Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen Dnr: Af-2013/ Er ref.: S2013/1826/RU Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03"

Transkript

1 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/ Er ref.: S2013/1826/RU Datum: Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen Martin Kruse Upphandlingsutredningen

2 Sida: 2 av 12 Sammanfattning Arbetsförmedlingen har tagit del av Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 och ser genomgående positivt på utredningens förslag. Utredningen har tagit ett helhetsgrepp på den offentliga upphandlingens viktiga frågor och lämnat ett femtiotal förslag med mål att uppnå Den goda affären. Arbetsförmedlingen vill särskilt peka på utredningens resonemang kring direktupphandlingsgränser och direktupphandling vid överprövning som är angelägna frågor för Arbetsförmedlingens verksamhet. Arbetsförmedlingen välkomnar också eventuella framtida möjligheter till LOU-upphandlingar som tillåter valfrihet för brukare. Den goda affären för hållbar utveckling är en stor ansats som omspänner en stor del av vår gemensamma budget och därför uppskattar Arbetsförmedlingen den uppmärksamhet som utredningen ger de strategiska frågorna. Arbetsförmedlingen saknar i utredningen en diskussion kring kommuner och kommunala bolags möjligheter att lämna anbud på andra offentliga organisationernas upphandlingar och föreslår att denna fråga utreds. Nationell handlingsplan för medveten upphandlingsstrategi Arbetsförmedlingen delar utredningens uppfattning att en medveten strategi för upphandling är ett kraftfullt verktyg för att uppnå målet den goda affären d v s upphandling som uppfyller kvalitetskravet till lägsta möjliga kostnad. Arbetsförmedlingen konstaterar liksom utredningen att offentlig upphandling är en till volymen stor del av den nationella ekonomin. Den utgör upp till 20 % av BNP och är därmed en potential att använda för att påverka marknaden. Offentlig upphandling kan vara ett strategiskt och målinriktat samhällspolitiskt styrmedel samt ett verksamhetspolitiskt verktyg inom en organisation. Vi ser positivt på utredningens förslag på en nationell handlingsplan som syftar till att understödja de upphandlande myndigheternas och enheternas strävanden i att åstadkomma goda affärer. Arbetsförmedlingen är en aktör med stor upphandlingsvolym och ett brett spektrum av efterfrågade varor och tjänster. Därmed kan vi spela en väsentlig roll på leverantörsmarknaden och för utveckling av produkter och tjänster inom olika branscher. Som offentlig myndighet förväntas vi också vara aktsamma om skattemedel samtidigt som vi ska bestå med den service man som medborgare har rätt att tillgå. Arbetsförmedlingen välkomnar utredningens resonemang kring nationell styrning och strategi inom miljö, särskilt av det skälet att miljö och hållbar utveckling är områden med stor kunskapsmassa och snabb teknikutveckling. Nya landvinningar sker kontinuerligt och kompetensen inom området är en färskvara. En nationell samordning och ett tillgängligt upphandlingsstöd är en nödvändighet för att offentlig upphandling ska vara framme och helst en aktör som bryter ny mark.

3 Sida: 3 av 12 Arbetsförmedlingen är positiv till utredningens ambitioner att bringa reda i hinder och möjligheter till ansvarsfull upphandling med tydliga mål utöver de att tillfredsställa behovet av varor och tjänster till lägsta pris; att använda upphandling som en metod att göra skillnad. Arbetsförmedlingen som statlig myndighet har en standard att alltid ställa sociala och miljömässiga krav i sina upphandlingar. Utmaningen ligger i det faktum att kraven är just standard, de är habila och avvägda mot de fem rättsliga principer som gäller för upphandling inom EU. Framför oss ligger möjligheten att spetsa kraven för att påverka marknaden och för att bli ännu mer kostnadseffektiva. Arbetsförmedlingen är en stor aktör på marknaden men som enskild aktör blir ändå effekterna marginella när vi ser utmaningarna i perspektiv av miljöhänsyn och hållbar utveckling. Detta sagt utan att förringa det medvetna arbete myndigheten redan gör. Arbetsförmedlingen instämmer i utredningens uttalade förväntan på en förstäkt styrning i den nationella handlingsplanen med en tydlig riktning för all statlig verksamhet. Ett samordnat gemensamt upphandlingsstöd Arbetsförmedlingen stödjer utredningen förslag om ett samordnat upphandlingsstöd. Upphandlingsstödet kan bli en viktig resurs som gör det möjligt för myndigheter att samordna behov av informations- och utbildningsinsatser, lyfta fram best practise-case samt göra ledande forskning på området mer tillgänglig. Upphandlingsstödets funktion för strategisk upphandling måste vara tydlig och bör ha ett tydligt fokus på metodutveckling och affärsmässighet. Det finns annars risk att en alltför generell informations- och kunskapsbas inom detta område inte leder till önskade effekter hos den enskilda myndigheten. Det framtida upphandlingsstödet måste arbeta för att säkerställa att den kunskap man har till uppgift att utveckla och förmedla kan tillämpas kostnadseffektivt och innovativt relativt den upphandlande myndighetens egna mål och vision. Arbetsförmedlingen menar att ageranden och beslut för socialt ansvarsfull och miljöanpassad upphandling förutsätter en grundläggande strategi. Det är målsättningar som kräver långsiktighet och konsekvens. Vårt önskemål är därför ett upphandlingsstöd som utöver att erbjuda manualer och stöd i enskildheter också utmanar och motiverar sina nyttjare att lyfta blicken. Utredningen beskriver på flera ställen vikten av och efterfrågan på upphandlingsstöd och här vill Arbetsförmedlingen peka på behovet av stöd när det gäller strategisk planering. Strategisk upphandlingsplanering är och bör vara en integrerad del av verksamhetsplaneringen och hör inte självklart hemma inom upphandlingsstöd men bör belysas som en central fråga. Varje moment i upphandlingsprocessen som t ex utformning av förfrågningsunderlag eller utvärdering återfaller på strategiska beslut i botten. Arbetsförmedlingen efterlyser ett upphandlingsstöd som ännu mer kopplar upphandlingsprocessen till en övergripande upphandlingsstrategi. I det här sammanhanget lämnar Arbetsförmedlingen inga synpunkter på hur upphandlingsstödet ska organiseras, som ny myndighet eller fortsättningsvis ha olika

4 Sida: 4 av 12 funktioner placerade inom olika myndigheter/organisationer. I den frågan hänvisar vi till vårt remissvar Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32). Ökade resurser - forskning och kompetenshöjning offentlig upphandling Arbetsförmedlingen tillstyrker utredningens förslag. Vi ser, vilket utredningen uppmärksammar, ett ökat behov av forskning för att utveckla metoder för offentlig strategisk upphandling. Områdena socialt ansvarsfull och miljöanpassad upphandling är i snabb utveckling. Utredningen har beskrivit dilemmat att beräkna nyttan av socialt och miljömässigt ansvarsfull upphandling sett i ett kostnadsperspektiv; när överstiger kostnaderna nyttan av planerade insatser. Detta är ett forsknings- och utvecklingsområde som förhoppningsvis kan bidra till stöd för strategiska beslut inom upphandling. Att tillvarata resultat från forskning och göra den tillgänglig för praktisk användning i offentliga verksamheter blir en viktig uppgift för det i utredningen förslagna gemensamma upphandlingsstödet. Ökat fokus på kvalitet i upphandlingar Arbetsförmedlingen står bakom utredningen som visar vikten av att ställa genomtänkta och obligatoriska och uppföljningsbara kvalitetskrav i förfrågningsunderlaget. Utredningen poängterar vikten av att dessa krav bör vara utformade så att leverantörens kompetens och kreativitet kan komma fram på ett positivt sätt. Arbetsförmedlingen håller med utredningen om att de ekonomiska drivkrafterna är viktiga. Oavsett vilka drivkrafter som ska råda har alla leverantörer ett ansvar att leva upp till de krav som ställs. Arbetsförmedlingen är av samma uppfattning som utredningen om att ställda krav kontinuerligt ska följas upp men ser samtidigt att uppföljningsarbetet kräver avsevärda resurser för att bli verkningsfullt. Arbetsförmedlingen hade önskat att utredningen tydligare pekat på behovet av att skapa resursmässiga förutsättningar för myndigheterna att upprätthålla en adekvat uppföljningsverksamhet. Arbetsförmedlingen ser positivt på en premiering för de leverantörer som bidrar med en ökad kvalitet än det som efterfrågats. Viktigt här också att premieringen är transparant och uppföljningsbar. Inköpssamverkan Arbetsförmedlingen ser positivt på inköpssamverkan. Inköps- och upphandlingskompetensen i myndigheterna behöver, som utredningen påpekar, förstärkas. Genom inköpssamverkan kan myndigheterna, särskilt de mindre myndigheterna, dra nytta av den kompetens och förhandlingsstyrka det innebär att vara en större aktör.

5 Sida: 5 av 12 Inköpssamverkan bidrar också till att skapa enhetlighet gentemot marknaden. Ett exempel är den kompetensmatris som används vid upphandling av konsulter i olika former (IT, management) där nivåer och krav är beskrivna. Arbetsförmedlingen har medverkat i framtagande av denna. Genom att matrisen med dess nivåer har blivit allmänt accepterad underlättas många av myndigheternas konsultupphandlingar. Uppföljning av kontrakt Utredningen pekar på ett antal uppföljningsaktiviteter. T.ex. att under kontraktstiden dokumentera uppdagade brister i genomförandet av kontraktet liksom att bristerna påtalas direkt till leverantören. Arbetsförmedlingen instämmer i utredningens synpunkter. Vi anser att uppföljning och utvärdering behöver få en central roll i hela upphandlingsprocessen. Det är väsentligt att uppföljningen är framåtsyftande och att de insatser som görs för uppföljning och utvärdering kan användas för framtida utveckling av förfrågningsunderlag och kravspecifikation osv. Beloppsgränser för direktupphandling Arbetsförmedlingen konstaterar att utredningens förslag ligger bättre i linje med myndighetens behov av att kunna direktupphandla varor och tjänster utan att behöva genomföra fullskalig upphandling. Samtidigt kan Arbetsförmedlingen konstatera att det finns ett betydande utrymme, jämfört det förslag till upphandlingsdirektiv inom EU som nu ligger, att höja direktupphandlingsgränserna ytterligare. Arbetsförmedlingen är en mycket stor myndighet med verksamhet i hela landet, vars uppgifter bland annat består i att tillhandahålla upphandlade tjänster som skall underlätta inträde eller återgång i arbetslivet för mycket diversifierade målgrupper. Myndigheten har även ett uppdrag att underlätta för små och medelstora företag att delta i de upphandlingar som genomförs. Arbetsföremedlingen upphandlar i dag ett brett spektrum av tjänster. Såväl större upphandlingar avsedda för många tusen personer som små direktupphandlingar av en specifik tjänst anpassad för en enda person förekommer. Dagens beloppsgränser för direktupphandling innebär att det ibland är omöjligt att snabbt kunna tillhandahålla specialiserade tjänster och insatser för enskilda personer inom rimlig tid. Det försenar möjligheten för dessa personer att komma i egen försörjning genom arbete eller eget företagande på ett högst påtagligt sätt. Arbetsförmedlingens uppdrag förutsätter oftast individualiserade insatser för att bli effektiva. Därför är direktupphandling ett kraftfullt verktyg i vår verksamhet. Definition av begreppet samma slag Beloppsgränserna hänger nära samman med hur man skall definiera begreppet samma slag som nu återfinns i 15 kap 3 3 st LOU. Utredningen tar inte ställning i frågan om hur begreppet skall tolkas utan konstaterar att Kammarkollegiet menar att en rimlig tolkning

6 Sida: 6 av 12 innefattar att sådant som typiskt sett tillhandahålls av samma leverantör bör omfattas av begreppet samma slag. Arbetsförmedlingen anser att det är ett alltför förenklat synsätt som begränsar myndighetens möjligheter ännu mer än själva beloppsgränsen. Vi upphandlar i dag arbetsmarknadsutbildning från ett stort antal fristående utbildningsföretag. Det rör sig om ett mycket brett spektrum av utbildningar inom i stort sett alla yrkesområden. Med den ovanstående definitionen av samma slag skulle myndigheten vara förhindrad att direktupphandla någon som helst arbetsmarknadsutbildning eftersom de flesta aktuella leverantörer tillhandahåller just arbetsmarknadsutbildningar och andra tjänster riktade till arbetssökande, låt vara inom helt olika yrkesområden. Arbetsförmedlingen kan således inte heller vända sig till ett urval leverantörer och i en offertförfrågan beskriva behovet för en enskild eller en mindre grupp som har behov av särskild anpassning exempelvis på grund av funktionshinder som med för nedsatt arbetsförmåga, behov av särskilt språkstöd eller likande eftersom dessa leverantörer med största sannolikhet redan levererar andra liknande tjänster. Arbetsförmedlingen anser alltså att en definition av begreppet samma slag inte kan utgå från leverantörernas befintliga utbud av varor eller tjänster och den relation de redan har till den upphandlande myndigheten utan i stället måste utgå från upphandlingsföremålets tekniska specifikationer. Arbetsförmedlingen utgår i dag från de så kallade SSYKkoderna för att avgöra om en arbetsmarknadsutbildning kan anses utgöra samma slag när en direktupphandling av arbetsmarknadsutbildning sker. Utifrån den definitionen kan man konstatera att en höjning av beloppen för tillåten direktupphandling gynnar möjligheten att snabbt få insatser och tjänster för enskilda på plats. Utredningen föreslår att gränsen skall gå vid kr per räkenskapsår för samma slag. Arbetsförmedlingen har ingen anledning att ifrågasätta att det ur ett ekonomiskt perspektiv troligen är ett rimligt belopp för att uppnå ekonomiska vinster med större upphandlingar, men kan samtidigt även konstatera att den typ av tjänster som det för myndighetens del är fråga om att direktupphandla i första hand syftar till att få ut människor som står långt från arbetsmarknaden i egen försörjning så snabbt som möjligt, vilket bör anses utgöra en samhällsvinst i sig. Det förslagna EU-rättsliga upphandlingsdirektivet anger en gräns om högst för att kunna tillämpa en lättare regim för upphandling. Med lättare regim avses nationella regler. Utrymmet för direktupphandling enligt direktivet för den typ av tjänster som Arbetsförmedlingen upphandlar är således betydligt högre än utredningens föreslagna kr. Arbetsförmedlingen menar att en kommande lagstiftning bör anpassas bättre efter direktivet. Särskilt i ljuset av behovet av att snabbt kunna få insatser på plats för de målgrupper myndigheten ansvarar för, anser Arbetsförmedlingen att de affärsmässiga samhällsvinsterna med fullskalig upphandling inte bör vara ensamt avgörande. Direktivförslaget konstaterar att det i de flesta fall inte föreligger ett gränsöverskridande intresse i upphandlingar av sociala tjänster under det föreslagna beloppet

7 Sida: 7 av 12 Dialog och förhandling med leverantörer Arbetsförmedlingen delar utredningens uppfattning att ökade möjligheter till dialog och förhandling stärker möjligheten till goda affärer. Det är uppenbart att de resurser som satsas i en upphandlings inledning reducerar kostnaderna för genomförandet av kontrakten. Inte minst gäller det i fråga om de sociala och miljömässiga hänsyn som bör tas vid upphandling. Arbetsförmedlingen har redan i dag ett uppdrag att underlätta för små och medelstora företag att delta i de upphandlingar myndigheten genomför. Ofta äger leverantören den främsta kunskapen om den vara eller tjänst som efterfrågas. Genom att öka förekomsten av dialog och förhandling skulle troligen graden av konsensus mellan myndigheten och leverantörerna kring vad som förväntas av leveransen öka. Man kan då förvänta sig ett minskat antal reklamationer och klagomål. Arbetsförmedlingen delar uppfattningen om att ett utökat och adekvat upphandlingsstöd krävs för att dialog och förhandling skall fungera optimalt utan rättsförluster för vare sig parterna som genomför dialogen/förhandlingen eller för konkurrerande leverantörer. Enskildes val - grund för tilldelning Arbetsförmedlingen är av samma mening som upphandlingsutredningen om att enskild persons val är en bra tilldelningsgrund även vid upphandling enligt LOU. Nuvarande lag (2008:962) om valfrihetssystem tillgodoser brukares möjligheter att själv välja leverantör av vissa tjänster. I Arbetsförmedlingens tjänsteutbud finns för närvarande 4 valfrihetssystem, varav ett, Etableringslotsar är beslutat av regeringen, medan övriga tillkommit genom Arbetsförmedlingens val av upphandlingsmetod. Fördelen med valfrihetssystem enligt denna lag är för leverantörernas del framförallt möjligheten att ansluta till eller lämna systemet beroende på lönsamhet och efterfrågan. En stor fördel är även möjligheten att förändra villkoren för de kontrakt som ingås över tid, utan att behöva bryta upp och göra om hela upphandlingen. Nackdelarna är dock att det finns en klar risk för överetablering, vilket leder till kvalitetsförluster och hård marknadsföring på bekostnad av kvalitet, samt svårigheten för brukaren att hitta rätt bland en mycket stor mängd leverantörer. Möjligheten att efter en regelrätt ramavtalsupphandling ändå ta hänsyn till brukaren preferenser vid valet av leverantör för ett specifikt avrop välkomnas därför. Mängden leverantörer kan hållas inom rimliga gränser, uppföljning och kontroll underlättas, samtidigt som brukaren får möjlighet att själv påverka vem som skall leverera varan eller tjänsten. Särskilt i fråga om varor och tjänster som kräver en hög grad av individanpassning och specialkompetens hos leverantören kan en sådan möjlighet bidra till högre upplevd kvalitet. Det är dock viktigt att information om de valbara alternativen är så korrekt och aktuell som möjligt, samt att den presenteras på ett objektivt sätt. I likhet med vad som råder för valfrihetssystem enligt LOV bör myndigheten kunna

8 Sida: 8 av 12 informera och rådgöra med brukaren, utan att fördenskull påverka denne på ett sätt som gynnar någon enskild leverantör. Arbetsförmedlingen anser att det bör finnas möjlighet för brukaren att göra omval. Möjligheten bör dock begränsas till situationer då påvisbara brister i leveransen uppstått. Upphandlande myndighet måste även kunna tillämpa viss uppsägningstid i de fall då enskilda vill byta leverantör av framförallt tjänster, men även exempelvis varor av karaktären förbrukningsartiklar. Koncentrera prövningen till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt Arbetsförmedlingen delar utredningens uppfattning i fråga om förslaget att koncentrera upphandlingsmål till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt. Behovet av en enhetlig rättspraxis rörande upphandling kan inte överskattas. Domstolarnas kunskaper i upphandlingsfrågor behöver vidareutvecklas och hållas uppdaterade i takt med att regelverken blir allt mer komplicerade och detaljerade. De nya direktivförslagen, även det som avser tjänstekoncessioner, innebär att det nationella handlingsutrymmet minskar, och att nationell lag i allt högre grad skall tolkas Eu-konformt. De stora ekonomiska värden som omsätts genom upphandling, och de behov av varor och tjänster som upphandlande myndigheter har inte minst för att tillgodose medborgarnas behov av samhällsservice, ställer dessutom höga krav på såväl teknisk som ekonomisk kompetens hos domstolarna. Arbetsförmedlingen delar uppfattningen att en koncentration av upphandlingsmål till ett fåtal domstolar skulle öka effektiviteten och korta handläggningstiderna. Samtidigt vill Arbetsförmedlingen även påpeka vissa risker. Det handlingsutrymme som upphandlande myndigheter skulle kunna ha inom ramen för lagstiftningen kan komma att begränsas av en allt striktare och mer detaljerad rättspraxis. Att endast en kammarrätt utpekas för att hantera överklaganden från underinstans skulle dessutom kunna medföra att antalet avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen minskar. I praktiken skulle det kunna innebära att överprövning av upphandling blir ett tvåinstansförfarande. Arbetsförmedlingen noterar att utredningen tagit upp frågan om domstolens information till parterna avseende bland annat beräknad tidsåtgång för att avsluta handläggningen. Arbetsförmedlingen kan konstatera att om möjlighet att direktupphandla under pågående överprövning genomförs bör domstolarna informera om beräknade handläggningstider. Regelverket kring direktupphandling i samband med överprövning Arbetsförmedlingen kan konstatera att förslaget innebär en möjlighet till direktupphandling medan överprövning pågår. Arbetsförmedlingen menar dock att för att förslaget fullt ut skall få den önskade effekten, måste möjligheten till direktupphandling även omfatta tiden fram till dess att beslutet i ett överprövningsärende har hunnit genomföras. Om den upphandlanden myndigheten föreläggs att rätta en upphandling, kommer ett nytt tilldelningsbeslut i sig kunna generera ytterligare överprövningsmål. Under den tiden kvarstår behovet av att kunna

9 Sida: 9 av 12 direktupphandla. Om en överprövning resulterar i att upphandlingen skall göras om kommer behovet att vara ännu tydligare. Förslaget behöver således utvecklas till att omfatta hela den tid som går åt inte bara för överprövningen utan även för att genomföra eventuella åtgärder i följd av lagakraftvunnen dom. För arbetssökande kan det vara förödande att myndigheten inte kan erbjuda den arbetsmarknadsutbildning de behöver och har rätt till för att en juridisk process lägger hinder i vägen. Arbetsförmedlingen ställer sig frågande till vad utredningen i förslaget avser med lagstadgade uppgifter. Begreppet utvecklas inte i texten utan förekommer endast i utredningens bedömning på sidan 366. Arbetsförmedlingen anser dock att det saknas skäl att införa en sådan begränsning. Redan det faktum att en direktupphandling av detta slag skall vara ett undantagsförfarande, endast får avse ca 6 månader och inte ha ett kontraktsvärde som överstiger de tröskelvärden som anges i EU-direktiven är en tillräcklig begränsning. Sociala krav och miljökrav vid tjänsteupphandling En stor del av Arbetsförmedlingens upphandlingsverksamhet berör upphandling av tjänster. Att ställa sociala och miljömässiga krav vid tjänsteupphandlingar är ett grannlaga hantverk. Krav och kriterier måste uppfattas som rimliga, relevanta och proportionella. Får våra uppställda villkor inte acceptans av marknaden och allmänheten så kommer ambitionen att motverka sitt syfte. Denna knäckfråga är ytterligare ett skäl att Arbetsförmedlingen stödjer utredningens förslag om samordnat, väl utarbetat upphandlingsstöd samt satsning på forskning. Det ska sägas att Arbetsförmedlingen känner igen sig i utredningens beskrivning av försiktighet vid formulering av krav och utvärderingskriterier. Vi har ofta säkerhetsavstånd till och noggrannhet i förhållande till rättsliga principer för att inte riskera överprövningar. Utredningen pekar på det outnyttjade utrymme som finns inom ramen för nuvarande lagstiftning för att spetsa sociala och miljömässiga krav. Här instämmer Arbetsförmedlingen också i utredningen uttalande om att utvärdering och uppföljning är av central betydelse och välkomnar utvecklade verktyg samordnade via upphandlingsstödet. Här vill Arbetsförmedlingen dock peka på risken att bli beroende av upphandlingsstödet. Resurser, kompetens och engagemang måste alltid finnas inom myndigheten själv. Ett kraftfullt upphandlingsstöd bör inte utarma myndigheten och reducera dess potential utan vara just ett stöd. Arbetsförmedlingen menar att det finns en risk med tankegångarna i utredningen att lägga uppföljningsaktiviter utanför myndigheten d v s på konsultbasis. Man missar den viktiga återkopplingen från utvärdering tillbaka till kravformulering som är ett av fundamenten i tanken på upphandlingen som en process. Långsiktigt finns risken att kompetensen minskar inom myndigheten.

10 Sida: 10 av 12 Socialt ansvarsfull upphandling Arbetsförmedlingen välkomnar här utredningens förslag om en kriterieverksamhet hos upphandlingsstödet för att underlätta socialt ansvarsfull upphandling. I utredningen nämns också nordiskt samarbete och en nationell databas för uppföljning. Dessa tre verktyg bedömer Arbetsförmedlingen som goda hjälpmedel för att skapa en vägledande praxis för användbara/lämpliga kriterier för socialt ansvarsfull upphandling. Det blir också en kunskapsbas och en erfarenhetsbas för fler att ta del av. Arbetsförmedlingen välkomnar också förslaget om reserverade kontrakt i LOU och LUF. Vi samarbetar redan idag med sociala företag och ser deras svårigheter att klara sig i konkurrensen med erfarna privata/stora anbudsgivare. Vi bedömer reserverade kontrakt som en förutsättning för att vi ska kunna utöka samarbetet med sociala företag då deras situation är utsatt. Det är av stor vikt att det blir tydligt vilka företag som kan komma ifråga för reserverade kontrakt. Tillväxtverket kartlägger idag vilka företag som uppfyller kriterierna för arbetsintegrerade sociala företag och det behövs förtydligande av kriterierna för att bedöma vilka företag som kan vara aktuella för reserverade kontrakt. Innovationsupphandling och transformativa lösningar Arbetsförmedlingen instämmer i utredningens beskrivning av de förutsättningar som behövs för innovativa lösningar såsom en medveten strategi och ett visst mått av mod. Vi kan se att nya innovativa modeller förutsätter en långsiktighet och ett övergripande nationell ansats. Vi välkomnar därför regeringens innovationsstrategi antagen oktober Arbetsförmedlingen vill understryka vikten av rejäla grepp för de angelägna frågorna kring klimat och miljö. Vi anser att inom områdena innovation och transformativa lösningar krävs forskning och utveckling av analysmetoder för att mäta resultatet av insatser. Livscykelanalys är ett exempel på forskningsområde där Arbetsförmedlingen välkomnar framsteg. Behov av en nationell upphandlingsstatistik Arbetsförmedlingen står bakom utredningen vad gäller myndigheters behov av fungerande system för att erhålla relativt detaljerad statistik om, förutom volymer, avbrutna upphandlingar, hävning av avtal, mm, hur kontrakterade leverantörer lever upp till avtalsvillkoren. Det förefaller logiskt, enligt upphandlingsutredningens bedömningar, att ansvaret för den nationella statistiken hamnar hos en renodlad och upphandlingsstödjande myndighet. Arbetsförmedlingen ser positivt på utredningens förslag om att statistikansvarig myndighet ansvarar för att tillsätta arbetsgrupp med representanter från olika myndigheter och intresseorganisationer, vilka har till uppgift att ta tillvara den tekniska utvecklingen. Det är viktigt att det finns ett centralt ansvar för dessa frågor och för att utveckla en ändamålsenlig och sammanhållen databas.

11 Sida: 11 av 12 Handlingsplanen för goda offentliga affärer åtgärdsförslagen I utredningens handlingsplan för goda offentliga affärer sammanfattas de mest väsentliga åtgärdsförslagen på ett konkret och välformulerat sätt. Framför allt finns det ett uttalat syfte, för förverkligandet av den goda affären, som är både lätt ta till sig och möjligt att bryta ned till den enskilda upphandlingen (s. 594). De målsättningar och förslag till åtgärder som presenteras stämmer väl med Arbetsförmedlingens eget arbete med att tillämpa ett strategiskt upphandlingsperspektiv på bästa sätt. Sammanfattningsvis ser Arbetsförmedlingen åtgärdsförslagen, kring strategisk upphandling som regering och det samordnade upphandlingsstödet ansvarar för att genomföra, som positiva och välkomnar i stort den tidssatta handlingsplanen. Begränsningar för kommuner att lämna anbud Arbetsförmedlingens synpunkter Arbetsförmedlingen har tidigare konstaterat att anbud som i upphandlingar enligt LOU lämnats av kommunala förvaltningar och i vissa fall av kommunala bolag inte kan antas, trots att de motsvarar det efterfrågade upphandlingsföremålet och dessutom håller ett konkurrenskraftigt pris. Skälet till denna bedömning är dels de begränsningar som Förordning (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner om arbetsmarknadspolitiska program innebär för Arbetsförmedlingens del, men även de begränsningar som Kommunallagen innebär för kommunerna. En kommun får inte bedriva vinstdrivande verksamhet, vilket innebär att anbud i upphandling måste motsvara kommunens självkostnad för verksamheten. Det ger en direkt konkurrensfördel som Arbetsförmedlingen uppfattar som konkurrenssnedvridande och i strid med den upphandlingsrättsliga likabehandlingsprincipen. Dessutom får kommunal verksamhet inte i första hand riktas till personer som inte är bosatta inom kommunen gränser. Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet, och de personer som väljer att ta del av Arbetsförmedlingens service kan skriva in sig var som helst i landet. De flesta tjänster upphandlas inte med kommunerna som geografiskt upptagningsområde. Det medför att trots att kommunerna kan tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna med hög kvalitet och till ett bra pris, kan avtal inte ingås. Först när en upphandling har misslyckats kan Arbetsförmedlingen ingå avtal med kommun om att tillfälligt låta arbetssökande ta del av kommunens utbud av tjänster, och då endast under en kortare period och. Den ersättning som får ges är en merkostnadsersättning, inte ett vederlag för en utförd tjänst. Arbetsförmedlingen menar att det skulle bidra till bättre samarbeten mellan myndigheten och landets kommuner avseende genomförandet av arbetsmarknadspolitiken, särskilt avseende ungdomar och unga vuxna och nyanlända invandrare om kommunerna gav bättre möjligheter att delta i de upphandlingar Arbetsförmedlingen genomför. Frågan bör därför utredas med utgångspunkt i att underlätta för kommunerna att delta i upphandling.

12 Sida: 12 av 12 Utökade möjligheter att anskaffa utbildningsinsatser - Arbetsförmedlingens förslag Nuvarande regelverk begränsar möjligheterna för Arbetsförmedlingen att erbjuda utbildningsinsatser för varslade och arbetsökande. Arbetsförmedlingen föreslår förändringar i: Förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Aktivitetsstödsförordningen (2007:414) Förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning Genom förändringar i ovanstående regelverk kan Arbetsförmedlingen erbjuda utbildningsinsatser inom det reguljära utbildningssystemet. Exempel på insatser som Arbetsförmedlingen kan erbjuda om regelverken förändras är utbildningar under omställningstid, arbetsmarknadsutbildningar i kombination med anställning samt utbildning inom komvux/grundvux med aktivitetsstöd för personer som inte har rätt till studiemedel. De insatser som möjliggörs genom förändringar i ovanstående förordningar bidrar till att förebygga och förhindra arbetslöshet och bryta utanförskap. Arbetsförmedlingen föreslår därför att det utreds om det finns förutsättningar att ändra i nuvarande regler så att de möjliggör för Arbetsförmedlingen att skapa utökade insatser inom utbildningsområdet för arbetssökanden. Beslut Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Ärendet har föredragits av chefen för Upphandlingsavdelningen Martin Kruse. I den slutliga handläggningen har deltagit chefen för Förmedlingstjänster Eva Lind-Pernheim och chefen för Juridiska avdelningen Joanna Berlin. Angeles Bermudez-Svankvist Martin Kruse

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Upphandlingsutredningen - analyser och förslag

Upphandlingsutredningen - analyser och förslag Upphandlingsutredningen - analyser och förslag Konferens: Upphandlingsteknik& investeringsbeslut den 12/9 2013 av Magnus Arnek, Sekreterare i utredningen Fil dr i nationalekonomi Kort om utredningen Uppdrag

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Malmö Birgitta Laurent

Malmö Birgitta Laurent Goda Affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Malmö Birgitta Laurent 1 Bakgrund Upphandlingsutredningen 2010 med Anders Wijkman som särskild utredare fick sitt uppdrag 9 september

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Yttrande över slutbetänkandet Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Datum Dnr Ert datum Er referens 2013-06-14 15-2013-0283 2013-03-13 S2013/1826/RU Yttrande över slutbetänkandet Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Yttrande angående upphandlingsutredningens slutbetänkande, SOU 2013:12

Yttrande angående upphandlingsutredningens slutbetänkande, SOU 2013:12 EM1004 W-4.0, 2010-11-22 BESLUT 1 (8) Datum Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd Charlotte Lejon 016-544 20 93 charlotte.lejon@energimyndigheten.se Ert datum Ert dnr 2013-03-13 S2013/1826/RU

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Yttrande över Betänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Yttrande över Betänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Yttrande över Betänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Stockholms Stadsmission har inbjudits att yttra sig över rubricerad utredningen, och lämnar därför följande

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss 2012-01-20 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss Akademikerförbundet SSR har av Saco beretts möjlighet att yttra sig över Upphandlingsutredningen 2010s delbetänkande På jakt efter

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Nya regler om upphandling

Nya regler om upphandling 1(7) Svarsdatum 2014-10-01 Socialdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Nya regler om upphandling Delbetänkande av genomförandeutredningen, SOU 2014:51, och Ds 2014:25 (Utredningen).

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av Kommunstyrelsen 2015-10-06, 149 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) PM 2015:1 RI (001-1364/2014) En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet 1(5) 2016-12-16 Arbetsmarknadsdepartementet Åsa Odin Ekman 103 33 Stockholm 0725292448 Sverige asa.odinekman@tco.se REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp.

8. Upphandlade avtal och leverantörer ska följas upp. Policy för upphandling och inköp 1. All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader ska baseras på en helhetssyn där Stadens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse. 2.

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sida: 1 av 6 Dnr Af-2016/191118 Datum: 2016-06-21 Avsändarens referens: Ku2016/- 00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-01-22 Dnr 776/2013 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss förslag om ändrade regler om direktupphandling S2013/9124/RU Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser om upphandling Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2108 Antaget av fullmäktige 2016-09-15, 104, Dnr 2016/0042 KS.103 Innehållsförteckning 1. Lagstiftningen samt dess syfte och

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV LK Landstingsstyrelsen

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV LK Landstingsstyrelsen MISSIV 1(1) 2012-01-03 LK11-0700 Landstingsstyrelsen På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen (SOU 2011:73) Landstinget i Jönköpings län har av Socialdepartementet

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Remissvar avseende delbetänkande av upphandlingsutredningen På jakt efter den goda affären, SOU 2011:73

Remissvar avseende delbetänkande av upphandlingsutredningen På jakt efter den goda affären, SOU 2011:73 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm, 24 januari, 2012 Remissvar avseende delbetänkande av upphandlingsutredningen På jakt efter den goda affären, SOU 2011:73 Stockholms Handelskammare har givits

Läs mer

Drömmen om förenkling

Drömmen om förenkling Drömmen om förenkling Under 20 år, sedan 1994 har många drömt om ett enklare regelverk för den offentliga upphandlingen. Den 1 juli 2014, är dagen D för högre gränsvärden inom upphandlingsformen direktupphandling

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling PM 2014:107 RI (Dnr 125-845/2014) Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Upphandlingspolicy 2 Syfte och inledning 2 Ansvar 2 Uppföljning 3 Hållbar upphandling 3 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 27 maj 2013, kl 13.30 15.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun Sofia

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler (SOU 2014:51och DS 2014:25)

Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler (SOU 2014:51och DS 2014:25) Datum 2014-09-28 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru.regeringskansliet.se Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler (SOU 2014:51och DS 2014:25) Coompanion Coompanion är en

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund

Viktiga nyheter i upphandlingslagarna. Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Viktiga nyheter i upphandlingslagarna Upphandling 24 Göteborg 2 mars 2017 chefsjurist Anders Asplund Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad

Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad Styrelsehandling nr 14b 2016-04-15 Göteborgs Stad Upphandling & inköp Gemensamt för staden Policy och riktlinje för upphandling och inköp inom Göteborgs Stad - Policy N010G00167 Version: 2 Gällande from

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-04-24 Dnr 71/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet SOU 2011:77 Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

YTTRANDE. Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) YTTRANDE Dnr Ku2016/00504/D Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 13 juli 2016 Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sammanfattning SPF Seniorerna

Läs mer

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 5 oktober 2017

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 5 oktober 2017 PM 2017:206 RIV (Dnr 110-1110/2017) Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 5 oktober 2017 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73 YTTRANDE 2012-01-27 Dnr 4.1.1-2011/01618-2 För kännedom UD-FIM UD-IH Socialdepartementet Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster

Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster Upphandlingskonferensen 2017 Välfärdstjänster Catharina Piper 2017-11-24 Välfärdstjänster är sociala tjänster Sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska idag upphandlas enligt 19 kap. LOU Upphandling

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman

Offentlig upphandling. Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Offentlig upphandling Stockholm Digital Care 10 mars 2017 Therese Hellman Agenda Kort om Upphandlingsmyndigheten Om upphandlingsreglerna Ny upphandlingslagstiftning Nyheter i nya LOU- en överblick Upphandlingsprocessen

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Sida: 1 av 6 Dnr Af-2015/542149 Datum: 2016-02- 02 Socialdepartementet Rosenbad 4 11152 Stockholm Remissyttrande: Mål och myndigheter en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Arbetsförmedlingen

Läs mer