Att arbeta på Carema Sjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att arbeta på Carema Sjukvård"

Transkript

1 Att a rbeta på Carema Sjukvård

2 Carema din nya arbetsgivare Att vara ny på ett arbete innebär att du kommer att ställas inför många nya frågor, funderingar och utmaningar. Med den här broschyren vill vi ge dig en hjälp på vägen. Självklart kommer du att få stöd av dina kollegor och din närmaste chef som kommer att underlätta på bästa sätt för dig. En viktig del i vår verksamhet är att vi styr och leder arbetet utifrån våra värderingar. Jag vill uppmuntra dig att sätta dig in i och förstå meningen med dessa och vad det innebär för dig som anställd. En förutsättning för bra kvalité och nöjda patienter inom sjukvården är kompetenta och engagerade medarbetare. Det ska vara attraktivt att arbeta på Carema. Ledarskap, arbetsmiljö och möjlighet till utbildning och utveckling är därför viktiga faktorer. Carema Sjukvård har verksamheter över hela landet; vårdcentraler, barnavårdscentraler, närsjukhus, specialistkliniker av olika slag, bemanningsverksamhet med mera. Var du än arbetar och var i landet du än bor ska du känna dig varmt välkommen till Carema. Stellan Ungerholm Chef affärsområde sjukvård 3

3 Introduktion Som nyanställd är det viktigt att du känner dig välkommen, att du snabbt kommer in i dina arbetsuppgifter och vet hur arbetsplatsen fungerar. För oss på Carema är introduktionen viktig och ska behandlas med respekt, omtanke och noggrannhet. Som ny medarbetare får du en lokalt anpassad introduktion. Anställningsavtal Vid anställning får du ett individuellt anställningsavtal som är en överenskommelse mellan dig och oss som arbetsgivare. Avtalet beskriver dina anställningsvillkor; till exempel din befattning, lön och hur många semesterdagar du har rätt till. Avtalet reglerar även din anställningsform, det vill säga om du är tillsvidareanställd, provanställd eller har en tidsbegränsad anställning. Lagar och författningar Den vård som bedrivs i våra verksamheter regleras bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen, patientjournallagen samt av Socialstyrelsens olika författningar. Alla vårdgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete. Anmälan ska göras om en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med hälso- och sjukvård. Detta kallas för Lex Maria. Lex Marias syfte är att få till stånd en objektiv utredning om anledningen till en inträffad allvarlig skada/sjukdom eller risk för sådan för att därigenom på olika sätt förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden. Du har som anställd ansvar för att meddela din chef om något har hänt som du tror ska anmälas enligt Lex Maria. Tystnadsplikt Som medarbetare har du tystnadsplikt. Tystnadsplikt i vården motiveras av skyddet för vårdtagarna och deras enskilda förhållanden. Reglerna finns för att värna om vårdtagarnas integritet. De är en viktig förutsättning för att vårdtagarna ska känna trygghet och kunna lita på vården och vårdpersonalen. 4 5

4 Tystnadsplikt innebär att du inte får röja vad du i din verksamhet får veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Du får inte ta del av patientjournaler om du inte behöver ha tillgång till dessa för ditt arbete. I förarbetena anges uttryckligen att läsning av en journal av nyfikenhet aldrig kan godtas. Brott mot tystnadsplikt kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. Semester Du har rätt till minst 25 betalda semesterdagar per år. Om du har fyllt 40 respektive 50 år har du ytterligare semesterdagar enligt kollektivavtalet. Du har rätt till semesterledighet redan under det år du börjar din anställning, detta i proportion till när på året du börjat. Intern information Vårt intranät ger svar på många frågor. Här kan du läsa om allt från organisationen och verksamheten till olika utbildningar, förmåner och rabatter mm. Nyheter och aktuella händelser presenteras kontinuerligt. Som medarbetare har du rätt att få tillgång till den information som behövs för att utföra ditt arbete. Du är även skyldig att själv aktivt söka information. Lön Caremas löneadministration är placerad i Stockholm och därifrån hanteras samtliga löner inom koncernen. Utbetalning av lön sker månadsvis den 26:e via Sparbankernas Utbetalnings Service, sus. Mer information om sus och hur du går tillväga för att få din lön på ditt lönekonto hittar du på löneadministrationens sida på intranätet. Där hittar du även information om, och mallar för hantering av reseersättning, utlägg och friskvård. Via löneadministrationen kan du, utöver frågor direkt relaterade till din lön, även få hjälp med frågor kring din pension, sjuklönehantering samt arbetsgivarintyg. 6 7

5 Medvind Carema använder sig av ett digitalt tidsredovisningssystem, Medvind, där du direkt på webben registrerar avvikelser från ditt ordinarie schema samt får en översikt över dina planerade arbetspass. Det du registrerar i Medvind måste attesteras av din närmaste chef och blir sedan underlag för löneutbetalningen. Vård av sjukt barn Om du behöver stanna hemma för vård av sjukt barn ska du omedelbart anmäla det både till din arbetsplats och till Försäkringskassan. Sjuk Carema vill värna om den anställdes välbefinnande och följer systematiskt sjukfrånvaron för att förebygga ohälsa. Om du blir sjuk ska du samma dag sjukanmäla dig till din närmaste chef. Som anställd måste man efter sju kalenderdagar uppvisa läkarintyg. I vissa fall har arbetsgivaren rätt att begära läkarintyg från första sjukdagen. Försäkringar Arbetsgivaren har tecknat ett antal försäkringar som ska underlätta om det skulle hända dig något. Som anställd omfattas du av en arbetsskadeförsäkring (tfa) som kan ge ersättning för inkomstförlust och kostnader vid olycksfall på arbetsplatsen eller till och från arbetet, arbetsskadesjukdomar och smitta. Via tjänstegrupplivförsäkring (tgl), kan ett engångsbelopp utbetalas vid dödsfall till efterlevande. Vid långvarig sjukdom, kompletteras den lagstadgade försäkringen med itp:s sjukpension och normalt utbetalas den först då ersättningen från allmän försäkring minskar. Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få ett visst omställningsstöd och i vissa fall kompletterande avgångsersättning. Carema är ansluten till Trygghetsrådet saf-ptk. För vissa anställda inom Carema kan andra regler gälla, nämligen de som finns för kommuner och landsting. Din chef vet vad som gäller för dig. 8 9

6 Pension Som anställd i Carema har du tjänstepension antingen från itp via Alecta (privatanställda tjänstemän) eller kap-kl som är pensionsavtalet inom kommuner och landsting. Båda alternativen innebär att du får en tjänstepension som ett komplement till den allmänna pensionen den dag du går i pension. Fråga din chef vad som gäller för dig. Du kan vara kvar i din anställning fram till 67 års ålder. Uppsägning De flesta anställda har en uppsägningstid på tre månader. Olika anställningsförhållanden och längden på anställningen kan påverka din uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt till din chef. Utvecklingssamtal En gång per år har du som medarbetare utvecklingssamtal med din närmaste chef. Ett utvecklingssamtal är ett strukturerat samtal då du och din chef möts i enrum och har en dialog om din arbetssituation, företagets och enhetens mål, hur din arbetsinsats bidrar till målen och vilken kompetensutveckling du kan behöva för att klara ditt arbete framöver. Dina behov och önskemål är en viktig del av utvecklingssamtalet. Inom en del av våra verksamheter kan andra modeller förekomma, som innebär t.ex. att samtal sker oftare. Medarbetarenkät För att ta reda på hur du som medarbetare upplever din arbetssituation på arbetsplatsen genomför vi medarbetarenkäter. Resultatet ligger till grund för en dialog mellan chef och medarbetare och är dessutom ett underlag för ett ständigt förbättringsarbete. Undersökningen är helt anonym och det är viktigt för oss att du bidrar med dina åsikter. Delaktighet och inflytande Carema vill på ett positivt sätt tillvarata de anställdas kunskap och kompetens. Inom stora delar av vår verksamhet finns ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer, ett samverkansavtal, som möjliggör delaktighet och inflytande för dig som medarbetare

7 Samverkan bygger på en integration av arbetsmiljö- och medbestämmandefrågor där medbestämmandelagen (mbl) och arbetsmiljölagen (aml) utgör den rättsliga grunden. Avtalet ersätter tidigare gällande former för förhandling enligt aml och mbl. Grunden för samverkan är direktinflytande för alla anställda. Arbetsplatsträffen (apt) är en viktig del i samverkanssystemet. apt ska genomföras regelbundet, ofta en gång i månaden och är ett forum där alla medarbetare träffas och diskuterar viktiga frågor för enheten och ska understödja en fortsatt utveckling av verksamheten. Vissa delar av vår verksamhet har inte samverkanssystem utan följer vanlig modell för hantering av arbetsmiljö och medbestämmande. Samtliga verksamheter har, och ska ha, mötesforum där alla medarbetare träffas och diskuterar gemensamma frågor. Arbetsgivarorganisation och kollektivavtal Carema tillhör två arbetsgivarorganisationer nämligen Vårdföretagarna, inom Almega och Svenskt Näringsliv samt pacta som är en del i Sveriges Kommuner och Landsting. Almega Vårdföretagarna är den arbetsgivarorganisation som organiserar de privata vårdarbetsgivarna i Sverige och är företagets centrala förhandlingspart. Vårdföretagarna träffar kollektivavtal, som är en skriftlig överenskommelse kring lön och allmänna anställningsvillkor, med de fackliga organisationerna. Även medarbetare som inte är medlemmar i en facklig organisation omfattas av kollektivavtalen. Bland våra anställda finns många olika personalkategorier och vi har därför kollektivavtal med många olika fackförbund såsom Kommunal, Vårdförbundet, sktf, Förbundet för Sveriges Arbetsterapeuter (fsa), Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (lsr) och Sveriges Läkarförbund. För vissa verksamheter gäller andra kollektivavtal eftersom Carema också tillhör arbetsgivarorganisationen pacta, som är en del i Sveriges Kommuner och Landsting, och följer de kollektivavtal som de har tecknat med sina fackliga organisationer

8 Förmåner Som anställd har du tillgång till en rad förmåner. På intranätet kan du läsa mer om vad som kan vara aktuellt för tillfället. Avgiftsfri primärvård Alla medarbetare erbjuds möjlighet att lista sig vid någon av Caremas vårdcentraler. Besök på vårdcentralen är sedan kostnadsfritt. Erbjudandet gäller även medarbetarens familjemedlemmar. Företagshälsovård Som medarbetare har du tillgång till företagshälsovård via Feelgood som är rikstäckande och har ett stort utbud av kompetenser och tjänster. Huvudregeln är att åtgärden och/eller besvären ska vara relaterade till dina arbetsuppgifter eller din arbetsplats. Behöver du hjälp tar du kontakt med din närmaste chef. Bidrag till friskvård Carema vill uppmuntra till en sund livsstil och främja välbefinnande. Varje medarbetare har rätt till ett årligt friskvårdsbidrag. Beloppets storlek som kan variera över tiden hittar du på intranätet. Som friskvård räknas t.ex. kort till simhall, träningskort på Friskis och Svettis eller liknande. Golf- och ridlektioner, utförsåkning m.m. räknas inte som friskvård. Rabatt kan också förekomma hos olika friskvårdsarrangörer. Gratis frukt och kaffe Som anställd har du oftast tillgång till frukt och gratis kaffe. Lokala avvikelser kan förekomma. Personalrabatt Som anställd har du rabatt i vissa butiker. Arbetskläder När du är i tjänst bär du särskilda arbetskläder för att skydda dina egna kläder och för att följa företagets profil. Du har även en namnbricka så att du lätt kan kännas igen

9 Våra policys Företagets policydokument anger vår viljeinriktning och målsättning inom speciella områden. Det är viktigt att du som medarbetare känner till och aktivt bidrar till efterlevnaden av dessa. Här kan du läsa utdrag från några av våra policys, samtliga finns i sin helhet presenterade på intranätet. Arbetsmiljö Som arbetsgivare har vi ett lagstadgat ansvar att planera, genomföra och följa upp vår verksamhet så att ingen medarbetare blir sjuk, skadar sig eller far illa på annat sätt. Enligt vår policy skall arbetsmiljön främja de anställdas hälsa och välbefinnande och både chef och medarbetare har ett ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. På Carema har vi en gemensam värdegrund som genomsyrar arbetsmiljön. Kränkande särbehandling Caremas policy för kränkande särbehandling ska bidra till att alla medarbetare inom Carema får rätt till samma bemötande, till integritet och respekt för sin person. Vi tolererar inte i något fall att kränkande särbehandling förekommer på våra arbetsplatser. På Carema har vi rätt till integritet och vi visar varandra respekt. Våld och hot Som anställd på Carema ska man ha rätt till en så säker arbetsmiljö som möjligt. Risk för situationer med hot och våld är tyvärr en realitet på våra arbetsplatser. Det är därför viktigt att på alla sätt försöka förhindra att dessa situationer uppstår. Medarbetare som utsatts för våld eller hot ska snabbt få hjälp och stöd. På Carema ska ingen behöva vara rädd. Arbetsanpassning och rehabilitering Även i en hälsosam arbetsmiljö blir medarbetare ibland sjuka eller skadar sig. Om du skulle bli långtidssjuk har du rätt till arbetsanpassning och rehabilitering enligt lag. Som arbetsgivare intresserar vi oss för hur du mår. Vi strävar efter att upprätta en tidig och regelbunden kontakt vid sjukdom för att kunna vidta rätt rehabiliteringsåtgärder. På Carema ska det vara lätt att bli frisk! Alkohol och droger Missbruk påverkar både den anställde, arbetsklimatet och våra kunder/ patienter på ett negativt sätt. All användning, försäljning eller annan hantering av droger är förbjuden på våra arbetsplatser. Som kollega har du även ett ansvar att rapportera misstankar om missbruk till närmaste chef och att stödja en arbetskamrat med missbruksproblem. På Carema är det tillåtet att lägga sig i och bry sig om. Lön Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning och det är vår tydliga intention att det ska löna sig att göra en bra arbetsinsats och bidra till verksamhetens mål. Vi omfattas av centrala löneavtal där de fackliga organisationerna anger vissa riktlinjer vid den årliga lönerevisionen. Alla medarbetare har varje år ett lönesamtal. Vår etik vi är engagerade och empatiska. Vi som arbetar i Carema ska kännetecknas av engagemang, empati och respekt för människor samt en vilja att åstadkomma en bättre vård och omsorg. Engagemanget vilar på en människosyn som utgår ifrån att vi alla är olika personer med olika behov och önskemål. vi tar avstånd från alla typer av diskriminering. Alla människor har lika värde. Det synsättet bär vi med oss i alla beslut och det genomsyrar alla våra relationer och aktiviteter. vi gör nytta i samhället. Våra verksamheter bygger på en ambition att utveckla och göra nytta i samhället. Mångfald i vårdens ägande och driftsformer är något positivt som bidrar till att höja kvaliteten i verksamheter som berör oss alla mycket nära. genom professionalism skapar vi trygghet. Den som arbetar i någon av Caremas olika verksamheter ska känna sig sedd, betraktad som en individ och inte som en anonym del av ett kollektiv. Det är alla våra enskilda medarbetares kompetens som gör att helheten blir bra. vi är lyhörda och visar respekt. De enskilda som bor eller vårdas hos oss ska bemötas med lyhördhet och respekt. Vi ska tillgodose deras önskemål och behov

10 vi är ärliga och ansvarstagande. I relationen till våra uppdragsgivare är vi ärliga och ansvarstagande. Vi förhandlar med ansvar så att samhällets resurser används på bästa sätt så att verksamheten vilar på en säker grund. Den verksamhet vi driver bygger på avtal som är öppna för insyn. Vi ska arbeta för att den vård vi ger ska vara av högsta kvalitet så att vi får förnyat förtroende. Våra värderingar vi tror på individens förmåga. I kontakten med Carema ska alla känna sig värdigt bemötta oavsett personliga förutsättningar. Vi bygger vår vård och omsorg på valfrihet och omtanke. Vi försöker alltid se till hela människan och hålla en ständigt pågående, levande dialog. För oss är det viktigt att ta hänsyn till individuella behov, att se, lyssna och bemöta professionellt. vi håller vad vi lovar. Patienter, boende, anhöriga och beställare som berörs av Caremas verksamheter ska känna att vi har ett tydligt åtagande. Vår utgångspunkt är att skapa den vård som motsvarar och ibland överträffar individens behov och förväntningar. Våra utfästelser till våra kunder är vårt rättesnöre. vi kan alltid bli bättre. Vårdbehovet förändras över tiden. Genom att kontinuerligt följa upp behovsutvecklingen vill vi ge behovsanpassad vård. Förbättringsförslag och klagomål ger oss möjlighet att växa vidare, att bli ännu bättre. När besvärliga situationer uppstår är snabb återkoppling ett honnörsord. Förändring och utveckling ska utgå från att det gynnar våra kunder och att alla kan se resultatet av våra insatser. vi bygger långsiktigt. Våra kunder ska vara trygga i att vi är långsiktiga och att vi finns kvar. De ska också vara förvissade om att deras skattemedel används på bästa sätt. Genom uppföljning och utvärdering säkrar vi vår framdrift. Insatser och beteenden idag skapar efterfrågan imorgon. Carema ska uppfattas som trygg och säker av våra kunder, deras anhöriga, en attraktiv arbetsgivare av nuvarande och potentiella medarbetare och en säker leverantör av beställare/uppdragsgivare. Vi har ansvar för en del av samhällets gemensamma resurser och vi ska förvalta dem väl

11 December 2007 Carema Sjukvård, Vretenvägen 13, Box 1565, Solna Telefon , fax

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten

Välkommen som medarbetare. i Strängnäs kommun! Personalenheten Välkommen som medarbetare i Strängnäs kommun! Broschyren innehåller information om anställningsvillkor och anställningsförmåner som berör kommunens medarbetare. Mer information om hur det är att arbeta

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

M E D A R B E T A R H A N D B O K

M E D A R B E T A R H A N D B O K M E D A R B E T A R H A N D B O K Vi håller vad vi lovar Vi når resultat Innehållsförteckning Competens vision och affärsidé 1 Våra medarbetare och chefer 1 Policys och rutiner 2 Rekryteringspolicy 4 Anställning

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Introduktion till. saneringsbranschen

Introduktion till. saneringsbranschen Introduktion till saneringsbranschen Välkommen till saneringsbranschen! Du är nu en betydelsefull medarbetare i ett serviceyrke som hela tiden utvecklas snabbt och där du kommer i kontakt med många människor.

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Personalutvecklare Per-Ola Johansson 2012-03-26 1 (9) Personalprogram för Kalmar kommun Till dig som är anställd

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer