Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68"

Transkript

1 YTTRANDE AD 1587/ Sundsvall (12) Tfn: Fax: Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Stockholm Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1+2 SOU 2011:68 (Fi2011/4348) Inledning Bolagsverket är registreringsmyndighet för de flesta typer av företag och den registerinformation som Bolagsverket tillhandhåller används i stor omfattning av näringslivet, myndigheter och av allmänheten. Verket har således roll som central registreringsmyndighet och den myndighet från vilken huvuddelen av samhällets affärsanknutna information hämtas. Mot bakgrund av detta ställer sig verket positivt till att verket föreslagits som registreringsmyndighet för tjänstepensionsföretagen och att de ska komma att ingå i det försäkringsregister som förs av Bolagsverket. Bolagsverket tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. Bolagsverket ställer sig positivt till att det skapas en helt ny och fristående reglering av tjänstepensionsföretagen och deras verksamhet, dvs. en lag om tjänstepensionsrörelse. Dispositionen av yttrandet Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av utredningen Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension (SOU 2011:68), nedan kallad utredningen, som berör verkets roll som registreringsmyndighet. Vidare har verket, med anledning av den hänvisningsteknik som använts i såväl gällande försäkringsrörelselag (2010:2043) som i förslaget till ny tjänstepensionsrörelselag, vid sin genomgång av förslagen fokuserat på att bestämmelsernas utformning och tillämpning harmoniserar med såväl den associationsrättsliga lagstiftningen som speciallag. Verket har med anledning härav i sitt yttrande utgått från bestämmelserna i löpande ordning. Då förslaget till lag om tjänstepensionsrörelse har utformats med gällande försäkringsrörelselag som förebild, har verket funnit det lämpligt att i detta sammanhang lyfta fram frågeställningar som framkommit vid tillämpningen av den lagen. Verket föreslår att de frågor som eventuellt justeras i förslaget till lag om tjänstepensionsrörelse med anledning av Bolagsverkets yttrande, även beaktas för gällande försäkringsrörelselag. Nedan

2 2 (12) följer verkets synpunkter på de författningsförslag och överväganden som gjorts av utredningen. 25 Författningsförslag 25.1 Förslag till lag (2012:000) om tjänstepensionsrörelse 1 kap. Inledande bestämmelser 4 Bestämmelsen innehåller en felstavning av ordet tjänstepensionsförmåner. 2 kap. Tillstånd för tjänstepensionsföretag 10 Omvandling av tillstånd att bedriva försäkringsrörelse Av nu föreslagen bestämmelse framgår att Finansinspektionen ska meddela ett särskilt tillstånd för att ett försäkringsföretag ska kunna bedriva tjänstepensionsrörelse. Någon tid finns inte angiven inom vilken tillståndet ska anmälas för registrering. När det gäller andra fall av tillståndslämnande finns det oftast en tid inom vilken ett tillstånd ska anmälas för registrering, jfr 2 kap. 15 och 17 försäkringsrörelselagen jämte 2 kap. 24 första stycket p1 aktiebolagslagen (2005:551). Till tidsfristen är då kopplat en verkan av att anmälan inte görs inom den föreskrivna tiden. För omvandling av tillstånd saknas dock sådan tidsfrist för anmälan och verkan av att tidsfristen inte efterföljs. Motivet till att det i denna bestämmelse inte finns någon angiven tid för anmälan av tillstånd och eventuell verkan bör enligt Bolagsverket klargöras i förarbetena i de fall lagtexten behålls med föreslagen utformning. Omregistrering I och med att det kommer att finnas möjlighet för ett allmänt aktiebolag att söka tillstånd till att bedriva tjänstepensionsrörelse vill Bolagsverket även här ha ett förtydligande till varför det inte heller i denna bestämmelse finns någon angiven tid för anmälan om tillstånd och eventuell verkan om inte tidsfristen efterföljs vid omregistrering från ett aktiebolag till tjänstepensionsrörelse. Ovan nämnda synpunkter gäller även för motsvarande bestämmelser i försäkringsrörelselagen. 15 Ansökan om tillstånd Enligt förslaget till 2 kap. 15 första stycket lagen om tjänstepensionsrörelse får ett aktiebolag ansöka om tillstånd innan bolaget har registrerats i aktiebolagsregistret eller europabolagsregistret. Av andra stycket framgår att ett aktiebolag kan ansöka om tillstånd inom sex månader från stiftelseurkundens undertecknande. Ett aktiebolag som ansökt om tillstånd till tjänstepensionsrörelse innan registrering kommer aldrig att registreras i aktiebolagsregistret. Bolagsverket menar därför att bestämmelsen vad avser ansökan om tillstånd innan bolaget har registrerats i aktiebolagsregistret - är missvisande eftersom att registreringen av tjänstepensionsaktiebolaget kommer att ske direkt i försäkringsregistret. Ovan nämnda synpunkt gäller även för motsvarande bestämmelse i försäkringsrörelselagen

3 3 (12) 3 kap. Verksamhet över gränserna 2 I bestämmelsens första mening hänvisas till första stycket. Det framgår dock inte av bestämmelserna vilken paragraf som avses med hänvisningen. Förtydligande bör därför införas. 6-9 I 6-9 hänvisas på ett flertal ställen till andra stycket. Det framgår dock inte av bestämmelserna vilken paragraf som avses med hänvisningen. Förtydligande bör därför införas. 11 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för tjänstepensionsaktiebolag 13 Sista stycket på bestämmelsen torde vara en rubrik till efterföljande (Fusion Överlåtande bolag) Första meningen i bestämmelsen är inte fullständig och behöver kompletteras. 33 Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen Registrering Av förslaget till 37 fjärde stycket lagen om tjänstepensionsrörelse framgår att Bolagsverket ska registrera tillstånd till att verkställa en fusionsplan efter Finansinspektionens underrättelse om att beslutet har vunnit laga kraft. Enligt 33 fjärde stycket samma lag finns dock inte något krav på att Bolagsverket ska registrera beslut om tillstånd till att verkställa fusionsplanen efter sådan underrättelse från Finansinspektionen. Med anledning av denna diskrepans menar Bolagsverket att det i 33 bör klargöras om registrering får ske av tillståndet efter underrättelse från inspektionen eller om beslutet ska anmälas för registrering av bolaget. Upplysningsvis kan nämnas att Bolagsverket registrerar tillstånd till att verkställa fusionsplaner för försäkringsaktiebolag efter den underrättelse som anges i motsvarande bestämmelse i försäkringsrörelselagen. Laga kraft Som ovan nämnts registrerar verket tillstånd till att verkställa en fusionsplan efter underrättelse från Finansinspektionen. Sådan underrättelse erhålls i huvudsak i nära anslutning till beslutets dag. I enlighet med lydelsen ska underrättelse ske när beslutet har vunnit laga kraft. Verket utgår ifrån att frågan om laga kraft har prövats av inspektionen innan underrättelsen skickas. I några registreringsärenden har dock fråga tidigare uppkommit om inspektionens beslut kan vinna laga kraft omedelbart, dvs. det ska ses som ett positivt beslut från inspektionen, och därmed då direkt bli registrerbart? Ett klargörande motivuttalande efterlyses på denna punkt.

4 4 (12) Förslaget till lag om tjänstepensionsrörelse innehåller ingen uttrycklig bestämmelse om att ett beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan får överklagas. Av förslaget till 17 kap. 3 lagen om tjänstepensionsrörelse framgår emellertid att andra beslut av Finansinspektionen i enskilda fall enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Av 31 kap. 2 aktiebolagslagen framgår vilka beslut av Bolagsverket som kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandereglerna i aktiebolagslagen anses uttömmande reglera i vilka fall en registreringsmyndighets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (prop.1975:103 s samt prop. 2004/05:85 s ). Av detta följer att Bolagsverkets tillstånd att verkställa en fusionsplan inte kan överklagas. Verket är medvetet om att ansökan om att få verkställa en fusionsplan hos Finansinspektionen respektive Bolagsverket föregås av olikheter vad avser handläggningen, t.ex. kallelse på okända borgenärer och att det därför kan skilja sig åt vad gäller möjligheten till överklagande av ett beslut om tillstånd. Bolagsverket vill dock uppmärksamma på att en eventuell olikhet i överklagandemöjligheten kan komma att innebära att registrering av beslut om att verkställa fusionsplanen sker vid olika tillfällen beroende på företagstyp. Det bör mot bakgrund av skillnaden till aktiebolagslagen klargöras i vilken utsträckning ett beslut om tillstånd till att verkställa en fusionsplan enligt tjänstepensionsrörelselagen kan överklagas eller inte. Ovan förda resonemang gäller även för ömsesidiga tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsföreningar samt för objekten i försäkringsrörelselagen. Delning 40 Krav på tillstånd för överlåtelse av viss verksamhet Ett tjänstepensionsaktiebolag får inte genom delning överlåta verksamhet som bara får drivas efter tillstånd till ett bolag som inte har ett sådant tillstånd. En generell utgångspunkt vid delning av tillståndspliktiga företag är att delning endast kan ske till ett övertagande bolag som har motsvarande tillstånd som överlåtande bolag. I och med att en ny tjänstepensionsrörelselag införs kan tjänstepensionsförmåner komma att tillhandahållas av såväl ett tjänstepensionsaktiebolag som ett försäkringsaktiebolag. Med anledning av formuleringen - bolag som inte har ett sådant tillstånd uppkommer fråga om överlåtelse av förmånsbestånd kan ske till såväl ett försäkringsaktiebolag med tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som till ett tjänstepensionsaktiebolag. Det bör därför klargöras om bestämmelsen enbart tar sikte på ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva tjänstpensionsrörelse enligt lagen om tjänstepensionsrörelse. Samma frågeställning uppstår vad gäller huruvida ett försäkringsaktiebolag via delning kan överlåta sina tjänstepensionsförmåner till ett tjänstepensionsaktiebolag.

5 5 (12) Likvidation 45 Tvångslikvidation på grund av Bolagsverkets beslut Bolagsverket har vid tidpunkten för detta yttrande handlagt ett ärende om tvångslikvidation för ett försäkringsaktiebolag efter anmälan från Finansinspektionen. Mot bakgrund av detta ärende vill verket lyfta fram följande två frågeställningar. Utfärdande av föreläggande Av 11 kap. 1 försäkringsrörelselagen och den nu föreslagna lagen om tjänstepensionsrörelse framgår att föreskrifterna för aktiebolag i allmänhet ska gälla om inte något annat följer av denna lag eller är särskilt föreskrivet. Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag som gäller istället för eller utöver bestämmelserna i aktiebolagslagen. Mot bakgrund av ovan nämnda hänvisningar till aktiebolagslagen är verkets uppfattning att förfarandereglerna i 25 kap. 24 aktiebolagslagen ska följas vid fråga om tvångslikvidation dels enligt bestämmelserna i 11 kap. 45 försäkringsrörelselagen dels enligt den nu föreslagna bestämmelsen i 11 kap. 45 lagen om tjänstepensionsrörelse. Denna uppfattning har dock ifrågasatts varför ett tydliggörande bör ske i förarbetena. Att en fråga om tvångslikvidation ska föregås av ett föreläggande om likvidation stöds av det uttalande som gjordes i prop. 2010/11:119 Domstolarnas handläggning av ärenden s 40 av vilket följande framgår. De ärenden om likvidation av sparbanker och medlemsbanker som flyttas över till Bolagsverket kommer, om inte några särskilda förfaranderegler skapas, att handläggas enligt förvaltningslagen (1986:223). För bankaktiebolag gäller bestämmelserna om handläggning av likvidationsärenden i aktiebolagslagen (2005:551), enligt vilka Bolagsverket ska förelägga bolaget, aktieägare och de borgenärer som vill yttra sig att komma in med skriftligt yttrande och Inrikes Tidningar. Motsvarande bestämmelser om Bolagsverkets handläggning av likvidationsärenden bör införas i sparbankslagen och lagen om medlemsbanker.". Ovan nämnda proposition berörde bara handläggningen av frågan om likvidation vid återkallelse av tillstånd av bl. a. bank och skedde i samband med att frågan om likvidation överflyttades till Bolagsverket. Värt att notera är att det i 6 kap. 3 sparbankslagen (1987:619) och i 9 kap. 6 lagen (1995:1570) om medlemsbanker infördes bestämmelser om föreläggande om likvidation. Jfr även hänvisningen i bestämmelsen i 12 kap. 75 andra stycket försäkringsrörelselagen samt tidigare gällande bestämmelse i 14 kap. 4 försäkringsrörelselagen (1982:713). Bolagsverket uppfattning är dock att det måste anses rimligt tillika rättssäkert att det företag som kommer i fråga för likvidation ges tillfälle att yttra sig. Ex officio Enligt verkets uppfattning kan en fråga om tvångslikvidation gällande grunderna i förslaget till tjänstepensionsrörelselagen inte tas upp av Bolagsverket på eget initiativ. För dessa grunder krävs att en ansökan görs av t.ex. styrelseledamot eller att en anmälan från Finansinspektionen kommer in. Bolagsverkets inställning härvidlag har varit föremål för synpunkter vid tillämpningen av motsvarande bestämmelse i försäkringsrörelselagen, se 11 kap. 45 försäkringsrörelselagen. Bolagsverket uppfattar emellertid bestämmelsen på så sätt att 11 kap. 45 förslag till tjänstepensionsrörelselag endast ska ses som ett tillägg till 25

6 6 (12) kap. 11 aktiebolagslagen och sökandefrågan styrs således av vad som anges i särbestämmelsen. Mot bakgrund av ovan och ärendets viktiga karaktär är det angeläget att frågan tydliggöras i förarbetena. 12 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för ömsesidiga tjänstepensionsbolag 24 Tillämpliga bestämmelser om bolagets ledning Verkställande direktör och minst halva antalet styrelseledamöter ska vara bosatt inom Europeiska samarbetsområdet (EES). Minst en av de personer som styrelsen har utsett att vara särskilda firmatecknare ska också vara bosatt inom EES. Hänvisningen i aktuell bestämmelse till lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar innebär att Bolagsverket blir den myndighet som ska pröva frågan om dispens från bosättningskravet vad gäller verkställande direktören, styrelsens sammansättning och kravet på firmatecknare. Enligt verkets mening bör det övervägas om inte denna uppgift ska tillfalla Finansinspektionen eftersom inspektionen har att ledningspröva dessa bolag. Med anledning av att ovan nämnda bestämmelse är utformad i enlighet med 12 kap. 24 försäkringsrörelselagen bör det övervägas om inte den bestämmelsen också ska justeras i enlighet med synpunkterna ovan. 88 Firman för ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag ska innehålla orden ömsesidig och tjänstepension. Sådan konstruktion av bestämmelsen lämnar enligt Bolagsverkets mening utrymme för att utelämna ordet bolag. Om ordet bolag ska vara ett krav i firman bör bestämmelsen justeras. Motsvarande justering bör i så fall även göras för ömsesidiga försäkringsbolag, jfr 12 kap. 88 försäkringsrörelselagen. 13 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för tjänstepensionsföreningar Allmänt om föreningens ledning Verkställande direktör och minst halva antalet styrelseledamöter ska vara bosatt inom Europeiska samarbetsområdet (EES). Minst en av de personer som styrelsen har utsett att vara särskilda firmatecknare ska också vara bosatt inom EES. Hänvisningen i 13 kap. 2 förslag till tjänstepensionsrörelselagen till lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar innebär att Bolagsverket blir den myndighet som ska pröva frågan om dispens från bosättningskravet vad gäller verkställande direktören, styrelsens sammansättning och kravet på firmatecknare. Enligt verkets mening bör det övervägas om inte denna uppgift ska tillfalla Finansinspektionen eftersom inspektionen har att ledningspröva dessa föreningar. Med anledning av att ovan nämnda bestämmelse är utformad i enlighet med 13 kap. 2 försäkringsrörelselagen bör det övervägas om inte den bestämmelsen också ska justeras i enlighet med synpunkten ovan. 27 Tvångslikvidation Jämför frågeställningarna rörande tjänstepensionsaktiebolag, 11 kap. 45 förslaget till lag om tjänstepensionsrörelse.

7 7 (12) 14 kap. Tillsyn 1 Registreringsmyndighet Bestämmelsens tredje mening bör även innehålla en hänvisning till försäkringsrörelselagen (2010:2043). 16 kap. Ingripanden 7 och 11 Förbud eller begränsning i rätten att förfoga över tillgångar Finansinspektionen kan återkalla ett tjänstepensionsföretags tillstånd att bedriva tjänstepensionsrörelse och i samband därmed besluta att försäkringsverksamhetens ska drivas under förvaltning i samråd med inspektionen. Sådan situation innebär att inspektionen anses ta över driften av verksamheten. Fråga har uppstått kring i vilken mån ett övertagande av driften innebär en inskränkning i bolagsstämmans eller föreningsstämmans beslutanderätt. För det fall ett övertagande av driften innebär att vissa beslut, såsom t.ex. överlåtelse av förmånsbestånd, inte kan fattas av stämman bör avsikten med bestämmelsen tydliggöras. Frågeställningarna är av vikt för Bolagsverkets bedömning av vilka åtgärder som kan anmälas för registrering och av vem, i de fall inspektionen handhar driften Förslag till lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag 6 tredje stycket I det nya angivna stycket bör uppmärksammas att det SFS-nummer som angivits torde vara felaktigt. 9 b Bolagsverket ställer sig frågande till vad som händer med nuvarande 9 b. Ska den bestämmelsen nu betecknas 9 c? Förslag till lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling En anknuten försäkringsförmedlare ska anmälas för registrering hos Bolagsverket av det försäkringsföretag som förmedlaren ingått avtal med. För de anknutna försäkringsförmedlarna är det försäkringsföretaget som förmedlaren ingått avtal med som ansvarar för att förmedlaren uppfyller de krav som ställs för att få agera som förmedlare. Det är också försäkringsföretaget som ansvarar för att uppdatera de uppgifter som anmälts till Bolagsverket ifråga om t.ex. vilka slag av försäkring eller försäkringsklasser som förmedlingen avser, se prop. 2004/05:133 Försäkringsförmedling s 60 f. Trots de krav på kontroll som åligger försäkringsföretaget förekommer det att den anmälde förmedlaren redan är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till annan försäkringsgivare för samma klass. Informationen som då lämnas från anmälande försäkringsföretag är t.ex. att förmedlingen kommer att avse olika produkter inom klassen. Fråga har därför uppkommit om olika produkter i samma klass kan bedömas som icke konkurrerande. I och med att möjligheten nu införs att vara anknuten försäkringsförmedlare till ett tjänstepensionsföretag tror verket att denna frågeställning kan komma att bli mer aktuell vilket gör att frågan bör belysas.

8 8 (12) Förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ 20 andra stycket I bestämmelsen bör även en hänvisning till den föreslagna bestämmelsen 12 b andra stycket införas Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen 1 kap. Inledande bestämmelser 2 I 1 kap 2 föreslås att försäkringsrörelselagen inte ska gälla för bl.a. - organisationer som endast tillhandahåller ersättning vid dödsfall om ersättningen är begränsad till en genomsnittlig begravningskostnad, - lokala skadeförsäkringsbolag som endast meddelar försäkring enligt 2 kap. 13 första stycket klass 18 (assistans) i form av naturaförmåner och vilkas årliga premieinkomst inte överstiger ett belopp som motsvarar euro, eller - de företag som bedriver verksamhet av mindre omfattning enligt 12 kap. 2 och som har en premieinkomst som understiger en halv miljon kronor per år under de senaste tre åren. Möjligheten att undanta vissa organisationer, lokal skadeförsäkringsbolag och mikroföretag från försäkringsrörelselagens bestämmelse har belyst av utredningen i kapitel och 6.3. Bolagsverket har inget att erinra mot förslaget att vissa objekt helt undantas från tillämpningsområdet för försäkringsrörelselagen. Det är dock viktigt utifrån bestämmelsens utformning att frågan om vilken omfattning undantaget har, besvaras tydligt. Är avsikten att hela regelverket ska undantas från tillämplighet eller är det bara frågor kring reglering och tillsyn, jfr utredningens uttalanden s 50. Såsom bestämmelsen är utformad menar verket dock att den enbart kan uppfattas som att ovan nämnda objekt inte i något avseende kommer att följa försäkringsrörelselagen. Bestämmelsen väcker också ur associationsrättsliga aspekter ett antal andra frågor som behöver besvaras. Nedan följer några av de frågor som verket anser måste klargöras. I. Vilken lagstiftning ska tillämpas för lokala skadeförsäkringsbolag och mikroförsäkringsföretag (1 kap. 2 p 3 och 4) Genom utredningens förslag kan vissa ömsesidiga försäkringsbolag komma att omfattas av undantaget från försäkringsrörelselagen. Ömsesidiga försäkringsbolag är särskilda försäkringsrättsliga associationer som till skillnad från försäkringsaktiebolagen kan sägas vara beroende av ett försäkringstillstånd för sin existens, se utredningen s 501. Med anledning härav uppstår fråga om vilken associationsform, tillika lagstiftning, som dessa undantagna ömsesidiga försäkringsbolag kommer att tillhöra när de inte längre har erforderligt tillstånd att driva försäkringsrörelse och därmed inte längre styrs av försäkringsrörelselagen. II. Vilken lagstiftning ska tillämpas för understödsföreningar (1 kap. 2 p 2) Det framgår av utredningen att detta undantag träffar ett tjugotal begravningskassor, tillika understödsföreningar. Lagen om understödsföreningar är emellertid upphävd och kan

9 9 (12) enligt verkets uppfattning inte tillämpas efter den 1 januari Det krävs därför stadganden kring om och vilken lagstiftning som de understödsföreningar som efter 2015 väljer att fortsätta driva sin verksamhet ska följa. III. Vad gäller för nybildade företag? Är avsikten att undantagen i försäkringsrörelselagen ska kunna tillämpas av nybildade företag? IV. Hur påverkas försäkringsregistret? I utredningens förslag till 17 kap. 1 lag om ändring i försäkringsrörelselagen, anges att Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag. I definitionen av försäkringsföretag i förslaget till 1 kap. 6 lag om ändring i försäkringsrörelselagen ingår inte de undantagna objekten. En konsekvens härav torde vara att de från försäkringsrörelselagen undantagna objekten inte längre ska vara registrerade i försäkringsregistret. Med anledning av detta uppstår fråga på vilken grund dessa objekt ska avföras ur försäkringsregistret. Om tanken är att företaget ska avföras ur registret genom omregistrering kan det noteras att sådant förfarande endast är möjligt för företag som i grunden är en och samma associationsform. Eftersom ömsesidiga försäkringsbolag och understödsföreningar är särskilda föreningsrättsliga associationer torde omregistrering inte vara möjlig. Om tanken istället är att Finansinspektionen ska återkalla tillståndet att driva försäkringsrörelse vill Bolagsverket uppmärksamma på att frågan om tvångslikvidation kan komma att aktualiseras t.ex. enligt 14 kap. 74 p 3 förslag till lag om ändringar i försäkringsrörelselagen (jfr 12 kap. 74 p 3 i nuvarande försäkringsrörelselag), vilket i sin tur leder till att objektet upplöses. För det fall de objekt som är undantagna från försäkringsrörelselagen ska kvarstå i försäkringsregistret krävs reglering kring hur dessa ska kunna skiljas ut från de objekt i registret som står under tillsyn. Bolagsverket ser dock stora tekniska svårigheter med en sådan lösning då försäkringsregistret är uppbyggt utifrån gällande försäkringsrörelselag och försäkringsförordning och de krav på registrering av uppgifter som där ställs. 15 Specialföretag Av förslaget framgår att ett företag kan få tillstånd att bedriva verksamhet som specialföretag här i Sverige. Av 2 kap. 11 förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen framgår vilken verksamhet som krävs för att kunna erhålla sådant tillstånd. Det är av registreringstekniska skäl viktigt för Bolagsverket att det tydliggörs vilka associationsformer som kan bli aktuella för sådant tillstånd samt om det kommer införas krav på registrering i försäkringsregistret för dessa företag. 11 kap. Överlåtelse av försäkringsbestånd 1 Av bestämmelsen framgår att ett försäkringsföretag får överlåta sitt försäkringsbestånd till bland annat ett tjänstepensionsföretag. Som bestämmelsen är formulerad framgår inte med tillräcklig tydlighet att det endast bör röra sig om den delen av verksamheten som avser

10 10 (12) tjänstepensionsförmåner. Bestämmelsen skulle kunna förtydligas genom att det i andra stycket införs uppgift om att en överlåtelse av försäkringsbestånd till ett tjänstepensionsföretag får endast avse tjänstepensionsförmåner. Enligt 10 kap. 1 p 2 förslag till lag om tjänstepensionsrörelse kan ett förmånsbestånd överlåtas till ett utländskt tjänstepensionsinstitut. I den föreslagna ändringen i 11 kap. 1 försäkringsrörelselagen har inte motsvarande möjlighet införts. En förklaring till denna skillnad bör för tydlighetens skull lämnas i förarbetena. 12 kap. Mindre försäkringsföretag Krav på revisorer I prop. 2009/10:246, En ny försäkringsrörelselag, anges att oavsett försäkringsaktiebolagets storlek ska minst en av bolagsstämman utsedd revisor vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen samt att ett strängare revisorskrav på försäkringsområdet är motiverat med hänsyn till konsumentskyddet. I författningskommentaren till 11 kap 12 försäkringsrörelselagen anges att utformningen av de gränsvärden som i aktiebolagslagen begränsar valfriheten att ha revisor eller inte, tillsammans med de krav som ställs på försäkringsföretag (bl. a. krav på buffertkapital) gör att huvudregeln i 9 kap. 1 ABL - att aktiebolag ska revisor kommer att gälla i försäkringsföretag. Någon särregel i förhållande till den i prop. 2009/10:204, En frivillig revision, föreslagna ordningen ansågs därför inte nödvändig. För det fall ett mindre försäkringsaktiebolag kommer att kunna falla under gränsvärdena i aktiebolagslagen behöver inte, med hänsyn till avsaknad av särbestämmelse kring revisor, revisor utses för sådana bolag. Bolagsverket ställer sig frågande till om detta ska vara möjligt eller om särbestämmelse om krav på revisor behöver införas. I detta sammanhang bör beaktas att krav på att utses minst en revisor finns för såväl ett ömsesidigt försäkringsbolag, 12 kap. 43, som en försäkringsförening, 13 kap. 18 nuvarande försäkringsrörelselag. Enligt dessa bestämmelser ska minst en av de revisorer som utses av stämman vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. Övergångsbestämmelser p 2 Det bör övervägas om även denna punkt kräver ett tidigare ikraftträdande än den 1 januari 2014, se vad som gäller för punkten Förslag till lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen 7 Understödsförenings ansökan om tillstånd och verksamhet Den idag gällande 7 i införandelagen omfattar fyra andra stycken vilka inte framgår av förslaget till ny lydelse av 7. Verket har dock utgått ifrån att andra till femte stycket alltjämt kommer att vara gällande och ser för tydlighetens skull att bestämmelsen i sin helhet redovisas i förslaget.

11 11 (12) Under ovan nämnda förutsättning behöver korrigering ske i 7 2 st ovan nämnda lag vad gäller tiden för ansökan om tillstånd. Enligt verkets uppfattning bör tiden för ansökan ändras till utgången av år 2015 för att harmonisera med förslaget till ändring i första stycket. Verket har i nedan förda resonemang utgått från en sådan justering. Av aktuellt förslag till bestämmelse framgår att en understödsförening som inte ansökt om tillstånd till försäkringsrörelse eller tjänstepensionsrörelse ska likvideras. Föreslagen bestämmelse ger tillsynes inte utrymme till en fortsatt verksamhet för dessa föreningar efter år Om en understödsförening enligt undantagen i försäkringsrörelselagen kan fortsätta verksamheten efter år 2015, antingen som organisation som tillhandahåller ersättning vid dödsfall om ersättningen är begränsad till en genomsnittlig begravningskostnad eller som mikroföretag, så bör detta regleras närmare i aktuell bestämmelse. Verkets synpunkt hör samman med vad som ovan anförts avseende i vilken företagsform de före detta understödsföreningarna ska bedriva sin verksamhet. Påverkan av ny lag om ekonomiska föreningar En ny lag om ekonomiska föreningar har enligt betänkandet, En ny lag om ekonomiska föreningar SOU 2010:90, föreslagits träda i kraft den 1 januari 2013, dvs. före den nu föreslagna lagen om tjänstepensionsrörelse. Bolagsverket vill med anledning härav fästa uppmärksamhet på att lagen om tjänstepensionsrörelse, vid sitt ikraftträdande, måste vara anpassad till den nya lagen om ekonomiska föreningar vad gäller olika hänvisningar om detta ikraftträdandedatum kommer att kvarstå. Motsvarande gäller för de hänvisningar till lagen om ekonomiska föreningar som anges i försäkringsrörelselagen. Vidare innebär förslaget till ny lag om ekonomisk förening att ärende om t.ex. utseende av minoritetsrevisor och kallelse till föreningsstämma, i vissa särskilda fall, ska överföras från länsstyrelserna till Bolagsverket. Bolagsverket vill i detta sammanhang lyfta frågan om denna uppgift i så fall ska tillfalla Bolagsverket även när det gäller tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag. Övrigt Som utredningens förslag nu ligger påverkar det Bolagverket på en rad sätt. De kostnadsuppskattningar som finns redovisade i utredningen synes inte beakta kostnaderna för verket. Särskilt resursåtgången, och därmed kostnaderna, för att införa nya regler med allt vad det medför i frågan om utveckling och modifiering av befintliga datasystem samt för utbildning av personalen, och framtagande och publicering av ny information verkar, så långt som nu kan bedömas, bli relativt omfattande. Betänkandet tar inte upp de ekonomiska konsekvenserna förslaget får för Bolagsverkets del. I och med att Bolagsverket är en i princip helt avgiftsfinansierad myndighet är det av stor vikt att kostnadstäckning erhålls för det utvecklingsarbete som utredningens förslag kommer att innebära för verket. Verket kan redan nu, vid en preliminär beräkning, uppskatta utvecklingskostnaderna till 2-3 miljoner kronor. Då det rör sig om relativt få antal registreringsärenden för de nu aktuella objekten är det inte rimligt att anta att utvecklingskostnaden kan komma att täckas av framtida registreringsavgifter varför annan lösning krävs.

12 12 (12) Vidare hoppas Bolagsverket kunna få samverka med departementet i de frågor som särskilt berör verket. Det gäller bl.a. frågor om vad som ska gälla för de företag som inte längre kommer att omfattas av försäkringsrörelselagen. Bolagsverket har för närvarande ett pågående arbete med överföring av datasystem från en teknisk miljö till en annan, migrering, som är mycket omfattande. Detta arbete ianspråktar en stor del av Bolagsverkets resurser för IT-utveckling. För att säkerställa att migreringsarbetet kan göras så fritt från störning som möjligt, är det önskvärt att verket allt eftersom får kännedom om eventuella förslag som kan komma att påverka innehållet i försäkringsregistret. Detta gäller också för det kommande arbetet med förordningstexter. Mot bakgrund av att det troligen är fråga om omfattande systemändringar som måste genomföras med anledning av förslagen och då verket för närvarande har ett pågående arbete med migrering önskar verket att ikraftträdandetidpunkten för den nya lagen om tjänstepensionsrörelse samt dess följdändringar läggs tidigast den 1 juli Avslutningsvis tycker Bolagsverket sig finna anledning att i sammanhanget påtala att det varit önskvärt att verket såsom tilltänkt registreringsmyndighet via underhandskontakt eller liknande blivit informerad om utredningen och dess fortlöpande arbete. Så har inte varit fallet. Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Bränström. Föredragande var bolagsjuristerna Christina Edlund Nilsson och Eva Josefsson. I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjuristen Per Nordström, avdelningsjuristen Jörgen Schéle samt enhetschefen Helene Thorgren. Annika Bränström Christina Edlund Nilsson Eva Josefsson

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

banker i kris (SOU 2014:52)

banker i kris (SOU 2014:52) Bolagsverket har valt att begränsa sitt yttrande till att i huvudsak avse de delar av kommitténs förslag som berör verkets roll som registre- YTTRANDE 851 81 Sundsvall 2014-10-28 0771-670 670 www.bolagsverket.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007 YTTRANDE AD 41-574/2007 851 81 Sundsvall 2007-08-28 1 (7) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Promemoria Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Fi2017/00532/FPM Februari 2017 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext... 4 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:95

Regeringens proposition 2012/13:95 Regeringens proposition 2012/13:95 Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena Prop. 2012/13:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad, SOU 2016:45

En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad, SOU 2016:45 Yttrande 851 81 Sundsvall 2016-11-01 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ärendenummer AD 1369/2016 1 (10) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm En hållbar, transparent och konkurrenskraftig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Promemorian Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet (dnr Ju2005/39/L1)

Promemorian Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet (dnr Ju2005/39/L1) Vårt ärendenummer 41-17/2005 851 81 Sundsvall 2005-02-16 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Angående promemorian Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22)

Angående promemorian Gränsöverskridande fusioner (Ds 2006:22) YTTRANDE AD 41-294/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-03 1 (10) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Domstolarnas handläggning av ärenden

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Domstolarnas handläggning av ärenden LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Domstolarnas handläggning

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:131

Regeringens proposition 1999/2000:131 Regeringens proposition 1999/2000:131 Överföring av registeransvaret för banker och försäkringsbolag från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket Prop. 1999/2000:131 Regeringen överlämnar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2)

Remissvar angående förslaget till allmänt råd om årsredovisning för mindre aktiebolag (K2) YTTRANDE AD 41-230/2007 851 81 Sundsvall 2007-05-11 1 (6) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-09-18 Närvarande: f.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande

Läs mer

Slutbetänkandet En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) (Ju2010/9441/L1)

Slutbetänkandet En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) (Ju2010/9441/L1) Yttrande Ärendenummer AD 115/2011 851 81 Sundsvall 2011-07-08 1 (28) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18. Utländsk näringsverksamhet i Sverige 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-02-18 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Utländsk näringsverksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar

Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar Delbetänkande av Förenings lags utredningen Stockholm 2009 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2009:37 Innehåll Förkortningar 13 Sammanfattning 15 Författningsförslag

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:180

Regeringens proposition 2008/09:180 Regeringens proposition 2008/09:180 Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m. Prop. 2008/09:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2009 Fredrik

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2004:298 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2005:932 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:57 En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Betänkandet SOU 2014:57 En ny reglering för tjänstepensionsföretag Yttrande 851 81 Sundsvall 2014-12-18 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ärendenummer AD 1808/2014 Klassificeringsid 1.2.1 1 (10) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Eva Furberg 103 33 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bankoch finansieringsrörelse; SFS 2006:917 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 14 juni 2006. Regeringen föreskriver

Läs mer

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser:

2009-12-10 Ju2003/3545/L1. Remissinstanser: Remiss 2009-12-10 Ju2003/3545/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Patrik Skogh Telefon 08-405 40 97 E-post patrik.skogh@justice.ministry.se E-postadress m.m. i vissa

Läs mer

1. Advokatsamfundets allmänna synpunkter på förslaget till ny försäkringsrörelselag

1. Advokatsamfundets allmänna synpunkter på förslaget till ny försäkringsrörelselag R-2009/2270 Stockholm den 4 februari 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/7173 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 november 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2)

Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) YTTRANDE AD 1057/2016 0771-670 670 2016-07-13 1 (5) 851 81 Sundsvall www.bolagsverket.se Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Remissvar över Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-22. En ny försäkringsrörelselag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-22. En ny försäkringsrörelselag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-22 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. En ny försäkringsrörelselag Enligt

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Anmälningsskyldighet vid utstationering

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Anmälningsskyldighet vid utstationering 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-01-07 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Anmälningsskyldighet vid utstationering Enligt

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-09-20 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Alkolås vid rattfylleri Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08. Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-08 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Granskning av interna modeller för att

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Försäkringsaktiebolag

Försäkringsaktiebolag Försäkringsaktiebolag Lektion 12 - Försäkringsaktiebolag Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Övergripande skillnader GFRL/FRL

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:150

Regeringens proposition 2005/06:150 Regeringens proposition 2005/06:150 Europakooperativ Prop. 2005/06:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-10-22 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Remiss: Nya rekommendationer om revisionsberättelsens utformning m.m.

Remiss: Nya rekommendationer om revisionsberättelsens utformning m.m. YTTRANDE AD 1297/2016 851 81 Sundsvall 2016-07-14 1 (5) Tfn: 0771 670 670 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se FAR Box 6417 113 82 Stockholm Remiss: Nya rekommendationer om revisionsberättelsens

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.

En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m. Lagrådsremiss En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 18 september 2008 Beatrice Ask Jacob Aspegren (Justitiedepartementet)

Läs mer

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 4453/1998 1998-10-14. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 4453/1998 1998-10-14 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 juli 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reformerade försäkringsrörelseregler,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ändringar i lagen om elcertifikat Enligt

Läs mer

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6)

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6) Yttrande Ärendenummer AD 364/2010 851 81 Sundsvall 2010-06-10 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ulrika.nydevik@justice.ministry.se

Läs mer

Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m., SOU 2016:17 (Ju2016/01882/L2)

Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m.m., SOU 2016:17 (Ju2016/01882/L2) YTTRANDE Diarienr AD 663/2016 851 81 Sundsvall 2016-06-17 1 (8) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617); SFS 1999:222 Utkom från trycket den 4 maj 1999 utfärdad den 15 april 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet 2015-12-14 BESLUTSPROMEMORIA Nya föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m.

Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m. Lagrådsremiss Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 mars 2009 Mats Odell Mats Walberg (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7)

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 970 Försäkringsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:147

Regeringens proposition 2002/03:147 Regeringens proposition 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket Prop. 2002/03:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 juni 2003

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Bolagsverkets författningssamling

Bolagsverkets författningssamling Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt m.m.; beslutade den 3 juli 2006. BOLFS 2006:4 Utkom från trycket den 06 juli 2006 Bolagsverket

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67). R-2008/0815 Stockholm den 15 oktober 2008 Till Justitiedepartementet Ju2008/5460/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Enklare

Läs mer

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet

Presentation av Tord Gransbo, Finansdepartementet Försäkringsförmedling Presentation av Tord Gransbo, Aktörer Försäkringsbolagen - anställda säljare Ombud enbolagsombud flerbolagsombud specialombud franchisetagare fritidsombud bancassurance Försäkringsmäklare

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-01-19 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Enligt en lagrådsremiss den 8 december

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige; SFS 2015:714 Utkom från trycket den 1 december 2015 utfärdad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16. Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-16 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström samt regeringsråden Karin Almgren och Nils Dexe. Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare

Läs mer

FÖRSLAG TILL VÄGLEDNING FÖR LEKMANNAREVISORER I STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR (BRANDKONTORET)

FÖRSLAG TILL VÄGLEDNING FÖR LEKMANNAREVISORER I STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR (BRANDKONTORET) 1 FÖRSLAG TILL VÄGLEDNING FÖR LEKMANNAREVISORER I STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR (BRANDKONTORET) Denna vägledning har tagits fram av Brandkontorets valberedning 2015-2016. Målsättningen är att

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00)

ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande. Finansinspektionens beslut (att meddelas den 26 juni 2013 kl. 8.00) 2013-06-25 BESLUT ICA Banken AB FI Dnr 13-1522 genom styrelsens ordförande 171 93 SOLNA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2014:1392 Utkom från trycket den 5 december 2014 utfärdad den

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06. Viss kreditgivning till konsumenter 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Gudmund Toijer. Viss kreditgivning till konsumenter Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-04-08 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland

Läs mer