Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25"

Transkript

1 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem tar längre tid och kostar mer än beräknat. I litteraturen finns det en hel del rekommendationer för hur val och implementering bör gå till för att resultatet ska bli bra. I denna studie vill vi titta närmare på hur dessa rekommendationer ser ut. Dessutom vill vi studera ett företags implementering av ett affärssystem för att jämföra huruvida man följt teorin och vilket resultat man fått. Vi har studerat relevant litteratur som berör val och implementering av ett affärssystem. Vidare har vi studerat hur Fergas AB gick tillväga när de valde och implementerade sitt affärssystem. Vår analys visar att de framgångsfaktorer som teorin pekar på, även i vårt fallföretag visar sig leda till ett lyckat projekt. Vi har kommit fram till att modeller och framgångsfaktorer kan vara bra hjälpmedel för att lyckas med sina projekt. Men det viktigaste är att få en förståelse för vad som ligger bakom dessa modeller och rekommendationer. De bör användas som just hjälpmedel och man får inte låta dessa begränsa kreativiteten eller hindra det egna tänkandet. Kommande arbete Vår avsikt är att försöka precisera artikelns syfte ytterligare och ta fram fler frågor som vi ska försöka svara på i artikeln. Vi avser att komplettera vår referensram med fler referenser och att sålla bland de avsnitt vi tagit fram. Antingen komplettera val delen med fler källor alternativt lägga till en del om implementering. Slutsats och analys : I dagsläget anser vi oss inte ha hunnit med att analysera särskilt mycket och på grund av detta är slutsatsen i dagsläget väl knaper och kanske dåligt underbyggd. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Kommande arbete...1 Inledning...3 Referensram...4 Behovsanalys...4 Handlingsplan...5 Marknadsanalys...5 Systemutvärdering...6 Analys av leverantörer...6 Offertförfrågan...6 Offertutvärdering...7 Leveransavtal...7 Framgångsfaktorer...7 Empiri...9 Fergas AB...9 Företagets behov av nytt affärssystem...9 Utvärdering...9 Kravspecifikation och utskick...9 Utvärdering och referensbesök...9 Slututvärdering...10 Projektstart...10 Installation av hårdvara...11 Utbildning och driftsstart av systemet...11 Resultat...12 Framgångsfaktorer enligt Fergas...12 Uppgraderingar...12 Framtiden...12 Analys...13 Slutsatser...13 Källförteckning...14 Litteratur:...14 Internet:...14 Muntliga källor:...14 Peter Bódizs, Jonas Eriksson 2

3 Inledning Att implementera och förvalta ett affärssystem innebär stora kostnader. Det är någonting man lever och utvecklas med under en lång tid. Därför är det av största vikt att man väljer med omsorg så att man inte står där med ett kostsamt system som bara ställer till besvär snarare än att öka ett företagets konkurrenskraft. Vidare är själva implementeringen av ett affärssystem ett komplicerat arbete. Affärssystemet ska anpassas till det enskilda företaget men man måste även, för att maximera nyttan av ett affärssystem, anpassa sina processer. Många företag tror att ett affärssystem genom sin blotta närvaro ska ge en effektivare organisation. Affärssystemet ska leda till ett förbättrat och mer effektivt samarbete mellan olika processer i organisationen, det ska minska administrationen, göra information tillgänglig för de som behöver den och en hel del annat. Installationen Installationsplaneringen Leveransavtalet Offertutvärderingen Offertförfrågan Systemutvärderingen Marknadsanalysen Behovsanalysen Figur 1 Upphandlingens olika steg Ofta drar man i implementeringsprojekt över den budget eller de tidsramar som ställts upp. Dock finns det en hel del litteratur som beskriver hur man ska gå tillväga och så kallade kritiska framgångsfaktorer dyker upp lite varstans i litteraturen. Men räcker det att följa en given modell eller att hålla koll på sina framgångsfaktorer? Innebär detta att man väljer rätt och lyckas med sin implementering? Följer man som köpare av affärssystem de modeller som finns? Detta finner vi intressant att studera närmare, då det är lätt att man tror att verkligheten, den riktiga världen, ser ut precis som den gör i läroböckerna. Vi vill alltså studera hur man ska gå tillväga för att lyckas med sitt val och sin implementering av affärssystem. Vidare är vi intresserade av att se hur ett företag i praktiken går tillväga med sitt val och sin implementering. Följer kunderna de riktlinjer och framgångsfaktorer som ges av den teori, som vi studerat och använder som referensram i denna artikel? Vad blev resultatet av studiens fallföretags val och implementering av affärssystem? Metod Delar av den rekommenderade litteraturen samt en del andra artiklar som passade in på det valda området studerades. Grunden för studiens frågeställningar och analys är främst en litteraturstudie av en bok och ett antal artiklar inom området. Innan studiebesöket ställdes några huvudfrågor upp som vi ville att analysen skulle ge svar på. Det var svårt att göra detta eftersom vi inte visste riktigt vad som skulle komma fram under studiebesöket. Dock försökte vi ställa sådana frågor till Magnus Petterson, Movex-ansvarig på Fergas, att vi skulle kunna få den information vi behövde. Även efter studiebesöket har vi haft kontakt med honom för att kunna reda ut en del oklarheter. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 3

4 I vår studie har vi även dragit nytta av studiebesöken hos Intentia respektive IFS, där vi har tagit del av deras syn på implementeringen av ett affärssystem. Genom de seminarier som anordnades fick vi feedback på vårt projekt vad det gäller upplägg, problemställning, referensram och analysen av Fergas AB:s implementering av affärssystemet Movex. Referensram Följande kapitel bygger till stor del på Hans Kalderéns bok Affärssystem och tar upp de viktigaste stegen för att lyckas med en bra implementering av ett affärssystem. En upphandling kan delas upp i olika steg, se figur 1 där de olika stegen består av ett antal olika aktiviteter som alla måste gås igenom ordentligt för att man ska lyckas med sin installation. De ingående stegen förklaras senare i referensramen. Innan man startar upp projektet är det ett antal faktorer som är mycket viktiga för att projektet ska bli lyckat. Istället för att välja projektledare efter de mindre viktiga kriterierna att projektledaren ska vara intresserad av datorer och vara okontroversiell, bör man koncentrera sig på följande kriterier: Erfarenhet av projektarbete Hög status inom företaget God kunskap om verksamheten Visionär Förmåga att driva frågor och leda andra människor Tillräcklig tid för projektarbetet Efter att ha tillsatt en projektledare ska ledningen i företaget definiera uppdraget. Det är viktigt att företagsledningen initierar och leder arbetet med behovsanalysen. Då projektledaren fått klart för sig projektets omfattning och mål tillsätter han de befattningar som krävs. Här är det viktigt att ta hänsyn till de undersökningar som gjorts. Undersökningar visar nämligen att små projektorganisationer med permanenta deltagare är effektivare än större med delprojekt. Behovsanalys Då man tar fram en behovsanalys är det viktigt att utgå från företagets affärsidé men man ska även sträva efter att beskriva hur omvärldsfaktorer påverkar företaget. En behovsanalys tar mycket tid att göra och den ska dessutom göras i ett 10-årsperspektiv. 2-3 år för upphandling och implementering och ytterligare 5-7 år då affärssystemet ska fungera tillfredsställande. Man bör sätta upp mätbara mål för affärssystemets införande, vad ska systemet klara av och hur lång tid det kan ta? En behovsanalys bör resultera i ungefär fem övergripande mål som är mätbara. För att kunna styra verksamheten är det lämpligt att först definiera upp ett antal nyckeltal och därefter mål för dessa nyckeltal. Exempel på nyckeltal för denna typ är beläggningsgrad. Beroende på hur viktigt nyckeltalet är bör det följas upp mer eller mindre frekvent. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 4

5 Handlingsplan Behovsanalysen ska resultera i en handlingsplan som består av aktivitetsbeskrivning och tidsplan för aktiviteterna. De olika huvudaktiviteterna består av ett antal olika underaktiviteter. Om man som huvudaktivitet har Förändra rutinflöden skulle en underaktivitet till detta kunna vara Koordinera de nya rutinerna. Man har märkt att ju fler delaktiviteter som identifieras desto bättre blir handlingsplanen. För att projektet ska hålla tiden är det viktigt att göra realistiska tidsplaner samt tydliga prioriteringar för de olika delaktiviteterna. När alla delaktiviteter planerats in adderar man ihop dessa till en tidplan för projektet. Då tidplanen är projektets grund är det viktigt att förseningar förs in kontinuerligt. Behovsanalysen är ramverket men bör ge ett visst handlingsutrymme för leverantören vad gäller utformning av lösning. Marknadsanalys Den viktigaste frågan man bör ställa sig då man undersöker marknaden är att hitta en leverantör som erbjuder ett system som passar det egna företagets storlek och funktionella behov. Hur ska man då göra för att hitta denna leverantör? Det finns tre sätt som är rätt vanliga idag; kontakta företagets branschorganisation, tala med vänner eller affärskontakter samt att anlita en upphandlingskonsult som kan marknaden. Fördelen med att kontakta en konsult är att han även kan hjälpa till med utvärdering, kontraktsfrågor mm. Företag som ofta gör upphandlingar använder sig, enligt Kalderén (1995), i större utsträckning av konsulter vilket kan tolkas som om de har lärt sig hur kostsamt en misslyckad upphandling kan bli. För att man inte ska få alltför många leverantörer att studera är det viktigt att sålla tidigt. Frågor att ställa vid en sådan sållning är t ex.: Har systemet de efterfrågade funktionerna? Finns systemet installerat i företag med liknande verksamhet? Hur många system finns installerade totalt? Verkar leverantören stabil? Har systemet och leverantören gott rykte? Efter att de mindre intressanta leverantörerna sållats bort är det dags att kontakta de återstående leverantörerna lite närmare. De stora systemleverantörerna ser hellre att man träffas för ett inledande möte än att de får en kravspecifikation att lämna offert på. Detta beror på att det tar mycket tid och resurser att räkna på en offert. Dessutom kan man som leverantör ibland bedöma chansen att ro hem avtalet som liten då det är vanligt att kunden skickar en kravspecifikation till åtminstone fem leverantörer. De frågor som bör tas upp under det inledande mötet är: Presentation av leverantörens affärsidé Leverantörens organisation Viktiga referenser Genomgång av behovsanalysen Peter Bódizs, Jonas Eriksson 5

6 Systemutvärdering För att utvärderingen av de olika leverantörernas system ska bli så rättvis som möjligt är det viktigt att man har en metod för utvärderingen. De viktigaste delarna för att få en god uppfattning om leverantörerna och det system de avser leverera är demonstration, tester och referenser. De kriterier som anses vara mest viktiga kan betygsättas och vägas samman för att kunna användas vid en jämförelse mellan olika system. Det är mycket viktigt att man dokumenterar sina erfarenheter från de olika systemen i detalj. De kriterier som är viktiga att ha med vid en utvärdering är: Funktionalitet Integration Användarvänlighet Marknadsposition Pris/prestanda Totalintryck Medelvärde För att man ska slippa att köpa ett nytt affärssystem varje år är det viktigt att man väljer ett system som man kan växa i och som har god spridning på marknaden. Funktionalitetskriteriet handlar om hur väl systemet stämmer överens med organisationen och om man klarar sig med standardsystemet eller behöver anpassa något. Macvittie (2001) ställer även hon upp ett antal kriterier för utvärderingen av ett affärssystem och dessa stämmer väl in på ovanstående kriterier även om hon inte har riktigt samma uppdelning. Analys av leverantörer Det är viktigt att titta närmare på de olika leverantörerna innan man väljer affärssystem. Kalderén tar upp ett antal områden som bör studeras närmare för att säkra att man vänder sig till en lämplig leverantör. Han beskriver leverantörsmarknaden som turbulent och ägarbyten är inte ovanliga. Därför bör man som kund försöka bedöma risken för ägarbyte och vad ett eventuellt ägarbyte skulle kunna innebära för affärssystemets utveckling. Han tipsar även om att man bör titta på hur arbetsfördelningen är hos leverantören, att systemutvecklarna inte ska arbeta med implementering och utbildning eftersom de då inte blir riktiga experter på vad de arbetar med. Något som är bra för att få förståelse för hur en leverantör arbetar med implementeringen är att besöka referenskunder, sådana som redan har köpt affärssystem. Då är det också en fördel om referenskunderna är inom en liknande bransch. Är det möjligt så bör kunden undersöka hur leverantören värderar systemutveckling och service- och underhållsarbete. Offertförfrågan Kalderén (1995) understryker vikten av att utforma offertförfrågan på ett klart, tydligt och strukturerat sätt. Detta är mer eller mindre nödvändigt för att man som kund ska kunna göra en meningsfull jämförelse mellan olika leverantörers erbjudande. Kunden bör detaljerat specificera vad offerten ska innehålla och tydligt ange vad som är viktigt för företaget. I en Peter Bódizs, Jonas Eriksson 6

7 offertförfrågan bör kunden också kräva att leverantören skickar med leveransavtal och kontraktsvillkor. Offertutvärdering När man som kund ska försöka utvärdera offerterna så måste man förstå skillnaderna i offerternas innehåll, för det kan trots en bra förfrågan variera och det påverkar givetvis priset. Det finns ofta mer eller mindre dolda kostnader som kunden ska leta efter. Affärssystemets funktionalitet får inte glömmas bort, systemet ska ju stödja företaget och detta måste man givetvis ta hänsyn till när man jämför priser. Macvittie (2001) konstaterar att ett nytt affärssystem ofta kräver ny eller uppgraderad hårdvara, vilket i en del fall är en kostnad som man bör ta hänsyn till i valet av leverantör. Men hon tillägger att den kostnad som många bortser ifrån är den som kommer av all tid som både konsulter och anställda lägger ner i projektet. Leveransavtal När man tillsammans med leverantören arbetar fram ett leveransavtal bör man enligt Kalderén (1995) vara noggrann att specificera vad som ska levereras oavsett det gäller rena produkter eller tjänster. För att undvika onödiga problem senare, så måste alla överenskommelser dokumenteras och det bör vara bestämt hur leveransgodkännandet ska gå till. När avtalet är godkänt kan det ses som en handlingsplan. Allt detta underlättas om man använder sig av ett standardavtal. Framgångsfaktorer Följande framgångsfaktorer är tagna ur en litteraturstudie (Fui-Hoon Nah et al. 2001). Dessa faktorer handlar mycket om ren projektledning och är inte så nära knutna till affärssystemet och dess leverantör som ovanstående teorier. Vid implementeringen ska det finnas en ansvarig projektgrupp. För att få flyt i arbetet är det viktigt att projektgruppen är väl sammansatt. Den ska bestå av duktiga personer från olika delar av organisationen och kunniga konsulter. Affärssystemprojektet ska helst vara projektmedlemmarnas enda uppdrag och arbetsbördan ska vara rimlig. Det är en fördel om gruppen har möjlighet att arbeta nära varandra och har regelbundna möten. Implementeringen måste ha stöd från ledningen. Detta är en förutsättning för att tillräckligt med resurser och tid ska avsättas för projektet och för att affärssystemet ska kunna förankras hos alla anställda. På ett tidigt stadium ska en tydlig affärsplan upprättas som håller projektgruppen på rätt spår genom hela implementeringen. Den ska bland annat omfatta strategi, resurser, kostnader, risker och deadlines. Det bör också finnas en plan för hur organisationen ska arbeta efter implementeringen. Projektets omfattning måste tydligt definieras och begränsas. Projektmål och milstolpar bör upprättas och den kritiska linjen bestämmas. För att hålla budgeten och de uppställda tidsramarna är det viktigt att deadlines hålls. Det krävs också en fortlöpande kvalitetsgranskning. Arbetsuppgifterna inom projektgruppen ska vara väldefinierade för att undvika oklarheter och få flyt i arbetet. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 7

8 Utbildning ska ha hög prioritet redan från början av projektet. Utbildningen omfattar dels det nya affärssystemet men också förståelse för hur systemet kommer att förändra företagets processer. Personalens öppenhet för förändringar och vilja att acceptera ny teknologi påverkar i stor utsträckning hur lyckat resultatet blir. Man bör sträva efter att förändra mjukvaran så lite som möjligt. Detta på grund av att det lätt uppstår fel och försvårar en uppgradering av systemet. För att dra nytta av de möjligheter som det nya systemet skapar ska man istället anpassa företagets processer till ERP-systemet. Detta innebär att mycket energi ska läggas på valet av leverantör för att hitta den som passar bäst till företagets verksamhet. I de fall där företagets processer inte stöds av affärssystemet kan det vara aktuellt att kompletterar med annan mjukvara. Finns det ingen bra lösning på marknaden kan man behöva utveckla egen programvara inom företaget, men detta ska undvikas i den mån det är möjligt. Enligt de båda systemleverantörerna Intentia och IFS är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat projekt en påläst kund som vet vad han vill ha. Detta underlättar mycket under hela upphandlingsfasen. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 8

9 Empiri Fergas AB Fergas är ett tillverkande verkstadsföretag med 110 anställda beläget i Linköping. Affärsidén är enkelt uttryckt att transportera luft. Företaget är världsledande tillverkare av cross-flow fläkthjul och radialfläkthjul i plåt och aluminium som används till datorer, luftkonditioneringar, torkskåp, ventilerande bilstolar etc. Verksamheten började 1949 och har drivits som ett självständigt familjeföretag ända sedan starten. Kunder och leverantörer återfinns framförallt i Tyskland. Företagets behov av nytt affärssystem På Fergas AB hade man redan i slutet av 80-talet börjat fundera på att byta ut de existerande datasystemen, eftersom de börjat bli ålderdomliga. Dessutom hade man insett att det var onödigt att samma saker gjordes flera gånger på grund av att systemen inte var sammankopplade. Men då det var en kraftig lågkonjunktur i början av 90-talet fanns det inte utrymme för den investering som införandet av ett affärssystem skulle innebära. Dock var man inställd på att så småningom köpa in ett affärssystem och därför lät bli att uppgradera de befintliga systemen. För det nya affärssystemet ställdes följande övergripande krav upp: Integrerat system Enkelt att driva, inget behov av någon dataavdelning Leverantör av såväl hårdvara som mjukvara skulle finnas kvar på marknaden efter 10 år Modern hårdvara som ständigt utvecklas och som kan kommunicera med alla befintliga plattformar En mjukvara som ständigt utvecklas Uppfylla krav på funktionalitet Utvärdering Man gick ut till användarna och tog reda på vilka funktioner de efterfrågade hos ett nytt system. Denna information delades in i krav, vilket var funktionaliteter som systemet skulle ha och önskemål, vilket var funktioner som inte var något måste men som man gärna såg fanns där. Kravspecifikation och utskick I oktober 94 gick Fergas ut till 9 leverantörer med den kravspecifikation som tagits fram och bad om en offert. Dessutom ställdes krav på att denna offert skulle vara utformad på ett speciellt sett så att det skulle vara möjligt att jämföra de olika leverantörerna. Utvärdering och referensbesök I november 94 anlitade Fergas en konsult, som genom sitt kunnande inom val och förhandlande av affärssystem, förväntades bli ett bra stöd vid det resterande arbetet. Man utvärderade de offerter som man fått in och det visade sig att det var tre leverantörer som var aktuella. Dessa tre leverantörer besöktes för att få mer information om dem, dessutom gjordes några besök hos företag som använde de olika leverantörernas programvara. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 9

10 Slututvärdering Vid utvärderingen använde man sig av en viktningsmodell som konsulten brukade använda sig av, se bilaga 1. Denna modell innebar att man granskade 11 olika punkter hos dels de tre aktuella leverantörerna samt även en fjärde leverantör som konsulten kände väl och som man tänkte att använda för att sätta press på de övriga tre leverantörerna. Till exempel värderades leverantörerna utifrån utbildning, avtal, organisation, support samt mjukvara. Varje kriterium gavs ett högsta värde mellan fem och tio beroende på hur viktiga dessa kriterier bedömdes vara för just Fergas, därefter poängsattes respektive leverantör. Till slut togs ett medelvärde fram på varje leverantör. Bäst klarade sig Intentia som även hade den högsta snittpoängen när man tog fram snittet på de kriterier som ansågs mest viktiga (de kriterier som ges som exempel ovan). Detta gjorde att man beslöt sig för att välja Intentia om det gick att arbeta fram ett bra avtal. De båda företagen kom överens och Intentia blev Fergas leverantör. Projektstart Fergas upplevde Intentias erbjudande av deras implementeringspaket för dyrt och de köpte därför inte hela paketet. Istället för ett paket, med ett fast pris, som skulle innehålla deras Implexdel, utbildning, konsulting och installation valde de att bara köpa vissa delar. För varje modul köpte man ett antal konsult och utbildningstimmar och efter driftstart kompletterade man med ytterligare timmar där man upplevde att det behövdes. Magnus Petterson uppgav att de var bland de första av Intentias kunder att göra på detta sätt, men att liknande köp har gjort senare. Istället för att betala 620 tkr för Intentias hela paket blev denna nota på ca 400 tkr. Man lade i denna fas upp en tidsplan som innefattade en rad aktiviteter. Dessutom gjorde man upp en projektorganisation, se figur 2. Denna innefattade en styrgrupp som bestod av VD:n för Fergas, Fergas projektansvarige, Intentias huvudansvarige och projektledare. Vidare hade man ansvariga för de olika delområdena ekonomi, lön och datainsamling, MPS och order, lager samt fakturering och inköp. Värt att notera är att Fergas projektansvarig är ansvarig för det sistnämnda området. Dessutom hade såväl Intentia som Fergas varsin person som var ansvarig för kvaliteten, där Fergas representant var den tidigare anlitade konsulten. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 10

11 Styrgrupp VD Fergas Projektansvarig Fergas Huvudansvarig Intentia Projektledare Intentia Kvalitetsansvarig Representant Intentia Representant Fergas Projektledningsgrupp Projektansvarig Fergas Projektledare Intentia Ekonomi Representant Intentia Representant Fergas Lön och datainsamling Representant Intentia Representant Fergas MPS Representant Intentia Representant Fergas Order, lager, fakt. & inköp Representant Intentia Representant Fergas Figur 2 Fergas projektorganisation Installation av hårdvara På Fergas hade man inte något nätverk sedan tidigare utan detta var man tvungen att bygga upp från grunden och den hårdvara som tidigare använts gick inte ha som grund för Movex Vilken hårdvara som krävdes för att installera Movex-modulerna var enligt Petterson inte av något större intresse eftersom man var väl medveten om att man ändå behövde byta ut den gamla, dock var prislappen på hårdvaran AS400 inte till fördel för Movexsystemet. Utbildning och driftsstart av systemet Efter semestern 95 började man med utbildning, vilket var ett omfattande arbete då en del anställda hade så lite datavana att de inte ens hittade på ett tangentbord. Dessutom lade man in ny grunddata i systemet. Detta gjordes av den egna personalen då man ville att de skulle bli vana att använda sig av systemet. Detta arbete gjorde de utanför ordinarie arbetstid, Fergas policy var således att lägga pengar på övertid istället för på inhyrda konsulter, allt för att hålla kunskapen inom företaget. Modulerna för ekonomi, order/fakturering, inköp samt lön startades v 44. Därefter skedde utbildning och uppläggning av grunddata för MPS-modulen. Planen var att sätta MPS-modulen i bruk den 1 januari 1996 och enligt Petterson höll man denna deadline. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 11

12 Resultat Fergas hade ställt upp en budget på 2,1 miljoner kronor, vilket inkluderade en AS400-server, licens på Movex, ett treårigt uppgraderingsavtal, nya PC-datorer till de som inte redan hade sådana samt installation av ett nätverk. Utfallet blev ca 2 miljoner kronor. Det faktum att affärssystemet togs i drift, ledde till en reducering av dubbelarbetet, vilket gjorde att man kunde minska antalet tjänstemän från 14 till 11. Fergas lyckades hålla i princip alla uppsatta tidsmål, dock var dessa relativt generösa då hela implementationen tog ungefär ett halvår. Framgångsfaktorer enligt Fergas Enligt Magnus Pettersson är de viktigaste orsakerna till att Fergas lyckades så bra med sitt projekt: Kontinuitet hos konsulter och ansvarig från Fergas, det vill säga ingen försvann under projektets gång, vilket innebär att man måste sätta in en ny person i projektet. Hög motivation hos Fergas personal tillsammans med att alla var överens om att hur man skulle jobba i det nya systemet. Fergas gjorde mycket själva istället för att anlita konsulter, eget arbete ger den bästa utbildningen. Den version av Movex som Fergas började på, version 8.6, var stabil och nästan buggfri. Uppgraderingar Under åren skedde ett antal viktiga händelser i Fergas, direkt relaterade till affärssystemet. 98 gjordes den första uppgraderingen av Movex från version 8.6 till 10.7, denna följdes två år senare av att en EDI-funktion införandes. Ytterliggare ett år senare gjordes nästa uppgradering av systemet till version Den första uppgraderingen utfördes främst på grund av att en funktion för leveransplaner saknades i systemet. Vid båda uppgraderingarna var det faktum att de senare systemversionerna innehöll nya funktioner motiv för att investera i nya versioner Movex Funktioner som man på Fergas trodde sig behöva och var villiga att betala för. Införandet av EDI berodde till största delen på att en stor kund krävde detta av Fergas, för att ett fortsatt samarbete dem emellan skulle vara möjligt. Framtiden En funktion på Fergas som Movexsystemet inte stödjer på tillfredsställande sätt är arbetet med defekta leveranser. Kvalitetsmodulen stödjer till viss del funktionen att skicka tillbaka underkända leveranser till underleverantören, men mycket arbete får än idag göras manuellt. Detta gör det svårare att föra korrekt statistik på huruvida leverantörer håller vad de lovar vilket i sin tur gör det svårt att ställa högre krav på dem. Detta önskar man åtgärda så småningom. Ett annat område som det finns planer på att utveckla är EDI-funktionen, att låta fler kunder börja använda sig av den. På lite längre sikt kommer man även att uppgradera modulen för inköp. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 12

13 Ända sedan driftsstarten av affärssystemet har det gjorts små förändringar i arbetssätt och rutiner på Fergas. Dessa små förändringar har ofta i sig inte någon större betydelse men sammantaget så innebär de ett effektivare arbete, och det finns fortfarande funktioner som inte utnyttjas i det system som man har idag. Detta arbete kommer att fortsätta även i framtiden. Analys Om man studerar de framgångsfaktorer som tagits fram i teorin och de som presenterades av Pettersson kan man se att ett flertal faktorer sammanfaller. Fergas hade en väl sammansatt projektgrupp, vilket stöds av de teoretiska framgångsfaktorerna. Projektmedlemmarnas kontinuitet är viktig för att kunna utveckla de tekniska kunskaperna, mycket tid kan sparas i och med att alla inom projektet vet vad som har gjorts. Detta gäller speciellt konsulter som har byggt upp värdefull kunskap om företaget som är svår att förmedla vidare till en ersättare. Fergas hade en ineffektiv administration som innebar mycket dubbelarbete vilket ledde till att företaget hade mycket lätt att anpassa sig till systemets standardprocesser. Detta gjorde att man slapp anpassa systemet i någon större utsträckning, vilket senare kan försvåra en framtid uppgradering. Motivationen var hela tiden hög hos personalen på Fergas, personalen gjordes delaktig i implementeringsarbetet. De korta kommunikationsvägar man har på Fergas underlättade delaktigheten och gjorde att användarna kände sig viktiga för företaget. Hela företaget kämpade mot samma mål. Enligt teorin är utbildningen av personalen avgörande för hur lyckat projektet ska bli. De anställda behöver träning i att förstå hur systemet förändrar företagets processer. Därför bör man prioritera investeringar i utbildning av de anställda. Fergas valde en annan väg genom att försöka låta de anställda sköta en så stor del som möjligt av implementeringen istället för att låta utomstående konsulter sköta det jobbet. På detta sätt undveks stora utbildningskostnader för personalen genom att inmatningen av grunddata reducerade behovet av utbildning. Fergas tycker själva att detta var en väldigt framgångsrik metod för dem vilket kan vara något för andra företag att tänka på. Mjukvaran spelar en viktig roll i implementeringsarbetet. Företag som implementerar ett affärssystem måste arbeta i ett nära samarbete med leverantörer och konsulter. Snabb respons, tålamod och problemlösningsförmåga underlättar detta arbete. I Fergas fall vållade mjukvaran inga större problem. Den version av Movex som installerade var stabil och buggfri. Fergas hade tur som kom in i ett skede när Intentia kunde erbjuda en väl genomarbetad version av Movex som passade Fergas behov väl. En stark bidragande orsak till att projektet inte drabbades av tidsförseningar och överskridande av budgeten anser vi är att mjukvaran fungerade så bra redan från början. Slutsatser Modeller och framgångsfaktorer är nyttiga hjälpmedel vid val och implementering av affärssystem. Dock måste man vara medveten om att man inte ska stirra sig blind på framgångsfaktorerna eller fastna i modeller. Istället ska man försöka se vad som finns bakom framgångsfaktorerna och försöka ta med sig detta i projektet. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 13

14 Källförteckning Litteratur: Fui-Hoon Nah et al, (2001) Critical factors for successful implementation of enterprise systems. Business Process Management Journal, Vol. 7 No. 3, MCB University Press Kalderén Hans, (1995). Affärssystem. Stockholm: Ekerlids förlag Macvittie, Lori. (2001) BUCKLE UP: IMPLEMENTING AN ERP TAKES TIME AND PATIENCE. Network Computing, Vol. 12 Issue 6, Academic Search Elite Internet: Muntliga källor: Magnus Pettersson, ekonomchef/data-ansvarig, Fergas AB, Personal på Intentia som handledde oss under studiebesöket den 1 november 2001 Personal på IFS som handledde oss under studiebesöket den 6 november 2001 Peter Bódizs, Jonas Eriksson 14

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem:

Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av affärssystem: Hur hanteras de? Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: Juni, 2013 Författare: Martin Fagerstrand, Steck Handledare: Björn Johnsson

Läs mer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK15 i informatik 2 juni, 2015 Författare: Hasan Nerjovaj Mustafa Lazem Sonny Urbanski Handledare: Umberto

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system

Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system Kostnader att ta hänsyn till i samband med implementering av nytt ERP system Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Slutseminarie: 2013-01-08 Handledare: Cecilia Lindh

Läs mer

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem

En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem Malmö högskola VT11 En studie av kritiska framgångsfaktorer vid införande av affärssystem A Study of Critical Success Factors during the Implementation Phase of ERP-systems Kandidatuppsats i Företagsekonomi,

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Implementering av affärssystem - En studie i om organisationer satsar tillräckligt på implementeringen av affärssystem Kandidatuppsats, 15 poäng, INFK01 i informatik Framlagd: Januari, 2011 Författare:

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Införande av standardiserade lönesystem. Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter

Införande av standardiserade lönesystem. Oplanerade och planerade anpassningar i små och medelstora verksamheter Örebro universitet Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik Informatik C, delkurs 3. 15 hp Handledare: Kenneth Åhlgren Examinator: Johan Aderud HT-07, 2008-01-11 Införande av standardiserade

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren

Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Agil systemutveckling en jämförelse mellan den agila och traditionella projektledaren Kandidatuppsats, 10 poäng, i Informatik Framlagd: 15 juni, 2007 Författare: Handledare: Examinatorer: Engwall, Emma

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna.

Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. AFFÄRSSYSTEM ETT KOMPENDIUM FRÅN CS SEP 2007 Med rätt affärssystem får just ditt företag ett övertag gentemot konkurrenterna. 1 MARKNADEN 2 DRIVKRAFTER 3 UPPHANDLING du onödigt merarbete. Företagen gör

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer