FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. Tid för justering: tisdagen den 8 april 2014 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 60 Landstingsdirektörens rapport CK Årsredovisning 2014 Landstingets ledningskontor inklusive övergripande verksamheter och regionala medel CK Årsredovisning 2014 Landstinget i Uppsala län CK Årsredovisning 2014 Gemensamma kostnämnden CK Årsrapport 2014 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration CK Styrelser och nämnders årsredovisningar och verksamhetsberättelser 2014 Anmälningsärende CK Årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling CK Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling CK Finanspolicy för Landstinget i Uppsala län CK Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning för Landstinget i Uppsala län CK Riktlinjer för landstingets varumärken CK Hantering av specialdestinerade statsbidrag CK Standardiserade vårdförlopp inom cancervården och handlingsplan för Cancerplan för Uppsala-Örebroregionen CK CK Regionalt ALF-avtal CK Landstingets miljöredovisning 2014 CK

2 75 Initiering av upphandling av telefoni CK Rådgivning vid fastighetsinvesteringar CK Genomförande av kulvert avseende sträckning från byggnad B14 till byggnad C8 CK Genomförande av sop- och tvättsug CK Allmänna riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning inom Landstinget i Uppsala län CK Inrättande av tillnyktringsenhet CK Möjliggör sprututbyte i Uppsala län Svar på motion CK Granskning av omhändertagandet av vuxna med psykisk ohälsa Svar till revisionen CK Pågående fastighetsinvesteringar Informationsärende CK Uppföljning av landstingsfullmäktiges givna uppdrag till och med februari 2015 CK Förteckning över inkomna motioner CK Ärenden till landstingsfullmäktiges sammanträde den 29 april 2015 CK Anmälan av beslut enligt delegation CK Skrivelser för kännedom Revidering av landstingsstyrelsens delegationsordning CK

3 Bilaga Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport april 2015 Implementering av nationella riktlinjer vid diabetes Det länsövergripande programrådet för diabetes har haft sitt första möte under ledning av ordförande Jarl Hellman. Fokus för arbetet är att implementera de nya nationella riktlinjerna för diabetes inklusive att förbättra vissa indikatorer utifrån öppna jämförelser. Stöd för ökad registrering i det nationella diabetesregistret ingår också. Ett antal utbildningsinsatser, främst för diabetessköterskor och distriktssköterskor samt läkare, har planerats och genomförs under våren. Statsbidrag för läkemedel 2015 Statsbidraget för landstinget år 2015 uppgår till 741 miljoner kronor. Statsbidraget gäller för läkemedel inom förmånen samt för vissa varor förskrivna utanför förmånen såsom smittskyddsläkemedel, vissa överföringar från slutenvården samt lokala landstingssubventioner, t.ex. p-piller till kvinnor upp till 25 år. Om den faktiska kostnaden avviker från den beräknade kostnaden med mer än 3 procent ansvarar staten för 50 procent av den överstigande kostnaden. Om kostnaderna understiger mer än 3 procent sker motsvarande återbetalning från landstinget till staten. För läkemedel mot hepatit C 2015 har staten ett 70 procentigt kostnadsansvar upp till 840 miljoner kronor i riket som helhet. Överstiges denna kostnad med mer än 3 procent tar staten ett 50 procentigt kostnadsansvar. För kostnader för hepatit C läkemedel under 2014 har landstinget erhållit ett statsbidrag om 37 miljoner kronor. Program för uppföljning av privata utförare Vid årsskiftet infördes ändringar i kommunallagen som innebär att landstingsfullmäktige under varje mandatperiod ska anta ett program för uppföljning av privata utförare. Programmet syftar till att stärka strukturen och styrningen för uppföljning och säkerställa allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Arbetet med att utarbeta ett program är påbörjat och programmet kommer under arbetets gång att beredas av landstingsfullmäktiges presidium. Målet är att programmet ska beslutas av landstingsfullmäktige i november. Nytt dokumenthanteringssystem Landstingsstyrelsen beslutade , 38, bl.a. att uppdra till landstingsdirektören att [- - -] återkomma med en beskrivning av det fortsatta arbetet med att genomföra styr- och ledningssystem där utgångspunkten är Socialstyrelsens krav. I det ska ingå en beskrivning av vilka delar som ska implementeras, liksom hur finansiering kan ske. Ett nytt dokumenthanteringssystem har ingått som en del i det tidigare ledningssystemsprojektet. Detta bedöms som strategiskt viktigt för landstingets verksamheter, varför landstingsdirektören initierar ett införandeprojekt avseende verktyget VIS för landstingets dokumenthantering.

4 Bilaga 60 2 Finansiering för 2015 sker genom omprioritering av de driftmedel som finns för 2015 vid Enheten för ledningssystemsprojektet vid LLK. För 2015 och framåt finansieras en del genom ianspråktagande av 2,7 mnkr av de investeringsmedel som reserverats för ledningssystem. Dessutom planeras driftmedel att läggas in i budget för kommande år, i storleksordningen 1,4-2,1 mnkr/år. Landstingets arbete med patientsäkerhet Landstinget i Uppsala län har som ett av sina uppdrag att arbeta för en hög patientsäkerhet, vilket är grundläggande för en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Enligt landstingsplan är målet bland annat att minimera antalet vårdskador i samtliga processer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna har en struktur för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, genom registrering av avvikelser i MedControl, anmälan enligt lex Maria, markörbaserad journalgranskning, patientsäkerhetsronder, uppföljning av punktprevalensmätningar avseende trycksår, smärta, hygien, vårdrelaterade infektioner (VRI) och infektionsverktyget. Risk- och händelseanalyser är andra värdefulla komplement som ger underlag för förbättringsarbete. Gemensamma riktlinjer för läkemedelshantering ska utarbetas med syfte att öka patientsäkerheten i samband med patienters byte av vårdnivå. Förvaltningarna har upprättat en tydlig organisation med uppdrag avseende kvalitet och patientsäkerhet. Åtgärder som har vidtagits vid Akademiska sjukhuset är bland annat att värdebaserad vård införts, arbetet med vårdprocesser pågår och avdelningar med enkelrum har öppnats. Vid Enköpings lasarett har ombyggnation av akutmottagningen skett, vilket bidrar till ökad patientsäkerhet genom bättre flöden och kortare väntetider. Den samlade bedömningen är att metoder och verktyg används i patientsäkerhetsarbetet för att förebygga vårdskador. Dock är det angeläget att verksamheterna beaktar och åtgärdar resultat i undersökningar och mätningar samt fortsätter med (eller ökar) egenkontroll för uppföljning och utvärdering. Uppstarten för patientsäkerhetsteamet vid Landstingets ledningskontor sker den 1 april. Teamets uppdrag och mål är att bidra till hög patientsäkerhet för att minimera antalet vårdskador inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter. I teamet ingår fyra funktioner: en funktion som arbetar med infektionsverktyget, patientsäkerhetskulturmätningar och även nationella patientenkäten. Den andra funktionen arbetar som vävnadssamordnare. En ny funktion handlar om att utveckla MedControl för att bland annat kunna göra systematiska sammanställningar av alla avvikelser (lex Maria, enskildas klagomål, MedControl, patientnämndsärenden). Uppdraget som patientsäkerhetssamordnare innebär att delta i utveckling av patientsäkerhetsarbetet samt att samordna patientsäkerhetsarbetet inom landstingets alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar, vilket förutsätter ett nära samarbete med chefläkargruppen. Fördjupad uppföljning Hälso- och sjukvårdsavdelningen har avtalat med konsultföretaget HiQ AB att på landstingets uppdrag genomföra en granskning av totalt 8 fysioterapeuter med nationella taxan. Granskningen pågår för närvarande och ska avrapporteras till hälsooch sjukvårdsstyrelsen i juni HiQ AB genomför även en fördjupad uppföljning av Närpsykiatri i HÄTÖ AB, enligt ett tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas i maj 2015.

5 Bilaga 60 3 Samtidigt genomför hälso- och sjukvårdsavdelningen en granskning av Barnskyddsteamet, som även den kommer att redovisas för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i maj Utöver redan uppräknade granskningar planeras under våren en verksamhetsöversyn av Närvårdsavdelningen, Hälsa och habilitering, med redovisning till hälsooch sjukvårdsstyrelsen i september Snabbare diagnos vid lungcancer målet med studie på Akademiska Lungcancer är fortfarande en tumörform med hög dödlighet. Men de senaste åren har framsteg gjorts med cellgiftsbehandlingar, mer skräddarsydd kirurgi och ett antal nya biologiska läkemedel som ökat överlevnaden. En ny forskningsstudie på Akademiska sjukhuset har som mål att snabbt kunna identifiera vilka patienter som har störst nytta av de nya, målinriktade behandlingarna. Studien sker i samarbete mellan forskare vid de thoraxkirurgiska och onkologiska klinikerna på Akademiska sjukhuset och SciLifeLab vid BMC, Uppsala universitet. Ny behandling vid svårkontrollerad typ 1-diabetes Stamceller från nervsystemet förbättrar chanserna att bota diabetes med en transplantation av insulinproducerande celler. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Hittills har experimentella laboratorietester gjorts och med lovande resultat. Innan man använder den nya metoden på patienter måste man dock etablera odlingar av stamcellerna. Diskussion kring Boländernas vårdcentral Landstinget har skickat en rättelseanmaning till Boländernas vårdcentral daterad 10 mars Polisanmälan har därefter skett den 11 mars Det är landstingets bild att vårdcentralen måste prestera underlag som visar att verksamheten är patientsäker och att administrationen sköts korrekt. Polisanmälan har skett då landstinget gör bedömningen att närmare kr kan ha utbetalts på felaktiga grunder. Medhelp Landstinget har tillsammans med övriga Fyrklövern (Gotland, Sörmland och Västmanland) fått en förlikningstrevare från bolaget Medhelp AB. Parterna befinner sig i en komplicerad tvist efter det att Fyrklövern sagt upp samarbetet med Medhelp kring ambulansdirigering. Medhelp har därefter stämt Fyrklövern, men förlikningen bygger på att man drar tillbaka sin talan utan ersättning. Förlikningen medger att landstinget fortsätter samarbetet kring 1177 (Vårdguiden). Medpro Landstinget har nu erhållit förlikningslikviden kr från Medpro Aps, och tvisterna kring Bålsta vårdcentral kan då avslutas. Terapironder inom Folktandvården Under drygt ett år har en nationell databas, Gerioweb, använts inom äldretandvården. Enskilda behandlare kan via videokonferens få hjälp av specialister för att terapiplanera komplicerade fall. Terapironderna i vårt län äger rum en timma varje månad och både Folktandvårdens och privattandvårdens behandlare kan boka in de patientfall som man önskar få belysta. Under 2014 deltog i genomsnitt 13 folktandvårdskliniker i de digitala terapironderna och under hösten anslöt sig även privata tandläkare. I Gerioweb kan även utbildningsaktiviteter genomföras på distans och dessa föreläsningar riktar sig ofta till hela landet.

6 Bilaga 60 4 Uppgradering av Cosmic till R8.0 Uppgraderingen är en av ett antal större uppgraderingar av Cosmic som kommer framöver och som krävs för att möjliggöra de moderna funktioner i systemet som verksamheten efterfrågat, såsom e-remiss till och från andra journalsystem i andra landsting. Uppgraderingen gjordes helgen mars 2015 vilket innebär att systemet stängdes av från klockan 16 på fredagen den 20 mars. Det innebar att manuella rutiner behövdes användas överallt i landstinget och hos de externa vårdgivarna som använder Cosmic. Självmonitorering i hemmet Som en spin off av projektet Journal via nätet har en teknisk lösning för självmonitorering i hemmet kunnat etableras. Lösningen innebär att en patient utrustas med en självmonitoreringsenhet (våg, syresättningsmätare, blodsocker ) samt en ipad. Dessa två kopplas samman trådlöst för att kopplas upp mot journalsystemet Cosmic. I Cosmic kan läkaren sedan följa de mätvärden som patienten genererar. Ett första test av lösningen kommer att genomföras tillsammans med hjärtsviktsteamet i Enköping samt på barn på Akademiska sjukhuset. På Lasarettet i Enköping kommer hjärtsviktpatientens vikt att mätas och på Akademiska sjukhuset blodsockernivån på barn med typ 1 diabetes. Testet påbörjas i maj. Användning av plattor i vården Under 2014 har tre verksamheter vid Lasarettet i Enköping testat att använda Cosmic på plattor och elektroniska whiteboards. Det som testats är ett stöd för det arbete som sjuksköterskor och undersköterskor utför på en avdelning. Utvärderingen av testet visar att en sjuksköterska kan spara upp till 90 minuter per pass samt att patientsäkerhet och arbetssituation förbättras. Utvärderingen pekar dock på vissa brister i den funktionalitet som erbjuds vilket gör att lösningen idag inte passar på alla tre avdelningarna. En utveckling av verktyget levereras senare i år. Det torde medföra att verktyget kan användas på fler avdelningar samt att besparingen i tid kommer att överstiga 90 minuter. Mediebilden av landstinget 1 28 februari 2015 Större nyheter Sveriges kommuner och landsting gick ut med en rapport om en mätning av patientsäkerhetskulturen. Landstinget i Uppsala län pekades i medier ut som ett av de sämre landstingen, vilket gav negativ publicitet. UNT publicerade också en artikelserie om patientsäkerhet, där huvudintrycket var negativt. En nyhet om den förbättrade tandhälsan hos unga i länet fick stort och positivt genomslag. Medierna fortsatte att rapportera om konflikten kring översynen av Östhammars vårdcentral och akutmottagning. Detta gav negativ publicitet. Flytten av ögon- och öronläkare från Tierp till Akademiska sjukhuset blev också starkt ifrågasatt. Bytet av landstingsdirektör uppmärksammades stort i medierna.

7 Andra exempel på mediernas rapportering Positivt: Akademiska sjukhuset först ut i landet med vårdhund Fler väljer att åka kollektivt De ger barn friskare tänder Plan mot psykisk ohälsa på gång God hjälp av KBT över nätet Negativt: Höjda röster om nedskärningar på Enköpings lasarett Neutralt: Medproaffären kan vara på väg att avslutas Hon tar strid mot bussträngseln UL sänker pris för pensionärer Start för studie om Uppsalatåg Landstinget är på väg att ta över ambulansdirigeringen Positivt bokslut för landstinget efter fastighetsaffär Lösning för hälsoäventyret Ny konst på Akademiska En av fyra platser blir hemsjukvård Billigare bussresor utom med enkelbiljett UL tar bort sms-biljetter Två vårdval avbryts i länet Röntgenkonst kan vara olaglig Barnombudsmannen kräver större engagemang Nu flyttar vårdcentralen i Östervåla Region i stället för landsting Planer på att riva bassäng på Akademiska Nätjournaler kan införas i psykiatrin Årets kulturstipendiater i Uppsala län utsedda Idag togs första spadtaget på sexvåningshuset Eldaren i Uppsala Bilaga 60 5

8 Bilaga 61 1 (14) Dnr: CK Årsredovisning 2014 Landstingets ledningskontor inkl. övergripande verksamheter och regionala medel

9 Bilaga 61 2 (14) Viktiga händelser Den 1 mars 2014 förvärvade Uppsala kommun Ulleråker av landstinget vilket genererade en reavinst för landstinget på miljoner kronor. Ett pågående projekt, Webbtidboken har fallit väl ut. Webbtidboken är en invånartjänst som ger invånare möjlighet att se sina bokade tider, att själv av- och omboka samt nyboka tider som tillgängliggjorts på webben och presenteras via 1177.se (Mina Vårdkontakter). Förhoppningen är att ett breddinförande kan ske under Landstingets utbildningsfilm Hot & Våld har vunnit flera priser. Hot & Våld är en film om säkerhet på arbetsplatsen inom Landstinget i Uppsala län. Utbildningen finns upplagd på landstingets läroplattform Pingpong sedan hösten En FoU-avdelning har inrättats vid Landstingets ledningskontor och en FoU-direktör har anställts. Landstingsfullmäktige har antagit en ny policy kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Sammanfattning Landstingets övergripande verksamheter inklusive regionala medel lämnar ett underskott på 31 miljoner kronor. Det negativa resultatet kan framförallt förklaras av kraftigt ökade kostnader för smittskyddsläkemedel, tillkomna kostnader för Office 365 och en avsättning för skadelivränta. Kostnaderna för smittskyddsläkemedel och läkemedel för hepatit-c kommer att för en tid framöver vara en utmaning för landstinget. De patienter som behandlas har valts ut enligt prioriteringsordning där endast patienter med hotande leversvikt behandlas. Nationellt har alla landsting kommit överens om att följa dessa prioriteringar, men har också initierat upphandling med läkemedelsföretagen för att få ner kostnaderna för vissa läkemedel. Ett ökat antal botade patienter plus en ökad konkurrens på området kommer förhoppningsvis leda till kostnaderna för dessa läkemedel minskar i framtiden. Efter balansdagen har regeringen beslutat att landstinget ska ersättas för 2014 års läkemedelskostnader för behandling av hepatit C. Ersättningen uppgår till närmare 37 miljoner kronor. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för året är 212, det är en ökning med 51 årsarbetare jämfört med Ökningen av antal anställda beror till största del på att förvaltningen övertagit verksamhet från Primärvården avseende specialisttjänstgöring (ST) inom allmänmedicin och läkare under allmäntjänstgöring (AT) Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat jämfört med 2013, från 2,57 procent till 1,95 procent. Ekonomi Resultat i jämförelse mot budget Årets intäkter avviker positivt mot budget med 4 miljoner kronor. Dock finns det intäkter och kostnader som inte har hanterats så som budgeterat för Centrum för verksamhetsförlagd utbildning (CVU) och projekt för Vävnadsinrättning. Om man bortser från dessa så är intäkterna cirka 10 miljoner kronor bättre än budget, vilket beror på att statsbidragsintäkten för förbättrad patientsäkerhet blev närmare 6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Personalkostnaderna avviker negativt mot budget med 16 miljoner kronor. Avvikelsen kan förklaras av att en avsättning på 8 miljoner kronor har gjorts för framtida utbetalningar av

10 skadelivränta. Negativa avvikelser mot budget finns även hos de förtroendevalda, på itavdelningen och för AT/ST Primärvård. Årets kostnader för smittskyddsläkemedel uppgår till 51 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 28 miljoner kronor. Anledningen är nya läkemedel för hepatit-c. Jämfört med tidigare läkemedel är de nya läkemedlen väldigt effektiva och tämligen biverkningsfria. De nya läkemedlen är dyra, men bedöms ändå som samhällsekonomiskt lönsamma då de som behandlas till mycket stor del kan botas och därmed inte riskera allvarlig leversvikt med behov av levertransplantation vilket är en mycket kostsam åtgärd. Förvaltningens övriga kostnader för it har överstigit budget med 15 miljoner kronor, vilket till stor del kan förklaras av tillkomna kostnader för licenser för Office 365. Kostnadsökningen är tillfällig då äldre system och it-lösningar ska fasas ut och ersättas med Office 365. Bilaga 61 3 (14) Kostnaderna för bland annat sjukfrånvaroinsatser, räntekostnader för skuldförbindelser för patientförsäkring (LÖF), utredningsanslag och regionala medel understiger budgeterade nivåer. Årets avskrivningskostnader uppgår till 6 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på en förändring i hur projekt för Vävnadsinrättning hanterats i bokföringen. För resultatet har denna förändring ingen effekt då förvaltningen har haft en intäkt motsvarande kostnaden i form av investeringsbidrag. Vidare kan avvikelsen förklaras av obudgeterade avskrivningskostnader för beslutstöd och KPP. Mnkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avv utfall/ budget 14 Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Resultat i jämförelse mot föregående års bokslut Jämfört med föregående år så har resultatet försämrats med 66 miljoner kronor. Intäkterna har ökat med 43 miljoner kronor vilket framförallt beror på att landstingsanslaget har ökat. Anslagsökningen beror på övertagande av verksamhet från Primärvården avseende specialisttjänstgöring (ST) inom allmänmedicin och läkare under allmäntjänstgöring (AT) i primärvård. Om man bortser från denna organisationsförändring, så är intäkterna i nivå med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 68 miljoner kronor. Ökningen beror till största del på ovan nämnda organisationsförändring. Mer om detta finns att läsa under medarbetaravsnittet. Övriga kostnader har ökat med 39 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket framförallt kan förklaras av att kostnaden för smittskyddsläkemedel har ökat med nästan 32 miljoner kronor. Avskrivningskostnaderna har ökat med 3 miljoner kronor jämfört med föregående år. Projekt för vävnadsinrättning och Beslutstöd och Kostnad per patient (KPP) står för ökningen.

11 Bilaga 61 4 (14) Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Årets investeringar uppgår till cirka 20,5 miljoner kronor och avser till största del projekt för beslutstöd och datalager, kostnad per patient (KPP) samt vävnadsinrättning. Investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 14,3 miljoner kronor och avser bland annat investeringar i servrar och laboratorieutrustning. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgår till 6,1 miljoner kronor. Årets investeringsbudget var 29,6 miljoner kronor, avvikelsen mellan utfall och budget beror på att det finns investeringar som inte har skett så som planerat. Bland annat kan nämnas itinvesteringar som inte behövde genomföras när landstinget införde Office 365. Projekten Beslutstöd och Kostnad per patient (KPP) har blivit något försenade varför investeringar inte skett i den takt som det var tänkt tidigare år. Medarbetare År 2014 flyttade ansvaret vid Primärvården för utbildning av specialistläkare, specialisttjänstgöring (ST) inom allmänmedicin och läkare under allmäntjänstgöring (AT) med placering i primärvård samt samordning och placering av läkarstudenters verksamhetsförlagda utbildning i primärvård till Ledningskontoret. Vid uppföljning av förändringen av personalkostnaderna och personalnyckeltalen mellan åren 2013 och 2014 får omorganisationen betydelse för utfallet. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för 2014 är 212 och det är en ökning med 51 årsarbetare jämfört med Den främsta förklaringen till ökningen är den omorganisation som nämns ovan vilket även visar sig i att ökningen gäller främst yrkeskategorierna ST-läkare och ATläkare inom primärvården. Detta har även bidragit till en förändrad personalstruktur inom Ledningskontoret. Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 6,8 procent jämfört med Årets löneöversyn har varit inom angivna ramar. Flera förändringar i organisationen har skett under året. Det har tillkommit verksamhet i form av projekt, och även verksamhet har lämnat ledningskontoret. Timlönekostnadens utveckling har påverkats av nämnda organisationsförändringar men också av en personalomsättning under året. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat jämfört med 2013, från 2,57 procent till 1,95 procent. Minskningen gäller både den korta 2-14 dagar och den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer. Ledningskontoret ligger strax under sitt mål/riktvärde som var satt till 2 procent. Avseende utfall för personalkostnader jämfört med årsbudget, se kommentarer i ekonomiavsnittet. Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med föregående år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årets utfall Årsutfall jämfört med årsbudget 6,8 % % 2 % 1,95 % -0,62 0 mnkr +50 tkr

12 Bilaga 61 5 (14) Måluppfyllelse styrkort Landstingets ledningskontor har inte tagit fram något styrkort för förvaltningen utan följer landstingets övergripande styrkort. Respektive avdelning har utifrån det övergripande styrkortet tagit fram styrkort för sin avdelning. Patientnämndens kanslis prognostiserade måluppfyllelse av styrkort redovisas i bilaga 4. Interna kontrollplaner Plan för intern kontroll för landstingsstyrelsens verksamheter har upprättats och fastställts av landstingsstyrelsen för år Planen är upprättad utifrån regler för intern kontroll samt de landstingsgemensamma anvisningarna för arbetet med den interna kontrollen. Resultatet av den interna kontrollen 2014 kommer att återrapporteras i särskild ordning till landstingsstyrelsen. Det vill säga en redovisning av rutiner/processer som har blivit föremål för kontroll och vilka brister som har noterats samt vilka åtgärder som har vidtagits/kommer att vidtas för att minska/eliminera bristerna. Egenkontroll Inga signifikanta avvikelser gällande ledningskontoret och informationssäkerhet finns inrapporterade i landstingets avvikelsehanteringssystem för Trenden inom informationssäkerhet på ledningskontoret är att graden av mobilitet likt föregående år fortfarande ökar. I och med införandet av Office 365 har nya möjligheter till samverkan med andra aktörer via videomöten införts. För att kunna utnyttja dessa nya möjligheter krävs att nya arbetssätt anammas där ledningskontorets medarbetade i högre grad utnyttjar den befintliga tekniken. Merparten av ledningskontorets datorer är bärbara. Det krävs framöver att dessa kan användas på ett bättre sätt när arbete sker på annan lokalisering är inom landstinget, framför allt vid offline-arbete då internetåtkomst saknas. I dagsläget finns ingen bra lösning för detta vilket istället innebär att exempelvis flyttbara lagringsmedia, som usb-minnen, används och det ger då en större risk att information kommer på drift. Detta arbetssätt skapar också ett tillgänglighetsproblem då ingen backup finns på det som finns lagrat på ett sådant lagringsmedia. Bättre tekniska lösningar för offlinearbete på landstingets bärbara datorer behöver tas fram. Slutförande av övergången till Windows 7 har som planerat gett en driftsäkrare och mer standardiserad it-miljö. Färre ominstallationer har behövts göras vilket minskat arbetstidsbortfallet för medarbetare. Ingen it-drift sker på Landstingets ledningskontor. All drift och support hanteras av en landstingsgemensam avdelning, Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it (MSI).

13 Bilaga 61 6 (14) Uppföljning av miljömål I landstingsplanens mål om minskning av koldioxidutsläppen med 35 procent i jämförelse med 2010, så innehåller målet både utsläpp från energiproduktion och transporter. Det stora bidraget till det landstingsövergripande målet är vi köper så kallad koldioxidneutral fjärrvärme. Landstingets ledningskontors bidrag till utsläppen omfattar tjänsteresor (mätt per årsarbetare). Under perioden har Landstingets resurscentrum blivit en egen förvaltning med andra resmönster än ledningskontoret. För att kunna göra en jämförelse under perioden så har statistiken för förvaltningarna slagits samman. Resultatet för perioden blir då en minskning på 13 procent. Målet för 2014 var att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 11 procent. Resultatet blev en minskning per årsarbetare med 32 procent. Då ledningskontoret har fått fler anställda under 2014 jämfört med 2013 kan detta inverka på resultatet. Flyget har en stor andel av koldioxidutsläppen för alla tjänsteresor. I ledningskontorets handlingsplan för miljöarbetet år 2014 fastställdes följande åtgärder för att minska flygresorna: Samtliga enheter ska prova på användning av distansmötesutrustning Utvärdering av rutin för distansmötesanvändning (IT-direktör/miljöchef) I första hand välja tåg vid inrikesresor. Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat är vid årsbokslutet miljoner kronor, vilket kan jämföras med en budget på 257 miljoner kronor. I det budgeterade resultatet ingår dock en post om 190 miljoner kronor som motsvarar Akademiska sjukhusets budgetunderskott Bortsett från denna post är alltså Finansförvaltningens budget 67 miljoner kronor. Största anledningen till resultatavvikelsen mot budget är reavinsten från försäljningen av Ulleråkersområdet. Andra poster som påverkar och som också ska exkluderas från balanskravsresultatet är reavinst från försäljning av Bäggeby samt återföring av en tidigare nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång. Om dessa poster exkluderas är Finansförvaltningens resultat 99 miljoner kronor. Detta ska alltså jämföras med en justerad budget om 67 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen förklaras främst av en omstrukturering av landstingets pensionsportfölj samt ökade ränteintäkter från Ulleråkersförsäljningen. Mnkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avv utfall/ budget 14 Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Finansförvaltningens resultat 2013 var minus 215 miljoner kronor. I detta ingick två större jämförelsestörande poster; RIPS-effekten och återbetalningen från AFA. Om dessa exkluderas var 2013 års resultat plus 108 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 99 miljoner kronor Mellan 2013 och 2014 är det tre poster där större förändring sker; ökning av landstingsanslaget, vilket mer eller mindre motsvaras av ökade skatteintäkter och ökade ränteintäkter.

14 Bilaga 61 7 (14) Patientnämndens kansli Ekonomiskt utfall och årsprognos Patientnämndens kansli redovisar ett utfall på 3,8 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 4,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen på 0,5 miljoner kronor kan förklaras av det har blivit förseningar i införande av nytt ärendehanteringssystem. Kostnader för stödpersoner har varit något högre än budgeterat. Anledningen är ett ökat antal förordnanden under året. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 0,2 miljoner kronor vilken kan förklaras av ökade personalkostnader, då förvaltningen hade vakanser föregående år. Måluppfyllelse styrkort Patientnämndens kansli måluppfyllelse av styrkortet redovisas i bilaga 4. Förvaltningen har uppnått samtliga mål. Bilagor 1. Resultaträkning för Landstingets övergripande verksamheter inkl. regional verksamhet. 2. Resultaträkning Finansförvaltningen 3. Resultaträkning för Patientnämnden 4. Uppföljning styrkort Patientnämndens kansli

15 Bilaga 61 8 (14) Bilaga 1 Resultaträkning Landstingets övergripande verksamheter inklusive regionala medel Resultaträkning 2014 tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse utfall/ budget 14 Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning ) Medel avsatta för utbildning av huvudhandledare och utländsk personal samt FoU-medel har inte nyttjats fullt ut. 2) Budgeterad intäkt på 8 mnkr tillhörande CVU har inte hanterats så som budgeterat. (Ingen effekt på resultatet, se även not 7). Intäkt för statsbidrag för förbättrad patientsäkerhet blev 6 mnkr bättre än budgeterat. 3) Personalkostnader för AT/ST är felaktigt budgeterade på lönekostnader övrig personal. 4) Obudgeterade kostnader för avsättning för framtida utbetalningar av skadelivränta 8 mnkr och lönekostnader processbaserat ledningssystem 4,4 mnkr ger en avvikelse mot budget. Ökad personalkostnad pga fler handläggare. 5) Kostnaden för smittskyddsläkemedel överstiger budgeterade nivåer på grund av läkemedel för hep-c. 6) Avvikelsen mot budget avser förändringar mot budget hur projekt Vävnadsinrättning hanterats (ingen effekt på resultatet). 7) Låg räntenivå ger lägre räntekostnader, Landstingets Ömsesidiga försäkring (LÖF). 8) Budgeterad kostnad på 8 mnkr tillhörande CVU har inte hanterats så som budgeterat. Obudgeterade kostnader för it, bl.a. Office 365, 15 mnkr. Kostnaderna för sjukfrånvaroinsatser, utredningsanslag och regionala medel understiger budgeterade nivåer. 9) Förändring i hur projekt för vävnadsinrättning hanteras i bokföringen. Ingen resultateffekt då en intäkt motsvarande kostnaden finns bokförd som investeringsbidrag. Avvikelsen beror även på obudgerade kostnader för Beslutstöd och KPP. 10) Investeringar som inte skett som planerat, bl.a. avseende it, då dessa bedömdes som ej nödvändiga när landstinget införde Office 365. Förändringar mot budget gällande hanteringen av projekt Vävnadsinrättning.

16 Bilaga 61 9 (14) Bilaga 2 Resultaträkning Finansförvaltningen Resultaträkning 2014 tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse utfall/ budget 14 Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT ) Avvikelsen mot budget beror främst på reavinst från försäljningarna av Ulleråker och Bäggeby på mnkr. Resterande avvikelse på 23 mnkr beror huvudsakligen på en kompensation för pensionsförpliktelser som LUL har tagit över från staten. Sjukskrivningsmiljarden har ett utfall på 37 mnkr dock ligger budgeten under generella statsbidrag då en förändring av redovisningsprinciper skett inom landstingssektorn. Samtidigt är det en negativ avvikelse på 32 mnkr för kömiljarden. 2) En förändring av redovisningsprinciper inom landstingssektorn har skett under året för sjukskrivningsmiljarden, varför utfallet ligger under övriga intäkter. Budgeten för sjukskrivningsmiljarden är 20 mnkr. Om denna rensas är avvikelsen 3 mnkr lägre än budget. 3) Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade pensionskostnader. Detta beror till stor del på RIPS-effekten 2013, som gör att pensionsåtagandet ökar, vilket leder till årliga ökade kostnader. Viktigt att ta hänsyn till är även att den finansiella delen av pensionskostnaden som redovisas under raden finansnetto minskas med cirka 40 mnkr jämfört med budget. Detta beror till stor del på att KPA i sin analys har klassificerat om delar av det som låg som en finansiell kostnad till att istället betraktas som en pensionskostnad. Om man istället slår ihop den finansiella delen med pensionskostnaden så är den totala kostnadsökningen jämfört med budget 38 mnkr. 4) Avvikelse mot budget beror främst på att de finansiella intäkterna har ökat. Detta beror på intäkterna från Ulleråkersförsäljningen och att en omstrukturering gjorts av landstingets pensionsportfölj, vilket innebär att vinster från gamla placeringar realiserats. 5) Differensen beror främst på att Finansförvaltningen lagt upp en positiv budgetpost på 190 mnkr som motsvarar underskottet i Akademiskas budget. Detta gjordes för att landstingets totala budget enligt LPB skulle förbli intakt.

17 Bilaga (14) Bilaga 3 Resultaträkning för Patientnämndens kansli 1 Resultaträkning 2014 tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse utfall/ budget 14 Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning ) Avvikelse pga av en längre sjukskrivning under året 2) Förseningar i införande av nytt ärendehanteringssystem 1 Förvaltningens resultat ingår som en del av de landstingsövergripande verksamheternas resultat i bilaga 1.

18 Bilaga (14) Bilaga 4 Uppföljning styrkort Patientnämndens kansli MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Mål prognos Upplevelsen av gott bemötande har ökat samt följsamhet handlingsplan Upplevelsen av ett gott bemötande har ökat Kommentar/lägesbeskrivning: Enkät har tagits fram och som skickas ut till patienter som har varit i kontakt med Patientnämndens kansli. De patienter som har valts ut är de ärenden som kansliet begärt yttrande från sjukvården. Svaren har följts upp under en planeringsdag i augusti. Sammanställning av enkätsvaren är klar. Svaren får vara baseline inför kommande mätning Ökad faktisk tillgänglighet Interna/externa vårdgivare ska känna till Patientnämnden och dess uppdrag Kommentar/lägesbeskrivning: Förvaltningschefen har under året varit ute i verksamheterna och föreläst och informerat om Patientnämnden. I första hand har chefer på olika nivåer informerats om Patientnämndens uppdrag samt att verksamheten fått statistik och exempel på ärenden från adekvat enhet. Patientnämnden har arbetat aktivt med marknadsföring av enheten med annons i dagspress vid två tillfällen under året samt bioreklam enligt Må bra konceptet. Uppföljning görs varje vecka av tele-opti (telefonstatistik). Respektive förvaltning har vidtagit minst två åtgärder för att förbättra patient/person/brandsäkerheten Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Under planeringsdag i augusti har förvaltningen gått igenom mål för arbetsmiljö och säkerhet. Personalen genomför löpande brandutbildningar i PingPong. Aktiviteterna för 2014 i Handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter ska genomföras Påbörja arbetet med att följa handlingsplan för att förverkliga barns rättigheter Kommentar/lägesbeskrivning I samarbete med länsbarnombudsmannen och HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län) utarbetat en enkät till barn angående barnens rättigheter. Enkäten delas ut till barn som vistas inom slutenvården på avdelning 95B och 95E. En rapport om resultat av pilotstudien kommer att sammanställas under mars Målet är att själva häftet ska drivas av barnsjukhuset självt från andra halvan av våren Innehållsliga kvalitetsarbetet är tänkt att gå in som en av kanalerna i värdebaserad vård.

19 Bilaga (14) Landstinget medverkar aktivt i arbetet med att uppnå den regionala utvecklingsstrategin Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Ekonomi Mål prognos Verksamhetens intäkter och kostnader ska redovisas där de genereras Patientnämndens intäkter och kostnader ska redovisas där de genereras Kommentar/lägesbeskrivning: Målet är uppfyllt intäkter och kostnader redovisas där de genereras. Antal registrerade ärenden har under året ökat med 15 procent. Antal telefonsamtal som ej leder till ett ärenden har ökat något sedan föregående år. Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år eller lägre Budget i balans Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli inklusive stödpersoner inom psykiatrin redovisar ett överskott i jämförelse mot budgeten vid årets slut. Kostnader för stödpersoner har varit något högre än budgeterat. Anledningen är ett ökat antal förordnanden under året. Vi har haft utbildning till de stödpersoner som vi rekryterat samt föreläsningar till "gamla stödpersoner". Arbetet med uppgradering av diariesystem har blivit försenat och startar först i början av Produktion Mål prognos Förvaltningarnas huvudprocesser är standardiserade Dokumentation ska ske av ärenden ska ske på ett för utomstående begripligt och säkert sätt Kommentar/lägesbeskrivning: Förvaltningen har tagit fram en process vilken innebär att handläggarna granskar varandras ärenden. Handläggarna ger varandra synpunkter på dokumentationen av ärendena avseende förståelse, syftnings- och stavfel. Uppföljning av ärende med vårdgivare Kommentar/lägesbeskrivning: Förvaltningen följer löpande upp tidigare ärenden och vilka åtgärder som vårdgivaren vidtagit med anledning av vårdens yttrande.

20 Bilaga (14) Koldioxidutsläpp ska minska med 35 procent i jämförelse med 2010 Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Förvaltningen försöker dock alltid ha ett miljömässigt tänk vid val av kommunikationer vid tjänsteresor. Förnyelse Mål prognos Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst 2 av sina prioriterade strategiska områden Börja med att ta del av senaste evidens- och forskning om patientsäkerhet Kommentar/lägesbeskrivning: Målet är uppnått. Tar fortlöpande del av artiklar inom ämnesområdet och deltar på nationell patientsäkerhetskonferens. Alla förvaltningar har ett strukturerat samarbete med utvalda aktörer Delta i minst två lokala, regionala och nationella nätverk/projekt Kommentar/lägesbeskrivning Målet är uppfyllt. Deltar i nationella tjänstemannanätverk (nationellt och regionalt) samt att förvaltningschefen deltar i nationellt tjänstmannanätverk och i landstingets patientsäkerhetsgrupp. En handläggare har deltagit aktivt i ett nationellt projekt gällande framtagning av handbok för stödpersoner. Medarbetare Mål prognos Alla förvaltningars kompetensförsörjningsplan omfattar även chefsförsörjning Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Förvaltningschefen har genomgått strategisk chefsutbildning samt mediautbildning. Alla förvaltningar har aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärke Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Engagerad Medarbetar Index (EMI) har ökat Ständigt arbeta med förbättringar Kommentar/lägesbeskrivning: I handlingsplanen finns förbättringsåtgärder angivna vilket förvaltningen arbetat löpande med. Förvaltningen hade ett bra resultat avseende EMI på senaste medarbetarenkäten. Svaren på enkäten har enheten gemensamt gått igenom under hösten.

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 25 februari 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 1. Ärende Val av justerare. I tur: Börje Wennberg (S) Tid för justering:

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-13 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av Patientnämnden - Etiska nämnden 2015 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2016-04-08 16REV20 2(7) Sammanfattning Granskningen visar att Patientnämnden - Etiska nämnden har arbetat

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan

Avvikelsehantering avseende vård i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-09-28 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-01

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Förslag till landstingsbudget

Förslag till landstingsbudget Förslag till landstingsbudget 2012-14. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att godkänna resultatbudget 2012-14, enligt bilaga 1, samt nämndernas resultatkrav,

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort

Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post Landstinget Västmanland Landstingshuset Västerås YTTRANDE 1 (2) Datum 2016-08-31 LTV 160775 Landstingets revisorer Yttrande över granskningsrapporten Granskning av patientsäkerhetsarbetet Landstingsstyrelsen instämmer i revisionens slutsatser; att ansvarig

Läs mer

Dagens kostnad jämfört med ny modell

Dagens kostnad jämfört med ny modell Dagens kostnad jämfört med ny modell OBS ingen ekonomisk effekt av gemensam upphandling är beräknad! Landsting Nuvarande kostnad antal timmar Diff nuvarande kostnad och modell 50 yta/50inv Diff nuvarande

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av Delårsrapport

Granskning av Delårsrapport Landstingets revisorer 2014-10-20 Rev/14040 Revisionskontoret Susanne Kangas Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2014 Rapport 9-14 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Kerstin Sikander Cert. Kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Landstinget i Kalmar län Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

*

* Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i (i) SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1404-0520 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-06- 1 7 00 0 0 7 * Tertialrapport per april 2014, Koncernfinansiering

Läs mer

Händelseanalys Systematisk identifiering av orsaker till en negativ händelse eller ett tillbud.

Händelseanalys Systematisk identifiering av orsaker till en negativ händelse eller ett tillbud. Handlingsplan för patientsäkerhet vid Landstinget i Uppsala län 2016 2018 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Uppföljning av handlingsplanen... 3 2 Centrala definitioner... 3 3 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Periodrapport. Februari

Periodrapport. Februari Periodrapport Februari 2015 Ekonomi l Resultat januari februari -11 mnkr (21mnkr) l Nettokostnadsökning 6,2 % (4,1 %) l Skatter och statsbidrag 3,7 % (4,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård

Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård Socialförvaltningen Hanna Elmeskog, närvårdskoordinator 0171-46 84 17 / 070-28 98 137 hanna.elmeskog@habo.se 2015-06-01 Närvård, folkhälsa och trygghet i Håbo Inriktning av närvård 2015-2016 Håbo kommun

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Månadsuppföljning helår

Månadsuppföljning helår 1(1) 2012-02-02 LK11-0046 Landstingets kansli Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2011 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer