Bilarnas utsläpp av olika hälsovådliga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilarnas utsläpp av olika hälsovådliga"

Transkript

1 Historiskt sett har Sverige dominerat den skandinaviska biltillverkningen. Men nu kan saker och ting vara på väg åt ett annat håll. Medan de svenska bilmärkena krisar och försöker hinna ikapp i miljöbilsracet, så har norrmännen redan startat tillverkningen av elbilar, och dessutom redan skapat en infrastruktur som gör det möjligt att använda dem. Text Henrik Andersson Bild Henrik Andersson, Norsk elbil, think, fortum 80 ALLT OM VETENSKAP elbilar.korrat.indd :17:23

2 Bilarnas utsläpp av olika hälsovådliga avgaser är ett stort problem i storstäder. Och utsläppen av växthusgaser som koldioxid är ett annat, mer globalt problem. Framtidens bilar i storstäder är därför eldrivna, det är allt fler överens om. Då slipper vi både de lokala problemen med avgaser som förorenar luften, och minskar dessutom växthusgasutsläppen. Elbilens miljöfördelar kan förklaras med möjligheten att driva fordonet på förnyelsebar energi, en effektivare motor samt en lägre vikt. Med rätt energikälla får elbilen ett mycket mindre ekologiskt fotavtryck eller hjulspår än den traditionella personbilen. En stad som börjat satsa på elbilar är Oslo. Där tillverkas elbilen Buddy, och där stimuleras försäljningen av elbilar med olika förmåner. I Norge råder det politisk konsensus om att elbilen är det mest miljövänliga fordonet. Elbilarna parkerar gratis, har rätt att köra i kollektivtrafikfältet, slipper trängsel- och vägavgifter samt har en kraftigt reducerad vägskatt. Alla förmåner kan inte mätas i pengar i kollektivtrafikfältet sparar elbilsförarna tid då de slipper köerna från den vanliga trafiken. Det är även lättare att hitta en parkeringsplats då elbilarna är mindre en vanlig parkeringsruta rymmer oftast två små elbilar. Laddningsstationer finns inte bara i huvudstaden, utan också i flera andra norska städer, så tillgängligheten på elektricitet är god. intresset att skaffa en elbil. Olika typer av förmåner är fortfarande helt avgörande för huruvida man köper en elbil eller inte. ElBil Norge har därför inga planer på att öppna ett försäljningskontor i Sverige i nuläget. Elbilens största miljöfördel är möjligheten att driva fordonet på elektricitet från förnyelsebara energikällor sol, vind och vatten som inte VIKT, BATTERIKAPACITET OCH SÄKERHET Elektriska fordon har alltid haft en förkortad körsträcka på grund av batteriernas begränsade kapacitet. Inskränkningen har inneburit en viktig drivkraft för elbilstillverkarna att hålla nere fordonets vikt och inte göra onödigt komplicerade lösningar en kunskap som traditionella fordonstillverkare inte haft samma akuta behov av Lätta fordon medför en lägre materialomsättning, vilket i de fl esta fall resulterar i minskade koldioxidutsläpp under produktionen. Buddyns vikt är jämförbar med många andra småbilar såsom Smart, men utan batterier halveras vikten orsakar några växthusgasutsläpp eller luftföroreningar. En elbil som drivs på förnyelsebar energi orsakar således inga föroreningar under energiproduktionen och givetvis inte heller under drift. Nu är kanske inte elbilar lösningen på hela världens energiproblem, men i Norden och i vissa andra delar av världen kan den få en stor betydelse. till 400 kg. En normalstor personbil väger cirka 1200 kg. Buddyns genomsnittliga körsträcka ligger på sex mil, vilket ofta är fullt tillräckligt för arbetspendling i storstäder. En timmes laddning räcker till en mils körning. Bilen är funktionell till sin uppbyggnad då den är avskalad överfl ödig utrustning och extradetaljer. I bilens förarkabin sitter exempelvis samtliga kontrollfunktioner från vindrutetorkare till cd-spelare integrerat i en enda liten kontrollpanel. Många komponenter i en elbil har också längre hållbarhet och kräver mindre underhåll. Elmotorn anses exempelvis vara underhållsfri med en förväntad livslängd på minst 20 år, servicekostnaderna sträcker sig då till däckbyte och påfyllnad av spolarvätska. Alla komponenter i elbilen bidrar dock inte till en minskad miljöpåverkan. Uttjänta batterier innehåller svavelsyra och bly som inte får hamna i naturen och batterierna måste bytas efter mils körning. Den låga vikten medför även en ökad skaderisk vid kollisioner med tyngre bilar. Förenklat kan man säga att passagerarna i en bil som krockar med ett dubbelt så tungt fordon riskerar att få 50 procent mer allvarliga skador. Bilens samtliga kontrollfunktioner från vindrutetorkare till cd-spelare är integrerade i en enda liten kontrollpanel. Bild: Henrik Andersson SVERIGE LIGGER EFTER Även om det så sakta börjar hända saker på elbilsfronten även i Sverige, så ligger vi efter. De senaste årens satsningar på miljöbilar i Sverige har mycket handlat om etanoldrift, något som kritiker menar inte är en lösning. I Sverige verkar ni inte ha förstått att det krävs rejäla förmåner för att få folk att välja en elbil som har kortare körsträcka. Istället för att gynna elbilar har ni valt att subventionera bilar som drivs på sockerrör från Brasilien, säger Hans Kvisle som är vd på ElBil Norge där Buddyn tillverkas. Enligt Hans Kvisle har de två senaste årens miljö- och klimatdebatt i Norge haft en marginell betydelse för ALLT OM VETENSKAP 81 elbilar.korrat.indd :17:27

3 Inte imponerad Hans Kvisle är vd på ElBil Norge där Buddyn tillverkas. Han är inte imponerad av svenska satsningar på miljöbilar och tycker att de saknar de ekonomiska incitament som kan få folk att skaffa elbilar. Många nordiska länder kan ganska lätt driva en framtida elbilspark på förnyelsebar energi. Norges elproduktion kommer exempelvis till 95 procent från vattenkraft, Sveriges till cirka 50 procent, och dansk vindkraft genererar 20 procent av landets elektricitet. Globalt sett är det mer tveksamt då 90 procent av världens energi kommer från de fossila bränslena kol, olja och naturgas. Även om vi fixar klimatet med en kraftigt utbyggd förnyelsebar energisektor kommer alla fossila bränslen inte att kunna ersättas. Men även om elbilar drivs med energi som producerats av fossila bränslen kan det bli en vinst för storstäder elbilar är energieffektivare eftersom de inte drar energi när de står stilla i köer, och de släpper inte ut avgaser. LÅGA FÖRLUSTER Elmotorn är självfallet den komponent som gör elbilen miljövänlig. Jämfört med en traditionell förbränningsmotor har elmotorn mycket låga energi- Mopedbil Enligt norska (och svenska ) regler är Buddyn egentligen en mopedbil, vilket på många sätt är en fördel. 82 ALLT OM VETENSKAP elbilar.korrat.indd :17:32

4 ELBILAR I STOCKHOLM Jämfört med Oslo ligger Sveriges huvudstad efter när det gäller elbilar och infrastruktur. Men sedan en tid tillbaka har kraftbolaget Fortum så smått börjat placera ut laddningsstolpar. Under 2009 planerar företaget att placera ut blygsamma 100 stolpar som en förhoppningsvis växande skara elbilar ska dela på. Bland de första bilarna som ska utnyttja stolparna fi nns norska Think. Bild: Fortum Laddstolpe. förluster. En bensinmotor beräknas exempelvis ha en verkningsgrad på cirka 25 procent, vilket betyder att bara en fjärdedel av all energi som driver bilen framåt tas tillvara, resten försvinner som värmeförluster. Då elmotorns verkningsgrad ligger på 90 procent blir den omkring 3,5 gånger energieffektivare än en bensinmotor. Hans Kvisle hävdar att Buddyn har samma energiförbrukning per person och mil som Oslos tunnelbana, och att åka buss är till och med mindre energieffektivt. Men det handlar inte bara om hur effektiv motorn i bilen är elen ska fram till bilen också. Den sammanlagda effektiviteten kan bli avsevärt lägre om inte hänsyn tas till alla steg i energiproduktionen från kraftverk till bil. Kolkraft beräknas exempelvis ha en verkningsgrad på omkring 30 procent, kärnkraft cirka 35 procent, vattenkraft 90 procent och vindkraft cirka 50 procent. I högspänningsledningarna försvinner en tiondel av elektriciteten i överföringsförluster och vid laddningen av ett elbilsbatteri försvinner en tjugondel. En elmotor som drivs med elektricitet från ett kolkraftverk blir därför inte mer energieffektiv än en förbränningsmotor som drivs på bensin. Men med rätt förnyelsebart bränsle kan elmotorn bidra till en energieffektivisering av hela transportsektorn. Elbilens låga vikt och enkla uppbyggnad bidrar också till en minskad miljöpåverkan. varje år på grund av luftföroreningar. Detta kan jämföras med de 500 personer som omkommer i trafikolyckor varje år. Av luftföroreningarna härstammar majoriteten från transportsektorn, och problemen är störst på trafikerade gator där marknära ozon, partiklar och kvävedioxid är de värsta förorenarna. Astma, allergi, störd lungfunktion och cancer hör till de vanligaste symtomen. Man räknar med att svenskarnas medellivslängd i genomsnitt minskar med tio månader till följd av föroreningarna. Enligt Hans Kvisle kan elbilen göra stor skillnad för luftkvaliteten i städerna. Laddad med förnyelsebar energi släpper elbilen inte ut några föroreningar alls. Hans Kvisle tycker BÄTTRE HÄLSA Elbilen kan också bidra till hälsofördelar. Svenska miljöinstitutet uppskattar att svenskar dör i förtid Cab Buddyn finns i några olika utföranden, till exempel som cab. Men någon extravagant utrustning går inte att få, utan det sträcker sig till extra långa laddningssladdar och dragkrok. Bild: Norsk Elbil ALLT OM VETENSKAP 83 elbilar.korrat.indd :17:37

5 Skattebefriad Vanliga, traditionella bilar är mycket dyra i Norge på grund av hög skatt. Därför blir elbilar extra förmånliga och billiga i förhållande till bensinbilar då de är skattebefriade. att det är märkligt att etanolbilar och fordon med låg bensinförbrukning får kallas för miljöbilar i Sverige, då dessa fordon fortfarande släpper ut hälsovådliga partiklar. Trafikbuller är ett annat allvarligt hälsoproblem som kan minskas med hjälp av elbilen. I rapporten Buller i planeringen från 2008 uppskattar Boverket att cirka 1,5 miljoner svenskar störs av trafikbuller som överstiger gränsvärdet 55 decibel. Trafikbuller påverkar sömnen, orsakar stress och försämrar koncentrationsförmågan. Sömnstörningar anses vara en av de allvarligaste konsekvenserna av trafikbuller, dessa uttrycker sig som svårigheter att somna in, störd djupsömn, höjt blodtryck och hjärtfrekvens. De sekundära effekterna visar sig som trötthet, nedstämdhet och minskad prestationsförmåga. Långvarig exponering för trafikbuller kan leda till skador på hjärt- och kärlsystemet. För att uppnå en acceptabel sömnkvalitet behöver de flesta svenskar en störningsfri period på tio timmar. Den ljudlösa elmotorn, elbilens låga vikt och begränsade maxhastighet kan kraftigt reducera trafikbullret i våra tätbebyggda områden. Sammanfattningsvis är den lilla elbilen ett bra alternativ när den drivs på förnyelsebar energi. Men elbilen är än så länge en marginell företeelse, i Norge är bara ett fordon av tusen en elbil. Hans Kvisle tror inte att man kan lösa alla miljöoch klimat problem inom transportsektorn med en generell övergång till elbilar. Han tror istället att framtidens transportsektor består av mer kollektivtrafik, cyklar och gångtrafikanter, samtidigt som trafikvolymen minskas med färre fordon i trafiken. Elbilen är bara en del av en framtida trafiklösning. THINK SATSNING SOM KOM AV SIG? Buddyn är den vanligaste elbilen i Norge, men den största satsningen heter Think. Fabriken ska kunna tillverka bilar om Think är Norges största satsning på elbilar, men finansiella problem har ställt till det för företaget. Bild: Think året, men satsningen har kommit av sig lite i fi nanskrisens spår. Thinkprojektet har fl era gånger varit nära kollaps på grund av ekonomiska problem, och i början av 2009 räddades fabriken med nytt kapital bland annat från batteritillverkare. Men det krävs mer pengar för att få fart på tillverkningen av Think på allvar i det rådande ekonomiska klimatet vill inga underleverantörer leverera delar till Think om de inte får kontant betalt och det gör det svårt att komma upp i produktionsvolym. Det beräknas att det krävs hundra tals miljoner norska kronor för att trygga tillverkningen långsiktigt. Fördelen Think har framför andra är att det är en fullt färdig bil med fabrik och allt. Och framför allt hos elbolagen fi nns det stora ekonomiska intressen för elbilar. 84 ALLT OM VETENSKAP elbilar.korrat.indd Sec1: :17:48

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm

PM 2013:11. Vägledning för inköp och leasing av fordon. Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm PM 2013:11 Vägledning för inköp och leasing av fordon Illustration: Mostphotos/Jazzia Länsstyrelsen, Miljöenheten Kerstin Angberg-Morgården, Maria Saxe och Erik Särnholm Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT 2 1 X VA D TRO För svi AR NA CK DEL FÖ RD ELA R 1.? 0% 10 %FT NK R KÄ %FT NK E TT VA O %LJA RINGA RÄTT S IN VAR A B C D KÄRNKF T VATTEN BIOBRÄNSLE EnergiSpelet SOL FOSSILT SOPOR Lärarhandledning VÅGKFT

Läs mer

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Rapport Projektarbete

Rapport Projektarbete Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan 2010-2011 Mattias Sjöberg Nv3a 3/3-2011 Helen Forsgren SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Elbilen Snart en självklar del i samhället?

Elbilen Snart en självklar del i samhället? Umeå Universitet Energilagringsteknik 7,5 hp 2009-03-20 Elbilen Snart en självklar del i samhället? Madeleine Hagelberg Antonios Stephanopoulos Handledare: Lars Bäckström Åke Fransson Sammanfattning Att

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Beskattning av elbilar och laddhybrider

Beskattning av elbilar och laddhybrider Beskattning av elbilar och laddhybrider Per Kågeson Nature Associates 2009-06-17 På uppdrag av Bil Sweden 1. Bakgrund Det förefaller troligt att eldrivna vägfordon, främst personbilar, kommer att bli ett

Läs mer

Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET

Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET Volvo Personvagnar AB 2010/11 FÖRETAGSRAPPORT MED HÅLLBARHET INNEHÅLL VIKTIGA HÄNDELSER 1 VD-ORD 2 3 SIDAN 4 HÅLLBARHETSANSATS 4 5 OMVÄRLD 6 7 ONE TONNE LIFE 8 9 LÖNSAMHET 10 11 MILJÖ ELEKTRIFIERING 12

Läs mer

Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT

Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT Elektriska vägar omvärldsbevakning Oscar Olsson, Viktoria Swedish ICT Bakgrund Elfordon har potential till en lovande framtid som ersättare eller komplement till dagens fossilbränsledrivna fordon. Fossilbränslefordon

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010

Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010 Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010 Förord Vi har arbetat med elfordon sedan 1980-talet. Vi är övertygade om att el har en stor roll att spela i framtiden och att elfordon

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe andra versionen Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA om du vill sätta upp en laddstation... 4 Regler för att ansluta

Läs mer