Värmlands Orienteringsförbund. PM för värmländsk kartproduktion 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlands Orienteringsförbund. PM för värmländsk kartproduktion 2014"

Transkript

1 Värmlands Orienteringsförbund PM för värmländsk kartproduktion 2014

2 Sändlista Till: För kännedom: Kartansvarig i klubben Klubbadresserna VOF styrelse, tävlingskommittén, kartkommittén, Värmlands yrkesritare och SOFT Avsnitt 1. Inledning 2. Långtidsplan kommunpengar 3. Markfrågor 4. Grundkarta 5. Anbud/kontrakt 6. Kvalitetssäkring/kartkontroll 7. Hantering av kartfiler 8. Kartnormen 9. Tryckning 10. Redovisning/arkivering av kartprojekt 11. Övrigt 12. Kartkommitténs sammansättning under Inledning Bakgrund Inom ramen för kvalitetssäkring av orienteringsarrangemang har de värmländska klubbarna beslutat sig för att kvalitetssäkra sina orienteringskartor genom kartkontroll. Detta har uppdragits åt Värmlands OF:s kartkommitté att administrera och genomföra. Syfte PM:et syftar till att: vara en hjälpande hand vid produktion av orienteringskartor vara en lathund för kartprojekt informera kartansvarig om några uppgifter i sin förening Planeringscykel Laserdata. Införskaffa Lantmäteriets laserdata om ni inte redan har gjort det. Prisexempel : 50 km kr Nya siffror kommer, förhoppningsvis, under 1000 km kr våren 2014 Kontrollera att tilltänkt område kan användas. Riksantikvarieämbetet (www.raa.se ) och gå vidare till sökverktyget Fornsök vilket ger er goda upplysningar om det är lönt att rita en tävlingskarta med anledning av kulturminnen och även länsstyrelsen kan ni behöva samråda med för att senare kunna använda kartan för tävlingar. Länsstyrelserna har ett kartverktyg Skogsstyrelsen har en hemsida där ni kan se en hel del om bl.a. nyckelbiotoper: Fyra år före tryck bör den del som ligger inom långtidsplanen fastställas och föreläggas länsstyrelsen och/eller kommunen (är ni flera klubbar i kommunen bör ni samverka). Då bör markägarkontakter vara gjorda. Offertförfrågan till kartritare utsänds (ev tidigare). Det är bra om kartritaren kan bearbeta laserdatan vintern före rekognoseringen. Två år före tryck genomförs rekognosering, digitalisering och kartkontroll. Året före tryck förbereds banläggning och eventuella revideringar (kan ev. ske tryckåret). Tryckår tävling!! Följs denna planeringscykel så finns tidsmarginal om något går snett. 2. Långtidsplan - kommunpengar Eftersom vår kartproduktion är mycket beroende av kommunala bidrag, gäller det att vara aktiva mot kommunen. En väl genomtänkt långtidsplan ger ett bra utgångsläge gentemot kommunen. Sid 2 (12)

3 Långtidsplanering, fem till sex år, som ska grunda sig på planerade orienteringsaktiviteter, t.ex. tävlingar, bör samordnas med andra kartritande klubbar i kommunen. I den gemensamma kommunplaneringen ska man sträva efter att få en jämn kartproduktionstakt även om detta kan innebära att något kartprojekt får flyttas till en annan tidpunkt. Kan del av tänkt karta användas för friskvård, turism med mera bör detta framhävas i ansökan till kommunen. Det är viktigt att klubben följer rekommendationer om samråd med markägare etc. innan kartarbetet påbörjas. XXXX I boken Mark och vilt (utgåva 1996) som finns på SOFT:s förlag samt i Naturvårdsverkets allmänna råd 96:4 Orientering och andra friluftsarrangemang finns det mesta av det man behöver veta kring samrådsfrågor. Samråd är också ett krav enligt Miljöbalken. Klubbarna rekommenderas genomföra studiecirkel av den (3 x 1 timme under 3 veckor). Skaffa dessa skrifter och ha som stöd i ert samrådsförfarande. Registrera cirkel hos SISU Idrottsutbildarna! En modell för planeringens genomförande är att klubbarna i en kommun bildar en gemensam kartkommitté. Den gemensamma kartplanen presenteras i kommunen tillsammans med en ansökan om pengar. Tag reda på vad som är sista datum för kartbidragsansökan hos din kommun. Skulle din klubb behöva stöd eller hjälp i samband med ansökan om kartpengar, eller vid samråd med länsstyrelsen, kontakta VOF:s kartkommitté. Långtidsplan - kartritare: Begär offert om kartritning i mycket god tid, gärna tre år före. Ett års framförhållning är ofta för sent för att få tag på en ledig kartritare. 3. Markfrågor Börja med att söka på Riksantikvarieämbetets (www.raa.se ) och länsstyrelsens hemsidor om kulturminnen, kulturreservat, biotopskydd och djurskydd, samt gå in på: Skogens pärlor. Innan investeringar i tid eller pengar sker i ett kartprojekt, bör ett samråd ske med berörda markägare och jakträttsinnehavare, samt i tillämpliga delar med andra nyttjanderättshavare. Både markägare och jakträttsinnehavare förändras med åren och samråd ska därför ske även vid revidering av kartor om det gått ett antal år sedan föregående samråd gjordes. Exempel på formulering av samrådsbrev till markägare och jakträttsinnehavare finns på SOFT:s hemsida. 4. Grundkarta Laserdata och ortofoto köper ni av Lantmäteriet. Observera Lantmäteriets användningsvillkor som har många punkter. Det är inte särskilt svårt att leva upp till dem, men det är bäst att följa dem. Arbetet för att ta fram grundkartan beställs via kontrakterad kartritare. 5. Anbud/Kontrakt SOFT har tagit fram en lämplig blankett för kontraktsskrivning med kartritare som innehar F-skattsedel och kan hämtas hem från SOFT:s hemsida. VOF:s kartkonsulent kan stödja klubbarna med avtalstext. Lämpligt att skriva in i avtalstexten att kartritaren skall kontakta kartkontrollgruppen innan arbetet påbörjas. Sid 3 (12)

4 6. Kvalitetssäkring/kartkontroll Syftet med kvalitetssäkringen är mångfalt och bland annat: klubbarna ska känna ett stöd från VOF då det gäller utfört fältarbete och digitaliseringen, kartor inom Värmland ska harmonisera så långt som möjligt, bland annat detaljgeneralisering, till en hög och jämn standard, generera bra kartor vilket lockar fler deltagare, att godkänna kartor för distrikts- och nationell tävling. Kvalitetssäkring (kartkontroll) skall, enligt SOFT:s anvisningar TA 403, göras på samtliga orienteringskartor för tävlingsbruk (nivå 1 4). Vid kontroll av klubbritade kartor samt kartor ritade av utländska kartritare läggs större tonvikt på terrängbesök och samtal för att skapa en Värmländsk enighet om nivån på kartorna i Värmland. Kontrollen utförs av VOF:s kartkommitté eller annan av VOF godkänd kartkontrollant. VOF:s kartkommitté kan besluta att arbete utfört av VOF godkända kartritare inte behöver kontrolleras. Om oklarhet råder om kartan behöver kontrolleras (ex. hyggesrevidering) kontakta VOF:s kartkonsulent. Kvalitetssäkringen (kartkontrollen) är ett stöd för Värmländska klubbar att få en karta som harmonierar med övriga kartor i Värmland och som följer IOF:s kartnorm. Kontrollanten skall vara ett stöd och bollplank för både kartritare och klubb. En lugn och saklig framtoning hos kontrollanten där lika delar allvar, sunt förnuft och humor är kryddor i anrättningen. Instruktion för kartkontroll enligt bilaga 1. Godkännande SOFT godkännandemärke och distriktets löpnummer ges ut av VOF:s kartkonsulent/för nivå 5 av kansliet. Distriktets löpnummer delas ut till alla kartor som ritas i Värmland. För att få använda SOFT:s godkännandemärke krävs godkänd kartkontroll (skriftlig rapport skall ha inkommit till VOF kansli och kartkonsulenten). I och med att kartan får rätt till ett godkännandemärke faktureras klubben en avgift (bilaga 2). Det är viktigt att även vid smärre förändringar söka nytt Löpnummer för att kunna skilja mellan gammal karta och reviderad karta. Likaså erfordras nytt spridningstillstånd när kartbilden har förändrats. Observera att även nivå 5, ex.vis skolgårdskartor och motionskartor, skall registreras med löpnummer och erhålla spridningstillstånd. Typ av karta Nytt S-Nr Kvalitetskontroll Godkännandemärke Lärkarta Ja Nej Nej Skolgårdskarta Ja Nej Nej Nyritning Ja Ja Ja Ytrevidering max 1-2 dagar Ja Dialog Ja Ytrevidering mer än 2 dagar Ja Ja Ja Revidering 1 dag Ja Dialog Ja Revidering mer än 1 dag Ja Ja Ja Liten revidering av klubb typ ny stig / nytt hygge (givetvis med upphovsmannens godkännande) Ja Dialog Ja Sanktion för tävling får, enligt tävlingsreglerna (TR 5.3.1), endast ges där godkänd karta används (SOFT:s godkännandemärke)! 7. Hantering av kartfiler Kartfilerna är orienteringsklubbarnas viktigaste värdehandling, en förlorad kartfil/karta skulle vara mycket kostsamt för klubben. Därför bör de hanteras och förvaras med stor omsorg. Sid 4 (12)

5 Förvaring av kartfiler bör ske på ett digitalt media som klarar lång förvaring utan förvanskning, t.ex. USB-minne eller CD-romskiva. Förvaringen bör ske på ett säkert sätt, skyddat från t ex brand och stöld. Enklaste sättet att lösa detta är att förvara två kopior på åtskilda ställen. För att få god ordning på era kartor bör detta dokumenteras enligt följande: Baskarta (1:15 000; Sprint 1:5 000) S-nummer Ägare Kartnamn Kartritare, år (revidering) Grundmaterial, år, metod Lagringsformat, filnamn Ansvarig för original, backup Principer för symbolanvändning (stenstorlek, lokala tecken m m) Sammanslagning av kartfiler När kartornas områden är åtskilda eller aldrig behöver sammanfogas kan varje kartfil hanteras separat. Om det däremot finns anledning till att slå ihop kartfiler behövs en hantering för detta. Den vanliga metoden för detta är att slå ihop de angränsande kartorna till en och samma kartfil, så hela området hamnar i samma kartfil. Problematiken med detta förfarande uppkommer när revideringar görs på delar av kartan. Då kommer samma kartfil att innehålla olika områden med separata godkännande. För att råda bot på detta kan dessa områden därefter slås isär till separata kartfiler för att lättare hålla ordning på de olika versionerna och godkännandena. Dessa kan senare enkelt slås ihop igen när en karta ska skrivas ut Följande instruktioner är till för att skapa en enhetlig struktur för lagring av orienteringskartor. Instruktionerna gäller oavsett vilket kartritningsprogram som används. Exempel och hänvisningar sker dock endast till programmet OCAD då det är det vanligaste programmet i våra klubbar. För att särskilja användningen av kartfiler delar vi först upp dom enligt följande definitioner: Baskartfil är den filen där själva originalkartan är lagrad. Samma område får bara finnas i en baskartfil. Loggor, kartfakta, ramar och liknande ska inte finnas i baskartfilen. Utskriftskartfil är den filen av färdig karta som skrivs ut. Den skapas utifrån en eller flera baskartfiler. I utskriftskartfilen ingår även kartram, kartfakta, loggor m.m. Följande förutsättningar ska vara uppfyllda innan sammanslagningen påbörjas: Kartorna skall vara lagrade i samma filtyp/kartritningsprogram. Gärna samma version. Alla kartfiler ska vara lagrade i skala 1: Kartor ritade efter sprintnormen (1:5 000) undantagna. Kartorna ska vara inpassade efter koordinatsystemet SWEREF För att lösa detta och kommande moment är det bäst att ta hjälp av sin kartritare. Uppdatering av kartan får endast ske i baskartfilen. Klubben ansvarar för att endast en aktuell version av baskartfilen finns. Namnge baskartfilen med datum för godkännande och S-nummer. Sid 5 (12)

6 8. Kartnormen Tryck i del Tryck i skala 1: är OK. Detta under förutsättning att det är en uppförstorad 1: som trycks. Det är inte tillåtet att trycka i 1: och använda det tunnare ritmaneret som 1: kartor har. Se Kartnorm sid. 5 (undantag finns för punktraster). Kartan skall alltid vara läsbar i tryckskala 1: Sprintkartor skall vara läsbara i skala 1: Kartdeklaration Vid tryckningen är det också viktigt med en kartdeklaration på kartan. Det är av flera anledningar som det är av intresse att vi varudeklarerar vår idrottsplats. Deklarationen som trycks ska minst innehålla följande: Grundmaterial Namn och årtal Fältarbete *1 Namn, årtal och om möjligt också månad Renritning/digitalisering *2 Namn och årtal Tryck Företag och årtal Kartkontroll *3 Upphovsrätt Kartförsäljning Namn och telefon eller webbadress *1= Om flera har utfört fältarbetet skall det framgå vilken del av kartan som respektive har ritat. *2 = Redovisa vilken programvara och programversion som använts. *3 = I de fall VOF:s Kartkommitté har granskat kartan skall detta framgå. Övrig kartinformation: Kartskala Ekvidistans Norrpil Kartnamn En annan mycket viktig information på kartan är de lokala tecken (ett tecken för ett föremål på kartan) som finns på kartbilden. Dessutom skall det framgå om eventuella avsteg från kartnormen har gjorts. Sprintnormen Den av IOF fastställda sprintnormen är enbart avsedd för sprintorientering. Vid mästerskapstävlingar, elitserien, juniorcupen och andra internationella sprinttävlingar ska sprintnormen användas för kartor där huvuddelen av tävlingsområdet befinner sig i sluten stadsmiljö. Orsakerna till detta är främst: Att sprintnormen i sin utformning enbart är anpassad till de speciella förhållanden som uppstår vid kartering av den komplexa planbild som återfinns t.ex. i mellaneuropeiska stadskärnor. De linjebredder och färgnyanser som normen stipulerar passar i vissa fall väldigt dåligt i normal svensk skogsterräng. De avvikelser som finns i symboluppsättningen mellan den vanliga kartnormen och sprintnormen (t.ex. mur-väg konflikten) kan verka väldigt förvirrande för framförallt ovana kartanvändare. Speciellt allvarlig blir denna konflikt om kartor framställda enligt sprintnormen börjar användas vid skol- eller nybörjarverksamhet. Sid 6 (12)

7 9. Tryckning SOFT:s rekommendationer avseende kvalitetssäkring av arrangemang skall följas. Tryckning av karta kan i princip ske på två olika sätt: Offsettryck är kvalitetsmässigt bästa trycktekniken för orienteringskartor. Färgutskrift som blir allt vanligare i takt med utvecklingen av tekniken. Färgutskrift är billigast vid liten tryckupplaga (mindre än ex). Använd av SOFT certifierade färgtryckning och kolla kartan själv i god tid före tävling. Certifieringen omfattar person/skrivare/inställningar/papperskvalité. Certifieringen gäller ett år i taget. Färgutskrift bör inte utföras i skala 1: Är ni tveksamma till färgutskriftens kvalité så kontakta VOF:s kartkommitté för rådgivning. Papperskvalitén har ett stort avgörande hur färgerna absorberas och behålls/inte flyter ut vid väta. Använd därför rekommenderade papperssorter. Värmländsk kvalitetssäkring av karttryck (miniminivå) Nivå 1: Profilarrangemang Alla kartor skall tryckas i offset SM, 10MILA m.fl. Nivå 2: Värdearrangemang Skala 1: trycks i offset USM, Junior Cup, Skala 1: offset för DH Nationell tävl med elitklass Certifierad färgutskrift för övriga Nivå 3: DM och nationella Certifierad färgutskrift tävlingar utan elitklass Skala 1: bör tryckas i offset Nivå 4: Distriktstävlingar Färgutskrift skall godkännas av VOF:s kartkom. rätt papper Nivå 5: Närtävlingar Bra färgutskrift, rådfråga gärna VOF:s kartkom. Spridningstillstånd Inför tryckning skall ett spridningstillstånd inhämtas från Lantmäteriet i Gävle. Ta här hjälp av yrkesritaren eller tryckeriet. Spridningstillstånd är ett lagstadgat krav (SFS 1980:100) för att få spridas. Om lagen följs till punkt och pricka skall alla kartor med större skala än 1: ha spridningstillstånd, vilket innebär att även en skolgårdskarta skall ha spridningstillstånd. Upphovsrätten (bilaga 2) Upphovsrätten har två sidor. Den ena är ekonomisk och reglerar rätten att utnyttja verket genom att framställa fler exemplar eller på annat sätt göra det tillgängligt för allmänheten. Den andra delen utgörs av den ideella rätten och reglerar på vilket sätt som upphovsmannen ska namnges samt vilka ändringar och vilken publicering som anses kunna ske utan att upphovsmannen kränks. Utdrag ur karta Utdrag: Är en del av en karta/kartdatabas som används vid ett speciellt tillfälle, exempelvis en tävling. Utdragets storlek kan variera mellan de olika banorna. För utdrag ur karta gäller i princip samma krav på uppgifter i kartdeklarationen som för huvudkartan. Väl medveten om att det ibland kan vara svårt att få plats med all kartdeklaration så gäller i vart fall följande minimikrav på innehåll i kartdeklarationen och övrig information: Utdrag ur karta, skriv här: kartans namn, S- nummer, kartskala och norrpil. Skulle dessa uppgifter ändå inte få plats på utdraget så skriv in uppgifterna i tävlingens PM. Nytryck Vid nytryck utan förändring av kartbilden används det gamla godkännandenumret. Tryckår behöver inte ändras och spridningstillstånd behöver inte sökas på nytt. Vid all revidering ska kartan ges ett nytt godkännandenummer samt ha ett nytt spridningstillstånd. Detta underlättar så att ni inte förväxlar gamla och nya karttryck. Sid 7 (12)

8 10. Redovisning/arkivering av kartprojekt Efter avslutat kartprojekt skall en redovisning ske till VOF:s kansli/kartkonsulenten. Denna redovisning är mycket viktig för planering, statistik, kartekonomi och marknadsföring på distrikts- och riksnivå. Två exemplar av varje producerad karta (även särtryck, färgtryck, skolkartor, skolgårdskartor och reviderade kartor etc.) skall skickas till VOF:s kansli direkt efter tryck, för fördelning enligt nedan: Ett ex. behålls på kansliet i VOF samlade produktion av egenritade kartor från och med Ett ex. skickas till Värmlandsarkiv. På VOF:s kansli dataregistreras faktauppgifter om alla värmländska kartor från Dessutom bör ni låta göra era kartor tillgängliga för försäljning på SOFT:s hemsida, som kommer att ersättas av hitta.orientering.se 11. Övrigt Förutom detta PM så finns det åtta publikationer som bör finnas hos alla kartproducerande klubbar. Se SOFTförlagets katalog beträffande priser m.m. 1. Boken "Kartritning" finns på SOFT-förlaget och är mycket bra som handbok för alla kartintresserade. 2. Boken "Mark och Vilt" (1996 års utgåva) finns på SOFT-förlaget. Oumbärlig vid mark/vilt/kartritningsfrågor. 3. Internationella Kartnormen/Sprintnormen finns på SOFT-förlaget/hemsidan. 4. Boken "Orientering - på naturens och samhällets villkor" (1998 SOFT-förlaget). 5. SOFT:s tävlingsregler. 6. SOFT:s anvisningar. 7. Naturvårdverkets Allmänna Råd 96:4 "Orientering och andra friluftsarrangemang". 8. "Allemansrätten - vad säger lagen", utges av Naturvårdsverket. 9. SOFT:s naturpolicy, Allemansrätten och orientering från 2012 Officiella hemsidor: SOFT: SOFT:s kartbank: VOF: Lantmäteriet: Riksantikvarieämbetet: som kommer att ersättas av hitta.orientering.se SOFT:s kontaktperson i kartfrågor är Niklas Wrane; Kartkommitténs sammansättning under 2014 Hans Lidén Säffle Kartansvarig Kartkontroll Gunnar Johansson Filipstad Markkontakt Jan-Olov Andersson Karlstad Kartritare Jonny Jonsson Karlstad Kartritare Anna-Karin Mattsson Karlstad Löparrepresentant Per-Martin Svärd Hagfors Kartkontroll Britt-Marie Lundqvist Kil Kontakt i VOF styrelse Monika Wikström Karlstad VOF kansliet Kjell Johansson Skattkärr Adjungerad Viltkontakt Bilagor: Bilaga 1 Instruktion för kartkontroll Bilaga 2 Upphovsrätten En bilaga om kostnader för kartritning kan tillkomma under året. Sid 8 (12)

9 Instruktion för kartkvalitets kvalitetskontroll kontroll Praktiskt genomförande Bilaga 1 Kontrollanten väljer själv om han vill göra kontrollen ensam eller tillsammans med kartritare och klubbrepresentanter. Kontrollanten skall dock alltid i förväg meddela tid och plats för kontrollen till klubben så att möjlighet till erfarenhetsutbyte ges. Kontrollen utförs på färgkopia från koncept/utdrag ur datorn. Kontrollen utförs på minst två till tre olika typer av områden, var och en 0,2-0,5 km2 stora. Det åligger kartritaren att starta upp rekognoseringsarbetet på detta vis. Det åligger också kartritaren att meddela exakt tidpunkt för rekognoseringsstart samt att meddela när de två till tre provytorna är klara för kontroll. Detta meddelas till kontrollanten. För att kunna göra en vettig bedömning åligger det också kartritaren att till kontrollanten bifoga en kopia av rekognoseringsunderlaget på de aktuella provytorna. Huvudsyftet med kontrollen är att kartan är ritad enligt kartnormen och inte att leta missade stenar utan att se på generaliseringsgrad och helhetsbild enligt följande: att generaliseringen ligger på en lagom nivå för att få en bra läsbarhet samtidigt som inga, för den tävlande, viktiga detaljer utelämnats att noggrannheten är sådan att en (elit-)löpare i tävlingsfart inte uppfattar några lägesfel att kurvbildens formriktighet är hög och jämn att rekognosören/-erna varit överallt och att man inte kan märka variation i klassificeringen där flera ritare medverkat att hänsyn tagits till förändringar i vegetationen under produktionstiden kontroll av OCAD-filen avseende symboluppsättning m.m. Ett kontrolluppdrag omfattar c:a fyra timmars terrängbesök och två timmars diskussioner med ritare och klubbrepresentanter. Till klubbens kartansvarige och kartritaren skall också en skriftlig del lämnas med kartjusteringar och kommentarer/synpunkter. Exempel på kartkontrollrapport: Sändlista: Kartritaren, beställande klubb, VOF:s kansli samt kartkonsulenten. Kartnamn: Område: Rekognosör/Ritare: Kartkontrollant: Datum/tidsåtgång: Synpunkter vid kartpromenaden (gärna färgvis): Generalisering: Läsbarhet: Noggrannhet: Digitalisering (i förekommande fall): Godkännande med motivering: eller För tillfället ej godkänd med motivering: Underskrift Tycker kontrollanten att det finns anledning till ytterligare terrängbesök skall detta göras. På den färdiga kartan skall under kartkontroll stå: Värmlands OF Kartor som inte används för tävling erfordrar ingen kvalitetskontroll/godkännande av VOF, däremot skall spridningstillstånd sökas. Sid 9 (12)

10 Ekonomi VOF Kartkommitté har beslutat att göra följande distinktioner, vid kartkontroll utförd av VOF kartkontrollanter, vad avser avgiften: Lärkartor, särtryck ur större kartor, träningskartor och icke tävlingskartor 0 kr Kontrolleras inte utan registreras och ges ett löpnummer (SOFT-märket får inte användas) Startkostnad för kartkontroll/godkännande (ett terrängbesök) kr Kostnad per extra terrängbesök (Kartor som ritas av klubbmedlemmar eller där det är 400 kr otydligheter i kartritningen) Sid 10 (12)

11 Upphovsrätt Bilaga 2 Ekonomiska upphovsrätten Utgångspunkten är att upphovsrätten tillkommer den eller de som ritat kartan. Normalt överlåts dock upphovsrätten till beställaren i och med att beställaren betalar för det arbete som upphovsmannen utfört. I avtal kan man emellertid avtala att upphovsrätten ligger kvar hos kartritaren, trots att klubben betalt för arbetet. Kartkommittén vill bestämt avråda från ett sådant förfaringssätt. Den ekonomiska upphovsrätten bör ligga hos klubben, annars kan det i långa loppet bli en dyr affär, även om det kanske blir lite billigare för tillfället. Om kartritaren behåller upphovsrätten innebär det att man tappar kontrollen över kartan och i fortsättningen är hänvisad att förhandla med upphovsrättsinnehavaren varje gång man vill göra förändringar i kartan. Någon förhandling behöver dock ej ske om förändringarna blir så genomgripande att kartan kan betraktas som ett nytt "verk". Piratkopiering Copyrightsymbolen gäller inte för verk som endast behöver skydd i Sverige. För att skydda sin karta mot piratkopiering är det bättre att kartan förses med texten "Får ej mångfaldigas utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren varen". Uppdagas piratkopiering kan kartägaren troligtvis inte räkna med någon större ersättning än vad en försäljningsintäkt skulle inbringa. I allvarliga fall kan påföljden bli böter eller fängelse. Ett bra sätt att hålla kontroll över den kopiering man eventuellt gett tillstånd till är att tillverka små klistermärken som fästs på alla kopierade kartor. Den som innehar upphovsrätten säljer klistermärken istället för kartor. Fungerande system finns i Danmark. Kopiering för personligt bruk Det finns inget absolut förbud att kopiera kartor. Huvudregeln är att det endast är den som innehar upphovsrätten som har rätt att mångfaldiga verket (kartan). Denna huvudregel är emellertid försedd med ett undantag. För personligt bruk är det tillåtet att kopiera kartor, tidningsartiklar, delar av böcker med mera. Skälet till detta är enkelt. Det är helt enkelt omöjligt att kontrollera efterlevnaden. Med "eget bruk" avses inte bara kopiering för eget behov och bruk inom den närmaste familje- och vänkretsen, utan också till exempel kollegors bruk på arbetsplatsen. Av detta följer att kopiering av kartor i ett par exemplar för nyttjande av kompisar i klubben mycket väl kan vara tillåten. Det bör dock observeras att endast enstaka kopior får göras med stöd av lagen. Det innebär att kopiering av en specifik karta endast kan ske vid ett enstaka tillfälle. Det finns ingen parallell med skolornas rätt att fritt kopiera läromedel. Inom utbildningsväsendet har man rätt att kopiera via en så kallad avtalslicens. Någon avtalslicens för kartor finns inte och därmed är det inte tillåtet att kopiera utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Ideella upphovsrätten Upphovsmannen har rätt att bli angiven som upphovsman i den omfattningen "allmänt godtagna branschsedvänjor kräver. Branschsedvänjorna inom området orienteringskartor är för tillfället inte helt entydiga i och med övergången till digital teknik och kartdatabaser. Nuvarande branschsedvana utgår från tuschritade kartor och innebär att den som nyritar en karta finns angiven fram tills dess att kartan ritas om. Vid revidering anges den som ursprungligen gjorde kartan och den som reviderat. När sedan kartan en gång helt ritas om igen anges den som gör det jobbet och som grundmaterial anges "äldre karta". I och med datoriseringen blir det dock svårare att avgöra vem som är upphovsmannen. Vi kommer inte längre att helt rita om kartor på det sätt vi tidigare gjort. Är arbetet riktigt gjort från början kommer ändringarna att inskränka sig till att en mindre del av detaljerna justeras. Kartans grundstomme kan leva under många år. För bra ritade kartor i stabila områden utgör dessa regler inga egentliga problem. Många faktorer kan emellertid inträffa då det blir besvärligt att tolka vad som är "allmänt godtagna branschsedvänjor" och vad som är rimligt att göra. Sid 11 (12)

12 forts Upphovsrätten forts bilaga 2 Exempel på detta kan vara: Ett flertal ritare har vid olika tillfällen ritat olika delar och olika mycket av kartan varför listan blir lång. Arbetet kan ha blivit godkänt utan att hålla den standard som beställaren tänkt sig och som kartnormen anger. Tolkningen av kartnormen förändras så att kartan efter ett antal år upplevs som omodern och dålig. Antalet ändringar blir så stort att det börjar bli tveksamt om ursprungsverket fortfarande existerar. En branschrekommendation skulle kunna se ut så här: Så länge kartbilden till väsentliga delar är oförändrad ska den ursprunglige upphovsmannen anges tillsammans med dem som svarade för den senaste revideringen. Detta gäller i högst 50 år. Upphovsmannen har rätten att avsäga sig den ideella upphovsrätten och få sitt namn struket. Med tanke på dagens tillämpning av "allmänt godtagna branschsedvänjor" och att 50 år är en mycket lång period för orienteringskartor bör reglerna tillämpas med sunt förnuft, dock utan att åsidosätta upphovsmannens rimliga krav. Upphovsmannen får inte kränkas En karta får inte ändras på ett sådant sätt att upphovsmannens personliga anseende kränks. Detta är en mycket komplex fråga. Inte blir det lättare av att kartritning är en blandning mellan fritt skapande och detaljerade regler. För att ange en rimlig nivå bör följande gälla: 1. Klubben har rätt att ändra i kartbilden så länge detta är i överensstämmelse med kartnormen. 2. Måste någon annan göra ändringar i ett sent skede i samband med nyproduktion ska upphovsmannen informeras om planerade ändringar och ges möjlighet att ge sin syn på saken. Uppstår oenighet om hur kartnormen ska tolkas avgörs frågan av VOF kartkommitté. Uppstår behovet av förändringar så sent att upphovsmannens synpunkter inte hinner inhämtas, har klubben rätt att ändra om ändringarna är i överensstämmelse med kartnormen och kartans manér i övrigt. Upphovsmannen ska informeras om åtgärden. 3. Vid revideringar under kartans tio första år ligger informationsplikten hos klubben, men därefter ankommer det på upphovsmannen att hålla sig informerad. Allmänt Den ideella upphovsrätten är densamma, oavsett om kartan är ideellt ritad eller ritad mot betalning. För att undvika framtida tvister bör skriftliga avtal alltid upprättas mellan klubb och kartritare. SOFT har tagit fram förslag på ett standardavtal "Avtal för ritning av orienteringskarta". Relevanta rättsfall saknas varför tolkningar och gränsdragningar blir besvärliga. Ärlighet och sunt förnuft måste därför sättas i högsätet. På kartan bör ni lägga in text/tecken för att markera att den är upphovsrättsskyddad av er/klubben. Sid 12 (12)

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2015-01-01, redaktionella ändringar

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Tävlingsregler för precisionsorientering

Tävlingsregler för precisionsorientering Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från 2015-03-17 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G.

Läs mer

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren

Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Andra upplagan uppdaterad till och med lagändringen den 1 november 2013. Över minnesmuren Upphovsrättsliga riktlinjer för arkiv, bibliotek och museer Över minnesmuren: upphovsrättsliga riktlinjer för ABM

Läs mer

TILL konsument. anlita hantverkare

TILL konsument. anlita hantverkare TILL konsument tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningshandbok För RSMH

Föreningshandbok För RSMH Föreningshandbok För RSMH 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 54 2. RSMH och dess föreningar 6 Vad vill RSMH 6 Vad är RSMH 7 Organisation 7 3. Att bilda en lokalförening 9 Ny lokalförening 9 Distrikt 12

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer