rapport Intensiv kognitiv beteende terapi för tvångssyndrom och begränsade repetitiva beteenden hos barn med autismspektrumtillstånd FOU-RAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rapport Intensiv kognitiv beteende terapi för tvångssyndrom och begränsade repetitiva beteenden hos barn med autismspektrumtillstånd FOU-RAPPORT"

Transkript

1 FOU-RAPPORT BUP 2015/1 rapport Intensiv kognitiv beteende terapi för tvångssyndrom och begränsade repetitiva beteenden hos barn med autismspektrumtillstånd En pilotstudie vid BUP FUNK, Stockholm Per Andrén Lisa Bondelind Ulrika Henriksson Fabian Lenhard Kajsa Mitsell Maria Silverberg

2

3 Intensiv kognitiv beteende terapi för tvångssyndrom och begränsade repetitiva beteenden hos barn med autismspektrumtillstånd En pilotstudie vid BUP FUNK, Stockholm Per Andrén Lisa Bondelind Ulrika Henriksson Fabian Lenhard Kajsa Mitsell Maria Silverberg

4 Barn- och ungdomspsykiatri Box , Stockholm Tfn , Fax Grafisk form Soya kommunikation Tryck Printfabriken, Karlskrona 2015 Författarna och Stockholms läns landsting ISBN

5 Förord Autismspektrumtillstånd (Autism Spectrum Disorder; ASD) innebär att man har en funktionsnedsättning som också ofta är kombinerad med annan psykiatrisk problematik. Det kan röra sig om ångest, tvång, depression, utagerande beteende eller något annat. Problemen kan vara sekundära till de autistiska svårigheterna eller finnas där helt parallellt. Oavsett vilket är det viktigt att tydligt kartlägga symptomen för att kunna planera en adekvat barnpsykiatrisk behandling där man tar hänsyn till den underliggande autismspektrumproblematiken. BUP FUNK (före detta BUP Signal) är en specialenhet inom BUP Stockholm med uppdrag kring metodutveckling och kliniskt behandlingsarbete för vissa avgränsade patientkategorier. I tidigare behandlingsarbete med tvångssyndrom (Obsessive-compulsive disorder; OCD) noterades att en stor del av patienterna hade en samsjuklighet med ASD och att just dessa patienter hade svårare att bli hjälpta av sedvanlig behandling med exponering med responsprevention (ERP). När vi letade i den vetenskapliga litteraturen fann vi klarlagda samband mellan OCD och ASD, men inte några tillrättalagda utvärderade behandlingsstrategier för denna grupp. I kliniskt arbete med denna patientgrupp har vi noterat att resultatet av en behandling ofta är beroende av några grundläggande faktorer; den kunskap familjen har om ASD, en rättvisande kartläggning av aktuell problematik samt en anpassad riktad behandling. Utifrån dessa kliniska erfarenheter och tillgängliga forskningsstudier har vi tillsammans konstruerat en psykoedukativ föräldraintervention och en intensiv behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för barn och ungdomar med ASD med samtidigt OCD och/eller behandlingskrävande begränsade repetitiva beteenden (restricted and repetitive behaviors; RRB). Såväl skriftligt som grafiskt material har framställts utifrån kunskaper om hur viktigt det är med visuell tydlighet för denna patientgrupp. Den manualiserade behandlingen skapades under 2010 och Patienter som kom till mottagningen under 2012 erbjöds att delta i studien, varefter data insamlades under 2012 och delar av Vårt mål har varit att utvärdera denna behandlingsmetod i en öppen pilotstudie, för att i ett senare skede initiera vidare studier för att säkerställa effekten av behandlingen. Intensiv kognitiv beteendeterapi 3

6 Detta är ett på många sätt unikt material att studera. Få studier finns gällande behandling av barn och ungdomar med ASD och samsjuklighet i en klinisk naturalistisk miljö. Värdet av denna rapport är dels att kunna se effekten av behandlingen men också att kunna beskriva patientgruppens komplexitet och dra lärdomar av att utföra utvärderingar i en klinisk miljö. Stockholm Maria Silverberg Överläkare och enhetschef, BUP FUNK 4 Intensiv kognitiv beteendeterapi

7 Sammanfattning Introduktion: Omkring en procent av Sveriges barn har diagnostiserade autismspektrumtillstånd (ASD). Ett av tre huvudsakliga kriterier för ASD är förekomsten av begränsade repetitiva beteenden (restricted and repetitive behaviors; RRB). En vanlig samsjuklighet till ASD är tvångssyndrom (Obsessive-compulsive disorder; OCD). Studier som utvärderar behandling av RRB och/eller OCD vid ASD är få till antalet. BUP FUNK är en mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin som genomför behandlingar av RRB och OCD vid samtidigt ASD. Denna pilotstudie utvärderar behandlingar genomförda under Metod: Föräldrar till 21 barn och ungdomar (medel 13.4 år) genomgick psykoedukativ föräldraintervention varefter barn och föräldrar deltog i intensiv behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen utvärderades vid fyra mättillfällen utifrån en inomgruppsdesign: före föräldraintervention, efter föräldraintervention, efter intensivbehandling och tre månader efter intensivbehandling. Primära utfallsmått var CY-BOCS (OCD) och RBS-R (RRB). Sekundära utfallsmått var CDI:S (depression), C-GAS (generell funktionsnivå), SDQ och HoNOSCA (båda generellt psykiskt mående). Resultat: Signifikant minskning av symptom återfanns för studiens båda preliminära utfallsmått CY-BOCS och RBS-R samt för några av studiens sekundära utfallsmått (C-GAS och HoNOSCA). Effektstorlekar var vid intensivbehandlingens avslut stora (CY-BOCS, C-GAS och HoNOSCA) eller måttlig (RBS-R). Vid uppföljning efter tre månader var samtliga effektstorlekar stora. Närmare hälften av deltagarna med OCD och RRB uppnådde kliniskt signifikanta förbättringar definierat som en symptomminsking om 35 procent. Intensiv kognitiv beteendeterapi 5

8 Diskussion: Studiens effekter är något större än jämförbar studie av OCD och samtidigt ASD. Angående RRB finns få direkt jämförbara studier. Få studier har utvärderat behandling av OCD/RRB vid samtidigt ASD på gruppnivå i en naturalistisk klinisk miljö, varför denna studie är ett viktigt bidrag till kunskapen om denna patientgrupp. Fler och bättre kontrollerade studier behövs. Slutsatser: Studien visar sammantaget att KBT i form av psykoedukativ föräldraintervention och intensivbehandling har kliniskt relevanta effekter för OCD och/eller behandlingskrävande RRB vid samtidigt ASD. Utifrån denna pilotstudie vore ett rimligt nästa steg att genomföra en randomiserad kontrollerad prövning med ett större antal deltagare. Nyckelord: Autismspektrumtillstånd (ASD), tvångssyndrom (OCD), begränsade repetitiva beteenden (RRB), kognitiv beteendeterapi (KBT), barn- och ungdomspsykiatri, klinisk prövning, naturalistisk klinisk miljö. 6 Intensiv kognitiv beteendeterapi

9 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION 1.1 AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND (ASD) Diagnostik Prevalens Begränsade och repetitiva beteenden och intressen (RRB) Samsjuklighet 1.2 TVÅNGSSYNDROM (OCD) Diagnostik Prevalens OCD vid samtidigt ASD 1.3 BEHANDLING Generellt om behandling vid ASD Behandling av RRB Behandling av OCD Behandling av samsjuklighet vid ASD 1.4 SYFTE METOD 2.1 DESIGN DELTAGARE Urval Deltagarflöde Demografi 2.3 MATERIAL Klinikeradministrerade intervjuer och utfallsmått Själv- och föräldrarapporterade utfallsmått Behandling 2.4 PROCEDUR Etik Rekrytering och informerat samtycke Första kartläggning, inklusive mättillfälle A Psykoedukativ föräldraintervention Andra kartläggning, inklusive mättillfälle B Intensiv KBT-behandling Mättillfälle C Mättillfälle D Komplettering av data

10 2.5 STATISTISKA ANALYSER Analysmetoder Effektstorlekar Klinisk signifikans 3. RESULTAT 3.1 PRIMÄRA UTFALLSMÅTT CY-BOCS RBS-R 3.2 SEKUNDÄRA UTFALLSMÅTT CDI:S C-GAS SDQ HoNOSCA 3.3 INTENSIVBEHANDLING OCH ANPASSAD INSATS KLINISK SIGNIFIKANS ANALYSER AV MÄTTILLFÄLLE A DISKUSSION 4.1 RESULTATSAMMANFATTNING RESULTATDISKUSSION Primära utfallsmått: CY-BOCS och RBS-R Sekundära utfallsmått: C-GAS, HoNOSCA, SDQ och CDI:S Effekt av psykoedukativ föräldraintervention Analyser av mättillfälle A 4.3 METODDISKUSSION Deltagare Procedur 4.4 FRAMTIDA FORSKNING SLUTSATSER REFERENSER 6. BILAGOR 6.1 BILAGA 1 DEMOGRAFI BILAGA 2 INFORMERAT SAMTYCKE BILAGA 3 FÖRDELNING AV DATA....65

11 1. Introduktion 1.1 Autismspektrumtillstånd (ASD) Diagnostik Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan (DSM-IV- TR; Herlofson & Landqvist, 2002), katalogiserar fem separata diagnoser under den gemensamma benämningen genomgripande störningar i utvecklingen, vanligen kallat autismspektrum-tillstånd (Autism Spectrum Disorder; ASD). Dessa diagnoser är autistiskt syndrom, Retts syndrom, desintegrativ störning hos barn, Aspergers syndrom samt genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation (PDD-NOS). Vid ASD finns funktionsnedsättningar huvudsakligen inom social interaktion och kommunikation samt genom förekomsten av begränsade repetitiva beteenden. Förekommande funktionsnedsättningar varierar från milda till svåra och kvarstår i regel hela livet (Lang, Regester, Lauderdale, Ashbaugh, & Haring, 2010). Enligt DSM-IV (2002) måste följande tre kriterier vara uppfyllda för diagnosen autistiskt syndrom: (1) Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av följande uttryck: (a) påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala uttryck såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen (b) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån (c) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (till exempel visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse) (d) brist på social eller emotionell ömsesidighet (2) Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande uttryck: (a) försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera för detta via andra kommunikationssätt, till exempel gester eller pantomim) (b) hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtagligt nedsatt förmåga att inleda eller upprätthålla samtal med andra Intensiv kognitiv beteendeterapi 9

12 (c) stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk (d) brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är adekvat för utvecklingsnivån (3) Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket tar sig minst ett av följande uttryck: (a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering (b) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer (c) stereotypa och upprepade motoriska manér (till exempel vifta eller vrida händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) (d) enträgen fascination inför delar av saker För diagnosen Aspergers syndrom måste kriterier 1 och 3 vara uppfyllda. Diagnosen PDD-NOS kan användas då barnet bedöms ha en autistisk störning men inte helt uppfyller kriterierna för någon specifik genomgripande störning i utvecklingen (Herlofson & Landqvist, 2002). Retts syndrom och desintegrativ störning hos barn kommer inte att närmare beröras här. I maj 2013 publicerades den femte upplagan av DSM; DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). En av förändringarna i DSM-5 är införandet av en gemensam övergripande autismspektrumdiagnos (Autism Spectrum Disorder; autism) samtidigt som övriga diagnoser (Aspergers syndrom, PDD-NOS och desintegrativ störning) tagits bort. Dessa nyheter påverkar dock inte den aktuella studien, då denna genomfördes innan DSM-5 hunnit publiceras Prevalens Studier genomförda i Storbritannien visar att cirka en procent av befolkningen har ASD (Baird m fl, 2006; Brugha m fl, 2011). Samma andel har konstaterats beträffande barn i Sverige (Socialstyrelsen, 2010). För tre pojkar med ASD finns det två flickor med samma diagnos (Åsberg, Kopp, Berg-Kelly, & Gillberg, 2010) Begränsade och repetitiva beteenden och intressen (RRB) Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter (Restricted and repetitive behaviors; RRB) utgör enligt ovan ett av de tre huvudsakliga diagnoskriterierna för ASD inom DSM-IV. Forskning visar att förekomsten av RRB riskerar att ha en negativ inverkan på inlärning (Koegel & Covert, 1972; Pierce & Courchesne, 2001; Varni, Lovaas, Koegel, & Everett, 1979), socialisation (Loftin, Odom, & Lantz, 2008; Nadig, Lee, Singh, Bosshart, & Ozonoff, 2010) och familjens funktion och välbefinnande, vilket sammantaget ofta leder till ökade stressnivåer (Bishop, Richler, Cain, & Lord, 2007; Lounds, Seltzer, Greenberg, & Shattuck, 2007; Shattuck m fl, 2006). 10 Intensiv kognitiv beteendeterapi

13 Flertalet studier har ämnat undersöka huruvida RRB bättre kan förstås genom att delas in i olika grupperingar (subtyper). Turner (1997, 1999) har föreslagit en indelning i så kallade lower-level och higher-level behaviors, där lower-level behaviors karaktäriseras av repetitiva motoriska rörelser, repetitiv användning av föremål och repetitiva former av självskada, medan higher-level behaviors karaktäriseras av bundenhet till föremål, motstånd mot förändring, verbala ritualer och begränsade intressen. Andra studier pekar på att antalet subtyper snarare skulle kunna vara allt från ingen till tre (Cuccaro m fl, 2003; Honey, Leekam, Turner, & McConachie, 2007; Lam, Bodfish, & Piven, 2008; Szatmari m fl, 2006; Tadevosyan-Leyfer m fl, 2003). Traditionellt har RRB främst antagits vara automatiskt (mer specifikt sensoriskt) förstärkta (Rapp & Vollmer, 2005), men i senare studier har även andra typer av förstärkning visats (Patterson, Smith, & Jelen, 2010) Samsjuklighet Forskning visar att psykiatrisk samsjuklighet är vanlig hos barn med ASD. I en studie av Simonoff m fl (2008) uppfyllde cirka 71 procent av deltagarna kriterier för minst en annan psykiatrisk diagnos medan 42 procent hade två eller fler andra diagnoser. En översiktsartikel (White, Oswald, Ollendick, & Scahill, 2009) visar att procent upplevde ökad ångest av olika grad. I en aktuell metaanalys (Steensel, Bögels, & Perrin, 2011) visas att cirka 40 procent uppfyllde kriterier för minst ett samtidigt ångesttillstånd. En svensk studie (Lugnegård, Hallerbäck, & Gillberg, 2011) visar att 70 procent av unga vuxna med ASD har haft minst en episod av depression och 50 procent har haft återkommande depressioner. En studie från 2007 (Canitano & Vivanti) visar förekomst av tics hos 22 procent av deltagarna, medan 11 procent uppfyllde kriterier för Tourettes syndrom. Avseende uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (ADHD) har Leyfer m fl (2006) för autistiskt syndrom visat en samsjuklighet på 31 procent. En senare studie (Simonoff m fl, 2008) finner utifrån samtliga ASD en samsjuklighet på 28 procent. För samsjuklighet av OCD, se avsnitt Tvångssyndrom (OCD) Diagnostik Enligt DSM-IV (Herlofson & Landqvist, 2002) måste följande kriterier vara uppfyllda för diagnosen tvångssyndrom (Obsessive-compulsive disorder; OCD): A. Tvångstankar eller tvångshandlingar enligt följande: Tvångstankar som definieras av (1), (2), (3) och (4): (1) återkommande och ihållande tankar, impulser eller fantasier som under någon period upplevts som påträngande och meningslösa och som ger uttalad ångest eller lidande Intensiv kognitiv beteendeterapi 11

14 (2) tankarna, impulserna eller fantasierna kan inte förstås som enbart en överdriven oro inför verkliga problem (3) försök att ignorera eller undertrycka tankarna, impulserna eller fantasierna, eller motverka dem med andra tankar eller handlingar (4) insikt om att de tvångsmässiga tankarna, impulserna eller fantasierna härrör från det egna själslivet (och inte kommer utifrån som vid tankepåsättning) Tvångshandlingar som definieras av (1) och (2): (1) upprepade konkreta handlingar (t ex tvätta händerna, ställa i ordning, kontrollera) eller mentala handlingar (t ex bedja, räkna, upprepa något ord i det tysta), som personen känner sig tvingad att utföra till följd av någon tvångstanke, eller i enlighet med regler som strikt måste följas (2) dessa konkreta eller mentala handlingar utförs i syfte att förhindra eller reducera lidande eller förhindra att någon fruktad händelse eller situation inträffar; emellertid har dessa konkreta eller mentala handlingar inte något egentligt samband med det som de syftar till att neutralisera eller förhindra eller är i sammanhanget betydligt överdrivna B. Någon gång under sjukdomsförloppet har personen haft insikt om att tvångstankarna eller tvångshandlingarna är överdrivna eller orimliga. Obs: Detta gäller inte barn. C. Tvångstankarna eller tvångshandlingarna orsakar ett påtagligt lidande, är tidskrävande (tar mer än en timme om dagen) eller stör i betydande grad dagliga rutiner, yrkesliv (eller studier) eller vanliga sociala aktiviteter eller relationer. D och E. Dessa kriterier anger att observerade symptom inte bättre förklaras av något annat tillstånd eller är direkta fysiologiska effekter av någon substans. Se DSM-IV (Herlofson & Landqvist, 2002) för att läsa kriterierna i sin helhet Prevalens Prevalensen av OCD för individer under 18 år har i studier varierat från 0.1 till 4 procent (Heyman m fl, 2003). SBU (2005) rapporterar en livstidsprevalens på procent. OCD är en vanlig samsjuklighet hos barn med ASD (Ruta, Mugno, D Arrigo, Vitiello, & Mazzone, 2010). Leyfer m fl (2006) fann i sin studie att 37 procent av barn med autistiskt syndrom även hade OCD. I en annan studie fann man en 14 gånger högre risk för barn med Aspergers syndrom att utveckla OCD, jämfört med normalpopulationen (Dekker & Koot, 2003). Bland barn med Aspergers syndrom är OCD den näst vanligaste samsjukligheten efter specifik fobi (Leyfer m fl, 2006). 12 Intensiv kognitiv beteendeterapi

15 1.2.3 OCD vid samtidigt ASD Studier har visat skillnader i OCD-symptom mellan patienter med enbart OCD och patienter med OCD och samtidigt ASD. McDougle och kollegor (1995) visade att OCD-symptomen inom ASD-gruppen generellt var mindre välorganiserade och mindre komplexa. Tvångshandlingar förekom också oftare än tvångstankar. Tänkbara förklaringar som diskuterades var skillnader i begåvning, medvetandenivå och kommunikationsförmåga, vilka generellt var lägre i ASD-gruppen. Skillnader konstaterades också sett till OCD-symptomens innehåll, där ASD-gruppen oftare uppvisade tvånghandlingar i form av beröring, upprepning, upprepat ordnande och självskada, men mindre ofta kontroll, symmetri och räkning. Det har diskuterats huruvida OCD vid samtidigt ASD bör betraktas som äkta OCD. Baron-Cohen (1989) beskriver att det gällande barn med samtidigt ASD är svårt att konstatera om barnets OCD upplevs som egodystont (oönskat och jagfrämmande) och huruvida tvångstankar förekommer. I en senare studie (Baron- Cohen & Wheelwright, 1999) menar man vidare att OCD vid samtidigt ASD snarare kan vara egosyntont (önskat och accepterad av jaget). Detta ifrågasätts av Bejerot och kollegor (2001), där faktumet att deltagarna frivilligt sökt sig till studien tolkas som ett bevis för att deras OCD är egodystona. 1.3 Behandling Generellt om behandling vid ASD BUP Stockholms riktlinjer (Barn och ungdomspsykiatri, 2012) lyfter fram att det inte finns någon behandling som botar ASD i sig, men att det däremot finns strukturerade metoder för att begränsa förekommande symptom. Dessa kan förbättra barnets funktionsnivå samt förebygga uppkomst av samsjuklighet. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2013) menar att det idag finns flertalet behandlingsinsatser för ASD, men att få saknar tydlig evidens Behandling av RRB RRB är som tidigare nämnts del av diagnoskriterierna för ASD i DSM-IV (Herlofson & Landqvist, 2002). Då RRB ibland blir tidskrävande och på olika sätt funktionsnedsättande kan de behöva behandlas (Patterson m fl, 2010). I en systematisk översikt av Patterson m fl (2010) konstaterar man att beteendeinterventioner kan minska RRB och samtidigt öka mer funktionella beteenden. Författarna betonar vikten av att göra en noggrann funktionell analys, för att utifrån denna förstå hur det oönskade beteendet kan ersättas med ett mer ändamålsenligt. Man menar vidare att man bör vara försiktig med tolkningen av dessa resultat då befintliga studier är få till antalet, med överlag få deltagare, varefter man konstaterar ett behov av vidare forskning inom området. I en senare översikt (Boyd, McDonough, Intensiv kognitiv beteendeterapi 13

16 & Bodfish, 2012) konstateras det att beteendeinriktade interventioner har effekt mot vissa typer av RRB, då särskilt det som Turner (1997, 1999) benämnt som lower-level behaviors (se 1.1.3). Det fastställes samtidigt finnas behov av ytterligare forskning inom området, framförallt angående behandling för higher-level behaviors Behandling av OCD SBU (2005) sammanfattar att beteendeterapi (exponering med responsprevention; ERP) är den bäst dokumenterade behandlingen för OCD, då framförallt för tvångshandlingar. Även flera antidepressiva läkemedel har visat kliniskt relevanta effekter. SBU beskriver dock att effekten i de flesta fall avtar då läkemedelsbehandlingen avbryts, jämfört med ERP där effekten visats kvarstå upp till två år efter avslutad behandling. Enligt Pediatric OCD Treatment Study (POTS; 2004) uppnås bäst effekt vid kombinationsbehandling av kognitiv beteendeterapi (KBT) och läkemedel av typen selektiva serotoninåterupptagshämmare (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor; SSRI), där KBT ensamt har något högre effekt än enbart SSRI. Valderhaug och kollegor (2007) visar vidare att KBT också är effektivt i reguljär vård, inte bara vid specialiserade akademiska enheter som i fallet med POTS (2004). En manual av March och Mulle (1998) över KBT-behandling för barn och ungdomar med OCD har legat till grund för behandlingsupplägget i flertalet studier, så också den aktuell studie som beskrivs i denna rapport. Manualens huvudsakliga komponent är ERP. Metoden innebär att patienten exponeras för situationer som normalt utlöser tvångstankar och/eller tvångshandlingar för att i dessa situationer träna på att motstå utförandet av tvångshandlingar. March och Mulle (1998) lägger stor vikt vid att en behandling ska vara belönande för barnet, varav förstärkningar från behandlare och föräldrar betonas. Tidiga studier rörande exponering visade hur upplevd och fysiologisk rädsla ofta minskar under själva exponeringen (exempelvis Grayson, Foa, & Steketee, 1982; Grey, Rachman, & Sartory, 1981; Watson, Gaind, & Marks, 1972). Enligt Craske m fl (2008) finns det dock få bevis för att en sådan ångestreduktion i sig relaterar till goda behandlingsutfall. Istället menar Craske m fl att inlärning sker då individen får erfara att det förväntade negativa utfallet inte har inträffat, till exempel att patienten inte blev sjuk trots att den inte tvättade sina händer Behandling av samsjuklighet vid ASD Trots hög generell samsjuklighet har få behandlingsstrategier utvärderats för personer med ASD (Hagopian & Jennett, 2008; White m fl, 2009). Dessa personer utesluts ofta ur psykologiska behandlingsstudier (Barrett, Healy-Farrell, & March, 2004; Cobham, Dadds, & Spence, 1998; Gutkovich, Carlson, Carlson, Coffey, & Wieland, 2007). I en systematisk översikt av (Lang m fl, 2010) undersöktes behandlingseffekten av KBT vid ASD och samtidiga ångesttillstånd. Resultaten 14 Intensiv kognitiv beteendeterapi

17 visade att KBT är en effektiv behandling för ångest hos personer med Aspergers syndrom. I samtliga nio ingående studier hade behandlingen speciellt anpassats för ASD. Exempel på anpassningar var interventioner för social färdighetsträning, ökad användning av visuella hjälpmedel, användning av deltagares begränsade intressen för att öka motivation samt involvering av föräldrar i behandlingen. I tre av dessa nio studier behandlades bland andra tillstånd också OCD (Reaven & Hepburn, 2003; Sofronoff, Attwood, & Hinton, 2005; Sze & Wood, 2007; Wood m fl, 2009). Russell m fl (2013) utvärderade i en randomiserad kontrollerad studie effekten av KBT för OCD vid samtidigt ASD. I studien randomiserades 46 ungdomar och vuxna till KBT (ERP) anpassad för ASD alternativt annan psykologisk ångestbehandling (innehållandes bland annat psykoedukation om ångest, andningsövningar, muskelavslappning och problemlösning). Resultatet visade inga signifikanta skillnader behandlingarna emellan, utan bägge metoder var effektiva. Totalt sett svarade dock fler i KBT-gruppen på behandlingen. Tillsammans med dess föregående pilotstudie (Russell, Mataix-Cols, Anson, & Murphy, 2009) utgör dessa de hittills enda kända publicerade studierna som specifikt utvärderar KBTbehandling för OCD med samtidigt ASD, med undantag av en mindre betydande fallstudie (Reaven & Hepburn, 2003). Någon motsvarande studie för barn och ungdomar är således inte känd. 1.4 Syfte BUP FUNK har ett tredelat uppdrag som utöver behandling och konsultationer innefattar utveckling och utvärdering av nya behandlingsmetoder. Under 2010 och 2011 utvecklades en psykoedukativ föräldraintervention och en intensiv KBTbehandling för OCD och RRB. Denna pilotsstudie ämnar utvärdera effekterna av dessa interventioner samt beskriva de patienter som kommer till mottagningen. Utöver att för internt syfte utvärdera mottagningens insatser finns också tänkbara externa vinster i form av bidragande till behandlingsforskningen för den aktuella patientgruppen. Det har i tidigare avsnitt konstaterats att behandlingsstudier rörande ASD och OCD i kombination är få till antalet. Samma sak gäller i hög grad också RRB, där befintliga studier i stor utsträckning har få studiedeltagare eller är rena fallstudier. Vår förhoppning är att studien ska vara till nytta även utanför BUP Stockholms verksamhet. Studien hade två huvudsakliga syften: Det första var att undersöka effekten av en psykoedukativ föräldraintervention i kombination med en intensiv KBT-behandling. Det andra var att beskriva vilka patienter som remitteras till mottagningen och den undergrupp som genomgår just nämnda insatser. Intensiv kognitiv beteendeterapi 15

18 Studiens frågeställningar är följande: 1. Leder genomgången psykoedukativ föräldraintervention och intensiv KBTbehandling till signifikant minskade symptom av OCD och RRB jämfört med förmätning, mätt med de primära utfallsmåtten Children s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS; Scahill m fl, 1997) respektive Repetitive Behavior Scale-Revised (RBS-R; Bodfish, Symons, Parker, & Lewis, 2000)? 2. Leder genomgången psykoedukativ föräldraintervention och intensiv KBTbehandling till signifikant minskade symptom av depression jämfört med förmätning, mätt med det sekundära utfallsmåttet Children s Depression Inventory: Short Version (CDI:S; Larsson & Melin, 1992)? 3. Leder genomgången psykoedukativ föräldraintervention och intensiv KBTbehandling till signifikant ökad generell funktionsnivå och psykisk hälsa jämfört med förmätning, mätt med de sekundära utfallsmåtten Children s Global Assessment Scale (C-GAS; Shaffer m fl, 1983) respektive The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997) och Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA; Gowers m fl, 1999)? 4. Om man jämför den grupp som fått intensiv KBT-behandling med den grupp som fått så kallad anpassad insats, hur skiljer sig grupperna åt avseende punkt 1 3 ovan? 5. Utifrån deskriptiva variabler, hur kännetecknas på gruppnivå de patienter som remitteras till mottagningen? 6. Utifrån förmätning enligt punkter 1 3 samt deskriptiva variabler, hur skiljer sig de patienter som genomgår psykoedukativ föräldraintervention och intensiv KBT-behandling mot övriga patienter som remitteras till mottagningen? 16 Intensiv kognitiv beteendeterapi

19 2. Metod 2.1 Design Studien var en inomgruppsdesign med fyra mättillfällen; A (förmätning), B (mätning efter psykoedukativ föräldraintervention), C (mätning efter intensiv KBT-behandling) och D (uppföljande mätning tre månader efter intensiv KBTbehandling). Studiens beroende variabler var dess primära och sekundära utfallsmått. Primära utfallsmått var OCD mätt med CY-BOCS och RRB mätt med RBS-R. Sekundära utfallsmått var depression mätt med CDI:S, funktionsnivå mätt med C-GAS samt generell psykisk hälsa mätt med SDQ och HoNOSCA. En inomgruppsdesign valdes utifrån att genomförda powerberäkningar visat att det givet 80 procent power behövdes 27 deltagare för att hitta en signifikant okontrollerad effektstorlek på d = 0.5 (α = 0.05; Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009), vilket även bedömdes vara ett rimligt antal att rekrytera utifrån mottagningens inflöde. 2.2 Deltagare Urval Studiens deltagare remitterades enligt ordinarie förfarande till BUP FUNK under perioden till från BUP Stockholms lokala öppenvårdsmottagningar. Enligt ordinarie kliniska rutiner gällde följande kriterier för att erbjudas psykoedukativ föräldraintervention: 1. Diagnostiserat ASD 2. Normalbegåvning (IK > 70) 3. Misstänkt eller diagnostiserat OCD och/eller behandlingskrävande RRB 4. Ålder 7 17 (dagen deltagaren fyller 18) år För att även erbjudas intensiv KBT-behandling krävdes att: 5. Förälder/föräldrar deltog i psykoedukativ föräldraintervention (minst två av fyra tillfällen) Intensiv kognitiv beteendeterapi 17

20 6. OCD och/eller RRB bedömdes vara av sådan grad att behov av intensiv behandlingsinsats förelåg För att delta i studien krävdes även att: 7. Föräldrar gav samtycke till deltagande i studien 8. Föräldrar godkände deltagande i det upplägg intensivbehandlingen kräver Följande exklusionskriterium gällde: Annan problematik bedömdes i nuläget ha högre behandlingsprioritet, exempelvis grav nedstämdhet, omfattande självskadebeteende, suicidhandlingar, uppmärksamhetsstörning, annan ångestproblematik med mera Deltagarflöde Se Figur 1 och tillhörande figurtext för en detaljerad översikt av deltagarflödet. 65 deltagare gav informerat samtycke, 32 erbjöds intensivbehandling, 25 påbörjade intensiv KBT-behandling (intensivbehandling), vilken slutligen fullföljdes av 21 deltagare. 17 deltagare bedömdes primärt ha andra behandlingskrävande symptom varav dessa erbjöds individanpassad behandling (anpassad insats) av varierande intensitet och omfattning. 14 deltagare bedömdes primärt vara i behov av behandling som inte kunde erbjudas vid mottagningen alternativt inte alls vara i behov av behandling, varav dessa remitterades åter till sin lokala öppenvårdsmottagning. 18 Intensiv kognitiv beteendeterapi

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal

FoU-rapport 2009-1. Cool kids. KBT-behandling för barn med ångest. Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal FoU-rapport 2009-1 Cool kids KBT-behandling för barn med ångest Pia Enebrink, Fredrik Lecerof, Maria Silverberg och Petra Lindheim BUP-Signal Cool Kids KBT-behandling för barn med ångest Denna rapport

Läs mer

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD Rapport-FoUrnalen 2014:3 Henrik Hindmarsh ISSN 1102-3805

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy

Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 30 p Höstterminen 2009 Prevention av ökad stress, psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol baserad på Acceptance and Commitment Therapy En randomiserad

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar

NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar NOVA-PROJEKTET Effekten av ett Internetbaserat självhjälpsprogram med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar Fanny Estling Ebba Jakobsson Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter

Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20 p Vårterminen 2005 Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter

Läs mer

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest.

Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Effekten av steg tre i kognitiv förberedelse vid audio feedback som behandlingsintervention för social ångest. Sofia Samuelsson Marie Wiberg Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende

Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende Utredning och insatser för patienter med ADHD, lindrig utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och samtidigt missbruk eller beroende lokal instruktion 2012-08-06 Mikael Gubi, processledare (red.).

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? BETEENDETERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Minskar en ACT-baserad insats stressrelaterad psykisk ohälsa hos primärvårdspatienter? Sanna Grön Julia Kiiskinen Handledare: Gunilla Berglund PSYKOLOGEXAMENSUPPSATS, 30 HP 2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd

för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd 2013 I Förord II Denna tredje version av Riktlinjer för bedömning och behandling är inte en uppdaterad

Läs mer

Ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa och första linjens insatser

Ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa och första linjens insatser Institutionenförpsykologi Psykologprogrammet Ungdomarsperspektivpåpsykisk ohälsaochförstalinjensinsatser LisaGottliebsen&ViktorWennberg Psykologexamensuppsats, VT 2013 Handledare:HenrikLevinsson Examinator:PerJohnsson

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Beteendeaktivering vid borderline personlighetsstörning och depression Hanna Sahlin Berg Handledare: Jonas Ramnerö Psykoterapeutexamensarbete 2010 Psykologexamensarbete STOCKHOLMS 2008 UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Utvärdering av Terapikolonier

Utvärdering av Terapikolonier Utvärdering av Terapikolonier Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband

Läs mer

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande. Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Barn och ungdomar med antisocialt eller aggressivt utagerande Kliniska riktlinjer för bedömning och handläggning inom barn- och ungdomspsykiatri Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 FÖRORD 5 INLEDNING

Läs mer

Barn och ungdomar som utmanar

Barn och ungdomar som utmanar Barn och ungdomar som utmanar Bilagor till vårdprogrammet SFBUP 2011-08-26 Innehåll Bilaga 1. Evidensbaserad praktik 5 Viktiga principer för en evidensbaserad praktik 6 Evidensbaserad praktik som policy

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet En systematisk litteraturöversikt April 2013 (preliminär version webbpublicerad 13-03-20) SBU Statens beredning

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD

KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Inger Myrlander Elisabeth Palm KBT-behandling för ungdomar med ADHD/ADD Behövs det anpassning av vuxenbehandling CBT-treatment for adolescent with ADHD/ADD Is it necessary with adjustment of treatment

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

Min dotter sov bort sin skolgång

Min dotter sov bort sin skolgång 1 Krysmyntha Sjödin Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen Min dotter sov bort sin skolgång - Om föräldrars upplevelse av stöd vid långvarig skolfrånvaro. Krysmyntha Sjödin Examensuppsats 15

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer