Reformeringen av försvarslogistiken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reformeringen av försvarslogistiken"

Transkript

1 2015:11 Reformeringen av försvarslogistiken Slutrapport

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /2-5 ERT DATUM ER BETECKNING Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet Stockholm Uppföljning av försvarslogistikreformen Regeringen gav den 12 december 2012 Statskontoret i uppdrag att följa och utvärdera Försvarsmaktens och Försvarets materielverks arbete med att effektivisera försvarslogistiken. Statskontoret ska därigenom dels stötta myndigheterna genom att lämna rekommendationer till dem, dels bedöma hur myndigheternas arbete fortlöper och återrapportera detta till regeringen (Försvarsdepartementet). Statskontoret har lämnat två delrapporter i uppdraget, den 15 augusti 2013 och den 15 april Statskontoret slutredovisar härmed uppdraget genom att överlämna rapporten Reformeringen av försvarslogistiken. Slutrapport (2015:11). Generaldirektör Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Tf. utredningschef Annika Gustafsson och utredare Katarina Johansson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Ingvar Mattson Katarina Johansson POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL:

4

5 Innehåll Sammanfattning 7 1 Inledning Bakgrund Statskontorets uppdrag Inriktningen på arbetet med slutrapporten Statskontorets tidigare rapporter Uppdragets genomförande Disposition 19 2 Försvaret och reformen av försvarslogistiken De två berörda myndigheterna Försvarslogistik stöd för förbanden Reformens huvuddrag Regeringens sparkrav på myndigheterna 26 3 Ansvarsfördelning och relationer mellan Försvarsmakten och FMV Rollfördelningen i försvarslogistiken Samverkan genom samordningsavtal Komplexa finansiella flöden mellan myndigheterna FMV:s incitament att effektivisera Statskontorets sammanfattande iakttagelser 38 4 Arbetet med att införa den nya beställar-utförarmodellen Arbetet i det inledande utvecklingsskedet Myndigheterna samverkar på flera plan Införande av modellen i linjeorganisationerna Utmaningar i arbetet och återstående frågor Statskontorets sammanfattande iakttagelser 44 5 Väsentliga frågor som återstår att lösa Beställning av vidmakthållande Återstående frågor om beställning av vidmakthållande Tidigare problem med reservdelar och tillsyner Frågan om systemstöd för försvarslogistiken Frågor om beredskap och tillgänglighet Statskontorets sammanfattande iakttagelser 57 5

6 6 Effektiviseringar och minskade kostnader Mål för besparingarna inom försvarslogistiken Det samlade sparmålet nås tidigast Effektiviseringsområde lednings- och beställarfunktioner Effektiviseringsområde förråd, service och verkstäder Effektiviseringsområde inköp av varor och tjänster Effektiviseringsområde inköpsverksamheten som sådan Sammanlagda besparingar per område Reformen har stora omställningskostnader Erfarenheter och goda exempel Statskontorets sammanfattande iakttagelser 73 7 Kostnadsminskningarnas koppling till förbandsverksamheten För att följa upp besparingar krävs en modell Försvarsmaktens interna styrning av organisationsenheterna Frigjorda medel för förbandsverksamhet Statskontorets sammanfattande iakttagelser 80 8 Statskontorets slutsatser och förslag Beställar-utförarmodellens egenskaper Aktörerna i beställar-utförarmodellen De institutionella ramarna och systemen Har reformens syften uppnåtts? Statskontorets rekommendationer 94 Referensförteckning 97 Bilagor 1 Regeringsuppdraget Organisationsschema för Försvarsmaktens högkvarter och FMV Ordlista och begreppsförklaring 107 6

7 Sammanfattning Försvarslogistik är ett samlingsnamn för försvarets försörjning av materiel och logistik. Den omfattar stöd till militär verksamhet i form av ett flöde av materiel och tjänster, såsom vapen, fordon, lager, transporter, underhåll och kommunikationssystem. Riksdagen beslutade i juni 2012 om en ny inriktning och en förändrad organisation för försvarslogistiken. Statskontoret har sedan 2013 på regeringens uppdrag följt och analyserat det arbete som Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) bedriver för att effektivisera försvarslogistiken utifrån beslutet. Vi har tidigare lämnat två delrapporter till regeringen. Med denna rapport slutredovisar vi uppdraget. En ny inriktning för försvarslogistiken Riksdagens beslut innebar att stora delar av den logistikverksamhet som då bedrevs av Försvarsmakten skulle föras över till FMV den 1 januari Genom en sammanhållen försörjning av materiel och logistik, där Försvarsmakten är beställare och FMV är utförare och leverantör, förväntar sig regeringen och riksdagen en effektivare verksamhet. Intentionen är att myndigheterna tillsammans ska sänka kostnaderna inom försvarslogistiken med 760 miljoner kronor per år från och med Det ska åstadkommas genom sänkta kostnader för personal och inköp. De medel som frigörs ska användas till att ställa om Försvarsmaktens insatsorganisation till mer användbara och tillgängliga förband. Sedan myndigheterna påbörjade omställningsarbetet har regeringen höjt kraven på Försvarsmaktens beredskap och tillgänglighet. Detta påverkar såväl förbanden som den logistik som ska stödja deras verksamhet. Till exempel har mer logistik kommit att betraktas som insatsnära logistik, det vill säga verksamhet som utförs av Försvarsmaktens logistikförband FMLOG och av andra förband. Det innebär att Försvarsmakten behöver bedriva en mer omfattande logistikverksamhet än vad som förutsågs när reformen beslutades. Ett komplicerat och försenat förändringsarbete Försvarsmaktens och FMV:s förändringsarbete har varit omfattade och komplicerat. Regeringen har överlåtit åt de båda myndigheterna att gemensamt ta ansvar för att genomföra de beslutade förändringarna. Det har bland annat innefattat att komma överens om verksamhetsöverföringar, hur det totala sparbetinget ska fördelas mellan dem och hur en ny beställar-utförarmodell 7

8 ska utformas. Dessutom har myndigheterna getts ansvar för att precisera sina inbördes roller och hur de ska samverka inom ramen för sin rollfördelning. Arbetet med att föra över verksamheter från Försvarsmakten till FMV och att införa nya arbetssätt är försenat med minst två år i förhållande till vad regeringen och riksdagen beräknade. Överföringen av verksamhet från Försvarsmakten till FMV har skett i tre omgångar, varav den sista genomfördes den 1 januari Då började myndigheterna sitt arbete med att införa den nya beställar-utförarmodell som de tillsammans har utvecklat. I sin gemensamma kvartalsvisa återrapportering till regeringen har myndigheterna gradvis skjutit fram tidpunkten för när de säger sig kunna nå regeringens besparingsmål. Först 2017 beräknas den totala besparingen ligga i närheten av målet och då komma att uppgå till drygt 730 miljoner kronor. Enligt myndigheternas bedömning kommer den nya beställar-utförarmodellen att kunna tillämpas fullt ut först Reformen har hittills haft flera positiva effekter Även om Försvarsmakten och FMV ännu inte har infriat syftet med reformen av försvarslogistiken, bedömer Statskontoret att den hittills har haft flera positiva effekter. Som avsett har ansvarsfördelningen mellan myndigheterna blivit tydligare och dubbelarbetet har minskat, låt vara att dessa ambitioner ännu inte har uppnåtts fullt ut. Genom reformen har också försvarets logistikresurser, till exempel den nedlagda arbetstiden, i större utsträckning än tidigare fått ett pris. Det har sannolikt bidragit till att resurserna utnyttjas effektivare. I enlighet med intentionerna har myndigheterna också kunnat genomföra stora kostnadsminskningar i verksamheten, även om målet 760 miljoner kronor per år ännu inte har nåtts. Inom området förråd, service och verkstäder, vilket är ett av regeringens fyra angivna effektiviseringsområden, har myndigheterna redan nått målet om en besparing på 300 miljoner kronor per år. För 2014 har myndigheterna redovisat en ackumulerad besparing om 487 miljoner kronor. Nettobesparingen är dock mindre om man tar hänsyn till omställningskostnaderna. men stora utmaningar återstår Trots vissa framsteg återstår stora utmaningar när myndigheterna ska genomföra reformen. Den nya beställar-utförarmodellen är ett viktigt verktyg för att uppnå en effektivare och mer sammanhållen försörjning av materiel och logistik. Modellen innebär samtidigt en stor förändring i myndigheternas sätt att arbeta. Även om den nu har börjat införas i myndigheternas respektive linjeorganisationer, återstår flera väsentliga frågor för de båda myndigheterna att reda ut. Det nya arbetssättet ska införas i deras reguljära verksamheter. Bland annat ska de lägga respektive hantera beställningar på en högre system- 8

9 nivå, det vill säga beställningarna ska vara färre och mer samlade. Myndigheterna behöver också komma överens i vissa sakfrågor. Bland dessa finns skäl att nämna hur vidmakthållandet av materiel ska gå till, vilket gemensamt och långsiktigt it-stöd som ska väljas för försvarslogistiken och hur försvarslogistiken ska anpassas till de operativa kraven. Andra utmaningar är att Försvarsmakten ska kunna visa att kostnadsminskningarna kommer förbanden och insatsorganisationen till del. Beställningar på högre systemnivå införs stegvis En bärande tanke med reformen är att Försvarsmakten ska beställa försvarslogistik på högre systemnivå. Därigenom förväntas kostnaderna minska. Exempelvis ska soldatens hela utrustning nu betraktas och beställas som ett sammanhållet tekniskt system. Försvarsmakten har hittills lämnat två beställningar till FMV som är större och mer samlade än tidigare beställningar, men de är inte gjorda enligt den nya modellen. De två beställningarna avser försörjningslösningar för internationella insatser. Försvarslogistikplanen är myndigheternas nya styrdokument för att anskaffa materiel på en högre systemnivå. Planen införs stegvis från Den första kompletta försvarslogistikplanen förväntas bli klar inför anskaffningen för Kostnaderna för vidmakthållande riskerar att bli fortsatt höga Vidmakthållande av materiel omfattas av den största förändringen i förhållande till myndigheternas tidigare arbetssätt. Tidigare var det en del av Försvarsmaktens logistikförsörjning. Genom reformen och intentionerna med en sammanhållen försörjning av materiel och logistik ska FMV både anskaffa materielsystem och ta ett större ansvar för att vidmakthålla, det vill säga underhålla dem. Det innebär att kostnaderna för vidmakthållandet, alltså kostnaderna för att behålla systemens egenskaper under hela livscykeln, ska beaktas och beräknas redan när materielen anskaffas. FMV har enligt sin egen internrevision inte tillräcklig kompetens för att beräkna livscykelkostnader. Därmed riskerar kostnaderna för vidmakthållande att bli fortsatt höga. Utöver detta finns det flera oklarheter om hur vidmakthållandet ska hanteras i den nya beställar-utförarmodellen. Eftersom myndigheterna har kommit överens om att dela på ansvaret, finns det till exempel en risk för att de bygger upp dubbla kompetenser på området. Myndigheterna är inte överens om med vilken tidshorisont vidmakthållandet ska beställas. FMV, som sedan tidigare har arbetat med lång framförhållning i materielförsörjningen, anser att Försvarsmakten bör beställa vidmakthållande per förband och för tre år i taget. Försvarsmakten anser sig ha behov av att kunna förändra sin beställning med kort varsel vid snabba omvärldsförändringar. Statskontoret anser att det är 9

10 viktigt att myndigheterna kommer överens om en ändamålsenlig modell för hur vidmakthållandet ska hanteras. Systemstödet för försvarslogistiken är en knäckfråga Den nya beställar-utförarmodellen kräver att Försvarsmakten och FMV utbyter mer information än tidigare. Myndigheterna har i huvudsak olika lösningar för sitt systemstöd och sammantaget höga kostnader för dem. Försvarsmakten använder det standardiserade affärssystemet Prio. Genom att de sista delarna av Prio införs våren 2015 ska materiel, underhåll och logistik kunna beställas i systemet. Systemet är dock ännu inte anpassat för beställningar av vidmakthållande. FMV använder främst ett stort antal andra system. Frågan om vilket eller vilka it-system som de ska använda gemensamt har diskuterats i flera år. Fortfarande står myndigheterna långt ifrån varandra. Statskontoret anser att det är av största vikt att myndigheterna kommer överens om vilket systemstöd som ska gälla för de delar i försvarslogistiken som är gemensamma. De operativa kraven bör styra försvarslogistiken Ytterligare en fråga som myndigheterna behöver klara ut är hur försvarslogistiken ska anpassas till de nya kraven på förbandens beredskap och tillgänglighet. Kraven på Försvarsmakten innebär att myndigheterna kan behöva göra en annan avvägning mellan logistikverksamhetens kostnadseffektivitet och Försvarsmaktens handlingsfrihet. Oavsett vilka krav som ställs på försvarsförmågan menar Statskontoret att det alltid måste vara de operativa kraven som ska styra logistikens inriktning. Hur avvägningen ska se ut mellan handlingsfrihet och kostnadseffektivitet kan dock variera. De processer som myndigheterna nu effektiviserar måste kunna anpassas till andra förhållanden än de som gällde inför reformen. Samtidigt gäller det att ta till vara och vidareutveckla de positiva effekter som reformen hittills har inneburit. Besparingarna är svåra att spåra till förbanden Försvarsmakten har tilldelats ett ansvar för att inom sitt ansvarsområde se till att kostnadsminskningarna inom försvarslogistiken kommer förbandsverksamheten och insatsorganisationen till godo. När förändringsarbetet inleddes fanns det ingen uppföljningsmodell som kunde spåra besparingar som försvarslogistikreformen gav upphov till. Först för 2015 har Försvarsmakten kunnat spåra vissa besparingar och omfördela medlen till förbanden. 10

11 Regeringen bör fortsatt följa myndigheternas arbete Mycket återstår att göra i genomförandet av reformen av försvarslogistiken. När den nya beställar-utförarmodellen nu införs i myndigheternas linjeorganisationer, uppstår också nya frågor som aldrig berördes i myndigheternas arbete med att ta fram modellen. Statskontoret förutsätter att många av de problem vi har iakttagit kommer att hanteras i myndigheternas fortsatta arbete med att genomföra reformen. Men vi ser också ett stort behov av att regeringen fortsatt följer upp förändringsarbetet och säkerställer att myndigheterna lever upp till de krav som har ställts på dem. Reformen kan behöva ses över I Statskontorets uppdrag har inte ingått att utvärdera försvarslogistikreformen som sådan. Att reformens genomförande har försenats innebär att det i dag är svårt att uttala sig om reformens effekter. Tidigast om tre fyra år kommer det att vara möjligt för regeringen att slutgiltigt bedöma effekterna av reformen och om syftena med den har uppnåtts. Vissa av de problem som vi har identifierat i myndigheternas genomförande av reformen har möjligen till en del sin grund i reformens utformning. Ett exempel är att riksdagens beslut medförde mindre renodlade roller mellan myndigheterna än vad utredningen, som låg till grund för reformen, hade föreslagit. Det kan ha bidragit till att myndigheterna har ägnat ett komplicerat och utdraget arbete åt att definiera sina inbördes roller. Ett annat exempel är att Försvarsmakten saknar en väsentlig påtryckningsmöjlighet som beställare normalt har i beställar-utförarmodeller, nämligen möjligheten att vända sig till flera leverantörer. Denna ordning försämrar rimligen Försvarsmaktens möjligheter att tvinga fram kostnadseffektiva lösningar. Ett tredje exempel är att frågan om ett eventuellt gemensamt systemstöd inte var löst innan reformen började genomföras. Mot denna bakgrund menar Statskontoret att det kan finnas skäl för regeringen att initiera en översyn av försvarslogistikreformens utformning i sak. 11

12 12

13 1 Inledning Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att följa och utvärdera Försvarsmaktens och Försvarets materielverks arbete med att effektivisera försvarslogistiken. Med denna rapport slutredovisas vårt uppdrag. Vi har tidigare lämnat två delrapporter i uppdraget, i augusti 2013 och april Bakgrund Riksdagen och regeringen har beslutat att försvarslogistiken ska bedrivas i en så kallad tvåmyndighetsmodell. Försvarsmakten ska vara beställare och Försvarets materielverk (FMV) leverantör av försvarslogistik. Försvarslogistiken är i praktiken en trepartslösning eftersom försvarsindustrin levererar försvarsmaterielen och utför delar av underhållet. I juni 2012 beslutade riksdagen om en ny inriktning på försvarets logistikverksamhet. 2 Till grund för reformen låg bland annat det arbete som gjordes av Försvarsstrukturutredningen (SOU 2011:36). Mot bakgrund av riksdagens beslut gav regeringen i juni 2012 i uppdrag till Försvarsmakten och FMV att gemensamt reformera materiel- och logistikförsörjningen. 3 Reformen syftar till att effektivisera försvarslogistiken. Enligt regeringens intentioner ska myndigheterna från och med 2015 tillsammans spara 760 miljoner kronor per år. Det ska främst ske genom minskat antal årsarbetskrafter inom myndigheterna. De medel som frigörs inom försvarslogistiken ska bidra till att bygga upp försvarets insatsorganisation. Det kan exempelvis innebära att anställa fler soldater eller att öva mer. Myndigheterna ska åstadkomma effektiviseringar på fyra områden: inköp av varor och tjänster inköpsverksamheten som sådan service, förråd och verkstäder funktioner för ledning och beställning. 1 Statskontorets delrapporter har beteckningen 2013:14 och 2014:15. 2 Prop. 2011/12:86, bet. 2011/12:FöU9, rskr. 2011/12: Regeringen hade redan tidigare gett myndigheterna i uppdrag att förbereda en verksamhetsövergång av försvarslogistisk verksamhet från Försvarsmakten till FMV. Regeringsbeslut 5,

14 Ett viktigt verktyg i den reformerade försvarslogistiken och för de besparingar som ska göras är den nya beställar-utförarmodell som myndigheterna gemensamt har tagit fram. Ett annat väsentligt inslag i reformen är att delar av Försvarsmaktens tidigare logistikverksamheter, till exempel funktioner för förråd, service och verkstäder, har förts över till FMV. Detsamma gäller delar av Försvarsmaktens funktioner för ledning och beställning av försvarslogistik. Verksamheterna har förts över till FMV i tre omgångar under Vad gäller de verksamheter som har förts över är reformen mindre långtgående än vad Försvarsstrukturutredningen föreslog. Utredningen menade att verksamhetsöverföringen till FMV skulle gälla all verksamhet som inte var insatsorganiserad inom Försvarsmaktens logistikförband (FMLOG), det vill säga som inte ingår i Försvarsmaktens insatsorganisation. Försvarsmakten menade dock i sitt remissvar att även annan icke insatsorganiserad verksamhet inom FMLOG räknas som insatsnära och därför borde vara kvar inom Försvarsmakten. Regeringen beaktade detta i sin proposition. Riksdagen beslutade därför om en mer begränsad verksamhetsöverföring. 1.2 Statskontorets uppdrag Uppdraget innebär att Statskontoret ska följa och utvärdera myndigheternas omställningsarbete, bedöma hur arbetet fortlöper och återrapportera detta till regeringen. 4 Vi ska också stötta myndigheterna genom att lämna rekommendationer till dem. Uppdraget omfattar fem delar. Vi ska: 1. kartlägga, följa upp och analysera genomförda rationaliseringar och effektiviseringar i verksamheterna 2. föreslå hur metoder kan utvecklas som kan stödja uppföljningen av rationaliseringar och effektiviseringar, inklusive hur kostnadsminskningar kommer förbandsverksamheten och insatsorganisationen till del 3. ge rekommendationer som kan bidra till minskade kostnader och ett effektivare genomförande 4. lyfta goda exempel hos verksamheterna och den övriga statsförvaltningen som kan bidra till lärande och effektivare genomförande 5. inom ramen för detta uppdrag föreslå nya områden för rationaliseringar och effektiviseringar. 4 Enligt uppdraget ska vi dessutom till Försvarsdepartementet muntligt redovisa våra analyser och bedömningar med utgångspunkt i myndigheternas gemensamma kvartalsrapporter om försvarslogistikreformen. Detta ska ske senast en månad efter myndigheternas redovisning. 14

15 1.3 Inriktningen på arbetet med slutrapporten I de tidigare två delrapporterna har vi framför allt koncentrerat oss på att följa hur myndigheterna har planerat, genomfört och följt upp de besparingar som de gemensamt har ålagts av regeringen att genomföra. Vi har även följt myndigheternas gemensamma arbete med att ta fram en ny beställar-utförarmodell som ska utgöra grunden i all försvarslogistik. I denna slutrapport beskriver och analyserar vi hur reformen och myndigheternas omställningsarbete fortskrider Perspektiv och frågor i vår analys Myndigheternas pågående omställningsarbete är både komplext och svårt att överblicka. För att precisera uppdragets frågeställningar har vi därför på en övergripande nivå försökt uppmärksamma vilka hinder och möjligheter det finns för: att effektivisera genomförandet av den nya beställar-utförarmodellen för försvarslogistik att redovisa och följa upp arbetet med effektiviseringar att säkerställa att de minskade kostnaderna i logistikverksamheten kommer förbandsverksamheten till del. För respektive myndighet har vi bland annat analyserat om arbetet med att effektivisera verksamheten styrs på ett tydligt och konsekvent sätt. Det handlar bland annat om i vilken mån styrningen är inriktad på både kostnadseffektivitet 5 och god ekonomiadministrativ kontroll. Vi har också analyserat om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna är tydlig och om samordningen mellan dem är tillräcklig för att besparingsmålet ska kunna nås. Punkt 2 i regeringens uppdrag till Statskontoret handlar delvis om hur kostnadsminskningar kommer förbandsverksamheten och insatsorganisationen till del. Detta belyser vi genom att redovisa hur Försvarsmaktens arbete fortgår med att införa en nyttohemtagningsmodell, det vill säga en modell för uppföljning. Därmed söker vi även svara på om syftet med reformen av försvarslogistiken infrias, det vill säga om den leder till mer förbandsverksamhet. Punkterna 4 och 5 i uppdraget, som båda avser myndigheternas framtida arbete, behandlar vi genom att lyfta fram ett exempel och genom att lämna rekommendationer som bidrar till möjliga framtida effektiviseringar. 5 Kostnadseffektivitet är ett mått på hur ekonomiska resurser eller input (kapital, sakkunskap, tid med mera) omvandlas till resultat. I militär verksamhet måste ofta särskild hänsyn tas till operativ handlingsfrihet. 15

16 I arbetet med slutrapporten har vi även behandlat vissa frågor som återstår efter våra tidigare delrapporter och följt upp om myndigheterna har beaktat de rekommendationer vi lämnade där. Innehållet i delrapporterna beskriver vi närmare i avsnitt Ändrade förutsättningar som påverkar vår analys Vår ambition har givetvis varit att besvara de frågor som regeringen ställde i uppdraget till Statskontoret i december Inledningsvis vill vi dock framhålla att förutsättningarna för försvarslogistiken har förändrats i vissa avseenden, vilket påverkar vår analys. Dessa förändringar berör framför allt följande omständigheter: Myndigheternas arbete med att föra över berörda verksamheter och att införa nya arbetssätt har försenats. Förseningen gäller även myndigheternas arbete med att uppnå regeringens krav på besparingar. Det innebär att reformen genomförs först 2015, i stället för 2013 som var den ursprungliga tanken. Myndigheterna bedömer att reformen ska vara fullt genomförd först De senaste årens utveckling i omvärlden har förändrat förutsättningarna för försvarets verksamhet. Regeringen ställer i dag högre krav på beredskap och tillgänglighet än tidigare. Detta påverkar såväl försvarets uppbyggnad som den logistik som ska stödja Försvarsmaktens arbete. En konsekvens av utvecklingen i omvärlden är exempelvis att mer logistikverksamhet har kommit att betraktas som insatsnära. 6 Försvarsmakten anser sig behöva bedriva en mer omfattande logistikverksamhet än vad åtminstone Försvarsstrukturutredningen såg framför sig. Vi menar att det är nödvändigt att beakta förändringen av omvärldsläget och dess konsekvenser för behovet av svensk försvarsförmåga och för försvarslogistiken när vi analyserar hur reformen av försvarslogistiken har utfallit. Likaså måste det försenade genomförandet av reformen beaktas i vår analys. Fördröjningen innebär bland annat att vi har begränsade möjligheter att uttala oss om reformens effekter. 1.4 Statskontorets tidigare rapporter I det följande sammanfattar vi de viktigaste slutsatserna från vår delrapport 2 i april Flera av de risker vi noterade då har vi fortsatt att följa i arbetet med slutrapporten Svårigheter att nå regeringens sparkrav Myndigheterna hade i april 2014 inte nått målet för besparingen på 760 miljoner kronor. Deras prognos var då att kostnaderna skulle kunna sänkas med 6 Regeringsbeslut 12, Fö2014/1179/MFI, s. 3,

17 cirka 640 miljoner kronor. Denna besparing skulle dock falla ut först från och med slutet av 2016, det vill säga nästan två år senare än vad regeringen hade beslutat. Skälet till förseningen var främst att myndigheterna inte hade lyckats minska kostnaderna inom effektiviseringsområdet inköp av varor och tjänster med 300 miljoner kronor från och med Myndigheterna hade nära nog halverat sina mål på detta område Oenighet om vad som ingick i verksamhetsöverföringen I april 2014 hade myndigheterna ännu inte kommit överens i flera viktiga frågor, bland annat vilka anläggningstillgångar som skulle tillhöra de verksamheter som hade förts över till FMV. I sin analys inför verksamhetsövergången hade myndigheternas heller inte klargjort hur effektiviseringarna skulle genomföras och följas upp. Dessa svårigheter innebar att myndigheterna vid tiden för vår delrapport 2 befann sig i en utdragen förhandlingssituation som hindrade ett framåtriktat arbete för att nå regeringens sparkrav Flera problem med den nya beställar-utförarmodellen I delrapport 2 pekade vi på flera risker med den nya beställar-utförarmodellen som myndigheterna behövde beakta. Bland annat menade vi att myndigheterna behövde klargöra målen för den nya modellen och konkretisera vilka resultat man vill uppnå. Det saknades därtill nyckeltal för uppföljning. Vi påtalade också att de tre så kallade beställningsmönster som den nya modellen består av inte följer anslagsstrukturen. Vi framhöll att detta medför vissa komplikationer, till exempel att den finansiella styrningen inte följer styrningen av verksamheten i sak Ett gemensamt långsiktigt systemstöd saknas I delrapport 2 konstaterade vi även att det fanns problem med myndigheternas respektive lösningar för systemstöd i den nya beställar-utförarmodellen. FMV:s dåvarande systemstöd var eftersatt. Myndigheterna hade heller inte tagit fram någon långsiktig lösning för hur de ska använda systemstöden inom försvarslogistiken. Försvarsmakten behövde därtill anpassa sitt systemstöd Prio till den nya modellen Svårt att spåra kostnadsminskningarna Statskontorets sammantagna bedömning i delrapport 2 var att myndigheterna brister i sin samordning och redovisning av arbetet med att effektivisera. Försvarsmakten hade inte en uppföljningsmodell på plats när besparingsarbetet 7 Under arbetet med slutrapporten har vi noterat att myndigheterna i slutet av 2014 genomförde en andra överföring av anläggningstillgångar. Myndigheterna är dock inte helt överens om dessa och avser att reda ut detta under första halvåret 2015 (Kvartalsrapport 4 för 2014, FM :1, , bilaga 1 s. 6). 17

18 inleddes. Det medförde osäkerhet om huruvida besparingarna i försvarslogistikreformen leder till bestående kostnadsminskningar som kan användas i förbandsverksamheten. 1.5 Uppdragets genomförande Statskontorets iakttagelser om och analys av reformens genomförande bygger på en omfattande dokumentation, intervjuer, studiebesök och fallstudier Dokument och intervjuer Statskontoret har studerat och analyserat en stor mängd dokument om de berörda verksamheterna och om det pågående förändringsarbetet. I analysen har vi bland annat utgått ifrån de kvartalsredovisningar om hur reformen genomförs som myndigheterna hittills har lämnat till Försvarsdepartementet. Vi har också använt årsredovisningar och annan formell dokumentation från myndigheternas planering och uppföljning. Därutöver har vi tagit del av arbetsmaterial som löpande produceras i myndigheternas gemensamma omställningsarbete. Arbetsmaterialet är totalt sett mycket omfattande. I arbetet med denna slutrapport har vi intervjuat ett trettiotal representanter för de båda myndigheterna. Vi har intervjuat personer i myndigheternas gemensamma projektorganisation för omställningsarbetet och för införandet av den nya modellen, för systemstöd, ekonomiflöden med mera. Vidare har vi intervjuat personer vid myndigheternas ekonomifunktioner, både centralt inom respektive myndighet och inom berörda enheter. Vi har också intervjuat personer som arbetar i myndigheternas inköpsfunktioner Studiebesök och fallstudier I utredningen har vi gjort några studiebesök och fallstudier inom områden där verksamhet har förts över från Försvarsmakten till FMV. Vårt syfte med detta har varit att komma närmare den dagliga verksamheten och att se hur den påverkas av omställningsarbetet och myndigheternas centrala processer för planering och uppföljning. Vi har därför fördjupat oss i några enheter inom myndigheterna. I arbetet med den andra delrapporten gjorde vi några studiebesök för att se hur försvarslogistikens försörjningskedja fungerar ur både ett lokalt och ett centralt perspektiv. Bland annat besökte vi Försvarsmaktens försörjningsenhet i Ronneby och i Karlskrona och FMV:s markverkstad i Revingehed. Inför slutrapporten har vi i Luleå besökt FMV:s flygverkstad och Försvarsmaktens flygbasbataljon vid F21. Vi har även besökt materielsystemkontoret för flyg, vars verksamhet delvis gick över från Försvarsmakten till FMV vid årsskiftet 2014/15. Denna verksamhetsöverföring är tänkt att vara den sista. 18

19 Genom besöken ville vi se om myndigheterna dels har dragit lärdom av tidigare verksamhetsövergångar, dels förverkligar den ambition om renodling och rationalisering som den nya beställar-utförarmodellen syftar till Kvalitetssäkring Uppdraget har genomförts av Katarina Johansson (projektledare), Samuel Good och Svante Eriksson. En intern referensgrupp har varit knuten till projektet. Statskontoret har i kvalitetssäkringen även anlitat experter. Dessa är Birgitta Böhlin (före detta generaldirektör vid FMV), Åke Jansson (före detta chef för FMLOG) och Ingemar Wahlberg (före detta kanslichef i riksdagens försvarsutskott). Vidare har Statskontoret haft stöd av Ekonomistyrningsverket (ESV) i frågor som rör ekonomiska flöden mellan myndigheterna. Försvarsmakten, FMV och Försvarsdepartementet har faktagranskat ett utkast till denna rapport. 1.6 Disposition Den fortsatta framställningen har disponerats på följande sätt. I kapitel 2 beskriver vi översiktligt de berörda myndigheternas verksamheter samt försvarslogistikens innehåll och reformens huvuddrag. I kapitel 3 redogör vi mer ingående för ansvarsfördelningen och relationerna mellan Försvarsmakten och FMV. Vi tar upp rollfördelningen i försvarslogistiken, hur samverkan mellan myndigheterna är utformad, de finansiella flödena mellan myndigheterna och FMV:s prissättningsmodell. I kapitel 4 redogör vi för Försvarsmaktens och FMV:s arbete med att utveckla och införa beställar-utförarmodellen på försvarslogistikområdet. Det handlar bland annat om vilka aktiviteter som har genomförts och när. I kapitel 5 behandlar vi närmare vissa sakfrågor som ännu inte har klarats ut. Vi tar upp val av it-stöd, beställningar av vidmakthållande (hur materielen ska användas och underhållas) samt hur försvarslogistiken ska utformas samtidigt som kraven på tillgänglighet och beredskap har ökat. I kapitel 6 analyserar vi de rationaliseringar och effektiviseringar som myndigheterna har genomfört i sina verksamheter. I kapitel 7 beskriver vi hur kostnadsminskningar kommer förbandsverksamheten och insatsorganisationen till del. I kapitel 8 gör vi en sammanfattande analys av myndigheternas effektiviseringsarbete, inklusive införandet av den nya beställar-utförarmodellen. Här lämnar vi också ett antal rekommendationer. 19

20 20

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88)

Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-12-16 Fö2016/01624/MFU Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) Statskontorets sammanfattande bedömning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015

Kommittédirektiv. Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten. Dir. 2015:71. Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Kommittédirektiv Översyn av materiel- och logistikförsörjningen till Försvarsmakten Dir. 2015:71 Beslut vid regeringssammanträde den 25 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska se över materiel-

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2013:14 Reformeringen av försvarslogistiken Delrapport 1 MISSIV DATUM DIARIENR 2013-08-14 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen

Försvarsmaktens redovisning med anledning av regeringens beslut avseende Försvarsstrukturutredningen 2012-03-01 23 250:52238 Sida 1 (5) Försvarsdepartementet och sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

Läs mer

Reformeringen av försvarslogistiken

Reformeringen av försvarslogistiken 2014:15 Reformeringen av försvarslogistiken Delrapport 2 MISSIV DATUM DIARIENR 2014-04-10 2013/2-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-20 Fö2011/613/MFU (delvis) Regeringen Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013

Kommittédirektiv. Investeringsplanering för försvarsmateriel. Dir. 2013:52. Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Kommittédirektiv Investeringsplanering för försvarsmateriel Dir. 2013:52 Beslut vid regeringssammanträde den 16 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en ändrad process för hur regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna

Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Fördjupningsseminarium till Försvarsföretagsdagarna Stockholm 2015 1 2015-02-06 Varför fördjupningsseminarium? - 2013 FFD inkl. Arenadialoger 2014- FFD + Fördjupningsseminarium 2 2015-02-06 Agenda Agenda

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:86

Regeringens proposition 2011/12:86 Regeringens proposition 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik Prop. 2011/12:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd

Läs mer

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009

Kommittédirektiv. Personalförsörjning för det reformerade försvaret. Dir. 2009:58. Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Kommittédirektiv Personalförsörjning för det reformerade försvaret Dir. 2009:58 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över och föreslå

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter Regeringsbeslut IV:5 2013-05-02 S2013/3452/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm Uppdrag att stödja det fortsatta utvecklingsarbetet med Statens servicecenter

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103

Kommittédirektiv. Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater. Dir. 2011:103 Kommittédirektiv Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater Dir. 2011:103 Beslut vid regeringssammanträde den 8 december 2011 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag till hur kostnaderna för officersutbildning kan reduceras

Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag till hur kostnaderna för officersutbildning kan reduceras Regeringsbeslut 10 Försvarsdepartementet 2009 10 29 Fö2008/3334/MIL (delvis) Fö2009/2163/MIL Försvarshögskolan Box 27805 115 93 STOCKHOLM Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag

Läs mer

Försvarslogistikförsörjning i förändring

Försvarslogistikförsörjning i förändring Försvarslogistikförsörjning i förändring 2014-12-11 Konteramiral Thomas Engevall, Försvarslogistikchef Generalmajor Johan Svensson, Chef System- och Produktionsledningen Operativ effekt hemma WWW.FORSVARSMAKTEN.SE

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-03-13 S2015/1547/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (13) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2005-2008. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 57 Regeringsbeslut 8, Regleringsbrev för 2005, 2004-12-22,

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014

Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringsbeslut 3 2010-01-14 Fö2009/1354 /MIL (Slutligt) Försvarsdepartementet Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 Regeringens beslut Regeringen beslutar att

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens helikopterresurser. Dir. 2008:118. Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens helikopterresurser. Dir. 2008:118. Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008 Kommittédirektiv Försvarsmaktens helikopterresurser Dir. 2008:118 Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda hur förmågan att understödja

Läs mer

Försvaret en utmaning för staten

Försvaret en utmaning för staten riksrevisionen granskar: försvarets förmåga Försvaret en utmaning för staten Granskningar inom försvarsområdet 2010 2014 rir 2014:8 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Reformen av Försvarets logistik

Reformen av Försvarets logistik RiR 2006:29 Reformen av Försvarets logistik Blev det billigare och effektivare? ISBN 91 7086 097 1 RiR 2006:29 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Försvarsdepartementet Datum 2006-12-12

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter

Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering. För synpunkter Utkast på utgångspunkter, avgränsningar och kriterier för prioritering För synpunkter Uppdrag och process för fastställande av utgångspunkter Syfte med expertgruppen Syftet med expertgruppen är att statliga

Läs mer

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning.

FOI rekommenderar inte outsourcad IT-drift och förvaltning. Vid korrespondens åberopa FOI beteckning Socialdepartementet Enheten för statlig förvaltning 103 33 Stockholm Er referens Karin Edin Vår handläggare Jessica Norlin Remissvar gällande betänkandet ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Elsäkerhetsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Elsäkerhetsverket Regeringsbeslut II:4 2016-12-20 M2016/02975/S Miljö- och energidepartementet Elsäkerhetsverket Box4 68121 Kristinehamn Regleringsbrev för budgetåret avseende Elsäkerhetsverket Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Regeringsbeslut 8 Försvarsdepartementet 2016-12-14 Fö2016/00096/ESL (delvis) Fö2016/00305/MFU Fö2016/01379/MFU m.fl. Se bilaga 1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Karolinen 65180 Karlstad Regleringsbrev

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Personalavvecklingsutgifter under överskådlig framtid

Personalavvecklingsutgifter under överskådlig framtid Sida 1 (5) Personalavvecklingsutgifter under överskådlig framtid Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 7, 2007-12-19, Fö2006/702/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarsmakten, Särskild

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning. a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Sida 1 (7) Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007 Särskild redovisning nr 7 a+b Resursbehov för internationellt materielsamarbete och exportstöd Innehållsförteckning 1. Försvarsmaktens budgetunderlag

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91)

Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2016-02-23 N2015/08335/ITP Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Digitaliseringens transformerande kraft vägval för framtiden (SOU 2015:91) Statskontoret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2002:1097 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut 1 Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut Ers Kungliga Höghet, ärade konferensdeltagare, mina damer och herrar! Jag vill

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69)

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-31 A2012/3434/IU Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU

Läs mer

Försvarsföretagsdagarna, Fördjupningsseminarium Marin Så gör FMV affärer

Försvarsföretagsdagarna, Fördjupningsseminarium Marin Så gör FMV affärer Försvarsföretagsdagarna, Fördjupningsseminarium Marin 2017-02-02 Så gör FMV affärer Christina Buhlin Affärsrådgivare Marknad & Inköp, Affärsstrategi och metodstöd Affärs och inköpsprocessens olika faser

Läs mer

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Förvaltningsyttrande Sida 1 (6) 2017-06-19 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2017-08-22 Välfärdsutredningens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Revisionsrapport. Försvarsmaktens delårsrapport 2011. Kvalitetssäkring och analys. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2011-09-28 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Försvarsmaktens delårsrapport 2011. Kvalitetssäkring och analys. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2011-09-28 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2011-09-28 32-2011-0599 Försvarsmaktens delårsrapport 2011 Riksrevisionen har översiktligt granskat Försvarsmaktens delårsrapport, daterad 2011-08-12,

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer

Rapport. Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren

Rapport. Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren Rapport Plan för anslutning av myndigheter till Statens servicecenters lönerelaterade bastjänster under åren 2019-2020 Rapporttyp Datum: 2017-03-13 Diarienummer: 10141-2017/1211 Rapportnummer: R:005 ISBN:

Läs mer

FMV:s yttrande över Ekonomistyrningsverkets rapport Fungerande styrning av försvarets materiel- och logistikförsörjning (ESV 2014:39)

FMV:s yttrande över Ekonomistyrningsverkets rapport Fungerande styrning av försvarets materiel- och logistikförsörjning (ESV 2014:39) 1(9) Beslutande Generaldirektör Lena Erixon Föredragande Marie Gustafsson Ledningsstaben FMV:s yttrande över Ekonomistyrningsverkets rapport Fungerande styrning av försvarets materiel- och logistikförsörjning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38)

Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) 1 (5) YTTRANDE 2011-05-25 Dnr SU 10-0096-11 Handläggare: Svante Fjelkner Controller Planeringsenheten Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Ett myndighetsgemensamt

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

Försvarets logistik. Försvarsutskottets betänkande 2011/12:FöU9. Sammanfattning

Försvarets logistik. Försvarsutskottets betänkande 2011/12:FöU9. Sammanfattning Försvarsutskottets betänkande 2011/12:FöU9 Försvarets logistik Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik och en följdmotion till

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017

Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet 2017 Regeringen Regeringsbeslut 60 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Riktlinjer för statens bidrag till Stiftelsen Svenska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser

Ansvaret för ekonomin i varje enskild myndighet har också medfört olika typer av internfakturering inom Polisen då exempelvis resurser Projektdirektiv 2013-08-22 Ju 2012:16/2013/13 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektdirektiv EK-2, Finansiell styrning Den nya Polismyndigheten ska inleda sitt arbete den 1 januari

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013

Kommittédirektiv. Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur. Dir. 2013:15. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Kommittédirektiv Inrättande av en ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Dir. 2013:15 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och genomföra

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer