Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25"

Transkript

1 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem tar längre tid och kostar mer än beräknat. I litteraturen finns det en hel del rekommendationer för hur val och implementering bör gå till för att resultatet ska bli bra. I denna studie vill vi titta närmare på hur dessa rekommendationer ser ut. Dessutom vill vi studera ett företags implementering av ett affärssystem för att jämföra huruvida man följt teorin och vilket resultat man fått. Vi har studerat relevant litteratur som berör val och implementering av ett affärssystem. Vidare har vi studerat hur Fergas AB gick tillväga när de valde och implementerade sitt affärssystem. Vår analys visar att de framgångsfaktorer som teorin pekar på, även i vårt fallföretag visar sig leda till ett lyckat projekt. Vi har kommit fram till att modeller och framgångsfaktorer kan vara bra hjälpmedel för att lyckas med sina projekt. Men det viktigaste är att få en förståelse för vad som ligger bakom dessa modeller och rekommendationer. De bör användas som just hjälpmedel och man får inte låta dessa begränsa kreativiteten eller hindra det egna tänkandet. Kommande arbete Vår avsikt är att försöka precisera artikelns syfte ytterligare och ta fram fler frågor som vi ska försöka svara på i artikeln. Vi avser att komplettera vår referensram med fler referenser och att sålla bland de avsnitt vi tagit fram. Antingen komplettera val delen med fler källor alternativt lägga till en del om implementering. Slutsats och analys : I dagsläget anser vi oss inte ha hunnit med att analysera särskilt mycket och på grund av detta är slutsatsen i dagsläget väl knaper och kanske dåligt underbyggd. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Kommande arbete...1 Inledning...3 Referensram...4 Behovsanalys...4 Handlingsplan...5 Marknadsanalys...5 Systemutvärdering...6 Analys av leverantörer...6 Offertförfrågan...6 Offertutvärdering...7 Leveransavtal...7 Framgångsfaktorer...7 Empiri...9 Fergas AB...9 Företagets behov av nytt affärssystem...9 Utvärdering...9 Kravspecifikation och utskick...9 Utvärdering och referensbesök...9 Slututvärdering...10 Projektstart...10 Installation av hårdvara...11 Utbildning och driftsstart av systemet...11 Resultat...12 Framgångsfaktorer enligt Fergas...12 Uppgraderingar...12 Framtiden...12 Analys...13 Slutsatser...13 Källförteckning...14 Litteratur:...14 Internet:...14 Muntliga källor:...14 Peter Bódizs, Jonas Eriksson 2

3 Inledning Att implementera och förvalta ett affärssystem innebär stora kostnader. Det är någonting man lever och utvecklas med under en lång tid. Därför är det av största vikt att man väljer med omsorg så att man inte står där med ett kostsamt system som bara ställer till besvär snarare än att öka ett företagets konkurrenskraft. Vidare är själva implementeringen av ett affärssystem ett komplicerat arbete. Affärssystemet ska anpassas till det enskilda företaget men man måste även, för att maximera nyttan av ett affärssystem, anpassa sina processer. Många företag tror att ett affärssystem genom sin blotta närvaro ska ge en effektivare organisation. Affärssystemet ska leda till ett förbättrat och mer effektivt samarbete mellan olika processer i organisationen, det ska minska administrationen, göra information tillgänglig för de som behöver den och en hel del annat. Installationen Installationsplaneringen Leveransavtalet Offertutvärderingen Offertförfrågan Systemutvärderingen Marknadsanalysen Behovsanalysen Figur 1 Upphandlingens olika steg Ofta drar man i implementeringsprojekt över den budget eller de tidsramar som ställts upp. Dock finns det en hel del litteratur som beskriver hur man ska gå tillväga och så kallade kritiska framgångsfaktorer dyker upp lite varstans i litteraturen. Men räcker det att följa en given modell eller att hålla koll på sina framgångsfaktorer? Innebär detta att man väljer rätt och lyckas med sin implementering? Följer man som köpare av affärssystem de modeller som finns? Detta finner vi intressant att studera närmare, då det är lätt att man tror att verkligheten, den riktiga världen, ser ut precis som den gör i läroböckerna. Vi vill alltså studera hur man ska gå tillväga för att lyckas med sitt val och sin implementering av affärssystem. Vidare är vi intresserade av att se hur ett företag i praktiken går tillväga med sitt val och sin implementering. Följer kunderna de riktlinjer och framgångsfaktorer som ges av den teori, som vi studerat och använder som referensram i denna artikel? Vad blev resultatet av studiens fallföretags val och implementering av affärssystem? Metod Delar av den rekommenderade litteraturen samt en del andra artiklar som passade in på det valda området studerades. Grunden för studiens frågeställningar och analys är främst en litteraturstudie av en bok och ett antal artiklar inom området. Innan studiebesöket ställdes några huvudfrågor upp som vi ville att analysen skulle ge svar på. Det var svårt att göra detta eftersom vi inte visste riktigt vad som skulle komma fram under studiebesöket. Dock försökte vi ställa sådana frågor till Magnus Petterson, Movex-ansvarig på Fergas, att vi skulle kunna få den information vi behövde. Även efter studiebesöket har vi haft kontakt med honom för att kunna reda ut en del oklarheter. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 3

4 I vår studie har vi även dragit nytta av studiebesöken hos Intentia respektive IFS, där vi har tagit del av deras syn på implementeringen av ett affärssystem. Genom de seminarier som anordnades fick vi feedback på vårt projekt vad det gäller upplägg, problemställning, referensram och analysen av Fergas AB:s implementering av affärssystemet Movex. Referensram Följande kapitel bygger till stor del på Hans Kalderéns bok Affärssystem och tar upp de viktigaste stegen för att lyckas med en bra implementering av ett affärssystem. En upphandling kan delas upp i olika steg, se figur 1 där de olika stegen består av ett antal olika aktiviteter som alla måste gås igenom ordentligt för att man ska lyckas med sin installation. De ingående stegen förklaras senare i referensramen. Innan man startar upp projektet är det ett antal faktorer som är mycket viktiga för att projektet ska bli lyckat. Istället för att välja projektledare efter de mindre viktiga kriterierna att projektledaren ska vara intresserad av datorer och vara okontroversiell, bör man koncentrera sig på följande kriterier: Erfarenhet av projektarbete Hög status inom företaget God kunskap om verksamheten Visionär Förmåga att driva frågor och leda andra människor Tillräcklig tid för projektarbetet Efter att ha tillsatt en projektledare ska ledningen i företaget definiera uppdraget. Det är viktigt att företagsledningen initierar och leder arbetet med behovsanalysen. Då projektledaren fått klart för sig projektets omfattning och mål tillsätter han de befattningar som krävs. Här är det viktigt att ta hänsyn till de undersökningar som gjorts. Undersökningar visar nämligen att små projektorganisationer med permanenta deltagare är effektivare än större med delprojekt. Behovsanalys Då man tar fram en behovsanalys är det viktigt att utgå från företagets affärsidé men man ska även sträva efter att beskriva hur omvärldsfaktorer påverkar företaget. En behovsanalys tar mycket tid att göra och den ska dessutom göras i ett 10-årsperspektiv. 2-3 år för upphandling och implementering och ytterligare 5-7 år då affärssystemet ska fungera tillfredsställande. Man bör sätta upp mätbara mål för affärssystemets införande, vad ska systemet klara av och hur lång tid det kan ta? En behovsanalys bör resultera i ungefär fem övergripande mål som är mätbara. För att kunna styra verksamheten är det lämpligt att först definiera upp ett antal nyckeltal och därefter mål för dessa nyckeltal. Exempel på nyckeltal för denna typ är beläggningsgrad. Beroende på hur viktigt nyckeltalet är bör det följas upp mer eller mindre frekvent. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 4

5 Handlingsplan Behovsanalysen ska resultera i en handlingsplan som består av aktivitetsbeskrivning och tidsplan för aktiviteterna. De olika huvudaktiviteterna består av ett antal olika underaktiviteter. Om man som huvudaktivitet har Förändra rutinflöden skulle en underaktivitet till detta kunna vara Koordinera de nya rutinerna. Man har märkt att ju fler delaktiviteter som identifieras desto bättre blir handlingsplanen. För att projektet ska hålla tiden är det viktigt att göra realistiska tidsplaner samt tydliga prioriteringar för de olika delaktiviteterna. När alla delaktiviteter planerats in adderar man ihop dessa till en tidplan för projektet. Då tidplanen är projektets grund är det viktigt att förseningar förs in kontinuerligt. Behovsanalysen är ramverket men bör ge ett visst handlingsutrymme för leverantören vad gäller utformning av lösning. Marknadsanalys Den viktigaste frågan man bör ställa sig då man undersöker marknaden är att hitta en leverantör som erbjuder ett system som passar det egna företagets storlek och funktionella behov. Hur ska man då göra för att hitta denna leverantör? Det finns tre sätt som är rätt vanliga idag; kontakta företagets branschorganisation, tala med vänner eller affärskontakter samt att anlita en upphandlingskonsult som kan marknaden. Fördelen med att kontakta en konsult är att han även kan hjälpa till med utvärdering, kontraktsfrågor mm. Företag som ofta gör upphandlingar använder sig, enligt Kalderén (1995), i större utsträckning av konsulter vilket kan tolkas som om de har lärt sig hur kostsamt en misslyckad upphandling kan bli. För att man inte ska få alltför många leverantörer att studera är det viktigt att sålla tidigt. Frågor att ställa vid en sådan sållning är t ex.: Har systemet de efterfrågade funktionerna? Finns systemet installerat i företag med liknande verksamhet? Hur många system finns installerade totalt? Verkar leverantören stabil? Har systemet och leverantören gott rykte? Efter att de mindre intressanta leverantörerna sållats bort är det dags att kontakta de återstående leverantörerna lite närmare. De stora systemleverantörerna ser hellre att man träffas för ett inledande möte än att de får en kravspecifikation att lämna offert på. Detta beror på att det tar mycket tid och resurser att räkna på en offert. Dessutom kan man som leverantör ibland bedöma chansen att ro hem avtalet som liten då det är vanligt att kunden skickar en kravspecifikation till åtminstone fem leverantörer. De frågor som bör tas upp under det inledande mötet är: Presentation av leverantörens affärsidé Leverantörens organisation Viktiga referenser Genomgång av behovsanalysen Peter Bódizs, Jonas Eriksson 5

6 Systemutvärdering För att utvärderingen av de olika leverantörernas system ska bli så rättvis som möjligt är det viktigt att man har en metod för utvärderingen. De viktigaste delarna för att få en god uppfattning om leverantörerna och det system de avser leverera är demonstration, tester och referenser. De kriterier som anses vara mest viktiga kan betygsättas och vägas samman för att kunna användas vid en jämförelse mellan olika system. Det är mycket viktigt att man dokumenterar sina erfarenheter från de olika systemen i detalj. De kriterier som är viktiga att ha med vid en utvärdering är: Funktionalitet Integration Användarvänlighet Marknadsposition Pris/prestanda Totalintryck Medelvärde För att man ska slippa att köpa ett nytt affärssystem varje år är det viktigt att man väljer ett system som man kan växa i och som har god spridning på marknaden. Funktionalitetskriteriet handlar om hur väl systemet stämmer överens med organisationen och om man klarar sig med standardsystemet eller behöver anpassa något. Macvittie (2001) ställer även hon upp ett antal kriterier för utvärderingen av ett affärssystem och dessa stämmer väl in på ovanstående kriterier även om hon inte har riktigt samma uppdelning. Analys av leverantörer Det är viktigt att titta närmare på de olika leverantörerna innan man väljer affärssystem. Kalderén tar upp ett antal områden som bör studeras närmare för att säkra att man vänder sig till en lämplig leverantör. Han beskriver leverantörsmarknaden som turbulent och ägarbyten är inte ovanliga. Därför bör man som kund försöka bedöma risken för ägarbyte och vad ett eventuellt ägarbyte skulle kunna innebära för affärssystemets utveckling. Han tipsar även om att man bör titta på hur arbetsfördelningen är hos leverantören, att systemutvecklarna inte ska arbeta med implementering och utbildning eftersom de då inte blir riktiga experter på vad de arbetar med. Något som är bra för att få förståelse för hur en leverantör arbetar med implementeringen är att besöka referenskunder, sådana som redan har köpt affärssystem. Då är det också en fördel om referenskunderna är inom en liknande bransch. Är det möjligt så bör kunden undersöka hur leverantören värderar systemutveckling och service- och underhållsarbete. Offertförfrågan Kalderén (1995) understryker vikten av att utforma offertförfrågan på ett klart, tydligt och strukturerat sätt. Detta är mer eller mindre nödvändigt för att man som kund ska kunna göra en meningsfull jämförelse mellan olika leverantörers erbjudande. Kunden bör detaljerat specificera vad offerten ska innehålla och tydligt ange vad som är viktigt för företaget. I en Peter Bódizs, Jonas Eriksson 6

7 offertförfrågan bör kunden också kräva att leverantören skickar med leveransavtal och kontraktsvillkor. Offertutvärdering När man som kund ska försöka utvärdera offerterna så måste man förstå skillnaderna i offerternas innehåll, för det kan trots en bra förfrågan variera och det påverkar givetvis priset. Det finns ofta mer eller mindre dolda kostnader som kunden ska leta efter. Affärssystemets funktionalitet får inte glömmas bort, systemet ska ju stödja företaget och detta måste man givetvis ta hänsyn till när man jämför priser. Macvittie (2001) konstaterar att ett nytt affärssystem ofta kräver ny eller uppgraderad hårdvara, vilket i en del fall är en kostnad som man bör ta hänsyn till i valet av leverantör. Men hon tillägger att den kostnad som många bortser ifrån är den som kommer av all tid som både konsulter och anställda lägger ner i projektet. Leveransavtal När man tillsammans med leverantören arbetar fram ett leveransavtal bör man enligt Kalderén (1995) vara noggrann att specificera vad som ska levereras oavsett det gäller rena produkter eller tjänster. För att undvika onödiga problem senare, så måste alla överenskommelser dokumenteras och det bör vara bestämt hur leveransgodkännandet ska gå till. När avtalet är godkänt kan det ses som en handlingsplan. Allt detta underlättas om man använder sig av ett standardavtal. Framgångsfaktorer Följande framgångsfaktorer är tagna ur en litteraturstudie (Fui-Hoon Nah et al. 2001). Dessa faktorer handlar mycket om ren projektledning och är inte så nära knutna till affärssystemet och dess leverantör som ovanstående teorier. Vid implementeringen ska det finnas en ansvarig projektgrupp. För att få flyt i arbetet är det viktigt att projektgruppen är väl sammansatt. Den ska bestå av duktiga personer från olika delar av organisationen och kunniga konsulter. Affärssystemprojektet ska helst vara projektmedlemmarnas enda uppdrag och arbetsbördan ska vara rimlig. Det är en fördel om gruppen har möjlighet att arbeta nära varandra och har regelbundna möten. Implementeringen måste ha stöd från ledningen. Detta är en förutsättning för att tillräckligt med resurser och tid ska avsättas för projektet och för att affärssystemet ska kunna förankras hos alla anställda. På ett tidigt stadium ska en tydlig affärsplan upprättas som håller projektgruppen på rätt spår genom hela implementeringen. Den ska bland annat omfatta strategi, resurser, kostnader, risker och deadlines. Det bör också finnas en plan för hur organisationen ska arbeta efter implementeringen. Projektets omfattning måste tydligt definieras och begränsas. Projektmål och milstolpar bör upprättas och den kritiska linjen bestämmas. För att hålla budgeten och de uppställda tidsramarna är det viktigt att deadlines hålls. Det krävs också en fortlöpande kvalitetsgranskning. Arbetsuppgifterna inom projektgruppen ska vara väldefinierade för att undvika oklarheter och få flyt i arbetet. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 7

8 Utbildning ska ha hög prioritet redan från början av projektet. Utbildningen omfattar dels det nya affärssystemet men också förståelse för hur systemet kommer att förändra företagets processer. Personalens öppenhet för förändringar och vilja att acceptera ny teknologi påverkar i stor utsträckning hur lyckat resultatet blir. Man bör sträva efter att förändra mjukvaran så lite som möjligt. Detta på grund av att det lätt uppstår fel och försvårar en uppgradering av systemet. För att dra nytta av de möjligheter som det nya systemet skapar ska man istället anpassa företagets processer till ERP-systemet. Detta innebär att mycket energi ska läggas på valet av leverantör för att hitta den som passar bäst till företagets verksamhet. I de fall där företagets processer inte stöds av affärssystemet kan det vara aktuellt att kompletterar med annan mjukvara. Finns det ingen bra lösning på marknaden kan man behöva utveckla egen programvara inom företaget, men detta ska undvikas i den mån det är möjligt. Enligt de båda systemleverantörerna Intentia och IFS är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat projekt en påläst kund som vet vad han vill ha. Detta underlättar mycket under hela upphandlingsfasen. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 8

9 Empiri Fergas AB Fergas är ett tillverkande verkstadsföretag med 110 anställda beläget i Linköping. Affärsidén är enkelt uttryckt att transportera luft. Företaget är världsledande tillverkare av cross-flow fläkthjul och radialfläkthjul i plåt och aluminium som används till datorer, luftkonditioneringar, torkskåp, ventilerande bilstolar etc. Verksamheten började 1949 och har drivits som ett självständigt familjeföretag ända sedan starten. Kunder och leverantörer återfinns framförallt i Tyskland. Företagets behov av nytt affärssystem På Fergas AB hade man redan i slutet av 80-talet börjat fundera på att byta ut de existerande datasystemen, eftersom de börjat bli ålderdomliga. Dessutom hade man insett att det var onödigt att samma saker gjordes flera gånger på grund av att systemen inte var sammankopplade. Men då det var en kraftig lågkonjunktur i början av 90-talet fanns det inte utrymme för den investering som införandet av ett affärssystem skulle innebära. Dock var man inställd på att så småningom köpa in ett affärssystem och därför lät bli att uppgradera de befintliga systemen. För det nya affärssystemet ställdes följande övergripande krav upp: Integrerat system Enkelt att driva, inget behov av någon dataavdelning Leverantör av såväl hårdvara som mjukvara skulle finnas kvar på marknaden efter 10 år Modern hårdvara som ständigt utvecklas och som kan kommunicera med alla befintliga plattformar En mjukvara som ständigt utvecklas Uppfylla krav på funktionalitet Utvärdering Man gick ut till användarna och tog reda på vilka funktioner de efterfrågade hos ett nytt system. Denna information delades in i krav, vilket var funktionaliteter som systemet skulle ha och önskemål, vilket var funktioner som inte var något måste men som man gärna såg fanns där. Kravspecifikation och utskick I oktober 94 gick Fergas ut till 9 leverantörer med den kravspecifikation som tagits fram och bad om en offert. Dessutom ställdes krav på att denna offert skulle vara utformad på ett speciellt sett så att det skulle vara möjligt att jämföra de olika leverantörerna. Utvärdering och referensbesök I november 94 anlitade Fergas en konsult, som genom sitt kunnande inom val och förhandlande av affärssystem, förväntades bli ett bra stöd vid det resterande arbetet. Man utvärderade de offerter som man fått in och det visade sig att det var tre leverantörer som var aktuella. Dessa tre leverantörer besöktes för att få mer information om dem, dessutom gjordes några besök hos företag som använde de olika leverantörernas programvara. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 9

10 Slututvärdering Vid utvärderingen använde man sig av en viktningsmodell som konsulten brukade använda sig av, se bilaga 1. Denna modell innebar att man granskade 11 olika punkter hos dels de tre aktuella leverantörerna samt även en fjärde leverantör som konsulten kände väl och som man tänkte att använda för att sätta press på de övriga tre leverantörerna. Till exempel värderades leverantörerna utifrån utbildning, avtal, organisation, support samt mjukvara. Varje kriterium gavs ett högsta värde mellan fem och tio beroende på hur viktiga dessa kriterier bedömdes vara för just Fergas, därefter poängsattes respektive leverantör. Till slut togs ett medelvärde fram på varje leverantör. Bäst klarade sig Intentia som även hade den högsta snittpoängen när man tog fram snittet på de kriterier som ansågs mest viktiga (de kriterier som ges som exempel ovan). Detta gjorde att man beslöt sig för att välja Intentia om det gick att arbeta fram ett bra avtal. De båda företagen kom överens och Intentia blev Fergas leverantör. Projektstart Fergas upplevde Intentias erbjudande av deras implementeringspaket för dyrt och de köpte därför inte hela paketet. Istället för ett paket, med ett fast pris, som skulle innehålla deras Implexdel, utbildning, konsulting och installation valde de att bara köpa vissa delar. För varje modul köpte man ett antal konsult och utbildningstimmar och efter driftstart kompletterade man med ytterligare timmar där man upplevde att det behövdes. Magnus Petterson uppgav att de var bland de första av Intentias kunder att göra på detta sätt, men att liknande köp har gjort senare. Istället för att betala 620 tkr för Intentias hela paket blev denna nota på ca 400 tkr. Man lade i denna fas upp en tidsplan som innefattade en rad aktiviteter. Dessutom gjorde man upp en projektorganisation, se figur 2. Denna innefattade en styrgrupp som bestod av VD:n för Fergas, Fergas projektansvarige, Intentias huvudansvarige och projektledare. Vidare hade man ansvariga för de olika delområdena ekonomi, lön och datainsamling, MPS och order, lager samt fakturering och inköp. Värt att notera är att Fergas projektansvarig är ansvarig för det sistnämnda området. Dessutom hade såväl Intentia som Fergas varsin person som var ansvarig för kvaliteten, där Fergas representant var den tidigare anlitade konsulten. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 10

11 Styrgrupp VD Fergas Projektansvarig Fergas Huvudansvarig Intentia Projektledare Intentia Kvalitetsansvarig Representant Intentia Representant Fergas Projektledningsgrupp Projektansvarig Fergas Projektledare Intentia Ekonomi Representant Intentia Representant Fergas Lön och datainsamling Representant Intentia Representant Fergas MPS Representant Intentia Representant Fergas Order, lager, fakt. & inköp Representant Intentia Representant Fergas Figur 2 Fergas projektorganisation Installation av hårdvara På Fergas hade man inte något nätverk sedan tidigare utan detta var man tvungen att bygga upp från grunden och den hårdvara som tidigare använts gick inte ha som grund för Movex Vilken hårdvara som krävdes för att installera Movex-modulerna var enligt Petterson inte av något större intresse eftersom man var väl medveten om att man ändå behövde byta ut den gamla, dock var prislappen på hårdvaran AS400 inte till fördel för Movexsystemet. Utbildning och driftsstart av systemet Efter semestern 95 började man med utbildning, vilket var ett omfattande arbete då en del anställda hade så lite datavana att de inte ens hittade på ett tangentbord. Dessutom lade man in ny grunddata i systemet. Detta gjordes av den egna personalen då man ville att de skulle bli vana att använda sig av systemet. Detta arbete gjorde de utanför ordinarie arbetstid, Fergas policy var således att lägga pengar på övertid istället för på inhyrda konsulter, allt för att hålla kunskapen inom företaget. Modulerna för ekonomi, order/fakturering, inköp samt lön startades v 44. Därefter skedde utbildning och uppläggning av grunddata för MPS-modulen. Planen var att sätta MPS-modulen i bruk den 1 januari 1996 och enligt Petterson höll man denna deadline. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 11

12 Resultat Fergas hade ställt upp en budget på 2,1 miljoner kronor, vilket inkluderade en AS400-server, licens på Movex, ett treårigt uppgraderingsavtal, nya PC-datorer till de som inte redan hade sådana samt installation av ett nätverk. Utfallet blev ca 2 miljoner kronor. Det faktum att affärssystemet togs i drift, ledde till en reducering av dubbelarbetet, vilket gjorde att man kunde minska antalet tjänstemän från 14 till 11. Fergas lyckades hålla i princip alla uppsatta tidsmål, dock var dessa relativt generösa då hela implementationen tog ungefär ett halvår. Framgångsfaktorer enligt Fergas Enligt Magnus Pettersson är de viktigaste orsakerna till att Fergas lyckades så bra med sitt projekt: Kontinuitet hos konsulter och ansvarig från Fergas, det vill säga ingen försvann under projektets gång, vilket innebär att man måste sätta in en ny person i projektet. Hög motivation hos Fergas personal tillsammans med att alla var överens om att hur man skulle jobba i det nya systemet. Fergas gjorde mycket själva istället för att anlita konsulter, eget arbete ger den bästa utbildningen. Den version av Movex som Fergas började på, version 8.6, var stabil och nästan buggfri. Uppgraderingar Under åren skedde ett antal viktiga händelser i Fergas, direkt relaterade till affärssystemet. 98 gjordes den första uppgraderingen av Movex från version 8.6 till 10.7, denna följdes två år senare av att en EDI-funktion införandes. Ytterliggare ett år senare gjordes nästa uppgradering av systemet till version Den första uppgraderingen utfördes främst på grund av att en funktion för leveransplaner saknades i systemet. Vid båda uppgraderingarna var det faktum att de senare systemversionerna innehöll nya funktioner motiv för att investera i nya versioner Movex Funktioner som man på Fergas trodde sig behöva och var villiga att betala för. Införandet av EDI berodde till största delen på att en stor kund krävde detta av Fergas, för att ett fortsatt samarbete dem emellan skulle vara möjligt. Framtiden En funktion på Fergas som Movexsystemet inte stödjer på tillfredsställande sätt är arbetet med defekta leveranser. Kvalitetsmodulen stödjer till viss del funktionen att skicka tillbaka underkända leveranser till underleverantören, men mycket arbete får än idag göras manuellt. Detta gör det svårare att föra korrekt statistik på huruvida leverantörer håller vad de lovar vilket i sin tur gör det svårt att ställa högre krav på dem. Detta önskar man åtgärda så småningom. Ett annat område som det finns planer på att utveckla är EDI-funktionen, att låta fler kunder börja använda sig av den. På lite längre sikt kommer man även att uppgradera modulen för inköp. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 12

13 Ända sedan driftsstarten av affärssystemet har det gjorts små förändringar i arbetssätt och rutiner på Fergas. Dessa små förändringar har ofta i sig inte någon större betydelse men sammantaget så innebär de ett effektivare arbete, och det finns fortfarande funktioner som inte utnyttjas i det system som man har idag. Detta arbete kommer att fortsätta även i framtiden. Analys Om man studerar de framgångsfaktorer som tagits fram i teorin och de som presenterades av Pettersson kan man se att ett flertal faktorer sammanfaller. Fergas hade en väl sammansatt projektgrupp, vilket stöds av de teoretiska framgångsfaktorerna. Projektmedlemmarnas kontinuitet är viktig för att kunna utveckla de tekniska kunskaperna, mycket tid kan sparas i och med att alla inom projektet vet vad som har gjorts. Detta gäller speciellt konsulter som har byggt upp värdefull kunskap om företaget som är svår att förmedla vidare till en ersättare. Fergas hade en ineffektiv administration som innebar mycket dubbelarbete vilket ledde till att företaget hade mycket lätt att anpassa sig till systemets standardprocesser. Detta gjorde att man slapp anpassa systemet i någon större utsträckning, vilket senare kan försvåra en framtid uppgradering. Motivationen var hela tiden hög hos personalen på Fergas, personalen gjordes delaktig i implementeringsarbetet. De korta kommunikationsvägar man har på Fergas underlättade delaktigheten och gjorde att användarna kände sig viktiga för företaget. Hela företaget kämpade mot samma mål. Enligt teorin är utbildningen av personalen avgörande för hur lyckat projektet ska bli. De anställda behöver träning i att förstå hur systemet förändrar företagets processer. Därför bör man prioritera investeringar i utbildning av de anställda. Fergas valde en annan väg genom att försöka låta de anställda sköta en så stor del som möjligt av implementeringen istället för att låta utomstående konsulter sköta det jobbet. På detta sätt undveks stora utbildningskostnader för personalen genom att inmatningen av grunddata reducerade behovet av utbildning. Fergas tycker själva att detta var en väldigt framgångsrik metod för dem vilket kan vara något för andra företag att tänka på. Mjukvaran spelar en viktig roll i implementeringsarbetet. Företag som implementerar ett affärssystem måste arbeta i ett nära samarbete med leverantörer och konsulter. Snabb respons, tålamod och problemlösningsförmåga underlättar detta arbete. I Fergas fall vållade mjukvaran inga större problem. Den version av Movex som installerade var stabil och buggfri. Fergas hade tur som kom in i ett skede när Intentia kunde erbjuda en väl genomarbetad version av Movex som passade Fergas behov väl. En stark bidragande orsak till att projektet inte drabbades av tidsförseningar och överskridande av budgeten anser vi är att mjukvaran fungerade så bra redan från början. Slutsatser Modeller och framgångsfaktorer är nyttiga hjälpmedel vid val och implementering av affärssystem. Dock måste man vara medveten om att man inte ska stirra sig blind på framgångsfaktorerna eller fastna i modeller. Istället ska man försöka se vad som finns bakom framgångsfaktorerna och försöka ta med sig detta i projektet. Peter Bódizs, Jonas Eriksson 13

14 Källförteckning Litteratur: Fui-Hoon Nah et al, (2001) Critical factors for successful implementation of enterprise systems. Business Process Management Journal, Vol. 7 No. 3, MCB University Press Kalderén Hans, (1995). Affärssystem. Stockholm: Ekerlids förlag Macvittie, Lori. (2001) BUCKLE UP: IMPLEMENTING AN ERP TAKES TIME AND PATIENCE. Network Computing, Vol. 12 Issue 6, Academic Search Elite Internet: Muntliga källor: Magnus Pettersson, ekonomchef/data-ansvarig, Fergas AB, Personal på Intentia som handledde oss under studiebesöket den 1 november 2001 Personal på IFS som handledde oss under studiebesöket den 6 november 2001 Peter Bódizs, Jonas Eriksson 14

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

Projektarbete och projektmodell

Projektarbete och projektmodell PROJEKTET Innehåll Projektarbete och projektmodell... 2 Initiering... 2 Planering... 2 Genomförande... 2 Uppföljning... 2 Projektplan... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 3 Strategier...

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det?

Att välja verktyg för portföljhantering. - Vad vet en leverantör om det? Att välja verktyg för portföljhantering - Vad vet en leverantör om det? Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och välja verktyg Egenutvecklat eller standard Förankring

Läs mer

PA Projektarbete

PA Projektarbete PA1201 - Projektarbete Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering har visat sig dramatiskt effektivisera rapportering och andra arbetsuppgifter för personal på fältet. De sparar tid

Läs mer

Metoder för Interaktionsdesign

Metoder för Interaktionsdesign Metoder för Interaktionsdesign Föreläsning 4 Projektmetodik och Scrum Kapitel 9-12 + 14, Scrumbok Det högra spåret Vi lämnar nu det vänstra spåret de mjukare delarna och går in på det högra spåret som

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4

Projekt Konkurrenskraft i samverkan. Nyhetsbrev 4 Projekt Konkurrenskraft i samverkan Nyhetsbrev 4 2012 10 01 2012 12 31 Projektinformation ESF-projektet Konkurrenskraft i samverkan har kommit halvvägs och fortgår till och med den sista juni 2013. 14

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer Sarah Eriksson & Per Nordlander SAST

HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer Sarah Eriksson & Per Nordlander SAST HP ALM som stöd under implementationslivscykeln av standard applikationer 2012-09-13 1 Vilka är vi? Sarah Eriksson, konsult på Connecta inom Enterprise Solutions. Sarah arbetar som testledare för standardapplikationer

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Guide till projektarbetet

Guide till projektarbetet Guide till projektarbetet 10 Guide till projektarbete, 100p Projektarbete 2010/2011 2010 Ett projektarbete är en obligatorisk kurs i gymnasieskolan. Kursen är på 100 poäng, vilket skall motsvaras av 100

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier

Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Sammanfattning av D-uppsats i Utbildningsdesign Distansutbildning via lärplattform - en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström Linköpings universitet

Läs mer

Detaljering av vald lösning

Detaljering av vald lösning Detaljering av vald lösning Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet Detaljering/pilot Version 1.3 Datum

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Projektplan, Cykelgarage

Projektplan, Cykelgarage Projektplan, Cykelgarage Johan Anderholm, (dt08ja5@student.lth.se) Jon Andersen (dt08ja8@student.lth.se) Marcus Carlberg (dt08mc4@student.lth.se) Simon Ekvy (dt08se2@student.lth.se) Stefan Johansson (dt08sj7@student.lth.se)

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt

Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt Martin Völcker SLL IT Projektledare Mentor för agila projekt Martin.volcker@sll.se 0708-252424 Agenda Positionering Bakgrunden till valet av DSDM Projektexempel Framtid Verksamhetsförändring IT - verksamhet

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE

ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE ROJEKTARBETE RÅD OCH ANVISNINGAR VID GENOMFÖRANDE AV PROJEKTARBETE 2 Projektarbete, råd och anvisningar Kursplan för projektarbete (utdrag ur skolverkets kursplan inrättad 2000-07)... 4 Projektarbetets

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014

Crossmedia design. Crossmedia design (27311VT14) Results of survey. Startade: den 21 juni Avslutad: den 22 augusti 2014 Crossmedia design Crossmedia design (27311VT14) Results of survey Startade: den 21 juni 2014 Avslutad: den 22 augusti 2014 Svarsfrekvens: 26 ( 8 / 31 ) Elektroniskt utvärderingssystem Crossmedia*design*

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Före Kravspecifikationen

Före Kravspecifikationen projektidé BP0 förstudie BP1 förberedelse BP2 Kravspecifikationen Beskriver VAD som ska utföras i projektet? projektdirektiv beslutspunkter specifikationer planer kunddokument rapporter protokoll M beställarens

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna.

Här ges en överblick över de delar som ingår i projektarbetet och beskriver kraven och bedömningskriterierna. ACPU 2006 Experter Årets tema handlar om tekniska stöd åt experter. Vi vill att ni ska koncenterar er på människor som har en konkret och specifik kompetens inom ett avgränsat område. Denna kunskap kan

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete

Projektmetodik II. HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik. Projektarbete Projektmetodik II HF1005, Informationsteknik och ingenjörsmetodik för Datateknik Projektarbete Förväntade resultatet är t.ex. en produkt Vi behöver arbeta med Analys Faktainsamling Genomförande Rapportering

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Projekt: Ange projektnamn Preliminär Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Status: ANGE PROJEKTNAMN PROJEKTSPECIFIKATION Ange projektnamn

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025

Yttrande över Trafikverkets förslag till plan för införandet av ERTMS i Sverige 2015-2025 2015-09-14 Er ref: trafikverket@trafikverket.se, ertms@trafikverket.se Karolina Boholm Diarienr: TRV 2015/63202 Remissvar ERTMS 2015-2025 karolina.boholm@skogsindustrierna.org Trafikverket 08-762 72 30

Läs mer

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet

Lönekonferens. Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Lönekonferens Lokal lönebildning - Friskoleavtalet Presentation Ulla Persson Lärarförbundet ulla.persson@lararforbundet.se Elisabeth Ollesdotter Lärarnas Riksförbund elisabeth.ollesdotter@lr.se Gunnar

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Projektarbete. Innehåll

Projektarbete. Innehåll Projektarbete David Axelson-Fisk Verksamhetscontroller och projektledare Kyrkokansliet 1 06-11-19 Innehåll Projektbegreppet Projektmodellen Projektflödet Projektorganisationen Projektledaren Projektbeställaren

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

FÖRSTUDIE TORIUMREAKTOR (LFTR) SLUTRAPPORT

FÖRSTUDIE TORIUMREAKTOR (LFTR) SLUTRAPPORT FÖRSTUDIE TORIUMREAKTOR (LFTR) SLUTRAPPORT 2015-05-26 Förstudie om Toriumreaktorer (LFTR) 001 Slutgiltig 1(6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROJEKTINFORMATION... 2 1.1 PROJEKTMÅL... 2 1.2 BAKGRUND... 2 1.3 SYFTE...

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Efterstudie MCIV. Anders Eklund. Status

LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Efterstudie MCIV. Anders Eklund. Status Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-05-15 Efterstudie MCIV Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-05-15 PROJEKTIDENTITET MCIV

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Granskning av verksamheten i Lönesamverkan Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod...3 2 Sammanfattning av den

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management

Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg. Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Att välja projektverktyg eller ska vi säga portföljverktyg Lena Dubbelman Marknadsansvarig PMI Semcon Project Management Agenda Problem som ska lösas med verktyg Olika typer av verktyg Att utvärdera och

Läs mer