HabQ-formulär Uppföljning av barn och ungdom med Autism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HabQ-formulär Uppföljning av barn och ungdom med Autism"

Transkript

1 Personnr: Namn: ID-nr Compos: Habiliteringsenhet: HabQ-formulär Uppföljning av barn och ungdom med Autism Upp till 5 år Checklista Signatur Information om utredning Psykolog Demografiska data Kurator Medicinska bakgrundsdata Läkare BMI Läkare Kognition Psykolog Annan profession Vineland-II Psykolog Annan profession HSQ Vardagliga situationer TOM, tal,språk,komm,funktion Logoped MPOC skickat i det fall man haft habilitering under minst ett år Åtgärdsuppföljning sker enligt särskilda anvisningar, se HabQ hemsida Landsting/regioner i samarbete med Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, avdelningen för fysioterapi. Upp till 5 år, Autism 1(13)

2 Information om utredning av diagnos DSM IV , ICD-10 F 84.0, F84.1/F84.9. Datum vid diagnos: Remissdatum: Delaktiga i diagnosställande: Läkare Psykolog Kurator Specialpedagog Logoped Arbetsterapeut Sjukgymnast Utredning för autism: ADI-R ja ADOS ja DISCO ja CARS ja Endast klinisk bedömning enligt DSM IV/ICD10 ja Annat: Autismutredningen utförd av: Habiliteringen Annan instans Begåvningsnivå: WPPSI-III ja del av test Merill-Palmer ja del av test Griffith s ja del av test Leiter ja del av test Wechsler nonverbal scales of ability ja del av test Annan metod, vad: Enbart observation/klinisk bedömning Pedagogisk bedömning: Observation PEP ja ja ja Bedömning av kognition enligt ICD-10 vid inklusion Bedömningen utförd av: Habiliteringen Annan instans Oklar, har ej kunnat fastställas utifrån genomförd bedömning nej ja Bedömningen stödjer: Ingen utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning (F70) Måttlig utvecklingsstörning (F71) Svår eller grav utvecklingsstörning (F72-F73) Ospecificerad utvecklingsstörning (F79) Upp till 5 år, Autism 2(13)

3 Demografiska data Datum för insamling av data: Tolk användes vid datainsamling Familj Föräldrarnas födelseår: Modern är biologisk förälder Födelseår för modern År Fadern är biologisk förälder Födelseår för fadern År Modern är född i annat land Modern immigrerat från: Modern kom till Sverige år: År Modern behöver tolk Fadern är född i annat land Fadern immigrerat från: Fadern kom till Sverige år: År Fadern behöver tolk Upp till 5 år, Autism 3(13)

4 Barnet bor tillsammans med Båda föräldrarna Modern Fadern Växelboende Annat boende: Syskon Syskon (hel eller halvbiologiska Syskons födelseår, år, år, år, år, år, år Samhällsstöd Vårdbidrag Hur mycket vårdbidrag 25% 50% 75% 100% Insatser enligt SoL Vilka insatser enligt SoL: Insatser enligt LSS 9 Om ja, kryssa i vilka Rådgivning och annat personligt stöd Nej Ja Personlig assistent Nej Ja Antal timmar/vecka mindre än 10 > > mer än 40 Upp till 5 år, Autism 4(13)

5 Ledsagarservice Nej Ja Kontaktperson Nej Ja Avlösarservice i hemmet Nej Ja Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Nej Ja Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Nej Ja Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom Nej Ja Personlig assistand enligt LASS Antal timmar/vecka personlig assistent enligt LASS mer än 60 Samordnad plan enligt SOFS 2008:20 Nej Ja Färdtjänst Nej Ja Bilstöd Nej Ja Individuell plan enligt LSS 10 Nej Ja Habiliteringsplan enligt HSL Nej Ja Samordnad individuell plan (SIP) Nej Ja Förskola/skola Vistelse dagtid: Hemma hel dag Förskola Familjedaghem Specialförskola Ja Ja Ja Ja Skolbarnsomsorg/fritids Extra resurser i skola/barnomsorg Om ja, vad: Stöd av specialpedagog/speciallärare Assisten/resurs tillsatt av förskola/skola Personlig assisten enligt LSS/LASS OBS! Bakgrundsfrågor kring socio-emotionellt och praktiskt stöd till föräldrar/vårdnadshavare finns på sid 13. Upp till 5 år, Autism 5(13)

6 Medicinska bakgrundsdata Datum för insamling av data: Tolk användes vid datainsamling Tilläggsdiagnoser Tal- och/eller språkstörning (F 80) Nej Ja Epilepsi Nej Ja Terapiresistent epilepsi (> 1g/mån, trots 2 års behandling) Nej Ja ADHD (F90) Nej Ja Lindrig utvecklingsstörning (F 70) Nej Ja Måttlig till svår utvecklingsstörning (F71-73) Nej Ja Övriga medicinska och neurologiska diagnoser (Text och nummer enl ICD 10/BAD 97) Skriv diagnostext + kod Anamnes Ärftlighet Syskon Förälder Annan släkting Autismspektrumstörning hos Andra utvecklingsavvikelser (ADHD, utvecklingsstörning, dyslexi) hos Barnets sjukhistoria Prenatala problem av betydelse Nej Ja Perinatala problem av betydelse (0-7 dgr) Nej Ja Postnatala problem av betydelse (7 dgr 2 år) Nej Ja Beskriven tillbakagång i utvecklingen? Nej Vid vilken ålder? år Ja Upp till 5 år, Autism 6(13)

7 Medicinsk utredning Klinisk bedömning av barnläkare Nej Ja Genetisk utredning Kromosomanalys Påbörjad Ja Nej Ua DNA-analys F-X Påbörjad Ja Nej Ua Mikroarray Påbörjad Ja Nej Ua Annat. Påbörjad Ja Nej Ua Fynd: Andra medicinska utredningar som visat avvikelser av betydelse Fynd: Fynd: Annat Syn Hörsel Ua Ua CVI Nedsatt hörsel UNS Hemianopsi Hörapparat Synsvag Döv Blind<0.1 Cochleaimplantat Vet ej Vet ej Övriga problemområden av betydelse för barnet och/eller familjen Sömnsvårigheter Ja Nej Vet ej Nutritionsproblematik Ja Nej Vet ej Urininkontinens (enures) Ja Nej Vet ej Blåstömningsrubbning Ja Nej Vet ej Tarminkontinens (enkopres) Ja Nej Vet ej Förstoppning Ja Nej Vet ej Perceptuella avvikelser: Taktil Ja Nej Vet ej Auditiv Ja Nej Vet ej Visuell Ja Nej Vet ej Läkemedel vid registeringstilfället NO3A+, Läkemedel mot epilepsi Nej Ja NO5A+, Neuroleptika (inklusive klozapin) Nej Ja NO5B + RO6AD, Lugnande medel och antihistamin i lugnande syfte Nej Ja NO5C, Sömnmedel inklusive Melatonin Nej Ja NO6A, Antidepressiva medel Nej Ja NO6B, Psykostimulantia, medel vid ADHD Nej Ja NO5Ano1, Litium Nej Ja Upp till 5 år, Autism 7(13)

8 Datum för insamling av data: BMI Längd cm Vikt kg Beräkning av BMI sker automatiskt i Compos cm kg Kognitiva funktioner Datum Tolk användes vid datainsamling Hänthet Hö Vä Ambidexter Begåvningsnivå Enbart observation/klinisk bedömning Ja Metod WPPSI-III WISC-IV WAIS Nej Ja Nej Ja Nej Ja Annan bedömning: Merill-Palmer Griffith s Leiter Wechsler nonverbal scales of ability Annat Ja del av test Nej Ja del av test Nej Ja del av test Nej Ja del av test Nej Ja Bedömning av kognition enligt ICD-10 Bedömning genomförd av Habilitering Annan instans Oklar, har ej kunnat fastställas utifrån genomförd bedömning Bedömningen stödjer: Ingen utvecklingsstörning Lindrig utvecklingsstörning (F70) Måttlig utvecklingsstörning (F71) Svår eller grav utvecklingsstörning (F72-F73) Ospecificerad utvecklingsstörning (F79) Nej Ja Upp till 5 år, Autism 8(13)

9 Datum för insamling av data: Tolk användes vid datainsamling WPPSI-III råpoäng *Blockmöster (Bl) *Information (In) *Matriser (Ma) *Ordförråd (Or) *Bildkategorier (Br) Symbolletning (Sy) *Slutledning (Sl) *Kodning (Ko) Förståelse (Fö) Bildkomplettering (Bk) Likheter (Li) *Ordigenkänning (Oi) Figursammansättning(Fi) *Bildbenämning (Bb) *Obligatoriska uppgifterer vid summering av domäner WPPSI-III Verbal Summa delområden Performance Snabbhet Hela skalan Basalt språk Upp till 5 år, Autism 9(13)

10 Skattad bedömning Utifrån testning signifikansnivå p<0,05 Utifrån klinisk observation Skattad bedömning: Verbal större än perceptuell funktion Skattad bedömning: Perceptuell funktion större än verbal funktion Ingen signifikant skillnad Ja Ja Ja Ja Ja Vineland-II Datum för bedömning: Ålder vid test Relation till barnet: Mor Far Mor + Far Annan närstående År Mån Delskala Lyssna och förstå råpoäng Maladaptivt beteende Internalisering råpoäng Tala och uttrycka sig Läsa och skriva Externalisering Annan beteendeproblematik Självomsorg Kritiska beteenden Färdigheter i hemmet Orientering i närmiljön Relationsförmåga Lek och fritid Anpassningsförmåga Grovmotorik Finmotorik Upp till 5 år, Autism 10(13)

11 Frågeformulär ifyllt av: ID-nummer Compos: Moder Fader Datum: Båda föräldrarna Annan HSQ - Vardagliga situationer Upplever du någon av följande situationer som ett problemområde i samvaron med ditt barn? I så fall, ringa in Ja och markera hur svårt problemet är för dig. Om det inte är något problem ringa in Nej och gå till nästa fråga. Situationer Ja Nej Om ja, hur svårt Lindriga problem Svåra problem 1. När barnet leker ensam Ja Nej Under lek med andra barn Ja Nej Vid måltider Ja Nej Att bli klädd på morgonen Ja Nej Under tvättning och bad Ja Nej När en förälder pratar i telefon Ja Nej Under TV-tittande Ja Nej När ni har gäster Ja Nej När ni besöker andra Ja Nej I miljöer med många människor, (ex affärer, Ja Nej bibliotek) 11. När mamma/pappa är upptagen av en syssla Ja Nej eller aktivitet 12. När båda föräldrarna är tillsammans Ja Nej När barnet ska göra en uppgift Ja Nej Vid sängdags Ja Nej När ni åker bil Ja Nej När ni har barnvakt Ja Nej Christina Kadesjö översättning av Barkleys Home Situations Questionnaire Defiant Children 1997 Upp till 5 år, Autism 11(13)

12 Kommunikation språk - ätande Datum Tolk användes vid datainsamling Observation Intervju Formell testning Tal och språk Fonologi Dysartri Dysfagi Kommunikativ effektivitet * Appendix Funktionsnedsättning,,,, Aktivitet,,,,, Delatighet,,, * Siffrorna hänvisar till diagnosspecifik skala. Upp till 5 år, Autism 12(13)

13 Bakgrundsfrågor kring socio-emotionellt och praktiskt stöd till föräldrar/vårdnadshavare: Besvaras av den ena föräldern/vårdnadshavaren eller båda tillsammans vid inledande kontakt med habiliteringen. 1A. Hur mycket hjälp får Du /Ni som föräldrar/vårdnadshavare från närstående kring Ditt/Ert barn? Ingen Så mycket jag vill 1B. Hur nöjd är Du/Ni som föräldrar/vårdnadshavare med denna mängd hjälp från närstående? Inte alls nöjd Mycket nöjd 2A. Hur mycket hjälp får Du/Ni som föräldrar/vårdnadshavare från icke-familjemedlemmar t ex vänner? Ingen Så mycket jag vill 2B. Hur nöjd är Du/Ni som föräldrar/vårdnadshavare med denna mängd hjälp från ickefamiljemedlemmar kring Ditt/Ert barn? Inte alls nöjd Mycket nöjd 3. Hur lätt eller svårt tycker Du/Ni som föräldrar/vårdnadshavare det är att ordna barnvakt när Du/Ni vill/behöver det? Mycket svårt Svårt Ibland lätt/ibland svårt Lätt Mycket lätt Observera att åtgärdsuppföljning sker enligt särskilda anvisningar, se HabQ hemsida - Upp till 5 år, Autism 13(13)

Efternamn... Förnamn...

Efternamn... Förnamn... Anvisningar: Ett nytt formulär för varje utredning som görs. Rekommenderas minst vid 5-6 års ålder och vid 11-12 års ålder. Se manual för val av instrument vid olika åldrar och funktionsnivåer. Utredningsuppgifter

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2008. Besök på Berga Naturbruksgymnasium. TEMA: Fokus på utvecklingsstörning

En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2008. Besök på Berga Naturbruksgymnasium. TEMA: Fokus på utvecklingsstörning En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 4. 2008 Besök på Berga Naturbruksgymnasium TEMA: Fokus på utvecklingsstörning Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll En plats i samhället 3-5 Sätt fokus på utvecklingsstörning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Fragile X-syndromet Nyhetsbrev 276

Fragile X-syndromet Nyhetsbrev 276 Nyhetsbrev 276 På Ågrenska arrangeras veckovistelser där familjer som har barn med funktionshinder bor, umgås och utbyter erfarenheter. Under en och samma vecka träffas ett antal familjer med barn som

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION Habiliteringen i Dalarna 2 Denna broschyr innehåller en sammanställning av de olika former av stöd och hjälp som finns för personer med funktionshinder och deras familjer VILKEN

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR

VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR VÅRDPROGRAM VID ADHD HOS BARN OCH UNGDOMAR Version 2 Dokumenttyp Vårdprogram Utfärdande PE Närsjukvården i Östergötland Utfärdande enheter Länspsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin samt Barn- och ungdomshabiliteringen

Läs mer

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning VÄLKOMMEN TILL FUB! FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer