Ökar temperaturen på jorden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökar temperaturen på jorden?"

Transkript

1 Ökar temperaturen på jorden? Vilka motiv behöver vi för resurseffektivisering? Haninge Johan Hedbrant, LiU Ungdomar i västvärlden har ett stort intresse för många naturvetenskapliga frågor, och stor tilltro till naturvetenskapens förmåga att lösa problem. De har dock begränsad entusiasm över skolans sätt att undervisa om naturvetenskap (ROSE-studien mm). Vår utmaning är att få dagens ungdomar med på tåget. Kanske lyckas de naturvetenskapliga ämnena inte bjuda in ungdomar att delta när naturvetenskapen sker, dvs att ta del av hur, och av vilka aktörer förklaringsmodeller formuleras och bildas. I skolämnen där man lyckats involvera elever har man ofta lyckats skapa ett större intresse hos eleverna. Exempel kan vara samhällskunskap (demokratiprojekt, politiska diskussioner), religion (nykulturella värdefrågor). Det kan också vara så att för att kunna delta i de nya samhällsaktuella sammanhangen, krävs delvis ett annat innehåll än det som av tradition tas upp i skolans ämnen. Innehållsaspekten påverkas av sammanhangen. Att resonera omvänt, att man först ska lära sig innehållet och sen visa på tillämpningar, kan därför leda vilse eftersom det bygger på en föreställning om att modeller som utvecklats i en viss kontext, utifrån vissa frågor, kan tillämpas i en annan. Nedan visas exempel där en djupdykning i kunskapen kan visa på andra förklaringsmodeller. För att jämföra bilderna, krävs fördjupad ämneskunskap. 1

2 Mann s hockey-klubba... Nutid Mogren s golf-klubba... Nutid IPCC Mann ME et al. Global-scale temperature Nature 1998; 329: Moberg 2005 Highly variable Northern Hemisphere temperatures... Nature Parallellt med vår användning av fossilbränsle och de ökande CO 2 -halterna i atmosfären, ökar jordens medeltemperatur. En av de kurvor som används i debatten är den s.k. Mann s hockeyklubba. Den indikerar med stora osäkerheter temperaturen under många sekel, men pekar ändå på att temperaturen under 1900-talet ökat på ett sätt som inte är normalt. Mann har förstås fått kritik för sin kurva -- ur ett geologiskt tidsperspektiv på år eller längre har man kunnat visa att de temperaturer vi upplever idag har förekommit vid ett stort antal tillfällen under jordens historia. Manns diagram är hämtat ur IPCC 2001, Technical summary of the Working Group I Report, s 29. (Manns eget diagram i Nature var inte i färg.) Den andra kurvan är publicerad Den är framtagen med andra metoder, ger delvis en annan bild: Temperaturen innan år 1900 har inte sjunkit konstant, utan hade en topp runt år

3 An inconvenient truth. Al Gore (debattfilm) Så här har koldioxidhalten och temperaturen sett ut på jorden under år Har de nånsin hängt ihop? Nutid In sin debattfilm An Inconvenient Truth pekar Al Gore på att CO 2 -halten i atmosfären (röda övre kurvan på bilden ovan) och temperaturen på jorden (ljusblå undre kurvan) har har följts åt under mer än år. I filmen relaterar Gore till ett tidigare skämt, en f.d. klasskamrat som frågat läraren om inte Sydamerika och Afrika tidigare hängt ihop, eftersom konturerna på kontinenterna precis passade in i varandra. Läraren hade svarat att de naturligtvis inte hade hängt ihop, och tyckt att frågan var det löjligaste han hört. (Klasskamraten blev knarkare och odugling, läraren blev sakkunnig i vetenskapliga frågor åt nuvarande regeringen.) 3

4 Växthuseffekten. Trots att kurvorna inte är helt identiska, finns ett starkt gemensamt drag. Här slår Al Gore fast orsak och verkan, vilket även är filmens stora budskap: När koldioxidhalten ökar stiger temperaturen, eftersom mer solvärme fångas upp. Det är detta vi idag kallar växthuseffekten. 4

5 Nutid Växthusgaser i atmosfären -- temperatur Petit 1999 Climate and atm. history years from Vostok ice core, Antarctica. Nature IPCCs referens är Petit 1999 ur Nature. Petit presenterar ovanstående diagram (Fig 3 i artikeln). Man kan mycket riktigt notera att de senaste åren har växthusgaser och temperatur följts åt. Man kan dock egentligen inte säga att temperaturen ökar p.g.a. att växthusgaserna ökar. Båda förloppen ligger i detta tidsperspektiv så tätt att man inte ser vilket som kommer först. Men längst ner finns en kurva över solinstrålningen (Insolation). Vid en jämförelse med temperaturkurvan anas att då solstrålningen ökar, ökar snart temperaturen på jorden. Solstrålningen har inte mätts via iskärnan, utan är hämtad från ett tidigare arbete (Berger 1978). Tänk om det är tvärtom? Kanske är det alltså så att jordens temperatur ökar pga solen, och växthusgaser i jordens vattenmängder därför i större utsträckning övergår i gasform (jfr t.ex. kolsyrat bordsvatten eller läskedryck som bubblar mer då temperaturen ökar)? Kanske är inte växthuseffekten den enda modellen för att diskutera temperaturändringar på jorden? 5

6 Analysis of Antarctic ice cores... CO 2 decrease lags temperature CO 2 increase lags temperature Petit 1999 Climate and atm. history years from Vostok ice core, Antarctica. Nature Petit s artikel stöder faktiskt snarare den alternativa modellen, eftersom författarna noterar att först ändras temperaturen, sedan växthusgaserna. I den modell som normalt diskuteras för växthuseffekten, är det motsatta förloppet nödvändigt: Först måste växthusgaserna ändras, sedan temperaturen. Den alternativa modellen ger också en förklaring till mekanismerna bakom istiderna, medan modellen kring växthuseffekten inte gör det. Inom vetenskapen finns en princip kallad Occam's rakkniv (ibland Ockham's ). Den säger att förklaringen till ett fenomen bör innehålla så få antaganden som möjligt, och utelämna antaganden som inte ökar möjligheten att förutsäga utfallet. Vi söker alltså den enklaste modell som ger den bästa förklaringen. Hur ska vi veta vilken modell som är bäst? Vilken ytterligare kunskap behöver vi för att avgöra detta? Vilka frågor ska den vetenskapliga forskningen försöka besvara? 6

7 Några år efter Al Gore debattfilm hade kritiken vuxit sig så tydlig att ifrågasättandet av IPCCs arbete nådde media. Vissa osäkerheter diskuteras faktiskt i IPCCs rapporter, men i olika sammanfattningar och sammanställningar av IPCCs arbeten är de bortsorterade. Beslutsfattare och andra som inte noga sätter sig in i förutsättningarna (osäkerheten) bakom tidiga vetenskapliga resultat, riskerar alltså att övervärdera bevisvärdet. 7

8 Om nu temperaturen på jorden beror på solinstrålningen -- kan vi då fortsätta att elda olja? Så här kan man tänka sig att naturvetenskapen arbetar när den framställer den vetenskapliga kunskap som vi några hundra år senare undervisar om för våra elever. All kunskap och alla modeller av verkligheten är provisoriska. Enkla modeller som svarar på våra frågor utvecklas och används. Efter en tid upptäcks brister i modellerna, de kanske inte svarar på något utvidgade frågeställningar, eller kanske säger emot andra modeller. Modeller om växthuseffekten är utvecklade för att förklara den globala uppvärmningen. Ett politiskt motiv att sprida modellen kan vara att få västvärlden att minska användningen av fossilbränslen och minska utsläppen av CO 2. Om nu växthuseffekten är överskattad -- kan vi då fortsätta elda fossilbränsle? Behöver vi inte bry oss om koldioxidutsläppen? 8

9 Koldioxidhalten som aldrig överstigit 300 ppm. Här ligger koldioxidhalten nu. Näe, vi borde nog bry oss, och där har Gore helt rätt uppe på sin skylift till höger på bilden: Under den senaste halvmiljonen år har CO 2 -halten aldrig överstigit 300 ppm. Idag är den uppe i nästan 400 ppm, och trenden är ökande. Jorden har alltså ett tillstånd med en CO 2 -halt som den inte haft på mycket länge. Vi vet inte vad detta betyder för livsförutsättningarna på jorden. Vi kan alltså inte utgå ifrån att jordens klimat fortsätter att uppföra sig regelbundet och förutsägbart, eftersom jorden under den tid vi har klimatdata från iskärnor inte haft denna CO 2 -halt. 9

10 Historisk CO2-halt i atmosfären... Nutid CO 22 ur ur geokemiska beräkningar (olika studier) IPCC 2001 IPCC 2001, Technical summary of the Working Group I Report, s 40. I själva verket tycks det som om förra gången jordens CO 2 -halt var lika hög som nu var för ca 23 miljoner år sedan. 10

11 Miljön i framtiden Sveriges miljömål. En avsevärd nackdel med storskalig användning av olja som energibärare är miljöpåverkan. Runt hälften av de miljömål som Sverige anser viktiga, är mer eller mindre starkt kopplade till användningen av energibränslen. Energianvändningen överhuvudtaget är en dominerande drivkraft för vår miljöpåverkan. Att få en hållbar energianvändning måste anses som en av de mest avgörande framtidsfrågorna. 11

12 Oljepriser Första Första Gulfkriget ( Fastighetskraschen 1991) 1991) Börskrasch hösten hösten Irakkriget Iran-Irak-kriget Yom Yom Kippur-kriget Bankkrasch i i Asien Asien ( IT-kraschen 2000) 2000) Energiläget Energimyndigheten. Oljepriset påverkar, rent av styr, vårt samhälle vare sig vi vill det eller ej. Vid den första oljekrisen 1973 (Yom Kippur kriget, Arab-Israel konflikten) fyrdubblades oljepriset. Vid den andra oljekrisen 1979 blev det revolution i Iran, vilket följdes av krig mot Irak. Vi denna kris fördubblades priset. Tillförsel av olja från andra regioner stabiliserade situationen, och i mitten av 1980-talet sjönk åter oljepriset. Men varje gång oljepriset stigit de senaste decennierna har konsekvensen blivit stor i många västekonomier. Gulfkriget runt 1990 (Irak-Kuwait) ökade oljepriset, och i början av 1990 var Fastighetskraschen ett faktum i Sverige. Oljeprisökningen runt 1995 resulterade i en mindre kris i Asien, under vilken ett antal banker gick i konkurs. Stigande oljepris i slutet av 1990-talet ledde till det vi kallade IT-kraschen inledde USA ett krig i Irak. Oljepriset ökade ända tills sommaren Då gick botten gick ur hela den internationella ekonomin, vilket har tvingat världens politiska ledare till diskussioner på global nivå. 12

13 Oljepriser under Irak-kriget > Oljepriset under tiden för USAs krig mot Irak syns ovan. Den ekonomiska krisen blev ett faktum sommaren I slutet av 2008 var priserna så låga att oljeleverantörerna minskade tillgången genom att pumpa mindre. Detta ledde till en stabilisering, samt en ökning av oljepriset under Oavsett hur man benämner kriserna ( Fastighetskraschen, IT-kraschen etc), spelar oljepriset en dominerande roll i västvärldens ekonomier. Att basera en mindre andel av ett lands energianvändning på olja skulle göra landet mindre känsligt för globala lågkonjunkturer, och alltså kraftigt öka välfärden. 13

14 Från Peak Oil -debatten... Mest oljefyndigheter hittades på 60-talet. Sedan dess har färre och mindre fyndigheter hittats. USAs oljeproduktion toppades på 1970-talet. Den globala produktionstoppen är nära förestående. Den s.k. Peak Oil-debatten började som en kritik mot USAs växande oljeberoende, och menar att den olja som bildar grunden i vår välfärd håller på att ta slut. Tidiga analyser pekade på att oljefyndigheterna verkade bilda en s.k. normalfördelningskurva ( kyrkklocka ). Om denna bild stämmer, så har man idag i stort sett redan hittat all olja som är möjlig att utvinna (blå staplar). Och i så fall har man redan pumpat upp ca hälften av all olja som finns i fyndigheterna (svart kurva). När den globala ekonomin hämtar sig kommer vi om några få år att få se hur tillgången på olja minskar, hur priserna ökar, samtidigt som efterfrågan ökar då många ekonomier i Asien (Kina och Indien) har en kraftig tillväxt. Hur man än vänder på frågan, kommer energianvändningen att vara central i viktiga samhällsdebatter framöver, vare sig de gäller ekonomisk tillväxt, välfärd, resursanvändning eller miljöfrågor. Dessa frågor är viktiga både lokalt och globalt, och kräver både specialister och en kunnig allmänhet. 14

15 * Vetenskapen drivs av kontrovers (när vi är överens utvecklas inte kunskapen) * NV beskriver mogen kunskap (när kunskapen ordnats upp, slagits fast, avgjorts) * Läran om vetenskapen i arbete? (aktörer, agendor, nätverk, motiv, inflytande...) Vetenskaplig kunskap drivs av kontroverser, dvs att man är oense. Utvecklingen av kunskap blir en sorts tävling mellan olika förklaringsmodeller. Den kunskap som normalt förmedlas i skolan är mogen kunskap, t.ex. ph, Ohms lag mm. Vi kan välja att i skolan beskriva växthuseffekten som mogen kunskap; säga att vi vet att CO 2 påverkar temperaturen. Skulle det dock i framtiden visa sig inte vara så, får vi ett trovärdighetsproblem. Kanske kan vi istället välja att nämna att modellen är preliminär och IPCC har blivit utsatt för kritik, t.ex. genom att diskutera Petits kurvor. De flesta skolelever kan säkert föreställa sig att det blir varmare på jorden med ökad solinstrålning, och att varm läskedryck bubblar mer. Den alternativa modellen blir enklare och mer förklarande än den traditionella. Vill vi argumentera för minskad användning av fossilbränsle, finns gott om andra motiv! 15

16 Fossilbränslen -- transportsektorn... En del av samhällets energianvändning som är starkt kopplad till CO 2 - emissioner är transportsektorn. 16

17 Dagens energianvändning Olja Bio H 2 O Kärn Olja Bio El Fjv Transportsektorn törstar fortfarande efter efter olja Energiläget 2007, Energimyndigheten. Dagens tillförsel av energi kommer från olja, kärnkraft, biobränsle och vattenkraft. Av oljan går huvuddelen till transporter (fordonsbränsle). 17

18 Några alternativ... Etanol Metanol H 2 - bränsleceller El Biogas Sverige använder olja främst i transportsektorn. Nedan diskuteras några alternativ till olja som drivmedel för t.ex. bilar. Man kan notera att det är lätt att hitta nackdelar för de alternativa energibärarna. Så här kan det bli när nya teknologier är under utveckling -- det är svårt att få alla aspekter att falla på rätt plats från första stund. Eventuellt planteras många debatter av aktörer med starka intressen av att bevara rådande infrastrukturer. Att nackdelar identifieras för alternativa teknologier behöver dock inte betyda att vi ska undvika de alternativa teknologierna, utan snarare att vi gemensamt ska diskutera hur vi kan minska nackdelarna innan vi jämför vägarna framåt. 18

19 Etanol... Svårt matcha oljan för svensk etanol. SvD Vetenskap De senaste åren har etanol som bilbränsle (E85) gjort sitt intåg på den svenska marknaden. Bilar som kan köras på etanol har ökat i försäljning. Övervägande del av denna etanol har tillverkats i Brasilien. Produktionskapacitet i Sverige är under utbyggnad. 19

20 Etanoldebatt 1... Ny Teknik Svårt matcha oljan för svensk etanol. SvD Vetenskap Småländsk metanolveteran dömer ut Gillbergs projekt Ny Teknik Gillberg satsar på metanoltillverkning Ny Teknik I debatten förekommer uppgifter om att etanol pga förutsättningarna vid tillverkningen ger ett stort CO 2 -bidrag från fossilt ursprung, och litet energiutbyte. Enligt Agroetanol (tillverkare av etanol) är emellertid bidraget av fossilt CO 2 litet. Ofta beror sådana här olikheter på hur man väljer systemgräns, dvs vad som ingår i beräkningen eller inte. Det framförs dock invändningar mot etanol som bränsle även på andra grunder. Metanol skulle kunna vara ett energieffektivare alternativ än etanol, menar Björn Gillberg, miljöprofil. Men Gillberg har ett företag som satsar på metanoltillverkning. Motiven är underliga och tekniken tveksam, menar pionjären Roland-från-Småland Davidsson som för 30 år sen provade tekniken, med stora korrisionsproblem som följd. Nya bilar håller bättre, bemöter Gillberg kritiken. Energitätheten och priset bör diskuteras, menar Davidsson i en kommentar i NyTeknik Debatten forsätter i Ny Teknik : Nobelpristagare hyllar Gillbergs metanolprojekt. 20

21 Etanoldebatt 2. Time En intressant analys av den ökade efterfrågan på etanol på global nivå ges i TIME Vissa debattörer hävdar att etanolproduktionen gör att regnskog skövlas. Andra debattörer hävdar att detta är osant, då varken sockerrör, majs eller spannmål kan odlas i de tropiska zoner där regnskogen växer, utan måste odlas i mer tempererat klimat. 21

22 Time presenterar dock följande samband: Majsråvara från USA används för etanoltillverkning i 100 amerikanska produktionsanläggningar. Ökad efterfrågan på majs ger ökade priser. Jordbruk i USA som vill öka sina intäkter ställer då om från sojabönor till majs. Tillgången på sojabönor minskar, och priserna ökar. Marknaden för sojabönor är global, och ökad efterfrågan gör att många jordbruk i Brasilien börjar odla sojabönor. Detta görs på mark som tidigare varit betesmark för köttproduktion. För att få ny betesmark hugger man ner regnskog. Trots att sambandet inte är direkt utan består av flera steg, blir effekten den att ökad produktion av etanol leder till att regnskog skövlas. 22

23 Bränsleceller... Verkningsgrad Cell: ca 50% (beror av strömmen) Plant to wheel: ca 20% El kan fås från bränsleceller. I en sådan passerar väte genom ett membran på ett sådant sätt att elektronerna i vätet passerar genom en yttre strömkrets. På andra sidan membranet reagerar vätekärnorna med syrgas och bildar vatten. Man kan i enkla experiment lätt spjälka vatten till vätgas och syrgas, och illustrera hur processen går till. Elektrisk energi kan på detta sätt omvandlas och lagras, om man kan bemästra problemen med högt tryck och explosionsrisk. 23

24 Varje biltillverkare med självaktning... BMW med bränsleceller... Opel med bränsleceller... Ford med bränsleceller... Toyota med bränsleceller... Varje biltillverkare med självaktning har förstås utvecklat en bil med bränsleceller. Men tillgången på väte dröjer. 24

25 Tidskriften Ny Teknik har sammanställt utvecklingen av elbilar. 25

26 Tesla Roadster 210 km/h, 36 mil, 1.1 Mkr USA. Amerikanska Tesla Roadster. 26

27 Think City 100 km/h, 18 mil, 240 tkr. Norge. En uppstickare bland elbilstillverkare är norska Think. Här skisseras ett projekt där man laddar elbilarna med vindkraft nattetid. Kanske ser man i framtiden konsortier bestående av energiindustri och bilindustri, som kan leverera både bilarna och drivenergin till dem. Man kan då finna stora marknader i Asien och Afrika, och det behöver inte finnas tillgång på starka elnät i regionen -- man sätter upp ett vindkraftverk där det behövs energi till bilparken, och hämtar energin lokalt. 27

28 Kewet Buddy 80 km/h, 8 mil, 165 tkr. Norge. Kewet Buddy. En liten familje-/stadsbil från Norge. 28

29 Zenn 40 km/h, 5 mil, 90 tkr. Kanada. Zenn från Kanada. Billig stadsbil, kanske lite långsam. 29

30 Girasole 65 km/h, 12 mil, 162 tkr. Italien. Girasole från Italien. 30

31 Lightning GTS 208 km/h, 32 mil, 1.4 Mkr. Storbritannien. Lightning GTS från Storbritannien. En skönhet med klassiska, svepta linjer som för tankarna till bl.a. tidiga Jaguar. Man anar sökandet efter framtida marknader: Penningstarka, bilintresserade köpare som vill ha prestigebilar, moderna stadsbor som vill ha små smidiga fordon. 31

32 Flexiblare energiförsörjning (diesel/el, bränsleceller, batterier) En teknik som diskuteras för framtidens bilar (och faktiskt förekommer redan i en del av dagens) är att ha en eller flera elmotorer för drivningen (navmotorer). Elen tillverkas på något annat sätt, t.ex. via en liten dieselmotor eller bränsleceller som arbetar mot ett litet batterilager. Dieseln eller bränslecellerna behöver då inte ge all effekt vid acceleration -- den tillfälliga extra kraften tas från batterierna, som vid lämpligt tillfälle återladdas igen av kraftkällan. Att ha fyra elektriska navmotorer på bilen minskar behovet av drivlina (växellåda, differential, hjulaxlar mm) och ger även andra fördelar som individuell hjulstyrning. 32

33 Även bilar som drivs direkt med el projekteras. Dessa bilar kräver batterier som är lätta och kan ge hög effekt när det behövs. Bilindustrin diskuterar samarbete med japanska elektronikföretag kring detta. 33

34 Texten om SAABs framtida planer härrör från mars Under hösten 2008 visade sig dock General Motors, som är huvudägare till SAAB, ha ekonomiska problem. Det är idag oklart vad som kan bli av SAABs elbilsprojekt. 34

35 Biogas... Mårtensson M, Karlsson J. Uppdatering av underhållsystem, Svensk Biogas. LIU-IEI-TEK-G-08/ SE Det är inte svårt att hitta äldre exempel på alternativa drivmedel för bilar. Man undrar kanske vad bilarna ovan hade för bränslen, men de lär vara tidiga försök att driva bilar med biogas (metan)... 35

36 Tankställen, biogas... Det finns gott om tankställen för biogas i södra Sverige, och fler är under utbyggnad. Förteckningar över tankställen är därför färskvara, och det är lämpligt att söka aktuell information på internet om man är intresserad. Till varje tankställe finns oftast GPS-koordinater, de är alltså inte svåra att hitta om man har GPS-navigator i bilen. Flest tankställen finns det på västkusten. Fd Sydkrafts (nu Eon) gasledning bildar en infrastruktur för gastransport. Vita fläckar på kartan är östkusten, samt, åtminstone just när dettta skrivs, E4 söder om Jönköping. 36

37 * Tekniken utvecklas när vi är överens (när pengar saknas utvecklas inte tekniken) * Te handlar om utmaningar? (vilken kunskap behövs i framtiden?) * Läran om teknikens byggstenar? (energi, maskiner, styrning, material, design...) Tekniken, till skillnad mot naturvetenskapen, utvecklas ofta när vi är överens. Tekniken behöver en gemensam syn på våra behov, och i viss mån på tekniska infrastrukturer och standarder. Lyckade exempel kan vara elnätet (230V, 50Hz) och standarder som CD, MP3, GSM och TCP-IP (bredband). Därefter kan tekniken konkurrera med produkter. Människans energianvändning är grundläggande och kopplar över i miljö- och hälsofrågor. Energianvändningens sammanhang är relevanta i samhället och mycket forskning handlar om att försöka förstå dem utifrån olika angreppssätt. Verklig utbildning handlar om att socialisera in kommande generationer i dessa verksamhetsformer och det är denna alltså relevans som ska utgöra ryggraden för utbildningssystemets socialisationsinnehåll. 37

38 Vilket innehåll blir då relevant i skolan; vilket innehåll ska socialisationen handla om? Hur undervisar vi om detta när sammanhangen blir komplexa, när våra gamla ideala beskrivningar av vetenskapens processer inte framstår som trovärdiga, och när människor kan hämta kunskap från alla möjliga håll? Ett sätt är att bortse från allt som skapar komplexitet, fortsätta göra enkla modeller och fokusera på begreppsundervisning. Ett annat är att istället försöka beskriva och hantera komplexiteten. Vilken väg ska vi gå? Eller hur väljer vi det bästa ur båda? Ska skolans undervisning utgå ifrån en vetenskaplig grund, krävs att lärare regelbundet får komma i kontakt med forskning och få hjälp med att förstå hur den vetenskapliga grunden utvecklas inom olika områden. I frånvaro av sådana mötesplatser är det lätt att börja undervisa utifrån mediabilder, som inte blir jämförda med den vetenskapliga utvecklingen på området. När elever lätt kan få tag i information kan de ifrågasätta innehållet och lärares kunskapsuppdrag blir betydligt svårare i och med samhällsutvecklingen. Hur ska då syftet med skolämnena uttryckas? För vilka ändamål ska innehållet hanteras i skolan och hur kan lärare få hjälp med att omsätta uppdraget i lärandemiljöer? 38

39 Milankovic forcing I efterdiskussionerna framkom önskemål om modellen bakom istiderna. En mycket diskuterad sådan modell kallas Milankovic-hypotesen. 39

40 Nutid Växthusgaser i atmosfären -- temperatur Petit 1999 Climate and atm. history years from Vostok ice core, Antarctica. Nature IPCCs referens är Petit 1999 ur Nature. Petit presenterar ovanstående diagram (Fig 3 i artikeln). Längst ner finns en kurva över solinstrålningen (Insolation). Vid en jämförelse med temperaturkurvan anas att då solstrålningen ökar, ökar snart temperaturen på jorden. Solstrålningen har inte mätts via iskärnan, utan är hämtad från ett tidigare arbete (Berger 1978). 40

41 Milankovic forcing I Milankovic-hypotesen förklaras istiderna i geofysiska termer, och hänger ihop med jordens bana runt solen. Jordbanan är svagt elliptisk. Jorden är en gång om året något närmare solen (nu faktiskt i januari). Förutom detta ändras excentriciteten, vilket gör att det kortaste avståndet till solen också ändras. Det händer alltså att Jorden, när den är som är närmast solen, är närmare än den är nu ( Eccentricity -kurvan ovan). Vidare lutar jordaxeln i förhållande till omloppsbanans plan. Jordaxeln roterar sakta som hos en leksakssnurra, så att det norra halvklotet tidvis vänder sig mot solen då jorden är som närmast solen, och tidvis från solen då jorden är som närmast den. Denna långsamma rotation av jordaxeln kallas Precession. Obliquity, snedhet, är lutningen på jordaxeln i förhållande till omloppsbanans plan. Kurvan över solinstrålningen i Petit s diagram antyder att åtminstone precessionen (oscillationer med en period av ca år) och excentriciteten (oscillationer med en period av ca år) tycks ha betydelse. 41

42 Precession, långsam rörelse hos rotations-axeln Obliquity, tilt, jordaxelns lutning (Ovanstående bilder illustrerar begreppen Precession och Obliquity.) 42

43 Excentricitet, svagt oval bana Ovanstående bild illustrerar att en elliptisk jordbana runt solen medför att solen ibland kommer närmare och ibland befinner sig längre bort under året. I våra tidevarv är jorden närmast solen i januari. Jordbanan är endast svagt elliptisk, några få procent just nu. Ibland är den mer elliptisk, och då kommer jorden att vara närmare solen i den punkt av banan som är närmast. 43

44 Albedo = vithet Albedo is the ratio of reflected to incident electromagnetic radiation. Exempel: Nysnö reflekterar upp till 85% av infallande ljus. Vatten reflekterar ca 7% av infallande ljus. Milakovic-hypotesen lyckades inte fullt ut förklara istiderna. Man konstaterade att den geofysiska mekanism som tycktes närmast förknippad med istiderna var excentriciteten. Denna har haft en periodicitet som varit ca år under de senaste fyra-fem istiderna, vilket stämmer bra med istidernas mellanrum. Storleken på excentriciteten har dock varit runt en faktor 10 för liten. När jordens bana legat som närmast solen, har instrålningen endast ökat obetydligt. Men ett ytterligare begrepp som kan vara användbart kallas Albedo, vithet. Detta talar om hur mycket av infallande solljus som reflekteras av jordens yta. Om jordens yta är täckt av nysnö, reflekteras upp till 85% av allt ljus från solen. Om jorden emellertid värms upp något, så att nysnön blir isig eller fuktig, kommer mindre ljus att reflekteras och mer att absorberas. Jorden tar då upp mer strålning från solen, temperaturen ökar snabbt, mer is smälter. Skillnaden i albedo mellan nysnö och vatten är ca 85% mot ca 7% vilket i runda tal är den faktor 10 som saknas i Milankovic-hypotesen. 44

Det Hållbara Vätgassamhället

Det Hållbara Vätgassamhället GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskaplig problemlösning GÖTEBORG UNIVERSITY Problem Solving in Science Göteborg 2050 Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Examensarbete 20 poäng Handledare: Johan Swahn

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009

TÄLLBERG PAPERS. Vi kan inte förhandla med Naturen. no. 1. Anders Wijkman Johan Rockström. December 2009 TÄLLBERG PAPERS Vi kan inte förhandla med Naturen no. 1 December 2009 Anders Wijkman Johan Rockström I frankly think that at this point of time we shouldn t get unduly swayed by utterances and postures

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Har tillväxten nått vägs ände? - finans-, energi- och klimatkriserna drar åt samma håll

Har tillväxten nått vägs ände? - finans-, energi- och klimatkriserna drar åt samma håll Har tillväxten nått vägs ände? - finans-, energi- och klimatkriserna drar åt samma håll BNP Peakoil Kan konstateras först i efterhand. Ett fåtal inser vad Kris följer på kris Ingen vet vilken faktormix

Läs mer

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning

Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5. Lärarhandledning Ett projekt om energi och avfall för årskurs 5 Lärarhandledning Inledning Denna lärarhandledning har tagits fram av på initiativ av Sala kommun och medarbetare från SHE, VafabMiljö och Heby kommun. Myndigheten

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Klimatkompensering. - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete?

Klimatkompensering. - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete? Klimatkompensering - En bra strategi för miljömedvetna företag eller ett enkelt sätt att köpa sig ett rent samvete? Magisteruppsats inom Företagsekonomi Företagsekonomiska institutionen Industriell och

Läs mer

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020 Vägval och utmaningar för energisystemet Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Omställning hur då? Hillevi Helmfrid. Varför behöver vi ställa om nu?... 2

Omställning hur då? Hillevi Helmfrid. Varför behöver vi ställa om nu?... 2 Omställning hur då? Hillevi Helmfrid Varför behöver vi ställa om nu?... 2 Klimatkris... 2 Miljö-, fattigdoms- och energikris... 2 Ekonomisk kris... 3 Ansvar och ojämn fördelning... 4 Antaganden... 5 1.

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

PEAK OIL. Slutet för den billiga oljan vad innebär det för de gröna näringarna?

PEAK OIL. Slutet för den billiga oljan vad innebär det för de gröna näringarna? PEAK OIL Slutet för den billiga oljan vad innebär det för de gröna näringarna? MACKLEAN STRATEGIUTVECKLING AB, STOCKHOLM, OKTOBER 2012 INSIKTER #01 Inledning Peak Oil Tillförlitlig tillgång till billig

Läs mer

När resurser sinar. Magnus Redin. Upphovsrätten till allt innehåll innehas av Magnus Redin Illustrationer av Fredrik Ilberg Diagram av Roger Klein

När resurser sinar. Magnus Redin. Upphovsrätten till allt innehåll innehas av Magnus Redin Illustrationer av Fredrik Ilberg Diagram av Roger Klein När resurser sinar Magnus Redin Upphovsrätten till allt innehåll innehas av Magnus Redin Illustrationer av Fredrik Ilberg Diagram av Roger Klein Bokens hemsida är www.sinar.nu Denna PDF utgåva tillägnas

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Rapport Projektarbete

Rapport Projektarbete Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan 2010-2011 Mattias Sjöberg Nv3a 3/3-2011 Helen Forsgren SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000%

00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000 0000000000% EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus EKONOMI UTAN TILLVÄXT Ett svenskt perspektiv Mikael Malmaeus

Läs mer

Samhällets energikällor

Samhällets energikällor 4. Samhällets energikällor Energi på hållbar väg Bashäfte 37 4. Samhällets energikällor Som vi konstaterat i tidigare kapitel är vi helt beroende av energi för att leva och skapa ett fungerande samhälle

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi 2011

Utmaningar för svensk ekonomi 2011 1234 Utmaningar för svensk ekonomi 211 det går bra för sverige.trots att svensk ekonomi vintern 21 211 är i anmärkningsvärt god kondition finns det många stora och viktiga utmaningar. Finansmarknaderna

Läs mer

Påverkar olika faktorer bilföretagen?

Påverkar olika faktorer bilföretagen? Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande Höstterminen 2008 Påverkar olika faktorer bilföretagen? Hur påverkar ett högt oljepris, miljömedvetna

Läs mer

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende?

Rapport Grön ekonomi. - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Rapport Grön ekonomi - genom grön tillväxt eller minskat tillväxtberoende? Innehållsförteckning Inledning: Att cykla i uppförsbacke 4 Del I: En ohållbar modell 6 1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning

Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning Hållbara Energisystem Hösten 2008 Scenario 2030 en möjlig utvecklingsväg för Sveriges energiförsöjning TWh 500 Använd Energi i Sverige 1970-2030 450 400 350 300 250 200 150 100 SNF 2008 Azar nr 1 Scenario

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer