inom IT. Vad ska sparas var? s. 3. s. 5. s. 8 NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN s. 3 s. 5 s. 8 Nr 3 2012 Ett annat ledarskap Små förändringar inom IT Vad ska sparas var? En förkortning

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

OMDANING AV FÖRSVARSLOGISTIKEN

OMDANING AV FÖRSVARSLOGISTIKEN OMDANING AV FÖRSVARSLOGISTIKEN Vad händer sen? Arbetstagarkonsultrapport ATK Arbetstagarkonsultation AB Organisationsnummer 556198-6208 Telefon 08-694 04 50 Swedenborgsgatan 2, 2 tr Plusgiro 19 10 15-7

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Sveriges anskaffning av försvarlogistik

Sveriges anskaffning av försvarlogistik Datum 2013-11-07, Bild 1, Författare Sveriges anskaffning av försvarlogistik 6 november Datum 2013-11-07, Bild 2, Författare Magdalena Sewall Kategorichef FMV/ FSV upphandling o inköp Teknik Drivmedel

Läs mer

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura

Nyhetsbrev e-handel 1/5. Kontaktperson e-faktura 1/5 Datum Ert datum Kontaktperson e-beställningar 2010-12-21 Kontaktperson e-faktura ESV Dnr 10-743/2009 Handläggare Peter Norén Er beteckning Nyhetsbrev e-handel Detta är ESV:s nyhetsbrev till kontaktpersoner

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband

Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband riksrevisionen granskar: försvarets förmåga Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband rir 2012:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga)

Budgetunderlag 2016-2018 (1 bilaga) Vår beteckning 215-2-25 215/98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag 216-218 (1 bilaga) RM1, v1., 213-6-14 Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, 651 8 Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon 771-24

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Årsredovisning för 2014

Årsredovisning för 2014 Regeringen (Försvarsdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (120) FMV tjänsteställe, handläggare Lina Berglöf, Ledningsstaben Årsredovisning för 2014 Kopia till Regeringskansliet (Finansdepartementet) Arbetsgivarverket

Läs mer

Försvarsmaktens utveckling - nästa steg

Försvarsmaktens utveckling - nästa steg 1 Det talade ordet gäller Anförande av överbefälhavaren, general Håkan Syrén, vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 17 januari 2006 Försvarsmaktens utveckling - nästa steg Eders Kunglig Höghet,

Läs mer

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras.

Sammanfattning. hur inköpssamordningen ska organiseras och styras vilka uppgifter den ska ha hur den bör drivas och effektiviseras. Rapport 2009:12 1 (8) Sammanfattning Bakgrund Den statliga sektorns inköp av varor och tjänster uppgår varje år till betydande belopp. Sedan år 1998 finns förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Styrningen av försvaret

Styrningen av försvaret ESV 2005:10 Styrningen av försvaret Ekonomistyrningsverkets rapport till Försvarsstyrningsutredningen Projektledare: Christine Annemalm, Charlotta Eriksson och Nebil Aho, ESV ESV 2005:10 ISBN 91-7249-171-4

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

Logistik Nytt. Tomas Salzmann på rundresa. Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet. Rekstyrka 2 på plats på FSV. s. 2. s. 6. s.

Logistik Nytt. Tomas Salzmann på rundresa. Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet. Rekstyrka 2 på plats på FSV. s. 2. s. 6. s. NI NG OM DA Logistik Nytt FORUM FÖR LOGISTIK - INFO FR ÅN FÖRSVARE TS MATERIELVERK OCH FÖRSVARSMAK TEN s. 2 s. 6 s. 7 Nr 5 2012 Tomas Salzmann på rundresa Högt tempo för att bli färdiga till årsskiftet

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Revisionsrapport Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Datum Dnr 2007-09-14 32-2007-0666 Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Riksrevisionen har översiktligt granskat Skogsstyrelsens (SKS:s) delårsrapport, daterad

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Redovisning rörande utveckling av materielförsörjning, forskning och teknikutveckling

Redovisning rörande utveckling av materielförsörjning, forskning och teknikutveckling Sida 1 (43) Redovisning rörande utveckling av materielförsörjning, forskning och teknikutveckling (Uppdrag 3b - Regeringsbeslut 9, Planeringsanvisningar 2004-09-30, Fö2004/2233/MIL. SR 76 och 77 - Regeringsbeslut

Läs mer

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg.

Driftsäkerhet och LCC. För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Driftsäkerhet och LCC För analys och optimering av drift- och underhållsbeslut inom FM och FMV erbjuder MS 596 olika tjänster och verktyg. Analys visar vägen till optimala val 3 Idag är kostnaden för underhåll

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Redovisning rörande personalreduktionen i Försvarsmakten

Redovisning rörande personalreduktionen i Försvarsmakten Sida 1 (7) Redovisning rörande personalreduktionen i Försvarsmakten (Uppdrag enligt regeringsbeslut 7, 2005-03-03, Fö2005/719/MIL) (Två underbilagor) INNEHÅLL 1. Uppgiften... 2 2. Bakgrund... 2 3. Myndighetens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga

ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober. ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga ÖB debattartikel på Newsmill den 26 oktober ÖB: Vi behöver mer pengar för att behålla vår förmåga Publicerad: 2011-10-26 13:10, Uppdaterad: 2011-10-26 13:10 Den insatsorganisation försvarsmakten nu bygger

Läs mer

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012)

Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling företagshälsovård fortsatt utredning (LS/1644/2012) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Ledningsstab personal 2013-05-14 Annika Sörensdotter Tfn: 063-147508 E-post: annica.sorensdotter@jll.se Förstudie inför eventuellt beslut angående upphandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Finansinspektionen år 2002

Finansinspektionen år 2002 R2 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(7) Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Finansinspektionen år 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Finansinspektionens (FI) årsredovisning,

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer