FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. Tid för justering: tisdagen den 8 april 2014 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 60 Landstingsdirektörens rapport CK Årsredovisning 2014 Landstingets ledningskontor inklusive övergripande verksamheter och regionala medel CK Årsredovisning 2014 Landstinget i Uppsala län CK Årsredovisning 2014 Gemensamma kostnämnden CK Årsrapport 2014 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration CK Styrelser och nämnders årsredovisningar och verksamhetsberättelser 2014 Anmälningsärende CK Årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling CK Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling CK Finanspolicy för Landstinget i Uppsala län CK Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning för Landstinget i Uppsala län CK Riktlinjer för landstingets varumärken CK Hantering av specialdestinerade statsbidrag CK Standardiserade vårdförlopp inom cancervården och handlingsplan för Cancerplan för Uppsala-Örebroregionen CK CK Regionalt ALF-avtal CK Landstingets miljöredovisning 2014 CK

2 75 Initiering av upphandling av telefoni CK Rådgivning vid fastighetsinvesteringar CK Genomförande av kulvert avseende sträckning från byggnad B14 till byggnad C8 CK Genomförande av sop- och tvättsug CK Allmänna riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning inom Landstinget i Uppsala län CK Inrättande av tillnyktringsenhet CK Möjliggör sprututbyte i Uppsala län Svar på motion CK Granskning av omhändertagandet av vuxna med psykisk ohälsa Svar till revisionen CK Pågående fastighetsinvesteringar Informationsärende CK Uppföljning av landstingsfullmäktiges givna uppdrag till och med februari 2015 CK Förteckning över inkomna motioner CK Ärenden till landstingsfullmäktiges sammanträde den 29 april 2015 CK Anmälan av beslut enligt delegation CK Skrivelser för kännedom Revidering av landstingsstyrelsens delegationsordning CK

3 Bilaga Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport april 2015 Implementering av nationella riktlinjer vid diabetes Det länsövergripande programrådet för diabetes har haft sitt första möte under ledning av ordförande Jarl Hellman. Fokus för arbetet är att implementera de nya nationella riktlinjerna för diabetes inklusive att förbättra vissa indikatorer utifrån öppna jämförelser. Stöd för ökad registrering i det nationella diabetesregistret ingår också. Ett antal utbildningsinsatser, främst för diabetessköterskor och distriktssköterskor samt läkare, har planerats och genomförs under våren. Statsbidrag för läkemedel 2015 Statsbidraget för landstinget år 2015 uppgår till 741 miljoner kronor. Statsbidraget gäller för läkemedel inom förmånen samt för vissa varor förskrivna utanför förmånen såsom smittskyddsläkemedel, vissa överföringar från slutenvården samt lokala landstingssubventioner, t.ex. p-piller till kvinnor upp till 25 år. Om den faktiska kostnaden avviker från den beräknade kostnaden med mer än 3 procent ansvarar staten för 50 procent av den överstigande kostnaden. Om kostnaderna understiger mer än 3 procent sker motsvarande återbetalning från landstinget till staten. För läkemedel mot hepatit C 2015 har staten ett 70 procentigt kostnadsansvar upp till 840 miljoner kronor i riket som helhet. Överstiges denna kostnad med mer än 3 procent tar staten ett 50 procentigt kostnadsansvar. För kostnader för hepatit C läkemedel under 2014 har landstinget erhållit ett statsbidrag om 37 miljoner kronor. Program för uppföljning av privata utförare Vid årsskiftet infördes ändringar i kommunallagen som innebär att landstingsfullmäktige under varje mandatperiod ska anta ett program för uppföljning av privata utförare. Programmet syftar till att stärka strukturen och styrningen för uppföljning och säkerställa allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Arbetet med att utarbeta ett program är påbörjat och programmet kommer under arbetets gång att beredas av landstingsfullmäktiges presidium. Målet är att programmet ska beslutas av landstingsfullmäktige i november. Nytt dokumenthanteringssystem Landstingsstyrelsen beslutade , 38, bl.a. att uppdra till landstingsdirektören att [- - -] återkomma med en beskrivning av det fortsatta arbetet med att genomföra styr- och ledningssystem där utgångspunkten är Socialstyrelsens krav. I det ska ingå en beskrivning av vilka delar som ska implementeras, liksom hur finansiering kan ske. Ett nytt dokumenthanteringssystem har ingått som en del i det tidigare ledningssystemsprojektet. Detta bedöms som strategiskt viktigt för landstingets verksamheter, varför landstingsdirektören initierar ett införandeprojekt avseende verktyget VIS för landstingets dokumenthantering.

4 Bilaga 60 2 Finansiering för 2015 sker genom omprioritering av de driftmedel som finns för 2015 vid Enheten för ledningssystemsprojektet vid LLK. För 2015 och framåt finansieras en del genom ianspråktagande av 2,7 mnkr av de investeringsmedel som reserverats för ledningssystem. Dessutom planeras driftmedel att läggas in i budget för kommande år, i storleksordningen 1,4-2,1 mnkr/år. Landstingets arbete med patientsäkerhet Landstinget i Uppsala län har som ett av sina uppdrag att arbeta för en hög patientsäkerhet, vilket är grundläggande för en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Enligt landstingsplan är målet bland annat att minimera antalet vårdskador i samtliga processer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna har en struktur för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, genom registrering av avvikelser i MedControl, anmälan enligt lex Maria, markörbaserad journalgranskning, patientsäkerhetsronder, uppföljning av punktprevalensmätningar avseende trycksår, smärta, hygien, vårdrelaterade infektioner (VRI) och infektionsverktyget. Risk- och händelseanalyser är andra värdefulla komplement som ger underlag för förbättringsarbete. Gemensamma riktlinjer för läkemedelshantering ska utarbetas med syfte att öka patientsäkerheten i samband med patienters byte av vårdnivå. Förvaltningarna har upprättat en tydlig organisation med uppdrag avseende kvalitet och patientsäkerhet. Åtgärder som har vidtagits vid Akademiska sjukhuset är bland annat att värdebaserad vård införts, arbetet med vårdprocesser pågår och avdelningar med enkelrum har öppnats. Vid Enköpings lasarett har ombyggnation av akutmottagningen skett, vilket bidrar till ökad patientsäkerhet genom bättre flöden och kortare väntetider. Den samlade bedömningen är att metoder och verktyg används i patientsäkerhetsarbetet för att förebygga vårdskador. Dock är det angeläget att verksamheterna beaktar och åtgärdar resultat i undersökningar och mätningar samt fortsätter med (eller ökar) egenkontroll för uppföljning och utvärdering. Uppstarten för patientsäkerhetsteamet vid Landstingets ledningskontor sker den 1 april. Teamets uppdrag och mål är att bidra till hög patientsäkerhet för att minimera antalet vårdskador inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter. I teamet ingår fyra funktioner: en funktion som arbetar med infektionsverktyget, patientsäkerhetskulturmätningar och även nationella patientenkäten. Den andra funktionen arbetar som vävnadssamordnare. En ny funktion handlar om att utveckla MedControl för att bland annat kunna göra systematiska sammanställningar av alla avvikelser (lex Maria, enskildas klagomål, MedControl, patientnämndsärenden). Uppdraget som patientsäkerhetssamordnare innebär att delta i utveckling av patientsäkerhetsarbetet samt att samordna patientsäkerhetsarbetet inom landstingets alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar, vilket förutsätter ett nära samarbete med chefläkargruppen. Fördjupad uppföljning Hälso- och sjukvårdsavdelningen har avtalat med konsultföretaget HiQ AB att på landstingets uppdrag genomföra en granskning av totalt 8 fysioterapeuter med nationella taxan. Granskningen pågår för närvarande och ska avrapporteras till hälsooch sjukvårdsstyrelsen i juni HiQ AB genomför även en fördjupad uppföljning av Närpsykiatri i HÄTÖ AB, enligt ett tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas i maj 2015.

5 Bilaga 60 3 Samtidigt genomför hälso- och sjukvårdsavdelningen en granskning av Barnskyddsteamet, som även den kommer att redovisas för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i maj Utöver redan uppräknade granskningar planeras under våren en verksamhetsöversyn av Närvårdsavdelningen, Hälsa och habilitering, med redovisning till hälsooch sjukvårdsstyrelsen i september Snabbare diagnos vid lungcancer målet med studie på Akademiska Lungcancer är fortfarande en tumörform med hög dödlighet. Men de senaste åren har framsteg gjorts med cellgiftsbehandlingar, mer skräddarsydd kirurgi och ett antal nya biologiska läkemedel som ökat överlevnaden. En ny forskningsstudie på Akademiska sjukhuset har som mål att snabbt kunna identifiera vilka patienter som har störst nytta av de nya, målinriktade behandlingarna. Studien sker i samarbete mellan forskare vid de thoraxkirurgiska och onkologiska klinikerna på Akademiska sjukhuset och SciLifeLab vid BMC, Uppsala universitet. Ny behandling vid svårkontrollerad typ 1-diabetes Stamceller från nervsystemet förbättrar chanserna att bota diabetes med en transplantation av insulinproducerande celler. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Hittills har experimentella laboratorietester gjorts och med lovande resultat. Innan man använder den nya metoden på patienter måste man dock etablera odlingar av stamcellerna. Diskussion kring Boländernas vårdcentral Landstinget har skickat en rättelseanmaning till Boländernas vårdcentral daterad 10 mars Polisanmälan har därefter skett den 11 mars Det är landstingets bild att vårdcentralen måste prestera underlag som visar att verksamheten är patientsäker och att administrationen sköts korrekt. Polisanmälan har skett då landstinget gör bedömningen att närmare kr kan ha utbetalts på felaktiga grunder. Medhelp Landstinget har tillsammans med övriga Fyrklövern (Gotland, Sörmland och Västmanland) fått en förlikningstrevare från bolaget Medhelp AB. Parterna befinner sig i en komplicerad tvist efter det att Fyrklövern sagt upp samarbetet med Medhelp kring ambulansdirigering. Medhelp har därefter stämt Fyrklövern, men förlikningen bygger på att man drar tillbaka sin talan utan ersättning. Förlikningen medger att landstinget fortsätter samarbetet kring 1177 (Vårdguiden). Medpro Landstinget har nu erhållit förlikningslikviden kr från Medpro Aps, och tvisterna kring Bålsta vårdcentral kan då avslutas. Terapironder inom Folktandvården Under drygt ett år har en nationell databas, Gerioweb, använts inom äldretandvården. Enskilda behandlare kan via videokonferens få hjälp av specialister för att terapiplanera komplicerade fall. Terapironderna i vårt län äger rum en timma varje månad och både Folktandvårdens och privattandvårdens behandlare kan boka in de patientfall som man önskar få belysta. Under 2014 deltog i genomsnitt 13 folktandvårdskliniker i de digitala terapironderna och under hösten anslöt sig även privata tandläkare. I Gerioweb kan även utbildningsaktiviteter genomföras på distans och dessa föreläsningar riktar sig ofta till hela landet.

6 Bilaga 60 4 Uppgradering av Cosmic till R8.0 Uppgraderingen är en av ett antal större uppgraderingar av Cosmic som kommer framöver och som krävs för att möjliggöra de moderna funktioner i systemet som verksamheten efterfrågat, såsom e-remiss till och från andra journalsystem i andra landsting. Uppgraderingen gjordes helgen mars 2015 vilket innebär att systemet stängdes av från klockan 16 på fredagen den 20 mars. Det innebar att manuella rutiner behövdes användas överallt i landstinget och hos de externa vårdgivarna som använder Cosmic. Självmonitorering i hemmet Som en spin off av projektet Journal via nätet har en teknisk lösning för självmonitorering i hemmet kunnat etableras. Lösningen innebär att en patient utrustas med en självmonitoreringsenhet (våg, syresättningsmätare, blodsocker ) samt en ipad. Dessa två kopplas samman trådlöst för att kopplas upp mot journalsystemet Cosmic. I Cosmic kan läkaren sedan följa de mätvärden som patienten genererar. Ett första test av lösningen kommer att genomföras tillsammans med hjärtsviktsteamet i Enköping samt på barn på Akademiska sjukhuset. På Lasarettet i Enköping kommer hjärtsviktpatientens vikt att mätas och på Akademiska sjukhuset blodsockernivån på barn med typ 1 diabetes. Testet påbörjas i maj. Användning av plattor i vården Under 2014 har tre verksamheter vid Lasarettet i Enköping testat att använda Cosmic på plattor och elektroniska whiteboards. Det som testats är ett stöd för det arbete som sjuksköterskor och undersköterskor utför på en avdelning. Utvärderingen av testet visar att en sjuksköterska kan spara upp till 90 minuter per pass samt att patientsäkerhet och arbetssituation förbättras. Utvärderingen pekar dock på vissa brister i den funktionalitet som erbjuds vilket gör att lösningen idag inte passar på alla tre avdelningarna. En utveckling av verktyget levereras senare i år. Det torde medföra att verktyget kan användas på fler avdelningar samt att besparingen i tid kommer att överstiga 90 minuter. Mediebilden av landstinget 1 28 februari 2015 Större nyheter Sveriges kommuner och landsting gick ut med en rapport om en mätning av patientsäkerhetskulturen. Landstinget i Uppsala län pekades i medier ut som ett av de sämre landstingen, vilket gav negativ publicitet. UNT publicerade också en artikelserie om patientsäkerhet, där huvudintrycket var negativt. En nyhet om den förbättrade tandhälsan hos unga i länet fick stort och positivt genomslag. Medierna fortsatte att rapportera om konflikten kring översynen av Östhammars vårdcentral och akutmottagning. Detta gav negativ publicitet. Flytten av ögon- och öronläkare från Tierp till Akademiska sjukhuset blev också starkt ifrågasatt. Bytet av landstingsdirektör uppmärksammades stort i medierna.

7 Andra exempel på mediernas rapportering Positivt: Akademiska sjukhuset först ut i landet med vårdhund Fler väljer att åka kollektivt De ger barn friskare tänder Plan mot psykisk ohälsa på gång God hjälp av KBT över nätet Negativt: Höjda röster om nedskärningar på Enköpings lasarett Neutralt: Medproaffären kan vara på väg att avslutas Hon tar strid mot bussträngseln UL sänker pris för pensionärer Start för studie om Uppsalatåg Landstinget är på väg att ta över ambulansdirigeringen Positivt bokslut för landstinget efter fastighetsaffär Lösning för hälsoäventyret Ny konst på Akademiska En av fyra platser blir hemsjukvård Billigare bussresor utom med enkelbiljett UL tar bort sms-biljetter Två vårdval avbryts i länet Röntgenkonst kan vara olaglig Barnombudsmannen kräver större engagemang Nu flyttar vårdcentralen i Östervåla Region i stället för landsting Planer på att riva bassäng på Akademiska Nätjournaler kan införas i psykiatrin Årets kulturstipendiater i Uppsala län utsedda Idag togs första spadtaget på sexvåningshuset Eldaren i Uppsala Bilaga 60 5

8 Bilaga 61 1 (14) Dnr: CK Årsredovisning 2014 Landstingets ledningskontor inkl. övergripande verksamheter och regionala medel

9 Bilaga 61 2 (14) Viktiga händelser Den 1 mars 2014 förvärvade Uppsala kommun Ulleråker av landstinget vilket genererade en reavinst för landstinget på miljoner kronor. Ett pågående projekt, Webbtidboken har fallit väl ut. Webbtidboken är en invånartjänst som ger invånare möjlighet att se sina bokade tider, att själv av- och omboka samt nyboka tider som tillgängliggjorts på webben och presenteras via 1177.se (Mina Vårdkontakter). Förhoppningen är att ett breddinförande kan ske under Landstingets utbildningsfilm Hot & Våld har vunnit flera priser. Hot & Våld är en film om säkerhet på arbetsplatsen inom Landstinget i Uppsala län. Utbildningen finns upplagd på landstingets läroplattform Pingpong sedan hösten En FoU-avdelning har inrättats vid Landstingets ledningskontor och en FoU-direktör har anställts. Landstingsfullmäktige har antagit en ny policy kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Sammanfattning Landstingets övergripande verksamheter inklusive regionala medel lämnar ett underskott på 31 miljoner kronor. Det negativa resultatet kan framförallt förklaras av kraftigt ökade kostnader för smittskyddsläkemedel, tillkomna kostnader för Office 365 och en avsättning för skadelivränta. Kostnaderna för smittskyddsläkemedel och läkemedel för hepatit-c kommer att för en tid framöver vara en utmaning för landstinget. De patienter som behandlas har valts ut enligt prioriteringsordning där endast patienter med hotande leversvikt behandlas. Nationellt har alla landsting kommit överens om att följa dessa prioriteringar, men har också initierat upphandling med läkemedelsföretagen för att få ner kostnaderna för vissa läkemedel. Ett ökat antal botade patienter plus en ökad konkurrens på området kommer förhoppningsvis leda till kostnaderna för dessa läkemedel minskar i framtiden. Efter balansdagen har regeringen beslutat att landstinget ska ersättas för 2014 års läkemedelskostnader för behandling av hepatit C. Ersättningen uppgår till närmare 37 miljoner kronor. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för året är 212, det är en ökning med 51 årsarbetare jämfört med Ökningen av antal anställda beror till största del på att förvaltningen övertagit verksamhet från Primärvården avseende specialisttjänstgöring (ST) inom allmänmedicin och läkare under allmäntjänstgöring (AT) Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat jämfört med 2013, från 2,57 procent till 1,95 procent. Ekonomi Resultat i jämförelse mot budget Årets intäkter avviker positivt mot budget med 4 miljoner kronor. Dock finns det intäkter och kostnader som inte har hanterats så som budgeterat för Centrum för verksamhetsförlagd utbildning (CVU) och projekt för Vävnadsinrättning. Om man bortser från dessa så är intäkterna cirka 10 miljoner kronor bättre än budget, vilket beror på att statsbidragsintäkten för förbättrad patientsäkerhet blev närmare 6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Personalkostnaderna avviker negativt mot budget med 16 miljoner kronor. Avvikelsen kan förklaras av att en avsättning på 8 miljoner kronor har gjorts för framtida utbetalningar av

10 skadelivränta. Negativa avvikelser mot budget finns även hos de förtroendevalda, på itavdelningen och för AT/ST Primärvård. Årets kostnader för smittskyddsläkemedel uppgår till 51 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 28 miljoner kronor. Anledningen är nya läkemedel för hepatit-c. Jämfört med tidigare läkemedel är de nya läkemedlen väldigt effektiva och tämligen biverkningsfria. De nya läkemedlen är dyra, men bedöms ändå som samhällsekonomiskt lönsamma då de som behandlas till mycket stor del kan botas och därmed inte riskera allvarlig leversvikt med behov av levertransplantation vilket är en mycket kostsam åtgärd. Förvaltningens övriga kostnader för it har överstigit budget med 15 miljoner kronor, vilket till stor del kan förklaras av tillkomna kostnader för licenser för Office 365. Kostnadsökningen är tillfällig då äldre system och it-lösningar ska fasas ut och ersättas med Office 365. Bilaga 61 3 (14) Kostnaderna för bland annat sjukfrånvaroinsatser, räntekostnader för skuldförbindelser för patientförsäkring (LÖF), utredningsanslag och regionala medel understiger budgeterade nivåer. Årets avskrivningskostnader uppgår till 6 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på en förändring i hur projekt för Vävnadsinrättning hanterats i bokföringen. För resultatet har denna förändring ingen effekt då förvaltningen har haft en intäkt motsvarande kostnaden i form av investeringsbidrag. Vidare kan avvikelsen förklaras av obudgeterade avskrivningskostnader för beslutstöd och KPP. Mnkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avv utfall/ budget 14 Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Resultat i jämförelse mot föregående års bokslut Jämfört med föregående år så har resultatet försämrats med 66 miljoner kronor. Intäkterna har ökat med 43 miljoner kronor vilket framförallt beror på att landstingsanslaget har ökat. Anslagsökningen beror på övertagande av verksamhet från Primärvården avseende specialisttjänstgöring (ST) inom allmänmedicin och läkare under allmäntjänstgöring (AT) i primärvård. Om man bortser från denna organisationsförändring, så är intäkterna i nivå med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 68 miljoner kronor. Ökningen beror till största del på ovan nämnda organisationsförändring. Mer om detta finns att läsa under medarbetaravsnittet. Övriga kostnader har ökat med 39 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket framförallt kan förklaras av att kostnaden för smittskyddsläkemedel har ökat med nästan 32 miljoner kronor. Avskrivningskostnaderna har ökat med 3 miljoner kronor jämfört med föregående år. Projekt för vävnadsinrättning och Beslutstöd och Kostnad per patient (KPP) står för ökningen.

11 Bilaga 61 4 (14) Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Årets investeringar uppgår till cirka 20,5 miljoner kronor och avser till största del projekt för beslutstöd och datalager, kostnad per patient (KPP) samt vävnadsinrättning. Investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 14,3 miljoner kronor och avser bland annat investeringar i servrar och laboratorieutrustning. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgår till 6,1 miljoner kronor. Årets investeringsbudget var 29,6 miljoner kronor, avvikelsen mellan utfall och budget beror på att det finns investeringar som inte har skett så som planerat. Bland annat kan nämnas itinvesteringar som inte behövde genomföras när landstinget införde Office 365. Projekten Beslutstöd och Kostnad per patient (KPP) har blivit något försenade varför investeringar inte skett i den takt som det var tänkt tidigare år. Medarbetare År 2014 flyttade ansvaret vid Primärvården för utbildning av specialistläkare, specialisttjänstgöring (ST) inom allmänmedicin och läkare under allmäntjänstgöring (AT) med placering i primärvård samt samordning och placering av läkarstudenters verksamhetsförlagda utbildning i primärvård till Ledningskontoret. Vid uppföljning av förändringen av personalkostnaderna och personalnyckeltalen mellan åren 2013 och 2014 får omorganisationen betydelse för utfallet. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för 2014 är 212 och det är en ökning med 51 årsarbetare jämfört med Den främsta förklaringen till ökningen är den omorganisation som nämns ovan vilket även visar sig i att ökningen gäller främst yrkeskategorierna ST-läkare och ATläkare inom primärvården. Detta har även bidragit till en förändrad personalstruktur inom Ledningskontoret. Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 6,8 procent jämfört med Årets löneöversyn har varit inom angivna ramar. Flera förändringar i organisationen har skett under året. Det har tillkommit verksamhet i form av projekt, och även verksamhet har lämnat ledningskontoret. Timlönekostnadens utveckling har påverkats av nämnda organisationsförändringar men också av en personalomsättning under året. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat jämfört med 2013, från 2,57 procent till 1,95 procent. Minskningen gäller både den korta 2-14 dagar och den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer. Ledningskontoret ligger strax under sitt mål/riktvärde som var satt till 2 procent. Avseende utfall för personalkostnader jämfört med årsbudget, se kommentarer i ekonomiavsnittet. Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med föregående år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årets utfall Årsutfall jämfört med årsbudget 6,8 % % 2 % 1,95 % -0,62 0 mnkr +50 tkr

12 Bilaga 61 5 (14) Måluppfyllelse styrkort Landstingets ledningskontor har inte tagit fram något styrkort för förvaltningen utan följer landstingets övergripande styrkort. Respektive avdelning har utifrån det övergripande styrkortet tagit fram styrkort för sin avdelning. Patientnämndens kanslis prognostiserade måluppfyllelse av styrkort redovisas i bilaga 4. Interna kontrollplaner Plan för intern kontroll för landstingsstyrelsens verksamheter har upprättats och fastställts av landstingsstyrelsen för år Planen är upprättad utifrån regler för intern kontroll samt de landstingsgemensamma anvisningarna för arbetet med den interna kontrollen. Resultatet av den interna kontrollen 2014 kommer att återrapporteras i särskild ordning till landstingsstyrelsen. Det vill säga en redovisning av rutiner/processer som har blivit föremål för kontroll och vilka brister som har noterats samt vilka åtgärder som har vidtagits/kommer att vidtas för att minska/eliminera bristerna. Egenkontroll Inga signifikanta avvikelser gällande ledningskontoret och informationssäkerhet finns inrapporterade i landstingets avvikelsehanteringssystem för Trenden inom informationssäkerhet på ledningskontoret är att graden av mobilitet likt föregående år fortfarande ökar. I och med införandet av Office 365 har nya möjligheter till samverkan med andra aktörer via videomöten införts. För att kunna utnyttja dessa nya möjligheter krävs att nya arbetssätt anammas där ledningskontorets medarbetade i högre grad utnyttjar den befintliga tekniken. Merparten av ledningskontorets datorer är bärbara. Det krävs framöver att dessa kan användas på ett bättre sätt när arbete sker på annan lokalisering är inom landstinget, framför allt vid offline-arbete då internetåtkomst saknas. I dagsläget finns ingen bra lösning för detta vilket istället innebär att exempelvis flyttbara lagringsmedia, som usb-minnen, används och det ger då en större risk att information kommer på drift. Detta arbetssätt skapar också ett tillgänglighetsproblem då ingen backup finns på det som finns lagrat på ett sådant lagringsmedia. Bättre tekniska lösningar för offlinearbete på landstingets bärbara datorer behöver tas fram. Slutförande av övergången till Windows 7 har som planerat gett en driftsäkrare och mer standardiserad it-miljö. Färre ominstallationer har behövts göras vilket minskat arbetstidsbortfallet för medarbetare. Ingen it-drift sker på Landstingets ledningskontor. All drift och support hanteras av en landstingsgemensam avdelning, Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it (MSI).

13 Bilaga 61 6 (14) Uppföljning av miljömål I landstingsplanens mål om minskning av koldioxidutsläppen med 35 procent i jämförelse med 2010, så innehåller målet både utsläpp från energiproduktion och transporter. Det stora bidraget till det landstingsövergripande målet är vi köper så kallad koldioxidneutral fjärrvärme. Landstingets ledningskontors bidrag till utsläppen omfattar tjänsteresor (mätt per årsarbetare). Under perioden har Landstingets resurscentrum blivit en egen förvaltning med andra resmönster än ledningskontoret. För att kunna göra en jämförelse under perioden så har statistiken för förvaltningarna slagits samman. Resultatet för perioden blir då en minskning på 13 procent. Målet för 2014 var att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 11 procent. Resultatet blev en minskning per årsarbetare med 32 procent. Då ledningskontoret har fått fler anställda under 2014 jämfört med 2013 kan detta inverka på resultatet. Flyget har en stor andel av koldioxidutsläppen för alla tjänsteresor. I ledningskontorets handlingsplan för miljöarbetet år 2014 fastställdes följande åtgärder för att minska flygresorna: Samtliga enheter ska prova på användning av distansmötesutrustning Utvärdering av rutin för distansmötesanvändning (IT-direktör/miljöchef) I första hand välja tåg vid inrikesresor. Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat är vid årsbokslutet miljoner kronor, vilket kan jämföras med en budget på 257 miljoner kronor. I det budgeterade resultatet ingår dock en post om 190 miljoner kronor som motsvarar Akademiska sjukhusets budgetunderskott Bortsett från denna post är alltså Finansförvaltningens budget 67 miljoner kronor. Största anledningen till resultatavvikelsen mot budget är reavinsten från försäljningen av Ulleråkersområdet. Andra poster som påverkar och som också ska exkluderas från balanskravsresultatet är reavinst från försäljning av Bäggeby samt återföring av en tidigare nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång. Om dessa poster exkluderas är Finansförvaltningens resultat 99 miljoner kronor. Detta ska alltså jämföras med en justerad budget om 67 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen förklaras främst av en omstrukturering av landstingets pensionsportfölj samt ökade ränteintäkter från Ulleråkersförsäljningen. Mnkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avv utfall/ budget 14 Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Finansförvaltningens resultat 2013 var minus 215 miljoner kronor. I detta ingick två större jämförelsestörande poster; RIPS-effekten och återbetalningen från AFA. Om dessa exkluderas var 2013 års resultat plus 108 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 99 miljoner kronor Mellan 2013 och 2014 är det tre poster där större förändring sker; ökning av landstingsanslaget, vilket mer eller mindre motsvaras av ökade skatteintäkter och ökade ränteintäkter.

14 Bilaga 61 7 (14) Patientnämndens kansli Ekonomiskt utfall och årsprognos Patientnämndens kansli redovisar ett utfall på 3,8 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 4,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen på 0,5 miljoner kronor kan förklaras av det har blivit förseningar i införande av nytt ärendehanteringssystem. Kostnader för stödpersoner har varit något högre än budgeterat. Anledningen är ett ökat antal förordnanden under året. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 0,2 miljoner kronor vilken kan förklaras av ökade personalkostnader, då förvaltningen hade vakanser föregående år. Måluppfyllelse styrkort Patientnämndens kansli måluppfyllelse av styrkortet redovisas i bilaga 4. Förvaltningen har uppnått samtliga mål. Bilagor 1. Resultaträkning för Landstingets övergripande verksamheter inkl. regional verksamhet. 2. Resultaträkning Finansförvaltningen 3. Resultaträkning för Patientnämnden 4. Uppföljning styrkort Patientnämndens kansli

15 Bilaga 61 8 (14) Bilaga 1 Resultaträkning Landstingets övergripande verksamheter inklusive regionala medel Resultaträkning 2014 tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse utfall/ budget 14 Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning ) Medel avsatta för utbildning av huvudhandledare och utländsk personal samt FoU-medel har inte nyttjats fullt ut. 2) Budgeterad intäkt på 8 mnkr tillhörande CVU har inte hanterats så som budgeterat. (Ingen effekt på resultatet, se även not 7). Intäkt för statsbidrag för förbättrad patientsäkerhet blev 6 mnkr bättre än budgeterat. 3) Personalkostnader för AT/ST är felaktigt budgeterade på lönekostnader övrig personal. 4) Obudgeterade kostnader för avsättning för framtida utbetalningar av skadelivränta 8 mnkr och lönekostnader processbaserat ledningssystem 4,4 mnkr ger en avvikelse mot budget. Ökad personalkostnad pga fler handläggare. 5) Kostnaden för smittskyddsläkemedel överstiger budgeterade nivåer på grund av läkemedel för hep-c. 6) Avvikelsen mot budget avser förändringar mot budget hur projekt Vävnadsinrättning hanterats (ingen effekt på resultatet). 7) Låg räntenivå ger lägre räntekostnader, Landstingets Ömsesidiga försäkring (LÖF). 8) Budgeterad kostnad på 8 mnkr tillhörande CVU har inte hanterats så som budgeterat. Obudgeterade kostnader för it, bl.a. Office 365, 15 mnkr. Kostnaderna för sjukfrånvaroinsatser, utredningsanslag och regionala medel understiger budgeterade nivåer. 9) Förändring i hur projekt för vävnadsinrättning hanteras i bokföringen. Ingen resultateffekt då en intäkt motsvarande kostnaden finns bokförd som investeringsbidrag. Avvikelsen beror även på obudgerade kostnader för Beslutstöd och KPP. 10) Investeringar som inte skett som planerat, bl.a. avseende it, då dessa bedömdes som ej nödvändiga när landstinget införde Office 365. Förändringar mot budget gällande hanteringen av projekt Vävnadsinrättning.

16 Bilaga 61 9 (14) Bilaga 2 Resultaträkning Finansförvaltningen Resultaträkning 2014 tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse utfall/ budget 14 Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT ) Avvikelsen mot budget beror främst på reavinst från försäljningarna av Ulleråker och Bäggeby på mnkr. Resterande avvikelse på 23 mnkr beror huvudsakligen på en kompensation för pensionsförpliktelser som LUL har tagit över från staten. Sjukskrivningsmiljarden har ett utfall på 37 mnkr dock ligger budgeten under generella statsbidrag då en förändring av redovisningsprinciper skett inom landstingssektorn. Samtidigt är det en negativ avvikelse på 32 mnkr för kömiljarden. 2) En förändring av redovisningsprinciper inom landstingssektorn har skett under året för sjukskrivningsmiljarden, varför utfallet ligger under övriga intäkter. Budgeten för sjukskrivningsmiljarden är 20 mnkr. Om denna rensas är avvikelsen 3 mnkr lägre än budget. 3) Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade pensionskostnader. Detta beror till stor del på RIPS-effekten 2013, som gör att pensionsåtagandet ökar, vilket leder till årliga ökade kostnader. Viktigt att ta hänsyn till är även att den finansiella delen av pensionskostnaden som redovisas under raden finansnetto minskas med cirka 40 mnkr jämfört med budget. Detta beror till stor del på att KPA i sin analys har klassificerat om delar av det som låg som en finansiell kostnad till att istället betraktas som en pensionskostnad. Om man istället slår ihop den finansiella delen med pensionskostnaden så är den totala kostnadsökningen jämfört med budget 38 mnkr. 4) Avvikelse mot budget beror främst på att de finansiella intäkterna har ökat. Detta beror på intäkterna från Ulleråkersförsäljningen och att en omstrukturering gjorts av landstingets pensionsportfölj, vilket innebär att vinster från gamla placeringar realiserats. 5) Differensen beror främst på att Finansförvaltningen lagt upp en positiv budgetpost på 190 mnkr som motsvarar underskottet i Akademiskas budget. Detta gjordes för att landstingets totala budget enligt LPB skulle förbli intakt.

17 Bilaga (14) Bilaga 3 Resultaträkning för Patientnämndens kansli 1 Resultaträkning 2014 tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse utfall/ budget 14 Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning ) Avvikelse pga av en längre sjukskrivning under året 2) Förseningar i införande av nytt ärendehanteringssystem 1 Förvaltningens resultat ingår som en del av de landstingsövergripande verksamheternas resultat i bilaga 1.

18 Bilaga (14) Bilaga 4 Uppföljning styrkort Patientnämndens kansli MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Mål prognos Upplevelsen av gott bemötande har ökat samt följsamhet handlingsplan Upplevelsen av ett gott bemötande har ökat Kommentar/lägesbeskrivning: Enkät har tagits fram och som skickas ut till patienter som har varit i kontakt med Patientnämndens kansli. De patienter som har valts ut är de ärenden som kansliet begärt yttrande från sjukvården. Svaren har följts upp under en planeringsdag i augusti. Sammanställning av enkätsvaren är klar. Svaren får vara baseline inför kommande mätning Ökad faktisk tillgänglighet Interna/externa vårdgivare ska känna till Patientnämnden och dess uppdrag Kommentar/lägesbeskrivning: Förvaltningschefen har under året varit ute i verksamheterna och föreläst och informerat om Patientnämnden. I första hand har chefer på olika nivåer informerats om Patientnämndens uppdrag samt att verksamheten fått statistik och exempel på ärenden från adekvat enhet. Patientnämnden har arbetat aktivt med marknadsföring av enheten med annons i dagspress vid två tillfällen under året samt bioreklam enligt Må bra konceptet. Uppföljning görs varje vecka av tele-opti (telefonstatistik). Respektive förvaltning har vidtagit minst två åtgärder för att förbättra patient/person/brandsäkerheten Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Under planeringsdag i augusti har förvaltningen gått igenom mål för arbetsmiljö och säkerhet. Personalen genomför löpande brandutbildningar i PingPong. Aktiviteterna för 2014 i Handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter ska genomföras Påbörja arbetet med att följa handlingsplan för att förverkliga barns rättigheter Kommentar/lägesbeskrivning I samarbete med länsbarnombudsmannen och HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län) utarbetat en enkät till barn angående barnens rättigheter. Enkäten delas ut till barn som vistas inom slutenvården på avdelning 95B och 95E. En rapport om resultat av pilotstudien kommer att sammanställas under mars Målet är att själva häftet ska drivas av barnsjukhuset självt från andra halvan av våren Innehållsliga kvalitetsarbetet är tänkt att gå in som en av kanalerna i värdebaserad vård.

19 Bilaga (14) Landstinget medverkar aktivt i arbetet med att uppnå den regionala utvecklingsstrategin Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Ekonomi Mål prognos Verksamhetens intäkter och kostnader ska redovisas där de genereras Patientnämndens intäkter och kostnader ska redovisas där de genereras Kommentar/lägesbeskrivning: Målet är uppfyllt intäkter och kostnader redovisas där de genereras. Antal registrerade ärenden har under året ökat med 15 procent. Antal telefonsamtal som ej leder till ett ärenden har ökat något sedan föregående år. Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år eller lägre Budget i balans Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli inklusive stödpersoner inom psykiatrin redovisar ett överskott i jämförelse mot budgeten vid årets slut. Kostnader för stödpersoner har varit något högre än budgeterat. Anledningen är ett ökat antal förordnanden under året. Vi har haft utbildning till de stödpersoner som vi rekryterat samt föreläsningar till "gamla stödpersoner". Arbetet med uppgradering av diariesystem har blivit försenat och startar först i början av Produktion Mål prognos Förvaltningarnas huvudprocesser är standardiserade Dokumentation ska ske av ärenden ska ske på ett för utomstående begripligt och säkert sätt Kommentar/lägesbeskrivning: Förvaltningen har tagit fram en process vilken innebär att handläggarna granskar varandras ärenden. Handläggarna ger varandra synpunkter på dokumentationen av ärendena avseende förståelse, syftnings- och stavfel. Uppföljning av ärende med vårdgivare Kommentar/lägesbeskrivning: Förvaltningen följer löpande upp tidigare ärenden och vilka åtgärder som vårdgivaren vidtagit med anledning av vårdens yttrande.

20 Bilaga (14) Koldioxidutsläpp ska minska med 35 procent i jämförelse med 2010 Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Förvaltningen försöker dock alltid ha ett miljömässigt tänk vid val av kommunikationer vid tjänsteresor. Förnyelse Mål prognos Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst 2 av sina prioriterade strategiska områden Börja med att ta del av senaste evidens- och forskning om patientsäkerhet Kommentar/lägesbeskrivning: Målet är uppnått. Tar fortlöpande del av artiklar inom ämnesområdet och deltar på nationell patientsäkerhetskonferens. Alla förvaltningar har ett strukturerat samarbete med utvalda aktörer Delta i minst två lokala, regionala och nationella nätverk/projekt Kommentar/lägesbeskrivning Målet är uppfyllt. Deltar i nationella tjänstemannanätverk (nationellt och regionalt) samt att förvaltningschefen deltar i nationellt tjänstmannanätverk och i landstingets patientsäkerhetsgrupp. En handläggare har deltagit aktivt i ett nationellt projekt gällande framtagning av handbok för stödpersoner. Medarbetare Mål prognos Alla förvaltningars kompetensförsörjningsplan omfattar även chefsförsörjning Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Förvaltningschefen har genomgått strategisk chefsutbildning samt mediautbildning. Alla förvaltningar har aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärke Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Engagerad Medarbetar Index (EMI) har ökat Ständigt arbeta med förbättringar Kommentar/lägesbeskrivning: I handlingsplanen finns förbättringsåtgärder angivna vilket förvaltningen arbetat löpande med. Förvaltningen hade ett bra resultat avseende EMI på senaste medarbetarenkäten. Svaren på enkäten har enheten gemensamt gått igenom under hösten.

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Dagens kostnad jämfört med ny modell

Dagens kostnad jämfört med ny modell Dagens kostnad jämfört med ny modell OBS ingen ekonomisk effekt av gemensam upphandling är beräknad! Landsting Nuvarande kostnad antal timmar Diff nuvarande kostnad och modell 50 yta/50inv Diff nuvarande

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsfullmäktiges sammanträde måndagen den 17 september 2012 kl. 9.00 Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala Nr Ärende Dnr 1 Öppnande av sammanträdet 2 Upprop 3 Val av två justerare

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Månadsuppföljning 2012 - helår

Månadsuppföljning 2012 - helår 2013-02-19 LJ 2013/168 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Månadsuppföljning 2012 - helår Bakgrund Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god hushållning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ing 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1412-1468 Landstingsstyrelsen Årsrapport och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012 Landstingets kompletta årsredovisning 2012 behandlas av landstingsfullmäktige den 23 april 2013 Ökad efterfrågan på vård ger ett minusresultat för 2012 Landstinget Kronoberg

Läs mer

Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2015

Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2015 KALLELSE 2015-09-27 Landstingsdirektörens stab Jessica Bräck Tfn 018-611 60 41 E-post jessica.brack@lul.se Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2015 Tid: Tisdagen den 6 oktober

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna

Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården Dalarna BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD15/00372 Uppdnr 994 2015-02-16 Landstingsstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Hälso-och sjukvården

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

B) Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulären finns publicerade på Sveriges kommuner och randstings hemsida: www.skl.

B) Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting: Cirkulären finns publicerade på Sveriges kommuner och randstings hemsida: www.skl. I II Landstinget DALARNA ~ILAGA ~6 ~ 33 BILAGA TILL DAGORDNING P 3 Sammanträdesdatum 2013-03-25 Övriga anmälningsärenden Anmäles följande: A) Protokoll från sammanträde med: Kultur- och bildningsnämnden

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Hälso- och sjukvårdsnämndens genomförande av jämställdhetsoch jämlikhetsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-02-04 14REV67 2(10) Sammanfattning Målet för hälso- och sjukvården är en god

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Svar på 2013 års revisionsberättelse

Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsdirektörens stab 2014-05-12 Dnr 2014/0295 Ekonomienheten Maria Gotthardsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Svar på 2013 års revisionsberättelse Landstingsstyrelsen har tagit del av 2013 års

Läs mer

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB

GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB GRANSKNINGSREDOGÖRELSE ÅR 2014 FÖR FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB Sammanfattning Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer