Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport"

Transkript

1

2

3 Granskning av efterlevnaden av kommunens upphandlingsregler Rapport På uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun

4 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och avgränsning Styrning Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Riktlinjer för upphandling och konkurrens i Norrköpings kommun Upphandlingar vid kontoren Kommunstyrelsens kontor Tekniska kontoret Stadsbyggnadskontoret Utbildningskontoret Bedömning Registeranalys Bedömning Svar på revisionsfrågorna...20 Bilagor: Bilaga 1 Källförteckning 1

5 1. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrköpings kommun granskat huruvida de upphandlingar som genomförs utan inblandning av det med Linköpings kommun gemensamma Upphandlingscenter genomförs på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med kommunens övergripande riktlinjer för upphandling. Utgångspunkten har varit att granska ett antal upphandlingar vid kommunens olika kontor som genomförts under året. De kontor som omfattas av granskningen är tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, utbildningskontoret samt kommunikationsavdelningen vid kommunstyrelsens kontor. Efter genomförd granskning är vår övergripande bedömning att kontoren vid upphandling inte fullt ut följer kommunens riktlinjer. Dock är vår bedömning att upphandlingar, i de fall de genomförs, i huvudsak genomförs ändamålsenligt. Enligt riktlinjerna har nämnderna rätt att själva genomföra upphandlingar motsvarande ett värde om tre basbelopp, med undantag av verksamhetsunika områden där nämnden har ett större mandat. Vid tre av de fyra granskade kontoren finns rutiner för hur upphandlingar ska genomföras. Dessa preciseras i en gemensam projektmodell. Då enheten för lokalförsörjning också deltagit i den upphandling som utbildningskontoret ansvarat för under året har projektmodellen nyttjats vid denna upphandling. De externa konsulter som i huvudsak anlitas för att genomföra upphandlingarna har också tillgång till projektmodellen. Vid kommunikationsavdelningen är vår bedömning att det finns omfattande brister i de direktupphandlingar som genomförts. Det råder avsaknad av rutiner för hur upphandlingar ska genomföras. I den registeranalys som genomförts kan konstateras att kommunen saknar avtal med ett stort antal leverantörer som fakturerat belopp under 2011 och 2012 som överstiger gränsen för direktupphandling. Sammanlagt framkom för det fem nämnder som berördes av granskningen att 129 leverantörer har fakturerat belopp överstigande 284 tkr. I 55 fall har inte avtal kunnat identifieras. En slutsats är därför, att risken för att det förekommit otillåtna direktupphandlingar, inte kan uteslutas. För att kunna göra ett välgrundat uttalade i denna fråga krävs dock en analys av respektive avtal och av tillämpat upphandlingsförfarande. I denna granskning har inte detta varit möjligt bl.a. beroende på de brister som finns i den interna kontrollen av upphandlings- och inköpsverksamheten. Vid insamlingen av avtal från berörda nämnder har det visat sig att de inte har en förteckning över vilka leverantörer avtal har träffats med. Sammantaget har det framkommit att det saknas en samlad överblick i kommunen, såväl lokalt som centralt, över de upphandlingar som genomförs och de avtal som sluts på nämndnivå. Således finns en överhängande risk att otillåtna direktupphandlingar sker i organisationen till följd av den obefintliga kontrollen över vilka upphandlingar som genomförs och vilka avtal som upprättas. Vår bedömning är att omfattande brister föreligger i de granskade nämndernas styrning och kontroll av upphandling och inköp. Risken för att otillåtna direktupphandlingar görs hanteras inte på ett tillfredsställande sätt. Vi har efter genomförd granskning följande rekommendationer för fortsatt utveckling: Samtliga nämnder/kontor Säkerställ att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll av upphandlingsoch inköpsverksamheten. Samtliga upphandlingar och avtal bör samlas i en gemensam kommunövergripande databas. Ett upphandlings- och inköpssystem bör införas. 2

6 Definiera en ändamålsenlig process för genomförande av direktupphandlingar. Det bör t.ex. finnas tydliga rutiner kontroll mot avtalsdatabasen innan ett inköp/upphandling genomförs. Ansvaret bör förtydligas rörande uppföljning efter avslutat projekt. Ett särskilt område för uppföljning bör vara upphandlingsskedet. Det är väsenligt för att erfarenheter ska kunna tas om hand och nyttjas vid framtida upphandlingar. Kommunstyrelsen (kommunikationsavdelningen) Grundläggande rutiner bör tas fram och dokumenteras rörande hur upphandlingar och inköp ska göras. Rutinerna bör bland annat innehålla en dokumenterad ansvarsfördelning samt tydliga rutiner för hur annonsering ska ske, hur förfrågningsunderlag ska tas fram samt hur avtal ska ingås. Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden Mallar och rutiner för tas fram för upphandlingsskedets alla steg i enlighet med LOU. Se över de mallar som finns för förteckning från anbudsöppningen samt utvärderingsrapporter så att alla krav uppfylls i utformandet i enlighet med lagstiftningen. Tillse att samtlig dokumentation i samband med upphandling finns tillgänglig för att möjliggöra uppföljning. Tekniska nämnden Utveckla rutiner för direktupphandlingar där det säkerställs att offert begärs in från flera leverantörer. Även denna typ av upphandlingar bör dokumenteras för att möjliggöra uppföljning. 3

7 2. Inledning 2.1. Bakgrund Revisorerna har i sin revisionsplan för 2012 bedömt det som angeläget att genomföra en granskning av hur upphandlingsreglerna efterlevs i kommunen. År 2008 bildades Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen med syftet att bedriva gemensam stödverksamhet med medlemskommunerna Norrköping och Linköping. Förbundet startade den 1 april 2009 ett upphandlingscenter. Syftet med den samverkan är att utveckla och effektivisera upphandlingsarbetet samt att samla all upphandlingsverksamhet i en enhet. Upphandlingscenters uppdrag har utgått från den verksamhet som tidigare bedrevs av respektive kommuns upphandlingsfunktion. Upphandling och konkurrens regleras genom Riktlinjer för upphandling och konkurrens i Norrköpings kommun. Riktlinjerna antogs av fullmäktige den 26 april Under pågående granskning har nya riktlinjer för upphandling antagits av fullmäktige. Detta gjordes den 26 november Längre fram i rapporten presenteras riktlinjerna mer ingående. Efter genomförd granskning erhöll Ernst & Young uppdraget att som ett tillägg genomföra en granskning med syfte att ta fram underlag för att kunna bedöma om det förekommer otillåtna direktupphandlingar av konsulter. Granskningen omfattar i detta skede kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden, stadsplaneringsnämnden och tekniska nämnden. Resultatet från registeranalysen presenteras i kapitel 5 där en mer ingående metodbeskrivning också görs Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att besvara följande övergripande revisionsfråga: Hur efterlevs upphandlingsreglerna inom kommunen? Delfrågor är: Är uppdrag, ansvar och roller tydliga i kommunens upphandlingsverksamhet? Finns det en tydlighet i vem som får upphandla vad? Är processen för upphandling ändamålsenlig? Är uppföljningen av upphandlingsverksamheten tillräcklig? Är den interna kontrollen av upphandlingsverksamheten tillräcklig? Vilken uppföljning finns beträffande följsamheten till riktlinjerna? Finns kunskap om omfattningen av direktupphandling och övriga upphandlingar som genomförs av nämnderna själva? Hur säkerställs följsamheten till riktlinjer, delegationsordning och attestreglemente vid genomförande av upphandling till en nämnd? 4

8 2.3. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Granskningen utgår i huvudsak från följande revisionskriterier: Kommunallagen Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092) Riktlinjer för upphandling och konkurrens i Norrköpings kommun (antagna av KF ) 2.4. Metod och avgränsning Granskningen har genomförts i två steg. Steg ett omfattande en övergripande kartläggning av samtliga upphandlingar som genomförts i kommunen under 2012 där Upphandlingscenter inte varit delaktigt. En skriftlig enkät skickades ut till företrädare för samtliga nämnder där de ombads rapportera omfattningen av de upphandlingar som genomförts under 2012 där Upphandlingscenter inte varit delaktigt. Därefter har 12 stycken slumpvist utvalda upphandlingar granskats, som genomförts av de nämnder/kontor som rapporterat att upphandlingar utan delaktighet av upphandlingscenter genomförts under året. I samband med substansgranskningen har intervjuer genomförts med företrädare för de kontor som genomfört upphandlingarna. I huvudsak är det ansvarig chef samt ytterligare en ansvarig tjänsteman som intervjuats. I övrigt relevanta dokument för att kunna besvarar revisionsfrågorna har också granskats. Fyra av kommunens kontor rapporterade att upphandlingar genomförts utan att Upphandlingscenter deltagit. Nedan presenteras vilka upphandlingar som respektive kontor genomfört, samtidigt som en genomgång sker av vilka rutiner som finns vid respektive kontor, såväl dokumenterade som icke dokumenterade. I anslutning till detta presenteras också resultatet från den substansgranskning som har gjorts av 12 slumpvist utvalda upphandlingar vid de fyra kontor som anmält att upphandlingar genomförts. Granskningen har genomförts utifrån den mall för granskningar av upphandlingar som Ernst & Young tillämpar. Mallen bygger på kraven i LOU samt på erfarenheter från tidigare genomförda granskningar av samma karaktär. Nedan presenteras övergripande de delar i upphandlingarna som granskats. - Behovsanalys En behovsanalys bör föregå samtliga upphandlingar. Analysen bör innehålla en övergripande beskrivning av vilket behov som föreligger. - Anskaffningsbeslut Ett anskaffningsbeslut bör vara fattat och underskrivet av ansvarig tjänsteman enligt delegationsordningen. - Annons Förenklade upphandlingar ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller annonseras på annat sätt som leder till en effektiv konkurrens. I annonsen ska bland annat framgå hur anbud får lämnas, den dag då anbudet senast ska ha kommit in, den dag 5

9 till och med vilken anbudet ska vara bindande samt kontaktperson för genomförandet av upphandlingen. Då det rör direktupphandlingar finns inte samma krav på annonsering. - Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget är det underlag för anbud som tillhandahålls en eventuell leverantör i och med en upphandling. I underlaget bör det tydligt framgå de krav som ställs på leverantören. I Norrköping kommuns förfrågningsunderlag ska det i enlighet med riktlinjerna för upphandling även anges att miljöanpassade alternativ i första hand kommer att väljas. Förfrågningsunderlaget bör ange tydliga och förutsebara utvärderingskriterier. - Anbudsförteckning från anbudsöppningen Av anbudsförteckningen bör framgå anbudsgivare, dag för anbudstidens utgång, dag för anbudsförrättningen samt datum då anbuden inkommit. Vidare bör sent ankomna anbud antecknas, dock ej utvärderas. Anbudsförteckningen ska vara signerad av minst två personer som båda närvarat vid anbudsöppningen. Krav på anbudsförteckning finns inte för direktupphandlingar. - Utvärderingsrapport Utvärderingsrapporten ska tydliggöra vilka av anbuden som uppfyller respektive inte uppfyller kraven. Av utvärderingsrapporten ska det gå att enkelt följa hur utvärderingen har gjorts och det ska vara möjligt att förstå varför ett visst anbud antas. - Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut bör vara fattat och signerat av den tjänsteman som har rätt att ingå avtal enligt delegationsordningen. Av tilldelningsbeslutet ska framgå vilken leverantör som valts. Tilldelningsbeslutet ska skickas till samtliga anbudsgivare. - Avtal Avtal bör upprättas med den leverantör som vunnit upphandlingen. Avtalsspärren gäller normalt 10 dagar efter att beslut fattats till dess att avtal får tecknas. Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunstyrelsens kontors kommunikationsavdelning, utbildningskontoret, tekniska kontoret samt stadsbyggnadskontorets enhet för lokalförsörjning. Den naturliga avgränsningen är gjord utifrån de kontor som rapporterat att upphandlingar har genomförts utan delaktighet av Upphandlingscenter. Intervjuer har genomförts med följande funktioner: Tf. chef kommunikationsavdelningen Teknisk chef Samordnare tekniska kontoret Enhetschef lokalförsörjning stadsbyggnadskontoret Samordnare stadsbyggnad Sakkunnig utbildningskontoret Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 6

10 3. Styrning I avsnittet presenteras de övergripande lagtexter och riktlinjer som styr Norrköpings kommuns upphandlingsverksamhet Lagen om offentlig upphandling (2007:1091) De grundläggande principerna för offentlig upphandling anges i 1 kap. 9 LOU och gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. De fem principerna är: Principen om ickediskriminering Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantör på grund av nationalitet. Principen om likabehandling Alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar. Principen om transparens Upphandlande myndighet ska lämna information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras. Proportionalitetsprincipen Kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Principen om ömsesidigt erkännande Intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder. Vidare reglerar lagen hur upphandlingarna ska genomföras, vad de olika delarna i upphandlingsunderlaget ska innehålla samt fastslår hur olika typer av upphandlingar ska genomföras. Sommaren 2010 genomfördes några förändringar i LOU. Bland annat skärptes reglerna genom en avtalsspärr på 10 eller 15 dagar från det att beslut om att tilldela en leverantör ett kontrakt har meddelats. En annan nyhet som införts i och med förändringarna i lagen är så kallade upphandlingsskadeavgifter. Detta är en avgift som ålägges upphandlande enhet som på ett felaktigt sätt har genomfört upphandlingen, t.ex. om hänsyn ej har tagits till avtalsspärren, eller om en felaktig direktupphandling har gjort med leverantör trots att ramavtal finns med en annan leverantör Riktlinjer för upphandling och konkurrens i Norrköpings kommun Riktlinjerna för upphandling i kommunen antogs av kommunfullmäktige den 26 april Det övergripande syftet med riktlinjerna anges vara att ha ett gemensamt förhållningssätt till frågor som rör konkurrensutsättning och upphandling samt att minska kommunens samlade kostnader vid inköp av varor och tjänster. Vidare fastslås att riktlinjerna gäller för hela kommunens organisation samt allt som kommunen köper från externa leverantörer. Det fastslås i riktlinjerna att direktupphandlingar får genomföras inom områden där ramavtal saknas och värdet inte överstiger tre basbelopp. (2012 motsvarar detta :-) Detta är således en lägre gräns än vad som stipuleras i LOU, där gränsen för direktupphandling är ca :-. Avsteg får ske i kommunen efter bedömning och medgivande från upphandlingsenheten. Det fastslås att direktupphandlingar kan genomföras av enskild enhet/kontor enligt anvisningar från upphandlingsenheten. 7

11 Kommunens upphandlingsverksamhet skall ledas av personal med hög kompetens inom området. Det är inte förenligt med riktlinjerna att enbart se till den egna verksamhetens bästa utan samverkan och helhetssyn ska genomsyra all upphandling. Riktlinjerna avslutas med att tydliggöra ansvar och uppgifter rörande upphandling. Det fastslås att det är upphandlingsenheten som i samråd med respektive kontor ska utfärda och vidmakthålla anvisningar som i detalj anger ansvarsfördelning för det operativa arbetet med upphandlingar och avtal. Det fastslås att upphandlingsenheten ska samverka med verksamhetsföreträdare i samband med upphandling, samt att enheten ska ta ett operativt totalansvar för all kommungemensam upphandling. Kontorschef/enhetschef har bland annat ansvar för att fatta beslut om inköp inom ramen för sitt ansvarsområde samt för att planera och samordna enhetens anskaffning på ett sätt att kommunen kan samordna sin upphandling för att nå bästa möjliga totalresultat. Vid upphandling inom verksamhetsunika områden, såsom driftentreprenader, vilar ett särskilt ansvar på respektive nämnd och kontor. Kontoret ansvarar då bland annat för följande delar i upphandlingsprocessen: val av entreprenör, i samband med upphandling utformning av krav och kvalitetsmål för verksamhet som ska upphandlas samverkan med upphandlingsenheten i frågor som rör strategier och genomförande av upphandlingar Avslutningsvis anges i riktlinjerna att all upphandling ska ske enligt målen i kommunens miljöprogram, vilket innebär att miljöanpassade alternativ ska väljas i första hand. I slutet av november 2012 antogs nya riktlinjer för upphandling och inköp av kommunfullmäktige. De nya riktlinjerna tydliggör ansvaret för respektive nämnd i förhållande till upphandlingscenter. Det tydliggörs bland annat att nämnderna själva har ansvaret för samtliga direktupphandlingar. En annan förändring som fastslås i de nya riktlinjerna är att gränsen för direktupphandlingar har justerats till att motsvara maxbeloppet enligt LOU, och inte tre basbelopp som varit tidigare gällande gräns. I de nya riktlinjerna beskrivs även mer ingående vilka miljökrav som ställs i samband med upphandling. Tillämpningen av riktlinjerna ska följas upp av kommunstyrelsens kontor. Inom ramen för granskningen har vi utgått från de tidigare riktlinjerna, som varit gällande under Upphandlingar vid kontoren 4.1. Kommunstyrelsens kontor Vid kommunikationsavdelningen vid kommunstyrelsens kontor rapporterades att åtta upphandlingar har genomförts under 2012 där upphandlingscenter inte varit delaktigt. Samtliga upphandlingar uppgick till värden under den gräns för direktupphandlingar som anges i kommunens riktlinjer. I den övergripande verksamhetsplanen för kommunikation uppges att det under 2013 ska genomföras en direktupphandling av en interaktionsdesignbyrå. I övrigt finns inga skrivningar i verksamhetsplanen som rör upphandling. 8

12 Vid direktupphandling under tre basbelopp uppges att rutinen vid kommunikationsavdelningen är att tillfråga flera leverantörer innan beslut fattas vilken leverantör som ska anlitas. Avdelningen har inga dokumenterade rutiner och riktlinjer för hur upphandling ska genomföras. Anledningen uppges vara att kommunikationsavdelningen nyligen har bildats efter att tidigare ha sorterat under Kommunservice. Arbete pågår med att ta fram rutiner för hur verksamheten ska bedrivas. Av intervjuerna framgår att avdelningen inte heller har någon attestförteckning och inte någon ansvarsfördelning som anger vem eller vilka som har rätt att genomföra upphandlingar. Muntlig utvärdering genomförs efter avslutat projekt med respektive leverantör. Detta dokumenteras ej. Det saknas rutiner för att undersöka kommunens ramavtalsdatabas innan upphandlingar startas, så att upphandling inte genomförs för område där kommunen redan har ramavtal. I tabellen nedan framgår de tre upphandlingar av de totalt under året genomförda åtta upphandlingar som mer ingående granskats. Upphandlingens art Mediabevakning Filmuppdrag (1) Filmuppdrag (2) Nedan presenteras de olika stegen för upphandling och dokumentation vi anser respektive upphandling bör innehålla. Granskningen har gjorts utifrån dessa punkter. - Behovsanalys I samtliga fall saknas dokumenterade behovsanalyser. - Anskaffningsbeslut I samtliga fall saknas dokumenterade anskaffningsbeslut. - Annons Samtliga tre granskade upphandlingar faller under gränsen för direktupphandling varför det inte föreligger några omfattande krav på annonsering. Annonsering har inte skett i något av fallen. Enligt uppgift har kommunikationsavdelningen god kännedom om de leverantörer som finns i närområdet och personliga möten genomförs med jämna mellanrum med dessa leverantörer. I samband med direktupphandling mailas offertförfrågan till relevanta leverantörer. - Förfrågningsunderlag I en av de tre upphandlingar som granskats finns en dokumenterad offertförfrågan. Denna har skickats per e-post till ett mindre antal presumtiva leverantörer. Av offertförfrågan framgår inte att miljöanpassade alternativ i första hand kommer att väljas. - Anbudsförteckning från anbudsöppningen samt utvärderingsrapporter Några krav på anbudsförteckning finns inte för direktupphandlingar. Några anbudsförteckningar finns inte heller vid kommunikationsavdelningen. Detsamma gäller utvärderingsrapporter. - Tilldelningsbeslut Några tilldelningsbeslut finns inte dokumenterade rörande de tre granskade upphandlingarna. 9

13 - Avtal En av de tre granskade upphandlingarna har ett avtal. Detta rör den upphandling som har det största beloppet av de tre upphandlingarna Tekniska kontoret År 2012 har 27 upphandlingar genomförts. I huvudsak rör dessa driftentreprenader och utförarentreprenader. Av dessa har fyra stycken slumpvis valts ut och granskats närmare. Samtliga bedöms vara av verksamhetsunik karaktär varför nämnden har ett större ansvar för genomförandet, i enlighet med kommunens riktlinjer, trots att de uppgår till belopp över gränsen för direktupphandling. Vid tekniska kontoret finns en samordnare för upphandling som alltid deltar i upphandlingsarbetet och är den som har det övergripande ansvaret för upphandlingarna. Det upplevs som att Upphandlingscenter har förhållandevis låg kompetens rörande upphandling av entreprenader av olika slag, varför ansvaret helt och hållet tas av tekniska kontoret och någon omfattande kontakt med Upphandlingscenter förekommer inte. Detta är dock inget som intervjuade tjänstemän vid kontoret saknar. Utöver samordnaren finns en upphandlad konsult som bistår i upphandlingsarbetet rörande de administrativa delarna. Tillämpad rutin är att beställningen av en upphandling först kommer från kommunfullmäktige eller från någon facknämnd. Efter att beställningen har inkommit till tekniska kontoret tillsätts projektledaren som leder upphandlingen. Det är så gott som alltid en externt upphandlad konsult. Enligt uppgift är målsättningen att samordnaren vid kommunen också ska projektleda vissa upphandlingar, något som på grund av tidsbrist sällan sker. Projektledaren tillsätter en projektgrupp som består av kommunens samordnare samt företrädare för verksamheten som initierat upphandlingen. Gruppen ansvarar för att förfrågningsunderlaget tas fram. I somliga fall förekommer också att en särskild referensgrupp inrättas med än mer specifik kompetens. Denna grupp fungerar kvalitetssäkrande. Projektgruppen träffas med jämna mellanrum och arbetar fram förfrågningsunderlaget. Antalet träffar varierar beroende på arbetets storlek, men enligt uppgift rör det sig ofta om varannan till var tredje vecka. Då förfrågningsunderlaget är färdigställt skickas det av samordnaren på remiss till berörda, såsom polis, räddningstjänst, handikapporganisationer med flera. En särskild adresslista för remisser och kontakter finns vid kontoret. Remissinstanserna ges möjlighet att lämna synpunkter innan förfrågningsunderlaget publiceras i det elektroniska upphandlingsverktyget. Normalt annonseras inte i dagspressen. Anbud inkommer med normal postgång, varpå de stämplas och sparas oöppnade till efter sista anbudsdagen. Anbudsöppningen genomförs av kommunens samordnare samt kontorets registrator. Anbudsutvärderingen genomförs av projektledaren, samordnare samt ofta en tredje person med fackkompetens. Tilldelningsbeslut fattas av kontorschef enligt delegationsordningen varpå tilldelningsbeslutet skickas till samtliga anbudsgivare. Efter tio dagar skickas en beställning där krav på bekräftelse framgår. Något egentligt avtal skrivs normalt sett inte förutom då det rör driftsentreprenader. Efter genomfört projekt, det vill säga till exempel efter avslutad byggnation, tas en slutrapport fram. Den fokuserar inte på upphandlingsförfarandet, utan rör mer den del av projektet som påbörjas efter genomförd upphandling. Uppföljning görs av tidplan och kostnader. Några särskilda erfarenheter från upphandlingsskedet lyfts inte fram i slutrapporten. Tekniska kontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret tagit fram en projektmodell av generell karaktär som enligt uppgift ska kunna tillämpas på upphandlingar. I projektmodellen ingår olika delar inom de tre faserna; projektplanering, genomförande samt projektav- 10

14 slutning. Här preciseras också de olika deltagarnas ansvar, såsom beställare, styrgrupp, projektledare, samordnare med flera. Projektmodellen är daterad Enligt uppgift genomförs inga regelrätta direktupphandlingar. Rör det sig om mindre belopp är rutinen att endast ringa en leverantör och göra en beställning, utan att dessförinnan ha begärt offert från flera leverantörer. Enligt uppgift pågår ett kvalitetsutvecklande arbete vid kontoret. Bland annat ska processbeskrivningar för de olika stegen i upphandlingsprocessen tas fram. Vidare pågår även arbete med att ta fram en övergripande databas där samtliga upphandlingar kontoret genomför samlas. Arbetet bedrivs i samråd med stadsbyggnadskontoret. I tabellen nedan framgår de upphandlingar som substansgranskats utifrån vår mall för granskning av upphandlingar. Vi har givits tillgång till de fysiska pärmar där all dokumentation kring respektive upphandling uppges finnas. Upphandlingens art Cirkulationsplats Finspångsvägen-Bråvalla Armaturbyte i Norrköpings kommun Drift och underhåll av lekplatsen Vikbolandet Ombyggnad av Hörsalsparken Nedan presenteras de olika stegen för upphandling och dokumentation vi anser respektive upphandling bör innehålla. Granskningen har gjorts utifrån dessa punkter. - Behovsanalys Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Drift och underhåll av lekplatsen Vikbolandet Armaturbyte i Norrköpings kommun Cirkulationsplats Finspångsvägen-Bråvalla Projektplan m. behov o. tidplan Ombyggnad av Hörsalsparken Projektplan m. behov o. tidplan I två av fyra fall saknas en konkret behovsanalys. - Anskaffningsbeslut Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Drift och underhåll av lekplatsen Vikbolandet Armaturbyte i Norrköpings kommun Cirkulationsplats Finspångsvägen-Bråvalla Ombyggnad av Hörsalsparken Underskrivna anskaffningsbeslut saknas i underlaget i samtliga fyra fall. - Annons Upphandlingens art Fullständig Ej fullständig Drift och underhåll av lekplatsen Vikbolandet Kommentar 11

15 Armaturbyte i Norrköpings kommun Cirkulationsplats Finspångsvägen-Bråvalla Ombyggnad av Hörsalsparken Annonsen läggs in i Opic Tendsign men finns inte i underlaget i pärmen där all dokumentation rörande upphandlingarna ska samlas. - Förfrågningsunderlag Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Drift och underhåll av lekplatsen Vikbolandet Armaturbyte i Norrköpings kommun Cirkulationsplats Finspångsvägen-Bråvalla Ombyggnad av Hörsalsparken Omfattande förfrågningsunderlag med utvärderingskriterier framgår. Särskilda miljökrav ställs i samtliga upphandlingar. Det anges också att utvärdering kommer att ske av miljökraven. - Anbudsförteckning från anbudsöppningen samt utvärderingsrapport Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Drift och underhåll av lekplatsen Vikbolandet Utvärd.rapp. finns, spårbarhet saknas, anbudsförteckning saknas Armaturbyte i Norrköpings kommun Utvärd. Rapp finns, spårbarhet saknas, anbudsförteckning saknas Cirkulationsplats Finspångsvägen-Bråvalla Tydlig utvärderingsrapp, anbudsförteckning saknas Ombyggnad av Hörsalsparken Såväl anbudsförteckning som utvärderingsrapport saknas I två av fallen finns utvärderingsrapporter. Dessa uppvisar dock brister i form av att det endast framgår att samtliga anbud uppfyller ställda krav. I en av upphandlingarna framgår det med tydlighet hur utvärderingen har gjorts, dock saknas i det fallet en anbudsförteckning från anbudsöppningen. För den fjärde upphandlingen saknas såväl anbudsförteckning som utvärderingsrapport i underlaget. - Tilldelningsbeslut Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Drift och underhåll av lekplatsen Vikbolandet Armaturbyte i Norrköpings kommun Cirkulationsplats Finspångsvägen-Bråvalla Ombyggnad av Hörsalsparken 12

16 Tilldelningsbeslut finns i samtliga fall. Dessa har undertecknats av enligt delegationsordningen ansvarig tjänsteman. I samtliga fall framgår också att avtal kommer tecknas först tidigast efter tio dagar. - Avtal Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Drift och underhåll av lekplatsen Vikbolandet Armaturbyte i Norrköpings kommun Beställning med krav på bekräftelse Cirkulationsplats Finspångsvägen-Bråvalla Beställning med krav på bekräftelse Ombyggnad av Hörsalsparken Beställning med krav på bekräftelse I en av de fyra upphandlingarna har ett avtal undertecknats av kontorschef och ansvarig entreprenör. I de övriga tre fallen har beställningar lagts till den entreprenör som vunnit upphandlingen. Krav ställs i beställningen att en undertecknad bekräftelse ska returneras till kontoret. I samband med att det görs anses ett avtal vara ingånget. I samtliga tre fall har signerade bekräftelser skickats in Stadsbyggnadskontoret Under 2012 genomfördes vid enheten för lokalförsörjning 18 upphandlingar. Upphandlingarna rör i huvudsak om- och tillbyggnadsarbeten, renoveringsarbeten, rivningsarbeten och målningsarbeten. Av dessa upphandlingar har fyra stycken slumpvis valts ut och granskats närmare. Samtliga bedöms vara av verksamhetsunik karaktär varför nämnden har ett större ansvar för genomförandet, i enlighet med kommunens riktlinjer, trots att de uppgår till belopp över gränsen för direktupphandling. Enheten för lokalförsörjning har som huvuduppdrag att förse kommunen med lokaler. Vid enheten finns två projektsamordnare som delar ansvaret för upphandling inom kommunens bygg- och underhållsprocess. Då det rör mindre reparationsarbeten görs avrop från tidigare upphandlade ramavtal. Då den kommunövergripande investeringsplanen med tillhörande budget har antagits har enheten mandat att påbörja arbetet med de olika projekten. Styrgrupper bildas för de olika projekten. Styrgrupperna leds oftast av en extern konsult. Styrgruppens uppdrag är att fatta alla strategiska beslut samt tillse att arbetet förs framåt. Under styrgruppen finns en projektgrupp som har i uppdrag att arbeta fram förfrågningsunderlaget inför upphandlingen. Vidare genomförs även möten med brukare som då ges möjligheter att påverka förfrågningsunderlaget. Då förfrågningsunderlaget tagits fram lägges annons upp i det elektroniska upphandlingsverktyget Opic Tendsign. Normalt sett annonseras även i lokaltidningen. Projektledaren tar emot samtliga anbud, som ska skickas in fysiskt. Projektsamordnaren vid kommunen samt enhetschefen har delegation att delta vid anbudsöppningen. Normalt sett deltar även den externa projektledaren. Utvärderingen av inkomna anbud genomförs av den externa konsulten varpå en diskussion förs med kommunens ansvariga tjänstemän om vilket anbud som ska antas. 13

17 Tilldelningsbeslut fattas och tio dagar senare lägges beställning/upprättas avtal på upphandlat arbete. Efter projektets slut genomförs uppföljningsmöten med projektgruppen. Erfarenheter diskuteras och feedback ges. I huvudsak rör dock inte uppföljningsmötena den upphandling som föregått projektets start. Stadsbyggnadskontoret arbetar med att utveckla mallar och rutinbeskrivningar inom ramen för byggprocessen. Ett omfattande arbete uppges pågå i byggprocessens alla delar. Samtliga mallar och rutinbeskrivningar läggs upp på Byggnet, som är en samlingsplats på nätet för dokument relaterade till byggprocessen. Rörande upphandling finns på Byggnet idag samlat mallar rörande anbudsöppningsprotokoll samt tilldelningsbeslut. I stadsplaneringsnämndens internkontrollplan finns en skrivning som handlar om att säkerställa och utveckla förfrågningsunderlag i samband med upphandling. Enligt uppgift pågår också ett arbete med att ta fram mallar för förfrågningsunderlag. När det är gjort kommer dessa läggas upp i Byggnet. Mallarna arbetas fram av en projektgrupp bestående av medarbetare vid enheten samt extern konsult. I tabellen nedan framgår de upphandlingar som substansgranskats utifrån vår mall för granskning av upphandlingar. Vi har givits tillgång till de fysiska pärmar där all dokumentation kring respektive upphandling uppges finnas. Upphandlingens art Fyrbyhemmet, om- och tillbyggnad Mosstorpsskolans sporthall Takarbete målning 1 Takarbete plåt E1 Nedan presenteras de olika stegen för upphandling och dokumentation vi anser respektive upphandling bör innehålla. Granskningen har gjorts utifrån dessa punkter. - Behovsanalys Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Fyrbyhemmet, om- och tillbyggnad Saknas i projektpärm Mosstorpsskolans sporthall Saknas i projektpärm Takarbete målning 1 Saknas i projektpärm Takarbete plåt E1 Saknas i projektpärm Behovsanalyser saknas i projektpärmen men finns hos enheten för lokalförsörjning. Behovsanalyserna består i huvudsak av protokoll från styrgruppsmöten, investeringsgruppsmöten samt lokalgruppsmöten. - Anskaffningsbeslut Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Fyrbyhemmet, om- och tillbyggnad Saknas i projektpärm Mosstorpsskolans sporthall Saknas i projektpärm Takarbete målning 1 14

18 Takarbete plåt E1 Anskaffningsbeslut finns inte i anslutning till övriga handlingar i projektpärmarna. I de två första fallen finns dock beslut i budget för 2012, vilket framgår av investeringsplanen som biläggs budget. I det två senare fallen saknas anskaffningsbeslut. - Annons Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Fyrbyhemmet, om- och tillbyggnad Mosstorpsskolans sporthall Framgår ej hur anbud får lämnas Takarbete målning 1 Framgår ej hur anbud får lämnas Takarbete plåt E1 Samma annons som ovan I samtliga granskade upphandlingarna framgår av annonserna såväl relevanta datum, entreprenadform, upphandlingsform samt kontaktpersoner. I två av upphandlingarna saknas på vilka sätt anbud får lämnas. Detta rör de två upphandlingar som delar annons. - Förfrågningsunderlag Upphandlingens art Fullständig Ej fullständig Fyrbyhemmet, om- och tillbyggnad Mosstorpsskolans sporthall Takarbete målning 1 Takarbete plåt E1 Kommentar I samtliga fall förekommer omfattande förfrågningsunderlag där det framgår vilka krav som ställs. Särskilda miljökrav framgår också av underlaget. Det framgår med tydlighet hur anbudsutvärderingen ska göras och vilka kriterier som vägs in i värderingen. - Anbudsförteckning från anbudsöppningen samt utvärderingsrapporter Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Fyrbyhemmet, om- och tillbyggnad Ankomstdatum saknas Mosstorpsskolans sporthall Ankomstdatum saknas Takarbete målning 1 Ankomstdatum saknas Takarbete plåt E1 15

19 I tre av fallen saknas angivet på anbudsförteckningen från anbudsöppningen vilket datum de olika anbuden inkommit. I samtliga fall finns utvärderingsrapporter där det framgår vilken anbudsgivare som vunnit upphandlingen. - Tilldelningsbeslut Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Fyrbyhemmet, om- och tillbyggnad Mosstorpsskolans sporthall Takarbete målning 1 Takarbete plåt E1 Daterade tilldelningsbeslut finns i samtliga fall. - Avtal Upphandlingens art Finns Finns ej Kommentar Fyrbyhemmet, om- och tillbyggnad Mosstorpsskolans sporthall Takarbete målning 1 Takarbete plåt E1 Avtal/beställning finns i samtliga fall. I avtalen hänvisas till förfrågningsunderlag och kravspecifikationer. Beställningarna har skrivits under av ansvariga tjänstemän enligt delegationsordningen Utbildningskontoret Vid utbildningskontoret rapporterades att en upphandling har genomförts under 2012 där Upphandlingscenter inte varit delaktigt. Den rör inköp, leverans och montering av möbler till fyra stycken förskolor och uppgick till ett värde om drygt 3 mnkr. Upphandlingen genomfördes under januari Upphandlingen genomfördes av en extern upphandlad konsult. I samband med att en större upphandling ska göras bildas en styrgrupp. I styrgruppen ingår förutom den externa upphandlingskonsulten även företrädare för utbildningskontoret samt lokalförsörjning vid stadsbyggnadskontoret. Då det rör upphandling av byggnation av nya skolor och förskolor vilar ansvaret till fullo på lokalförsörjning. Dock ingår företrädare för utbildningskontoret i styrgruppen, i första hand för att tillse att det pedagogiska perspektivet vid planeringen av utformningen av skolorna tillgodoses. Inför investeringar av inventarier till skolor läggs beställningen alltid av ansvarig rektor/förskolechef till utbildningskontoret. Därefter tar ekonomifunktionen vid kontoret fram ett kostnadsförslag för investeringen, vilken presenteras för nämnden som fattar beslut i frågan. Efter att beslutet har fattats träder den externa konsulten in som projektledare. Styrgruppen träffas cirka en gång per månad och diskuterar utformningen av kravspecifikation och förfrågningsunderlag. Träffar med brukarna, det vill säga rektorer och lärare vid den aktuella skolan, genomförs också inför upphandlingen. 16

20 Samordning mellan kontoret uppges inte förekomma i någon större utsträckning. Den aktuella upphandlingen samordnades dock inom kontoret då det rörde upphandling av inventarier till fyra förskolor. Förhoppningen var att detta skulle leda till lägre kostnader per förskola. Efter genomförd upphandling och avslutat projekt sker uppföljande möten med samtliga inblandade parter för att ta tillvara på erfarenheter och diskutera vad som kunde gjorts bättre. Uppföljningen dokumenteras och sparas i pärmar vid kontoret. Då kontoret genomför väldigt få upphandlingar finns inga formaliserade sätt att tillvarata erfarenheter. Inte heller finns någon databas där samtliga genomförda upphandlingar samlas. I tabellen nedan framgår den upphandling som genomförts av kontoret under året. Upphandlingens art Inköp/leverans och montering av möbler till fyra förskolor Nedan presenteras de olika stegen för upphandling och dokumentation vi anser respektive upphandling bör innehålla. Granskningen har gjorts utifrån dessa punkter. - Behovsanalys Behovsanalys har genomförts. Det är respektive förskolechef som tillsammans med ekonomifunktionen vid kontoret som genomför behovsanalysen och lägger beställningen till nämnden för beslut. - Anskaffningsbeslut Beslut att godkänna investeringen har fattats av nämnden. - Annons Annonsering har gjorts i det elektroniska upphandlingsverktyget Opic Tendsign. Av annonsen framgår kontaktpersoner samt senaste datum för anbudslämning. Datum för hur länge anbudet ska vara bindande framgår inte av annonsen. - Förfrågningsunderlag Av förfrågningsunderlaget framgår de krav som ställs på leverantören rörande leverans av inventarier samt installation och montage. Det hänvisas till AB 04, som är vedertagen praxis rörande bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader. Av förfrågningsunderlaget framgår inte att miljöanpassade alternativ kommer att premieras, vilket framgår av kommunens riktlinjer att det ska göras. Av förfrågningsunderlaget framgår det dock hur länge anbuden kommer vara bindande, vilket inte framgick av annonsen. - Anbudsförteckning från anbudsöppningen samt utvärderingsrapport En anbudsförteckning finns från anbudsöppningen. Dock är den endast signerad av en av de tre närvarande. Utvärderingsrapport saknas. Dock konstateras att det endast inkom ett anbud. - Tilldelningsbeslut En mall för tilldelningsbeslut finns. Dock uppges inte en kopia på det underskrivna originalet finnas kvar. Enligt uppgift har ett sådant skickats. - Avtal Avtal/Beställning har upprättats med antagen entreprenör. Detta har gjorts efter mer än tio dagar efter att beslutet fattats att anta entreprenören. Av avtalet framgår att beställning gäller i enlighet med de administrativa föreskrifterna/förfrågningsunderlaget. 17

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011 Lidingö stad Granskning av upphandling Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003

Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Dokumentnamn REGLEMENTE FÖR Kommunstyrelsen Dokumenttyp Diarienummer Föreskrifter Reglementen KS 2012:89/003 Beslutad av Framtagen av Gällivare Kommunstyrelsen Christian Sundvall Beslutad Giltighetstid

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna!

Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013. Välkomna! Offentlig upphandling Utbildning för Tekniska förvaltningen i Hudiksvall 19 november 2013 Välkomna! 1 Mål Tekniska förvaltningen i Hudiksvall Insikt om vad bra offentliga affärer är Kunskap om regler som

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Dnr: LKS 2015-232 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-25, 54 Sid 1 (5) Policy för inköp och upphandling Denna policy innefattar

Läs mer

Granskning av upphandling i Finspångs kommun

Granskning av upphandling i Finspångs kommun Granskning av upphandling i Finspångs kommun 2007-03-02 Innehållsförteckning 1 Slutsatser... 1 2 Bakgrund och syfte... 2 3 Metod... 2 4 Lagregler... 3 5 Organisation, riktlinjer och rutiner för upphandling...

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson

Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden. December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Jönköpings kommun Granskning av upphandlingsprocessen inom tekniska nämnden December 2014 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Viktor Johansson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Tekniska nämndens

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-05-12 Förvaltning/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jessica Lifv Telefon: 0523-61 33 28 E-post: jessica.lifv@lysekil.se UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling

Reglemente för Huddinge kommuns upphandling 1 (10) Antaget av kommunfullmäktige 1995-06-12, 91, med ändring i kommunstyrelsen 1996-12-02, 271, i kommunfullmäktige 2001-10-08, 147, 2003-01-20, 5, 2005-10-24, 20, 2008-12-08, 213, 2013-06-11 22, 2014-06-10

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01

Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 Inköpshandbok Orsa kommun 2011-02-01 INLEDNING 3 Syfte 3 Målsättning 3 Omfattning 3 Begreppsförklaring/Definitioner 4 PROCESSORGANISATION 5 Förvaltningar 5 Brukare 5 Beställare 5 Inköpssamordnare 5 Beslutsattestant

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Sida 1(9) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Omfattning.....2 3. Gällande lagstiftning och regelverk 2 4. Ansvar....3 5. Förhållningssätt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Sida 1/7 Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy Gällande lagstiftning och regelverk För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EGrättsliga principer måste iakttas: Fri

Läs mer