Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI"

Transkript

1 Handbok FPG/PRI

2 Handbok FPG/PRI

3 Produktion: Pensionsgaranti, PRI Pensionstjänst och HFK Helium Finansiell Kommunikation Deltagande skribenter: Marie Bengtsberg, Carin Bergendal, Fredrik Lilieblad, Georg Lind och Peter Lindblad Foto: Urban Jörén och Helium AB Tryckeri: Larsson Offsettryckeri AB Pensionsgaranti respektive PRI Pensionstjänst 2004

4 Förord Denna handbok om FPG/PRI ska vara ett praktiskt hjälpmedel för dig som arbetar med vår pensionslösning. Genom att Pensionsgaranti och PRI Pensionstjänst nu tagit fram en gemensam handbok vill vi ge en bättre helhetsbild av hur vår produkt fungerar. Vi är två företag bakom tjänsten. I handboken presenteras våra respektive roller på ett mera utförligt sätt. Därmed hoppas vi öka förståelsen och förenkla den praktiska hanteringen i vardagen. Carin Bergendal VD, PRI Pensionstjänst Peter Lindblad VD, Pensionsgaranti

5 Innehållsförteckning Kapitel 1 ITP Om ITP... 8 Flera olika förmåner... 9 Finansiering två olika lösningar Kapitel 2 Aktörer inom ITP Om Pensionsgaranti Pensionsgaranti kreditförsäkrar pensionsskulder Pensionskapitalet stannar i rörelsen Återbäring till kunder Större företag dominerar Om PRI PRI hanterar pensionsadministrationen Internationell redovisning Pensionsutbetalning Mer än kundföretag Om Alecta Försäkringslösning inom ITP Fokus på ITP Kapitel 3 FPG/PRI Om FPG/PRI Om Pensionsadministration Rapporteringen viktig Utförlig information Bokslutsuppgift pensionsskuldens storlek Meddelande om pensionsskuld skuldens fördelning Saldobesked fordran eller skuld

6 Om Pensionsförmedling Löpande pensionsutbetalningar Om Prognoser och övriga tjänster Prognoser underlättar planeringen Övriga tjänster ökat stöd i redovisningen PRIs webbtjänster enklare uppföljning Om kreditförsäkring Trygghet för de anställda Noggrann kreditbedömning Villkor för kreditförsäkring Årlig premie Ett ömsesidigt ansvar Överföring av pensionsskuld Avgångspension Engagemangsbesked Företagets komihåglista Kapitel 4 Pensionsskuld Om Pensionsskuld Ett löfte om framtida pension Kapitalvärde merparten av pensionsskulden Medel för pensionstillägg en extra reserv Särskilda värdesäkringsmedel beslutas av parterna Pensionsskulden förändras över tiden Skuldförändringar under ett år analys av tre olika företag Exempelföretag 1 jämn fördelning av yngre och äldre Exempelföretag 2 relativt många pensionärer Exempelföretag 3 relativt många yngre medarbetare och få pensionärer Kapitel 5 Kostnader Om kostnader Totala pensionskostnaden Uppdelning av kostnaden i redovisningen

7 Kapitel 6 IAS 19 Om IAS Nya beräknings- och redovisningsprinciper IAS 19 ett internationellt regelverk Koncernredovisning/årsredovisning nya regler från Klassificering av pensionsplaner krav på expertkunskaper PUC-metoden inkluderar framtida intjänande Krav på omfattande upplysningar De viktigaste effekterna av IAS Fördelar med nya redovisningsmetoden Övriga effekter på grund av den nya metoden Förberedelser inför införandet FPG/PRI-företag Stärkt kompetens inom PRI Kapitel 7 Skatter Om skatter Inkomstskatt rätt till avdrag Avkastningsskatt beräknas schablonmässigt Särskild löneskatt beräknas via löneskatteschema Kapitel 8 Ordlista Ordlista

8 KAPITEL 1 ITP Pensionsplan för privatanställda tjänstemän

9 Om ITP Vid sidan av den lagstadgade pensionen har nästan alla anställda en tjänstepension som betalas av arbetsgivaren. För privatanställda tjänstemän finns en pensionsplan som heter ITP (Industrins och handelns tilläggspension). Den bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv kan också ansluta sig till ITP. Individuellt pensionssparande Tjänstepension t ex ITP Lagstadgad pension Totalt sett omfattar ITP ungefär anställda tjänstemän i omkring företag och cirka fribrevshavare och pensionärer. ITP är i huvudsak en förmånsbestämd pensionsplan. Det innebär att arbetsgivaren har utlovat en viss pensionsnivå i förhållande till slutlönen. Planen innehåller inte något garanterat löfte om värdesäkring. Utbetalda pensioner har dock räknats upp med inflationen varje år sedan ITP infördes Dessutom har även uppräkning av intjänad pensionsrätt gjorts under senare år. 8 Handbok FPG/PRI

10 Flera olika förmåner ITP-planen innehåller följande förmåner: Ålderspension ITPK en premiebestämd kompletterande ålderspension Sjukpension Pension till efterlevande Ålderspensionen baseras på slutlönen. I normalfallet påbörjas pensionsutbetalningarna vid 65 års ålder och pågår livet ut. Pensionens storlek varierar beroende på inkomstläge: Pensionsgrundande slutlön 0 7,5 7, < Inkomstbasbelopp Pension 10 % 65 % 32,5 % 0 % Exempel Pensionsgrundande slutlön 0 7,5 7,5 16 Inkomstbasbelopp Pension 10 % 65 % Personen i exemplet har en slutlön på 16 inkomstbasbelopp. Alltså blir pensionsberäkningen följande: ITP ålderspension = 10 % av 7,5 inkomstbasbelopp + 65 % av 8,5 inkomstbasbelopp. Att nivån är högre över 7,5 inkomstbasbelopp beror på att inkomster däröver inte ger någon lagstadgad pension. Kapitel 1 ITP 9

11 Beroende på ålder och löneläge kan kostnaden för ITP variera kraftigt mellan olika anställda. ITP-planen innehåller regler om kostnadsutjämning som begränsar höga kostnader på individnivå. Dessutom finns det garantier som gör att en anställd får sina förmåner även om arbetsgivaren inte lever upp till sina åtaganden. Efter överenskommelse med arbetsgivaren kan tjänstemän som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp välja en alternativ pensionslösning för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Finansiering två olika lösningar ITP kan finansieras på två sätt antingen svarar företagen själva för ålderpensionen genom FPG/PRI eller också via premiebetalning till Alecta. När det gäller den kompletterande ålderspensionen (ITPK) kan den anställde själv välja i vilket försäkringsbolag premien ska placeras, men förmånen kan även skuldföras inom FPG/PRI. Övriga förmåner i ITP försäkras alltid hos Alecta. Det sammanlagda värdet av de anställdas ålderspensioner i ITP överstiger 300 miljarder kronor ungefär 200 miljarder i Alecta och cirka 100 miljarder inom FPG/PRI. För närmare information om ITP-planens förmåner, se 10 Handbok FPG/PRI

12 KAPITEL 2 Aktörer inom ITP Pensionsgaranti, PRI och Alecta

13 Om Pensionsgaranti Pensionsgaranti kreditförsäkrar pensionsskulder Som en bärande del av FPG/PRI kreditförsäkrar Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) pensionsskulder i företag. Därigenom ges företaget möjlighet att skuldföra sina pensionsåtaganden i balansräkningen. Pensionskapitalet kan då användas som en långsiktig finansieringsform samtidigt som de anställdas ålderspensioner är tryggade. Grundstenarna är långsiktighet och stabilitet till en så låg kostnad som möjligt. Pensionskapitalet stannar i rörelsen Genom FPG/PRI stannar pensionskapitalet i verksamheten och börjar betalas ut när en anställd pensioneras. Pensionsgaranti garanterar pensionen om ett företag skulle komma på obestånd. FPG/PRI-företag har också möjlighet att placera pensionskapitalet i en stiftelse. Företaget kan då även återlåna kapital ur stiftelsen. I arbetet med ITP samverkar Pensionsgaranti med PRI Pensionstjänst AB, som beräknar företagets pensionsskuld och administrerar utbetalningen av pensionerna. Pensionsgaranti kan även kreditförsäkra andra pensioner än ITP, till exempel individuella pensionsavtal eller kompletteringar till ITP för tjänstemän i ledande befattningar. Företaget avgör då självt vem som administrerar pensionslösningen. 12 Handbok FPG/PRI

14 Återbäring till kunder Kundföretag betalar en försäkringspremie till Pensionsgaranti. Nivån på premien bestäms för ett år i taget. Premien påverkas av storleken på Pensionsgarantis kreditförluster och kapitalavkastning. Under en lång följd av år har kreditförlusterna varit mycket låga. När Pensionsgaranti har en tillräckligt god konsolidering går eventuella vinster tillbaka till företaget i form av återbäring. För att klara sitt åtagande har Pensionsgaranti ett eget kapital om cirka 12 miljarder kronor samt även återförsäkringsavtal. Större företag dominerar Pensionsgaranti har cirka kunder som samtidigt är företagets delägare. Merparten av kunderna/ägarna är större och medelstora företag. Av företagen på Stockholmsbörsens A-lista är cirka 85 % kunder hos Pensionsgaranti. Försäkringsansvaret uppgår till cirka 115 miljarder kronor. Ungefär en tredjedel avser företag som har sitt pensionskapital i stiftelse. Pensionsgaranti är en liten och flexibel organisation med cirka 30 medarbetare. Företaget bildades på initiativ av Svenskt Näringsliv. Idén om pensionskapitalet som finansieringsform föddes 1960 i samband med tillkomsten av ITP-planen. Huvuddelen av dagens försäkringsansvar cirka 85 % gäller ITP. Pensionsgaranti Gör kreditbedömning Garanterar pensionerna vid obestånd Företaget Kreditförsäkring Pension Anställd Administration PRI Pensionstjänst Registrerar pensionsrätt Beräknar pensionsskuld Sköter utbetalningarna För mer information, se Pensionsgarantis hemsida Kapitel 2 Aktörer inom ITP 13

15 Om PRI PRI hanterar pensionsadministrationen Inom ramen för FPG/PRI erbjuder PRI Pensionstjänst AB (PRI) en effektiv administration av företags pensionsåtaganden. PRI säkerställer att företaget får en korrekt beräknad pensionsskuld samt att de anställda får rätt pension. Dessutom tillhandahåller PRI uppgifter och information så att företaget kan sköta sin redovisning och finansiella rapportering gällande pensionsåtaganden enligt ITP-planen. Internationell redovisning Harmoniseringen av svenska redovisningsregler och anpassningen av beräkningsmetoder för pensionsutfästelser till internationell standard ställer höga krav på PRI. I samarbete med sina kunder har PRI utvecklat ett systemstöd för beräkning av pensionsåtagande i enlighet med IAS 19. PRIs tjänster kring IAS 19 innefattar såväl den aktuariella beräkningen som underlag för företagets finansiella rapportering. Sedan 2002 har PRI ett IAS 19-team som erbjuder bred kompetens inom detta område. Det nya sättet att beräkna och redovisa pensionsåtagande ställer krav på både aktuariell kompetens och på kunnande inom redovisning och tolkning av pensionsplaner. PRI har sådan samlad kompetens. Sedan 2002 har PRI utfört tjänster inom detta område till ett flertal svenska företag och koncerner. Pensionsutbetalning För företagets räkning beräknar och utbetalar PRI pensioner till före detta anställda. Medel för pensionsutbetalningarna tas in från företaget i förskott. Dessa medel avräknas nästkommande år mot faktiskt gjorda pensionsutbetalningar. 14 Handbok FPG/PRI

16 En stor del av de administrativa tjänsterna sköts av Alecta och Collectum på uppdrag av PRI. Kundföretaget lämnar löpande uppgifter till Alecta om de anställdas löneförmåner, anställningstid och tidigare arbetsgivare. Baserat på dessa uppgifter beräknar PRI de anställdas pensionsförmåner och företagets pensionsskuld. På uppdrag av PRI skickar Alecta även ut pensionsbesked till företagets anställda och sköter dessutom den löpande utbetalningen av pensioner. PRI ser därmed till att företaget infriar sina pensionslöften och att de anställda får information om sina pensionsförmåner. Mer än kundföretag PRI administrerar pensionsutfästelser för mer än företag. FPG/PRI är klart dominerande bland de svenska storföretagen. De flesta företagen på Stockholmsbörsens A-lista är kunder hos PRI. Företaget hanterar totalt cirka pensionsutfästelser. Den samlade pensionsskulden för dessa utfästelser uppgår till ungefär 100 miljarder kronor och varje år förmedlar PRI pensionsutbetalningar till ett värde av mer än 3 miljarder kronor. PRI Pensionstjänst har sitt ursprung i den första överenskommelsen om ITP, som Svenskt Näringsliv, Sif och Ledarna gjorde Företaget finansieras genom avgifter från kundföretagen och drivs utan vinstsyfte. PRI har cirka 15 anställda som säkerställer att företagen får effektiv och kompetent hantering av sina pensionsåtaganden. Pensionsgaranti Gör kreditbedömning Garanterar pensionerna vid obestånd Företaget Kreditförsäkring Pension Anställd Administration PRI Pensionstjänst Registrerar pensionsrätt Beräknar pensionsskuld Sköter utbetalningarna För mer information, se PRIs hemsida Kapitel 2 Aktörer inom ITP 15

17 Om Alecta Försäkringslösning inom ITP Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag som förvaltar kollektivavtalade pensionsplaner. På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK förvaltar företaget större delen av tjänstepensionen ITP för cirka kundföretag i det privata näringslivet. Kärnan i verksamheten är ålderspension, men till ITP-planen hör också pension till efterlevande samt sjukpension som ger skydd vid olyckfall eller långvarig sjukdom. Inom ramen för ITP sköter Alecta även vissa administrativa uppdrag åt PRI Pensionstjänst. Det avser bland annat grunduppgifter om individer och företag som gör att PRI kan beräkna pensionsskulder och pensionsförmåner. För att säkerställa sina pensionsåtaganden har Alecta en betydande kapitalförvaltning. Det sammanlagda marknadsvärdet på det förvaltade kapitalet uppgår till ungefär 300 miljarder kronor. Fokus på ITP Alecta har sitt ursprung i organisationen Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (SPP) som bildades Syftet med denna organisation var att utveckla pensionslösningar för privatanställda tjänstemän. Sedan 2001 är verksamheten helt inriktad på ITP. Alecta administrerar även verksamheten i Collectum, administrationsbolaget för tjänstepensionen ITP. Collectum AB bildades av Svenskt Näringsliv och PTK i januari 2003 och övertog då administrationen av ITPK samt förmånstagarförordnanden för ITPK Familjeskydd och tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Successivt kommer centrala delar av ITP-administrationen att samlas i bolaget. För mer information, se Alectas hemsida 16 Handbok FPG/PRI

18 KAPITEL 3 FPG/PRI Ett finansieringsalternativ inom ITP

19 Om FPG/PRI Genom att välja FPG/PRI som finansieringsform för ITPs ålderspension kan företaget förfoga över pensionskapitalet tills det är dags att betala ut pensionerna. Därmed fungerar pensionskapitalet som en långfristig finansieringskälla på fördelaktiga villkor samtidigt som de anställdas pensioner är tryggade. Om företaget långsiktigt åstadkommer en god avkastning på pensionskapitalet kan företaget direkt dra nytta av detta. Har företaget istället valt att köpa pensionsförsäkring i Alecta används en del av premierna för att bygga upp den ekonomiska buffert som försäkringsbolaget måste ha. Inom ramen för FPG/PRI kan företaget också välja att föra över hela eller del av pensionskapitalet till en pensionsstiftelse för att göra finansiella placeringar. Inriktningen på placeringarna kan anpassas efter den risknivå företaget vill ha. Om avkastningen på pensionskapitalet blir bättre än väntat gynnar detta företaget i form av lägre pensionskostnader. I FPG/PRI svarar företaget inte bara för den finansiella risken, utan även risken för att den faktiska livslängden för de anställda avviker från den förväntade medellivslängden. För företag med få anställda kan det vara olämpligt att själv bära risken vad gäller livslängden. Någon definitiv undre gräns beträffande antalet anställda finns dock inte. 18 Handbok FPG/PRI

20 Om Pensionsadministration Företag som valt FPG/PRI står själva för ålderspensionen i ITP till sina anställda. På uppdrag av företaget sköter PRI Pensionstjänst merparten av pensionsadministrationen. Företagets pensionsstiftelse Medel för Pensionsutbetalningar Företaget kan välja att placera pensionskapitalet i en pensionsstiftelse PRI Företaget Skuldberäkning och administrativa uppgifter Kreditförsäkring Beräkningsunderlag Pensionsmedel Uppgifter om anställda Alecta Pensionär Pensionsutbetalning och pensionsbesked Pensionsgaranti PRIs huvudsakliga ansvar är att: registrera och beräkna intjänad pensionsrätt som avser ålderspension för tjänstemän som omfattas av ITP-planen beräkna företagets pensionsskuld förse företaget med det underlag som behövs för den ekonomiska redovisningen och den finansiella rapporteringen beräkna och administrera kostnadsutjämningen mellan företag som tillämpar FPG/PRI förmedla pensioner från företaget till pensionärerna Kapitel 3 FPG/PRI 19

21 Rapporteringen viktig Via det underlag företaget rapporterar till PRI beräknas värdet på företagets pensionsskuld och individernas pensionsförmåner. Inrapporteringen görs löpande till Alecta som uppdaterar informationen i de system PRI använder. Pensionsskulden ska spegla de verkliga pensionsåtagandena. Därför måste exempelvis löneförändringar, nyanställningar och personalavgångar rapporteras in så snabbt som möjligt. Vid organisatoriska förändringar som företagsfusioner, företagsförsäljningar eller förvärv är det också viktigt att Alecta och PRI får den information som krävs. Därigenom kan pensionsåtagandena beräknas och rapporteras på ett riktigt sätt. Utförlig information De uppgifter företaget behöver för sin ekonomiska redovisning och finansiella rapportering presenteras löpande via PRI online. Det är en webb-baserad informationstjänst där företaget kan följa sin utveckling vad gäller pensionsskuld och pensionsutbetalningar. Till företaget skickar PRI även de underlag som behövs för den ekonomiska redovisningen, till exempel: Bokslutsuppgift Meddelande om pensionsskuld Saldobesked Bokslutsuppgift pensionsskuldens storlek I samband med sitt årsbokslut får företaget uppgifter från PRI om pensionsskuldens storlek. Detta belopp ska redovisas i företagets balansräkning under posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Av bokslutsuppgiften framgår också företagets ömsesidiga ansvarighet i relationen till Pensionsgaranti. Beloppet redovisas inom linjen i företagets balansräkning. (Se vidare under avsnittet Ett ömsesidigt ansvar på sidan 28.) 20 Handbok FPG/PRI

22 Meddelande om pensionsskuld skuldens fördelning Denna information skickas till företaget strax före årsskiftet. Här framgår hur pensionsskulden fördelar sig på kapitalvärde, medel för pensionstillägg och särskilda värdesäkringsmedel (se vidare under Om Pensionsskuld i kapitel 4). Till meddelandet bifogas även en specifikation över samtliga personer som företaget har en pensionsutfästelse till. Av specifikationen framgår bland annat anmäld årslön och medarbetarnas förväntade pensionsförmåner. Dessutom redovisas kapitalvärdet (nuvärdet) av varje individs pensionsrätt. Saldobesked fordran eller skuld I saldobeskedet redovisas hur stor fordran eller skuld företaget har till PRI. Normalt sett har företaget en fordran på PRI. Orsaken är att företaget betalat in medel i förskott till PRI för att täcka kommande pensionsutbetalningar. (Se vidare under avsnittet Om Pensionsförmedling på sidan 23.) Saldobeskedet skickas ut i början av januari. Företag med brutet räkenskapsår får dessutom ett saldobesked i anslutning till utgången av sitt bokslutsår. Kapitel 3 FPG/PRI 21

23 Av saldobeskedet framgår årets ingående saldo, förskottsinbetalningarna av pensionsmedel under året samt det belopp som PRI har använt för pensionsutbetalningar. Saldot som fanns vid ingången av räkenskapsåret har under året reglerats i två omgångar. Detta framgår också av saldobeskedet. (Se vidare under avsnittet Om Pensionsförmedling på sidan 23). I saldobeskedet finns även uppgift om kostnadsutjämningens storlek. En övre gräns för kostnaden är satt vid en viss procent av den anställdes lön. Alla FPG/PRI-företag står gemensamt för kostnadsutjämningen. Betalningsskyldighet är företagets andel av den gemensamma kostnadsutjämningen medan Rätt till ersättning är företagets egna överskjutande kostnader. Netto kan kostnadsutjämningen alltså innebära en reducerad eller en tillkommande kostnad. Räntor under året är den ränta företaget får eller belastas för på grund av sin fordran eller skuld till PRI. I samband med saldobeskedet får företaget också en specifikation över de pensioner som PRI betalat ut under räkenskapsåret. 22 Handbok FPG/PRI

24 Om Pensionsförmedling Löpande pensionsutbetalningar En av PRIs huvuduppgifter är att betala ut pensioner för företagets räkning. Under ett år tar PRI in pengar i förskott som ska täcka cirka ett och ett halvt års pensionsutbetalningar. Föregående års faktiska pensionsutbetalningar ligger som grund för denna beräkning. PRI fakturerar företaget två gånger per år. Faktureringen sker i april och oktober och fakturorna är specificerade i följande delposter: Pensionsutbetalningar. PRI tar in pengar i förskott för ett och ett halvt års pensionsutbetalningar. Företaget får ränta på förskottet som PRI förvaltar. Reglering av saldo. Vid utgången av föregående år har företaget en fordran eller en skuld till PRI. Fordran eller skulden regleras genom att hälften av detta utgående saldo regleras i aprilfakturan och resterande hälft i oktoberfakturan. Alla ekonomiska mellanhavanden med PRI är räntebärande. PRI tar ut ersättning för sina driftskostnader. Dels debiteras företaget en viss procent av pensionsskuldens storlek vid föregående årsskifte, dels en viss procent av föregående års intjänade pensionsrätt. Driftskostnaden debiteras två gånger per år. Moms tillkommer på driftskostnaderna. Företagets pensionsstiftelse Medel för pensionsutbetalningar Företaget kan välja att placera pensionskapitalet i en pensionsstiftelse PRI Företaget Skuldberäkning och administrativa uppgifter Kreditförsäkring Beräkningsunderlag Pensionsmedel Uppgifter om anställda Alecta Pensionär Pensionsutbetalning och pensionsbesked Pensionsgaranti Kapitel 3 FPG/PRI 23

25 Om Prognoser och övriga tjänster Prognoser underlättar planeringen Varje år får företaget prognoser över den kommande utvecklingen av pensionsskuld och pensionsutbetalningar. Syftet med dessa är att underlätta företagets framtida planering av resultat och likviditet. Prognoserna sträcker sig två år fram i tiden. De är beräknade med vissa givna antaganden om framtida inflation och löneökningar. PRI kan även göra prognoser med företagsspecifika löne- och inflationsantaganden för olika tidsperioder. Övriga tjänster ökat stöd i redovisningen För att ytterligare stödja företagets redovisning av sina pensionsåtaganden har PRI utvecklat ett antal tilläggstjänster, till exempel: Långsiktiga prognoser, där företaget självt väljer antaganden om lön och inflation Analys av pensionsskuldens utveckling för att öka förståelsen för hur olika faktorer påverkar skulden Underlag för likviditetsplanering av framtida pensionsutbetalningar Beräkning av pensionskostnad för VD och andra ledande personer inom företaget Rådgivning kring redovisning och rapportering av pensionsskuld och pensionskostnader Beräkning och redovisning av pensionsskuld enligt internationell standard IAS 19 Mars Prognos Juni Prognos December Bokslutsuppgift Meddelande om pensionsskuld April Faktura Augusti Prognos Oktober Faktura Januari Saldobesked 24 Handbok FPG/PRI

26 PRIs webbtjänster enklare uppföljning På PRIs hemsida finns senaste nytt om FPG/PRI. Förutom nyheter finns de aktuella räntor, skattesatser och avgifter som behövs för att budgetera och prognostisera pensionskostnader och pensionsutbetalningar. På hemsidan finns även ordlistor på både svenska och engelska samt möjlighet att ladda hem blanketter och broschyrer. Genom den webb-baserade tjänsten PRI online kan företaget månadsvis följa sina pensionsutbetalningar och sin pensionsskuld. Därmed kan företaget löpande göra prognoser utifrån verkliga värden. Online-tjänsten används ofta av personer som är redovisningsansvariga för pensionsfrågor i flera bolag inom en koncern. Genom PRI online går det att gruppera informationen på företags- eller koncernnivå. På hemsidan finns en demoversion av PRI online. Via PRI online kan företaget löpande under året se utbetalningar och skuldberäkningar. På hemsidan finns en demoversion av PRI online. Kapitel 3 FPG/PRI 25

27 Om kreditförsäkring Företagets pensionsstiftelse Medel för pensionsutbetalningar Företaget kan välja att placera pensionskapitalet i en pensionsstiftelse PRI Företaget Skuldberäkning och administrativa uppgifter Kreditförsäkring Beräkningsunderlag Pensionsmedel Uppgifter om anställda Alecta Pensionär Pensionsutbetalning och pensionsbesked Pensionsgaranti Trygghet för de anställda För att kunna bli FPG/PRI-kund måste företaget teckna en kreditförsäkring hos Pensionsgaranti. Därmed är pensionerna tryggade. Oavsett vad som händer med företaget får den anställde sin pension. Om företaget skulle komma på obestånd avvecklar Pensionsgaranti pensionsskulden genom att köpa pensionsförsäkring. Noggrann kreditbedömning Företaget ansöker om kreditförsäkring hos Pensionsgaranti. Till ansökan bifogas årsredovisningar för de senaste tre åren samt delårsrapport för innevarande räkenskapsår. Om företaget ingår i en koncern kompletteras även ansökan med moderbolagets och koncernens årsredovisningar. Samarbetet mellan Pensionsgaranti och kundföretaget inleds alltid med en noggrann kreditbedömning. Den innefattar information från externa källor samt intervjuer med företagsledningen. Kreditbedömningen resulterar i ett kreditbeslut där bland annat avtalstid och eventuellt olika typer av villkor specificeras. 26 Handbok FPG/PRI

28 Villkor för kreditförsäkring Avtalstiden varierar från ett till tre år beroende på företagets individuella situation. Om företaget ingår i en koncern krävs att moderbolaget tecknar en borgen eller i vissa fall en särskild förbindelse. Under avtalsperiodens sista år sker en förnyad kreditbedömning. Senast den 30 november informeras företaget om den nya avtalstiden och de eventuella nya villkor som kommer att gälla. Om Pensionsgaranti bedömer att kreditrisken behöver minskas kan olika typer av säkerheter begäras. De vanligaste säkerheterna är företagsinteckningar och pantbrev. Ett annat alternativ är att frysa pensionsskulden. Kundföretaget övergår då till att betala premier till Alecta. Pensionsskulden ökar därefter med ränta och värdesäkring samt minskar i takt med pensionsutbetalningar och dödsfall. Företag som inte kan träffa en överenskommelse med Pensionsgaranti om villkoren för förlängning av avtalet måste successivt avveckla pensionsskulden under en femårsperiod. I vissa situationer kan Pensionsgaranti säga upp försäkringen för omedelbar avveckling. Det kan ske vid en ägarändring som resulterar i en kraftigt ökad kreditrisk eller om verksamheten helt eller delvis avvecklas. Årlig premie Företaget betalar varje år en kreditförsäkringspremie till Pensionsgaranti. Premiesatsen är lika för alla företag. Om pensionsskulden är tryggad i en stiftelse blir dock premien lägre. Premien bestäms för ett år i taget och betalas i maj. Eventuella överskott i Pensionsgarantis verksamhet går tillbaka till företagen i form av återbäring. Återbäringen betalas ut i samband med att nästa års premie erläggs. För fullständiga försäkringsvillkor och aktuell information om premier och återbäring, se Pensionsgarantis hemsida Kapitel 3 FPG/PRI 27

29 Ett ömsesidigt ansvar Alla företag som är kunder och därmed delägare i Pensionsgaranti har ett ömsesidigt ansvar. Detta ansvar kan bara utnyttjas i en situation då Pensionsgaranti förbrukat samtliga tillgångar. Delägarnas ömsesidiga ansvar uppgår till maximalt 2 % av respektive företags pensionsskuld. Överföring av pensionsskuld Ibland finns önskemål om att överföra pensionsutfästelser mellan företag. En förutsättning är i normala fall att näringsverksamheten samtidigt flyttas. Tryggandelagen kräver att de pensionsberättigade ger sitt godkännande till överföringen. Länsstyrelsen kan dock medge att en överföring görs utan att de pensionsberättigade godkänt detta. Ärendet handläggs av Länsstyrelsen i det län där det överlåtande bolaget har sitt säte. Pensionsgaranti gör en kreditprövning av det företag som ska ta över pensionsskulden. Avgångspension Om företaget erbjuder sina anställda att gå i pension före 65 år avgångspension kan detta åtagande skuldföras inom FPG/PRI. Ökningen av pensionsskulden måste dock först godkännas av Pensionsgaranti. Är det fråga om ett stort antal personer kan företaget komma överens med Pensionsgaranti om en beloppsram. Engagemangsbesked Hos Pensionsgaranti kan företaget begära att få uppgift om de säkerheter som är ställda för försäkringen. Uppgifterna samlas i ett engagemangsbesked, som vanligen distribueras i början av januari varje år. De företag som tecknat borgen eller särskild förbindelse får automatiskt uppgift om sina förpliktelser. Företagets komihåglista årligen skicka in årsredovisning och delårsrapporter informera om ägarändring informera om väsentliga förändringar av verksamheten betala kreditförsäkringspremie 28 Handbok FPG/PRI

30 KAPITEL 4 Pensionsskuld Speglar företagets pensionsåtaganden

31 Om Pensionsskuld Ett löfte om framtida pension Pensionsskulden ska på ett betryggande sätt spegla företagets pensionsåtaganden. En skuld uppkommer när företaget utfäster ett löfte om framtida pension till sina anställda. Värdet av en pensionsutfästelse kan vid varje tidpunkt omräknas till ett nuvärde. Detta ökar med tiden och är som störst i samband med pensionering. Företagets skuldföring av ålderspension (schematiskt förlopp) Kapitalvärde Pensionsskulden ökar i takt med intjänande av pensionsrätt Pensionsskulden minskar i takt med pensionsutbetalningarna Nuvärde 28 år Nu! 65 år Tid Beskrivningen av pensionsskulden ovan utgår från att skulden uppstår när en person anställs i företaget, dock tidigast vid 28 års ålder. Sedan ökar skulden fram till den dag då den anställde går i pension. Därefter minskar pensionsskulden successivt i och med att pensionen utbetalas. När den anställde avlider försvinner skulden helt. 30 Handbok FPG/PRI

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen!

årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! årsredovisning 2008 OBS denna ruta skall stansas ut 1 mm utanför markeringslinjen! Bolagsstämma hålls fredagen den 29 maj 2009 kl 11.30 i Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Röstberättigade

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar

Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar Utveckling av Internetbaserad mjukvara för aktuariella pensionsskuldsberäkningar i enlighet med International Accounting Standard 19 Albert Bergendal TRITA-NA-E05011 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 14. Tioårsöversikt 15. Resultaträkningar 16 Årsredovisning 2006 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 14 Tioårsöversikt 15 Resultaträkningar 16 Resultatanalys 17 Balansräkningar 18 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Alecta året i korthet

Alecta året i korthet Årsredovisning 2012 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till vinstdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17

Innehåll. Alecta i korthet 3. Vd har ordet 4. Förvaltningsberättelse 6. Förslag till vinstdisposition 15. Femårsöversikt 16. Finansiella rapporter 17 Årsredovisning 2007 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Förslag till vinstdisposition 15 Femårsöversikt 16 Finansiella rapporter 17 Innehav 48 Revisionsberättelse 67 Styrelse

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning

2 Års 0 red 1 ovis 1 ning 2011 Årsredovisning Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Detta är Alecta 6 Förvaltningsberättelse 11 Femårsöversikt 22 Förslag till resultatdisposition 23 Finansiella rapporter 24 Styrelsens undertecknande

Läs mer

11 Arbetsgivares pensionskostnader

11 Arbetsgivares pensionskostnader 311 11 Arbetsgivares pensionskostnader och personalstiftelser 28 kap. 1 26 IL Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. prop. 1997/98:146 prop. 1997/98:150 prop. 1998/99:16 prop. 1999/2000:2

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63

ÅRSREDOVISNING 2014. Dnr MD 2015/63 ÅRSREDOVISNING 2014 Dnr MD 2015/63 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet sid 5 Om Statens tjänstepensionsverk sid 7 Resultatredovisning för statliga avtalsförsäkringar Förmånsbestämd pension

Läs mer

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17

Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN. 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 Pensionsmarknad i förändring ITP-UPPHANDLINGEN 29 september 2008 DNR 07-5286 2008:17 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 Kartläggning av en pensionsmarknad i förändring med fokus på ITP-upphandlingen

Läs mer

Händelserna Människorna Siffrorna

Händelserna Människorna Siffrorna Händelserna Människorna Siffrorna PP Pension Årsredovisning 2003 PP Pension i korthet PP Pension grundades 1882 och är därmed en av landets äldsta pensionskassor. PP Pension, som ägs av sina medlemmar,

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. sparinstitutens pensionskassa

ÅRSREDOVISNING 2011. sparinstitutens pensionskassa ÅRSREDOVISNING 2011 sparinstitutens pensionskassa Innehåll VDs KOMMENTARER...1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...2 FEMÅRSÖVERSIKT... 11 RESULTATRÄKNING...12 BALANSRÄKNING... 13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL...14

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

AMF Årsredovisning 2011

AMF Årsredovisning 2011 AMF Årsredovisning 2011 2AMF Årsredovisning 2011 Innehåll Vd har ordet 3 AMF koncernens verksamhet i korthet 4 AMF som samhällsaktör 7 Förvaltningsberättelse 10 AMFs styrning 16 Risker och riskhantering

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Gemensamma pensionsstiftelser

Gemensamma pensionsstiftelser Juridiska institutionen Höstterminen 2014 Examensarbete i civilrätt 30 högskolepoäng Gemensamma pensionsstiftelser Problem och lösningar Författare: Elin Neu Jönsson Handledare: Docent Petra Herzfeld Olsson

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid 1. VD-kommentar 3 2. Förvaltningsberättelse 4 3. Femårsöversikt 10 4. Förslag till vinstdisposition 11 5. Resultaträkning 12 6. Balansräkning 14 7. Förändringar i eget kapital

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

AMF Pension Årsredovisning 2007

AMF Pension Årsredovisning 2007 AMF Pension Årsredovisning 2007 Viktiga händelser 2007 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Femårsöversikt och nyckeltal 12 Totalavkastningstabell 16 Risker och riskhantering 17 Styrelsen och dess

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2015

Delårsrapport. Januari juni 2015 Delårsrapport Januari juni 2015 1 Finansiell information för januari juni 2015 Totalavkastningen för Alectas premiebestämda försäkring Alecta Optimal Pension uppgick till 7,8 procent för första halvåret

Läs mer