KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 januari 2015

2 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 28 januari 2015 Ordförande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av juslerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47 2. Allmän genomgång av kommunstyrelsens ansvarsområden Dnr KS 2747/77 3. Information om ärende och dokumenthanteringssystemet Ciceron och kallelsen till kommunstyrelsen Dnr KS 2747/41 4. Information om preliminärt resultat för del gångna året Dnr KS 2747/42 5. Information om samordnad kostverksamhet- Kopren projekt 6 Dnr KS 2748/36 Peter Larsson kl. Il :J 0-11 :30 Catarina Lehtinen kl. Il :30-11 :50 Kenneth Erlandsson kl. 11:50-12:10 Mathilda Isaksson kl. 13:00-13:15 6. Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrån i centrala Uddevalla Dnr KS 2014/ Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respeklive gåva Dnr KS 2013/ Utbetalning av partislöd 2015 Dnr KS 2014/ Begäran från barn och utbildningsnämnden all få starta tillbyggnad av Bokenässkolan Dnr KS 2014/00532 l O. Begäran från barn och utbildningsnämnden att få starta tillbyggnad av Lane-Ryrskolan Dnr KS 2014/00533

3 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande Il. Barn och utbildningsnämndens avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag l strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Socialnämndens avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag l strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Tekniska nämndens avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Bestämmande av arvoden till samhällsbyggnadsnämnden Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning och aktieägoravtal för Fyrslads Flygplats AB Dnr KS 2014/ Inrättande av demokratiberedning under kommunfullmäktige Dnr KS 2014/ Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av inrättande av demokratiberedning Dnr KS 2015/ Förutsättningar för budget och flerårsplan Dnr KS 2015/ Partiell inlösen av pensionsutfästelse D nr KS 2015/ Förfrågan om deltagande och representation i Fiskekommunerna för kommande mandatperiod Dnr KS 2014/ Förfrågan från Destination Uddevalla om att driva turistinformation för Uddevalla kommun 2015 Dnr KS 2014/ Kommunens transportlogislik och fordonspark - Korpen projekt 7 Dnr KS 2014/ Samordnad kostverksamhet - Korpen projekt 6 Dnr KS 2014/00587

4 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 24. Pensionsöverenskommelse beträffande särskild avtalspension för brandmän, R-SAP Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal Uddevalla Sim Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal Häile IF Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal Ljungskile SK Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal GF Kroppskultur Dnr KS 2015/ Begäran om ekonomiskt stöd för Uddevalla Solid Sound 2015 Dnr KS 2014/ Kommunstyrelsens utskotts- och beredningsorganisation Dnr KS 2014/ Bestämmelser för kommunstyrelsens personalutskott Dnr KS 2015/ Bestämmelser för kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott Dnr KS 2015/ Bestämmelser för kommunstyrelsens beredning för framtagande av strategi för hantering av hållbarhetsfrågor Dnr KS 2015/ Projekt - Systematiserad fallprevention Dnr KS 2014/ Verksamhetsplan och budget 2015 för energi och klimatrådgivningen i Uddevalla, Munkedal och Lysekils kommuner Dnr KS 2014/ Överenskommelse mellan Regionen och den sociala ekonomin i Västra Götalandsregionen Dnr KS 2013/ slutrapport av projekt Youth Embassy Dnr KS 2011/00469 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på

5 Kallelse Föredragningslista 4(4) Föredragningslista 38. slutrapport av projekt Engagera Mera Dnr KS 2011/00245 Föredragande Kompletta handlingar finns pä kommunledningskontoret och på 39. Kommunstyrelsens val för perioden , i vissa fall delar av perioden Dnr KS 2014/ Val av politikerombud samt tjänstemannakontakt för föreningen Sveriges Ekokommuner D nr KS 2015/ Information från kommundirektören D nr KS 20 15/ information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrboda l Dnr KS 2015/ Redovisning av delegatlonsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

6 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr KS/2014/565 Handläggare Anders Brunberg Telefon Anders. Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrån i centrala Uddevalla Sammanfattning En motion från Ann-Charlott Gustafsson(UP) är inkommen O, angående bemanning och placering av Turistbyråverksamheten. Kommunstyrelsen beslutade novembermötet 2014, att återremittera Destination Uddevallas ansökan om utökat bidrag, samt återkomma med ny bidragsansökan. Under december månad, har möte med berörda genomförts. Ordförande i DU, Roger Johansson, har i ny ansökan, 18 dec 2014, beskrivit åtaganden såsom bemanning och central placering av turistbyråverksamheten i Uddevalla och likaledes former för turistinformation i Ljungskile. Denna del hanteras i särskild ordning. Kommundirektör Peter Larsson gavs vid samma KS-möte i november, uppdraget att återkomma med ett långsiktigt förslag om hanteringen av turistverksamheten. En arbetsgrupp är tillskapad och består av nyckelpersoner från kommunen med koncernperspektiv, dvs både tjänstemän och från kommunalt bolag. Uppdraget är att se över och presentera förslag på konceptuella lösningar och med detta en mer långsiktig hantering. Arbetet leds av Anders Brunberg, chef Tillväxtavdelningen. Kommunledningskontorets förslag är att ovanstående information om turistsäsong 2015 är tillfyllest, samt att harmonisera motionens övriga frågeställningar med det kommande fördjupade arbetet, som kan leda till att kommunstyrelsen kan ta ett samlat grepp om turistfrågan inför Beslutsunderlag Motion från Ann-Charlot Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrå i centrala Uddevalla Kommunfullmäktiges protokollsutdrag O Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna hanteringen, dvs harmonisera motionens frågeställningar, med kommundirektörens tilldelade uppdrag.

7 Tjänsteskrivelse 2(2) D nr «Databas» KS/20 14/565 att därmed anse motionen besvarad och avslutad. Peter Larsson Kommundirektör Anders Brunberg Avdelningschef Expediera till

8 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2014/00565 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrån i centrala Uddevalla Beslut Kommunfullmäktige besutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Kenneth Engelbrektsson, Sture Svennberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Motion angående turistbyrån Sammanfattning: Uddevallapartiet vill att Uddevallas officiella turistbyrå snarast flyttar tillbaka till centrala staden. Ärende. Genom många årtionden så har turistande gäster blivit synnerligen styvmoderligt behandlade i Uddevalla. Uddevallas politiska ledning (oavsett partifärg) förefaller aldrig riktigt ha tyckt att Uddevalla är något att visa upp för gäster. Vi har uppenbarligen inte varit stolta över vår stad och därför aldrig satsat några större summor eller andra resurser på att sälja in oss som turistort. Det senaste slaget mot turistnäringen i Uddevalla var naturligtvis flytten av Turistbyrån ut till andra våningen i en byggnad på köpcentrumet Torp och det till den del av Torp som är minst och följaktligen minst besökt. Det är förmodligen få boende i Uddevalla som hittar till turistbyrån och hur gäster från andra kommuner eller andra länder skall hitta dit är bortom vår fattningsförmåga. Uddevallapartiet vill att Turistbyrån får sådana resurser att de kan ha en ändamålsenlig lokal i centrala Uddevalla samt att kommuner sätter upp hänvisningsskyltar så att gäster hittar till Turistbyrån och vi vill att detta skall vara genomfört före nästa turistsäsong dvs sommaren Erfarenhetsmässigt vet vi att åtgärder av detta slag tenderar att dra ut på tiden (se t. ex husbilsparkeringen på Riverside-ängen) och vi vill därför att Kommunfullmäktige snarast möjligt fattar beslut i frågan så att inte ytterligare en turistsäsong går förlorad. Uddevallapartiet motionerar alltså om Att placera en bemannad turistbyråverksamhet i centrala staden samt Att tydliggöra vem som skall ha huvudmannaskap för verksamheten framöver För Uddevallapartiet

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2013/00425 Handläggare Kommunjurist Helena Lennernäs Telefon Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2012 ( 354) att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet angående de tjugotal donationsfonder som kommunstyrelsen förvaltade via kommunledningskontoret Kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda om kommunen bör anta ett styrdokument för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Kommunledningskontoret har därefter ansökt och fått bifall på permutationsansökningarna och de aktuella donationsfonderna är under avveckling. Bakgrunden var att stiftelsernas avkastning i många fall inte täcker kostnaderna för förvaltningen. För att undvika att stiftelsernas tillgångar förbrukades på administration bedömdes stiftelsernas ändamål bäst tillgodoses genom att tillgångarna avvecklas och delas ut på kortas möjliga tid. För att se till att noggranna överväganden och enhetliga bedömningar görs i framtiden när nya donationer i form av stiftelser och gåvor aktualiseras föreslår kommunledningskontoret att förvaltningens förslag till policy för mottagande av donationer beslutas av kommunfullmäktige. Förslaget har varit på remiss till kommunens nämnder. Samtliga nämnder har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret, , ink!. förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Utdrag ur protokoll från Socialnämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från Barn- och utbildningsnämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från Tekniska nämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från miljö- och stadsbyggnadsnämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från Kultur- och fritidsnämnde ink!. tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2013/00425 att föreslå kommunfullmäktige att anta Policy får Uddevalla kommuns mottagande av donationer. 1if!;/ - PeterL~- Kommundirektör Helena Lennernäs Kommunjurist Expediera till Kommunledningskontorets Ekonomiavdelning Kultur- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Tekniska kontoret

12 UaFS Blad l Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Antagen av kommunfullmäktige den XX, XX l. Policyns omfattning Denna policy gäller den kommunala förvaltningen. 2. Mottagande av donation som utgör stiftelse 2.1. Bildandet av stiftelser stiftelser bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare skiljs av för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet och för ett bestämt och varaktigt ändamål. 1.2 Beslut om mottagande av en donation som utgör stiftelse Mottagande av donation ska underställas kommunfullmäktige då Uddevalla kommun åtar sig ett förvaltningsuppdrag för stiftelsen. I samband med uppdraget blir kommunstyrelsen ytterst ansvarig för stiftelsens angelägenheter. När en donation riktas direkt till den nämnd som är ansvarig för det verksamhetsområde som donationen faller inom bör samråd ske med kommunledningskontorets Ekonomiavdelning före ärendets beredning i dess nämnd. l. 3 Överväganden i samband med mottagande av en donation som utgör stiftelse Donationens ändamål, eventuella villkor och storlek ska beaktas i samband med ställningstagandet till mottagandet av en donation som utgör en stiftelse. Ändamålet ska främja Uddevalla kommun och invånarna i kommunen. Förvaltningen av en stiftelse är förenad med kostnader och det krävs därför att donationen är av den storleken att dess avkastning kommer att täcka stiftelsens omkostnader samt ge en rimlig utdelning till stiftelsens ändamål. En bedömning ska ske från fall till fall men för att det ska vara rimligt att acceptera ett förvaltningsuppdrag för kommunen bör en donation uppgå till minst 25 basbelopp. 3. Mottagande av donation som utgör gåva 3.1. Donation som utgör gåva En donation kan även betecknas som gåva under vissa förhållanden. En gåva ska förbrukas inom en begränsad tid och disponeras med full

13 UaFS Blad2 äganderätt, men får bara användas på det sätt som donatorna föreskrivit. En gåvas ändamål är ofta att skapa mervärde i någon av de verksamheter som kommunen ansvarar för Beslut om mottagande av en donation som utgör gåva Den förvaltning/nämnd som gåvan riktar sig till beslutar om gåvan ska tas emot eller inte. Om gåvan riktar sig till kommunen i allmänhet beslutar kommunstyrelsen. Gåva ska dock underställas kommunfullmäktige när gåvans värde överstiger 12 basbelopp. Vid gåva bör samråd ske med kommunledningskontorets Ekonomiavdelning före ärendets beredning i nämnd Övervägande i samband med mottagande av en donation som utgör gåva Donationsens ändamål, eventuella villkor samt lämpligheten att ta emot gåvan ska beaktas i samband med ställningstagandet av mottagandet av gåvan. Ändamålet ska främja Uddevalla kommun och invånarna i kommunen och ligga inom kommunens verksamhets- och intresse01måde. Eventuella villkor ska som huvudregel inte medföra krav på motprestation från Uddevalla kommun.

14 Protokoll Socialnämnden SN Dnr2014/00183 Remiss - Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2012, 354, att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet angående de tjugotal donationsfonder som kommunstyrelsen förvaltade via kommunledningskontoret Kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda om kommunen bör anta ett styrdokument för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Kommunledningskontoret har därefter ansökt och fått bifall på permutationsansökningarna och de aktuella donationsfonderna är under avveckling. Ett förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva har utarbetats av kommunledningskontoret Förslaget har nu skickats på remiss till samtliga nämnder. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 67. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Beslut Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Vid protokollet Florence Johansson Justerat Elving Andersson Sigvard Andersson Justeringen tillkännagiven pä anslagstavlan intygar Florence Johansson Expedierat Kommunstyrelsen Socialtjänstens ledningsgrupp Justerandes signatur U t drags bestyrkande

15 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten Dnr SN 2014/00183 Handläggare Administrativ chef Lars Alfredsson Telefon Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2012 ( 354) att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet angående de tjugotal donationsfonder som kommunstyrelsen förvaltade via kommunledningskontoret Kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda om kommunen bör anta ett styrdokument för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Kommunledningskontoret har därefter ansökt och fått bifall på permutationsansökningarna och de aktuella donationsfonderna är under avveckling. Förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer har utarbetats av Kommunledningskontoret Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr. 8, Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva, skickas på remiss till samtliga nämnder med svar senast l oktober Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer

16 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 20 14/00 l 83 Ärendebeskrivning Bakgrunden till permutationsansökan hos Kammarkollegiet var att stiftelsernas avkastning i många fall inte täcker kostnaderna för förvaltningen. För att undvika att stiftelsernas tillgångar förbrukades på administration bedömdes stiftelsernas ändamål bäst tillgodoses genom att tillgångarna avvecklas och delas ut på kortas möjliga tid. Kommunledningskontoret planerar även att f6reslå att en donationsbok upprättas och fårvaltas av kommunledningskontoret Av donationsboken skulle de donationer som utgör gåva anges. Bo Lundgren Socialchef Lars Alfredsson Administrativ chef Expediera till Kommunstyrelsen Ledningsgruppen, Socialtjänsten

17 Utdrag Protokoll Barn och utbildningsnämnden BUN Dnr 2014/00543 Kommunstyrelsens remiss - Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Sammanfattning Policyn för mottagande av donationer bidrar till en klarare och enklare handläggning av donationer. Att särskilja donationer och gåvor samt att samråd skall ske kommer även att säkerställa hantering på ett ekonomiskt och redovisningsmässigt godtagbart sätt. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivesle Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Vid protokollet Pernilla Gustafsson Justerat Magnus Jacobsson (KD), Per-Erik Holmberg (S) Justeringen tillktinnagiven på anslagstavlan intygar Pernilla Gustafsson Expedieras Chefsekonom BUN Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2014/00543 Handläggare Chefsekonom Thomas Davidsson Telefon Kommunstyrelsens remiss - Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Sammanfattning Policyn för mottagande av donationer bidrar till en klarare och enklare handläggning av donationer. Att särskilja donationer och gåvor samt att samråd skall ske kommer även att säkerställa hantering på ett ekonomiskt och redovisningsmässigt godtagbart sätt. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivesle Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom fårslaget till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Hans-Lennart Schylberg skolchef Thomas Davidsson Chefsekonom Expediera till Kommunstyrelsen

19 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr2014/00322 Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Inom tekniska nämndens ansvarsområde förvaltas donationer i form av gåvor. Dessa utgörs av skulpturer och liknande. Flertalet äldre konstverk i våra parker är exempel på det. Det finns också äldre donationer av mark samt en byggnadsfastighet Tekniska kontoret anser att det är positivt med donationer som skapar ett mervärde för allmänheten. Det gör exempelvis skulpturer, konst och andra installationer i det offentliga rummet. Dessa sorters donationer/gåvor är vanliga i nutid till skillnad från mark och byggnader. Policyn för Uddevalla kommuns mottagande av donationer tydliggör kriterier för att ta emot en donation och var den ska förvaltas. Det kommer att underlätta för ett objektivt beslut av kommande donationer/gåvor och förhindrar någon enskilds tolkning av situationen. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att stödja förslag till policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Vid protokollet Ann~ Britt Ljungberg Justerat Zeidi Ström Tobias Andreasson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2014w09~23 Ann-Britt Ljungberg intygar Expedierat Tekniska kontoret KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret oc3j'1ZS l (l) Dnr TN 2014/00322 Handläggare Stabschef Paula Nyman Telefon Remissvar-Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Inom tekniska nämndens ansvarsområde förvaltas donationer i form av gåvor. Dessa utgörs av skulpturer och liknande. Flertalet äldre konstverk i våra parker är exempel på det. Det films också äldre donationer av mark samt en byggnadsfastighet Tekniska kontoret anser att det är positivt med donationer som skapar ett mervärde för allmänheten. Det gör exempelvis skulpturer, konst och andra installationer i det offentliga rummet. Dessa sorters donationer/gåvor är vanliga i nutid till skillnad från mark och byggnader. Policyn för Uddevalla kommuns mottagande av donationer tydliggör kriterier för att ta emot en donation och var den ska förvaltas. Det kommer att underlätta för ett objektivt beslut av kommande donationer/gåvor och förhindrar någon enskilds tolkning av situationen. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att stödja förslag till policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Patrik Petre Teknisk chef PaulaNyman stabschef Expediera till Kommunstyrelsens ordförande

21 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 294 dnr: 2014: 2663 l O Kommunstyrelsens remiss an g. policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande har per delegation sänt ut en remiss angående ny policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Bakgrunden är att kommunstyrelsen hos Kammarkollegiet ansökt om permutation av ett 20-tal donationsfonder som förvaltats av kommunledningskontoret Detta med anledning av att förvaltningskostnaderna i flera fall inte täcks av de fonderade medlens avkastning. Permutationsansökningarna har beviljats och fonderna är nu under avveckling. I samband med avvecklingen av fonderna har kommunjuristen också formulerat en ny policy för mottagandet av donationer till Uddevalla kommun. Policyn betyder att kommunen gör ett övervägande från donationsfall till donationsfall, men att donationens storlek bör uppgå till minst 25 basbelopp för att förvaltningsuppdraget skall anses rimligt. Mottagande av gåva beslutas av den förvaltning/nämnd som berörs. Är den riktad till kommunen generellt fattas beslut av kommunstyrelsen. Gåvor som överstiger 12 basbelopp skall underställas kommunfullmäktige. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit del av forslaget till ny policy och har inget att erinra. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Justerandes signatur 1. 'gli ' / l ' Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum att bifalla fårslaget till ny policy får mottagandet av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Tjänsteskrivelse l (2) Miljö och stadsbyggnad Dnr 2014:2663 Handläggare Utredare, Stefan Björling Teleton Kommunstyrelsens remiss ang. policy för Uddevalla kommuns mohagande av donationer Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande har per delegation sänt ut en remiss angående ny policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Bakgrunden är att kommunstyrelsen hos Kammarkollegiet ansökt om permutation av ett 20-tal donationsfonder som förvaltats av kommunledningskontoret Detta med anledning av att förvaltningskostnaderna i flera fall inte täcks av de fonderade medlens avkastning. Permutationsansökningarna har beviljats och fonderna är nu under avveckling. l samband med avvecklingen av fonderna har kommunjuristen också formulerat en ny policy för mottagandet av donationer till Uddevalla kommun. Policyn betyder att kommunen gör ett övervägande från donationsfall till donationsfall, men att donationens storlek bör uppgå till minst 25 basbelopp för att förvaltningsuppdraget skall anses rimligt. Mottagande av gåva beslutas av den förvaltning/nämnd som berörs. Är den riktad till kommunen generellt fattas beslut av kommunstyrelsen. Gåvor som överstiger 12 basbelopp skall underställas kommunfullmäktige. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit del av förslaget till ny policy och har inget att erinra. Beslutsunderlag Kommunstyrelens ordförandes delegation nr 8; Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva (KS 20 13/00425) Tjänsteskrivelse 2014:2663

24 Tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnad (2) Dnr 2014:2663 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla förslaget till ny policy för mottagandet av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Carina J ansson Förvaltningschef Miljö och stadsbyggnad Expediera till

25 Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden KFN Dnr2014/00124 Remiss: Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsens ordfårande har på delegation nr 8, , beslutat att skicka kommunledningskontorets fårslag till "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer, på remiss till samtliga nämnder. Svar ska lämnas senast O-O l. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse svar på "Remiss: Policy for mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåva" Delegationsbeslut kommunledningskontoret Förslag till "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer" Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till kommunledningskontorets forslag till "Policy får mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåvor". Vid protokollet Anna-Helena Wiechel Justerat Monica Bang Lindberg, Pctra Ekerum Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anna-Helena Wiechel Expedierat Kommunledningskontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

26 Tjänsteskrivelse Kultur o c h fritid 2.or> /'!z{ 1(2) Dnr KFN 2014/00124 Handläggare Administrativ Chef Carina W i berg Borgh Telefon carina. Remiss: Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsens ordforande har på delegation nr 8, , beslutat att skicka kommunledningskontorets forslagtiii "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer, på remiss tiii samtliga nämnder. Svar ska lämnas senast 20 I 4- I 0-0 I. Bakgrunden tiii ärendet är att kommunen har haft ett antal donationsfonder där stiftelsernas avkastning i många fall inte täckte kostnadema for forvaltningen. Dessa fonder är nu under avveckling och for att samma problematik inte ska återuppstå i framtiden har därfor ett forslagtiii policy for mottagande av donationer upprättats. Policyn är uppdelat i två delar. En del som avser mottagandet av donation som utgör stiftelser samt en del som avser mottagande av donation som avser gåva. I donationer som riktar sig direkt tiii den nämnd som har det verksamhetsansvar som donationen avser tar beslut men forst efter samråd med kommunledningskontorets ekonomiavdelning. För att det ska vara rimligt att ta på sig ett forvaltaruppdrag så bör donationen som utgör stiftelse uppgåtiii minst 25 basbelopp (20 I 4 års värde motsvaras det av I Il O 000 kr). När det gäller gåvor säger policyn att beslut ska tas av kommunfullmäktige om gåvans värde överstiger 12 basbelopp (20 I 4 års värde motsvaras det av kr). Förvaltningen har inte något att invända mot förslaget utan ser mer att den kan utgöra ett stöd i handläggningen av eventuella ärenden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse svar på "Remiss: Policy for mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåva" Delegationsbeslut kommunledningskontoret Förslag till "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer"

27 Tjänsteskrivelse Kultur och tritid (2) Dnr KFN 2014/00124 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till kommunledningskontorets forslag till "Policy for mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåvor". Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Carina W i berg Borgh Administrativ Chef Expediera till Kommunledningskontoret

28 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) Dnr KS 2014/00576 Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Utbetalning av partistöd 2015 Sammanfattning Den l O december , antog kommunfullmäktige nya riktlinjer for pmtistöd med anledning av nya regler i kommunallagen for kommunalt partistöd. Partistödet betalas ut i forskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Pattistödet består av ett grundstöd på 42 % av ett prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd på 45 % av ett prisbasbelopp per mandat och år. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer for partistöd, antagna Förslag till beslut Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att betala ut partistöd for år 2015 till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, enligt gällande riktlinjer. Peter Larsson Kommundirektör Annica Åberg Förvaltningssekreterare Expediera till

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(1) 2014-10-23 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Bäve fredagen den 24 oktober 2014 Ordförande Sekreterare Magnus Jacobsson Pernilla Gustafsson Föredragningslista

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 9 (18) Dnr KSF 2013/312 8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Förslaget till Regler

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdag 2016-05-26 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Celso Silva Goncalves Ordförande Kallelse Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige Bohusläns museum, kl. 17:30-18:40

Kommunfullmäktige Bohusläns museum, kl. 17:30-18:40 Kommunlullmäktige Sammanträde Plats och lid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bohusläns museum, kl. 17:30-18:40 Se nästa sida Se nästa sida J ens Borgland (M) Stig Olsson (C) Rolf Jonsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse och handlingar för

Kallelse och handlingar för Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 STADSHUSET SUNDBYBERG PLAN 2 Här är Du RITAD AV: Copyright Larm & Tele Partner Åtgärder Teckenförklaring: Utrymningsväg Gångväg

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 33 Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande av investeringsprojekt renovering

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2016-06-07 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Pia Möller (M) Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Louise Stjernquist (L) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Lennart Ekberg (M) Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-10-20 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.20 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Monica Styhr (S) Martin Normark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunalt partistöd Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 130 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod Följas upp: Minst

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer