Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Mikael Rainerson, ekonomichef, Justerare Gert Raiml Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 15 augusti 2014 Paragrafer Sekreterare Cecilia Lundqvist Hahne Ordförande Claes Pettersson Justerare Gert Raiml ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ, Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Närarkivet Underskrift Cecilia Lundqvist Hahne

2 Sammanträdesprotokoll 2 (17) Innehåll Ärende Sida Strategisk plan och budget för Borgensramar för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern... 5 Placeringspolicy för Arvika kommuns pensionsmedel... 7 Motion om minskade arvoderade politiska uppdrag under mandatperioden, Jan Wettmark (M)... 8 Motion om kommunal strategi för tätortsnära natur, Per Larsson (MP)... 9 Medborgarförslag angående användning och utformning av området vid Gatedammen, Bengt Wennerström Medborgarförslag om gratis parkering för miljöbilar samt uppsättning av laddstolpar, Birgitta Nolgård Jeppson Medborgarförslag om att införa hundskatt, Maj-Britt Flygare Region Värmland, dnr RVKN , Närtrafik i Värmland, remiss Arvika Golfrestaurang, ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang - Gunnarskogs Idrottsklubb. Nostalgi Rock Roll Tour Ansökan till YH-myndigheten, entreprenörer inom kreativa näringar... 17

3 Sammanträdesprotokoll 3 (17) KLU 129 Dnr KS 2014/ Strategisk plan och budget för 2015 Budgetberedningen har utarbetat ett förslag till Strategisk plan och budget för Trots oförändrad skattesats har driftbudgeten förstärkts med 42 miljoner kronor jämfört med budgetramarna Skattesatsen är oförändrad, det vill säga 20,90 kronor per beskattningsbar hundralapp. Kommunens investeringar uppgår till ca 160 miljoner kronor under planperioden. Det enskilt största investeringsobjektet utgörs av översvämningsskyddet vid Kyrkviken som beräknas kosta ca 80 miljoner kronor och vara färdigställt under Resultatet 2015 uppgår till 10,6 miljoner kronor vilket utgör 0,8 % av skatter och statsbidrag. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 juli 2014 Budgetberedningens skrivelse den 30 juli 2014 Strategisk plan och budget för 2015 den 30 juli 2014 Taxor och avgifter 2015 den 30 juli 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: Fastställa skattesatsen för 2015 till 20,90 kr per skattekrona. Finansiering genom leasing får ske inom en ram på 30 miljoner kronor under Kommunstyrelsen bemyndigas att göra uttag av fonderade medel för pensionsåtagande med 15 mnkr år Anslagsbindningen inom driftbudgeten gäller för samtliga anslag inom Kommunstyrelsens ansvarsområde. Inom investeringsbudgeten gäller anslagen per projekt och när det gäller reinvesteringsanslagen per ändamål. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera anslag mellan respektive utskotts ansvarsområde, respektive utskott har rätt att omdisponera anslag mellan verksamheter inom utskottets ansvarsområde. Inom investeringsbudgeten har Kommunstyrelsen rätt att omdisponera anslag mellan olika projekt inom en verksamhet. Respektive utskott har rätt att omdisponera medel inom reinvesteringsbudgeten. Över- respektive underskott kan efter särskild prövning föras över till

4 Sammanträdesprotokoll 4 (17) kommande verksamhetsår. Fastställa partistödet för 2015 till kronor per mandat samt kronor per parti (höjning med ca 2 %). Bevilja Stiftelsen Glaskogens naturreservat bidrag med kronor för 2015 (oförändrat jämfört med 2014 års anslag). Fastställa styrelsens förslag till förändringar av Taxor och avgifter. Nämnder och utskott ska i verksamhetsplaneringen 2015 inarbeta följande tvärsektoriella perspektiv: - Folkhälsa - Funktionshinder - Barn och ungdom - Integration - Jämställdhet och mångfald - Trygghet/säkerhet - Klimat och miljö Fastställa styrelsens förslag till strategisk plan för samt budget för 2015 med däri formulerade mål, uppdrag och inriktningar, samt Att samtliga framställningar som inlämnats för prövning inför årets budgetberedning, även i den mån de inte föranlett någon åtgärd vare sig i budget eller genom annat beslut, är slutbehandlade. Avsätta ytterligare 4 mnkr per år till Lärande och stöd för elevdatorer inom gymnasieskolan. Avsätta ytterligare 3 mnkr per år till Vård och omsorg för utbyggnad av demensvården. Uppdra åt förvaltningen att utveckla skrivningen i strategisk plan kring föreslagna satsningar.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (17) KLU 130 Dnr KS 2014/ Borgensramar för bolagen i Arvika stadshus bolagskoncern Budgetberedningen föreslår att rutinerna för att fastställa borgensramar tydliggörs genom att besluten samordnas med investeringsplaneringen och att borgensramarna årligen fastställs i samband med att Kommunfullmäktige tar beslut om Strategisk plan och budget. Om det inte finns behov av att uppdatera borgensramarna gäller de senast fastställda tillsvidare, det vill säga att ramarna är rullande. Den nya rutinen har inarbetats i förslaget till Strategisk plan De nya borgensramarna ersätter tidigare borgensbeslut och träder i kraft så snart beslutet om rullande borgensramar vunnit laga kraft. Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 juli 2014 Budgetberedningens skrivelse den 31 juli 2014 Underlag per bolag som klargör nivån på den föreslagna borgensramen den 31 juli 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta följande: Arvika Stadshus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 235 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. Arvika Lokal och Mark AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 103 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. Fastighets AB Nya Arvika Gjuteris låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 26 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. Arvika Näringslivscentrum ekonomisk förening låneförpliktelser upp till ett

6 Sammanträdesprotokoll 6 (17) totalt högsta lånebelopp om 40 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. Arvika Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 800 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. Arvika Teknik AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 95 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. Arvika Fjärrvärme AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 162 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. Arvika Kommunnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp Arvika Kraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 71 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp Kommunfullmäktige beslutar att uppdatering av de rullande borgensramarna för de kommunägda bolagen fortsättningsvis vid behov sker i samband med årliga beslut om Strategisk plan.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (17) KLU 131 Dnr KS 2014/ Placeringspolicy för Arvika kommuns pensionsmedel Arvika kommuns nuvarande placeringspolicy uppdaterades för fyra år sedan. Policyn ska regelbundet ses över och revidering ska ske vart tredje år eller vid behov. I den nya policyn är kopplingen till svenska aktier och värdepapper inte lika stark som i den tidigare. Tillgångsslagen har förändrats och utökats för att ge fler placeringsmöjligheter till relativt låg risk. Förändringarna ska även underlätta placeringar i fonder istället för i enskilda aktier eller liknande placeringar med sämre riskspridning. Placeringspolicy för Arvika kommuns pensionsmedel den 31 juli 2014 Kommunförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 juli 2014 Utskottets beslut beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Beslutet skickas till Ekonomichefen

8 Sammanträdesprotokoll 8 (17) KLU 132 Dnr KS 2014/ Motion om minskade arvoderade politiska uppdrag under mandatperioden, Jan Wettmark (M) Jan Wettmark (M) föreslår i motion att Kommunfullmäktige minskar de kommunala uppdragen för mandatperioden Bland annat så föreslås att antalet ledamöter i fullmäktige minskas från 49 till 41. Förslagställaren anser att antalet uppdrag bör minskas med mellan stycken och bakgrunden till förslaget är tillkomsten av fler bolagsstyrelser, närvaron i fullmäktiges beredningar samt att visa på effektivisering gentemot verksamheterna. Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. På första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning bestående av sju ledamöter. Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla. Inför ny mandatperiod har partierna att ta ställning till om några förändringar ska genomföras i den politiska organisationen. Jan Wettmarks motion den 9 april 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 28 april 2014, 123 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 4 juli 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige konstatera att enligt kommunallagen ska beslut om ändrat antal i Kommunfullmäktige fattas före utgången av februari månad valåret. I övrigt har partierna att ta ställning till om några förändringar ska genomföras i den politiska organisationen. Motionen anses besvarad.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (17) KLU 133 Dnr KS 2014/ Motion om kommunal strategi för tätortsnära natur, Per Larsson (MP) Per Larsson (MP) föreslår att en strategi för tätortsnära natur, för centralorten samt för de mindre tätorterna i kommunen tas fram. I PM om kommunal strategi för tätortsnära natur beskrivs syftet med en strategi för den tätortsnära naturen och övriga grönområden. Betydelsen som strategin skulle ha för kommunens invånare, i samband med planeringsarbete och för skötsel av till exempel parker och grönområden beskrivs också. Framtagande av en strategi för tätortsnära grönområden skulle även vara en del av kommunens miljömålsarbete och bidra till möjligheten att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen: Ett rikt växt och djurliv samt god bebyggd miljö. Per Larssons motion den 27 januari 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 27 januari 2014, 24 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 4 juli 2014 PM om kommunal strategi för tätortsnära natur den 4 juli 2014 Utskottets beslut beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på den kommande Miljöstrategin. Beslutet skickas till Per Larsson Bitr kommundirektören Planeringschefen Miljöutvecklaren

10 Sammanträdesprotokoll 10 (17) KLU 134 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag angående användning och utformning av området vid Gatedammen, Bengt Wennerström Bengt Wennerström föreslår i ett medborgarförslag, om kraftstationen vid Gatedammen ska rivas, att det i området skapas ett antal vattenspeglar med vattenfall mellan. Samt att det även tillskapas en rastplats. Dessa åtgärder skulle bidra till att infarten till Arvika får en uppsnyggning. Styrelsen för Arvika Kraft AB, som äger anläggningen, har gett ett uppdrag till bolagets VD att utreda den framtida användningen av området kring Gatedammen. I denna utredning ingår att ta fram kostnad för renovering av Gatedammen och kraftstationen, samt att ta fram förslag och kostnader för alternativ användning och utformning av området. Bengt Wennerströms medborgarförslag den 26 maj 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 23 juni 2014, 165 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 13 juni 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige konstatera att det inkomna förslaget till utformning av området kring Gatedammen överlämnas till Arvika Kraft AB och tas med in i den utredning som pågår kring framtida användning av området kring Gatedammen.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (17) KLU 135 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om gratis parkering för miljöbilar samt uppsättning av laddstolpar, Birgitta Nolgård Jeppson Birgitta Nolgård Jeppsson föreslår i ett medborgarförslag att Arvika kommun inför gratis parkering i Arvika centrum för miljöbilar och dessutom sätter upp ett antal laddstolpar för elbilar för att främja ökningen av antalet miljöbilar i kommunen. Kommunledningsstaben har ett uppdrag att utreda parkeringsfrågan för att få ett samlat grepp om parkeringssituationen i Arvika. Denna utredning pågår för närvarande och beräknas vara klar under hösten Birgitta Nolgård Jeppssons medborgarförslag den 12 maj 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 26 maj 2014, 145 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 2 juli 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att de inkomna förslagen angående gratis parkering för miljöbilar tas med i den pågående parkeringsutredningen samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur laddstolpar skulle kunna införas inom kommunen.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (17) KLU 136 Dnr KS 2014/ Medborgarförslag om att införa hundskatt, Maj-Britt Flygare Maj-Britt Flygare har inkommit med ett medborgarförslag som föreslår att kommunen återinför hundskatten för att på så vis öka skatteintäkterna och minska antalet lösspringande hundar. Maj-Britt Flygares medborgarförslag den 26 mars 2014 Kommunfullmäktiges protokoll den 31 mars 2014, 90 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 30 juli 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige konstatera att kommunen, med nuvarande lagstiftning, inte har rätt att ta ut hundskatt. Det är heller inte önskvärt att återinföra hundskatten då den kostar mer att administrera än vad kommunen kan få in i skatteintäkter.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (17) KLU 137 Dnr KS 2014/ Region Värmland, dnr RVKN , Närtrafik i Värmland, remiss Värmlandstrafik AB har på Region Värmlands uppdrag utarbetet ett förslag till ny trafiklösning för landsbygden i Värmland. Det övergripande trafikförsörjningsprogrammet anger att ett länsgemensamt system för servicetrafik ska utvecklas för att tillhandahålla ett grundutbud som ger tillgänglighet till offentlig och kommersiell service. Närtrafik är en form av anropsstyrd kompletteringstrafik till närmaste kommunhuvudort och/eller närmaste serviceort i grannkommunen. Närtrafiken erbjuds boende som saknar tillgång till linjelagd kollektivtrafik. Region Värmland begär in synpunkter på förslaget som väntas redovisas i regionfullmäktige i november. Förslaget till närtrafik utgår från att resa kan ske till egen kommunhuvudort eller närmaste kommunhuvudort från fastighetsadress med större avstånd än 1,5 km till hållplats och ett utbud mindre än tre dubbelturer. Resa kan också ske från kommunhuvudort till fastighetsadress med större avstånd än 1,5 km till hållplats och ett utbud mindre än tre dubbelturer i samma kommun. Arvika kommun erbjuder idag kompletteringstrafik till boende som saknar tillgång till linjelagd trafik serviceresor till kommunhuvudort eller närmaste serviceort två gånger per vecka. Budgeten uppgår till 30 tkr. Verksamheten är av blygsam omfattning och Arvika kommun välkomnar en översyn och ett gemensamt system i Värmland. Av utredningen framgår att kostnaderna i nuläget är svåra att prognosticera. Förslaget utgår från att kostnaderna för närtrafiken ingår i fördelningsmodellen som reglerar kommunernas och landstingets ägarbidrag till Värmlandstrafik AB. Förslaget bör inrymmas i den fördelningsmodell som idag finns vad avser ägarbidraget och en översyn av linjetrafiken behöver göras för att skapa utrymme för en ökad kostnad för kompletteringstrafiken. Närtrafiken bör kunna ersätta vissa linjer med lågt antal resenärer. Utredningens bedömning att börja med ett enkelt system som kan byggas ut är realistisk och det kan då vara bättre att ha begränsningar av antalet resor och liknande för att inte få en okontrollerad kostnadsutveckling. För Arvika kommuns vidkommande krävs ett beslut om att avskaffa nuvarande kompletteringstrafik.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (17) Region Värmlands remiss den 2 juli 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 31 juli 2014 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen konstaterar att de gamla reglerna för kompletteringstrafik behöver ses över och ett gemensamt system i länet med närtrafik är enklare för resenären att använda och förstå. Tillgängligheten för de landsbygdsbor som inte har tillgång till linjetrafik ökar vilket är positivt och angeläget. Arvika kommun har i dag låga kostnader för kompletteringstrafiken och bedömer att de kommer att öka med det nya förslaget till närtrafik. Förslaget bör inrymmas i den fördelningsmodell som idag finns vad avser ägarbidraget och en översyn av linjetrafiken behöver göras för att skapa utrymme för en ökad kostnad för kompletteringstrafiken.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (17) KLU 138 Dnr KS 2014/ Arvika Golfrestaurang, ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) Linda-Marie Bergsten, Näs Lillstuga, Grums, org.nr ansöker om stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på Arvika Golfrestaurang, Kingselviken, Brunskog. Tillståndsenhetens utredning visar att Linda-Marie Bergsten och hennes företag uppfyller de krav alkohollagen ställer och att hon därmed kan beviljas tillstånd enligt 8 kap. 2 alkohollagen att servera all slags alkoholdrycker på Arvika Golfrestaurang, Kingselviken, Brunskog. Samtliga remissinstanser tillstyrker ansökan. Linda-Marie Bergstens ansökan den 24 april 2014 Remissyttranden från Polis, Myndighetsstab, Skatteverket och Räddningstjänst Tillståndsenhetens utredning den 25 juni 2014 Tillståndsenhetens tjänsteskrivelse den 25 juni 2014 Utskottets beslut beviljar Linda-Marie Bergsten, Näs Lillstuga, Grums, org.nr stadigvarande tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen att servera spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck till allmänheten på Arvika Golfrestaurang, Kingselviken, Brunskog. Godkänd serveringslokal är golfrestaurangen med uteservering. Godkänd serveringstid är klockan till Beslutet skickas till Sökanden Tillståndsenheten

16 Sammanträdesprotokoll 16 (17) KLU 140 Dnr KS 2014/ Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang - Gunnarskogs Idrottsklubb. Nostalgi Rock Roll Tour Gunnarskogs Idrottsklubb ansöker om kronor i bidrag för att genomföra en Rock Roll Show vid Gunnevi dansbana i Gunnarskog den 12 juli Arrangemanget kallas Nostalgi Rock Roll Tour 2014 med bokade artister som bland annat The Cadillac Band, James Burton (Elvis Presleys gitarrist) Tommy Allsup (Buddy Hollys gitarrist), Billy Burnette (från Fleetwood Mac och John Fogety Band), Janne Lucas Persson, Erika Larsson, Little Gerhard och Claes-Göran Hedenström. Föreningen beräknar 400 betalande besökare till arrangemanget och har rabatterade biljetter för barn och unga. Gunnarskogs Idrottsklubbs ansökan den 27 juni 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 30 juli 2014 Utskottets beslut beslutar att Arvika Kommun stöttar föreningen som arrangerar musikevenemang utanför centralorten. Gunnarskogs Idrottsklubb beviljas kronor i bidrag, vilket motsvarar hälften av det sökta beloppet. Bidraget finansieras genom verksamhet 308, Tillfälliga arrangemang. ger också förvaltningen i uppdrag att uppmana föreningarna att inlämna ansökningar i god tid före arrangemangets genomförande, så att ärendet kan behandlas vid ordinarie sammanträde, då retroaktiva ansökningar fortsättningsvis inte kommer att beviljas. Beslutet skickas till Gunnarskogs Idrottsklubb Bitr kommundirektören Kultur- och fritidschefen Kulturutvecklaren

17 Sammanträdesprotokoll 17 (17) KLU 141 Dnr KS 2014/ Ansökan till YH-myndigheten, entreprenörer inom kreativa näringar Arvika kommun genom Arvika Näringslivscentrum planerar att ansöka hos Yrkeshögskolemyndigheten om en utbildning i entreprenörskap för verksamma inom kreativa näringar. Utbildningen omfattar YHpoäng och pågår under ett år med start 2015 och Utbildningen genomförs med träffar varje månad om tre dagar och resterande tid på distans. Den ska erbjudas aktiva inom de kulturella/kreativa näringarna som vill bygga ett företag för att sälja egna eller andras produkter. Utbildningen ska ge kunskaper om företagandets villkor inom kreativa näringar, affärsplan och varumärkesbyggande, försäljning, finansiering med mera. Ansökan kan ses som en fortsättning på kommunens arbete för att utveckla och stärka kreativa näringar. Den ligger också i linje med Region Värmlands kulturplan och tillväxtstrategi. Ansökan till YH-myndigheten ska vara inlämnad i september Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 31 juli 2014 Utskottets beslut beslutar att Arvika kommun ansöker hos Yrkeshögskolemyndigheten om en utbildning för entreprenörer inom kreativa näringar. Beslutet skickas till Bitr kommundirektören

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer