ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Carina Albertsson (S) Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Brita Sohlin (M) Gun Byttner (M) Hans-Petter Paulsen (FP) Övriga deltagande Erik Hansson, kommunsekreterare Rolf Davidsson, kommunchef Lars Nyberg, chef service- och teknikförv. 1 Elisabeth Ohlin, skolchef 2 Utses att justera Tom Martinsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, Underskrifter Sekreterare...Paragrafer 1-24 Erik Hansson Ordförande... Kurt Podgorski Justerande... Tom Martinsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Malung Underskrift... Erik Hansson

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Redovisning av service- och teknikförvaltningen Redovisning av barn- och utbildningsförvaltningen Inrättande av tjänst som kulturarvsutvecklare Borgerliga begravningsförrättare Reglemente för kommunala pensionärsrådet Rapport angående beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, som ej verkställts rapporteringsperiod tredje kvartalet 1 juli 30 september, år Rapport angående beslut enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ej verkställts rapporteringsperiod tredje kvartalet 1 juli 30 september, år Nämndsplan för kommunstyrelsen, uppföljning Lokala ordningsföreskrifter för Malung-Sälens kommun Remiss Dalarnas Miljömål 2013 och Åtgärdsprogram Anvisningar för planerings- och uppföljningsprocesserna Budget för kommunstyrelsen Föreningsbidrag Ansökan om bidrag till Dalarnas döva förening Ansökan om bidrag till Barnens rätt i samhället, BRIS, år Ansökan om förlustgaranti för Skinnarspelet Ansökan om bidrag till riksarrangemang i skotercross och rally Ansökan om arrangörsbidrag för anordnande av skidskytte-sm, från Lima SKG Ansökan om förlustgaranti år 2013, Malungs kristna råd Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet Dalarna Ansökan om medfinansiering inför ny Leaderperiod Medborgarundersökning Redovisning av beslut Meddelanden... 29

3 Kommunstyrelsen Dnr Redovisning av service- och teknikförvaltningen Service- och teknikförvaltningens chef Lars Nyberg redogör för förvaltningens verksamhet och ekonomiska läge. Aktuella frågor för förvaltningen är bl.a. dess organisation, koncernsamverkan, avtalsdokumentation och digitalisering av handlingar. Förvaltningen arbetar övergripande med att förbättra den interna servicen. Ekonomiskt uppvisar förvaltningen ett budgetöverskridande på 6 % för år 2012.

4 Kommunstyrelsen Dnr Redovisning av barn- och utbildningsförvaltningen Skolchefen Elisabeth Ohlin redogör för förvaltningens verksamhet och ekonomiska läge. Aktuella frågor för förvaltningen är bl.a. kunskapsutveckling, placeringar och kapacitet inom förskolan, miljöcertifieringar samt skapande av mer medel för undervisning och stöd inom grundskolan. Vidare har riksidrottsförbundet aviserat att man ämnar dra ner på antalet riksidrottsgymnasium för alpint och snowboard till två. Förvaltningen arbetar följaktligen med möjliggörande åtgärder för att bibehålla gymnasieskolans utbildning som ett av dessa alternativ. Ekonomiskt uppvisar förvaltningen ett budgetöverskridande på 3 mkr för år 2012.

5 Kommunstyrelsen Dnr Inrättande av tjänst som kulturarvsutvecklare Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tjänsten som kulturarvsutvecklare på 50 % inrättas. 2. Kostnaden för tjänsten ryms inom befintlig budgetram Kulturförvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden arbetat med att utveckla kommunens allmänkulturella verksamheter. Kulturförvaltningen har idag, till sitt förfogande för denna verksamhet, en kulturassistent på heltid och en kulturutvecklare på deltid. Arbetsuppgifterna omfattar barn- och ungdomskultur, föreningskontakter, utställningar, teater och konserter. Utöver ovanstående arbetsuppgifter ansvarar kulturutvecklare för bibliotekets barn- och ungdomsavdelning på deltid. I syfte att möjliggöra arbete med verksamheter som konstsamlingen, offentlig utsmyckning, kulturmiljö och museiverksamhet bedömer kulturförvaltningen att det behövs förstärkning av en konst- och antikvariekunnig person. Det finns även behov att på ett pedagogiskt sätt presentera kulturarv och ge råd i kulturmiljöfrågor och i byggnadsbårdsfrågor. Kulturnämnden föreslår den 7 november 2012, 32, att en tjänst som kulturarvsutvecklare/antikvarie inrättas på 50 %. Kostnaden för tjänsten ryms inom befintlig budgetram. Personalchefen Sten-Inge Eriksson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 15 november 2012 att tjänsten inte får inrättas under Arbetsutskottet föreslår den 11 december 2012, 307, att tjänsten får inrättas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag, med tillägget att kostnaden för tjänsten ryms inom befintlig budgetram. av personalchefen Sten-Inge Eriksson, daterat 15 november 2012.

6 Kommunstyrelsen Dnr Borgerliga begravningsförrättare Ärendet återremitteras för vidare beredning. Den som inte är medlem av Svenskan kyrkan har i och med betalandet av begravningsavgiften rätt till gravplats, gravsättning, kremering samt lokal för begravningsceremoni. Själva ceremonin bör ske i enlighet med den avlidnes önskemål och är i övrigt fri att utforma, så länge den inte inbegriper något som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd. Det finns inga lagmässiga krav på vem som ska förrätta begravningen. Personen kan vara en av kommunen utsedd förrättare eller en av de sörjande utvald person. Av kommunen utsedd förrättare förmedlas genom begravningsbyrån. Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten även för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen har för Malung-Sälens kommun utsett ett s.k. begravningsombud, med uppgiften att i frågor relaterade till begravningsverksamhet bevaka intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är emellertid kommunen som, vid behov, utser begravningsförrättare. Malung- Sälens kommun har för närvarande ingen utsedd borgerlig begravningsförrättare. Kommunchefen Rolf Davidsson föreslår i ett tjänsteutlåtande att Malung-Sälens kommun inrättar förordnade begravningsförrättare. Arbetsutskottet föreslår den 15 januari 2013, 2, att Malung-Sälens kommun inrättar förordnade begravningsförrättare samt att valberedningen lämnar förslag till kommunfullmäktige på 2-3 personer att förordna som begravningsförrättare. Arbetsutskottet beslutar den 15 januari 2013, 2, uppdra till kommunchefen att bereda ärendet vidare, med avseende på frågan om arvodering, för redovisning i kommunstyrelsen den 5 februari. Kommunchefen Rolf Davidsson redogör för ärendet, med avseende på frågan om arvodering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning. av kommunchefen Rolf Davidsson, daterat 5 december 2012.

7 Kommunstyrelsen fortsättning Skickas till För kännedom: För åtgärd: Rolf Davidsson

8 Kommunstyrelsen Dnr Reglemente för kommunala pensionärsrådet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Reglemente för kommunala pensionärsrådet antas enligt upprättat förslag. Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan Malung-Sälens kommun och de pensionärsorganisationer som är verksamma i kommunen. Kommunchefen har, utifrån kontakter med Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionsärsförbund (SPF), låtit utarbeta förslag till nytt reglemente för rådet. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2013 att reglemente för kommunala pensionärsrådet antas enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet föreslår den 15 januari 2013, 3, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 8 januari Förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet.

9 Kommunstyrelsen Dnr Rapport angående beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, som ej verkställts rapporteringsperiod tredje kvartalet 1 juli 30 september, år 2012 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten läggs till handlingarna. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL, och rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 f SoL; gällande äldreomsorg (ÄO), omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL (OF) och individ- och familjeomsorg (IFO), har inrapporterats till Socialstyrelsen. Socialnämnden beslutade den 27 november 2012, 134, att lämna rapport angående beslut enligt 4 kap 1 SoL som ej verkställts, med rapporteringsperiod tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012, till kommunstyrelsen, för slutligt avgörande i kommunfullmäktige. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2013 att rapporten läggs till handlingarna. Arbetsutskottet föreslår den 15 januari 2013, 4, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 8 januari Ej verkställda beslut (SoL), rapporteringsperiod tredje kvartalet 1 juli 30 september år 2012.

10 Kommunstyrelsen Dnr Rapport angående beslut enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ej verkställts rapporteringsperiod tredje kvartalet 1 juli - 30 september, år 2012 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Rapporten läggs till handlingarna. Ej verkställda beslut enligt 9 och rapporteringsskyldighet enligt 28 f-g LSS har inrapporterats till Socialstyrelsen. Socialnämnden beslutade den 27 november 2012, 135, att lämna rapport angående beslut enligt 28 f-g LSS som ej verkställts rapporteringsperiod tredje kvartalet 1 juli 30 september år 2012, till kommunstyrelsen, för slutligt avgörande i kommunfullmäktige. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2013 att rapporten läggs till handlingarna. Arbetsutskottet föreslår den 15 januari 2013, 5, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 8 januari Ej verkställda beslut (LSS), rapporteringsperiod tredje kvartalet 1 juli 30 september år 2012.

11 Kommunstyrelsen Dnr , Nämndsplan för kommunstyrelsen, uppföljning Reviderad nämndsplan för kommunstyrelsen antas. Kommunfullmäktige fastställde vid sammanträde 31 oktober 2011, 89, en ny styrmodell för Malung-Sälens kommun. Enligt styrmodellen ska nämnderna, med kommunfullmäktiges verksamhetsplan som grund, upprätta nämndsplaner och detaljbudgetar för sina verksamhetsområden. Nämndsplanen, som sträcker sig över tre år, ska innehålla planerings- och budgetförutsättningar för nämndens verksamheter, verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål samt en beskrivning av hur nämnden bidrar till de prioriterade åtgärderna för kommande år. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 4 september 2012, 116, att fastställa nämndsplan för perioden I planen finns ett antal insatser för att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade åtgärder 2013 angivna. Det finns i dagsläget behov av att komplettera de redan beslutade insatserna för att säkerställa att de prioriterade åtgärderna fullföljs. Arbetsutskottet beslutar den 15 januari 2013, 6, om vissa ändringar och tillägg och föreslår att reviderad nämndsplan för kommunstyrelsen antas. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 8 januari Reviderad nämndsplan för kommunstyrelsen

12 Kommunstyrelsen Dnr , Lokala ordningsföreskrifter för Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Malung-Sälens kommun antas enligt upprättat förslag, daterat 5 februari Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Malung-Sälens kommun antas enligt upprättat förslag, daterat 5 februari Beslutet träder ikraft Kommunkansliet uppdras att kungöra beslutet och anmäla det till Länsstyrelsen Dalarna. Lokala ordningsföreskrifter upprättas och antas i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen på offentliga platser, inkl platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel. Kommunens lokala föreskrifter är ett komplement till ordningslagens bestämmelser (OL, SFS 1993:1617). Föreskrifterna är underordnade, subsidiära, andra författningar. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om att anta, ändra eller upphäva lokala föreskrifter. Beslutet ska anmälas till länsstyrelsen, som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. Fullmäktiges beslut föreslås därför träda ikraft vid månadsskiftet närmast fyra veckor efter justeringen av fullmäktiges protokoll. Fullmäktiges beslut och föreskrifterna ska kungöras i länets författningssamling, beslutet ska också kungöras lokalt (ortstidning) samt anslås och finnas tillgängligt för allmänheten. Utredningssekreteraren Backa Siv Ivarsson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2013, att allmänna lokala ordningsföreskrifter för Malung-Sälens kommun respektive lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Malung-Sälens kommun antas enligt upprättade förslag, att beslutet träder ikraft samt att kommunkansliet uppdras att kungöra beslutet och anmäla det till Länsstyrelsen Dalarna. Arbetsutskottet föreslår den 22 januari 2013, 11, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar om vissa justeringar i upprättat förslag samt att med gjorda justeringar föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. av utredningssekreterare Backa Siv Ivarsson, daterat 16 januari Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Malung-Sälens kommun respektive lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Malung-Sälens kommun, daterade 19 december Kartbilagor.

13 Kommunstyrelsen Dnr Remiss Dalarnas Miljömål 2013 och Åtgärdsprogram Malung-Sälens kommun avlämnar remissvar enligt upprättat förslag. Länsstyrelsen har tillställt Malung-Sälens kommun en remiss på förslag till Dalarnas Miljömål 2013 och Åtgärdsprogram I Länsstyrelsens uppdrag ingår att i dialog med berörda utarbeta regionala miljömål och åtgärdsprogram för länets miljöarbete som ska bidra till Sveriges miljömål. Regionala miljömål ska bygga på de 16 nationella miljökvalitetsmålen och dess etappmål. Skogsstyrelsen har motsvarande uppdrag för miljökvalitetsmålet Levande skogar. Remissvaren ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 15 februari Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 november 2012, 291, att uppdra till Malung-Sälens kommuns och Vansbro kommuns gemensamma energi- och klimatgrupp att utarbeta förslag till remissvar, för fortsatt behandling i kommunstyrelsen. Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2013 att Malung-Sälens kommun avlämnar remissvar enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet föreslår den 22 januari 2013, 13, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. av kommunsekreteraren Erik Hansson, daterat 16 januari Förslag till remissvar, upprättat av energistrategen Nils-Erik Eklund, daterat 16 januari Skickas till För kännedom: Vansbro kommun Nils-Erik Eklund Länsstyrelsen För åtgärd:

14 Kommunstyrelsen Dnr , Anvisningar för planerings- och uppföljningsprocesserna 2013 Anvisningar för planeringsprocess och uppföljningsprocess 2013 fastställs enligt upprättade förslag. I den styrmodell, som kommunfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 31 oktober 2011, 99, definieras bland annat principerna för planering och uppföljning i Malung- Sälens kommun. De båda processerna är beskrivna som årshjul på övergripande nivå. Enligt den ansvarsfördelning som är gällande har kommunstyrelsen i uppgift att vid behov komplettera kommunfullmäktiges beslut med anvisningar. I samband med den resultatdialog som kommunstyrelsen genomförde oktober 2012 gjordes en uppföljning av planerings- och uppföljningsprocesserna En analys av de synpunkter som redovisades vid resultatdialogen har skett i kommunchefens ledningsgrupp. I samband med kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten för 2012 har även ett uppdrag att tidigarelägga tidpunkten för kommande delårsrapport givits. Vissa justeringar har därför gjorts i förslag till anvisningar för de båda processerna för år Anvisningarna består av en beskrivning av de aktiviteter som ska genomföras under verksamhetsåret, vem/vilka som ansvarar för underlag och när dessa ska vara färdiga samt hur och när den politiska hanteringen sker. Anvisningarna kompletteras till viss del av mer konkreta rutinbeskrivningar och mallar. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 17 januari 2013 att anvisningar för planeringsprocess och uppföljningsprocess 2013 fastställs enligt upprättade förslag. Budgetutskottet föreslår den 29 januari 2013, 4, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 17 januari Planeringsprocess 2013, daterad 17 januari Uppföljningsprocess 2013, daterad 17 januari Skickas till För kännedom: Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna För åtgärd: Samtliga nämnder KFV

15 Kommunstyrelsen Dnr Budget för kommunstyrelsen Budget 2013 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag. 2. Kontoret för verksamhetsstöd uppdras att se över rutiner och riktlinjer för arrangörsbidrag samt lämna förslag till tydliggjord budgetering. Kontoret för verksamhetsstöd har upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen för år Budgetförutsättningarna för året är i stort sett oförändrade jämfört med Utfallet för år 2012 pekar på ett underskott på cirka tkr, vilket till största del hänförs till blockhyresavtalet för Kringlan under föregående år. I upprättat förslag finns ingen budget för eventuell förlängning av detta avtal. Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 23 januari 2013 att budget 2013 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag. Budgetutskottet föreslår den 29 januari 2013, 5, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, samt att kontoret för verksamhetsstöd uppdras att se över rutiner och riktlinjer för arrangörsbidrag samt lämna förslag till tydliggjord budgetering. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson, daterat 23 januari Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2013, daterat 23 januari Skickas till För kännedom: För åtgärd: KFV

16 Kommunstyrelsen Dnr Föreningsbidrag Föreningsbidrag och hyror beviljas enligt upprättat förslag. 2. Beslutet undantar Stiftelsen Byråsens Fritidsområde, Malung-Sälens föreningar och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Malung, i avvaktan på vidare beredning. Kommunstyrelsen ansvarar för föreningsbidrag avseende vissa samlingslokaler och anläggningar samt stöd till fritids-, pensionärs/kultur- och handikappverksamhet. Ansökningar om föreningsbidrag ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast Efter genomgång av inkomna ansökningar har en sammanställning över sökta belopp gjorts. I sammanställningen framgår även föreningslån och hyror för vissa verksamheter. Vissa föreningsbidrag för lokalhyror redovisas trots att ansökningar ej inkommit, eftersom kommunen står för tecknade hyresavtal eller äger lokalerna. Ett tjänstemannaförslag, där hänsyn tagits till kommunstyrelsen samlade anslag för föreningsbidrag, finns också redovisad. Totalt föreslås att knappt tkr beviljas i föreningsbidrag för år Av denna summa utgör 257 tkr föreningslån och knappt tkr hyror. Summan ligger på lägre nivå jämfört med föregående år. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 23 januari 2013 att föreningsbidrag och hyror beviljas enligt upprättat förslag. Budgetutskottet beslutar den 29 januari 2013, 6, om viss justering i upprättad sammanställning för föreningsbidrag och hyror och föreslår, med gjord justering, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag, samt att beslutet undantar Stiftelsen Byråsens Fritidsområde, Malung-Sälens föreningar och Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Malung, i avvaktan på vidare beredning. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 23 januari Sammanställning över äskade föreningsbidrag, daterad 29 januari Skickas till För kännedom: Berörda föreningar För åtgärd: KFV

17 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om bidrag till Dalarnas dövas förening Ansökan avslås. Dalarnas dövas förening, DDF, har i en skrivelse, daterad 12 januari 2013, inkommit med ansökan om bidrag. DDF planerar ett 100 årsjubileum under 2013 och söker bidrag för att genomföra en jubileumsaktivitet maj. Föreningen planerar då en temaresa från Borlänge till Mora, där en avslutande bankett ska hållas. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2013 att ansökan avslås. Budgetutskottet föreslår den 29 januari 2013, 7, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 16 januari Ansökan om bidrag från Dalarnas dövas förening, daterad 12 januari Skickas till För kännedom: Dalarnas dövas förening För åtgärd:

18 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om bidrag till Barnens rätt i samhället, BRIS, år Barnens rätt i samhället, BRIS, beviljas ett ekonomiskt stöd på kr. 2. Bidraget finansieras från anslaget för föreningsbidrag Den ideella organisation Barnens rätt i samhället, BRIS, erbjuder stödverksamhet till alla barn och ungdomar upp till 18 år. Alla barn och ungdomar har möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en vuxen stödjande kontakt. Verksamheten bygger på frivilligt arbete. BRIS har tidigare beviljats bidrag på fem kronor per barn i kommunen. För år 2012 blev bidragssumman kr för Malung-Sälens kommun. Inför 2013 planeras att utöka tillgängligheten i , som är Barnens Hjälptelefon. Utökningen innebär att jourtelefonen på sikt ska vara öppen dygnet runt. Med anledning av detta söker BRIS kommunala bidrag med 10 kronor per barn under 18 år. För Malung-Sälens kommun innebär det en bidragssumma på kronor för år Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2013 att BRIS beviljas ett ekonomiskt stöd på kr samt att bidraget finansernas från anslaget för föreningsbidrag Budgetutskottet föreslår den 29 januari 2013, 8, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund 16 januari Ansökan från BRIS, daterad mars Skickas till För kännedom: BRIS För åtgärd: KFV

19 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om förlustgaranti för Skinnarspelet Skinnarspelskommittén beviljas kr i förlustgaranti för Skinnarspelet Förlustgarantin finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Skinnarspelskommittén har inkommit med en ansökan om en förlustgaranti på kr för Skinnarspelet Kommunstyrelsen har tidigare betalat ut förlustgarantin på kr under åren År 2010 betalades ett bidrag för nystart av Skinnarspelet med reducerad verksamhet på kr. För åren 2011 och 2012 har beslut fattats om förlustgaranti betalades kr medan det år 2012 inte ställdes några krav på förlustgaranti. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 15 januari 2013 att skinnarspelskommittén beviljas kr i förlustgaranti för Skinnarspelet 2013 samt att förlustgarantin finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Budgetutskottet föreslår den 29 januari 2013, 9, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 15 januari Ansökan om förlustgaranti, daterad 5 juli Skickas till För kännedom: Skinnarspelskommittén För åtgärd: KFV

20 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om bidrag till riksarrangemang i skotercross och rally Lima motorsällskap beviljas ett bidrag på kr för genomförande av SMdeltävling i skotercross, deltävling i Winter Rally Cup samt final i Back-SM. 2. Bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. Lima motorsällskap har lämnat in en skrivelse med begäran om kommunalt bidrag på kr i samband med tre riksarrangemang under Malung-Sälens kommun erbjuds i gengäld viss marknadsföring i samband med de större arrangemangen samt även i samband med övriga tävlingar under året. Lima motorsällskap söker bidrag för en SM-deltävling i skotercross, en deltävling i Winter Rally Cup (WCR) i rally samt final i Back-SM för rally- och rallycrossbilar under året. Lima Motorsällskap har en bred motorverksamhet, som organiserar både träning och tävling. Lima Motorsällskap har många aktiva inom rally, rallycross, folkrace, motorcross, skotercross och enduro. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 15 januari 2013 att Lima motorsällskap beviljas ett bidrag på kr för genomförande av SMdeltävling i skotercross, deltävling i Winter Rally Cup samt final i back-sm, samt att bidraget finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. Budgetutskottet föreslår den 29 januari 2013, 10, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 15 januari Ansökan om sponsorstöd i enlighet med Det upplevelsenära Malung-Sälens kommun, daterad 28 november Skickas till För kännedom: Lima motorsällskap För åtgärd: KFV

21 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om arrangörsbidrag för anordnande av skidskytte-sm, från Lima SKG 1. Lima SKG beviljas ett arrangörsbidrag på kr för skidskytte-sm i mars Bidraget finansieras via kommunstyrelsens förfogandemedel. Lima SKG ansöker i en skrivelse, daterad 9 januari 2013, om arrangörsbidrag i samband med uppdraget att anordna skidskytte-sm den mars. Lima SKG Biathlon kommer att genomföra tävlingar både för juniorer och seniorer, varav tävlingarna den 22 mars kommer att genomföras på kvällstid. Föreningen söker ekonomiskt stöd för att kunna tillverka snö, förstärka belysning samt att anordna en kamratmiddag på sammanlagt kronor. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2013 att Lima SKG beviljas ett arrangörsbidrag på kr, alternativt kr, för skidskytte-sm i mars 2013 samt att bidraget finansieras via kommunstyrelsens förfogandemedel. Budgetutskottet föreslår den 29 januari 2013, 11, att Lima SKG beviljas ett arrangörsbidrag på kr för skidskytte-sm i mars 2013 samt att bidraget finansieras via kommunstyrelsens förfogandemedel. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 16 januari Ansökan om arrangörsbidrag från Lima SKG, daterad 9 januari 2013 Skickas till För kännedom: Lima SKG För åtgärd: KFV

22 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om förlustgaranti år 2013, Malungs kristna råd 1. Malungs kristna råd beviljas högst kr i förlustgaranti för genomförandet av Körveckan Förlustgarantin finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Malungs kristna råd har ansökt om garantibelopp på kr i samband med genomförandet av den återkommande Körveckan år Rådet har under ett antal år erhållit garantibelopp. År 2012 utbetalades knappt kr. Arrangemanget 2013 har som tidigare år ett blandat innehåll. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 21 januari 2013 att Malungs kristna råd beviljas högst kr i förlustgaranti för genomförandet av Körveckan 2012 samt att förlustgarantin finansieras från kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Budgetutskottet föreslår den 29 januari 2013, 12, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 21 januari Ansökan om garantibelopp till Malungs kristna sång- och musikvecka 2013, daterad 6 september Skickas till För kännedom: Nils-Eric Würth, planeringssamordnare Körveckan För åtgärd: KFV

23 Kommunstyrelsen Dnr Ansökan om stöd till Ung Företagsamhet Dalarna 1. Ung Företagsamhet Dalarna beviljas ett bidrag på kr för verksamheten Bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel för bidrag till organisationer. Kommunstyrelsen har genom åren beviljat stöd till Ung Företagsamhet, en organisation som varit aktiv i Dalarna sedan Organisationen ger stöd till ungdomar mellan 16 och 20 år för att öka intresse och kunskap att driva företag. Bidrag söks årligen från alla kommuner i länet. Regionchefen för Ung företagsamhet i Dalarna har i en skrivelse, daterad 20 december 2012, ansökt om oförändrat bidrag för år 2013, det vill säga kr. Detta läsår drivs sju UF-företag vid Malung-Sälens gymnasieskola. Planeringschefen Kerstin Söderlund föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 15 januari 2013 att Ung Företagsamhet Dalarna beviljas ett bidrag på kr för verksamheten 2013 samt att bidraget finansieras via kommunstyrelsens medel för bidrag till organisationer. Budgetutskottet föreslår den 29 januari 2013, 13, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla budgetutskottets förslag. av planeringschefen Kerstin Söderlund, daterat 15 januari Ansökan om fortsatt stöd till Ung företagsamhet, daterad 20 december Skickas till För kännedom: Ung Företagsamhet Dalarna Maggie Grundén För åtgärd: KFV

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00.

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. r-t ^*.s komr Kallelse/underrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. Plats: Malungsrummet, kommunhuset, Malung

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande, frånv. 142-144 Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) ordförande

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer