Värmlands Orienteringsförbund. PM för värmländsk kartproduktion 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands Orienteringsförbund. PM för värmländsk kartproduktion 2014"

Transkript

1 Värmlands Orienteringsförbund PM för värmländsk kartproduktion 2014

2 Sändlista Till: För kännedom: Kartansvarig i klubben Klubbadresserna VOF styrelse, tävlingskommittén, kartkommittén, Värmlands yrkesritare och SOFT Avsnitt 1. Inledning 2. Långtidsplan kommunpengar 3. Markfrågor 4. Grundkarta 5. Anbud/kontrakt 6. Kvalitetssäkring/kartkontroll 7. Hantering av kartfiler 8. Kartnormen 9. Tryckning 10. Redovisning/arkivering av kartprojekt 11. Övrigt 12. Kartkommitténs sammansättning under Inledning Bakgrund Inom ramen för kvalitetssäkring av orienteringsarrangemang har de värmländska klubbarna beslutat sig för att kvalitetssäkra sina orienteringskartor genom kartkontroll. Detta har uppdragits åt Värmlands OF:s kartkommitté att administrera och genomföra. Syfte PM:et syftar till att: vara en hjälpande hand vid produktion av orienteringskartor vara en lathund för kartprojekt informera kartansvarig om några uppgifter i sin förening Planeringscykel Laserdata. Införskaffa Lantmäteriets laserdata om ni inte redan har gjort det. Prisexempel : 50 km kr Nya siffror kommer, förhoppningsvis, under 1000 km kr våren 2014 Kontrollera att tilltänkt område kan användas. Riksantikvarieämbetet (www.raa.se ) och gå vidare till sökverktyget Fornsök vilket ger er goda upplysningar om det är lönt att rita en tävlingskarta med anledning av kulturminnen och även länsstyrelsen kan ni behöva samråda med för att senare kunna använda kartan för tävlingar. Länsstyrelserna har ett kartverktyg Skogsstyrelsen har en hemsida där ni kan se en hel del om bl.a. nyckelbiotoper: Fyra år före tryck bör den del som ligger inom långtidsplanen fastställas och föreläggas länsstyrelsen och/eller kommunen (är ni flera klubbar i kommunen bör ni samverka). Då bör markägarkontakter vara gjorda. Offertförfrågan till kartritare utsänds (ev tidigare). Det är bra om kartritaren kan bearbeta laserdatan vintern före rekognoseringen. Två år före tryck genomförs rekognosering, digitalisering och kartkontroll. Året före tryck förbereds banläggning och eventuella revideringar (kan ev. ske tryckåret). Tryckår tävling!! Följs denna planeringscykel så finns tidsmarginal om något går snett. 2. Långtidsplan - kommunpengar Eftersom vår kartproduktion är mycket beroende av kommunala bidrag, gäller det att vara aktiva mot kommunen. En väl genomtänkt långtidsplan ger ett bra utgångsläge gentemot kommunen. Sid 2 (12)

3 Långtidsplanering, fem till sex år, som ska grunda sig på planerade orienteringsaktiviteter, t.ex. tävlingar, bör samordnas med andra kartritande klubbar i kommunen. I den gemensamma kommunplaneringen ska man sträva efter att få en jämn kartproduktionstakt även om detta kan innebära att något kartprojekt får flyttas till en annan tidpunkt. Kan del av tänkt karta användas för friskvård, turism med mera bör detta framhävas i ansökan till kommunen. Det är viktigt att klubben följer rekommendationer om samråd med markägare etc. innan kartarbetet påbörjas. XXXX I boken Mark och vilt (utgåva 1996) som finns på SOFT:s förlag samt i Naturvårdsverkets allmänna råd 96:4 Orientering och andra friluftsarrangemang finns det mesta av det man behöver veta kring samrådsfrågor. Samråd är också ett krav enligt Miljöbalken. Klubbarna rekommenderas genomföra studiecirkel av den (3 x 1 timme under 3 veckor). Skaffa dessa skrifter och ha som stöd i ert samrådsförfarande. Registrera cirkel hos SISU Idrottsutbildarna! En modell för planeringens genomförande är att klubbarna i en kommun bildar en gemensam kartkommitté. Den gemensamma kartplanen presenteras i kommunen tillsammans med en ansökan om pengar. Tag reda på vad som är sista datum för kartbidragsansökan hos din kommun. Skulle din klubb behöva stöd eller hjälp i samband med ansökan om kartpengar, eller vid samråd med länsstyrelsen, kontakta VOF:s kartkommitté. Långtidsplan - kartritare: Begär offert om kartritning i mycket god tid, gärna tre år före. Ett års framförhållning är ofta för sent för att få tag på en ledig kartritare. 3. Markfrågor Börja med att söka på Riksantikvarieämbetets (www.raa.se ) och länsstyrelsens hemsidor om kulturminnen, kulturreservat, biotopskydd och djurskydd, samt gå in på: Skogens pärlor. Innan investeringar i tid eller pengar sker i ett kartprojekt, bör ett samråd ske med berörda markägare och jakträttsinnehavare, samt i tillämpliga delar med andra nyttjanderättshavare. Både markägare och jakträttsinnehavare förändras med åren och samråd ska därför ske även vid revidering av kartor om det gått ett antal år sedan föregående samråd gjordes. Exempel på formulering av samrådsbrev till markägare och jakträttsinnehavare finns på SOFT:s hemsida. 4. Grundkarta Laserdata och ortofoto köper ni av Lantmäteriet. Observera Lantmäteriets användningsvillkor som har många punkter. Det är inte särskilt svårt att leva upp till dem, men det är bäst att följa dem. Arbetet för att ta fram grundkartan beställs via kontrakterad kartritare. 5. Anbud/Kontrakt SOFT har tagit fram en lämplig blankett för kontraktsskrivning med kartritare som innehar F-skattsedel och kan hämtas hem från SOFT:s hemsida. VOF:s kartkonsulent kan stödja klubbarna med avtalstext. Lämpligt att skriva in i avtalstexten att kartritaren skall kontakta kartkontrollgruppen innan arbetet påbörjas. Sid 3 (12)

4 6. Kvalitetssäkring/kartkontroll Syftet med kvalitetssäkringen är mångfalt och bland annat: klubbarna ska känna ett stöd från VOF då det gäller utfört fältarbete och digitaliseringen, kartor inom Värmland ska harmonisera så långt som möjligt, bland annat detaljgeneralisering, till en hög och jämn standard, generera bra kartor vilket lockar fler deltagare, att godkänna kartor för distrikts- och nationell tävling. Kvalitetssäkring (kartkontroll) skall, enligt SOFT:s anvisningar TA 403, göras på samtliga orienteringskartor för tävlingsbruk (nivå 1 4). Vid kontroll av klubbritade kartor samt kartor ritade av utländska kartritare läggs större tonvikt på terrängbesök och samtal för att skapa en Värmländsk enighet om nivån på kartorna i Värmland. Kontrollen utförs av VOF:s kartkommitté eller annan av VOF godkänd kartkontrollant. VOF:s kartkommitté kan besluta att arbete utfört av VOF godkända kartritare inte behöver kontrolleras. Om oklarhet råder om kartan behöver kontrolleras (ex. hyggesrevidering) kontakta VOF:s kartkonsulent. Kvalitetssäkringen (kartkontrollen) är ett stöd för Värmländska klubbar att få en karta som harmonierar med övriga kartor i Värmland och som följer IOF:s kartnorm. Kontrollanten skall vara ett stöd och bollplank för både kartritare och klubb. En lugn och saklig framtoning hos kontrollanten där lika delar allvar, sunt förnuft och humor är kryddor i anrättningen. Instruktion för kartkontroll enligt bilaga 1. Godkännande SOFT godkännandemärke och distriktets löpnummer ges ut av VOF:s kartkonsulent/för nivå 5 av kansliet. Distriktets löpnummer delas ut till alla kartor som ritas i Värmland. För att få använda SOFT:s godkännandemärke krävs godkänd kartkontroll (skriftlig rapport skall ha inkommit till VOF kansli och kartkonsulenten). I och med att kartan får rätt till ett godkännandemärke faktureras klubben en avgift (bilaga 2). Det är viktigt att även vid smärre förändringar söka nytt Löpnummer för att kunna skilja mellan gammal karta och reviderad karta. Likaså erfordras nytt spridningstillstånd när kartbilden har förändrats. Observera att även nivå 5, ex.vis skolgårdskartor och motionskartor, skall registreras med löpnummer och erhålla spridningstillstånd. Typ av karta Nytt S-Nr Kvalitetskontroll Godkännandemärke Lärkarta Ja Nej Nej Skolgårdskarta Ja Nej Nej Nyritning Ja Ja Ja Ytrevidering max 1-2 dagar Ja Dialog Ja Ytrevidering mer än 2 dagar Ja Ja Ja Revidering 1 dag Ja Dialog Ja Revidering mer än 1 dag Ja Ja Ja Liten revidering av klubb typ ny stig / nytt hygge (givetvis med upphovsmannens godkännande) Ja Dialog Ja Sanktion för tävling får, enligt tävlingsreglerna (TR 5.3.1), endast ges där godkänd karta används (SOFT:s godkännandemärke)! 7. Hantering av kartfiler Kartfilerna är orienteringsklubbarnas viktigaste värdehandling, en förlorad kartfil/karta skulle vara mycket kostsamt för klubben. Därför bör de hanteras och förvaras med stor omsorg. Sid 4 (12)

5 Förvaring av kartfiler bör ske på ett digitalt media som klarar lång förvaring utan förvanskning, t.ex. USB-minne eller CD-romskiva. Förvaringen bör ske på ett säkert sätt, skyddat från t ex brand och stöld. Enklaste sättet att lösa detta är att förvara två kopior på åtskilda ställen. För att få god ordning på era kartor bör detta dokumenteras enligt följande: Baskarta (1:15 000; Sprint 1:5 000) S-nummer Ägare Kartnamn Kartritare, år (revidering) Grundmaterial, år, metod Lagringsformat, filnamn Ansvarig för original, backup Principer för symbolanvändning (stenstorlek, lokala tecken m m) Sammanslagning av kartfiler När kartornas områden är åtskilda eller aldrig behöver sammanfogas kan varje kartfil hanteras separat. Om det däremot finns anledning till att slå ihop kartfiler behövs en hantering för detta. Den vanliga metoden för detta är att slå ihop de angränsande kartorna till en och samma kartfil, så hela området hamnar i samma kartfil. Problematiken med detta förfarande uppkommer när revideringar görs på delar av kartan. Då kommer samma kartfil att innehålla olika områden med separata godkännande. För att råda bot på detta kan dessa områden därefter slås isär till separata kartfiler för att lättare hålla ordning på de olika versionerna och godkännandena. Dessa kan senare enkelt slås ihop igen när en karta ska skrivas ut Följande instruktioner är till för att skapa en enhetlig struktur för lagring av orienteringskartor. Instruktionerna gäller oavsett vilket kartritningsprogram som används. Exempel och hänvisningar sker dock endast till programmet OCAD då det är det vanligaste programmet i våra klubbar. För att särskilja användningen av kartfiler delar vi först upp dom enligt följande definitioner: Baskartfil är den filen där själva originalkartan är lagrad. Samma område får bara finnas i en baskartfil. Loggor, kartfakta, ramar och liknande ska inte finnas i baskartfilen. Utskriftskartfil är den filen av färdig karta som skrivs ut. Den skapas utifrån en eller flera baskartfiler. I utskriftskartfilen ingår även kartram, kartfakta, loggor m.m. Följande förutsättningar ska vara uppfyllda innan sammanslagningen påbörjas: Kartorna skall vara lagrade i samma filtyp/kartritningsprogram. Gärna samma version. Alla kartfiler ska vara lagrade i skala 1: Kartor ritade efter sprintnormen (1:5 000) undantagna. Kartorna ska vara inpassade efter koordinatsystemet SWEREF För att lösa detta och kommande moment är det bäst att ta hjälp av sin kartritare. Uppdatering av kartan får endast ske i baskartfilen. Klubben ansvarar för att endast en aktuell version av baskartfilen finns. Namnge baskartfilen med datum för godkännande och S-nummer. Sid 5 (12)

6 8. Kartnormen Tryck i del Tryck i skala 1: är OK. Detta under förutsättning att det är en uppförstorad 1: som trycks. Det är inte tillåtet att trycka i 1: och använda det tunnare ritmaneret som 1: kartor har. Se Kartnorm sid. 5 (undantag finns för punktraster). Kartan skall alltid vara läsbar i tryckskala 1: Sprintkartor skall vara läsbara i skala 1: Kartdeklaration Vid tryckningen är det också viktigt med en kartdeklaration på kartan. Det är av flera anledningar som det är av intresse att vi varudeklarerar vår idrottsplats. Deklarationen som trycks ska minst innehålla följande: Grundmaterial Namn och årtal Fältarbete *1 Namn, årtal och om möjligt också månad Renritning/digitalisering *2 Namn och årtal Tryck Företag och årtal Kartkontroll *3 Upphovsrätt Kartförsäljning Namn och telefon eller webbadress *1= Om flera har utfört fältarbetet skall det framgå vilken del av kartan som respektive har ritat. *2 = Redovisa vilken programvara och programversion som använts. *3 = I de fall VOF:s Kartkommitté har granskat kartan skall detta framgå. Övrig kartinformation: Kartskala Ekvidistans Norrpil Kartnamn En annan mycket viktig information på kartan är de lokala tecken (ett tecken för ett föremål på kartan) som finns på kartbilden. Dessutom skall det framgå om eventuella avsteg från kartnormen har gjorts. Sprintnormen Den av IOF fastställda sprintnormen är enbart avsedd för sprintorientering. Vid mästerskapstävlingar, elitserien, juniorcupen och andra internationella sprinttävlingar ska sprintnormen användas för kartor där huvuddelen av tävlingsområdet befinner sig i sluten stadsmiljö. Orsakerna till detta är främst: Att sprintnormen i sin utformning enbart är anpassad till de speciella förhållanden som uppstår vid kartering av den komplexa planbild som återfinns t.ex. i mellaneuropeiska stadskärnor. De linjebredder och färgnyanser som normen stipulerar passar i vissa fall väldigt dåligt i normal svensk skogsterräng. De avvikelser som finns i symboluppsättningen mellan den vanliga kartnormen och sprintnormen (t.ex. mur-väg konflikten) kan verka väldigt förvirrande för framförallt ovana kartanvändare. Speciellt allvarlig blir denna konflikt om kartor framställda enligt sprintnormen börjar användas vid skol- eller nybörjarverksamhet. Sid 6 (12)

7 9. Tryckning SOFT:s rekommendationer avseende kvalitetssäkring av arrangemang skall följas. Tryckning av karta kan i princip ske på två olika sätt: Offsettryck är kvalitetsmässigt bästa trycktekniken för orienteringskartor. Färgutskrift som blir allt vanligare i takt med utvecklingen av tekniken. Färgutskrift är billigast vid liten tryckupplaga (mindre än ex). Använd av SOFT certifierade färgtryckning och kolla kartan själv i god tid före tävling. Certifieringen omfattar person/skrivare/inställningar/papperskvalité. Certifieringen gäller ett år i taget. Färgutskrift bör inte utföras i skala 1: Är ni tveksamma till färgutskriftens kvalité så kontakta VOF:s kartkommitté för rådgivning. Papperskvalitén har ett stort avgörande hur färgerna absorberas och behålls/inte flyter ut vid väta. Använd därför rekommenderade papperssorter. Värmländsk kvalitetssäkring av karttryck (miniminivå) Nivå 1: Profilarrangemang Alla kartor skall tryckas i offset SM, 10MILA m.fl. Nivå 2: Värdearrangemang Skala 1: trycks i offset USM, Junior Cup, Skala 1: offset för DH Nationell tävl med elitklass Certifierad färgutskrift för övriga Nivå 3: DM och nationella Certifierad färgutskrift tävlingar utan elitklass Skala 1: bör tryckas i offset Nivå 4: Distriktstävlingar Färgutskrift skall godkännas av VOF:s kartkom. rätt papper Nivå 5: Närtävlingar Bra färgutskrift, rådfråga gärna VOF:s kartkom. Spridningstillstånd Inför tryckning skall ett spridningstillstånd inhämtas från Lantmäteriet i Gävle. Ta här hjälp av yrkesritaren eller tryckeriet. Spridningstillstånd är ett lagstadgat krav (SFS 1980:100) för att få spridas. Om lagen följs till punkt och pricka skall alla kartor med större skala än 1: ha spridningstillstånd, vilket innebär att även en skolgårdskarta skall ha spridningstillstånd. Upphovsrätten (bilaga 2) Upphovsrätten har två sidor. Den ena är ekonomisk och reglerar rätten att utnyttja verket genom att framställa fler exemplar eller på annat sätt göra det tillgängligt för allmänheten. Den andra delen utgörs av den ideella rätten och reglerar på vilket sätt som upphovsmannen ska namnges samt vilka ändringar och vilken publicering som anses kunna ske utan att upphovsmannen kränks. Utdrag ur karta Utdrag: Är en del av en karta/kartdatabas som används vid ett speciellt tillfälle, exempelvis en tävling. Utdragets storlek kan variera mellan de olika banorna. För utdrag ur karta gäller i princip samma krav på uppgifter i kartdeklarationen som för huvudkartan. Väl medveten om att det ibland kan vara svårt att få plats med all kartdeklaration så gäller i vart fall följande minimikrav på innehåll i kartdeklarationen och övrig information: Utdrag ur karta, skriv här: kartans namn, S- nummer, kartskala och norrpil. Skulle dessa uppgifter ändå inte få plats på utdraget så skriv in uppgifterna i tävlingens PM. Nytryck Vid nytryck utan förändring av kartbilden används det gamla godkännandenumret. Tryckår behöver inte ändras och spridningstillstånd behöver inte sökas på nytt. Vid all revidering ska kartan ges ett nytt godkännandenummer samt ha ett nytt spridningstillstånd. Detta underlättar så att ni inte förväxlar gamla och nya karttryck. Sid 7 (12)

8 10. Redovisning/arkivering av kartprojekt Efter avslutat kartprojekt skall en redovisning ske till VOF:s kansli/kartkonsulenten. Denna redovisning är mycket viktig för planering, statistik, kartekonomi och marknadsföring på distrikts- och riksnivå. Två exemplar av varje producerad karta (även särtryck, färgtryck, skolkartor, skolgårdskartor och reviderade kartor etc.) skall skickas till VOF:s kansli direkt efter tryck, för fördelning enligt nedan: Ett ex. behålls på kansliet i VOF samlade produktion av egenritade kartor från och med Ett ex. skickas till Värmlandsarkiv. På VOF:s kansli dataregistreras faktauppgifter om alla värmländska kartor från Dessutom bör ni låta göra era kartor tillgängliga för försäljning på SOFT:s hemsida, som kommer att ersättas av hitta.orientering.se 11. Övrigt Förutom detta PM så finns det åtta publikationer som bör finnas hos alla kartproducerande klubbar. Se SOFTförlagets katalog beträffande priser m.m. 1. Boken "Kartritning" finns på SOFT-förlaget och är mycket bra som handbok för alla kartintresserade. 2. Boken "Mark och Vilt" (1996 års utgåva) finns på SOFT-förlaget. Oumbärlig vid mark/vilt/kartritningsfrågor. 3. Internationella Kartnormen/Sprintnormen finns på SOFT-förlaget/hemsidan. 4. Boken "Orientering - på naturens och samhällets villkor" (1998 SOFT-förlaget). 5. SOFT:s tävlingsregler. 6. SOFT:s anvisningar. 7. Naturvårdverkets Allmänna Råd 96:4 "Orientering och andra friluftsarrangemang". 8. "Allemansrätten - vad säger lagen", utges av Naturvårdsverket. 9. SOFT:s naturpolicy, Allemansrätten och orientering från 2012 Officiella hemsidor: SOFT: SOFT:s kartbank: VOF: Lantmäteriet: Riksantikvarieämbetet: som kommer att ersättas av hitta.orientering.se SOFT:s kontaktperson i kartfrågor är Niklas Wrane; Kartkommitténs sammansättning under 2014 Hans Lidén Säffle Kartansvarig Kartkontroll Gunnar Johansson Filipstad Markkontakt Jan-Olov Andersson Karlstad Kartritare Jonny Jonsson Karlstad Kartritare Anna-Karin Mattsson Karlstad Löparrepresentant Per-Martin Svärd Hagfors Kartkontroll Britt-Marie Lundqvist Kil Kontakt i VOF styrelse Monika Wikström Karlstad VOF kansliet Kjell Johansson Skattkärr Adjungerad Viltkontakt Bilagor: Bilaga 1 Instruktion för kartkontroll Bilaga 2 Upphovsrätten En bilaga om kostnader för kartritning kan tillkomma under året. Sid 8 (12)

9 Instruktion för kartkvalitets kvalitetskontroll kontroll Praktiskt genomförande Bilaga 1 Kontrollanten väljer själv om han vill göra kontrollen ensam eller tillsammans med kartritare och klubbrepresentanter. Kontrollanten skall dock alltid i förväg meddela tid och plats för kontrollen till klubben så att möjlighet till erfarenhetsutbyte ges. Kontrollen utförs på färgkopia från koncept/utdrag ur datorn. Kontrollen utförs på minst två till tre olika typer av områden, var och en 0,2-0,5 km2 stora. Det åligger kartritaren att starta upp rekognoseringsarbetet på detta vis. Det åligger också kartritaren att meddela exakt tidpunkt för rekognoseringsstart samt att meddela när de två till tre provytorna är klara för kontroll. Detta meddelas till kontrollanten. För att kunna göra en vettig bedömning åligger det också kartritaren att till kontrollanten bifoga en kopia av rekognoseringsunderlaget på de aktuella provytorna. Huvudsyftet med kontrollen är att kartan är ritad enligt kartnormen och inte att leta missade stenar utan att se på generaliseringsgrad och helhetsbild enligt följande: att generaliseringen ligger på en lagom nivå för att få en bra läsbarhet samtidigt som inga, för den tävlande, viktiga detaljer utelämnats att noggrannheten är sådan att en (elit-)löpare i tävlingsfart inte uppfattar några lägesfel att kurvbildens formriktighet är hög och jämn att rekognosören/-erna varit överallt och att man inte kan märka variation i klassificeringen där flera ritare medverkat att hänsyn tagits till förändringar i vegetationen under produktionstiden kontroll av OCAD-filen avseende symboluppsättning m.m. Ett kontrolluppdrag omfattar c:a fyra timmars terrängbesök och två timmars diskussioner med ritare och klubbrepresentanter. Till klubbens kartansvarige och kartritaren skall också en skriftlig del lämnas med kartjusteringar och kommentarer/synpunkter. Exempel på kartkontrollrapport: Sändlista: Kartritaren, beställande klubb, VOF:s kansli samt kartkonsulenten. Kartnamn: Område: Rekognosör/Ritare: Kartkontrollant: Datum/tidsåtgång: Synpunkter vid kartpromenaden (gärna färgvis): Generalisering: Läsbarhet: Noggrannhet: Digitalisering (i förekommande fall): Godkännande med motivering: eller För tillfället ej godkänd med motivering: Underskrift Tycker kontrollanten att det finns anledning till ytterligare terrängbesök skall detta göras. På den färdiga kartan skall under kartkontroll stå: Värmlands OF Kartor som inte används för tävling erfordrar ingen kvalitetskontroll/godkännande av VOF, däremot skall spridningstillstånd sökas. Sid 9 (12)

10 Ekonomi VOF Kartkommitté har beslutat att göra följande distinktioner, vid kartkontroll utförd av VOF kartkontrollanter, vad avser avgiften: Lärkartor, särtryck ur större kartor, träningskartor och icke tävlingskartor 0 kr Kontrolleras inte utan registreras och ges ett löpnummer (SOFT-märket får inte användas) Startkostnad för kartkontroll/godkännande (ett terrängbesök) kr Kostnad per extra terrängbesök (Kartor som ritas av klubbmedlemmar eller där det är 400 kr otydligheter i kartritningen) Sid 10 (12)

11 Upphovsrätt Bilaga 2 Ekonomiska upphovsrätten Utgångspunkten är att upphovsrätten tillkommer den eller de som ritat kartan. Normalt överlåts dock upphovsrätten till beställaren i och med att beställaren betalar för det arbete som upphovsmannen utfört. I avtal kan man emellertid avtala att upphovsrätten ligger kvar hos kartritaren, trots att klubben betalt för arbetet. Kartkommittén vill bestämt avråda från ett sådant förfaringssätt. Den ekonomiska upphovsrätten bör ligga hos klubben, annars kan det i långa loppet bli en dyr affär, även om det kanske blir lite billigare för tillfället. Om kartritaren behåller upphovsrätten innebär det att man tappar kontrollen över kartan och i fortsättningen är hänvisad att förhandla med upphovsrättsinnehavaren varje gång man vill göra förändringar i kartan. Någon förhandling behöver dock ej ske om förändringarna blir så genomgripande att kartan kan betraktas som ett nytt "verk". Piratkopiering Copyrightsymbolen gäller inte för verk som endast behöver skydd i Sverige. För att skydda sin karta mot piratkopiering är det bättre att kartan förses med texten "Får ej mångfaldigas utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren varen". Uppdagas piratkopiering kan kartägaren troligtvis inte räkna med någon större ersättning än vad en försäljningsintäkt skulle inbringa. I allvarliga fall kan påföljden bli böter eller fängelse. Ett bra sätt att hålla kontroll över den kopiering man eventuellt gett tillstånd till är att tillverka små klistermärken som fästs på alla kopierade kartor. Den som innehar upphovsrätten säljer klistermärken istället för kartor. Fungerande system finns i Danmark. Kopiering för personligt bruk Det finns inget absolut förbud att kopiera kartor. Huvudregeln är att det endast är den som innehar upphovsrätten som har rätt att mångfaldiga verket (kartan). Denna huvudregel är emellertid försedd med ett undantag. För personligt bruk är det tillåtet att kopiera kartor, tidningsartiklar, delar av böcker med mera. Skälet till detta är enkelt. Det är helt enkelt omöjligt att kontrollera efterlevnaden. Med "eget bruk" avses inte bara kopiering för eget behov och bruk inom den närmaste familje- och vänkretsen, utan också till exempel kollegors bruk på arbetsplatsen. Av detta följer att kopiering av kartor i ett par exemplar för nyttjande av kompisar i klubben mycket väl kan vara tillåten. Det bör dock observeras att endast enstaka kopior får göras med stöd av lagen. Det innebär att kopiering av en specifik karta endast kan ske vid ett enstaka tillfälle. Det finns ingen parallell med skolornas rätt att fritt kopiera läromedel. Inom utbildningsväsendet har man rätt att kopiera via en så kallad avtalslicens. Någon avtalslicens för kartor finns inte och därmed är det inte tillåtet att kopiera utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Ideella upphovsrätten Upphovsmannen har rätt att bli angiven som upphovsman i den omfattningen "allmänt godtagna branschsedvänjor kräver. Branschsedvänjorna inom området orienteringskartor är för tillfället inte helt entydiga i och med övergången till digital teknik och kartdatabaser. Nuvarande branschsedvana utgår från tuschritade kartor och innebär att den som nyritar en karta finns angiven fram tills dess att kartan ritas om. Vid revidering anges den som ursprungligen gjorde kartan och den som reviderat. När sedan kartan en gång helt ritas om igen anges den som gör det jobbet och som grundmaterial anges "äldre karta". I och med datoriseringen blir det dock svårare att avgöra vem som är upphovsmannen. Vi kommer inte längre att helt rita om kartor på det sätt vi tidigare gjort. Är arbetet riktigt gjort från början kommer ändringarna att inskränka sig till att en mindre del av detaljerna justeras. Kartans grundstomme kan leva under många år. För bra ritade kartor i stabila områden utgör dessa regler inga egentliga problem. Många faktorer kan emellertid inträffa då det blir besvärligt att tolka vad som är "allmänt godtagna branschsedvänjor" och vad som är rimligt att göra. Sid 11 (12)

12 forts Upphovsrätten forts bilaga 2 Exempel på detta kan vara: Ett flertal ritare har vid olika tillfällen ritat olika delar och olika mycket av kartan varför listan blir lång. Arbetet kan ha blivit godkänt utan att hålla den standard som beställaren tänkt sig och som kartnormen anger. Tolkningen av kartnormen förändras så att kartan efter ett antal år upplevs som omodern och dålig. Antalet ändringar blir så stort att det börjar bli tveksamt om ursprungsverket fortfarande existerar. En branschrekommendation skulle kunna se ut så här: Så länge kartbilden till väsentliga delar är oförändrad ska den ursprunglige upphovsmannen anges tillsammans med dem som svarade för den senaste revideringen. Detta gäller i högst 50 år. Upphovsmannen har rätten att avsäga sig den ideella upphovsrätten och få sitt namn struket. Med tanke på dagens tillämpning av "allmänt godtagna branschsedvänjor" och att 50 år är en mycket lång period för orienteringskartor bör reglerna tillämpas med sunt förnuft, dock utan att åsidosätta upphovsmannens rimliga krav. Upphovsmannen får inte kränkas En karta får inte ändras på ett sådant sätt att upphovsmannens personliga anseende kränks. Detta är en mycket komplex fråga. Inte blir det lättare av att kartritning är en blandning mellan fritt skapande och detaljerade regler. För att ange en rimlig nivå bör följande gälla: 1. Klubben har rätt att ändra i kartbilden så länge detta är i överensstämmelse med kartnormen. 2. Måste någon annan göra ändringar i ett sent skede i samband med nyproduktion ska upphovsmannen informeras om planerade ändringar och ges möjlighet att ge sin syn på saken. Uppstår oenighet om hur kartnormen ska tolkas avgörs frågan av VOF kartkommitté. Uppstår behovet av förändringar så sent att upphovsmannens synpunkter inte hinner inhämtas, har klubben rätt att ändra om ändringarna är i överensstämmelse med kartnormen och kartans manér i övrigt. Upphovsmannen ska informeras om åtgärden. 3. Vid revideringar under kartans tio första år ligger informationsplikten hos klubben, men därefter ankommer det på upphovsmannen att hålla sig informerad. Allmänt Den ideella upphovsrätten är densamma, oavsett om kartan är ideellt ritad eller ritad mot betalning. För att undvika framtida tvister bör skriftliga avtal alltid upprättas mellan klubb och kartritare. SOFT har tagit fram förslag på ett standardavtal "Avtal för ritning av orienteringskarta". Relevanta rättsfall saknas varför tolkningar och gränsdragningar blir besvärliga. Ärlighet och sunt förnuft måste därför sättas i högsätet. På kartan bör ni lägga in text/tecken för att markera att den är upphovsrättsskyddad av er/klubben. Sid 12 (12)

PM för värmländsk kartproduktion 2016

PM för värmländsk kartproduktion 2016 PM för värmländsk kartproduktion 2016 Sändlista Till: För kännedom: Kartansvarig i klubben Klubbadresserna VOF styrelse, tävlingskommittén, kartkommittén, Värmlands yrkesritare och SOFT Avsnitt 1. Inledning

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Sida 1 av 7 ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Till: För kännedom: Kartansvarig i klubben Klubbadress där kartansvarig saknas ÖOF's styrelse Arrangemangskommittén PM för östgötsk kartproduktion 2013/14

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND Sida 1 av 7 ÖSTERGÖTLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM för östgötsk kartproduktion 2015/16 PM syftar till att: vara en hjälpande hand vid produktion av fritidskartor vara stöd för minnet informera kartansvarig

Läs mer

Informationsbrev Kart 2-2012 December

Informationsbrev Kart 2-2012 December Informationsbrev Kart är i första hand avsett för distriktens kartansvariga, men får gärna spridas till alla. Vill du också ha brevet? Skicka mejl till Niklas, niklas.wrane@orientering.se. Kartgruppen

Läs mer

Uppsala OL-allians karframställning 1(8) 2005-11-26 Enkät om kvaliteten på kartframställning i Uppland i allmänhet och Uppsala i synnerhet.

Uppsala OL-allians karframställning 1(8) 2005-11-26 Enkät om kvaliteten på kartframställning i Uppland i allmänhet och Uppsala i synnerhet. Uppsala OL-allians karframställning 1(8) 2005-11-26 Enkät om kvaliteten på kartframställning i Uppland i allmänhet och Uppsala i synnerhet. Syfte Styrelsen i Uppsala OL-allians vill få in kvalitetssynpunkter

Läs mer

Hur man arbetar med OL Laser

Hur man arbetar med OL Laser Hur man arbetar med OL Laser - Kortfattad handledning för nybörjare - 1. Att arbeta med OL Laser Det här dokumentet är en kortfattad beskrivning av hur man arbetar med programmet OL Laser för att skapa

Läs mer

Laserdata till Orienteringskartor

Laserdata till Orienteringskartor 2011-05-15 Laserdata till Orienteringskartor Jerker Boman, Gävle Orienterings Klubb Sammanfattning Gävle Orienterings Klubb beslutade tidigt att undersöka hur Laserdata från NNH projektet skulle kunna

Läs mer

Kartgruppens yttrande

Kartgruppens yttrande DISPENSÄRENDE SM-KARTOR 2015 Kartgruppens yttrande VERSION: 2014-12-08 Bakgrund Enligt kartnormen ska ekvidistansen på en karta vara 2,5 meter eller 5 meter. Dispensansökan, inkommen från Stockholms OF,

Läs mer

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Orienteringens idé Orientering är: En tuff idrott med höga krav på god fysik och starkt psyke. En spännande tävlingsidrott för barn och vuxna i alla åldrar. En rolig motionsform med

Läs mer

I skogen från Värmlandslägret 2013

I skogen från Värmlandslägret 2013 Offensiv Orientering i Värmland 2014 Våra Ledstjärnor: Gemenskap Glädje Hälsa Utmaning Tävla Omslagsbild: Elever från Norrstrandsskolan i Karlstad får här prova på enklare orienteringsövningar i VOF s

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version )

Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version ) Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (version 2015-01-29) Men först: Regelverket i processen att arrangera tävling Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena Kommunik., media och marknadsf.

Läs mer

Vi som arrangör tar fulla ansvaret för att dessa regler och anvisningar följs.

Vi som arrangör tar fulla ansvaret för att dessa regler och anvisningar följs. 1 2011/05/27 Länsstyrelsen i Västra Götaland Naturvårdsenheten 403 40 Göteborg Samråd och dispensansökan för orienteringstävling Göteborgsdubbeln 2012 arrangerar orienteringstävling norr om Jonsered den

Läs mer

Regelverket och likvärdiga kartor av hög kvalité

Regelverket och likvärdiga kartor av hög kvalité Regelverket och likvärdiga kartor av hög kvalité [ Kartgruppen, januari 2016 ] Kartan och regelverket Regelverket anger att kartan ska följa kartnormen och vara godkänd. Följa kartnormen innebär: Att orienteraren

Läs mer

Läroplan banläggning, del 2

Läroplan banläggning, del 2 Läroplan banläggning, del 2 Banläggning del 2 Det här är en läroplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med läroplanen är att den ska vara en hjälp för dig som vill lära dig mer om konsten att

Läs mer

Hur tillgängliga är våra skogar? Hur skötsamma är vi orienterare?

Hur tillgängliga är våra skogar? Hur skötsamma är vi orienterare? - en blick på markerna runt Stockholm, där vi kanske måste gå emot markägare!? Hur skötsamma är vi orienterare? - följer vi reglerna för vårdatumstoppet? SOFT ordf konferens 19-20 nov 2016 Eidar Lindgren,

Läs mer

Laserskanning och orienteringskartritning

Laserskanning och orienteringskartritning Laserskanning och orienteringskartritning SOFT:s kartritningskurs 29 juni 1 juli 2011 i Sälen Gunnar Lysell, SOFT & Lantmäteriet gunnar.lysell@lm.se GeoXD AB Det aktuella läget»traditionella analoga flygbilder

Läs mer

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan

Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- Vid DM-tävlingar i/för Stockholm gäller * DM-värdighet * Plaketter/Hederspriser * Anmälan 2015-02-20 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2015- I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av dessa

Läs mer

Nya anmälningsavgifter 2015

Nya anmälningsavgifter 2015 Nya anmälningsavgifter 2015 Från och med den 1 januari 2015 efter beslut taget vid förbundsmötet 2014. Mästerskapstävlingar och nationella tävlingar Tävlingsorientering: Ungdom: 60-75 kr Vuxen utom elit:

Läs mer

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015.

Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 20150928 Beskrivning av förtroendeposter i Örebro läns orienteringsförbund ÖLOF, 2015. 0 En beskrivning av förtroendeposter i ÖLOF 2015: Ordföranderollen inklusive styrelsens uppdrag och arbetsuppgifter

Läs mer

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl.

Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Välkommen till kurs för Tävlingsledning och Tävlingskontrollanter m.fl. Mot världen bästa arrangemang! Tävlingsledarkurs Pass 2 Arrangemang ett projektarbete Grundläggande del Information TR, TA och AH

Läs mer

RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S

RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S RITA KARTA MED GPS GARMIN 62S 1. Passa in kartan i Rikets nät- RT90 2. Ställa in Nordlinjer 3. Inställningar Garmin62s 4. Använda GPS i skogen 5. Överföra GPS-data till OCAD 1. Passa in kartan i Rikets

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång En karta med få, väl valda detaljer blir en mycket bättre karta än en karta full med obetydliga detaljer. Eduard Imhof känd Schweizisk kartograf Sprintdistans hög fart snabba beslut Terräng Kontroller

Läs mer

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se

Instruktion. För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13. För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion För att använda banläggarstödet i OCAD 8 version 8.13 För innehållet svarar Karl Bergstrand 0503-101 14 kb@hbok.se Instruktion för banläggarstöd i OCAD 8 Öppna OCAD 8 Välj Arkiv, Nytt. Välj

Läs mer

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017

Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Örebro 2017-03-08 Örebro Läns Orienteringsförbunds Verksamhetsplan 2017 Svensk orienterings vision är att vara världens bästa idrott. Med denna vision som grund vill orienteringsrörelsen växa och attrahera

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar

Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar Banläggning Steg 2 SM & Värdetävlingar Vem är jag? Patrik Sjökvist 41 år Moderklubb: Gårdsby IK, norr om Växjö Meriter som ansvarig banläggare: 17 Nationella tävlingar Småland DM-Stafett 2001 Blekinge

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

SOFT Kartmanual MTB-O

SOFT Kartmanual MTB-O SOFT Kartmanual MTB-O Konvertera karta till MTB-O norm, steg för steg Version: 1.0 2012-07-20 Författare och foto: Martin Bergström Innehåll 1. Inledning... 3 2. Om MTB-O... 3 3. OCAD... 4 4. MTB-O normen...

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

samt INKOMSTER OCH UTGIFTER för år 2015

samt INKOMSTER OCH UTGIFTER för år 2015 Bilaga D VP 2015 Förslag till VERKSAMHETSPLAN samt INKOMSTER OCH UTGIFTER för år 2015 Föreliggande arbets- och ekonomisk plan omfattar verksamhetsåret 1/1 31/12 2015 1 Värmlands Orienteringsförbunds vägval

Läs mer

2. Markera område (se instruktioner längt ner på sidan) och markera Fastighetskartan och Laserdata till höger (se bild). Tryck på Ready.

2. Markera område (se instruktioner längt ner på sidan) och markera Fastighetskartan och Laserdata till höger (se bild). Tryck på Ready. Joakim Svensk, november 2013 Revidering av Fredrik Ahnlén, april 2014 Att generera OL-kartor från Laserdata Sedan 2009 har Lantmäteriet jobbat med att laserscanna hela Sverige för att skapa en bättre höjdmodell.

Läs mer

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform.

Vid DM-tävlingar i Stockholm gäller. Nedan presenteras en mer detaljerad anvisning för respektive distans, tävlingsform. 2009-03-16 Bestämmelser för DM-tävlingar i Stockholm 2009-2011 I grunden gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och anvisningar. Nedanstående sammanställning är utdrag och förtydligande av

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

SM SPRINT - individuella finaltävlingar tisdag 30 juni

SM SPRINT - individuella finaltävlingar tisdag 30 juni SM SPRINT - individuella finaltävlingar tisdag 30 juni PM Samlingsplats för tävlande Dansbanan i Sundsvalls Stadspark, Norra stadsberget koordinater: N62 23`56.8", E17 18`7.7" Vägvisning för gående 1 Avlysning

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM BIDRAG INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

Centrala tekniska kartkontrollen

Centrala tekniska kartkontrollen Centrala tekniska kartkontrollen Kartträff i samband med tävlingskonferensen på Hotell Scandic Skogshöjd, Södertälje, 15-16 november 2014 Vad har hänt? Information om kontrollen första gången på kartkonventet

Läs mer

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är:

Kommittéanvisningar. Allmänna riktlinjer. Senior- och juniorkommittén. Huvudsyftet för kommittén är: Delsyften är: Kommittéanvisningar Allmänna riktlinjer Kommittén ska på styrelsens begäran lämna in budgetförslag och verksamhetsplan i tid inför klubbens budgetprocess. Kommittén ansvarar för att föra ut relevant information

Läs mer

FÖRLAGSAVTAL UTGIVNING AV TRYCKTA LÄROMEDEL

FÖRLAGSAVTAL UTGIVNING AV TRYCKTA LÄROMEDEL FÖRLAGSAVTAL UTGIVNING AV TRYCKTA LÄROMEDEL Mellan (Förlaget), och 1. 2. 3. 4. (n), har härmed följande avtal träffats beträffande utgivning av ns verk med titeln: (Verket) avsett för (målgrupp). 1 UPPLÅTELSE

Läs mer

Svensk orientering världens bästa arrangemang

Svensk orientering världens bästa arrangemang Svensk orientering världens bästa arrangemang [ Arrangörsutbildning SM- och Swedish League-arrangörer, Södertälje, 28-29 januari 2017 ] Övergripande mål mot 2021 Svensk orientering ska: Ha världens bästa

Läs mer

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2013-11-22 (UTKAST!) BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT Den 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisningar; TA 503 Banläggning (20120701)

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM BIDRAG KULTUR FÖR ÄLDRE SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 NOVEMBER 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG KULTURTIDSKRIFTER För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. EKONOMISK REDOGÖRELSE TRYCK OCH DIGITAL KULTURTIDSKRIFT För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Rita karta med GPS Garmin 60CSx

Rita karta med GPS Garmin 60CSx Rita karta med GPS Garmin 60CSx 1. Passa in kartan i Rikets nät- RT90 2. Ställa in Nordlinjer 3. Installera MapSource för att överföra GPS-data 4. Ställa i Garmin 5. Använda Garmin i skogen 6. Överföra

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

Utställningar. regler, arbetsfördelning och ekonomi

Utställningar. regler, arbetsfördelning och ekonomi Utställningar regler, arbetsfördelning och ekonomi Föreliggande dokument är i sak endast en omredigering, förtydligande och fördjupning av de tidigare dokumenten Riktlinjer för SGVK s utställningar (framtaget

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Att göra banor med OCAD.

Att göra banor med OCAD. Att göra banor med OCAD. 1 Inledning Detta är en kortfattad handling om vad man behöver och hur man gör för att rita banor i OCAD och få dem utskrivna och levererade. 2 Skaffa program 2.1 OCAD Det första

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

Sprintdistans lördag 23 augusti 2014

Sprintdistans lördag 23 augusti 2014 PM Sprintdistans lördag 23 augusti 2014 ARENA Guldhedsskolan. Ingen vägvisning utan karta bifogas PM. Observera att vägen mellan Aschebergsgatan och Guldhedsgatan är avstängd för biltrafik under 2014.

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Välkommen till ordförandekonferens 2014

Välkommen till ordförandekonferens 2014 Välkommen till ordförandekonferens 2014 Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O MTB-O Marknad & kommunikation Projektgrupper Pre-O Framtid Ämnesspecifika grupper Regler

Läs mer

Kartritarutbildning Sälen 2011-06-29 2011-07-01 Övningar. Dokumenttyp Instruktion Område Övningar

Kartritarutbildning Sälen 2011-06-29 2011-07-01 Övningar. Dokumenttyp Instruktion Område Övningar Kartritarutbildning Sälen 2011-06-29 2011-07-01 Jerker Boman/+46 (0)+46 (0)26 546321 2011-06-28 1 (22) Innehållsförteckning Övning 1 Installera OL Laser 3 Ladda ner installationsfiler... 3 Installera OL

Läs mer

2-1 Från manuskript till färdig bok Tre alternativ för tryckning Tryck själv med laserskrivare Anlita kopieringsfirma Vänd dig till ett tryckeri

2-1 Från manuskript till färdig bok Tre alternativ för tryckning Tryck själv med laserskrivare Anlita kopieringsfirma Vänd dig till ett tryckeri 2-1 Tre alternativ för tryckning Från manuskript 2 till färdig bok När boken är färdigbehandlad i Word är det dags att sprida den till fler genom att trycka den. Det kan vara lämpligt att fundera över

Läs mer

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund

Verksamhetsplan Medelpads orienteringsförbund Verksamhetsplan 2014-2015 Medelpads orienteringsförbund Dokumentet godkändes av årsmötet 2014-03-12 Innehållsförteckning Inledning... 3 Övergripande styrdokument... 3 Verksamhetsplan 2014-2015... 4 Verksamhetsidé

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Örebro City Sprint 2017

Örebro City Sprint 2017 Örebro City Sprint 2017 2 juni - 4 juni Foto: Skogssport, SOFT Publiktävlingar till SM i sprintorientering Återigen hälsar vi alla hjärtligt välkomna till 4:e upplagan av Örebro City Sprint som i år även

Läs mer

Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen. Eva Jurenikova

Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen. Eva Jurenikova Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen Eva Jurenikova Eva Jurenikova Landslagslöpare Tjeckien 9st VM 2011: VM stafett 2:a, lång 4:a Elittränarutbildning 2009-2010, årets tränare 2009 Klubbtränare

Läs mer

Hög kvalitet --> motivation --> koncentration

Hög kvalitet --> motivation --> koncentration Förbättra kvaliteten på den o-tekniska träningen Eva Jurenikova Eva Jurenikova Landslagslöpare Tjeckien 9st VM 2011: VM stafett 2:a, lång 4:a Elittränarutbildning 2009-2010, årets tränare 2009 Klubbtränare

Läs mer

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT innehåll NOTER UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH 12 TEXTER I SKOLAN TEXT:

Läs mer

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 Information Om det finns risk för att en art utrotas eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. För närvarande är cirka 300 växter och djur

Läs mer

Samarbete i naturen. Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och. Svenska Orienteringsförbundet

Samarbete i naturen. Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och. Svenska Orienteringsförbundet Samarbete i naturen Många människor söker sig ut i naturen för att få rekreation och nya upplevelser. Friluftslivet, däribland orientering, ger avkoppling och ökar samtidigt respekten för naturen. Skogen

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell (NNH)

Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Ny Nationell Höjdmodell (NNH) Laserskanning (LiDAR) Aerial photo 3D-model of same area Graphics: DN/Stefan Rothmaier Den Nya Nationella Höjdmodellen (NNH) Framställs med hjälp av laserskanning Ger ett

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Hantering av laserdata för ol kartritning... 1. Få tag i datat... 1. Hitta smårutorna... 2. OL Laser... 6. OCAD hantering av OL Laser data...

Hantering av laserdata för ol kartritning... 1. Få tag i datat... 1. Hitta smårutorna... 2. OL Laser... 6. OCAD hantering av OL Laser data... HANTERING AV LASERDATA FÖR OL KARTRITNING INNEHÅLL Hantering av laserdata för ol kartritning... 1 Få tag i datat... 1 Hitta smårutorna... 2 OL Laser... 6 OCAD hantering av OL Laser data... 11 Fugro viewer...

Läs mer

Förslag till instruktion för bingokontrollanter

Förslag till instruktion för bingokontrollanter Förslag till instruktion för bingokontrollanter Detta förslag gäller under förutsättning att tillståndet förenats med erforderliga villkor. 1. Allmänna instruktioner 1. utöva noggrann tillsyn över bingospelet,

Läs mer

till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2014

till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2014 Inbjudningar till vårens orienteringstävlingar i Värmland 2014 Datum Klubb Distans Övrigt Tävlingsledare Tävlingskontr. 26/4 Degerfors OK Medel Nationell/ Urban Ljungberg Lottie Lindh 27/4 OK Djerf Lång

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess A. I samverkan tas enhetliga specifikationer och samverkansprocesser fram Pär Hedén, Lantmäteriet Lars Malmestål, Järfälla kommun B. Nationella geodetiska referenssystem

Läs mer

OCAD CS. Banläggning

OCAD CS. Banläggning OCAD CS Banläggning Starta banläggningsprojektet Öppna en ny banläggningsfil Välj Nytt i Arkivfliken eller klicka på ikonen för Nytt längst till vänster i verktygsraden. Hämta symboler från: Banläggning

Läs mer

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h.

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE I SKOLORNA FR.O.M. 2018 1. Utgångspunkter för avtalet Lärare och elever har pedagogiska och praktiska behov av att kunna kopiera och tillgängliggöra

Läs mer

Tävlingsrapportering. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Tävlingsrapportering. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Tävlingsrapportering Version 2.0, 2013-10-01 Syfte Guiden beskriver hur tävlingsrapportering görs i Eventor. Den riktar sig till tävlingsarrangörer och ansvariga på distrikts- och förbundsnivå.

Läs mer

Ansökan om utbetalning 1(8)

Ansökan om utbetalning 1(8) Ansökan om utbetalning 1(8) Ärendenr Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om utbetalning av stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Tävlingsledarkurs Pass 3 Grundläggande del

Tävlingsledarkurs Pass 3 Grundläggande del Tävlingsledarkurs Pass 3 Grundläggande del Samråd Distansernas särart Erfarenhetsutbyte Vad en Tävlingsledning bör känna till SOFT:s Markpolicy Mark är en förutsättning för att bedriva vår idrott Tips

Läs mer

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16.

Prislistan baseras på taxan för byggnadsnämndens verksamheter som beslutades av kommunen 2014-06-16. 1(7) Prislista för kartor, geodata, GIS, mättjänster och mätningsteknisk service. Kontoret för samhällsbyggnad, kart- och GIS-enheten 194 80 Upplands Väsby Tel. växel 08-590 970 00 2015-05-15 Prislistan

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT 1(3) Naturvårdsenheten 0501-60 53 32 Mölndals Stad Miljö- och hälskoskyddskontoret Lars-Erik Jevås 431 82 MÖLNDAL Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Mölndals Stad BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Representationsbestämmelser

Representationsbestämmelser Representationsbestämmelser 1. Giltighet 2. Allmänt 3. Representation 4. Licenser 5. Övergång till annan förening 6. Tävlingsformer 1 1. Giltighet 2016-01-01 Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska

Läs mer

PM Alla kan bli vinnare

PM Alla kan bli vinnare PM Alla kan bli vinnare Allmän information Detta är ett skojigt arrangemang likt en sprinttävling men på helt andra villkor än vad ni är vana vid. Här handlar det inte om att vara snabbast på traditionellt

Läs mer

Bildhanteringspolicy

Bildhanteringspolicy POLICY 2014-03-26 1(12) Bildhanteringspolicy Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Osby kommun 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post kommun@osby.se Hemsida www.osby.se PlusGiro

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie

Läs mer

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats.

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Allmänna regler Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Generella regler Ansvar Annonsören är personligen ansvarig för sin annons och för att de regler som gäller för annonsering

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt

2012-04460 2015-04-13. Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt Innehåll 1 Inledning... 3 2 Använda en annan parts information för att genomföra ett projekt... 4 2.1 Använda en annan parts projektresultat... 4 2.1.1 Vad

Läs mer

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing BESLUT 1 (5) Djurskydd & Vilt Kari Langöen 010-2247251 Svenska Kennelklubben c/o Brith Andersson Rinkebysvägen 70 163 85 Spånga Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FRÄMJANDEORGANISATIONER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer