Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok FPG Handbok FPG/PRI /PRI"

Transkript

1 Handbok FPG/PRI

2 Handbok FPG/PRI

3 Produktion: Pensionsgaranti, PRI Pensionstjänst och HFK Helium Finansiell Kommunikation Deltagande skribenter: Marie Bengtsberg, Carin Bergendal, Fredrik Lilieblad, Georg Lind och Peter Lindblad Foto: Urban Jörén och Helium AB Tryckeri: Larsson Offsettryckeri AB Pensionsgaranti respektive PRI Pensionstjänst 2004

4 Förord Denna handbok om FPG/PRI ska vara ett praktiskt hjälpmedel för dig som arbetar med vår pensionslösning. Genom att Pensionsgaranti och PRI Pensionstjänst nu tagit fram en gemensam handbok vill vi ge en bättre helhetsbild av hur vår produkt fungerar. Vi är två företag bakom tjänsten. I handboken presenteras våra respektive roller på ett mera utförligt sätt. Därmed hoppas vi öka förståelsen och förenkla den praktiska hanteringen i vardagen. Carin Bergendal VD, PRI Pensionstjänst Peter Lindblad VD, Pensionsgaranti

5 Innehållsförteckning Kapitel 1 ITP Om ITP... 8 Flera olika förmåner... 9 Finansiering två olika lösningar Kapitel 2 Aktörer inom ITP Om Pensionsgaranti Pensionsgaranti kreditförsäkrar pensionsskulder Pensionskapitalet stannar i rörelsen Återbäring till kunder Större företag dominerar Om PRI PRI hanterar pensionsadministrationen Internationell redovisning Pensionsutbetalning Mer än kundföretag Om Alecta Försäkringslösning inom ITP Fokus på ITP Kapitel 3 FPG/PRI Om FPG/PRI Om Pensionsadministration Rapporteringen viktig Utförlig information Bokslutsuppgift pensionsskuldens storlek Meddelande om pensionsskuld skuldens fördelning Saldobesked fordran eller skuld

6 Om Pensionsförmedling Löpande pensionsutbetalningar Om Prognoser och övriga tjänster Prognoser underlättar planeringen Övriga tjänster ökat stöd i redovisningen PRIs webbtjänster enklare uppföljning Om kreditförsäkring Trygghet för de anställda Noggrann kreditbedömning Villkor för kreditförsäkring Årlig premie Ett ömsesidigt ansvar Överföring av pensionsskuld Avgångspension Engagemangsbesked Företagets komihåglista Kapitel 4 Pensionsskuld Om Pensionsskuld Ett löfte om framtida pension Kapitalvärde merparten av pensionsskulden Medel för pensionstillägg en extra reserv Särskilda värdesäkringsmedel beslutas av parterna Pensionsskulden förändras över tiden Skuldförändringar under ett år analys av tre olika företag Exempelföretag 1 jämn fördelning av yngre och äldre Exempelföretag 2 relativt många pensionärer Exempelföretag 3 relativt många yngre medarbetare och få pensionärer Kapitel 5 Kostnader Om kostnader Totala pensionskostnaden Uppdelning av kostnaden i redovisningen

7 Kapitel 6 IAS 19 Om IAS Nya beräknings- och redovisningsprinciper IAS 19 ett internationellt regelverk Koncernredovisning/årsredovisning nya regler från Klassificering av pensionsplaner krav på expertkunskaper PUC-metoden inkluderar framtida intjänande Krav på omfattande upplysningar De viktigaste effekterna av IAS Fördelar med nya redovisningsmetoden Övriga effekter på grund av den nya metoden Förberedelser inför införandet FPG/PRI-företag Stärkt kompetens inom PRI Kapitel 7 Skatter Om skatter Inkomstskatt rätt till avdrag Avkastningsskatt beräknas schablonmässigt Särskild löneskatt beräknas via löneskatteschema Kapitel 8 Ordlista Ordlista

8 KAPITEL 1 ITP Pensionsplan för privatanställda tjänstemän

9 Om ITP Vid sidan av den lagstadgade pensionen har nästan alla anställda en tjänstepension som betalas av arbetsgivaren. För privatanställda tjänstemän finns en pensionsplan som heter ITP (Industrins och handelns tilläggspension). Den bygger på ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv kan också ansluta sig till ITP. Individuellt pensionssparande Tjänstepension t ex ITP Lagstadgad pension Totalt sett omfattar ITP ungefär anställda tjänstemän i omkring företag och cirka fribrevshavare och pensionärer. ITP är i huvudsak en förmånsbestämd pensionsplan. Det innebär att arbetsgivaren har utlovat en viss pensionsnivå i förhållande till slutlönen. Planen innehåller inte något garanterat löfte om värdesäkring. Utbetalda pensioner har dock räknats upp med inflationen varje år sedan ITP infördes Dessutom har även uppräkning av intjänad pensionsrätt gjorts under senare år. 8 Handbok FPG/PRI

10 Flera olika förmåner ITP-planen innehåller följande förmåner: Ålderspension ITPK en premiebestämd kompletterande ålderspension Sjukpension Pension till efterlevande Ålderspensionen baseras på slutlönen. I normalfallet påbörjas pensionsutbetalningarna vid 65 års ålder och pågår livet ut. Pensionens storlek varierar beroende på inkomstläge: Pensionsgrundande slutlön 0 7,5 7, < Inkomstbasbelopp Pension 10 % 65 % 32,5 % 0 % Exempel Pensionsgrundande slutlön 0 7,5 7,5 16 Inkomstbasbelopp Pension 10 % 65 % Personen i exemplet har en slutlön på 16 inkomstbasbelopp. Alltså blir pensionsberäkningen följande: ITP ålderspension = 10 % av 7,5 inkomstbasbelopp + 65 % av 8,5 inkomstbasbelopp. Att nivån är högre över 7,5 inkomstbasbelopp beror på att inkomster däröver inte ger någon lagstadgad pension. Kapitel 1 ITP 9

11 Beroende på ålder och löneläge kan kostnaden för ITP variera kraftigt mellan olika anställda. ITP-planen innehåller regler om kostnadsutjämning som begränsar höga kostnader på individnivå. Dessutom finns det garantier som gör att en anställd får sina förmåner även om arbetsgivaren inte lever upp till sina åtaganden. Efter överenskommelse med arbetsgivaren kan tjänstemän som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp välja en alternativ pensionslösning för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Finansiering två olika lösningar ITP kan finansieras på två sätt antingen svarar företagen själva för ålderpensionen genom FPG/PRI eller också via premiebetalning till Alecta. När det gäller den kompletterande ålderspensionen (ITPK) kan den anställde själv välja i vilket försäkringsbolag premien ska placeras, men förmånen kan även skuldföras inom FPG/PRI. Övriga förmåner i ITP försäkras alltid hos Alecta. Det sammanlagda värdet av de anställdas ålderspensioner i ITP överstiger 300 miljarder kronor ungefär 200 miljarder i Alecta och cirka 100 miljarder inom FPG/PRI. För närmare information om ITP-planens förmåner, se 10 Handbok FPG/PRI

12 KAPITEL 2 Aktörer inom ITP Pensionsgaranti, PRI och Alecta

13 Om Pensionsgaranti Pensionsgaranti kreditförsäkrar pensionsskulder Som en bärande del av FPG/PRI kreditförsäkrar Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG) pensionsskulder i företag. Därigenom ges företaget möjlighet att skuldföra sina pensionsåtaganden i balansräkningen. Pensionskapitalet kan då användas som en långsiktig finansieringsform samtidigt som de anställdas ålderspensioner är tryggade. Grundstenarna är långsiktighet och stabilitet till en så låg kostnad som möjligt. Pensionskapitalet stannar i rörelsen Genom FPG/PRI stannar pensionskapitalet i verksamheten och börjar betalas ut när en anställd pensioneras. Pensionsgaranti garanterar pensionen om ett företag skulle komma på obestånd. FPG/PRI-företag har också möjlighet att placera pensionskapitalet i en stiftelse. Företaget kan då även återlåna kapital ur stiftelsen. I arbetet med ITP samverkar Pensionsgaranti med PRI Pensionstjänst AB, som beräknar företagets pensionsskuld och administrerar utbetalningen av pensionerna. Pensionsgaranti kan även kreditförsäkra andra pensioner än ITP, till exempel individuella pensionsavtal eller kompletteringar till ITP för tjänstemän i ledande befattningar. Företaget avgör då självt vem som administrerar pensionslösningen. 12 Handbok FPG/PRI

14 Återbäring till kunder Kundföretag betalar en försäkringspremie till Pensionsgaranti. Nivån på premien bestäms för ett år i taget. Premien påverkas av storleken på Pensionsgarantis kreditförluster och kapitalavkastning. Under en lång följd av år har kreditförlusterna varit mycket låga. När Pensionsgaranti har en tillräckligt god konsolidering går eventuella vinster tillbaka till företaget i form av återbäring. För att klara sitt åtagande har Pensionsgaranti ett eget kapital om cirka 12 miljarder kronor samt även återförsäkringsavtal. Större företag dominerar Pensionsgaranti har cirka kunder som samtidigt är företagets delägare. Merparten av kunderna/ägarna är större och medelstora företag. Av företagen på Stockholmsbörsens A-lista är cirka 85 % kunder hos Pensionsgaranti. Försäkringsansvaret uppgår till cirka 115 miljarder kronor. Ungefär en tredjedel avser företag som har sitt pensionskapital i stiftelse. Pensionsgaranti är en liten och flexibel organisation med cirka 30 medarbetare. Företaget bildades på initiativ av Svenskt Näringsliv. Idén om pensionskapitalet som finansieringsform föddes 1960 i samband med tillkomsten av ITP-planen. Huvuddelen av dagens försäkringsansvar cirka 85 % gäller ITP. Pensionsgaranti Gör kreditbedömning Garanterar pensionerna vid obestånd Företaget Kreditförsäkring Pension Anställd Administration PRI Pensionstjänst Registrerar pensionsrätt Beräknar pensionsskuld Sköter utbetalningarna För mer information, se Pensionsgarantis hemsida Kapitel 2 Aktörer inom ITP 13

15 Om PRI PRI hanterar pensionsadministrationen Inom ramen för FPG/PRI erbjuder PRI Pensionstjänst AB (PRI) en effektiv administration av företags pensionsåtaganden. PRI säkerställer att företaget får en korrekt beräknad pensionsskuld samt att de anställda får rätt pension. Dessutom tillhandahåller PRI uppgifter och information så att företaget kan sköta sin redovisning och finansiella rapportering gällande pensionsåtaganden enligt ITP-planen. Internationell redovisning Harmoniseringen av svenska redovisningsregler och anpassningen av beräkningsmetoder för pensionsutfästelser till internationell standard ställer höga krav på PRI. I samarbete med sina kunder har PRI utvecklat ett systemstöd för beräkning av pensionsåtagande i enlighet med IAS 19. PRIs tjänster kring IAS 19 innefattar såväl den aktuariella beräkningen som underlag för företagets finansiella rapportering. Sedan 2002 har PRI ett IAS 19-team som erbjuder bred kompetens inom detta område. Det nya sättet att beräkna och redovisa pensionsåtagande ställer krav på både aktuariell kompetens och på kunnande inom redovisning och tolkning av pensionsplaner. PRI har sådan samlad kompetens. Sedan 2002 har PRI utfört tjänster inom detta område till ett flertal svenska företag och koncerner. Pensionsutbetalning För företagets räkning beräknar och utbetalar PRI pensioner till före detta anställda. Medel för pensionsutbetalningarna tas in från företaget i förskott. Dessa medel avräknas nästkommande år mot faktiskt gjorda pensionsutbetalningar. 14 Handbok FPG/PRI

16 En stor del av de administrativa tjänsterna sköts av Alecta och Collectum på uppdrag av PRI. Kundföretaget lämnar löpande uppgifter till Alecta om de anställdas löneförmåner, anställningstid och tidigare arbetsgivare. Baserat på dessa uppgifter beräknar PRI de anställdas pensionsförmåner och företagets pensionsskuld. På uppdrag av PRI skickar Alecta även ut pensionsbesked till företagets anställda och sköter dessutom den löpande utbetalningen av pensioner. PRI ser därmed till att företaget infriar sina pensionslöften och att de anställda får information om sina pensionsförmåner. Mer än kundföretag PRI administrerar pensionsutfästelser för mer än företag. FPG/PRI är klart dominerande bland de svenska storföretagen. De flesta företagen på Stockholmsbörsens A-lista är kunder hos PRI. Företaget hanterar totalt cirka pensionsutfästelser. Den samlade pensionsskulden för dessa utfästelser uppgår till ungefär 100 miljarder kronor och varje år förmedlar PRI pensionsutbetalningar till ett värde av mer än 3 miljarder kronor. PRI Pensionstjänst har sitt ursprung i den första överenskommelsen om ITP, som Svenskt Näringsliv, Sif och Ledarna gjorde Företaget finansieras genom avgifter från kundföretagen och drivs utan vinstsyfte. PRI har cirka 15 anställda som säkerställer att företagen får effektiv och kompetent hantering av sina pensionsåtaganden. Pensionsgaranti Gör kreditbedömning Garanterar pensionerna vid obestånd Företaget Kreditförsäkring Pension Anställd Administration PRI Pensionstjänst Registrerar pensionsrätt Beräknar pensionsskuld Sköter utbetalningarna För mer information, se PRIs hemsida Kapitel 2 Aktörer inom ITP 15

17 Om Alecta Försäkringslösning inom ITP Alecta är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag som förvaltar kollektivavtalade pensionsplaner. På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK förvaltar företaget större delen av tjänstepensionen ITP för cirka kundföretag i det privata näringslivet. Kärnan i verksamheten är ålderspension, men till ITP-planen hör också pension till efterlevande samt sjukpension som ger skydd vid olyckfall eller långvarig sjukdom. Inom ramen för ITP sköter Alecta även vissa administrativa uppdrag åt PRI Pensionstjänst. Det avser bland annat grunduppgifter om individer och företag som gör att PRI kan beräkna pensionsskulder och pensionsförmåner. För att säkerställa sina pensionsåtaganden har Alecta en betydande kapitalförvaltning. Det sammanlagda marknadsvärdet på det förvaltade kapitalet uppgår till ungefär 300 miljarder kronor. Fokus på ITP Alecta har sitt ursprung i organisationen Sveriges Privatanställdas Pensionskassa (SPP) som bildades Syftet med denna organisation var att utveckla pensionslösningar för privatanställda tjänstemän. Sedan 2001 är verksamheten helt inriktad på ITP. Alecta administrerar även verksamheten i Collectum, administrationsbolaget för tjänstepensionen ITP. Collectum AB bildades av Svenskt Näringsliv och PTK i januari 2003 och övertog då administrationen av ITPK samt förmånstagarförordnanden för ITPK Familjeskydd och tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Successivt kommer centrala delar av ITP-administrationen att samlas i bolaget. För mer information, se Alectas hemsida 16 Handbok FPG/PRI

18 KAPITEL 3 FPG/PRI Ett finansieringsalternativ inom ITP

19 Om FPG/PRI Genom att välja FPG/PRI som finansieringsform för ITPs ålderspension kan företaget förfoga över pensionskapitalet tills det är dags att betala ut pensionerna. Därmed fungerar pensionskapitalet som en långfristig finansieringskälla på fördelaktiga villkor samtidigt som de anställdas pensioner är tryggade. Om företaget långsiktigt åstadkommer en god avkastning på pensionskapitalet kan företaget direkt dra nytta av detta. Har företaget istället valt att köpa pensionsförsäkring i Alecta används en del av premierna för att bygga upp den ekonomiska buffert som försäkringsbolaget måste ha. Inom ramen för FPG/PRI kan företaget också välja att föra över hela eller del av pensionskapitalet till en pensionsstiftelse för att göra finansiella placeringar. Inriktningen på placeringarna kan anpassas efter den risknivå företaget vill ha. Om avkastningen på pensionskapitalet blir bättre än väntat gynnar detta företaget i form av lägre pensionskostnader. I FPG/PRI svarar företaget inte bara för den finansiella risken, utan även risken för att den faktiska livslängden för de anställda avviker från den förväntade medellivslängden. För företag med få anställda kan det vara olämpligt att själv bära risken vad gäller livslängden. Någon definitiv undre gräns beträffande antalet anställda finns dock inte. 18 Handbok FPG/PRI

20 Om Pensionsadministration Företag som valt FPG/PRI står själva för ålderspensionen i ITP till sina anställda. På uppdrag av företaget sköter PRI Pensionstjänst merparten av pensionsadministrationen. Företagets pensionsstiftelse Medel för Pensionsutbetalningar Företaget kan välja att placera pensionskapitalet i en pensionsstiftelse PRI Företaget Skuldberäkning och administrativa uppgifter Kreditförsäkring Beräkningsunderlag Pensionsmedel Uppgifter om anställda Alecta Pensionär Pensionsutbetalning och pensionsbesked Pensionsgaranti PRIs huvudsakliga ansvar är att: registrera och beräkna intjänad pensionsrätt som avser ålderspension för tjänstemän som omfattas av ITP-planen beräkna företagets pensionsskuld förse företaget med det underlag som behövs för den ekonomiska redovisningen och den finansiella rapporteringen beräkna och administrera kostnadsutjämningen mellan företag som tillämpar FPG/PRI förmedla pensioner från företaget till pensionärerna Kapitel 3 FPG/PRI 19

21 Rapporteringen viktig Via det underlag företaget rapporterar till PRI beräknas värdet på företagets pensionsskuld och individernas pensionsförmåner. Inrapporteringen görs löpande till Alecta som uppdaterar informationen i de system PRI använder. Pensionsskulden ska spegla de verkliga pensionsåtagandena. Därför måste exempelvis löneförändringar, nyanställningar och personalavgångar rapporteras in så snabbt som möjligt. Vid organisatoriska förändringar som företagsfusioner, företagsförsäljningar eller förvärv är det också viktigt att Alecta och PRI får den information som krävs. Därigenom kan pensionsåtagandena beräknas och rapporteras på ett riktigt sätt. Utförlig information De uppgifter företaget behöver för sin ekonomiska redovisning och finansiella rapportering presenteras löpande via PRI online. Det är en webb-baserad informationstjänst där företaget kan följa sin utveckling vad gäller pensionsskuld och pensionsutbetalningar. Till företaget skickar PRI även de underlag som behövs för den ekonomiska redovisningen, till exempel: Bokslutsuppgift Meddelande om pensionsskuld Saldobesked Bokslutsuppgift pensionsskuldens storlek I samband med sitt årsbokslut får företaget uppgifter från PRI om pensionsskuldens storlek. Detta belopp ska redovisas i företagets balansräkning under posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Av bokslutsuppgiften framgår också företagets ömsesidiga ansvarighet i relationen till Pensionsgaranti. Beloppet redovisas inom linjen i företagets balansräkning. (Se vidare under avsnittet Ett ömsesidigt ansvar på sidan 28.) 20 Handbok FPG/PRI

22 Meddelande om pensionsskuld skuldens fördelning Denna information skickas till företaget strax före årsskiftet. Här framgår hur pensionsskulden fördelar sig på kapitalvärde, medel för pensionstillägg och särskilda värdesäkringsmedel (se vidare under Om Pensionsskuld i kapitel 4). Till meddelandet bifogas även en specifikation över samtliga personer som företaget har en pensionsutfästelse till. Av specifikationen framgår bland annat anmäld årslön och medarbetarnas förväntade pensionsförmåner. Dessutom redovisas kapitalvärdet (nuvärdet) av varje individs pensionsrätt. Saldobesked fordran eller skuld I saldobeskedet redovisas hur stor fordran eller skuld företaget har till PRI. Normalt sett har företaget en fordran på PRI. Orsaken är att företaget betalat in medel i förskott till PRI för att täcka kommande pensionsutbetalningar. (Se vidare under avsnittet Om Pensionsförmedling på sidan 23.) Saldobeskedet skickas ut i början av januari. Företag med brutet räkenskapsår får dessutom ett saldobesked i anslutning till utgången av sitt bokslutsår. Kapitel 3 FPG/PRI 21

23 Av saldobeskedet framgår årets ingående saldo, förskottsinbetalningarna av pensionsmedel under året samt det belopp som PRI har använt för pensionsutbetalningar. Saldot som fanns vid ingången av räkenskapsåret har under året reglerats i två omgångar. Detta framgår också av saldobeskedet. (Se vidare under avsnittet Om Pensionsförmedling på sidan 23). I saldobeskedet finns även uppgift om kostnadsutjämningens storlek. En övre gräns för kostnaden är satt vid en viss procent av den anställdes lön. Alla FPG/PRI-företag står gemensamt för kostnadsutjämningen. Betalningsskyldighet är företagets andel av den gemensamma kostnadsutjämningen medan Rätt till ersättning är företagets egna överskjutande kostnader. Netto kan kostnadsutjämningen alltså innebära en reducerad eller en tillkommande kostnad. Räntor under året är den ränta företaget får eller belastas för på grund av sin fordran eller skuld till PRI. I samband med saldobeskedet får företaget också en specifikation över de pensioner som PRI betalat ut under räkenskapsåret. 22 Handbok FPG/PRI

24 Om Pensionsförmedling Löpande pensionsutbetalningar En av PRIs huvuduppgifter är att betala ut pensioner för företagets räkning. Under ett år tar PRI in pengar i förskott som ska täcka cirka ett och ett halvt års pensionsutbetalningar. Föregående års faktiska pensionsutbetalningar ligger som grund för denna beräkning. PRI fakturerar företaget två gånger per år. Faktureringen sker i april och oktober och fakturorna är specificerade i följande delposter: Pensionsutbetalningar. PRI tar in pengar i förskott för ett och ett halvt års pensionsutbetalningar. Företaget får ränta på förskottet som PRI förvaltar. Reglering av saldo. Vid utgången av föregående år har företaget en fordran eller en skuld till PRI. Fordran eller skulden regleras genom att hälften av detta utgående saldo regleras i aprilfakturan och resterande hälft i oktoberfakturan. Alla ekonomiska mellanhavanden med PRI är räntebärande. PRI tar ut ersättning för sina driftskostnader. Dels debiteras företaget en viss procent av pensionsskuldens storlek vid föregående årsskifte, dels en viss procent av föregående års intjänade pensionsrätt. Driftskostnaden debiteras två gånger per år. Moms tillkommer på driftskostnaderna. Företagets pensionsstiftelse Medel för pensionsutbetalningar Företaget kan välja att placera pensionskapitalet i en pensionsstiftelse PRI Företaget Skuldberäkning och administrativa uppgifter Kreditförsäkring Beräkningsunderlag Pensionsmedel Uppgifter om anställda Alecta Pensionär Pensionsutbetalning och pensionsbesked Pensionsgaranti Kapitel 3 FPG/PRI 23

25 Om Prognoser och övriga tjänster Prognoser underlättar planeringen Varje år får företaget prognoser över den kommande utvecklingen av pensionsskuld och pensionsutbetalningar. Syftet med dessa är att underlätta företagets framtida planering av resultat och likviditet. Prognoserna sträcker sig två år fram i tiden. De är beräknade med vissa givna antaganden om framtida inflation och löneökningar. PRI kan även göra prognoser med företagsspecifika löne- och inflationsantaganden för olika tidsperioder. Övriga tjänster ökat stöd i redovisningen För att ytterligare stödja företagets redovisning av sina pensionsåtaganden har PRI utvecklat ett antal tilläggstjänster, till exempel: Långsiktiga prognoser, där företaget självt väljer antaganden om lön och inflation Analys av pensionsskuldens utveckling för att öka förståelsen för hur olika faktorer påverkar skulden Underlag för likviditetsplanering av framtida pensionsutbetalningar Beräkning av pensionskostnad för VD och andra ledande personer inom företaget Rådgivning kring redovisning och rapportering av pensionsskuld och pensionskostnader Beräkning och redovisning av pensionsskuld enligt internationell standard IAS 19 Mars Prognos Juni Prognos December Bokslutsuppgift Meddelande om pensionsskuld April Faktura Augusti Prognos Oktober Faktura Januari Saldobesked 24 Handbok FPG/PRI

26 PRIs webbtjänster enklare uppföljning På PRIs hemsida finns senaste nytt om FPG/PRI. Förutom nyheter finns de aktuella räntor, skattesatser och avgifter som behövs för att budgetera och prognostisera pensionskostnader och pensionsutbetalningar. På hemsidan finns även ordlistor på både svenska och engelska samt möjlighet att ladda hem blanketter och broschyrer. Genom den webb-baserade tjänsten PRI online kan företaget månadsvis följa sina pensionsutbetalningar och sin pensionsskuld. Därmed kan företaget löpande göra prognoser utifrån verkliga värden. Online-tjänsten används ofta av personer som är redovisningsansvariga för pensionsfrågor i flera bolag inom en koncern. Genom PRI online går det att gruppera informationen på företags- eller koncernnivå. På hemsidan finns en demoversion av PRI online. Via PRI online kan företaget löpande under året se utbetalningar och skuldberäkningar. På hemsidan finns en demoversion av PRI online. Kapitel 3 FPG/PRI 25

27 Om kreditförsäkring Företagets pensionsstiftelse Medel för pensionsutbetalningar Företaget kan välja att placera pensionskapitalet i en pensionsstiftelse PRI Företaget Skuldberäkning och administrativa uppgifter Kreditförsäkring Beräkningsunderlag Pensionsmedel Uppgifter om anställda Alecta Pensionär Pensionsutbetalning och pensionsbesked Pensionsgaranti Trygghet för de anställda För att kunna bli FPG/PRI-kund måste företaget teckna en kreditförsäkring hos Pensionsgaranti. Därmed är pensionerna tryggade. Oavsett vad som händer med företaget får den anställde sin pension. Om företaget skulle komma på obestånd avvecklar Pensionsgaranti pensionsskulden genom att köpa pensionsförsäkring. Noggrann kreditbedömning Företaget ansöker om kreditförsäkring hos Pensionsgaranti. Till ansökan bifogas årsredovisningar för de senaste tre åren samt delårsrapport för innevarande räkenskapsår. Om företaget ingår i en koncern kompletteras även ansökan med moderbolagets och koncernens årsredovisningar. Samarbetet mellan Pensionsgaranti och kundföretaget inleds alltid med en noggrann kreditbedömning. Den innefattar information från externa källor samt intervjuer med företagsledningen. Kreditbedömningen resulterar i ett kreditbeslut där bland annat avtalstid och eventuellt olika typer av villkor specificeras. 26 Handbok FPG/PRI

28 Villkor för kreditförsäkring Avtalstiden varierar från ett till tre år beroende på företagets individuella situation. Om företaget ingår i en koncern krävs att moderbolaget tecknar en borgen eller i vissa fall en särskild förbindelse. Under avtalsperiodens sista år sker en förnyad kreditbedömning. Senast den 30 november informeras företaget om den nya avtalstiden och de eventuella nya villkor som kommer att gälla. Om Pensionsgaranti bedömer att kreditrisken behöver minskas kan olika typer av säkerheter begäras. De vanligaste säkerheterna är företagsinteckningar och pantbrev. Ett annat alternativ är att frysa pensionsskulden. Kundföretaget övergår då till att betala premier till Alecta. Pensionsskulden ökar därefter med ränta och värdesäkring samt minskar i takt med pensionsutbetalningar och dödsfall. Företag som inte kan träffa en överenskommelse med Pensionsgaranti om villkoren för förlängning av avtalet måste successivt avveckla pensionsskulden under en femårsperiod. I vissa situationer kan Pensionsgaranti säga upp försäkringen för omedelbar avveckling. Det kan ske vid en ägarändring som resulterar i en kraftigt ökad kreditrisk eller om verksamheten helt eller delvis avvecklas. Årlig premie Företaget betalar varje år en kreditförsäkringspremie till Pensionsgaranti. Premiesatsen är lika för alla företag. Om pensionsskulden är tryggad i en stiftelse blir dock premien lägre. Premien bestäms för ett år i taget och betalas i maj. Eventuella överskott i Pensionsgarantis verksamhet går tillbaka till företagen i form av återbäring. Återbäringen betalas ut i samband med att nästa års premie erläggs. För fullständiga försäkringsvillkor och aktuell information om premier och återbäring, se Pensionsgarantis hemsida Kapitel 3 FPG/PRI 27

29 Ett ömsesidigt ansvar Alla företag som är kunder och därmed delägare i Pensionsgaranti har ett ömsesidigt ansvar. Detta ansvar kan bara utnyttjas i en situation då Pensionsgaranti förbrukat samtliga tillgångar. Delägarnas ömsesidiga ansvar uppgår till maximalt 2 % av respektive företags pensionsskuld. Överföring av pensionsskuld Ibland finns önskemål om att överföra pensionsutfästelser mellan företag. En förutsättning är i normala fall att näringsverksamheten samtidigt flyttas. Tryggandelagen kräver att de pensionsberättigade ger sitt godkännande till överföringen. Länsstyrelsen kan dock medge att en överföring görs utan att de pensionsberättigade godkänt detta. Ärendet handläggs av Länsstyrelsen i det län där det överlåtande bolaget har sitt säte. Pensionsgaranti gör en kreditprövning av det företag som ska ta över pensionsskulden. Avgångspension Om företaget erbjuder sina anställda att gå i pension före 65 år avgångspension kan detta åtagande skuldföras inom FPG/PRI. Ökningen av pensionsskulden måste dock först godkännas av Pensionsgaranti. Är det fråga om ett stort antal personer kan företaget komma överens med Pensionsgaranti om en beloppsram. Engagemangsbesked Hos Pensionsgaranti kan företaget begära att få uppgift om de säkerheter som är ställda för försäkringen. Uppgifterna samlas i ett engagemangsbesked, som vanligen distribueras i början av januari varje år. De företag som tecknat borgen eller särskild förbindelse får automatiskt uppgift om sina förpliktelser. Företagets komihåglista årligen skicka in årsredovisning och delårsrapporter informera om ägarändring informera om väsentliga förändringar av verksamheten betala kreditförsäkringspremie 28 Handbok FPG/PRI

30 KAPITEL 4 Pensionsskuld Speglar företagets pensionsåtaganden

31 Om Pensionsskuld Ett löfte om framtida pension Pensionsskulden ska på ett betryggande sätt spegla företagets pensionsåtaganden. En skuld uppkommer när företaget utfäster ett löfte om framtida pension till sina anställda. Värdet av en pensionsutfästelse kan vid varje tidpunkt omräknas till ett nuvärde. Detta ökar med tiden och är som störst i samband med pensionering. Företagets skuldföring av ålderspension (schematiskt förlopp) Kapitalvärde Pensionsskulden ökar i takt med intjänande av pensionsrätt Pensionsskulden minskar i takt med pensionsutbetalningarna Nuvärde 28 år Nu! 65 år Tid Beskrivningen av pensionsskulden ovan utgår från att skulden uppstår när en person anställs i företaget, dock tidigast vid 28 års ålder. Sedan ökar skulden fram till den dag då den anställde går i pension. Därefter minskar pensionsskulden successivt i och med att pensionen utbetalas. När den anställde avlider försvinner skulden helt. 30 Handbok FPG/PRI

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

PRI OCH IAS 19 / IFRS

PRI OCH IAS 19 / IFRS PRI OCH IAS 19 / IFRS IAS 19 / IFRS ett nytt sätt att beräkna och redovisa pensionsåtaganden Det svenska redovisningsrådets rekommendation RR 29 som grundar sig på IAS 19 / IFRS infördes vid årsskiftet

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - utvecklin av pensionsskulden inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. Välj som försäkring eller förmedling. Anna, SPP. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. Välj som försäkring eller förmedling. Anna, SPP. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar Välj som försäkring eller förmedling Anna, SPP SPPs Pensionering med stora möjligheter SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. Välj som försäkring eller förmedling. Cecilia, SPP. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. Välj som försäkring eller förmedling. Cecilia, SPP. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar Välj som försäkring eller förmedling Cecilia, SPP SPPs Pensionering med stora möjligheter SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun

Pensionsfonden övergripande mål och strategi. Mora kommun Pensionsfonden övergripande mål och strategi Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 116 Diarienr: KF 2009/346 024 1(7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Stockholm 2016-01-26 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Remissvar Betänkandet SOU 2015:68 Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld

pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld pensionsskuldsskolan - beräkning av pensionsskuld inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2011.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 1 o c h f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n i t p 2 Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

REKOMMENDATION Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Maj 2017

REKOMMENDATION Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Maj 2017 REKOMMENDATION 17.2 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Maj 2017 Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas om sådana

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

REKOMMENDATION 17.1. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Oktober 2015

REKOMMENDATION 17.1. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Oktober 2015 REKOMMENDATION 17.1 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Oktober 2015 Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser ska värderas och hur upplysningar ska lämnas om sådana

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - försäkrin stekniska runder inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderbolaget

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

33 Ersättningar till anställda

33 Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda, Avsnitt 33 295 33 Ersättningar till anställda Tillämpningsområde Sammanfattning/ definitioner 33.1 RR 29 Ersättningar till anställda I RR 29 behandlas hur ett företag ska redovisa

Läs mer

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 9. Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 9 Publicerad september 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 9 Redovisning av avkastningsskatt Frågeställning IASB publicerade

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

UFR. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR Uppdaterad januari 2012 UTTALANDEN FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) Innehållsförteckning UFR 3 Klassificering av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta 3 UFR 4 Redovisning

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 47

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 47 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2007 ref. 47 Målnummer: 3311-06 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2007-06-20 Rubrik: Beskattningskonsekvenser vid förtida överföring av medel till pensionsstiftelse. Förhandsbesked

Läs mer

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med

Pensionsriktlinje. Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24. I samarbete med Pensionsriktlinje Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015.

PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. 1 (9) PENSIONSPOLICY Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2015-08-31 i Ks 232. Policyn är giltig från och med 1 oktober 2015. Allmänt Denna policy omfattar samtliga anställda och förtroendevalda i Härryda

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

Så läser du månadsfakturan Folksam kooperativa tjänstepensioner

Så läser du månadsfakturan Folksam kooperativa tjänstepensioner Så läser du månadsfakturan kooperativa tjänstepensioner S 4376 17-04 Faktura Omkring den 5:e varje månad får ditt företag en faktura från oss. Fakturan förfaller till betalning den sista vardagen i aktuell

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Anbud skall baseras på nedanstående uppgifter. Samtliga förfrågningar skall besvaras med hänvisning till respektive frågenummer.

Anbud skall baseras på nedanstående uppgifter. Samtliga förfrågningar skall besvaras med hänvisning till respektive frågenummer. Försäkring Förmånsbestämd Ålderspension 1. FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR FÖR FÅP, EP/BP SAMT INLÖSEN Anbud skall baseras på nedanstående uppgifter. Samtliga förfrågningar skall besvaras med hänvisning till respektive

Läs mer

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser

REKOMMENDATION 17. Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser REKOMMENDATION 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser December 2007 RKR 17 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser Innehåll Denna rekommendation anger hur pensionsförpliktelser

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Referensnummer: 77777, datum: 2013-12-18 ANDERS ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är dags,

Läs mer

Yttrande i Regeringsrättens mål nr xxxx-xx

Yttrande i Regeringsrättens mål nr xxxx-xx Sida 1(5) 2005-09-19 Regeringsrätten Box 2293 103 17 Stockholm Yttrande i Regeringsrättens mål nr xxxx-xx YTTRANDE Den avsättning för gratifikationer som xxxxxxxx xxxxxxxxx XX gjort i bokslutet för räkenskapsåret

Läs mer

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Stockholm 2014-08-15 Finansinspektionen Box 2871 103 97 Stockholm Ränteantagandet i FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder Svenska Pensionsstiftelsers Förening

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Datum Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala Län

Datum Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och landstinget i Uppsala Län KS 10 10 OKT 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-09-27 Diarienummer KSN-2012-0855 Kommunstyrelsen Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna och

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014

www.pwc.se Pension och försäkring Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg 25 september 2014 www.pwc.se Hur fungerar det och vad bör jag tänka på? Göteborg Introduktion och kort presentation 25 september Pension 2014och försäk 2 Vem är jag? John Bergengren Senior Manager, Telefon: 010-212 48 78

Läs mer

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension

Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2015-01-27 DNR: KS-2015/00043 Innehåll

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 82. Melleruds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer