1. KPA Pensionsservice AB, , Östgötagatan 90, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. KPA Pensionsservice AB, 556569-1077, Östgötagatan 90, 106 85 Stockholm"

Transkript

1 KKV2023, v1.3, BESLUT Dnr 276/ (23) Anmälande företag 1. KPA Pensionsservice AB, , Östgötagatan 90, Stockholm 2. KPA Pensionsförsäkring AB, , Östgötagatan 90, Stockholm Ombud för 1 och 2: advokaten Claes Langenius och jur. kand. Maria Westerberg, Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Box 2278, Stockholm Andra parter och medverkande i koncentrationen 3. SPP Liv Pensionstjänst AB, , Stockholm 4. SPP Livförsäkring AB, , Stockholm Ombud för 3 och 4: advokaterna Helena Höök och Johan Karlsson, Advokatfirman Vinge, Box 1703, Stockholm Saken Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579), KL, om företagskoncentration; pensionsadministrationstjänster Beslut Konkurrensverket lämnar KPA Pensionsservice AB:s förvärv av ensam kontroll över SPP Liv Pensionstjänst AB, samt KPA Pensionsförsäkring AB:s förvärv av ensam kontroll över ett livförsäkringsbestånd avseende avtalsområdet KAP-KL från SPP Livförsäkring AB, utan åtgärd. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax

2 Dnr 276/ (23) Anmälan 1. KPA Pensionsservice AB (KPA Pensionsservice) har anmält förvärv av ensam kontroll över SPP Liv Pensionstjänst AB (SPP Pensionstjänst). KPA Pensionsförsäkring har i samma anmälan anmält förvärv av ensam kontroll över ett livförsäkringsbestånd avseende avtalsområdet KAP-KL (Livförsäkringsbeståndet) från SPP Livförsäkring AB (SPP Livförsäkring). Den 10 juni 2013 beslutade Konkurrensverket att genomföra en särskild undersökning av koncentrationen enligt 4 kap. 11 KL. Företagskoncentrationen 2. KPA Pensionsservice och SPP Livförsäkring undertecknade den 19 mars 2013 ett aktieöverlåtelseavtal (Aktieöverlåtelseavtalet) avseende KPA Pensionsservices köp av samtliga aktier i SPP Pensionstjänst. KPA Pensionsförsäkring och SPP Livförsäkring undertecknade samma dag, dvs. den 19 mars 2013, dels ett avtal avseende överlåtelse av försäkringsrörelse (Rörelseöverlåtelseavtalet), dels ett avtal avseende överlåtelse av ett försäkringsbestånd (Beståndsöverlåtelseavtalet). Beståndsöverlåtelseavtalet utgör en integrerad del av Rörelseöverlåtelseavtalet och utgör tillsammans det s.k. Livförsäkringsbeståndet. 3. Det är fråga om två separata förvärv. De sker dock samtidigt och har ett nära samband med varandra. Rörelse- och beståndsöverlåtelsen är också villkorad av att KPA Pensionsservice har tillträtt aktierna i SPP Pensionstjänst i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet. De förvärvande bolagen kontrolleras ytterst av samma ägare. Vidare kontrolleras det förvärvade bolaget och Livförsäkringsbeståndet ytterst av samma ägare på säljarsidan. Förvärven ska därför bedömas som en koncentration med hänsyn till såväl koncentrationens struktur som bestämmelsen om successiva förvärv i 4 kap. 8 KL. 4. SPP Pensionstjänsts omsättning, tillsammans med den omsättning som är hänförlig till det förvärvade Livförsäkringsbeståndet, översteg inte 200 miljoner kronor i Sverige under föregående räkenskapsår. Koncentrationen är därmed inte anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 KL. Eftersom de berörda företagens sammanlagda omsättning föregående räkenskapsår översteg en miljard kronor i Sverige, får emellertid part eller annan medverkande i koncentrationen frivilligt anmäla koncentrationen enligt 4 kap. 7 p. 2. KPA Pensionsservice och KPA Pensionsförsäkring har gjort en sådan frivillig anmälan.

3 Dnr 276/ (23) Företagen KPA-bolagen 5. KPA Pensionsservice och KPA Pensionsförsäkring ingår i KPA-koncernen. KPA Pensionsservice kontrolleras ensamt av KPA AB och KPA Pensionsförsäkring kontrolleras ensamt av KPA Livförsäkring AB som i sin tur kontrolleras ensamt av KPA AB. KPA AB ägs till 60 procent av Folksam ömsesidig Livförsäkring (Folksam Liv) och till 40 procent av SKL Företag AB (SKL Företag). Ett aktieägaravtal ger Folksam Liv och SKL Företag gemensam kontroll över KPA AB. SKL Företag är ett helägt dotterbolag till Sveriges Kommuner och Landsting och är moderbolag i SKL Företag-koncernen. 6. KPA Pensionsservices huvudsakliga verksamhet består av administration av tjänstepensioner för avtalsområdet KAP-KL. KAP-KL är den kollektivavtalade tjänstepensionslösning som gäller inom framför allt kommuner och landsting. KPA Pensionsservice administrerar även tjänstepensioner för det kooperativa området. Därtill har KPA Pensionsservice en valcentral (Pensionsvalet). Valcentralen administrerar valet av premiebestämda tjänstepensioner för ett antal pensionsavtal inom det kommunala och kooperativa området. 7. KPA Pensionsförsäkring är ett icke vinstutdelande livförsäkringsaktiebolag som tillhandahåller traditionell livförsäkring och fondförsäkring huvudsakligen i form av tjänstepensionsförsäkringar. SPP-bolagen 8. SPP Pensionstjänst, försäkringsrörelsen och Livförsäkringsbeståndet ägs av SPP Livförsäkring, som i sin tur kontrolleras ensamt av Storebrand Holding AB. Storebrand Holding AB är ett helägt dotterbolag till det norska Storebrand Livforsikring AS som ytterst kontrolleras av Storebrand ASA. 9. SPP Pensionstjänsts verksamhet utgörs, efter omstrukturering inför den aktuella transaktionen, av tjänstepensionsadministration för det kommunala området. Även SPP Pensionstjänst har en valcentral (Electum) som administrerar valet av premiebestämd tjänstepension för avtalsområdet KAP-KL. 10. SPP Pensionstjänsts pensionsadministration avseende skuldförda tjänstepensioner för det kommunala området är utlagd på entreprenad (outsourcad) till Logica Sverige AB (CGI/Logica) 1 sedan år Samarbetsavtalet kommer att sägas upp och den outsourcade pensionsadministrationsverksamheten kommer att återtas av SPP Pensionstjänst i samband med att koncentrationen genomförs. 1 Logica Sverige AB är numera namnändrat till CGI Sverige AB.

4 Dnr 276/ (23) 11. Livförsäkringsbeståndet avser ett bestånd av förmånsbestämda försäkringsavtal enligt de kollektivavtalade pensionsavtalen KAP-KL, PFA och PA-KL, tillhörande riskförsäkringar samt tillgångar svarande mot försäkringsförpliktelserna. Det har i ärendet inte framkommit några synpunkter eller andra omständigheter som tyder på att förvärvet av Livförsäkringsbeståndet skulle medföra några negativa effekter för konkurrensen. Det förvärvet kommer därför inte att beröras vidare i beslutet. Parterna överlappande verksamhet 12. Det föreligger i ärendet en horisontell överlappning mellan KPA Pensionsservice och SPP Pensionstjänst i fråga om tillhandahållande av administration av tjänstepensioner för kommuner och landsting. 13. Fortsättningsvis används de sammanfattande beteckningarna KPA respektive SPP utom på de ställen där det är nödvändigt för förståelsen att skilja mellan KPA Pensionsservice och KPA Pensionsförsäkring respektive SPP Pensionstjänst och SPP Livförsäkring. 14. Likaså används i den följande framställningen ordet kommuner som en sammanfattande beteckning för kommuner, landsting och kommunala bolag. 2 Bakgrund Utredningsåtgärder 15. Konkurrensverket har under utredningen ställt kompletterande frågor till parterna i koncentrationen och inhämtat underlag i form av bland annat strategidokument, presentationer och andra interna dokument som tagits fram såväl innan koncentrationen var påtänkt som inför den planerade koncentrationen. Verket har också skickat ut frågor till, och i flera fall hållit kompletterande intervjuer med, bland andra kunder (kommuner och landsting), andra aktörer än parterna som tillhandahåller tjänster inom pensionsadministration, IT-konsulter och pensionskonsulter. 16. Vidare har Konkurrensverket inhämtat dokumentation över samtliga upphandlingar under åren i form av kommunernas anbudsförfrågan, samt beräkningsunderlag och lämnade anbud från KPA, SPP och Skandikon, den ende aktör utöver parterna som erbjuder tjänstepensionsadministration för det kommunala området. Det inhämtade underlaget har använts för att ta 2 För närvarande är det endast KPA som innehar avtal om pensionsadministration med landsting, även om såväl SPP som Skandikon lämnat anbud i vissa upphandlingar och SPP även innehaft avtal med landsting. Kommunala bolag har möjlighet att ansluta sig till de kommunala upphandlingarna. Flera kommuner kan dessutom slå sig samman och upphandla tillsammans.

5 Dnr 276/ (23) fram och analysera marknadsandelar, uppgifter om lämnade anbud, prisutveckling, priskorrelationer samt marknadsdynamiken. 3 Allmänt om pensioner 17. Pensionen kan bestå av tre olika delar: allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande. 18. Förutom den allmänna pensionen har idag cirka 90 procent av Sveriges anställda tjänstepension genom sin arbetsgivare. Det vanligaste är att tjänstepensionen är bestämd i ett kollektivavtal. Det finns emellertid många som har avtalat om andra tjänstepensionslösningar direkt med sin arbetsgivare. Administrationen av tjänstepensioner sköts av olika aktörer inom olika områden. 19. Den nu gällande kollektivavtalade tjänstepensionslösningen för kommunoch landstingsanställda kallas KAP-KL. 20. Det finns två typer av tjänstepension, förmånsbestämd och premiebestämd. I en förmånsbestämd pension är arbetstagaren garanterad en viss procentsats av sin slutlön när denne går i pension. Arbetsgivaren åtar sig att betala de ersättningar som ska komma att utgå. Förmånsbestämda pensionsutfästelser innebär att det är osäkert för arbetsgivaren vilken den slutliga kostnaden blir. Arbetsgivaren måste därför trygga de pensionsutfästelser som avtalas. Detta sker vanligen genom egna pensionsreserver, pensionsstiftelse eller traditionell försäkring. 21. I en premiebestämd pension är det bestämt hur mycket arbetsgivaren ska betala in i premie. Hur stor pensionen blir beror sedan på hur stor avkastningen blir på den inbetalda premien. Arbetstagaren kan själv påverka detta genom att välja hur premien ska förvaltas. 22. Arbetstagaren väljer hur premien ska placeras i en s.k. valcentral. Genom valcentralen slussas premierna vidare till de placeringsalternativ som arbetstagaren valt. För den som inte gör ett aktivt val kommer premien att placeras i en försäkring som bestämts i kollektivavtalet. Inom KAP-KL förvaltas de premier, för vilka inget individval gjorts, av KPA-koncernen. Administration av tjänstepensioner 23. Det förekommer flera modeller för hur tjänstepensionen ska administreras. Inom vissa kollektivavtalsområden finns en utpekad administratör som då 3 Analysen är baserad på 140 upphandlingar av pensionsadministration för kommuner och landsting samt ett fåtal Folktandvårdscentraler som ägt rum mellan 2008 och maj 2013 (med sista inlämningsdatum för anbud den 31 maj). De studerade upphandlingarna omfattar totalt 270 kommuner, 20 landsting samt 3 folktandvårdscentraler. Det finns 290 kommuner och 20 landsting. De analyserade upphandlingarna ger således en god bild av den totala marknaden.

6 Dnr 276/ (23) får en monopolliknande ställning. Inom det kommunala området finns inte några författningsregler eller kollektivavtalsregler som bestämmer vem som ska sköta administrationen av tjänstepensionen. Kommuner och landsting upphandlar därför administrationen av tjänstepensioner enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091). Avtalen löper i allmänhet på ca tre år med möjlighet till ett plus ett års förlängning. Vad administrationen består i 24. Tjänsten administration av tjänstepensioner kan delas in i administration av förmånsbestämda tjänstepensioner och administration av premiebestämda tjänstepensioner. 25. Administrationen av förmånsbestämda tjänstepensioner omfattar bland annat registerföring och aktualisering av pensionsgrundande uppgifter (dvs. uppgifter om anställningar, löner etc.), bevakningar och aviseringar av pensionsavgångar, beräkning av pensionsförmåner åt anställda utifrån inrapporterade uppgifter, beräkningar av pensionsskulder för arbetsgivare och utbetalning av pension till anställda som gått i pension. I de fall arbetsgivaren har tryggat sitt åtagande genom försäkring, fakturerar leverantören arbetsgivaren en månatlig premie som sedan ligger till grund för den pension som utbetalas till den enskilde individen. Utöver detta innefattar administration av förmånsbestämd försäkring bland annat utskick av värdebesked samt viss informationsgivning. 26. I de fall den förmånsbestämda försäkringen upphandlas tillsammans med pensionsadministration ingår utöver administrationsdelen ett åtagande för leverantören att garantera den förmån man har beräknat och ställt prognos på och att den enskilda individen får ut detta belopp. För det fall en kund enbart upphandlar administration, är det istället arbetsgivaren som ansvarar för att garantera detta åtagande. 27. Administrationen av premiebestämda tjänstepensioner omfattar administration av en valcentral där anställda kan välja hur premien ska placeras. I tjänsten brukar vidare ingå administration av in- och utbetalningar, dvs. att se till att premier transfereras från arbetsgivaren till den fond den anställde valt alternativt icke-valsfonden, samt hantera utbetalningar av pensioner till pensionsberättigade. 28. För att kunna sköta administrationen krävs kunskap om alla de tjänstepensioner som finns och har funnits inom det aktuella området. Gamla tjänstepensionslösningar kan leva kvar länge efter det att nya lösningar avtalats. De gamla lösningarna finns kvar i systemet så länge någon pensionsberättigad, som någon gång under sin anställningstid omfattats av en viss lösning, fortfarande lever och uppbär pension.

7 Dnr 276/ (23) 29. Det krävs också IT-system som kan hantera alla avtal och registeruppgifter, beräkna premier, den anställdes pension, arbetsgivarens skuld m.m. 30. Kommunerna efterfrågar normalt en och samma leverantör för hela administrationen. Det bedöms inte praktiskt möjligt eller ekonomiskt intressant att dela upp uppgifterna på flera leverantörer, t.ex. separat upphandling av tillhandahållandet av valcentral för premiebestämda pensioner. 31. Ofta efterfrågas i kommunernas upphandlingar även försäkringslösningar för skuldförda förmånsberättigade pensioner, alternativt att de ingår som en option. Det förekommer även att försäkringslösningarna upphandlas separat. Relevant marknad 32. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa samma behov hos köparen. Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren. Relevant produktmarknad 33. Parterna har i anmälan anfört att den i ärendet relevanta produktmarknaden är marknaden för administration av tjänstepensionslösningar. Parterna anser att denna marknad omfattar administration av såväl kollektivavtalade som icke-kollektivavtalade tjänstepensionslösningar samt pensionsadministration som hanteras av externa leverantörer. I vart fall ska marknaden omfatta administration av tjänstepensionslösningar som avser kollektivavtalad pensionsadministration som utförs av externa administratörer. Enligt parterna är marknaden utsatt för konkurrenstryck från sådan pensionsadministration som hanteras av arbetsgivare i egen regi. Vidare kommer det efter koncentrationens genomförande att finnas ett flertal starka konkurrenter på marknaden såsom Fora, Statens tjänstepensionsverk (SPV), Collectum, Alecta, Skandikon-bolagen, PRI Pensionsgaranti, SPP Livförsäkring (och närstående bolag), CGI/Logica, Xlent och Bliwa Försäkringstjänst. Som KPA:s främsta konkurrent nämns Skandikon-bolagen (Skandikon). 34. KPA:s och SPP:s verksamheter överlappar, som ovan nämnts, avseende upphandlad administration av tjänstepensioner inom den kommunala sektorn (kollektivavtalsområdet KAP-KL), nedan kallat kommunal tjänstepensionsadministration. Konkurrensverkets bedömning för avgränsning av relevant produktmarknad har därför utgått från detta segment.

8 Dnr 276/ (23) 35. Kommuner måste tillhandahålla tjänstepensioner till sina anställda i enlighet med vad som överenskommits i kollektivavtal. Under utredningen har framkommit att det i allmänhet inte längre bedöms möjligt för en kommun att sköta administrationen helt i egen regi. Tvärtom försöker kommuner avhända sig allt fler av de uppgifter som är förknippade med tjänstepensionsadministrationen. Genom att upphandla från en extern leverantör slipper kommunerna att själva hålla sig med den specifika kompetens som är nödvändig och de behöver inte heller investera i nödvändiga IT-system som är anpassade för att administrera tjänstepensioner för den kommunala sektorn. 36. Vad som framför allt komplicerar administrationen är de kollektivavtalade förmånsbestämda tjänstepensionerna. Flera uppgifter har framkommit om att det skulle krävas prisökningar långt över 5-10 procent 4 för att kommunerna ens skulle överväga att själva ta över administrationen. Att efterfrågan inte är priskänslig styrks även av den prisanalys som Konkurrensverket har gjort utifrån upphandlingsunderlaget. Analysen baseras på priser på registeravgift, avgift för pensionsprognos samt avgift för förmedling av premiepensionen, tre poster som oftast omfattar merparten av alla anställda. Konkurrensverkets analys visar att genomsnittspriset såväl som medianpriset på den relevanta marknaden gick ned kraftigt i samband med Skandikons inträde 2010, utan att det skedde påtagliga förändringar i varken kostnadsläge eller kundernas efterfrågan. 37. Egenregi är därför inte ett substitut till externa leverantörer och kan inte antas utöva något konkurrenstryck. 38. Utbytbarheten på efterfrågesidan är därför inte av sådan karaktär att den föranleder en vidare avgränsning av den relevanta marknaden. 39. Under utredningen har framkommit att de enda aktörer som tillhandahåller tjänsten administration av tjänstepensionslösningar inom det kommunala området är KPA, SPP och Skandikon. SPP trädde in på marknaden vid årsskiftet 2002/2003, då företaget övertog SPV:s verksamhet samtidigt som SPV lämnade marknaden. Skandikon trädde på allvar in på marknaden under Enligt det s.k. SSNIP-testet (Small but Significant and Non-transitory Increase in Price) fastställs utbytbarheten på efterfrågesidan genom att fråga kunderna huruvida det skulle vara enkelt att gå över till lätt tillgängliga substitutvaror eller till leverantörer någon annanstans vid en liten (5-10 procent), varaktig ökning av de relativa priserna på de produkter och i de områden som undersöks. Om substitutionen skulle vara tillräcklig för att göra prisökningen olönsam på grund av minskad försäljning, kommer ytterligare substitutvaror och områden att tillfogas den relevanta marknaden till dess att en liten, varaktig ökning av de relativa priserna skulle vara lönsam. Jfr Kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (97/C 372/03), p

9 Dnr 276/ (23) 40. Inom det kommunala området finns ett stort antal tjänstepensionslösningar som samtliga måste kunna hanteras av pensionsadministratören. Kollektivavtalen inom det kommunala området har genom åren generellt sett genomgått fler förändringar än vad som är fallet inom andra avtalsområden. Dessa tjänstepensionslösningar skiljer sig från de lösningar som finns på andra områden utanför den kommunala sektorn. Varje ny avtalad lösning kräver kompetens hos personalen och anpassning av IT-systemet hos den som ska leverera tjänsten. Kraven på kompetens och specialanpassade IT-system för den kommunala sektorn medför att inträdeshindren är höga. 41. Utbytbarheten på utbudssidan saknar således den effektivitet och omedelbarhet som krävs för att kunna jämföras med utbytbarhet på efterfrågesidan. Inte heller utbytbarhet på utbudssidan föranleder således en vidare avgränsning av produktmarknaden än upphandlad administration av kollektivavtalade tjänstepensioner inom den kommunala sektorn. Relevant geografisk marknad 42. Relevant geografisk marknad omfattar det område inom vilket de berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren Konkurrensverket delar parternas uppfattning att den relevanta geografiska marknaden är Sverige. Slutsats om relevant marknad 44. Den relevanta marknaden utgörs av upphandlad administration av kollektivavtalad tjänstepension inom den kommunala sektorn i Sverige. Påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens 45. Konkurrensverket har att bedöma huruvida företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Faktorer som har betydelse för denna bedömning är parternas marknadsandelar och andra faktorer som kan hämma eller främja konkurrensen såsom förekomsten av faktisk och potentiell konkurrens samt köparmakt. Marknadsandelar och marknadskoncentration 46. Marknadsandelar och marknadskoncentration ger en indikation på marknadsstrukturen och den betydelse de samgående parterna och deras 5 Europeiska kommissionens tillkännagivande om definition av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning, EGT C 372, , p. 8.

10 Dnr 276/ (23) konkurrenter har i konkurrenshänseende. Enligt rättspraxis kan en marknadsandel på 50 procent eller mer vara bevis på en dominerande ställning Förutom KPA och SPP finns som nämnts endast en ytterligare leverantör på den relevanta marknaden, nämligen Skandikon. 48. Skandikon är gemensamt varumärke för Skandikon Administration AB och Skandikon Pensionsadministration AB, båda dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia. Skandikon beskriver sig som ett outsourcingföretag inom pensionsadministration och stiftelseförvaltning och bedriver ingen egen kapitalförvaltning. 49. Det saknas tillförlitliga och samstämmiga uppgifter i allmänt tillgängliga källor om omsättningen på marknaden. Konkurrensverket har i stället gjort ett antal analyser med utgångspunkt från de upphandlingar som skett under perioden 2008-maj Det som analyserats är antalet vunna upphandlingar, antalet vunna kommuner och landsting samt antalet pensionsberättigade personer i vunna upphandlingar. 50. Det mest relevanta måttet på marknadsstyrka är enligt Konkurrensverkets bedömning antalet pensionsberättigade personer i vunna upphandlingar, eftersom antalet pensionsberättigade i hög grad styr företagets intäkter. Med detta mått ökar KPA sin marknadsandel från ca 77 procent till ca 83 procent genom koncentrationen. Sett till antal vunna upphandlingar, antal vunna kommuner och landsting samt antal pensionsberättigade i vunna upphandlingar, har KPA emellertid oavsett mått haft en mycket stark ställning på marknaden under hela perioden med en genomsnittlig andel som varierar mellan 75 och 79 procent beroende på beräkningsmetod. KPA är således den dominerande aktören oavsett vilken beräkningsmetod för marknadsandelar som används. 51. SPP:s utveckling under den analyserade perioden har varit något ryckig beroende på beräkningsmetod. Företagets andel av vunna upphandlingar var låg åren 2010 och 2012, medan företagets andel beräknad på vunna kommuner i stället var låg åren 2009 och SPP:s andel av antalet pensionsberättigade i vunna upphandlingar har under perioden varit mer stabil, även om åren 2010 och 2012 låg aningen under genomsnittet. 52. Skandikon är i dagsläget den näst största aktören och har haft en stark marknadsutveckling sedan 2010, med en markant ökning av såväl vunna upphandlingar som vunna kommuner och antal pensionsberättigade. Sett till 6 Mål T-221/95, Endemol/kommissionen och mål T-102/96 Gencor/kommissionen.

11 Dnr 276/ (23) beståndet av administrerade kunder är SPP emellertid fortfarande en större aktör än Skandikon. 53. Genom förvärvet förstärker KPA således sin redan mycket starka ställning, samtidigt som en redan koncentrerad marknad går från tre aktörer till två. Den höga marknadsandelen och den uppkomna marknadsstrukturen ger i sig anledning till betänkligheter från konkurrenssynpunkt. Konkurrenssituationen 54. Som framgår ovan finns det idag endast tre aktörer på marknaden för administration av kollektivavtalade tjänstepensionslösningar inom den kommunala sektorn. I anmälan görs gällande att Skandikon är KPA:s närmaste konkurrent och att detta i sig utgör ett konkurrenstryck. 55. I detta avsnitt redogörs för Konkurrensverkets analys av vilket konkurrenstryck de tre aktörerna utövar på varandra. Det ska först framhållas att SPP:s konkurrenstryck kan vara större än vad som avspeglas i antalet vunna upphandlingar. 56. På upphandlingsmarknader där konkurrerande anbud är okända vid anbudstidpunkten utövas konkurrenstryck av både faktiska och potentiella budgivare. Konkurrenstryck uppstår genom att ett för högt anbud ökar risken att förlora upphandlingen eftersom det för anbudsgivaren är okänt huruvida en konkurrent har lagt ett lägre anbud. Ju vanligare det är med flera anbudsgivare, och ju vanligare det är med konkurrenskraftiga anbud, desto större är denna risk och konkurrenstryckets disciplinerande effekt. 57. Av samma anledning utövas konkurrenstryck även av sämre anbud. Konkurrenstrycket uppstår genom att ett för högt anbud ökar risken att förlora upphandlingen eftersom det för anbudsgivaren är okänt huruvida konkurrentens anbud är lägre. Ju vanligare det är att anbudsgivare lägger konkurrenskraftiga anbud, desto större är denna risk och konkurrenstryckets disciplinerande effekt. 58. Under perioden har SPP lämnat anbud i 66 av 140 upphandlingar, dvs. i nära hälften av upphandlingarna. SPP lämnade anbud i en fjärdedel av upphandlingarna 2012 och i en tredjedel fram till och med maj KPA och SPP möttes som enda konkurrenter i 41 av 140 upphandlingar under perioden Av dessa 41 upphandlingar vann KPA 29 och SPP 12. SPP har därför utövat ett väsentligt disciplinerande konkurrenstryck på KPA under perioden och vice versa. 60. I ytterligare 20 upphandlingar av 140 deltog SPP mot både KPA och Skandikon. I dessa fall har dock SPP aldrig vunnit, medan Skandikon och KPA har

12 Dnr 276/ (23) vunnit 10 respektive 10 upphandlingar. SPP:s bud torde dock ha ökat osäkerheten för KPA och Skandikon i anbudsgivningen vilket medfört ett ökat konkurrenstryck på dessa aktörer. 61. I varje enskild upphandling är det inte känt huruvida enskilda aktörer kommer att lämna anbud. Även i de upphandlingar som KPA deltar i men inte SPP, utövar således SPP ett visst konkurrenstryck på KPA genom osäkerheten kring ett eventuellt deltagande. Detsamma gäller de upphandlingar som SPP deltar i men inte KPA. 62. För bedömning av konkurrenstryck är det även intressant att se till vilken konkurrent en aktör förlorar sina befintliga kunder. Under 2012 konkurrensutsattes 21 av KPA:s tidigare kontrakt, och av dessa vann KPA 18. KPA försvarade således sina befintliga kunder i 86 procent av fallen. Fyra av SPP:s kontrakt konkurrensutsattes och av dessa försvarade SPP ett. 63. KPA mötte ett visst konkurrenstryck vad gäller befintliga kunder från Skandikon, som under 2012 tog 12 procent av kontrakten från KPA. Likaså mötte KPA ett visst, men mindre, konkurrenstryck om befintliga kunder från SPP, som tog 3 procent av kontrakten från KPA under samma år. 64. Under hela den analyserade tidsperioden 2008-maj 2013 har SPP försvarat sina befintliga kunder i 38 procent av fallen. SPP möter ett starkt konkurrenstryck från KPA, som har tagit 38 procent av befintliga kunder från SPP, och ett betydande konkurrenstryck från Skandikon, som har tagit 24 procent av kontrakten. 65. KPA förlorar således en liten andel av sina befintliga kunder till SPP, medan SPP förlorar en stor andel av sina befintliga kunder till KPA. Detta visar att framför allt KPA under perioden utövat ett betydande konkurrenstryck i kampen om SPP:s befintliga kunder. 66. Sedan 2008 har KPA varit ensam anbudsgivare i 39 procent av upphandlingarna och mött enbart SPP i ytterligare 29 procent av upphandlingarna. Analysen visar att KPA och SPP varit ensamma konkurrenter i en stor andel av upphandlingarna även efter Skandikons inträde på marknaden, nämligen i 43 procent under 2010 och 34 procent under 2011, men däremot i endast 7 procent av upphandlingarna under Under hela den analyserade perioden har KPA och SPP tillsammans varit de enda anbudsgivarna i 68 procent av upphandlingarna. 67. Skandikon uppger att företaget inte kan bjuda på alla upphandlingar, eftersom det finns begränsningar för hur många nya kunder som kan tas om hand samtidigt med bibehållen kvalitet. Att Skandikon tillämpar en försiktig

13 Dnr 276/ (23) tillväxtstrategi har bekräftats av kunder och marknadsaktörer som Konkurrensverket talat med. 68. Koncentrationen medför således att KPA i större utsträckning än idag blir den enda anbudsgivaren. 69. Sammanfattningsvis visar genomgången av de 140 upphandlingarna åren 2008-maj 2013 att SPP och KPA har utövat ett viktigt konkurrenstryck på varandra och därmed på marknaden. Effekter på pris och/eller kvalitet 70. En koncentration kan påtagligt hämma den effektiva konkurrensen på en marknad genom att den eliminerar ett betydande konkurrenstryck som en eller flera säljare varit utsatta för. Ett minskat konkurrenstryck riskerar medföra att kunderbjudandet försämras genom högre priser och sämre kvalitet. 71. Den mest omedelbara effekten av koncentrationen är att konkurrensen mellan KPA och SPP försvinner. Om KPA före koncentrationen skulle ha lagt ett högre pris eller erbjudit lägre kvalitet i en upphandling skulle risken öka att SPP vann upphandlingen, och vice versa. SPP:s närvaro på marknaden utövade således ett disciplinerande konkurrenstryck på KPA, och KPA:s närvaro utövade ett disciplinerande konkurrenstryck på SPP. Genom koncentrationen försvinner denna specifika konkurrens mellan parterna, vilket riskerar medföra ett försämrat kunderbjudande, i form av högre pris och/eller lägre kvalitet. 72. Förvärvet kommer att påtagligt öka koncentrationen på marknaden. En horisontell koncentration utan motverkande effektiviteter är ägnad att medföra unilaterala effekter i form av höjda priser och/eller minskad kvalitet. Ju närmare konkurrenter de samgående företagen är, och ju färre nära konkurrenter som återstår, desto starkare är dessa unilaterala effekter. Konkurrensverkets analys av upphandlingsdata visar på faktisk konkurrens mellan KPA och SPP vid ett stort antal tillfällen, samt på flertalet tillfällen då konkurrens från den återstående aktören Skandikon uteblivit. Att KPA och SPP är nära konkurrenter framgår också av interna dokument från parterna. Förvärvet eliminerar denna konkurrens mellan KPA och SPP. Utöver denna faktiska konkurrens eliminerar förvärvet även det konkurrenstryck som kommer från att KPA och SPP som oberoende aktörer alltid är potentiella anbudsgivare i än fler upphandlingar. Samordnade effekter 73. Samordnade effekter riskerar uppstå på transparenta, statiska marknader som består av få aktörer som ofta möts i t.ex. anbudsgivning. Risken för samordning mellan konkurrenter ökar om endast en liten del av marknaden är öppen för konkurrens vid varje tillfälle, samt om aktörerna även möts på

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning och distribution av pocketböcker KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-06-15 Dnr 287/2010 1 (5) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 STOCKHOLM Ombud: advokaten Lars Johansson, Nord & Co Advokatbyrå

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA

Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-02-18 Dnr 42/2011 1 (6) Anmälande företag Goldcup 6174 AB, u. ä. t. Office Depot Sweden (Holding) AB, org. nr 556829-3848, Box 7064, 192 07 SOLLENTUNA Ombud: advokaten

Läs mer

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM

Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Box 180, 101 23 STOCKHOLM KKV2023, v1.2, 2011-02-06 BESLUT 2012-05-14 Dnr 211/2012 1 (5) Anmälande företag Posten AB, org.nr 556128-6559, 105 00 STOCKHOLM Ombud: advokaten Leif Gustafsson och jur. kand. Caroline Khattar Boström,

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm

Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Box 5747, 114 87 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-05-24 Dnr 320/2011 1 (5) Anmälande företag Braganza II AB, u.ä.t. Braathens Aviation AB, org.nr 556747-6592, Box 37, 201 20 Malmö Ombud: jur.kand. Rolf Larsson, Gernandt

Läs mer

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring

Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring Svar på frågor från SKL beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Inledning Det finns ett behov av ökad kunskap om de alternativ

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-20 Dnr 63/2013 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten (Ku2013/106/KA) Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här)

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98. Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:23 2000-10-24 Dnr A 15/98 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1997-12-18, dnr 753/96, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Taxi Beställningscentral i Linköping

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand. Andres Acevedo, Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, 103 90 Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. BESLUT 2014-07-09 Dnr 388/2014 1 (10) Anmälande företag Sydsvenska Dagbladets AB, 556002-7608, Sydsvenskan, 205 05 Malmö Ombud: advokaten Lars Johansson och jur.kand.

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA

Anmälande företag. Saken. Beslut. ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-17 Dnr 234/2013 1 (6) Anmälande företag ApoPharm AB, 556791-1010, Solna torg 19, 171 45 SOLNA Ombud: advokaten Peter Alstergren, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703,

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm.

Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén Godö och jur. kand. Johan Wahlbom, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2015-04-15 Dnr 186/2015 1 (6) Anmälande företag Lantmännen ekonomisk förening, 769605-2856, Box 30192, 104 25 Stockholm Ombud: advokaterna Marcus Glader och Emil Fahlén

Läs mer

Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen

Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen 2008-04-24 Konkurrensverket FI Dnr 08-3656 (Anges alltid vid svar) 103 85 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 Svar på Konkurrensverkets

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG 2006-04-20 Rapporten omfattar följande bolag: Förenade Liv Livförsäkrings AB (publ) Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) Folksam Service AB Folksam

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-22 Dnr 246/2013 1 (6) Anmälande företag Oriola-KD Holding Sverige AB, 556622-5776, Box 252, 435 25 Mölnlycke Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-05-14 Dnr 89/2014 1 (11) Anmälande företag 1. TeliaSonera Aktiebolag, 556103-4249, 106 63 Stockholm Ombud: advokaterna Ulrica Salomon och Linda Lausson, Advokatfirman

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Varför är äldres lönekostnader intressanta att studera? I litteraturen anges

Läs mer

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE

FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Trollhättan den 27 augusti 2012 FÖRDELNINGSFÖRSLAG AVSEENDE SAAB AUTOMOBILE-KONCERNENS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE Om Du har fordran på pension eller annan rätt till ersättning ur pensionsstiftelsen är

Läs mer

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension?

Flyttrapport AMF 2016. Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? Flyttrapport 216 Hur sker flyttar inom kollektivavtalad tjänstepension? FLYTTRAPPORT 216 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 8 sid 9 sid 1 sid 11 sid 12 sid 13 Sammanfattning Kollektivavtalade tjänstepensioner Flyttutvecklingen

Läs mer

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder

Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder Finansinspektionen Enheten för konsumentskydd Box 7821 103 97 Stockholm Stockholm 2014-03-19 Anmälan mot Avanza Bank AB avseende vissa marknadsföringsåtgärder (516401-6718) anmäler härmed Avanza Bank AB

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på

Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på 1 Tjänstepensionens delar Tjänstepensionens delar är ålderspension, efterlevandeskyddet och sjukförsäkringen. Hur stor din tjänstepension blir beror på vilket avtalsområde du tillhör. Har du jobbat inom

Läs mer

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar SPP 2007-06-01 1 (7) Svar från SPP på frågor beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Omfattning av försäkringsavtalen 1.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 december 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 17 december 2013 i

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 434/2010 1 (5) Gävle Hamn AB Fredriksskans 805 95 GÄVLE Ifrågasatt konkurrensbegränsning Gävle Hamn Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar

Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar 2017-06-15 Dnr 601/2015 1 (7) Påstått konkurrensproblem marknaden för bilannonseringsplattformar Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Klagomål Under

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - utvecklin av pensionsskulden inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm

Ombud: advokat Lars Johansson och jur.kand. Helena Caan Mattson, Roschier Advokatbyrå AB, Blasieholmsgatan 4A, Box 7358, 103 90 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 0 BESLUT ICKE-KONFIDENTIELL VERSION 2012-09-19 Dnr 370/2012 1 (12) Anmälande företag Bonnierförlagen AB, org.nr 556023-8445, Box 3159, 103 63 Stockholm Ombud: advokat Lars Johansson

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Spinnaker Norway AcquiCo AS, , c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge

Spinnaker Norway AcquiCo AS, , c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-08-28 Dnr 527/2014 1 (6) Anmälande företag Spinnaker Norway AcquiCo AS, 913 809 017, c/o Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen allé 16, N-0252 Oslo, Norge Ombud: advokaten

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG

RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG RAPPORT TILL STÄMMAN 2010 FRÅN FOLKSAM ÖMSESIDIG LIVFÖRSÄKRINGS DOTTERBOLAG Rapporten omfattar följande bolag: - Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) - Reda Pensionsadministration AB - Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Läs mer

Betänkandet Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

Betänkandet Tjänstepension tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) 2016-01-29 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-14426 Skatte- och tullavdelningen (Anges alltid vid svar) Enheten för inkomstskatt och socialavgifter 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet.

Kumla kommun ser över pensionspolicy vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Pensionspolicy 1 BAKGRUND KOLLEKTIVAVTALET Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Trygghet och ett hållbart arbetsliv

Trygghet och ett hållbart arbetsliv Trygghet och ett hållbart arbetsliv Tre skäl att välja Bliwa bliwa är specialist på gruppförsäkring Bliwa är ett av få svenska försäkringsbolag som specialiserat sig på försäkring för grupper av individer.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Pensionspolicy. I samarbete med

Pensionspolicy. I samarbete med Pensionspolicy I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 ALLMÄNT...5 MÖJLIGHET TILL MINSKAD ARBETSTID FÖR ÄLDRE

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Pensionstriangeln. Din tjänstepension

Pensionstriangeln. Din tjänstepension Du som är 55 år eller äldre har några yrkesverksamma år framför dig som är viktiga för din tjänstepension. Det gäller vare sig du arbetar inom stat, landsting eller hos privat arbetsgivare. Driver du egen

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun

Pensionspolicy för Stenungsunds kommun Pensionspolicy för Stenungsunds kommun INLEDNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Avgiftsbestämd ålderspension... 3 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2016-09-07 Dnr 516/2016 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Stockholms stad, 105 35 Stockholm Saken

Läs mer

Preliminära riktlinjer för tjänstepension

Preliminära riktlinjer för tjänstepension Preliminära riktlinjer för tjänstepension Med anledning av att överenskommelsen om KollektivAvtalad Pension KAP-KL upphör att gälla den 31 december 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Lär känna din pension gör tre kloka val!

Lär känna din pension gör tre kloka val! Lär känna din pension gör tre kloka val! Lappuggla Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, trots att den egentligen är mindre än den ser ut. Storleken beror främst på den luftiga fjäderdräkten. Från

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer