Gruppförsäkrin Villkor Fortsättnin sförsäkrin Villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppförsäkrin Villkor Fortsättnin sförsäkrin Villkor"

Transkript

1 Gruppförsäkrin Villkor Fortsättnin sförsäkrin Villkor

2 Gruppförsäkrin Villkor Försäkrin s ivare För grupplivförsäkring, sjukkapitalförsäkring och gruppsjukförsäkring är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare. För gruppolycksfallsförsäkring, barnolycksfallsförsäkring, barnförsäkring olycksfall- och sjukförsäkring och krisförsäkring är Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) kallas nedan i löpande text för enbart Skandia. Adressen till Skandia finns på häftets sista sida.

3 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser Gruppavtalet Försäkringsvillkor Försäkringstagare Rätt att ansöka om försäkring När försäkringen träder i kraft Försäkringsskyddets omfattning Hälsokrav Premie Överförsäkring Överlåtelse När försäkringen upphör att gälla Fortsättningsförsäkring Vidareförsäkring Skandias seniorförsäkring Efterskydd Oriktig uppgift Åtgärder för utbetalning Preskription Värdesäkring av gruppförsäkring Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Förändrad grad av arbetsoförmåga Juridiskt ombud Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister GSR Grupplivförsäkrin Förmånstagarförordnande för grupplivförsäkring Barnskydd Över ån sbestämmelser förtids-, sjukoch omställnin skapital Försäkrad som var arbetsoförmögen före den 1 januari Försäkrad som blivit arbetsoförmögen under år 2002 och beviljats förtidspension under år 2002 till 50% eller 75% Gruppsjukförsäkrin Rätt till ersättning Återinträde i försäkringen Inskränkningar i giltigheten för särskilda sjukdomar Bedömning av arbetsoförmåga Karensförkortning Begränsning av ersättningstiden ATP-karens Rätt till indextillägg värdesäkring Sjukkapital Omfattning Utbetalning av sjukkapital När försäkringen upphör att gälla Ersättningens storlek Försäkringsbelopp Medicinsk invaliditet Åldersreduktion Inskränkning i giltigheten för särskilda sjukdomar Gruppolycksfallsförsäkrin Definition av olycksfallsbegreppet Giltighet Omfattning Ersättning för kostnader Kristerapi psykologtjänster Ersättning för sveda och värk Ersättning vid invaliditet Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning Möjlighet till omprövning av ersättningen om invaliditeten ökar Ersättning vid dödsfall Gruppolycksfallsförsäkring invaliditetstillägg Barnolycksfallsförsäkrin Försäkrade Giltighet Definition av olycksfallsbegreppet Omfattning Ersättning för kostnader Ersättning vid invaliditet Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning Ersättning vid dödsfall Barnförsäkrin olycksfall och sjuk Försäkrade Giltighet Definition av olycksfallsbegreppet Definition av sjukdomsbegreppet Omfattning Ersättning för kostnader vid olycksfallsskada Kristerapi psykologtjänster Ersättning vid invaliditet på grund av olycksfall och sjukdom Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall Ersättning vid dödsfall på grund av sjukdom Inskränkningar i sjukförsäkringens giltighet Be ränsnin ar i ruppförsäkrin arnas ilti het Vid vistelse utomlands som inte berörs av begränsningar vid krigsförhållande och politiska oroligheter Vid krigsförhållanden i Sverige Vid deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Vid vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Prövnin av beslut i försäkrin särende Information om behandlin av personupp ifter

4 Be reppsförklarin ar Registrerad partner person med vilken gruppmedlem har låtit registrera partnerskap enligt lagen om registrerat partnerskap. Sambo med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner samt de är folkbokförda på samma adress. Försäkringstid den tid försäkrad omfattas av gruppförsäkring. Försäkringsbesked för gruppförsäkring utfärdas försäkringsbesked som ger en översiktlig information om försäkringens omfattning. Prisbasbelopp prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet för år 2005 är kronor. Arbetsoförmåga Med arbetsoförmåga menas i dessa villkor att på grund av sjukdom eller olycksfallsskada ha förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt med minst hälften. För gruppsjukförsäkring och sjukkapitalförsäkring menas dock med arbetsoförmåga att på grund av sjukdom eller olycksfall ha fått arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel. Nedsättningen bedöms, där inte annat anges, enligt 7 kap 3 lagen om allmän försäkring. För fastställande av rätt till ersättning kan Skandia kräva att den försäkrade infinner sig till undersökning hos särskilt anvisad läkare. Fullt arbetsför med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjukpenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/ sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Försäkringsfall med tidpunkt för försäkringsfallet avses vid grupplivförsäkring; den tidpunkt då den försäkrade avlidit eller rätt till utbetalning av barnskydd inträtt vid sjukkapital; då rätt till ersättning inträtt vid gruppsjukförsäkring; sjukperiodens början vid gruppolycksfallsförsäkring; tidpunkten för olycksfallet vid barnolycksfallsförsäkring; tidpunkten för olycksfallet vid barnförsäkring; tidpunkten för olycksfallet eller den dag då fysisk eller psykisk funktionsförmåga påvisbart försämrats på grund av sjukdomen. Karenstid den tid sjukperiod ska pågå innan gruppmedlem får rätt till ersättning. Med ATP-karens avses tid intill dess gruppmedlem får aktivitetsersättning eller sjukersättning, såväl tidsbegränsad som icke tidsbegränsad, dock lägst en fjärdedel, enligt lagen om allmän försäkring eller sjukpension från offentlig tjänst. Sjukperiod den tid gruppmedlem är arbetsoförmögen.

5 Gruppförsäkrin Villkor Försäkringsgivare För grupplivförsäkring, sjukkapitalförsäkring och gruppsjukförsäkring är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare. För gruppolycksfallsförsäkring, barnolycksfallsförsäkring, barnförsäkring olycksfall- och sjukförsäkring och krisförsäkring är Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) kallas nedan i löpande text för enbart Skandia. Adressen till Skandia finns på häftets sista sida. Gemensamma bestämmelser 1.1 Gruppavtalet Till grund för gruppförsäkringen ligger ett avtal gruppavtal mellan Skandia och företrädare för de försäkringsberättigade. Förutsättning för att den enskilda försäkringen är giltig är att gruppavtalet gäller. Gruppavtalet innehåller bestämmelser om ikraftträdande, omfattning, giltighetstid, automatisk förlängning och uppsägning av gruppavtalet. Uppsägning som skett av gruppföreträdaren eller Skandia gäller gentemot samtliga försäkrade. I de fall gruppavtalet har annan förfallodag än den 31 december varje år träder förändringar av villkoren i kraft först vid gruppavtalets förfallotidpunkt. 1.2 Försäkrin svillkor Dessa villkor gäller från och med den 1 januari För försäkringarna gäller dessutom vad som anges i försäkringsbeskedet, gruppavtalet, lagen (1927:77) om försäkringsavtal och allmän svensk lag i övrigt. Bestämmelse i gruppavtalet har företräde framför bestämmelse i dessa villkor. Försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. Försäkringsavtalet löper på ett år och förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp av försäkringstagaren. Skandia har rätt att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkoren och premierna. Om en sådan ändring sker tillämpas den från och med närmast följande förfallodag för premiebetalning. Skandia ska meddela om ändringen senast då fakturan med krav på premien sänds ut. Önskar försäkringstagaren inte förnya försäkringen med de nya förutsättningarna, ska detta meddelas Skandia senast 14 dagar efter det att premiefakturan sänts ut. Skandia har även i övrigt rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. Detsamma gäller om gruppföreträdaren eller försäkringstagaren grovt åsidosatt sina plikter eller det annars finns särskilda skäl för en ändring. En sådan ändring börjar gälla efter att Skandia sänt meddelande om de nya villkoren, eller vid den tidpunkt som följer av lag. Domstolsprövning av dessa villkor ska ske vid svensk domstol. 1.3 Försäkrin sta are Försäkringstagare Varje gruppmedlem och dennes medförsäkrade är försäkringstagare och ägare var och en till sin försäkring. Till barnolycksfallsförsäkring och barnförsäkring är det försäkrade barnet försäkringstagare. Gruppmedlem Den som tillhör den grupp som bestäms av gruppavtalet och är försäkrad enligt gruppavtalet. Medförsäkrad Gruppmedlems make, registrerad partner eller sambo, som i denna egenskap är försäkrad enligt gruppavtalet. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv eller hälsa en försäkring gäller. 1.4 Rätt att ansöka om försäkrin Följande personer har rätt att ansöka om försäkring. Anställd tills vidare eller tidsbegränsat anställd med en avtalad sammanhängande anställningstid om minst 6 månader. Med nu nämnd tidsbegränsat anställd jämställs provanställd som inte erhållit eller lämnat besked att provanställningen inte ska övergå i tillsvidareanställning. Medlem i förbund eller förening. Sammanslutningen ska ha en naturlig och varaktig koppling gruppmedlemmarna emellan och bildats för annat syfte än att ansöka om gruppförsäkring. Make, registrerad partner eller sambo till person som enligt ovan i denna punkt har rätt att ansöka om försäkring. Ansökan om försäkring kan göras om gruppmedlem tecknat minst en av försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet. Gruppmedlem kan teckna liv-, sjuk-, olycksfall- och barnförsäkring samt sjukkapital. Därutöver har gruppmedlem rätt att teckna senior- och fortsättningsförsäkring. Medförsäkrad kan teckna liv- och olycksfallsförsäkring samt sjukkapital. Därutöver har medförsäkrad rätt att teckna senioroch fortsättningsförsäkring. Försäkrat barn kan teckna vidareförsäkring Gruppavtalet anger vilka försäkringar som erbjuds de anställda/medlemmar/medförsäkrade. Detta innebär att samtliga ovannämnda försäkringar inte alltid kan tecknas. Ansökan om försäkring, utökning av befintlig försäkring och/eller ansökan om ytterligare försäkringsmoment kan inte 5

6 göras efter det att Skandia och/eller den andre gruppavtalsparten har sagt upp avtalet till upphörande. Detta gäller inte när försäkringsskydd följer av nyanställning. 1.5 När försäkrin en träder i kraft Försäkring enligt ett gruppavtal börjar gälla den dag Skandia mottagit ansökan och sådana handlingar att försäkringen kan beviljas enligt de bestämmelser som gäller för gruppavtalet. I gruppavtalet kan avtalas att försäkringen ska träda i kraft från annan tidpunkt. Höjning av försäkringsbelopp Ska försäkringsbeloppet enligt gruppavtalet höjas eller försäkringsskyddet på annat sätt utökas när den försäkrade får höjd lön eller ingår äktenskap, registrerat partnerskap eller samboförhållande eller vid annan liknande händelse, träder höjningen eller utökningen inte i kraft förrän Skandia mottagit anmälan om ändringen och sådana handlingar att höjningen eller utökningen kan beviljas. Om begärda handlingar inte inkommer till Skandia kan det medföra att den sökta försäkringen inte kan beviljas, att sökt höjning av försäkringsbelopp inte kan ske och att sökt utökning av försäkringsskydd inte kan ske. 1.6 Försäkrin sskyddets omfattnin Villkoret beskriver samtliga försäkringsprodukter som kan ingå i gruppavtalet. Försäkringens omfattning och eventuella avvikelser från detta villkor framgår av försäkringsbesked och gruppavtal. Den försäkrade ska för Skandia eller gruppföreträdaren omgående påtala eventuella fel och brister som framgår av försäkringsbesked eller motsvarande handling. Skandia är inte ansvarig för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett omgående. 1.7 Hälsokrav I de fall hälsoprövning krävs för anslutning till försäkring eller utökning/höjning av försäkringsskyddet framgår detta av ansökningshandlingar eller gruppavtal. Vid tecknande eller utökning av olycksfallsförsäkring respektive barnförsäkring krävs ingen hälsoprövning av gruppmedlem eller medförsäkrad. 1.8 Premie Premien beräknas för ett år i sänder och bestäms på grundval av gruppens sammansättning, till exempel ålder och kön, och den vid årets början gällande premietariffen. Premien debiteras per månad och ska betalas senast på förfallodagen. Betalas inte premien inom en månad från förfallodagen upphör försäkringen att gälla från och med den dag försäkringen är obetald. Premieuppskov Om försäkringstagaren på grund av akut sjukdom eller nyligen uppkommen olycksfallsskada inte har kunnat betala förnyelsepremien inom en månad från förfallodagen upprätthålls dock Skandias ansvarighet under den tid försäkringen skulle bestå vid fortsatt premiebetalning enligt oförändrat gruppavtal. Ansvarigheten upphör tio dagar efter den tidpunkt då hindret för premiebetalningen upphör, dock längst under tre månader från premiens förfallodag. Även medförsäkrads försäkring förblir i sådant fall i kraft. Upphör gruppavtalet, upphör försäkringen att gälla för såväl gruppmedlem som medförsäkrad. Premie för tid då premieuppskov förelegat ska, jämte ränta, betalas i den ordning Skandia bestämmer. Ränta beräknas enligt den räntesats som vid varje tidpunkt tillämpas vid förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning. 1.9 Överförsäkrin Med överförsäkring i Skandia menas att den försäkrades sammanlagda sjukförsäkringsskydd i förhållande till den försäkrades arbetsinkomst har större omfattning än vad som i Skandia skulle kunna beviljas som en ny försäkring. Enligt Finansinspektionens allmänna råd om privat sjukförsäkring bör förmånerna från privat sjukförsäkring inte uppgå till belopp som tillsammans med övriga förmåner leder till ett överutnyttjande av de samlade sjukförsäkringssystemen. Till följd av dessa allmänna råd gäller i Skandia regler om så kallad överförsäkring. Om Skandia bedömer att överförsäkring föreligger kan försäkringens omfattning i Skandia begränsas till vad som skulle kunna beviljas i en ny försäkring. Ett beslut enligt ovan om minskning i försäkringens omfattning gäller från den tidpunkt då Skandia avsänt meddelande till den försäkrade om beslutet. Om en sjukperiod då pågår gäller beslutet för återstående sjukperiod samt för den del av sjukperioden där ersättning ej utbetalats. Inbetald premie, avseende det överförsäkrade beloppet för tid fram till den tidpunkt Skandia sänt meddelande om beslutet, återbetalas inte. Den försäkrade ska på begäran av Skandia och i den omfattning som Skandia anser behövligt lämna uppgifter om sina samtliga arbetsinkomster och sjukförmåner Överlåtelse Gruppförsäkring får inte överlåtas När försäkrin en upphör att älla Gruppförsäkring gäller längst till dess gruppmedlemmen uppnår den i gruppavtalet angivna slutåldern. Sjukkapitalet upphör när ersättning utbetalats från sjukkapitalförsäkringen, dock alltid senast vid utgången av den månad den försäkrade fyller 60 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla vid utgången av den månad då gruppavtalet upphör då gruppmedlemmen väljer att inte vara försäkrad inte längre tillhör den i gruppavtalet bestämda grupp av personer som kan försäkras eller om premie inte betalas. Väljer gruppmedlem eller medförsäkrad att inte längre vara försäkrad ska det skriftligen meddelas Skandia eller gruppföreträdaren. 6

7 När en person inte längre ska vara försäkrad Gruppmedlem ska snarast anmäla till gruppföreträdaren eller Skandia om försäkrad eller medförsäkrad inte längre kan omfattas av gruppförsäkringen, om försäkrad eller medförsäkrad på grund av ålder inte längre omfattas av sjukkapitalförsäkringen samt om försäkrat barn uppnått i gruppavtalet angiven slutålder. Återbetalning av premie Återbetalning av premie som har inbetalts för tid efter försäkringstidens utgång görs för högst ett år bakåt i tiden räknat från den dag Skandia har mottagit begäran om återbetalning. Motsvarande regler för återbetalning gäller om premie har inbetalts för tid efter det att försäkringen har upphört att gälla av annan orsak. Premier som inte sammanlagt uppgår till minst 50 kr återbetalas inte. Medförsäkrad Upphör gruppmedlemmens försäkring upphör också medförsäkrads försäkring att gälla. Medförsäkrads försäkring upphör dessutom att gälla dessförinnan vid utgången av den månad då gruppmedlemmen avlider, eller då äktenskapet, det registrerade partnerskapet eller samboförhållandet med gruppmedlemmen upplöses. Barn Barnförsäkring olycksfall och sjuk gäller längst till utgången av det kalenderår under vilket barnet fyller 25 år, respektive 20 år för Barnolycksfallsförsäkring. Upphör gruppmedlems gruppförsäkring dessförinnan, upphör också barnets försäkring att gälla. När försäkrat barn uppnår slutåldern i Barnförsäkring olycksfall och sjuk har barnet rätt att teckna vidareförsäkring enligt punkt Övrigt Giltighetstiden för försäkringarna kan inte förlängas efter uppnådd slutålder genom att premie betalas för tid efter det försäkringen upphört Fortsättnin sförsäkrin Gruppmedlem eller medförsäkrad har rätt att teckna fortsättningsförsäkring om gruppavtalet upphör den försäkrade väljer att inte längre vara försäkrad i samband med att gruppavtalet ändras för höjning av försäkringsbeloppet, eller gruppmedlemmen lämnar kretsen av försäkringsberättigade och inte kan teckna ny gruppförsäkring. Barn Upphör gruppmedlems gruppförsäkring att gälla enligt ovan och försäkrat barn, i Barnförsäkring olycksfall och sjuk är under 25 år, respektive under 20 år i Barnolycksfallsförsäkring, kan barnet teckna fortsättningsförsäkring med samma omfattning som Barnförsäkring olycksfall och sjuk. Fortsättningsförsäkringen gäller längst till utgången av det kalenderår under vilket den försäkrade fyller 25 år. När försäkrat barn uppnår slutåldern i Barnförsäkring olycksfall och sjuk har barnet rätt att teckna vidareförsäkring enligt punkt Medförsäkrad Medförsäkrad har dessutom rätt att teckna fortsättningsförsäkring om gruppmedlemmen avlider eller äktenskapet, det registrerade partnerskapet eller samboförhållandet med gruppmedlemmen upplöses. Hälsokrav Inom tre månader från den dag gruppförsäkringen upphörde har den försäkrade rätt att utan hälsoprövning teckna fortsättningsförsäkring för de försäkringsprodukter och högst de försäkringsbelopp som senast gällde för den försäkrade i tidigare gruppavtal. Önskar den försäkrade därefter att utöka sitt försäkringsskydd gäller hälsoprövningsreglerna i punkt 1.7. Försäkringsperiod Fortsättningsförsäkring som avser liv- och olycksfallsförsäkring kan tecknas att gälla längst till utgången av det kalenderår då den försäkrade fyller 65 år. För sjukförsäkringen gäller dock att försäkringen upphör att gälla vid utgången av den månad den försäkrade fyller 65 år. Sjukkapitalet upphör när ersättning utbetalats från sjukkapitalförsäkringen dock senast vid utgången av den månad den försäkrade fyller 60 år. Ansökan Ansökan om minst en försäkring i fortsättningsförsäkringen ska göras inom tre månader från den dag då gruppförsäkringen upphörde att gälla eller gruppavtalet ändrades. Har försäkring tecknats inom de tre månaderna kan ytterligare försäkring därefter tecknas eller utökas. Försäkringsomfattning Fortsättningsförsäkringen kan delvis ha annan utformning än gruppförsäkringen. Särskilda försäkringsvillkor tillämpas. Övrigt Premien för fortsättningsförsäkring bestäms efter den försäkrades egen ålder och beräknas enligt särskild tariff Vidareförsäkrin Försäkrad som uppnått slutålder för Barnförsäkring olycksfall och sjuk har rätt att inom tre månader från försäkringstidens slut, utan hälsoprövning teckna en vidareförsäkring. Försäkringen innehåller en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Särskilda försäkringsvillkor tillämpas Skandias seniorförsäkrin Vid gruppmedlemmens ålderspensionering eller uppnådd slutålder för gruppavtalet har gruppmedlem och medförsäkrad rätt att i samband med utträde ur gruppavtalet teckna Skandias seniorförsäkring. Rätt att teckna seniorförsäkring med livförsäkring föreligger endast om den försäkrade i gruppavtalet tecknat livförsäkring. 7

8 Rätt att teckna seniorförsäkring med olycksfallsförsäkring föreligger om den försäkrade omfattats av minst en försäkring i det tidigare gruppavtalet. Rätten att teckna seniorförsäkring gäller under tre månader från utträdet ur gruppavtalet. Olycksfallsförsäkring kan tecknas senare om livförsäkring tecknats under de tre månaderna. För seniorförsäkringen gäller särskilda villkor Efterskydd Om en försäkringstagare har omfattats av gruppförsäkring i Skandia under minst sex månader och försäkringen upphör på grund av att försäkringstagaren inte längre uppfyller förutsättningarna enligt gruppavtalet, gäller ett förlängt försäkringsskydd efterskydd i tre månader. När efterskydd inte gäller Efterskydd gäller inte om gruppavtalet helt eller delvis har sagts upp av gruppen, eller om försäkringstagaren själv valt att säga upp försäkringen men fortfarande tillhör den försäkringsberättigade gruppen. Om den försäkrade under efterskyddstiden ansluter sig till annan gruppförsäkring eller tecknar fortsättningsförsäkring gäller inte efterskyddet längre. Slutåldern uppnås Om den försäkrade under efterskyddstiden uppnår eller uppnått gruppavtalets slutålder, begränsas efterskyddet enligt följande: livförsäkringens dödsfallskapital begränsas till 0,5 prisbasbelopp, efterskyddet för sjukförsäkring upphör och efterskyddet för olycksfallsförsäkring begränsas till den omfattning som gäller för seniorförsäkringen. Efterskyddet innebär följande för: Grupplivförsäkring: Om den tidigare försäkringstagaren avlider under efterskyddstiden och före gruppavtalets slutålder, utbetalas det dödsfallskapital som skulle ha gällt om den tidigare försäkringstagaren hade varit fortsatt försäkrad enligt grupplivförsäkringen. Barnskydd i grupplivförsäkringen Barnskyddet i grupplivförsäkringen gäller med ett efterskydd under tre månader under förutsättning att barnet inte fyllt 18 år. Sjukkapitalförsäkring: Om förutsättningarna för utbetalning av sjukkapital uppfylls under efterskyddstiden utbetalas det sjukkapital, som skulle ha gällt enligt sjukkapitalförsäkringen. Sjukförsäkring: Om den tidigare försäkringstagaren är arbetsoförmögen vid utträdet eller blir arbetsoförmögen under efterskyddstiden och före gruppavtalets slutålder, utbetalas ersättning enligt de regler som skulle ha gällt enligt gruppsjukförsäkringen. Olycksfallsförsäkring: För olycksfall som inträffat före utträdet eller under efterskyddstiden och före gruppavtalets slutålder utbetalas ersättning enligt de regler som skulle ha gällt enligt gruppolycksfallsförsäkringen. Barnförsäkring olycksfall och sjuk samt Barnolycksfallsförsäkring: Barnförsäkringen samt barnolycksfallsförsäkringen gäller med ett efterskydd under tre månader under förutsättning att barnet inte uppnått slutåldern Orikti upp ift I lagen om försäkringsavtal regleras konsekvenserna av att försäkringstagaren lämnar någon uppgift som är oriktig eller ofullständig. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden som är av betydelse för bedömningen av försäkringsrisken har lämnats kan det medföra att försäkringen blir ogiltig. Inbetald premie för tid fram till den tidpunkt Skandia sänt meddelande om att försäkringen är ogiltig återbetalas inte Åt ärder för utbetalnin De handlingar och övriga upplysningar som Skandia anser vara av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning och Skandias ansvarighet ska anskaffas och insändas utan kostnad för Skandia. Om begärda handlingar inte inkommer till Skandia medför det att rätten till ersättning inte kan bedömas. Ersättning kan i sådant fall inte utbetalas. Medgivande för Skandia att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Skandia begär detta. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade snarast anlitar läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkarens föreskrifter och följer Skandias anvisningar. För fastställande av rätt till ersättning kan Skandia kräva att den försäkrade infinner sig till undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan undersökning bekostas av Skandia. Blanketter för skadeanmälan kan rekvireras från Skandia Preskription Rätten till ersättning upphör om anspråk på ersättning inte görs inom tre år från det att någon som är berättigad att framställa anspråket fick kännedom om de omständigheter som anspråket grundas på. Om anspråk på ersättning inte görs inom tio år från det att så tidigast hade kunnat ske, faller rätten till ersättning bort under alla förhållanden. Om rätt till flera ersättningsbelopp uppkommit, gäller första stycket för varje sådant belopp för sig Värdesäkrin av ruppförsäkrin Försäkringsbelopp som uttrycks i prisbasbelopp uppräknas årligen i förhållande till prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Värdesäkringen upphör när den försäkrade fyller 65 år. 8

9 1.20 Tidpunkt för utbetalnin och räntebestämmelser Utbetalning av ersättning sker senast en månad efter det att rätt till ersättning uppkommit och att den som begär utbetalning av försäkringsbelopp fullgjort de åtgärder som angivits för utbetalning. Ränta Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Skandia dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver svarar Skandia inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Oavsett om dröjsmål föreligger betalar Skandia ränta på dödsfallskapital och sjukkapital som förfallit till betalning men som sedan mer än en månad kvarstår i Skandias förvaltning. Detta gäller inte för ersättning på grund av dödsfall i olycksfallsförsäkring och barnskydd. Sådan ränta beräknas enligt den räntesats som Skandia vid varje tidpunkt tillämpar för sådana fall. Räntan avräknas i förekommande fall från dröjsmålsränta. Ränta betalas inte om räntebeloppet är mindre än 0,5 procent av prisbasbeloppet för det år utbetalning sker. Övrigt Om utbetalning inte kan ske inom tid som anges i första stycket på grund av myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande händelse, sker utbetalning senast en månad efter det att hindret upphört Förändrad rad av arbetsoförmå a Försäkrad som på grund av arbetsoförmåga uppbär sjukersättning från Skandia ska utan dröjsmål underrätta Skandia om arbetsoförmågan upphör eller om graden av arbetsoförmåga minskar. Vilande aktivitetsersättning eller sjukersättning Om aktivitetsersättning, sjukersättning eller motsvarande ersättning helt eller delvis vilandeförklaras anses arbetsoförmågan ha upphört eller minskat i motsvarande grad. Återkrav Skandia har rätt att återkräva för mycket utbetald sjukersättning för tid efter det att arbetsoförmågan upphörde eller minskade. Skandia har även rätt att på motsvarande sätt kräva in för lite betald premie Juridiskt ombud Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte Re istrerin av anmälda skador i emensamt skadeanmälnin sre ister GSR Skandia har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 2. Grupplivförsäkrin Grupplivförsäkring omfattar dödsfallskapital med barnskydd. Dödsfallskapitalet utbetalas om den försäkrade avlider under försäkringstiden. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbesked och gruppavtal. För varje försäkrad gäller vid varje tidpunkt ett bestämt försäkringsbelopp det försäkringsbelopp för grupplivförsäkring som beviljats av Skandia. Dödsfallskapitalet utgörs av försäkringsbeloppet för grupplivförsäkring efter eventuell åldersreduktion enligt gruppavtalet. Försäkringsbeloppet reduceras med högst 50 procent. Reduktion sker inte om den försäkrade har arvsberättigade barn under 17 år vid försäkringsfallet. Exempel på de vanligaste åldersreduktionerna. Av försäkringsbesked och gruppavtal framgår vad som gäller för försäkringen. Försäkringsbeloppet reduceras med 5 procentenheter per år fr.o.m. 55 år t.o.m. 64 år Ålder vid Försäkringsbelopp dödsfallet efter åldersreduktion % 55 95% 56 90% 57 85% 58 80% 59 75% 60 70% 61 65% 62 60% 63 55% 64 50% Försäkringsbeloppet reduceras med 10 procentenheter per år fr.o.m. 60 år t.o.m. 64 år Ålder vid Försäkringsbelopp dödsfallet efter åldersreduktion % 60 90% 61 80% 62 70% 63 60% 64 50% 2.1 Förmånsta arförordnande för rupplivförsäkrin Förmånstagare till dödsfallskapitalet är, om inte den försäkrade skriftligen anmält annat förordnande till Skandia, i nedan angiven ordning för: Gruppmedlems försäkring a) make eller registrerad partner. Om varken make eller registrerad partner finns, sambo. Sambo omfattas dock av förmånstagarförordnandet endast om han eller hon är medförsäkrad i grupplivförsäkringen b) gruppmedlemmens arvingar Medförsäkrads försäkring a) gruppmedlemmen, om denne är den medförsäkrades make, registrerade partner eller sambo b) den medförsäkrades arvingar Avvikande förmånstagarförordnande Om den försäkrade gruppen har ett förmånstagarförordnande som avviker från förordnandet ovan, framgår detta av gruppavtalet och försäkringsbesked. 9

10 Särskilt upprättat förmånstagarförordnande Försäkringstagaren kan skriva ett eget förmånstagarförordnande. Förordnandet ska skrivas på särskild blankett. Blanketten rekvireras från Skandia. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom testamente. Giltighet vid byte av grupp Ett av försäkringstagaren särskilt upprättat förmånstagarförordnande förfaller vid byte av grupptillhörighet som sker på grund av ett initiativ eller en åtgärd från denne eller från gruppmedlemmen i det fall försäkrad inte är gruppmedlem. Dessutom förfaller det särskilda förordnandet vid övergång till fortsättningsförsäkring och seniorförsäkring. För det fall byte av grupptillhörighet sker till följd av ett initiativ eller en åtgärd från arbetsgivaren beroende exempelvis på organisatoriska skäl består dock det särskilt upprättade förordnandet. Make m.m. Med make avses den med vilken den försäkrade vid sin död var gift. Med registrerad partner avses den med vilken den försäkrade vid sin död var registrerad partner. Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner samt de är folkbokförda på samma adress. Äktenskapsskillnad Förordnande till förmån för make alternativt registrerad partner upphör att gälla när ansökan om äktenskapsskillnad alternativt ansökan om upplösning av partnerskap inkommit till domstol, om det inte av omständigheterna framgår att den försäkrade varit av annan mening. Förordnande till sambo Vill gruppmedlem att sambo som inte är medförsäkrad ska vara förmånstagare, måste detta anmälas i ett särskilt förmånstagarförordnande till Skandia. Avstående Om en förmånstagare avlidit eller helt eller delvis avstår från sin rätt inträder den eller de enligt förordnandet därnäst berättigade i den avståendes ställe. Ett avstående måste ske innan dödsfallskapital utbetalats till förmånstagare. Fördelning till arvingar Vid förordnande till arvingar fördelas försäkringsbeloppet enligt arvsrättens regler. 2.2 Barnskydd Försäkringen ingår som en del av försäkringstagarens grupplivförsäkring. Försäkringen gäller för barns dödsfall. Försäkringen gäller längst till utgången av den månad barnet fyller 18 år. Upphör försäkringstagarens försäkring dessförinnan, upphör också barnets försäkring att gälla. Försäkrade Försäkrade är försäkringstagarens arvsberättigade barn. Dödsfall Vid dödsfall jämställs med arvsberättigat barn, dödfött barn, som avlidit efter utgången av 28:e havandeskapsveckan. Adoption Utländskt barn, som gruppmedlemmen avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit till Sverige, förutsatt att medgivande enligt 6 kap 12 socialtjänstlagen (1980:620) föreligger. Kommer adoption inte till stånd, upphör försäkringen när barnet lämnar Sverige, dock senast efter ett år från det barnet kom till Sverige. Undantag Ett barn omfattas inte av försäkringen, om det vid den tidpunkt då grupplivförsäkringen träder i kraft har fyllt 16 år eller vårdbidrag för barnet har beviljats enligt lagen om allmän försäkring eller barnet är intaget för vård vid sjukhus eller annan vårdinrättning. Detsamma gäller om barnet vårdas utanför sjukhus/vårdinrättning men genom dess försorg. Inte heller omfattas, i det fall grupplivförsäkringen var i kraft den 1 januari 1988, ett barn för vilket vårdbidrag då hade beviljats eller som då vårdades på inrättning enligt ovan. Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet vid dödsfall är ett prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år då rätt till utbetalning inträder. Utbetalning Avlider barnet under försäkringstiden och före 18 års ålder, betalas försäkringsbeloppet ut till barnets dödsbo eller, i fall som avses under Dödsfall respektive Adoption, till försäkringstagaren. 3. Över ån sbestämmelser Förtids-, sjuk- och omställnin skapital Fr.o.m. den 1 januari 2002 upphörde möjligheten att teckna grupplivförsäkring med förtidskapital enkelt eller dubbelt, sjukkapital eller omställningskapital. Den som per den 31 december 2002 omfattades av förtids-, sjuk- eller omställningskapital och inte var premiebefriad omfattas fr.o.m. den 1 januari 2003 av en ny sjukkapitalförsäkring, se kapitel 5. Inskränkningen i kapitel 5.8 tillämpas inte. För den som före den 1 januari 2003 omfattades av någon av dessa försäkringar och insjuknat före detta datum gäller de särskilda övergångsbestämmelser som finns i detta kapitel. 10

11 3.1 Försäkrad som var arbetsoförmö en före den 1 januari 2002 Försäkrad vars sjukperiod påbörjats före den 1 januari 2002 och där arbetsoförmågan, som måste uppgå till minst en fjärdedel, består utan avbrott erhåller ersättning enligt de avtalsvillkor som gällde fram till den 1 januari Försäkrad som blivit arbetsoförmö en under år 2002 och beviljats förtidspension under år 2002 till 50 procent eller 75 procent Har den försäkrade blivit arbetsoförmögen under 2002 och erhållit utbetalning av förtids-, sjuk- eller omställningskapital till 50 procent eller 75 procent kan ytterligare ersättning komma att betalas ut från sjukkapitalet fr.o.m. den 1 januari Om arbetsförmågan försämras efter den senast beviljade förtidspensionen och den försämrade arbetsförmågan varat i 36 månader räknat från den 1 januari 2003, före fyllda 60 år, betalas ytterligare ersättning. Försäkringsbeloppet för sjukkapitalet reduceras i förhållande till den grad av förtidspension som legat till grund för den tidigare utbetalningen av förtids-, sjuk- eller omställningskapital. 4. Gruppsjukförsäkrin Gruppsjukförsäkring kan endast tecknas av gruppmedlem. 4.1 Rätt till ersättnin Om den försäkrade drabbas av arbetsoförmåga till minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller olycksfallsskada betalas ersättning ut efter avtalad karenstid. Karenstid Karenstiden är beroende av de sjukförmåner enligt kollektivavtal eller motsvarande som den försäkrade omfattas av. Karenstiden är alltid minst 90 dagar. I de fall sjukersättning från kollektivavtal eller motsvarande utbetalas för längre tid än 90 dagar blir karenstiden längre. Exempel på karenstider i gruppsjukförsäkringen med hänsyn till de största avtalsområdena: ITP 90 dagar PA dagar AGS 360 dagar AGS-KL 360 dagar BTP När försäkringskassan beviljat aktivitetsersättning eller sjukersättning, såväl tidsbegränsad som icke tidsbegränsad. Ersättning Försäkringen omfattar ersättning för en sammanhängande period av arbetsoförmåga om totalt 36 månader eller totalt 36 månaders utbetald ersättning under en femårsperiod. Ersättningstidens begränsning gäller oavsett graden av arbetsoförmåga, dock till minst en fjärdedel. Utbetald ersättning före den 1 januari 2002 beaktas inte. Har den försäkrade varit fullt arbetsför under tolv månader mellan två sjukperioder, med undantag för kortare sjukperioder än två veckor, påbörjas efter avtalad karenstid en ny ersättningsperiod om ytterligare 36 månader enligt ovan. Ersättning utbetalas dock längst till den i gruppavtalet angivna slutåldern. När maximal ersättning utbetalats upphör gruppsjukförsäkringen att gälla. Den försäkrades rätt till återinträde i försäkringen regleras nedan. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att den försäkrade betalar premie under försäkringstiden. Ersättningen är proportionell mot graden av arbetsoförmåga. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott. En månad jämställs med 30 dagar vid beräkning av ersättning. 4.2 Återinträde i försäkrin en För återinträde i försäkringen sedan maximal ersättning utbetalats krävs att den sökande är och har varit fullt arbetsför under en sammanhängande period av tolv månader, med undantag för kortare sjukperioder än två veckor, räknat från den tidpunkt då senaste sjukperiod upphörde. Inom tre månader från utgången av denna tolvmånadersperiod har den sökande rätt att återinträda i försäkringen under förutsättning att arbetsförmågan består. Den sökande måste själv ansöka om återinträde. Rätt till återinträde kvarstår i de fall då rätt till fortsättningsförsäkring föreligger. 4.3 Inskränknin ar i ilti heten för särskilda sjukdomar Inskränkningen omfattar gruppsjukförsäkring som tecknas den 1 januari 2002 eller vid en senare tidpunkt. Det innebär att en försäkrad som omfattas av gruppsjukförsäkring tecknad i Skandia före den 1 januari 2002 inte omfattas av denna inskränkning så länge den försäkrade tillhör samma gruppavtal. Vid återinträde enligt 4.2 gäller inte inskränkningen. Sjukperiod som påbörjas under de första 18 månaderna Denna inskränkning blir tillämplig i de fall sjukdomen/ diagnosen leder till arbetsoförmåga inom 18 månader räknat från den tidpunkt försäkringen trädde i kraft. Ersättning utbetalas inte vid arbetsoförmåga som har framkallats av nedan angivna sjukdomar eller sjukdomar/ symtom som har ett medicinskt samband med dessa. Påbörjas en sjukperiod inom 18 månader räknat från den tidpunkt försäkringen trädde i kraft utbetalas ingen ersättning, även om sjukperioden varar längre än de första 18 månaderna. Följande sjukdomar/diagnoser ersätts inte depressiva tillstånd utbrändhet ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, leder och muskler fibromyalgi Rätt till ersättning vid återinsjuknande efter de första 18 månaderna Har den försäkrade inom 18 månader räknat från den tidpunkt försäkringen trädde i kraft varit arbetsoförmögen till följd 11

12 av någon av ovanstående sjukdomar, krävs för att ersättning ska kunna utbetalas, en sammanhängande period av tolv månader, som påbörjas 18 månader från försäkringens ikraftträdande, där den försäkrade inte på nytt blir arbetsoförmögen till följd av sjukdom som har ett medicinskt samband med den tidigare diagnosen. Begränsningen avser senare inträffade sjukperioder som har ett medicinskt samband med den tidigare diagnosen. 4.4 Bedömnin av arbetsoförmå a När den försäkrades arbetsoförmåga ska bedömas gäller följande: Under de två första åren av en sjukperiod eller av den sammanlagda tiden av upprepade sjukperioder med mer än två veckors varaktighet och med kortare mellantider än ett år görs bedömningen med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdomen eller olycksfallsskadan utföra sitt vanliga arbete. Efter de två första åren görs bedömningen också med hänsyn till den försäkrades förmåga att utföra annat arbete än sitt vanliga förvärvsarbete. Det är den tid per vecka den försäkrade kan arbeta som avgör graden av arbetsförmåga. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade snarast anlitar läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkarens föreskrifter och följer Skandias anvisningar. För fastställande av rätt till ersättning kan Skandia kräva att den försäkrade infinner sig till undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan undersökning bekostas av Skandia. 4.5 Karensförkortnin Blir den försäkrade inom tolv månader från en sjukperiods slut åter arbetsoförmögen med minst en fjärdedel, förkortas karenstiden för den nya sjukperioden om denna varar längre tid än två veckor med den sammanlagda tiden av de sjukperioder som pågått mer än två veckor och helt eller delvis ligger inom de senaste tolv månaderna. Försäkrad kan endast tillgodoräkna sig tid för karensförkortning för sådana sjukperioder som uppkommit under tid då den försäkrade omfattats av gruppsjukförsäkring i Skandia och som inte ersatts enligt kollektivavtal eller motsvarande. 4.6 Be ränsnin av ersättnin stiden Har den försäkrade under de senaste två åren innan gruppsjukförsäkringen började gälla varit arbetsoförmögen med minst en fjärdedel mer än 30 dagar i följd och på nytt blir arbetsoförmögen på grund av samma sjukdom eller olycksfall inom två år från den dag gruppsjukförsäkringen började gälla begränsas ersättningstiden. Ersättningstiden begränsas på följande sätt: Ersättning lämnas längst under så lång tid som förflutit från arbetsoförmåga före anslutningen till försäkringen till den tidpunkt den försäkrade på nytt blev arbetsoförmögen med minst en fjärdedel på grund av samma sjukdom eller olycksfall. Det ska således fastställas hur många dagar friskperioden varat mellan de två perioderna av arbetsoförmåga. Om det finns flera tidigare perioder som gör begränsning aktuell, räknas tiden från det att den sista av dem upphörde. Friskperiodens antal dagar är den längsta tid som den försäkrade kan få ersättning på grund av sjukdomen eller olycksfallet. Även om arbetsoförmågan efter det att sjukförsäkringen började gälla endast delvis beror på den tidigare sjukdomen eller olycksfallet tillämpas begränsningen. Avbryts sjukperioden gäller följande: Om den försäkrade blir arbetsförmögen efter kortare tid än den längsta möjliga ersättningstiden, kan resterande ersättningsdagar utnyttjas vid en senare sjukperiod. Om en friskperiod varar längre än två år gäller inte de ovanstående begränsningarna vid senare arbetsoförmåga som sjukdomen eller olycksfallet orsakar. Har försäkringen ändrats från ATP-karens, gäller dock följande: Har utbetalningen upphört på grund av reglerna ovan och skulle den försäkrade därefter ha blivit berättigad till ersättning enligt det gruppavtal som gällde före ändringen, ska utbetalningen återupptas med det belopp som gällde enligt det tidigare gruppavtalet. Med tidigare sjukdom jämställs tidigare inträffat olycksfall. 4.7 ATP-karens Vid försäkring med ATP-karens utbetalas högst så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot graden av aktivitets ersättning eller sjukersättning, såväl tidsbegränsad som icke tidsbegränsad, dock lägst en fjärdedel, enligt lagen om allmän försäkring eller av sjukpension från offentlig tjänst. Rätt till ersättning inträder den dag den försäkrade enligt Försäkringskassans beslut har rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning, såväl tidsbegränsad som icke tidsbegränsad oavsett beslutsdatum. 4.8 Rätt till indextillä värdesäkrin När en sjukperiod pågått sammanhängande i tolv månader, höjs ersättningen för den fortsatta sjukperioden genom indextillägg om prisbasbeloppet stigit. Indextillägget motsvarar den procentuella ökningen av prisbasbeloppet sedan ersättningsbeloppet senast fastställdes. Ökning av prisbasbeloppet utöver tio procent beaktas inte. 5. Sjukkapital 5.1 Omfattnin Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbesked och gruppavtal. 5.2 Utbetalnin av sjukkapital Om försäkrad under försäkringstiden drabbas av arbetsoför- 12

13 måga till minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller olycksfallsskada under en sammanhängande period om 36 månader eller totalt 36 månader under en femårsperiod före fyllda 60 år föreligger rätt till sjukkapital enligt förutsättningarna nedan. Period av arbetsoförmåga räknas tidigast fr.o.m. den 1 januari Efter utbetalning enligt denna punkt kan den försäkrade inte på nytt erhålla rätt till sjukkapital. Utbetalning av sjukkapital sker endast vid ett tillfälle oavsett om den försäkrades tillstånd försämrats eller om en ny skada har inträffat. Övergångsregler för försäkrad född 1946 eller 1945 Vid period av arbetsoförmåga gäller följande för försäkrad född: 1946 period av arbetsoförmåga, enligt ovanstående regler, räknas fr.o.m den 1 januari period av arbetsoförmåga, enligt ovanstående regler, räknas fr.o.m den 1 januari När försäkrin en upphör att älla Försäkringen upphör att gälla när utbetalning från sjukkapital gjorts, dock alltid senast vid utgången av den månad den försäkrade fyller 60 år. Premiefri tid Efter utgången av det år gruppmedlem fyller 56 år erlägges ingen premie för gruppmedlem och eventuell med försäkrad avseende sjukkapital, fram till dess gruppmedlem uppnår slutåldern 60 år. Försäkringsskyddet kvarstår under denna tid under förutsättning att försäkringen inte har upphört att gälla på grund av uppsägning av den försäkrade, gruppföreträdaren och/eller Skandia och/eller på grund av att försäkrad inte längre uppfyller försäkringsvillkorens krav för att kunna vara med i gruppen. 5.4 Ersättnin ens storlek Ersättningens storlek bestäms av tecknat försäkringsbelopp, den försäkrades ålder samt fastställd grad av medicinsk invaliditet. 5.5 Försäkrin sbelopp Försäkringsbeloppets storlek framgår av försäkringsbeskedet. 5.6 Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas att sjukdom eller olycksfall medfört en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättningen som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Vid bedömning av den medicinska invaliditeten beaktas endast den medicinska invaliditet som har orsakat arbetsoförmågan under de 36 månaderna. Som medicinsk invaliditet räknas inte vanprydande ärr, tidigare handikapp/invaliditet eller sjukdomar som inte påverkat arbetsförmågan. En förutsättning för rätt till ersättning är att olycksfallet eller sjukdomen, som föranlett sjukperioden, medfört någon mätbar medicinsk invaliditet. Om den definitiva medicinska invaliditeten inte går att fastställa när rätt till ersättning inträtt bedöms den lägsta förväntade medicinska invaliditeten. Bedömning av den medicinska invaliditetsgraden görs när rätt till sjukkapital inträtt. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av de branschgemensamma tabellerna Gradering av medicinsk invaliditet 1996 samt Medicinsk invaliditet sjukdomar 1997, utgivna av Försäkringsförbundet. 5.7 Åldersreduktion I tabellen nedan framgår hur många procent av försäkringsbeloppet som ligger till grund för beräkning av ersättning med hänsyn till åldersreduktion. Reduktionsfaktorn bestäms av den försäkrades ålder vid början av den period av arbetsoförmåga som berättigar till sjukkapital. Om den försäkrade fyllt 30 år reduceras försäkringsbeloppet med 2 procentenheter för varje år åldern överstiger 29 år t.o.m 49 år. Vid 50 år reduceras försäkringsbeloppet med 3 procentenheter för varje år åldern överstiger 49 år t.o.m 57 år. Uppnådd Försäkringsbelopp ålder efter reduktion % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Avlider den försäkrade sedan rätt till invaliditetsersättning uppkommit men innan slutlig utbetalning skett, fastställs invaliditetsgraden till den invaliditetsgrad som förelåg när rätt till sjukkapitalersättning inträdde. Slutlig utbetalning sker då till den försäkrades dödsbo. 5.8 Inskränknin i ilti heten för särskilda sjukdomar Inskränkning för särskilda sjukdomar enligt kapitel 4.3 gäller för sjukkapital som tecknas den 1 januari 2003 eller vid en senare tidpunkt. 13

Gruppförsäkrin. Fortsättnin sförsäkrin. Villkor 2006-01-01. Villkor 2006-01-01

Gruppförsäkrin. Fortsättnin sförsäkrin. Villkor 2006-01-01. Villkor 2006-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2006-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2006-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2006-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2012-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2012-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för gruppförsäkring i form av livförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2008-01-01. Villkor 2008-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2008-01-01. Villkor 2008-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2008-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2008-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2008-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Gruppförsäkring A:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGENS SYFTE Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Gruppförsäkring. Vision Gruppavtal Villkor

Gruppförsäkring. Vision Gruppavtal Villkor Gruppförsäkring Vision Gruppavtal 11000 Villkor 2017-10-01 Gruppförsäkring Vision - Gruppavtal 11000 Villkor 2017-10-01 Vem är försäkringsgivare? I Visions gruppförsäkring ingår flera olika försäkringar.

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

villkor kollektiv Gruppförsäkring

villkor kollektiv Gruppförsäkring villkor kollektiv Gruppförsäkring Försäkringsrådgivarna AB Kollektiv anslutning 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Gemensamma bestämmelser 1 1.1 Definitioner m.m 1 1.2 Gruppavtalet och

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett konto i Skandiabanken Villkor 2009-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring Unionen

Villkor för gruppförsäkring Unionen Villkor för gruppförsäkring Unionen Gäller från 1 januari 2015 Avtal 3600 och 3628 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 12 Livförsäkring med enbart

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Gruppförsäkring A:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Gruppförsäkring A:2 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696 22 92, kund@bliwa.se, bliwa.se FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring Vision

Villkor för gruppförsäkring Vision Villkor för gruppförsäkring Vision Avtal 40100 Gäller från och med 1 maj 2015 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 13 med enbart dödsfallskapital

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

1.1 Om gruppavtalet och frivillig och obligatorisk försäkring Försäkringsvillkoret och det enskilda försäkringsavtalet...

1.1 Om gruppavtalet och frivillig och obligatorisk försäkring Försäkringsvillkoret och det enskilda försäkringsavtalet... Gruppförsäkring A:2 Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Samtliga försäkringar inom gruppförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Gruppförsäkring PS218. Gäller från och med

Gruppförsäkring PS218. Gäller från och med Gruppförsäkring PS218 Gäller från och med 2016-01-01 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Protectors gruppförsäkring PS218 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

UNIONENS GRUPPFÖRSÄKRING

UNIONENS GRUPPFÖRSÄKRING 2018 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Unionens gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor

Gruppförsäkring. Villkor Gruppförsäkring Villkor 2017-01-01 Gruppförsäkring Innehåll Villkor 2017-01-01 Vem är försäkringsgivare?...2 Definitioner...4 Vem är försäkringsgivare? I gruppförsäkring ingår flera olika försäkringar.

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Villkor för Fortsättningsförsäkring

Villkor för Fortsättningsförsäkring Villkor för Fortsättningsförsäkring Avtal 42001 Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Inledning 3 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 9 med enbart dödsfallskapital

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken Villkor 2013-01-01 Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett konto i Skandiabanken Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen En frivillig grupplivförsäkring

Läs mer

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring VB0125_07 2008-10 Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring Gäller från 2008-01-01 Basolycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om 500 000 kronor. Försäkringsbeloppet

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 Gemensamma bestämmelser 7 2.1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 12 3 Livförsäkring 17 Livförsäkring

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken Villkor 2017-01-01 Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken Villkor 2017-01-01 Vem är försäkringsgivare? I Allt

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Vidareförsäkrin Gruppförsäkring Villkor

Vidareförsäkrin Gruppförsäkring Villkor Vidareförsäkrin Gruppförsäkring Villkor 2005-01-01 Vidareförsäkrin Gruppförsäkring Villkor 2005-01-01 Försäkrin s ivare För grupplivförsäkring är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Tilläggsvillkor 2016-04-01 1. Gemensamma bestämmelser 1.1 Grundläggande förutsättningar 1.1.1 Hur och för vem gäller detta tilläggsvillkor? Detta

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Grupplivförsäkring för pensionärer Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 PRODUKTVILLKOR

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 PRODUKTVILLKOR PRODUKTVILLKOR Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 1 (27) PRODUKTVILLKOR Villkor SIG Gruppförsäkring! Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-09-15 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 B. GRUPPLIVFÖRSÄKRING 6

Läs mer

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från Villkor LRF Baslivförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet... 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar... 3 A.3 Vem

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 3 A.3 När skada inträffat... 5 A.4 Fortsatt skydd när försäkringen upphör... 5 B.1 Baslivförsäkring...

Läs mer

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09-15 PRODUKTVILLKOR

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09-15 PRODUKTVILLKOR PRODUKTVILLKOR Gruppförsäkring Gäller från 2014-09-15 1 (27) PRODUKTVILLKOR Villkor Alpcot & Partners Gruppförsäkring! Gäller tills vidare fr.o.m. 2015-08-01 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 B. GRUPPLIVFÖRSÄKRING

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Seniorförsäkrin Villkor 2005-01-01

Seniorförsäkrin Villkor 2005-01-01 Seniorförsäkrin Villkor 2005-01-01 Försäkrin s ivare För grupplivförsäkring, sjukkapitalförsäkring och gruppsjukförsäkring är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare. För gruppolycksfallsförsäkring,

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande med tjänsten Fondguide Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma

Läs mer

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring

Gruppförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam ömsesidig livförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2003 Gruppförsäkring 2 Gruppförsäkring Kontakt med Folksam Adress och

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Grupplivförsäkring olycksfall LO:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Grupplivförsäkring olycksfall LO:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Grupplivförsäkring olycksfall LO:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas grupplivförsäkring - olycksfall LO:1, ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid dödsfall till

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring GARANT Inkomstskydd sjukförsäkring Avtal 40053 Gäller från och med 1 februari 2011 Innehåll 1 Begreppsförklaringar...4 2 Gemensamma bestämmelser...5 3 Sjukförsäkring...10 4

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringarna BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation BLIWAS RISKFÖRSÄKRINGAR T:1 EFTERLEVANDEPENSION OCH PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING Gäller från 1

Läs mer

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringens syfte Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2012:1 - GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2014

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2014 villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2014 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 12 Livförsäkring med dödsfallskapital och efterlevandeskydd 12 Förmånstagarförordnande

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01

Tjänstegrupplivförsäkring. Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Tjänstegrupplivförsäkring Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK Villkor 2013-01-01 Innehåll 1. Allmänt 2. Allmänt om TGL 3. Försäkringsavtal 4. Anmälan vid kollektivavtal om TGL 5. Försäkringstagare

Läs mer

Livförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring

Livförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring Livförsäkring Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer

De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens

De personuppgifter som du lämnar till något bolag inom länsförsäkringsgruppen behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (till exempel bedömning av invaliditetsgraden). Sådana ärenden prövas i stället av: Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20. Besöksadress: Karlavägen 108. Du kan även

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302

Villkor för. gruppförsäkring Polisförbundet. Passiva medlemmar. Gäller från och med 1 april 2014. forenadeliv.se. Avtal 19302 Villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Passiva medlemmar Gäller från och med 1 april 2014 Avtal 19302 forenadeliv.se Innehåll 1 Ordlista 3 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 10 Livförsäkring

Läs mer

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015

Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING BAO Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen Denna förköpsinformation

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015

Försäkringsvillkor 2015 GRUPPFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2015 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer