KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 januari 2015

2 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 28 januari 2015 Ordförande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av juslerande samt bestämmande av lid för justering Dnr KS 2705/47 2. Allmän genomgång av kommunstyrelsens ansvarsområden Dnr KS 2747/77 3. Information om ärende och dokumenthanteringssystemet Ciceron och kallelsen till kommunstyrelsen Dnr KS 2747/41 4. Information om preliminärt resultat för del gångna året Dnr KS 2747/42 5. Information om samordnad kostverksamhet- Kopren projekt 6 Dnr KS 2748/36 Peter Larsson kl. Il :J 0-11 :30 Catarina Lehtinen kl. Il :30-11 :50 Kenneth Erlandsson kl. 11:50-12:10 Mathilda Isaksson kl. 13:00-13:15 6. Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrån i centrala Uddevalla Dnr KS 2014/ Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respeklive gåva Dnr KS 2013/ Utbetalning av partislöd 2015 Dnr KS 2014/ Begäran från barn och utbildningsnämnden all få starta tillbyggnad av Bokenässkolan Dnr KS 2014/00532 l O. Begäran från barn och utbildningsnämnden att få starta tillbyggnad av Lane-Ryrskolan Dnr KS 2014/00533

3 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande Il. Barn och utbildningsnämndens avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag l strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Socialnämndens avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag l strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Tekniska nämndens avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Bestämmande av arvoden till samhällsbyggnadsnämnden Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning och aktieägoravtal för Fyrslads Flygplats AB Dnr KS 2014/ Inrättande av demokratiberedning under kommunfullmäktige Dnr KS 2014/ Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av inrättande av demokratiberedning Dnr KS 2015/ Förutsättningar för budget och flerårsplan Dnr KS 2015/ Partiell inlösen av pensionsutfästelse D nr KS 2015/ Förfrågan om deltagande och representation i Fiskekommunerna för kommande mandatperiod Dnr KS 2014/ Förfrågan från Destination Uddevalla om att driva turistinformation för Uddevalla kommun 2015 Dnr KS 2014/ Kommunens transportlogislik och fordonspark - Korpen projekt 7 Dnr KS 2014/ Samordnad kostverksamhet - Korpen projekt 6 Dnr KS 2014/00587

4 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 24. Pensionsöverenskommelse beträffande särskild avtalspension för brandmän, R-SAP Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal Uddevalla Sim Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal Häile IF Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal Ljungskile SK Dnr KS 2014/ Sponsringsavtal GF Kroppskultur Dnr KS 2015/ Begäran om ekonomiskt stöd för Uddevalla Solid Sound 2015 Dnr KS 2014/ Kommunstyrelsens utskotts- och beredningsorganisation Dnr KS 2014/ Bestämmelser för kommunstyrelsens personalutskott Dnr KS 2015/ Bestämmelser för kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott Dnr KS 2015/ Bestämmelser för kommunstyrelsens beredning för framtagande av strategi för hantering av hållbarhetsfrågor Dnr KS 2015/ Projekt - Systematiserad fallprevention Dnr KS 2014/ Verksamhetsplan och budget 2015 för energi och klimatrådgivningen i Uddevalla, Munkedal och Lysekils kommuner Dnr KS 2014/ Överenskommelse mellan Regionen och den sociala ekonomin i Västra Götalandsregionen Dnr KS 2013/ slutrapport av projekt Youth Embassy Dnr KS 2011/00469 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på

5 Kallelse Föredragningslista 4(4) Föredragningslista 38. slutrapport av projekt Engagera Mera Dnr KS 2011/00245 Föredragande Kompletta handlingar finns pä kommunledningskontoret och på 39. Kommunstyrelsens val för perioden , i vissa fall delar av perioden Dnr KS 2014/ Val av politikerombud samt tjänstemannakontakt för föreningen Sveriges Ekokommuner D nr KS 2015/ Information från kommundirektören D nr KS 20 15/ information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrboda l Dnr KS 2015/ Redovisning av delegatlonsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare.

6 Tjänsteskrivelse 1(2) Dnr KS/2014/565 Handläggare Anders Brunberg Telefon Anders. Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrån i centrala Uddevalla Sammanfattning En motion från Ann-Charlott Gustafsson(UP) är inkommen O, angående bemanning och placering av Turistbyråverksamheten. Kommunstyrelsen beslutade novembermötet 2014, att återremittera Destination Uddevallas ansökan om utökat bidrag, samt återkomma med ny bidragsansökan. Under december månad, har möte med berörda genomförts. Ordförande i DU, Roger Johansson, har i ny ansökan, 18 dec 2014, beskrivit åtaganden såsom bemanning och central placering av turistbyråverksamheten i Uddevalla och likaledes former för turistinformation i Ljungskile. Denna del hanteras i särskild ordning. Kommundirektör Peter Larsson gavs vid samma KS-möte i november, uppdraget att återkomma med ett långsiktigt förslag om hanteringen av turistverksamheten. En arbetsgrupp är tillskapad och består av nyckelpersoner från kommunen med koncernperspektiv, dvs både tjänstemän och från kommunalt bolag. Uppdraget är att se över och presentera förslag på konceptuella lösningar och med detta en mer långsiktig hantering. Arbetet leds av Anders Brunberg, chef Tillväxtavdelningen. Kommunledningskontorets förslag är att ovanstående information om turistsäsong 2015 är tillfyllest, samt att harmonisera motionens övriga frågeställningar med det kommande fördjupade arbetet, som kan leda till att kommunstyrelsen kan ta ett samlat grepp om turistfrågan inför Beslutsunderlag Motion från Ann-Charlot Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrå i centrala Uddevalla Kommunfullmäktiges protokollsutdrag O Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna hanteringen, dvs harmonisera motionens frågeställningar, med kommundirektörens tilldelade uppdrag.

7 Tjänsteskrivelse 2(2) D nr «Databas» KS/20 14/565 att därmed anse motionen besvarad och avslutad. Peter Larsson Kommundirektör Anders Brunberg Avdelningschef Expediera till

8 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2014/00565 Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) angående att placera en bemannad turistbyrån i centrala Uddevalla Beslut Kommunfullmäktige besutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Kenneth Engelbrektsson, Sture Svennberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Motion angående turistbyrån Sammanfattning: Uddevallapartiet vill att Uddevallas officiella turistbyrå snarast flyttar tillbaka till centrala staden. Ärende. Genom många årtionden så har turistande gäster blivit synnerligen styvmoderligt behandlade i Uddevalla. Uddevallas politiska ledning (oavsett partifärg) förefaller aldrig riktigt ha tyckt att Uddevalla är något att visa upp för gäster. Vi har uppenbarligen inte varit stolta över vår stad och därför aldrig satsat några större summor eller andra resurser på att sälja in oss som turistort. Det senaste slaget mot turistnäringen i Uddevalla var naturligtvis flytten av Turistbyrån ut till andra våningen i en byggnad på köpcentrumet Torp och det till den del av Torp som är minst och följaktligen minst besökt. Det är förmodligen få boende i Uddevalla som hittar till turistbyrån och hur gäster från andra kommuner eller andra länder skall hitta dit är bortom vår fattningsförmåga. Uddevallapartiet vill att Turistbyrån får sådana resurser att de kan ha en ändamålsenlig lokal i centrala Uddevalla samt att kommuner sätter upp hänvisningsskyltar så att gäster hittar till Turistbyrån och vi vill att detta skall vara genomfört före nästa turistsäsong dvs sommaren Erfarenhetsmässigt vet vi att åtgärder av detta slag tenderar att dra ut på tiden (se t. ex husbilsparkeringen på Riverside-ängen) och vi vill därför att Kommunfullmäktige snarast möjligt fattar beslut i frågan så att inte ytterligare en turistsäsong går förlorad. Uddevallapartiet motionerar alltså om Att placera en bemannad turistbyråverksamhet i centrala staden samt Att tydliggöra vem som skall ha huvudmannaskap för verksamheten framöver För Uddevallapartiet

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2013/00425 Handläggare Kommunjurist Helena Lennernäs Telefon Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2012 ( 354) att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet angående de tjugotal donationsfonder som kommunstyrelsen förvaltade via kommunledningskontoret Kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda om kommunen bör anta ett styrdokument för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Kommunledningskontoret har därefter ansökt och fått bifall på permutationsansökningarna och de aktuella donationsfonderna är under avveckling. Bakgrunden var att stiftelsernas avkastning i många fall inte täcker kostnaderna för förvaltningen. För att undvika att stiftelsernas tillgångar förbrukades på administration bedömdes stiftelsernas ändamål bäst tillgodoses genom att tillgångarna avvecklas och delas ut på kortas möjliga tid. För att se till att noggranna överväganden och enhetliga bedömningar görs i framtiden när nya donationer i form av stiftelser och gåvor aktualiseras föreslår kommunledningskontoret att förvaltningens förslag till policy för mottagande av donationer beslutas av kommunfullmäktige. Förslaget har varit på remiss till kommunens nämnder. Samtliga nämnder har tillstyrkt förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret, , ink!. förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Utdrag ur protokoll från Socialnämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från Barn- och utbildningsnämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från Tekniska nämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från miljö- och stadsbyggnadsnämnden ink!. tjänsteskrivelse Utdrag ur protokoll från Kultur- och fritidsnämnde ink!. tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2013/00425 att föreslå kommunfullmäktige att anta Policy får Uddevalla kommuns mottagande av donationer. 1if!;/ - PeterL~- Kommundirektör Helena Lennernäs Kommunjurist Expediera till Kommunledningskontorets Ekonomiavdelning Kultur- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Tekniska kontoret

12 UaFS Blad l Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Antagen av kommunfullmäktige den XX, XX l. Policyns omfattning Denna policy gäller den kommunala förvaltningen. 2. Mottagande av donation som utgör stiftelse 2.1. Bildandet av stiftelser stiftelser bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare skiljs av för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet och för ett bestämt och varaktigt ändamål. 1.2 Beslut om mottagande av en donation som utgör stiftelse Mottagande av donation ska underställas kommunfullmäktige då Uddevalla kommun åtar sig ett förvaltningsuppdrag för stiftelsen. I samband med uppdraget blir kommunstyrelsen ytterst ansvarig för stiftelsens angelägenheter. När en donation riktas direkt till den nämnd som är ansvarig för det verksamhetsområde som donationen faller inom bör samråd ske med kommunledningskontorets Ekonomiavdelning före ärendets beredning i dess nämnd. l. 3 Överväganden i samband med mottagande av en donation som utgör stiftelse Donationens ändamål, eventuella villkor och storlek ska beaktas i samband med ställningstagandet till mottagandet av en donation som utgör en stiftelse. Ändamålet ska främja Uddevalla kommun och invånarna i kommunen. Förvaltningen av en stiftelse är förenad med kostnader och det krävs därför att donationen är av den storleken att dess avkastning kommer att täcka stiftelsens omkostnader samt ge en rimlig utdelning till stiftelsens ändamål. En bedömning ska ske från fall till fall men för att det ska vara rimligt att acceptera ett förvaltningsuppdrag för kommunen bör en donation uppgå till minst 25 basbelopp. 3. Mottagande av donation som utgör gåva 3.1. Donation som utgör gåva En donation kan även betecknas som gåva under vissa förhållanden. En gåva ska förbrukas inom en begränsad tid och disponeras med full

13 UaFS Blad2 äganderätt, men får bara användas på det sätt som donatorna föreskrivit. En gåvas ändamål är ofta att skapa mervärde i någon av de verksamheter som kommunen ansvarar för Beslut om mottagande av en donation som utgör gåva Den förvaltning/nämnd som gåvan riktar sig till beslutar om gåvan ska tas emot eller inte. Om gåvan riktar sig till kommunen i allmänhet beslutar kommunstyrelsen. Gåva ska dock underställas kommunfullmäktige när gåvans värde överstiger 12 basbelopp. Vid gåva bör samråd ske med kommunledningskontorets Ekonomiavdelning före ärendets beredning i nämnd Övervägande i samband med mottagande av en donation som utgör gåva Donationsens ändamål, eventuella villkor samt lämpligheten att ta emot gåvan ska beaktas i samband med ställningstagandet av mottagandet av gåvan. Ändamålet ska främja Uddevalla kommun och invånarna i kommunen och ligga inom kommunens verksamhets- och intresse01måde. Eventuella villkor ska som huvudregel inte medföra krav på motprestation från Uddevalla kommun.

14 Protokoll Socialnämnden SN Dnr2014/00183 Remiss - Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2012, 354, att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet angående de tjugotal donationsfonder som kommunstyrelsen förvaltade via kommunledningskontoret Kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda om kommunen bör anta ett styrdokument för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Kommunledningskontoret har därefter ansökt och fått bifall på permutationsansökningarna och de aktuella donationsfonderna är under avveckling. Ett förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva har utarbetats av kommunledningskontoret Förslaget har nu skickats på remiss till samtliga nämnder. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll , 67. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Beslut Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Vid protokollet Florence Johansson Justerat Elving Andersson Sigvard Andersson Justeringen tillkännagiven pä anslagstavlan intygar Florence Johansson Expedierat Kommunstyrelsen Socialtjänstens ledningsgrupp Justerandes signatur U t drags bestyrkande

15 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten Dnr SN 2014/00183 Handläggare Administrativ chef Lars Alfredsson Telefon Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2012 ( 354) att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet angående de tjugotal donationsfonder som kommunstyrelsen förvaltade via kommunledningskontoret Kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att utreda om kommunen bör anta ett styrdokument för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Kommunledningskontoret har därefter ansökt och fått bifall på permutationsansökningarna och de aktuella donationsfonderna är under avveckling. Förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer har utarbetats av Kommunledningskontoret Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr. 8, Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva, skickas på remiss till samtliga nämnder med svar senast l oktober Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Kommunstyrelsens ordförandes delegationsbeslut Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer

16 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten (2) D nr SN 20 14/00 l 83 Ärendebeskrivning Bakgrunden till permutationsansökan hos Kammarkollegiet var att stiftelsernas avkastning i många fall inte täcker kostnaderna för förvaltningen. För att undvika att stiftelsernas tillgångar förbrukades på administration bedömdes stiftelsernas ändamål bäst tillgodoses genom att tillgångarna avvecklas och delas ut på kortas möjliga tid. Kommunledningskontoret planerar även att f6reslå att en donationsbok upprättas och fårvaltas av kommunledningskontoret Av donationsboken skulle de donationer som utgör gåva anges. Bo Lundgren Socialchef Lars Alfredsson Administrativ chef Expediera till Kommunstyrelsen Ledningsgruppen, Socialtjänsten

17 Utdrag Protokoll Barn och utbildningsnämnden BUN Dnr 2014/00543 Kommunstyrelsens remiss - Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Sammanfattning Policyn för mottagande av donationer bidrar till en klarare och enklare handläggning av donationer. Att särskilja donationer och gåvor samt att samråd skall ske kommer även att säkerställa hantering på ett ekonomiskt och redovisningsmässigt godtagbart sätt. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivesle Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Vid protokollet Pernilla Gustafsson Justerat Magnus Jacobsson (KD), Per-Erik Holmberg (S) Justeringen tillktinnagiven på anslagstavlan intygar Pernilla Gustafsson Expedieras Chefsekonom BUN Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2014/00543 Handläggare Chefsekonom Thomas Davidsson Telefon Kommunstyrelsens remiss - Policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Sammanfattning Policyn för mottagande av donationer bidrar till en klarare och enklare handläggning av donationer. Att särskilja donationer och gåvor samt att samråd skall ske kommer även att säkerställa hantering på ett ekonomiskt och redovisningsmässigt godtagbart sätt. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivesle Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom fårslaget till policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer. Hans-Lennart Schylberg skolchef Thomas Davidsson Chefsekonom Expediera till Kommunstyrelsen

19 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr2014/00322 Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Inom tekniska nämndens ansvarsområde förvaltas donationer i form av gåvor. Dessa utgörs av skulpturer och liknande. Flertalet äldre konstverk i våra parker är exempel på det. Det finns också äldre donationer av mark samt en byggnadsfastighet Tekniska kontoret anser att det är positivt med donationer som skapar ett mervärde för allmänheten. Det gör exempelvis skulpturer, konst och andra installationer i det offentliga rummet. Dessa sorters donationer/gåvor är vanliga i nutid till skillnad från mark och byggnader. Policyn för Uddevalla kommuns mottagande av donationer tydliggör kriterier för att ta emot en donation och var den ska förvaltas. Det kommer att underlätta för ett objektivt beslut av kommande donationer/gåvor och förhindrar någon enskilds tolkning av situationen. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att stödja förslag till policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Vid protokollet Ann~ Britt Ljungberg Justerat Zeidi Ström Tobias Andreasson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2014w09~23 Ann-Britt Ljungberg intygar Expedierat Tekniska kontoret KS Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

20 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret oc3j'1ZS l (l) Dnr TN 2014/00322 Handläggare Stabschef Paula Nyman Telefon Remissvar-Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Inom tekniska nämndens ansvarsområde förvaltas donationer i form av gåvor. Dessa utgörs av skulpturer och liknande. Flertalet äldre konstverk i våra parker är exempel på det. Det films också äldre donationer av mark samt en byggnadsfastighet Tekniska kontoret anser att det är positivt med donationer som skapar ett mervärde för allmänheten. Det gör exempelvis skulpturer, konst och andra installationer i det offentliga rummet. Dessa sorters donationer/gåvor är vanliga i nutid till skillnad från mark och byggnader. Policyn för Uddevalla kommuns mottagande av donationer tydliggör kriterier för att ta emot en donation och var den ska förvaltas. Det kommer att underlätta för ett objektivt beslut av kommande donationer/gåvor och förhindrar någon enskilds tolkning av situationen. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att stödja förslag till policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Patrik Petre Teknisk chef PaulaNyman stabschef Expediera till Kommunstyrelsens ordförande

21 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 294 dnr: 2014: 2663 l O Kommunstyrelsens remiss an g. policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande har per delegation sänt ut en remiss angående ny policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Bakgrunden är att kommunstyrelsen hos Kammarkollegiet ansökt om permutation av ett 20-tal donationsfonder som förvaltats av kommunledningskontoret Detta med anledning av att förvaltningskostnaderna i flera fall inte täcks av de fonderade medlens avkastning. Permutationsansökningarna har beviljats och fonderna är nu under avveckling. I samband med avvecklingen av fonderna har kommunjuristen också formulerat en ny policy för mottagandet av donationer till Uddevalla kommun. Policyn betyder att kommunen gör ett övervägande från donationsfall till donationsfall, men att donationens storlek bör uppgå till minst 25 basbelopp för att förvaltningsuppdraget skall anses rimligt. Mottagande av gåva beslutas av den förvaltning/nämnd som berörs. Är den riktad till kommunen generellt fattas beslut av kommunstyrelsen. Gåvor som överstiger 12 basbelopp skall underställas kommunfullmäktige. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit del av forslaget till ny policy och har inget att erinra. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Justerandes signatur 1. 'gli ' / l ' Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Sammanträdesdatum att bifalla fårslaget till ny policy får mottagandet av donationer som utgör stiftelse respektive gåva. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

23 Tjänsteskrivelse l (2) Miljö och stadsbyggnad Dnr 2014:2663 Handläggare Utredare, Stefan Björling Teleton Kommunstyrelsens remiss ang. policy för Uddevalla kommuns mohagande av donationer Sammanfattning Kommunstyrelsens ordförande har per delegation sänt ut en remiss angående ny policy för Uddevalla kommuns mottagande av donationer till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Bakgrunden är att kommunstyrelsen hos Kammarkollegiet ansökt om permutation av ett 20-tal donationsfonder som förvaltats av kommunledningskontoret Detta med anledning av att förvaltningskostnaderna i flera fall inte täcks av de fonderade medlens avkastning. Permutationsansökningarna har beviljats och fonderna är nu under avveckling. l samband med avvecklingen av fonderna har kommunjuristen också formulerat en ny policy för mottagandet av donationer till Uddevalla kommun. Policyn betyder att kommunen gör ett övervägande från donationsfall till donationsfall, men att donationens storlek bör uppgå till minst 25 basbelopp för att förvaltningsuppdraget skall anses rimligt. Mottagande av gåva beslutas av den förvaltning/nämnd som berörs. Är den riktad till kommunen generellt fattas beslut av kommunstyrelsen. Gåvor som överstiger 12 basbelopp skall underställas kommunfullmäktige. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit del av förslaget till ny policy och har inget att erinra. Beslutsunderlag Kommunstyrelens ordförandes delegation nr 8; Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva (KS 20 13/00425) Tjänsteskrivelse 2014:2663

24 Tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnad (2) Dnr 2014:2663 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bifalla förslaget till ny policy för mottagandet av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Carina J ansson Förvaltningschef Miljö och stadsbyggnad Expediera till

25 Utdrag Protokoll Kultur och fritidsnämnden KFN Dnr2014/00124 Remiss: Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsens ordfårande har på delegation nr 8, , beslutat att skicka kommunledningskontorets fårslag till "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer, på remiss till samtliga nämnder. Svar ska lämnas senast O-O l. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse svar på "Remiss: Policy for mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåva" Delegationsbeslut kommunledningskontoret Förslag till "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer" Beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till kommunledningskontorets forslag till "Policy får mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåvor". Vid protokollet Anna-Helena Wiechel Justerat Monica Bang Lindberg, Pctra Ekerum Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anna-Helena Wiechel Expedierat Kommunledningskontoret Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

26 Tjänsteskrivelse Kultur o c h fritid 2.or> /'!z{ 1(2) Dnr KFN 2014/00124 Handläggare Administrativ Chef Carina W i berg Borgh Telefon carina. Remiss: Policy för mottagande av donationer som utgör stiftelse respektive gåva Sammanfattning Kommunstyrelsens ordforande har på delegation nr 8, , beslutat att skicka kommunledningskontorets forslagtiii "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer, på remiss tiii samtliga nämnder. Svar ska lämnas senast 20 I 4- I 0-0 I. Bakgrunden tiii ärendet är att kommunen har haft ett antal donationsfonder där stiftelsernas avkastning i många fall inte täckte kostnadema for forvaltningen. Dessa fonder är nu under avveckling och for att samma problematik inte ska återuppstå i framtiden har därfor ett forslagtiii policy for mottagande av donationer upprättats. Policyn är uppdelat i två delar. En del som avser mottagandet av donation som utgör stiftelser samt en del som avser mottagande av donation som avser gåva. I donationer som riktar sig direkt tiii den nämnd som har det verksamhetsansvar som donationen avser tar beslut men forst efter samråd med kommunledningskontorets ekonomiavdelning. För att det ska vara rimligt att ta på sig ett forvaltaruppdrag så bör donationen som utgör stiftelse uppgåtiii minst 25 basbelopp (20 I 4 års värde motsvaras det av I Il O 000 kr). När det gäller gåvor säger policyn att beslut ska tas av kommunfullmäktige om gåvans värde överstiger 12 basbelopp (20 I 4 års värde motsvaras det av kr). Förvaltningen har inte något att invända mot förslaget utan ser mer att den kan utgöra ett stöd i handläggningen av eventuella ärenden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse svar på "Remiss: Policy for mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåva" Delegationsbeslut kommunledningskontoret Förslag till "Policy for Uddevalla kommuns mottagande av donationer"

27 Tjänsteskrivelse Kultur och tritid (2) Dnr KFN 2014/00124 Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till kommunledningskontorets forslag till "Policy for mottagande av donationer som utgör stiftelser respektive gåvor". Katarina Hansson Tf kultur och fritidschef Carina W i berg Borgh Administrativ Chef Expediera till Kommunledningskontoret

28 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) Dnr KS 2014/00576 Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Utbetalning av partistöd 2015 Sammanfattning Den l O december , antog kommunfullmäktige nya riktlinjer for pmtistöd med anledning av nya regler i kommunallagen for kommunalt partistöd. Partistödet betalas ut i forskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Pattistödet består av ett grundstöd på 42 % av ett prisbasbelopp per parti och år samt ett mandatstöd på 45 % av ett prisbasbelopp per mandat och år. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer for partistöd, antagna Förslag till beslut Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att betala ut partistöd for år 2015 till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige, enligt gällande riktlinjer. Peter Larsson Kommundirektör Annica Åberg Förvaltningssekreterare Expediera till

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer