I bridge finns det viktiga tidsmoment som en tävlingsledare måste känna till. Detta dokument ingår i EBLS tävlingsledarutbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I bridge finns det viktiga tidsmoment som en tävlingsledare måste känna till. Detta dokument ingår i EBLS tävlingsledarutbildning"

Transkript

1 Bridgeklockan I bridge finns det viktiga tidsmoment som en tävlingsledare måste känna till. Detta dokument ingår i EBLS tävlingsledarutbildning Översättning: Sten Alfredsson Redigering: Thomas Winther TIDSBEGREPP I BRIDGE Omgång Den spelperiod under vilken ett visst antal brickor, fastställt av den ansvariga organisationen, skall spelas. Rond Den del av en omgång som spelas utan att de tävlande flyttar. Budgivningsperiodens början Budgivningsperioden börjar när någon i ett par har sett bildsidan på sina kort. Budgivningsperioden Tiden mellan budgivningens början och slut. Tur att bjuda Den korrekta tidpunkten då en spelare får bjuda (antingen när spelaren är giv eller MTH har avgett ett korrekt bud). Samtidiga bud Ett bud som avges samtidigt med ett bud av den som stod i tur att bjuda, ska behandlas som om det gjordes efter det rätta. Förbehålla sig rätten att tillkalla TL Den information som ges till en motspelare efter det att ett möjligt brott mot lag 16 (upplysningar som ej får utnyttjas) kan ha förekommit. Omedelbart tillkallande av TL under budgivningen Måste alltid ske när en oregelmässighet i budgivningen gjorts av en motspelare. Budgivningsperiodens slut Budgivningen är slut när alla fyra spelarna passat eller efter tre pass i följd efter något bud och utspelskortet visats med bildsidan upp. Skärmar När skärmar används gäller speciella tidsbegrepp vid slädens förflyttning under skärmen och från när skärmluckan öppnats. Spelets början Spelperioden har börjat när utspelet är gjort. Omedelbart tillkallande av TL under spelet Måste alltid ske när en oregelmässighet i spelet gjorts av en motspelare, eller när träkarlens kort lagts upp och det kan antagas att träkarlen utnyttjat otillåtna upplysningar. Tur att spela Den korrekta tidpunkten då en spelare får spela ett kort (antingen när det är spelarens tur eller MTH redan har spelat). Samtidigt utspel eller påspel Ett ut- eller påspel som görs samtidigt med en annan spelares regelrätta ut- eller påspel, ska behandlas som om det gjordes efter det rätta. Ett stick börjar När första kortet i ett stick är spelat. Ett stick är avslutat När alla fyra korten har vänts med bildsidan ned. Spelat kort av den felande sidan i det efterföljande sticket. När endera spelaren i ett par som har begått ett lagbrott i föregående stick, spelar eller uttalar en avsikt att spela ett kort i efterföljande stick (oavsett att en motspelare redan har spelat på i det efterföljande sticket). Spelat kort av bägge sidor i efterföljande stick När minst en spelare i varje par har spelat ett kort i efterföljande stick. Första regelrätta tillfälle Första regelrätta tillfälle att spela ett kort uppkommer när spelaren genom att spela kortet, inte gör revoke och alltså följer färg, sakar eller spelar ut efter att ha vunnit det förra sticket SAL,TWI REV. 2 1

2 Spelets slut Spelet är slut när alla kort har spelats, inklusive sista stick, eller när en spelare gör ett anspråk eller avstående. Omedelbart tillkallande av TL när spelet är avslutat TL ska omedelbart tillkallas när en motspelare har begått ett brott mot lagarna och detta upptäcks eller bekräftas vid spelets slut, eller när det misstänks att spelföraren utnyttjat otillåtna upplysningar från sin partner. Se i protokoll och att skriva in resultat i protokoll Ingenstans i lagarna sägs att detta kan utgöra en gräns mellan att ha kvar rättigheter och att förlora dessa. Överenskommelse om antalet vunna stick Detta skall göras innan korten stoppas tillbaks i brickan. Budgivningsperiodens start för efterföljande bricka Inträffar så snart någon i paret tittat i sina kort. Rondens slut Generellt är ronden slut när TL annonserar byte till nästa rond; men om spelet inte är klart vid något bord, anses ronden fortsätta tills spelarna hunnit byta till nästa rond. Sista rondens och omgångens slut För varje bord avslutas sista ronden och omgången när alla brickorna spelats och protokollförts utan protester. Rätten att rådfråga TL och/eller protestera mot domslut Om inget annat beslutats måste detta ske inom 30 minuter efter omgångens slut SAL,TWI REV. 2 2

3 Lag nr Referenser till tider Omgång En spelperiod under vilken ett visst antal brickor, specificerade av den ansvariga Definition organisationen, skall spelas. Definition Rond Den del av en omgång som spelas utan att de tävlande flyttar. När en spelare valt ett väderstreck, får han inte skifta detta under pågående omgång, utan TLs 5A medgivande. 6A Innan spelet börjar, ska varje kortlek blandas omsorgsfullt. Blandning och giv måste göras om ifall det konstateras innan budgivningen börjat för båda sidorna (se lag 6D1 17A) att given skett på felaktigt sätt, eller att en spelare kan ha sett bildsidan på ett kort ur en annan spelares hand. 6E1 Tävlingsledaren kan beordra att blandning och giv görs vid borden, omedelbart innan spelet börjar. 7A När en bricka skall spelas, placeras den mitt på bordet och förblir där tills spelet är avslutat. Varje spelare räknar sina kort med bildsidan nedåt för att förvissa sig om att han fått exakt 13. Därefter, och 7B1 innan han avger ett bud, måste han granska sina kort. Under spelet behåller var och sina egna kort och får inte låta dem blandas med de övriga spelarnas. Ingen spelare 7B2 skall under eller efter spelet vidröra andra kort än sina egna (men spelföraren får spela träkarlens kort i enlighet med lag 45), om inte tävlingsledaren ger tillstånd härtill. Varje spelare skall stoppa tillbaka sina ursprungliga 13 kort i det fack som motsvarar hans väderstreck. Därefter 7C får inga kort tagas ur brickan, utan att en spelare från varje sida, eller tävlingsledaren, är närvarande. Rondens slut: I allmänhet är en rond slut, när tävlingsledaren ger signal att nästa rond skall börja. Men 8B om spelet vid något bord inte avslutats i rätt tid, fortsätter ronden vid detta bord till dess att spelarna har bytt. Avslutande av sista ronden och av omgången: Sista ronden i en omgång, och av omgången i sin helhet, 8C är för varje bord slut i och med att respektive bords brickor färdigspelats och resultaten protokollförts utan invändningar. Såvida inte lagarna förhindrar honom att göra så, får varje spelare påtala ett regelbrott under budgivningen, även 9A1 om det inte är hans tur att bjuda. 9B1a Tävlingsledaren måste tillkallas, så snart ett regelbrott påtalats. När ett regelbrott påtalats, skall ingen bjuda eller spela förrän tävlingsledaren klargjort allt som berör korrigering 9B2 och bestraffning. 9C Om den som begått regelöverträdelsen rättar sitt misstag i förtid, kan han ådraga sig ytterligare straff (lag 26). Rätten till bestraffning av ett regelbrott kan förloras, om en spelare på den icke-felande sidan vidtar någon åtgärd 11A innan tävlingsledaren tillkallats. Tävlingsledaren dömer så, om den icke-felande sidan kan ha tjänat på det fortsatta handlandet av en motståndare som inte känt till bestraffningen. Rätten att bestraffa ett regelbrott kan förloras, om regelbrottet först påtalas av en åskådare, för vars närvaro vid 11B1 bordet den icke-felande sidan är ansvarig. Rätten att korrigera ett regelbrott kan förloras, om regelbrottet först påtalas av en åskådare, för vars närvaro vid 11B2 bordet den felande sidan är ansvarig. Om tävlingsledaren konstaterar att ett eller flera av brickans fack innehållit felaktigt antal kort, och en spelare med fler eller färre kort än 13 avgivit ett bud, och om tävlingsledaren anser att given kan korrigeras och spelas 13 på normalt sätt utan att några bud ändras, får given spelas på sådant sätt om alla fyra spelarna är med på det. I annat fall skall tävlingsledaren utdela korrigerad procentuell poäng och får även bestraffa den felande. 13A Om inget bud avgivits och ingen spelare har sett någon annans kort. 13B Om inget bud avgivits och en spelare har sett någon annans kort. 13C Färdigspelad giv. Om det innan spelperioden börjat upptäcks att tre händer är korrekta men den fjärde ofullständig, skall 14A tävlingsledaren försöka finna alla saknade kort, Om det upptäcks att tre händer är korrekta medan den fjärde saknar kort, och spelet har börjat, skall 14B tävlingsledaren leta efter alla saknade kort, Om en spelare ger sin partner ovidkommande upplysningar, som kan antyda ett bud eller spelsätt, t.ex. genom en fråga, ett påpekande, ett svar på en fråga, genom tydlig tvekan, onaturlig snabbhet, speciellt eftertryck, tonfall, 16A en gest, en rörelse, ett speciellt beteende eller liknande, får partnern bland logiska alternativa åtgärder inte välja en som bevisligen kan vara föranledd av den ovidkommande upplysningen. När en spelare anser att en motståndare lämnat sådan upplysning, och att skada mycket väl kan uppstå, får han (såvida inte den ansvariga organisationens bestämmelser säger annorlunda) omedelbart tillkännage att han 16A1 förbehåller sig rätten att tillkalla tävlingsledaren senare (motståndarna skall tillkalla tävlingsledaren omedelbart om de inte håller med om att ovidkommande upplysningar kan ha avgetts). När en spelare har tillräckliga skäl att tro att en motståndare bland logiska alternativ valt ett som kan vara påverkat av en sådan upplysning bör han omedelbar tillkalla tävlingsledaren. Tävlingsledaren skall låta budgivningen och 16A2 spelet fortsätta och skall vara beredd att utdöma korrigerad poäng på brickan, om han anser att ett regelbrott lett till skada för motståndarsidan SAL,TWI REV. 2 3

4 Om en spelare oavsiktligt får upplysningar om en bricka han just spelar eller ännu inte har spelat, t.ex. får se fel hand; råkar höra bud, resultat eller kommentarer; ser kort på ett annat bord; eller ser kort som tillhör någon annan 16B spelare vid bordet innan budgivningen startat, bör tävlingsledaren underrättas, helst av den som erhållit upplysningen. I den engelska originaltexten står att TL SKALL TILLKALLAS OMEDELBART. Budgivningsperioden på en bricka börjar för en sida när endera medspelaren tittar på bildsidan av sina 17A kort. Budgivningsperioden avslutas när alla fyra spelarna passat eller när ett aktivt bud följts av tre pass i tur 17E och ordning och utspelskortet vänts upp (när ett pass utom tur godkänts, se lag 34). 20A En spelare som inte tydligt uppfattar ett bud, har rätt att omedelbart begära att det upprepas. Under budgivningsperioden har den som är i tur att bjuda rätt att få alla tidigare bud upprepade, såvida inte 20B han enligt lagen är skyldig att passa. Alerteringar skall också ingå. Efter det avslutande passet har vilken som helst av motspelarna rätt att fråga om det är han som skall göra 20C1 första utspelet (se lag 47E och 41). När spelföraren eller någon av motspelarna är i tur att spela sitt första kort, har han rätt att begära att hela 20C2 budgivningen upprepas (se lag 41B och 41C). Under budgivningen och före det avslutande passet har en spelare, som är i tur att bjuda, rätt att begära en 20F1 fullständig förklaring av motståndarnas budgivning (frågor får ställas om de bud som avgavs, eller om relevanta bud som kunde ha avgivits). Svar ges normalt av partnern till den som avgav budet i fråga (se lag 75C). Efter det avslutande passet och under hela spelet har vilken som helst av motspelarna, när han är i tur att spela, rätt att begära en förklaring av motståndarnas budgivning. När spelföraren eller träkarlen skall spela på, får 20F2 spelföraren begära en förklaring av en motspelares bud eller spelkonventioner. (Lag 16 Upplysningar som ej får utnyttjas kan bli tillämplig. Den ansvariga organisationen kan bestämma att förklaringarna sker skriftligt.) Innan budgivningen avslutats (se lag 17E), har en spelare rätt att ändra ett bud utan bestraffning, om det är troligt att han avgav budet på grund av motståndarsidans oriktiga upplysning (underlåtenhet att omedelbart 21B1 alertera ett konventionellt bud eller ett bud med speciell betydelse, när alertering krävs av den ansvariga organisationen, räknas som en oriktig upplysning), under förutsättning att hans partner ännu inte bjudit. 21B3 När det är för sent att ändra ett bud, kan tävlingsledaren utdöma korrigerad poäng (lag 40C kan bli tillämplig). När tävlingsledaren fastställer att en spelare under budgivningen manövrerat sina kort så att hans partner kunnat se framsidan av ett eller flera, skall tävlingsledaren låta varje sådant kort ligga med framsidan uppåt på bordet till 24 dess budgivningen är slut. Om den felande senare blir motspelare kan spelföraren behandla varje sådant kort som stort straffkort (lag 50). Innan hans partner bjuder får en spelare ändra ett oavsiktligt bud till det han avsåg, men endast om han gör eller 25A försöker göra detta utan tankepaus (se även lag 112 om budlådor). Är det senare budet regelrätt, blir det giltigt och ingen bestraffning utgår; är det regelstridigt, bedöms det enligt tillämplig lag. Om en spelare passar utom tur innan något kontraktbud avgivits, måste den felande passa vid nästa tillfälle. Lag 30A 72B1 kan bli tillämplig. Om en spelare passar utom tur när det var hans MTH som stod i tur att bjuda och något kontraktbud avgivits, 30B måste den felande passa när det blir hans tur att bjuda (om passet utom tur konventionellt anknöt till en färg, eller färger, och på så sätt lämnade upplysningar, kan utspelsbestraffningar enligt lag 26 utdömas). 33 Ett bud som avges samtidigt som ett i rätt tur avgivet bud anses ha bjudits efter detta. Om ett aktivt bud följts av tre pass, är budgivningen inte slut om ett av dessa tre pass avgavs utom tur, och på 34 så sätt berövade en spelare rätten att bjuda när han stod i tur. Budgivningen återgår till den överhoppade spelaren, alla regelstridiga pass upphävs, och budgivningen fortsätter som om inget fel begåtts. 39 Ett bud som avgetts efter budgivningens avslutande pass ogiltigförklaras, och Under budgivningen och spelet får varje spelare, med undantag av träkarlen, ta del av motståndarnas 40E2 deklarationskort när det är hans egen tur att bjuda eller spela, men han får ej ta del av egna sidans deklarationskort. Innan utspelskortet vänts upp, har utspelarens partner och den blivande spelföraren rätt att få budgivningen upprepad eller att få en förklaring av något motståndarbud (se lag 20). Spelföraren eller vem som helst av 41B motspelarna har, när han skall spela sitt första kort, rätt att få budgivningen repeterad; en rättighet som förverkas när han spelar ett kort. Motspelarna (lag 16 kan bli tillämplig här) och spelföraren har rätt att begära förklaringar under resten av spelet, för var och en när det är hans tur att spela. När eventuella frågor ställts och besvarats, vänds utspelskortet upp, spelperioden har börjat och träkarlens kort läggs upp på bordet. När det är för sent att få budgivningen repeterad (se B ovan), har spelföraren eller vem 41C som helst av motspelarna, när det är hans tur att spela, rätt att få reda på vilket kontrakt som spelas samt huruvida - men inte av vem - det är dubblat eller redubblat. När utspelskortet blivit synligt, lägger träkarlen upp sina kort framför sig på bordet, med framsidan uppåt, 41D sorterade i färger, med korten i ordningsföljd, i rader som pekar mot spelföraren och med trumfen till höger ur träkarlens synvinkel. Spelföraren spelar sedan både sina egna och träkarlens kort. Träkarlen får fråga spelföraren (men inte någon motspelare) när denne inte bekänner färg, om han har något 42B1,B2 kort i den spelade färgen. Han får försöka hindra spelföraren att begå regelbrott. 42B3 Han får påtala varje form av regelbrott, men först när brickan är färdigspelad SAL,TWI REV. 2 4

5 Såvida inte en annan spelare har påtalat ett regelbrott, bör träkarlen inte ta initiativet till att tillkalla tävlingsledaren 43A1a under spelet. 43A1b Träkarlen får inte påtala regelbrott under spelets gång. En spelare får återta ett kort som han spelat till följd av en felaktig förklaring av motståndarnas bud eller spelsätt och innan rättelse gjorts, men bara om inget ytterligare kort spelats i det sticket. Det första utspelet får inte 47E2a,b återtas när något av träkarlens kort visats. När det är för sent att rätta ett ut- eller påspel enligt a ovan, tillämpas lag 40C. Vid samtidiga första utspel: Not om 47 rätt kort med bildsidan ner och felaktigt kort med bildsidan upp = utspel utom tur rätt kort med bildsidan upp och felaktigt kort med bildsidan ner = inget straff utgår 48B1 När spelföraren lägger upp sina kort efter första utspel utom tur, tillämpas lag 54. Vid varje annat tillfälle då spelföraren visar alla sina kort, kan han anses ha gjort anspråk på eller avstått från 48B2 stick, i vilket fall lag 68 tillämpas. När en motspelare har ett litet straffkort, får han inte spela något annat kort under tian i samma färg innan han först spelat straffkortet (han har emellertid rätt att spela ett honnörskort i stället). Straffkortsinnehavarens partner 50C drabbas ej av utspelsbestraffning, men han får ej utnyttja upplysningar han fått i och med att han sett straffkortet (se lag 16A). Ett stort straffkort måste spelas vid första regelrätta tillfälle, oavsett om det gäller att spela ut, bekänna färg, saka eller stjäla (att den felande måste spela straffkortet är information som hans partner får använda; men annan information som framkommer när straffkortet vänds upp får inte användas av den felandes partner). Om en 50D1 motspelare har två eller flera straffkort som regelrätt kan spelas, får spelföraren avgöra vilket som skall spelas. Skyldigheten att bekänna färg eller underkasta sig en utspels- eller påspelsbestraffning går före förpliktelsen att spela ett stort straffkort, men straffkortet måste ligga kvar på bordet med bildsidan uppåt och måste spelas vid nästa regelrätta tillfälle. När en motspelare spelar ut till nästa stick, innan hans partner spelat på i det innevarande sticket, eller spelar på utom tur i innevarande stick, innan hans partner spelat sitt kort, blir det sålunda ut- eller påspelade kortet 57A stort straffkort och spelföraren väljer en av följande möjligheter. Han kan högsta kortet lägsta kortet kort från annan färg. Görs ett ut- eller påspel samtidigt som en annan spelares regelrätta ut- eller påspel, behandlas det som om det 58A gjordes efter det regelrätta. Om någon i den icke-felande sidan spelar på efter det att hans MTH spelat ut eller på utom tur, och detta 60A1 sker innan straff utdömts, bortfaller rätten till bestraffning av förseelsen. När en motspelare spelar på ett kort efter det att spelföraren ålagts att återta sitt från felaktig hand gjorda utspel, 60B och detta sker innan spelföraren spelat ut från rätt hand, blir motspelarens kort straffkort (lag 50). Att någon i den felande sidan spelar ett kort, innan straff utdömts, påverkar inte motståndarnas rättigheter och 60C kan även det medföra bestraffning. 62A En spelare måste rätta till sin revoke, om han blir medveten om den innan den etablerats. En revoke etableras: När den felande eller hans partner spelar ut eller på i nästa stick (varje sådant spel, regelrätt eller regelstridigt, etablerar revoken). När den felande eller hans partner nämner eller på annat sätt anger ett kort som skall spelas i det följande sticket. 63A1,2,3,B När en i den felande sidan gör ett anspråk eller ett avstående, eller godkänner motståndarsidans anspråk eller avstående, muntligen eller genom att lägga upp sina kort (eller på annat sätt). När någon brutit mot lag 61B, måste den felande ersätta revokekortet med ett regelrätt kort, varefter straffbestämmelserna i lag 64 gäller som om revoken hade etablerats. Bestraffning för etablerad revoke utdöms ej 64B4 om revoken först påtalas efter det att den icke-felande sidan bjudit på nästa bricka. Innan någon i det egna paret spelat ett kort i det följande sticket, har spelföraren och vem som helst av 66A motspelarna rätt att begära att samtliga kort i det just färdigspelade sticket visas så att han kan granska dem, förutsatt att han inte själv vänt sitt kort och lagt det med baksidan uppåt. Innan något kort spelats ut till nästa stick, får spelföraren eller vem som helst av motspelarna se på sitt eget 66B senast spelade kort, dock utan att visa det. När spelet avslutats kan samtliga kort granskas för avgörande av ett anspråk på revoke eller för att fastställa antalet vunna och förlorade stick. Dock för ingen röra andra kort än sina egna. Om någon efter ett sådant anspråk 66D blandar sina kort så att tävlingsledaren inte längre kan klarlägga förhållandena, skall frågan avgöras till förmån för den andra sidan. När en spelare underlåtit att spela ett kort i ett stick eller har spelat för många kort i ett stick, måste misstaget 67A rättas till, om det påpekas innan en spelare från varje sida spelat ett kort i det efterföljande sticket. Om båda sidor spelat ett kort i nästa stick, när uppmärksamheten fästes på ett felaktigt stick, eller när tävlingsledaren upptäcker att ett stick varit felaktigt (på grund av att en spelare har för få eller för många kort på 67B handen och motsvarande felaktigt antal spelade kort på bordet), fastställer tävlingsledaren vilket stick som var det felaktiga. För att se till att spelaren med felaktigt antal kort får rätt antal, skall tävlingsledaren förfara enligt nedan. För att ett påstående eller handlande skall anses vara ett anspråk på eller ett avstående från stick enligt dessa lagar, 68 måste det syfta på stick utöver det som just spelas SAL,TWI REV. 2 5

6 68B 68D 69A 69B 75D1 75D2 76A3 78D 79A 79B 79C 81C6 92B Varje påstående från en tävlande att hans sida kommer att förlora ett visst antal stick är ett avstående från dessa stick. Ett anspråk på ett visst antal stick är ett avstående från övriga stick, om det finns några. En spelare avstår från alla resterande stick om han lägger ner sin hand. Om en motspelare försöker avstå från ett eller flera stick och hans partner omedelbart opponerar sig, har inget avstående skett, oavsett vad som hänt tidigare. Lag 16 (upplysningar som ej får utnyttjas) kan komma att tillämpas, så tävlingsledaren skall tillkallas omgående. Efter varje anspråk eller avstående upphör spelet. Allt spel därefter skall ogiltigförklaras av tävlingsledaren. Om anspråket eller avståendet godkännes, gäller lag 69; om det ifrågasätts av någon spelare (inklusive träkarlen), skall tävlingsledaren omgående tillkallas för att tillämpa lag 70 eller 71, och ingenting får göras innan tävlingsledaren kommit till bordet. Ett godkännande sker när en tävlande samtycker till en motståndares anspråk eller avstående och inte kommer med några invändningar innan budgivningen börjat på nästa bricka eller innan ronden avslutats. Brickan poängsättes som om sticken vunnits eller förlorats under spelet. Under den tid då korrigeringar får göras, fastställd i enlighet med lag 79C, har en tävlande rätt att ta tillbaka sitt godkännande av ett anspråk, men bara om han godkänt att hans sida förlorade ett stick det egentligen vann, eller om han godkänt att det förlorade ett stick som det, enligt tävlingsledarens bedömning, inte skulle ha förlorat med något normalt spel av de sista korten. Brickpoängen ändras, så att sådana stick vinns av den sida som tidigare godkände anspråket. Om en spelare så småningom kommer på att hans förklaring var felaktig eller ofullständig, måste han omedelbart tillkalla tävlingsledaren (som tillämpar lag 21 eller lag 40C). En spelare, vars partner lämnat en felaktig förklaring, får inte korrigera förklaringen före budgivningens sista pass, ej heller med sitt uppträdande på något sätt antyda att ett fel har begåtts. En motspelare får inte rätta ett fel förrän given är färdigspelad. Efter att ha tillkallat tävlingsledaren vid första tillåtna tillfälle (vilket för spelföraren och träkarlen är efter det avslutande passet; för motspelarna när given är färdigspelad), måste spelaren berätta för motståndarna att, enligt hans åsikt, hans partner förklaring var felaktig. Under pågående rond måste en åskådare avhålla sig från varje form av åtbörder eller anmärkningar (detta gäller även samtal med en spelare). Särskilda poängräkningsmetoder är tillåtna, under förutsättning att metoden godkännes av ansvarig organisation. Inför varje tävling skall arrangören bekantgöra förutsättningarna för tävlingen och meddela utförliga bestämmelser för deltagande, uträkningsmetoder, hur segrare koras, särskiljning o.s.v. Spelarna skall vara överens om antalet vunna stick, innan alla fyra händerna stoppas tillbaka i brickan. Om det senare uppstår oenighet, måste tävlingsledaren tillkallas. Ingen ökning av poängen behöver beviljas, om inte tävlingsledaren tillkallats innan ronden är slut, i enlighet med lag 8 (men lag 69 eller lag 71 kan bli tillämpliga om det förekommit ett godkänt anspråk eller avstående). Ett fel vid uträkningen eller införingen av det överenskomna resultatet, antingen felet begåtts av en spelare eller av en funktionär, kan rättas till innan den tid utgått som den ansvariga organisationen fastställt för sådana rättelser. Om inte en senare tidpunkt anges, utgår korrigeringstiden 30 minuter efter det att det officiella protokollet blivit tillgängligt för granskning. TL ska rätta till ett fel eller regelbrott han fått vetskap om, innan tiden för korrigering gått ut (se lag 79C). Rätten att begära eller överklaga ett domslut av tävlingsledaren går ut 30 minuter efter det att det officiella resultatet gjorts tillgängligt för inspektion, såvida inte den ansvariga organisationen beslutat om en annan tidsperiod SAL,TWI REV. 2 6

7 Skärmar Åtgärder vid regelbrott finns i lagarna 26-32, 34 och A. Släden har inte skickats över Innan släden skickas över till den andra sidan skärmen, skall den felandes skärmgranne påtala regelbrottet och tillkalla tävlingsledaren. Denne skall korrigera regelbrottet utan bestraffning. Sådana bud får inte godkännas. B. Båda sidor har gjort fel När det regelstridiga budet trots det skickas över till den andra sidan skärmen, och båda sidor har gjort fel (till exempel när endera spelaren avger ett regelstridigt bud och rätt spelare Nord eller Syd skickar över brickan innan felet rättats till är båda spelarna på den andra sidan skärmen skyldiga att påtala regelbrottet och att tillkalla tävlingsledaren. Denne skall skicka tillbaka släden till den felande, som rättar felet utan bestraffning. Sådana bud får inte godkännas. C. Endast en sida har gjort fel När det regelstridiga budet skickas över till den andra sidan skärmen, och bara en sida har gjort fel (den felande Öst eller Väst skickade också felaktigt över släden), är båda spelarna på den andra sidan skärmen skyldiga att påtala regelbrottet och att tillkalla tävlingsledaren. Denne skall skicka tillbaka släden till den felande, som rättar felet varefter tillämplig bestraffning sker. Sådana bud får inte godkännas. D. Felet uppmärksammades inte När det regelstridiga budet skickas över till den andra sidan skärmen, och ingen spelare påtalar det, och släden så småningom kommer tillbaka till den sida där felet begicks, kvarstår budgivningen utan bestraffning oh utan att korrigeras. Gäller det ett otillåtet bud, tillämpas dock lag 35. Lag 41A Utspel från fel hand Motståndaren på samma sida av skärmen som den som spelar ut utom tur, måste försöka förhindra lagbrottet om skärmen inte öppnats om skärmen öppnats Lag 70 När en motståndare, under budgivningsperioden, har bjudit väldigt snabbt, ska tiden för att skicka över släden justeras, antingen genom att ens eget bud fördröjs (budkorten placeras framför en själv, men inte på släden) eller genom att avvakta med att skicka över släden SAL,TWI REV. 2 7

8 Övningsuppgifter 1. I en lagtävling där givarna enligt TL:s beslut är förduplicerade, råkar den förste spelaren tappa ett kort på bordet med bildsidan upp, när han tar ut korten från brickan. Ingen spelare har sett sina kort. 2. I en lagtävling där givarna enligt TL:s beslut är förduplicerade, råkar den förste spelaren tappa ett kort på bordet med bildsidan upp när han inspekterar sina kort. 3. I en partävling, där brickorna kommit från det bord som tidigare spelat dessa, upptäcker spelarna att ett av Östs kort är synligt. 4. Öst avger ett otillräckligt bud och Nord tillkallar TL. 5. Efter det att Öst-Väst hittat anpassning i en färg, bjuder Nord 4 i en annan färg. Öst tänker en bra stund och dubblar sen; Syd tillkännager omedelbart att han förbehåller sig rätten att tillkalla tävlingsledaren senare och bjuder Pass. Väst bjuder 4 i deras färg varpå alla passar och spelar hem kontraktet. Syd tillkallar TL och meddelar sitt tidigare förbehåll. Öst-Väst förnekar att någon tvekan förekommit. Ska TL avkunna sitt domslut som om en tvekan förekommit eller ej. 6. Efter det att Öst-Väst hittat anpassning i en färg, bjuder Nord 4 i en annan färg. Öst tänker en bra stund och dubblar sen; Syd tillkännager omedelbart att han förbehåller sig rätten att tillkalla tävlingsledaren senare och bjuder Pass. Väst bjuder 4 i deras färg varpå alla passar. Den här gången är det Öst som är spelförare, så efter Syds utspel läggs träkarlen upp. Efter spelet (jämn hemgång) tillkallar Syd TL och framför att han anser att Västs budgivning påverkats av Östs tveka. Ska TL avkunna sitt domslut som om en tvekan förekommit eller ej. 7. På bricka 1 (Nord/ingen) bjuder Nord och Öst samtidigt 1X respektive 1X; ska TL bedöma 1X Som otillräckligt bud eller bud utom tur när han tillkallas. 8. Hur ska följande fall av samtida första utspel bedömas? Korrekt kort med bildsidan ner + felaktigt kort med bildsidan upp Korrekt kort med bildsidan upp + felaktigt kort med bildsidan upp 9. Revoke (stickets kort vända med bildsidan ner) och en i den icke-felande sidan har spelat på i det följande sticket. 10. Öst (försvarsspelare i andra hand) gör en revoke, Syd spelar på och Väst visar kungen, med vilken han vann sticket (alla kort fortfarande med bildsidan upp) begär resten. 11. TL tillkallas av en spelare som påstår att en motspelare gjorde en revoke på förra brickan. TL konstaterar att det faktiskt var en revoke och att den berörde spelaren redan har passat. Ska TL döma straff för revoken, döma korrigerat resultat eller säga att ingenting går att göra nu. 12. TL tillkallas av en spelare som påstår att en motspelare gjorde en revoke på förra brickan. TL konstaterar att det faktiskt var en revoke och att den berörde spelaren har tagit upp och tittat på sina kort, men ännu inte hunnit bjuda. Ska TL döma straff för revoken, döma korrigerat resultat eller säga att ingenting går att göra nu. 13. Syd har sitt, i fjärde sticket (vanns av Väst) spelade kort, framför sig med bildsidan upp, när Väst spelar ut i nästa stick. Emellertid vill Syd se på korten i fjärde sticket SAL,TWI REV. 2 8

9 14. En försvarsspelare avstår resterande stick, men hans partner protesterar omedelbart. Ska spelet fortsätta? 15. Spelföraren begär resten; motspelarna godtar, brickan protokollförs och man förbereder spel av nästa bricka (utan att ha hunnit byta bricka ännu). En spelare i den sidan som godtagit anspråket beslutar sig för att återta godkännandet. Vad ska TL göra, ge normalresultatet till spelföraren eller motspelarna? 16. Spelföraren begär resten; motspelarna godtar, brickan protokollförs och man förbereder spel av nästa bricka. En spelare i den sidan som godtagit anspråket tar ut sina kort från nästa bricka och beslutar sig sedan för att återta godkännandet. Vad ska TL göra, ge normalresultatet till spelföraren eller motspelarna? 17. En lagmatch avslutades för 18 minuter sedan. TL håller på att ställa i ordning protokollen för nästa match när en spelare frågar om han kan ta tillbaks ett godkänt anspråk från matchen. Får han det? 18. I en partävling skriver Nord in resultatet 3X +1 = 140 (samma resultat som stod ovanför). Detta inser han två ronder senare. Är det för sent att rätta till felet? SAL,TWI REV. 2 9

10 Svar till övningsuppgifter 1. I en lagtävling där givarna enligt TL:s beslut är förduplicerade, råkar den förste spelaren tappa ett kort på bordet med bildsidan upp, när han tar ut korten från brickan. Ingen spelare har sett sina kort. Enligt Lag 6D1 skall given blandas och ges om. 2. I en lagtävling där givarna enligt TL:s beslut är förduplicerade, råkar den förste spelaren tappa ett kort på bordet med bildsidan upp när han inspekterar sina kort. Lag 24 gäller budgivningsperioden har börjat. 3. I en partävling, där brickorna kommit från det bord som tidigare spelat dessa, upptäcker spelarna att ett av Östs kort är synligt. Här gäller Lag 16B 4. Öst avger ett otillräckligt bud och Nord tillkallar TL. Enligt Lag 9A1 får även spelare som ej är i tur påtala regelbrott under budgivningen. 5. Efter det att Öst-Väst hittat anpassning i en färg, bjuder Nord 4 i en annan färg. Öst tänker en bra stund och dubblar sen; Syd tillkännager omedelbart att han förbehåller sig rätten att tillkalla tävlingsledaren senare och bjuder Pass. Väst bjuder 4 i deras färg varpå alla passar och spelar hem kontraktet. Syd tillkallar TL och meddelar sitt tidigare förbehåll. Öst-Väst förnekar att någon tvekan förekommit. Ska TL avkunna sitt domslut som om en tvekan förekommit eller ej. Ja Lag 16A1 6. Efter det att Öst-Väst hittat anpassning i en färg, bjuder Nord 4 i en annan färg. Öst tänker en bra stund och dubblar sen; Syd tillkännager omedelbart att han förbehåller sig rätten att tillkalla tävlingsledaren senare och bjuder Pass. Väst bjuder 4 i deras färg varpå alla passar. Den här gången är det Öst som är spelförare, så efter Syds utspel läggs träkarlen upp. Efter spelet (jämn hemgång) tillkallar Syd TL och framför att han anser att Västs budgivning påverkats av Östs tveka. Ska TL avkunna sitt domslut som om en tvekan förekommit eller ej. TL skulle tillkallats vid första tillfälle = när träkarlen lades upp. Lag 16A2 7. På bricka 1 (Nord/ingen) bjuder Nord och Öst samtidigt 1X respektive 1X; ska TL bedöma 1X Som otillräckligt bud eller bud utom tur när han tillkallas. Lag 33 säger att ett bud som avges samtidigt som ett i rätt tur avgivet bud anses ha bjudits efter detta. 8. Hur ska följande fall av samtida första utspel bedömas? Korrekt kort med bildsidan ner + felaktigt kort med bildsidan upp utspel utom tur Korrekt kort med bildsidan upp + felaktigt kort med bildsidan upp straffbart kort 9. Revoke (stickets kort vända med bildsidan ner) och en i den icke-felande sidan har spelat på i det följande sticket. Lag 63A1 säger att en revoke etableras om den felande sidan spelat ut eller på i nästa stick. Här är revoken ännu inte etablerad. 10. Öst (försvarsspelare i andra hand) gör en revoke, Syd spelar på och Väst visar kungen, med vilken han vann sticket (alla kort fortfarande med bildsidan upp) begär resten. Lag 63A3 säger att anspråket etablerar revoken. 11. TL tillkallas av en spelare som påstår att en motspelare gjorde en revoke på förra brickan. TL konstaterar att det faktiskt var en revoke och att den berörde spelaren redan har passat. Ska TL döma straff för revoken, döma korrigerat resultat eller säga att ingenting går att göra nu. Lag 64B4 säger att straff inte utdöms om den felande sidan har hunnit bjuda på nästa bricka. 12. TL tillkallas av en spelare som påstår att en motspelare gjorde en revoke på förra brickan. TL konstaterar att det faktiskt var en revoke och att den berörde spelaren har tagit upp och tittat på sina kort, men ännu inte hunnit bjuda. Ska TL döma straff för revoken, döma korrigerat resultat eller säga att ingenting går att göra nu. Lag 64B4 säger att straff inte utdöms om den felande sidan har hunnit bjuda på nästa bricka SAL,TWI REV. 2 10

11 13. Syd har sitt, i fjärde sticket (vanns av Väst) spelade kort, framför sig med bildsidan upp, när Väst spelar ut i nästa stick. Emellertid vill Syd se på korten i fjärde sticket. Lag 66A säger att det har han rätt till så länge han inte själv vänt sitt kort och ingen i egna paret spelat på i nästa stick. 14. En försvarsspelare avstår resterande stick, men hans partner protesterar omedelbart. Ska spelet fortsätta? Ja, enligt Lag 68B, men Lag 16 (upplysningar som ej får utnyttjas) kan komma ifråga. 15. Spelföraren begär resten; motspelarna godtar, brickan protokollförs och man förbereder spel av nästa bricka (utan att ha hunnit byta bricka ännu). En spelare i den sidan som godtagit anspråket beslutar sig för att återta godkännandet. Vad ska TL göra, ge normalresultatet till spelföraren eller motspelarna? Lag69A Spelföraren begär resten; motspelarna godtar, brickan protokollförs och man förbereder spel av nästa bricka. En spelare i den sidan som godtagit anspråket tar ut sina kort från nästa bricka och beslutar sig sedan för att återta godkännandet. Vad ska TL göra, ge normalresultatet till spelföraren eller motspelarna? Lag69A En lagmatch avslutades för 18 minuter sedan. TL håller på att ställa i ordning protokollen för nästa match när en spelare frågar om han kan ta tillbaks ett godkänt anspråk från matchen. Får han det? Ja Lag 69B 18. I en partävling skriver Nord in resultatet 3X +1 = 140 (samma resultat som stod ovanför). Detta inser han två ronder senare. Är det för sent att rätta till felet? Nej, Lag 79C SAL,TWI REV. 2 11

Vad en Bridgespelare bör veta om TL jobbet

Vad en Bridgespelare bör veta om TL jobbet Vad en Bridgespelare bör veta om TL jobbet TL-light Micke Melander Tävlingsledarens roll Vilken är den? Mycket tyder på att en klubbs positiva utveckling och framgång bygger på ökad trivsel och social

Läs mer

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012

Praktiska övningar. Simuleringar. vid TL Steg 3-utbildningen. Örebro januari 2012 Praktiska övningar Simuleringar vid TL Steg 3-utbildningen Örebro 13-15 januari 2012 1 [ ] { 7 } 84 [ [ ] ] { 10 { 2 } 72 } kn6 [ ] 9 { kn9 } a) Lagtävling Syd är spelförare i 3NT och är inne på bordet.

Läs mer

Protokoll MiniBridge

Protokoll MiniBridge Protokoll MiniBridge Mer om Bridge Det du nu lärt dig är en enkel form av Bridge. Spelet är dock mer komplicerat än så här och kräver en mycket längre utbildning. Vill du lära dig mer om Bridge? Kontakta

Läs mer

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng?

Steg-för-steg. Hur vinner du i Bridge? Budgivningen. Grundförutsättningar. 1. Räkna poäng. 2. Budgivning - del 1. Vilket par har flest poäng? MiniBridge Det beräknas finnas drygt en miljon kortspelare i världen som tävlingsspelar i Bridge, varav drygt 27 500 är svenskar. Alla spelar efter samma regelbok. Här ska du på några minuter få en inblick

Läs mer

2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE

2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE 2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE 2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE Utfärdade av The World Bridge Federation i samarbete med The Portland Club The European Bridge League The American Contract Bridge League

Läs mer

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par

Bridge. Färgernas rangordning: E K D kn Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat. 4 personer vid varje bord spelar i par Bridge 4 personer vid varje bord spelar i par 52 kort = en vanlig kortlek utan jokrar Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Budgivning > kontrakt + Spel > poängresultat Färgernas rangordning: Ta

Läs mer

2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE

2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE 2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE 2007 ÅRS LAGAR FÖR TÄVLINGSBRIDGE Utfärdad av The World Bridge Federation i samarbete med The Portland Club The European Bridge League The American Contract Bridge League

Läs mer

Lagar för tävlingsbridge 2017

Lagar för tävlingsbridge 2017 International Sport Federation (IF) recognized by the International Olympic Committee Lagar för tävlingsbridge 2017 Copyright Svenska Bridgeförbundet Med tack till Världsbridgeförbundets lagkommitté, Max

Läs mer

Bridge. på 10 minuter

Bridge. på 10 minuter Bridge på 10 minuter STEG FÖR STEG Det bästa sättet att lära sig spela bridge på är att börja med en förenklad form av spelet. Varje giv består av två moment, efter det att man delat ut korten: budgivning

Läs mer

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK

Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 1 2016 Jack Hansson, Distriktsdomare Kumla GK 2 I REGLER FÖR GOLFSPEL 2016 regleras matchspel i Regel 2. 2-1 Allmänt En match består i att en sida spelar en fastställd rond mot en annan sida, om inte tävlingsledningen

Läs mer

Steg 1. Utbildningskommittén. Sidan 1. Sveriges Bridgeförbund. Micke Melander 981029

Steg 1. Utbildningskommittén. Sidan 1. Sveriges Bridgeförbund. Micke Melander 981029 Steg 1 Denna kurs vänder sig i första hand till utbildning av tävlingsledare på bronsoch silvernivå. Kursen är utarbetad av Hans-Olof Hallén i samråd med Stefan Åstrand, på uppdrag av. Sidan 1 Micke Melander

Läs mer

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick.

När man spelar på och har likvärdiga kort (i följd), sticker man med det lägsta kortet. Detta är alltså omvänt mot när man spelar ut till ett stick. KURSMATERIAL SJU ÖVERSIKT AVSNITT Påspel Kravbud Upplysningsdubbling Fjärde färg PÅSPEL Lite repetition Spelar partnern en färg (utspel eller inne i spelet och du alltså spelar på som tredje spelare i

Läs mer

Andra varianter (udda lagantal) 7 lag 9 lag Individuellt Poängberäkning Metoder för poängberäkning

Andra varianter (udda lagantal) 7 lag 9 lag Individuellt Poängberäkning Metoder för poängberäkning Innehållsförteckning Andra varianter (udda lagantal) 7 lag 9 lag Individuellt Poängberäkning Metoder för poängberäkning Straffkort Litet straffkort Stort straffkort Två eller flera straffkort Revoke Ej

Läs mer

Sidan x -till bridgens värld

Sidan x -till bridgens värld 3 x 3 -till bridgens värld Sidan 1 Vad är bridge? Bridge är ett kortspel som går ut på att vinna så mycket poäng som möjligt! Bridge är ett strategispel som bygger på samarbete mellan två personer! Det

Läs mer

KURSMATERIAL AVSNITT 1

KURSMATERIAL AVSNITT 1 KURSMATERIAL AVSNITT 1 ÖVERSIKT KURSAVSNITT 1 Grundläggande regler Termer Spelförare &Träkarl Förenklade budregler Korträkning Grundläggande spelteknik några viktiga punkter - Godspelning - Att ta stick

Läs mer

s Q (högsta från sekvens). Klöver.

s Q (högsta från sekvens). Klöver. Facit övningsuppgift kap 1. s 5 (lågt kort från bästa färg). Facit övningsuppgift kap 2. s Q (högsta från sekvens). 2. Vilket kort bör Öst lägga i första s Q (högt i tredje hand). 3. Hur många säkra stick

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 31/8 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeras från det fönster, som automatiskt kommer upp, när CD-skivan sätts i datorn: Klicka till höger om INSTALLATION på flaggan för den version, som

Läs mer

Välkommen till SM-lag final i Linköping 6 8 maj Tävlingen spelas i Filbyter Bridge lokaler. Danmarksgatan 19D, Linköping

Välkommen till SM-lag final i Linköping 6 8 maj Tävlingen spelas i Filbyter Bridge lokaler. Danmarksgatan 19D, Linköping Välkommen till SM-lag final i Linköping 6 8 maj 2005 Tävlingen spelas i Filbyter Bridge lokaler Danmarksgatan 19D, Linköping De senaste årens svenska lagmästare 2004 Johan Dieden, Leif Björkman, Mathias

Läs mer

Husorgan för ungdomsbridgen

Husorgan för ungdomsbridgen SVERIGES Larsson Melander s 16 STENKLARA SIOR FÖR KORTLIRARE 1 1998 Husorgan för ungdomsbridgen PRIS 19:50 (inkl. moms) ÅRETS SPEL ALLA ÅR TIPSSKOLAN NICHLAS LÄR UT SINA VASSASTE TIPS BRIGEFÖRBUN WWW.ZONE.COM

Läs mer

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel.

I färgspel ska träkarlen alltid lägga trumffärgen till höger, sett från träkarlens synvinkel. KURSMATERIAL 3 ÖVERSIKT AVSNITT Termer - Termer i färgspel (trumfspel) - Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel - Tips till spelföraren - Motspel mot trumf passivt försvar - Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

spelas i Mellansvenska Veteranserien

spelas i Mellansvenska Veteranserien MATCHSPEL spelas i Mellansvenska Veteranserien I matchspel spelas om varje hål Ett hål vinns av spelaren som har lägst nettoscore på hålet Spelaren som vann föregående hål har honnören, om hålet delades

Läs mer

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren

JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren JULGÅTOR 2015 ABB BRIDGEKLUBB av Hans Thorgren Svar skall inlämnas till Hans eller någon i styrelsen senast måndagen den 7 december. Priser kommer att utgå (kanske man kan vinna en extra månads kökshandräckning?)

Läs mer

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler.

I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra mindre kompletteringar av budgivningen samt lite nytt om utspelsregler. KURSMATERIAL SEX ÖVERSIKT AVSNITT Lite om tur och otur Allmänt om motspel Kommunikation i motspelet Utspel grundregler Utspel ännu fler regler I detta avsnitt kommer vi titta lite mer på motspelet, göra

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 2/2 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard. Det

Läs mer

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning

Kvällens agenda. Termer. Trumfspel. Mer teori ikväll än tidigare. Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Möte 3 Trumfspel Kvällens agenda Termer Termer i färgspel (trumfspel) Exempel på vår förenklade budgivning Trumfspel Tips till spelföraren Motspel mot trumf passivt försvar Motspel mot trumf offensivt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 24 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Allmänt om Pidro. Spelets uppbyggnad

Allmänt om Pidro. Spelets uppbyggnad Allmänt om Pidro Pidro är ett kortspel för fyra personer där ett par spelar mot ett annat par. Lagmedlemmarna sitter mittemot varandra. Pidro liknar t.ex. Bridge i det avseendet att spelet är uppdelat

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11/9 2017 Kommentarer av Sanna Clementsson SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk Standard.

Läs mer

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess:

Vi tar några exempel. Det är sang och din partner spelar ut spader ess: KURSMATERIAL NIO ÖVERSIKT AVSNITT Markeringar Planlägg ditt spel Deklarationskortet MARKERINGAR Det här med att ge varandra signaler i motspelet är väldigt användbart. Förra gången lärde vi oss utspelsregler

Läs mer

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed

Givsamling. med kommentarer av Staffan Hed Givsamling med kommentarer av Staffan Hed 2014-09-17 1. Nord [ K T 4 2 Ingen ] D 6 5 2 { D kn }D 7 5 [ 9 8 5 3 [ E D kn 6 ] 4 3 ] K 9 { E K 9 7 { T 6 3 2 }E T 9 }K kn 6 [ 7 ] E kn T 8 7 { 8 5 4 }8 4 3

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 4 oktober 2016 Kommentarer av Mikael Rimstedt SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014

Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m 1 juli 2014 Regeländringar Aktuella tolkningar Regelförtydliganden Regeländring 2014 302.1 Spelarbyten En spelare som blöder får inte delta i spelet förrän blödningen

Läs mer

Regler för: getsmart Grön

Regler för: getsmart Grön -6 Regler för: getsmart Grön 8 Hele tall 3 4 Hele tall -6-6 3-6 3 Hele tall 8 Hele tall 3 4 Det rekommenderas att man börjar med att se på powerpoint-reglerna när man ska lära sig olika spel med kortleken!

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svar i cm, dm eller m. A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? 23,97 B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

Speltiden, slutsignalen och timeout

Speltiden, slutsignalen och timeout Regel 2 Speltiden, slutsignalen och timeout 2:1 Speltiden Den normala speltiden för alla lag med spelare som är 16 år och äldre är två halvlekar på 30 minuter. Halvtidspausen är normalt 10 minuter. Den

Läs mer

Dessa regler gäller från och med 30/ och tills vidare SAMMANFATTNING

Dessa regler gäller från och med 30/ och tills vidare SAMMANFATTNING 1 REGLER FÖR ÖPPNINGSBUD, DEKLARATIONER MM Dessa regler gäller från och med 30/9-2000 och tills vidare SAMMANFATTNING Öppningsbud tilldelas prickar, ju mer komplicerat öppningsbud desto fler prickar. Summan

Läs mer

FÖR TÄVLINGAR I FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE 2013-2014. 2013-07-05 FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE REV 1.0 1 av 39 Förbundet Svensk Bridge

FÖR TÄVLINGAR I FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE 2013-2014. 2013-07-05 FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE REV 1.0 1 av 39 Förbundet Svensk Bridge GENERELLT REGELVERK FÖR TÄVLINGAR I FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE 2013-2014 2013-07-05 FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE REV 1.0 1 av 39 Förbundet Svensk Bridge INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERELLT... 4 MEDLEMSKAP... 5 Allmänt...

Läs mer

Sangbudgivning

Sangbudgivning BjTo 2017-02-09-2 givning: Bricka 1 Dkn1065 Ö S V N Öst/NS ED2 p p p 1NT D107 p 2 p 2 Ekn p 3NT p 4 842 EK9 Kontrakt kn6 1085 4 N K3 98542 1098642 K5 DD NT 73 N 5 7 9 7 9 K9743 16 S 6 Ekn6 4 10 Ö 7 5 3

Läs mer

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer?

Kapitel 3. Budträning på ÖH:s andra bud. Budgivningen inleds: Väst Nord Öst Syd. Vad bjuder du som Syd på dessa tio händer? Kapitel 3 Budträning på ÖH:s andra bud Budgivning 3:1 Budgivningen inleds: Väst Öst 12 pass 11 pass? Vad bjuder du som på dessa tio händer? a) s Q T 6 1 K 7 3 2 A J T 5 2 c K 6 f) s A 6 1 Q 5 4 3 2 Q T

Läs mer

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten.

Övningsuppgifter, kap 1. Uppgift 6 Rätt hjärterbehandling är att dubbelmaska. Alltså att spela en hjärter till tian och sedan en hjärter till knekten. Övningsuppgifter, kap 1 Väst Nord Öst Syd 12 11 1NT 3NT Syd har 4-4 i lågfärgerna och öppnar i sin bästa färg. Nord kräver för en rond med 11 och när Syd visar 12 14 och en jämn hand är 3NT det logiska

Läs mer

Förbundet Svensk Bridge

Förbundet Svensk Bridge Förbundet Svensk Bridge Nya alerteringsregler (träder ikraft den 1 juli 2010) FÖRORD Sedan lång tid tillbaka har det funnits en skyldighet att uppmärksamma motståndarna på bud som inte betyder vad man

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Kontaktuppgifter till ligans huvudtävlingsledare: Björn Sörling e-post: telefon: Lycka till!

Kontaktuppgifter till ligans huvudtävlingsledare: Björn Sörling e-post: telefon: Lycka till! G Ö T E B O R G S B RID G E F Ö R B U N D Ligan Våren 2015 Hej Lagkapten och spelare, Här kommer ett utskick för er som ska delta i Ligan under våren 2015. Den innehåller lite allmännyttig information

Läs mer

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex:

I nedanstående artikel handlar det om att känna igen olika situationer. Några exempel ges, andra förslag man bör kunna känna igen snabbt är t ex: Hej Alla, Texten är hämtat ur tidningen PASS, den ges ut av stockholmsklubben BK S:T Erik. Den går även att läsa på nätet. Titta till deras utmärkta hemsida : www.sterik.se I nedanstående artikel handlar

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 3 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Bridge från grunden enligt Modern Standard

Bridge från grunden enligt Modern Standard Bridge från grunden enligt Modern Standard Trosa Bridgesällskap/Bengt Hallgren Detta PM är inte skrivet för att vara ett självstudiematerial utan ska mera ses som minnesanteckningar från kurskvällarna.

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

getsmart Gul Regler för:

getsmart Gul Regler för: Regler för: getsmart Gul 6 Diagram 4 Brøk Diagram 6 Brøk 4 Det rekommenderas att man börjar med att se på powerpoint-reglerna när man ska lära sig olika spel med kortleken! Kolla in hemsidan för fler powerpoint

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

getsmart Lila Regler för:

getsmart Lila Regler för: 3 2 Regler för: getsmart Lila 9 Graf y 4 7 3 2 2 3 Funksjon 1-4 4-3 -2-1 -1 1 2 3-2 x f(x)= f(x)= 3 2 2 3 3 2 2 3-3 -4 Graf 9 3 2 2 3 Funksjon 7 Det rekommenderas att man börjar med att se på powerpoint-reglerna

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 februari 2008 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ D52 ] EK82 { D109 } 1064 [ --- [ 108764 ] D109753 ] kn4 { EK654 { 73 } K2 } Ekn83

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 april 2015 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det

Läs mer

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA Matfors Bridge 13 par. 217 5 22 1. Gunilla Ericson - Bertil Ericson 167 2. Sören Sjölander - Lennart Gillander 147 3. Ingrid Blomqvist - Lennart Blomqvist 134 4. Bengt Bernhardsson - Ulf Einarsson 13 5.

Läs mer

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA Matfors Bridge 11 par. 216 1 2 1. Gunilla Ericson - Bertil Ericson 95 2. Kurt Hellgren - Larry Näslund 92 3. Göran Bergh - Klas Åslund 89 4. Karin Tykosson - Stig Ringblom 89 5. Gunhild Fröwall - Bo Näslund

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 16 september 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard.

Läs mer

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA Matfors Bridge 4 par. 27 9. Eivin Nordlander - Lennart Gillander 2 2. Gunilla Ericson - Bertil Ericson 84 3. Sören Nordin - Stefan Nilsson 84 4. Elisabet Svedin - Inga Jonsson 9 5. Elsie Nilsson-Böös -

Läs mer

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA Matfors Bridge 14 par. 217 5 8 1. Gunilla Ericson - Bertil Ericson 221 2. Lennart Gillander - Sören Sjölander 29 3. Klas Åslund - Sören Nordin 22 4. Karin Tykosson - Stig Ringblom 185 5. Carina Nilsson

Läs mer

Brick analys från J-VM i Taicang!

Brick analys från J-VM i Taicang! Brick analys från J-VM i Taicang! Jag och Eken har delat upp givarna så att jag skriver om match 2, 4 och så vidare. Vi har bara skrivit om våra dåliga brickor där vi kunde ha gjort någonting annorlunda.

Läs mer

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA Matfors Bridge 14 par. 217 11 2 1. Eivin Nordlander - Sören Nordin 211 2. Gunilla Ericson - Bertil Ericson 196 3. Bengt Bernhardsson - Ulf Einarsson 177 4. Sören Sjölander - Lennart Gillander 175 5. Kurt

Läs mer

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång.

Så det blir lite torrsim det denna gång. Men det skulle inte fungera att börja bjuda direkt. Det blir för mycket att ta in på en gång. KURSMATERIAL FYRA ÖVERSIKT AVSNITT Regler och termer Kommunikation Bonuspoäng Exempel Budsystem Vi kommer nu släppa spelföringen under resten av kursen fram till avslutningen (med undantag för några vidare

Läs mer

Regler för: - Räkna med sedlar og mynt!

Regler för: - Räkna med sedlar og mynt! Regler för: getsmart Kids - Räkna med sedlar og mynt! Det rekommenderas att man börjar med att se på powerpoint-reglerna när man ska lära sig olika spel med kortleken! Kolla in hemsidan för fler powerpoint

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 16 oktober 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

ADDENDUM Q DIREKTDÖMD BANKAPPSEGLING

ADDENDUM Q DIREKTDÖMD BANKAPPSEGLING ADDENDUM Q DIREKTDÖMD BANKAPPSEGLING - översättning 2017-06-07 / Charlotte Greppe Enligt regel 86.2 och Regulation 28.1.3, har World Sailing godkänt att de här seglingsföreskrifterna används som en bilaga

Läs mer

Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare

Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare Antal spelare På plan 11 st varav en målvakt. En match kan inte börja om något av lagen är färre än 7 spelare Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte. Spelarbyte ska ske vid mittlinjen

Läs mer

Squash gruppspel i Spånga

Squash gruppspel i Spånga Squash gruppspel i Spånga Spelform: Gruppspel, nio spelare i varje grupp, alla möter alla en gång under 9 veckor. Varje spelare har en spelledig vecka. Rak räkning till 11, efter 10-10 gäller vinst med

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 22 september 2010 Kommentarer av Bertil G Johnson Bricka 1. Nord giv. Ingen i zonen. [ 87432 ] 7 { Dkn1092 } 65 [ Kkn106 [ ED5 ] Dkn8542 N ] K9 { 5 { EK4 } 84 [ 9 ]

Läs mer

Beräkningsprogram Bridge 2013 spelform partävling beskrivning för spelare. Beräkningsprogram Bridge spelform partävling

Beräkningsprogram Bridge 2013 spelform partävling beskrivning för spelare. Beräkningsprogram Bridge spelform partävling Beräkningsprogram Bridge 2013 - spelform partävling Den här beskrivningen är gjord för spelarna, så att de enklare kan förstå vilken information det finns i utskicken som görs efter varje spelkväll. Innehåll

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling ationell simultantävling Givsamling 9 november 2015 Kommentarer av Daniel Gullberg SVESKA BRIDGEFÖRBUDET ordisk Standard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet ordisk Standard. Det

Läs mer

FÖR TÄVLINGAR I SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 2015-2016 (Senast uppdaterad: 2015-09-04) 2015-07-01 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV 1.

FÖR TÄVLINGAR I SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 2015-2016 (Senast uppdaterad: 2015-09-04) 2015-07-01 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV 1. FÖR TÄVLINGAR I SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 2015-2016 (Senast uppdaterad: 2015-09-04) 2015-07-01 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV 1.0 1 av 51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERELLT... 5 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDETS FRISKRIVNINGSKLAUSUL...

Läs mer

SPELREGLER FÖR MATTCURLING

SPELREGLER FÖR MATTCURLING SPELREGLER FÖR MATTCURLING Verkställande regelverk 2015-08 senaste version finns alltid att hämta på www.mattcurling.org Inledning Svenska Mattcurlingförbundet har i samarbete med föreningar tagit fram

Läs mer

FÖR TÄVLINGAR I SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 2014-2015 (senast uppdaterad: 2015-02-03)

FÖR TÄVLINGAR I SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 2014-2015 (senast uppdaterad: 2015-02-03) GENERELLT REGELVERK FÖR TÄVLINGAR I SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 2014-2015 (senast uppdaterad: 2015-02-03) 2014-07-01 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET REV 2.0 1 av 52 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENERELLT...5 SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDETS

Läs mer

Kortleken. Regler Utspel - Tips

Kortleken. Regler Utspel - Tips Kortleken Honnörer Hackor E K D kn 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Färgernas rangordning Utspelare Träkarl (bordet) Partner till utspelaren Spelförare (handen) Vunna stick Stick: Fyra kort - ett från varje spelare.

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA

Resultat Matfors Bridge. 5 första resultaten sätts upp på ICA Matfors Bridge 5 par. 27 9 4. Gunilla Ericson - Bertil Ericson 74 2. Eivin Nordlander - Lennart Gillander 64. Marianne Holmvall - Sören Nordin 62 4. Larry Näslund - Kurt Hellgren 56 5. Maine Bernhardsson

Läs mer

Regler för Volley 2000

Regler för Volley 2000 Regler för Volley 2000 - SPELETS IDÉ - Volley 2000 är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volley 2000 kan spelas av alla - killar och tjejer, stora och små,

Läs mer

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att "dra för färgen".

Att spela ut en hacka i en färg med honnörer är att dra för färgen. KURMATERIAL TVÅ ÖVERIKT AVITT Termer Blockering - pelföraren blockerar - Blockera som motståndare - Undvika blockera egna färger - Annat sätt att undvika blockering Lågt i andra hand men täck! Givexempel:

Läs mer

Appendix E Rekommenderade Handsignaler och Utrop. 1. Näste servare 2. Bryt. 3. Poäng. Version

Appendix E Rekommenderade Handsignaler och Utrop. 1. Näste servare 2. Bryt. 3. Poäng. Version Appendix E Rekommenderade Handsignaler och Utrop 1. Näste servare 2. Bryt 3. Poäng Säkerställ att handsignalerna är tydligt åtskilda när de visas. Exempelvis, visa inte poäng med en arm samtidigt som du

Läs mer

Guide för tävlingsbestraffningar och protester

Guide för tävlingsbestraffningar och protester Guide för tävlingsbestraffningar och protester Detta material är sammanställt av SVEMO Tävlingskommitté. Utgåva 1 (Nov 2012) Det vilar ett tungt ansvar på Tävlingsledare och Supervisor/Jury för att göra

Läs mer

17 e BRIDGEFESTIVALEN

17 e BRIDGEFESTIVALEN Tävlingsbestämmelser 17 e BRIDGEFESTIVALEN 29 juli 7 augusti 2011 Conventum Arena Örebro 2011-07-07 TÄVLINGSKOMMITTÉN/FESTIVALKOMMITTÉN Carl Ragnarsson REV 1.3. Förbundet Svensk Bridge SM-TÄVLINGAR (PAR)...

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 23 november 2009 Kommentarer av Bertil G Johnson BRICKA 1. NORD GIV. INGEN I ZONEN. [ ED3 ] kn753 { EK10 } 872 [ 9875 [ 1064 ] --- ] EK108642 { Dkn876 { --- } K1064

Läs mer

Regler för Elitserien och Allsvenskan 2004

Regler för Elitserien och Allsvenskan 2004 Regler för Elitserien och Allsvenskan 2004 Att deltaga, reserver Varje klubb inom Svensk Bridge får deltaga i Elitserien/Allsvenskan med valfritt antal lag. Samtliga spelare i ett lag skall representera

Läs mer

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först.

En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. En liten genomgång av brickor där jag gjort bra/dåliga saker. Brickorna står i ordningen vi spelade dem. Sveriges resultat först. USA 16-14VP / 39-32IMP Bricka 13 Budgivning: p-2kl* 2ru*-2hj 3hj-3sp* 4kl*-4NT*

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 1 september 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets. Regeltolkningar och förtydliganden

Svenska Innebandyförbundets. Regeltolkningar och förtydliganden Svenska Innebandyförbundets Regeltolkningar och förtydliganden Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 19 september 2017 Nya tolkningar

Läs mer

2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m.

2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m. REGEL 2 BOLLEN 17 1 Filtboll är inte tillåten i internationella matcher. 2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m. I tävlingsmatcher

Läs mer

2. (7) Ryck kort i spel. Djurkort. 4 Röda Djur. 4 Grå Djur

2. (7) Ryck kort i spel. Djurkort. 4 Röda Djur. 4 Grå Djur 1. (7) Att utmana sina motståndare i detta spel står alla fritt, se till att bli den förste att lägga ett ryck-kort. När alla ryck-kort har vunnits, är den person med flest ryck-kort vinnaren. Detta fartfyllda

Läs mer

Juridiska Nämnden BESLUT

Juridiska Nämnden BESLUT Juridiska Nämnden BESLUT meddelat av Juridiska Nämnden den 26 oktober 2011 i överklagade ärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (8/2011 JurN 8-14 och 9/2011 JurN 9-14) KLAGANDE John

Läs mer

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson

Lösning till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson till Sommarnötter 2010 Carl Ragnarsson Giv 1 (nivå 1 för nybörjaren) EKDkn109 82 EK2 43 EK 432 K2 E76543 Väst spelar 7, utspel 3. Hur bör spelet läggas upp? Först och främst ska spelföraren räkna sina

Läs mer

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013

Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN. Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013 Svenska Innebandyförbundets REGELTOLKNINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN Uppdaterade och giltiga fr.o.m. 13 september 2013 Svenska Innebandyförbundet, Referensgruppen för regler och tolkningsrätt. 401 Spelarnas

Läs mer

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö

Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Grundläggande tävlingsbestämmelser Innebandy RM 2013 i Malmö Det här är ett urval av de viktigaste reglerna som ni bör känna till när ni kommer till er första match i Innebandy RM 2013. Därför är det viktigt

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 7 oktober 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson VENKA BRIDGEFÖRBUNDET Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard.

Läs mer

Utförliga regler för TRAX

Utförliga regler för TRAX Utförliga regler för TRAX Innehållsförteckning Vad är TRAX? Sid 2 Grundregler för TRAX Sid 3 Vad är en tvingad yta? Sid 4 Vad är en vinnande ögla? Sid 6 Vad är en vinnande linje? Sid 7 Grundläggande strategiska

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov Namn: 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svara i cm, dm eller m A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011

Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 Huvudsakliga ändringar i Regler för Golfspel 2008-2011 INLEDNING Omfattningen av de ändringar som introduceras inför den kommande fyraårsperioden är begränsad. I huvudsak är det ändringar som (i) (ii)

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 11 februari 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 13 november 2013 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer

Spelregler för Vira. Åstols Vira- och Bandyklubb 2006

Spelregler för Vira. Åstols Vira- och Bandyklubb 2006 Spelregler för Vira Åstols Vira- och Bandyklubb 2006 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Vira...3 2. Speltyper... 4 2.1. Gaskspel...4 2.2. Köpspel...5 2.3. Solospel...7 3. Spelparti... 8 3.1. Medlem...8 3.2.

Läs mer

Nationell simultantävling

Nationell simultantävling Nationell simultantävling Givsamling 27 maj 2014 Kommentarer av Bertil G Johnson Nordisk tandard Kommentarerna till simultantävlingarna baseras på budsystemet Nordisk tandard. Det är också det systemet

Läs mer