KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 januari 2015

2 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 28 januari 2015 Ordförande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av juslerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47 2. Allmän genomgång av kommunstyrelsens ansvarsområden Dnr KS 2747/77 3. Information om ärende och dokumenthanteringssystemet Ciceron och kallelsen till kommunstyrelsen Dnr KS 2747/41 4. Information om preliminärt resultat för del gångna året Dnr KS 2747/42 5. Information om samordnad kostverksamhet- Kopren projekt 6 Dnr KS 2748/36 Peter Larsson kl. Il :J 0-11 :30 Catarina Lehtinen kl. Il :30-11 :50 Kenneth Erlandsson kl. 11:50-12:10 Mathilda Isaksson kl. 13:00-13:15 6. Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrån i centrala Uddevalla Dnr KS 2014/ Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respeklive gåva Dnr KS 2013/ Utbetalning av partislöd 2015 Dnr KS 2014/ Begäran från barn och utbildningsnämnden all få starta tillbyggnad av Bokenässkolan Dnr KS 2014/00532 l O. Begäran från barn och utbildningsnämnden att få starta tillbyggnad av Lane-Ryrskolan Dnr KS 2014/00533

3 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande Il. Barn och utbildningsnämndens avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag l strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Socialnämndens avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag l strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Tekniska nämndens avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Bestämmande av arvoden till samhällsbyggnadsnämnden Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning och aktieägoravtal för Fyrslads Flygplats AB Dnr KS 2014/ Inrättande av demokratiberedning under kommunfullmäktige Dnr KS 2014/ Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av inrättande av demokratiberedning Dnr KS 2015/ Förutsättningar för budget och flerårsplan Dnr KS 2015/ Partiell inlösen av pensionsutfästelse D nr KS 2015/ Förfrågan om deltagande och representation i Fiskekommunerna för kommande mandatperiod Dnr KS 2014/ Förfrågan från Destination Uddevalla om att driva turistinformation för Uddevalla kommun 2015 Dnr KS 2014/ Kommunens transportlogislik och fordonspark - Korpen projekt 7 Dnr KS 2014/ Samordnad kostverksamhet - Korpen projekt 6 Dnr KS 2014/00587

4 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 24. Pensionsöverenskommelse beträffande särskild avtalspension för brandmän, R-SAP Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal Uddevalla Sim Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal Häile IF Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal Ljungskile SK Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal GF Kroppskultur Dnr KS 2015/ Begäran om ekonomiskt stöd för Uddevalla Solid Sound 2015 Dnr KS 2014/ Kommunstyrelsens utskotts- och beredningsorganisation Dnr KS 2014/ Bestämmelser för kommunstyrelsens personalutskott Dnr KS 2015/ Bestämmelser för kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott Dnr KS 2015/ Bestämmelser för kommunstyrelsens beredning för framtagande av strategi för hantering av hållbarhetsfrågor Dnr KS 2015/ Projekt - Systematiserad fallprevention Dnr KS 2014/ Verksamhetsplan och budget 2015 för energi och klimatrådgivningen i Uddevalla, Munkedal och Lysekils kommuner Dnr KS 2014/ Överenskommelse mellan Regionen och den sociala ekonomin i Västra Götalandsregionen Dnr KS 2013/ slutrapport av projekt Youth Embassy Dnr KS 2011/00469 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på

5 Kallelse Föredragningslista 4(4) Föredragningslista 38. slutrapport av projekt Engagera Mera Dnr KS 2011/00245 Föredragande Kompletta handlingar finns pä kommunledningskontoret och på 39. Kommunstyrelsens val för perioden , i vissa fall delar av perioden Dnr KS 2014/ Val av politikerombud samt tjänstemannakontakt för föreningen Sveriges Ekokommuner D nr KS 2015/ Information från kommundirektören D nr KS 20 15/ information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrboda l Dnr KS 2015/ Redovisning av delegatlonsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

6 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr KS/2014/565 Handläggare Anders Brunberg Telefon Anders. Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrån i centrala Uddevalla Sammanfattning En motion från Ann-Charlott Gustafsson(UP) är inkommen O, angående bemanning och placering av Turistbyråverksamheten. Kommunstyrelsen beslutade novembermötet 2014, att återremittera Destination Uddevallas ansökan om utökat bidrag, samt återkomma med ny bidragsansökan. Under december månad, har möte med berörda genomförts. Ordförande i DU, Roger Johansson, har i ny ansökan, 18 dec 2014, beskrivit åtaganden såsom bemanning och central placering av turistbyråverksamheten i Uddevalla och likaledes former för turistinformation i Ljungskile. Denna del hanteras i särskild ordning. Kommundirektör Peter Larsson gavs vid samma KS-möte i november, uppdraget att återkomma med ett långsiktigt förslag om hanteringen av turistverksamheten. En arbetsgrupp är tillskapad och består av nyckelpersoner från kommunen med koncernperspektiv, dvs både tjänstemän och från kommunalt bolag. Uppdraget är att se över och presentera förslag på konceptuella lösningar och med detta en mer långsiktig hantering. Arbetet leds av Anders Brunberg, chef Tillväxtavdelningen. Kommunledningskontorets förslag är att ovanstående information om turistsäsong 2015 är tillfyllest, samt att harmonisera motionens övriga frågeställningar med det kommande fördjupade arbetet, som kan leda till att kommunstyrelsen kan ta ett samlat grepp om turistfrågan inför Beslutsunderlag Motion från Ann-Charlot Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrå i centrala Uddevalla Kommunfullmäktiges protokollsutdrag O Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna hanteringen, dvs harmonisera motionens frågeställningar, med kommundirektörens tilldelade uppdrag.

7 Tjänsteskrivelse 2(2) D nr «Databas» KS/20 14/565 att därmed anse motionen besvarad och avslutad. Peter Larsson Kommundirektör Anders Brunberg Avdelningschef Expediera till

8 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2014/00565 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrån i centrala Uddevalla Beslut Kommunfullmäktige besutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Kenneth Engelbrektsson, Sture Svennberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Motion angående turistbyrån Sammanfattning: Uddevallapartiet vill att Uddevallas officiella turistbyrå snarast flyttar tillbaka till centrala staden. Ärende. Genom många årtionden så har turistande gäster blivit synnerligen styvmoderligt behandlade i Uddevalla. Uddevallas politiska ledning (oavsett partifärg) förefaller aldrig riktigt ha tyckt att Uddevalla är något att visa upp för gäster. Vi har uppenbarligen inte varit stolta över vår stad och därför aldrig satsat några större summor eller andra resurser på att sälja in oss som turistort. Det senaste slaget mot turistnäringen i Uddevalla var naturligtvis flytten av Turistbyrån ut till andra våningen i en byggnad på köpcentrumet Torp och det till den del av Torp som är minst och följaktligen minst besökt. Det är förmodligen få boende i Uddevalla som hittar till turistbyrån och hur gäster från andra kommuner eller andra länder skall hitta dit är bortom vår fattningsförmåga. Uddevallapartiet vill att Turistbyrån får sådana resurser att de kan ha en ändamålsenlig lokal i centrala Uddevalla samt att kommuner sätter upp hänvisningsskyltar så att gäster hittar till Turistbyrån och vi vill att detta skall vara genomfört före nästa turistsäsong dvs sommaren Erfarenhetsmässigt vet vi att åtgärder av detta slag tenderar att dra ut på tiden (se t. ex husbilsparkeringen på Riverside-ängen) och vi vill därför att Kommunfullmäktige snarast möjligt fattar beslut i frågan så att inte ytterligare en turistsäsong går förlorad. Uddevallapartiet motionerar alltså om Att placera en bemannad turistbyråverksamhet i centrala staden samt Att tydliggöra vem som skall ha huvudmannaskap för verksamheten framöver För Uddevallapartiet

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2013/00425 Handläggare Kommunjurist Helena Lennernäs Telefon Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2012 ( 354) att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet angående de tjugotal donationsfonder som kommunstyrelsen förvaltade via kommunledningskontoret Kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda om kommunen bör anta ett styrdokument för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Kommunledningskontoret har därefter ansökt och fått bifall på permutationsansökningarna och de aktuella donationsfonderna är under avveckling. Bakgrunden var att stiftelsernas avkastning i många fall inte täcker kostnaderna för förvaltningen. För att undvika att stiftelsernas tillgångar förbrukades på administration bedömdes stiftelsernas ändamål bäst tillgodoses genom att tillgångarna avvecklas och delas ut på kortas möjliga tid. För att se till att noggranna överväganden och enhetliga bedömningar görs i framtiden när nya donationer i form av stiftelser och gåvor aktualiseras föreslår kommunledningskontoret att förvaltningens förslag till policy för mottagande av donationer beslutas av kommunfullmäktige. Förslaget har varit på remiss till kommunens nämnder. Samtliga nämnder har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret, , ink!. förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Utdrag ur protokoll från Socialnämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från Barn- och utbildningsnämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från Tekniska nämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från miljö- och stadsbyggnadsnämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från Kultur- och fritidsnämnde ink!. tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2013/00425 att föreslå kommunfullmäktige att anta Policy får Uddevalla kommuns mottagande av donationer. 1if!;/ - PeterL~- Kommundirektör Helena Lennernäs Kommunjurist Expediera till Kommunledningskontorets Ekonomiavdelning Kultur- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Tekniska kontoret

12 UaFS Blad l Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Antagen av kommunfullmäktige den XX, XX l. Policyns omfattning Denna policy gäller den kommunala förvaltningen. 2. Mottagande av donation som utgör stiftelse 2.1. Bildandet av stiftelser stiftelser bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare skiljs av för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet och för ett bestämt och varaktigt ändamål. 1.2 Beslut om mottagande av en donation som utgör stiftelse Mottagande av donation ska underställas kommunfullmäktige då Uddevalla kommun åtar sig ett förvaltningsuppdrag för stiftelsen. I samband med uppdraget blir kommunstyrelsen ytterst ansvarig för stiftelsens angelägenheter. När en donation riktas direkt till den nämnd som är ansvarig för det verksamhetsområde som donationen faller inom bör samråd ske med kommunledningskontorets Ekonomiavdelning före ärendets beredning i dess nämnd. l. 3 Överväganden i samband med mottagande av en donation som utgör stiftelse Donationens ändamål, eventuella villkor och storlek ska beaktas i samband med ställningstagandet till mottagandet av en donation som utgör en stiftelse. Ändamålet ska främja Uddevalla kommun och invånarna i kommunen. Förvaltningen av en stiftelse är förenad med kostnader och det krävs därför att donationen är av den storleken att dess avkastning kommer att täcka stiftelsens omkostnader samt ge en rimlig utdelning till stiftelsens ändamål. En bedömning ska ske från fall till fall men för att det ska vara rimligt att acceptera ett förvaltningsuppdrag för kommunen bör en donation uppgå till minst 25 basbelopp. 3. Mottagande av donation som utgör gåva 3.1. Donation som utgör gåva En donation kan även betecknas som gåva under vissa förhållanden. En gåva ska förbrukas inom en begränsad tid och disponeras med full

13 UaFS Blad2 äganderätt, men får bara användas på det sätt som donatorna föreskrivit. En gåvas ändamål är ofta att skapa mervärde i någon av de verksamheter som kommunen ansvarar för Beslut om mottagande av en donation som utgör gåva Den förvaltning/nämnd som gåvan riktar sig till beslutar om gåvan ska tas emot eller inte. Om gåvan riktar sig till kommunen i allmänhet beslutar kommunstyrelsen. Gåva ska dock underställas kommunfullmäktige när gåvans värde överstiger 12 basbelopp. Vid gåva bör samråd ske med kommunledningskontorets Ekonomiavdelning före ärendets beredning i nämnd Övervägande i samband med mottagande av en donation som utgör gåva Donationsens ändamål, eventuella villkor samt lämpligheten att ta emot gåvan ska beaktas i samband med ställningstagandet av mottagandet av gåvan. Ändamålet ska främja Uddevalla kommun och invånarna i kommunen och ligga inom kommunens verksamhets- och intresse01måde. Eventuella villkor ska som huvudregel inte medföra krav på motprestation från Uddevalla kommun.

14 Protokoll Socialnämnden SN Dnr2014/00183 Remiss - Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2012, 354, att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet angående de tjugotal donationsfonder som kommunstyrelsen förvaltade via kommunledningskontoret Kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda om kommunen bör anta ett styrdokument för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Kommunledningskontoret har därefter ansökt och fått bifall på permutationsansökningarna och de aktuella donationsfonderna är under avveckling. Ett förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva har utarbetats av kommunledningskontoret Förslaget har nu skickats på remiss till samtliga nämnder. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 67. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Beslut Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Vid protokollet Florence Johansson Justerat Elving Andersson Sigvard Andersson Justeringen tillkännagiven pä anslagstavlan intygar Florence Johansson Expedierat Kommunstyrelsen Socialtjänstens ledningsgrupp Justerandes signatur U t drags bestyrkande

15 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten Dnr SN 2014/00183 Handläggare Administrativ chef Lars Alfredsson Telefon Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2012 ( 354) att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet angående de tjugotal donationsfonder som kommunstyrelsen förvaltade via kommunledningskontoret Kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda om kommunen bör anta ett styrdokument för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Kommunledningskontoret har därefter ansökt och fått bifall på permutationsansökningarna och de aktuella donationsfonderna är under avveckling. Förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer har utarbetats av Kommunledningskontoret Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr. 8, Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva, skickas på remiss till samtliga nämnder med svar senast l oktober Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer

16 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 20 14/00 l 83 Ärendebeskrivning Bakgrunden till permutationsansökan hos Kammarkollegiet var att stiftelsernas avkastning i många fall inte täcker kostnaderna för förvaltningen. För att undvika att stiftelsernas tillgångar förbrukades på administration bedömdes stiftelsernas ändamål bäst tillgodoses genom att tillgångarna avvecklas och delas ut på kortas möjliga tid. Kommunledningskontoret planerar även att f6reslå att en donationsbok upprättas och fårvaltas av kommunledningskontoret Av donationsboken skulle de donationer som utgör gåva anges. Bo Lundgren Socialchef Lars Alfredsson Administrativ chef Expediera till Kommunstyrelsen Ledningsgruppen, Socialtjänsten

17 Utdrag Protokoll Barn och utbildningsnämnden BUN Dnr 2014/00543 Kommunstyrelsens remiss - Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Sammanfattning Policyn för mottagande av donationer bidrar till en klarare och enklare handläggning av donationer. Att särskilja donationer och gåvor samt att samråd skall ske kommer även att säkerställa hantering på ett ekonomiskt och redovisningsmässigt godtagbart sätt. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivesle Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Vid protokollet Pernilla Gustafsson Justerat Magnus Jacobsson (KD), Per-Erik Holmberg (S) Justeringen tillktinnagiven på anslagstavlan intygar Pernilla Gustafsson Expedieras Chefsekonom BUN Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2014/00543 Handläggare Chefsekonom Thomas Davidsson Telefon Kommunstyrelsens remiss - Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Sammanfattning Policyn för mottagande av donationer bidrar till en klarare och enklare handläggning av donationer. Att särskilja donationer och gåvor samt att samråd skall ske kommer även att säkerställa hantering på ett ekonomiskt och redovisningsmässigt godtagbart sätt. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivesle Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom fårslaget till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Hans-Lennart Schylberg skolchef Thomas Davidsson Chefsekonom Expediera till Kommunstyrelsen

19 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr2014/00322 Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Inom tekniska nämndens ansvarsområde förvaltas donationer i form av gåvor. Dessa utgörs av skulpturer och liknande. Flertalet äldre konstverk i våra parker är exempel på det. Det finns också äldre donationer av mark samt en byggnadsfastighet Tekniska kontoret anser att det är positivt med donationer som skapar ett mervärde för allmänheten. Det gör exempelvis skulpturer, konst och andra installationer i det offentliga rummet. Dessa sorters donationer/gåvor är vanliga i nutid till skillnad från mark och byggnader. Policyn för Uddevalla kommuns mottagande av donationer tydliggör kriterier för att ta emot en donation och var den ska förvaltas. Det kommer att underlätta för ett objektivt beslut av kommande donationer/gåvor och förhindrar någon enskilds tolkning av situationen. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att stödja förslag till policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Vid protokollet Ann~ Britt Ljungberg Justerat Zeidi Ström Tobias Andreasson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2014w09~23 Ann-Britt Ljungberg intygar Expedierat Tekniska kontoret KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret oc3j'1ZS l (l) Dnr TN 2014/00322 Handläggare Stabschef Paula Nyman Telefon Remissvar-Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Inom tekniska nämndens ansvarsområde förvaltas donationer i form av gåvor. Dessa utgörs av skulpturer och liknande. Flertalet äldre konstverk i våra parker är exempel på det. Det films också äldre donationer av mark samt en byggnadsfastighet Tekniska kontoret anser att det är positivt med donationer som skapar ett mervärde för allmänheten. Det gör exempelvis skulpturer, konst och andra installationer i det offentliga rummet. Dessa sorters donationer/gåvor är vanliga i nutid till skillnad från mark och byggnader. Policyn för Uddevalla kommuns mottagande av donationer tydliggör kriterier för att ta emot en donation och var den ska förvaltas. Det kommer att underlätta för ett objektivt beslut av kommande donationer/gåvor och förhindrar någon enskilds tolkning av situationen. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att stödja förslag till policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Patrik Petre Teknisk chef PaulaNyman stabschef Expediera till Kommunstyrelsens ordförande

21 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 294 dnr: 2014: 2663 l O Kommunstyrelsens remiss an g. policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande har per delegation sänt ut en remiss angående ny policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Bakgrunden är att kommunstyrelsen hos Kammarkollegiet ansökt om permutation av ett 20-tal donationsfonder som förvaltats av kommunledningskontoret Detta med anledning av att förvaltningskostnaderna i flera fall inte täcks av de fonderade medlens avkastning. Permutationsansökningarna har beviljats och fonderna är nu under avveckling. I samband med avvecklingen av fonderna har kommunjuristen också formulerat en ny policy för mottagandet av donationer till Uddevalla kommun. Policyn betyder att kommunen gör ett övervägande från donationsfall till donationsfall, men att donationens storlek bör uppgå till minst 25 basbelopp för att förvaltningsuppdraget skall anses rimligt. Mottagande av gåva beslutas av den förvaltning/nämnd som berörs. Är den riktad till kommunen generellt fattas beslut av kommunstyrelsen. Gåvor som överstiger 12 basbelopp skall underställas kommunfullmäktige. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit del av forslaget till ny policy och har inget att erinra. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Justerandes signatur 1. 'gli ' / l ' Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum att bifalla fårslaget till ny policy får mottagandet av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Tjänsteskrivelse l (2) Miljö och stadsbyggnad Dnr 2014:2663 Handläggare Utredare, Stefan Björling Teleton Kommunstyrelsens remiss ang. policy för Uddevalla kommuns mohagande av donationer Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande har per delegation sänt ut en remiss angående ny policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Bakgrunden är att kommunstyrelsen hos Kammarkollegiet ansökt om permutation av ett 20-tal donationsfonder som förvaltats av kommunledningskontoret Detta med anledning av att förvaltningskostnaderna i flera fall inte täcks av de fonderade medlens avkastning. Permutationsansökningarna har beviljats och fonderna är nu under avveckling. l samband med avvecklingen av fonderna har kommunjuristen också formulerat en ny policy för mottagandet av donationer till Uddevalla kommun. Policyn betyder att kommunen gör ett övervägande från donationsfall till donationsfall, men att donationens storlek bör uppgå till minst 25 basbelopp för att förvaltningsuppdraget skall anses rimligt. Mottagande av gåva beslutas av den förvaltning/nämnd som berörs. Är den riktad till kommunen generellt fattas beslut av kommunstyrelsen. Gåvor som överstiger 12 basbelopp skall underställas kommunfullmäktige. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit del av förslaget till ny policy och har inget att erinra. Beslutsunderlag Kommunstyrelens ordförandes delegation nr 8; Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva (KS 20 13/00425) Tjänsteskrivelse 2014:2663

24 Tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnad (2) Dnr 2014:2663 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla förslaget till ny policy för mottagandet av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Carina J ansson Förvaltningschef Miljö och stadsbyggnad Expediera till

25 Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden KFN Dnr2014/00124 Remiss: Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsens ordfårande har på delegation nr 8, , beslutat att skicka kommunledningskontorets fårslag till "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer, på remiss till samtliga nämnder. Svar ska lämnas senast O-O l. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse svar på "Remiss: Policy for mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåva" Delegationsbeslut kommunledningskontoret Förslag till "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer" Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till kommunledningskontorets forslag till "Policy får mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåvor". Vid protokollet Anna-Helena Wiechel Justerat Monica Bang Lindberg, Pctra Ekerum Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anna-Helena Wiechel Expedierat Kommunledningskontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

26 Tjänsteskrivelse Kultur o c h fritid 2.or> /'!z{ 1(2) Dnr KFN 2014/00124 Handläggare Administrativ Chef Carina W i berg Borgh Telefon carina. Remiss: Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsens ordforande har på delegation nr 8, , beslutat att skicka kommunledningskontorets forslagtiii "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer, på remiss tiii samtliga nämnder. Svar ska lämnas senast 20 I 4- I 0-0 I. Bakgrunden tiii ärendet är att kommunen har haft ett antal donationsfonder där stiftelsernas avkastning i många fall inte täckte kostnadema for forvaltningen. Dessa fonder är nu under avveckling och for att samma problematik inte ska återuppstå i framtiden har därfor ett forslagtiii policy for mottagande av donationer upprättats. Policyn är uppdelat i två delar. En del som avser mottagandet av donation som utgör stiftelser samt en del som avser mottagande av donation som avser gåva. I donationer som riktar sig direkt tiii den nämnd som har det verksamhetsansvar som donationen avser tar beslut men forst efter samråd med kommunledningskontorets ekonomiavdelning. För att det ska vara rimligt att ta på sig ett forvaltaruppdrag så bör donationen som utgör stiftelse uppgåtiii minst 25 basbelopp (20 I 4 års värde motsvaras det av I Il O 000 kr). När det gäller gåvor säger policyn att beslut ska tas av kommunfullmäktige om gåvans värde överstiger 12 basbelopp (20 I 4 års värde motsvaras det av kr). Förvaltningen har inte något att invända mot förslaget utan ser mer att den kan utgöra ett stöd i handläggningen av eventuella ärenden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse svar på "Remiss: Policy for mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåva" Delegationsbeslut kommunledningskontoret Förslag till "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer"

27 Tjänsteskrivelse Kultur och tritid (2) Dnr KFN 2014/00124 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till kommunledningskontorets forslag till "Policy for mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåvor". Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Carina W i berg Borgh Administrativ Chef Expediera till Kommunledningskontoret

28 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) Dnr KS 2014/00576 Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Utbetalning av partistöd 2015 Sammanfattning Den l O december , antog kommunfullmäktige nya riktlinjer for pmtistöd med anledning av nya regler i kommunallagen for kommunalt partistöd. Partistödet betalas ut i forskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Pattistödet består av ett grundstöd på 42 % av ett prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd på 45 % av ett prisbasbelopp per mandat och år. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer for partistöd, antagna Förslag till beslut Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att betala ut partistöd for år 2015 till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, enligt gällande riktlinjer. Peter Larsson Kommundirektör Annica Åberg Förvaltningssekreterare Expediera till

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

(l tt//1. f ((.i!c\...\\{\ )i .~01.. 5-02-1 0.. ;~:::.::.:;.. Protokoll Kommuntullmäktige. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande

(l tt//1. f ((.i!c\...\\{\ )i .~01.. 5-02-1 0.. ;~:::.::.:;.. Protokoll Kommuntullmäktige. BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Kommuntullmäktige Sammanträde Plats och lid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bohusläns museum, kl. 17:30- I 9:45, med ajournering kl. 19:00-I 9:20 Se nästa sida Se nästa sida David Sahlsten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) 1(17) Plats och tid Folkets hus, Nynäshamn kl 15.00-19:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Miriam- Irene Malm (V) och Yvonne Lundin (S) Justeringens

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer