FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde tisdagen den 31 mars 2015 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. Tid för justering: tisdagen den 8 april 2014 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Dnr 60 Landstingsdirektörens rapport CK Årsredovisning 2014 Landstingets ledningskontor inklusive övergripande verksamheter och regionala medel CK Årsredovisning 2014 Landstinget i Uppsala län CK Årsredovisning 2014 Gemensamma kostnämnden CK Årsrapport 2014 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration CK Styrelser och nämnders årsredovisningar och verksamhetsberättelser 2014 Anmälningsärende CK Årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling CK Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling CK Finanspolicy för Landstinget i Uppsala län CK Placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltning för Landstinget i Uppsala län CK Riktlinjer för landstingets varumärken CK Hantering av specialdestinerade statsbidrag CK Standardiserade vårdförlopp inom cancervården och handlingsplan för Cancerplan för Uppsala-Örebroregionen CK CK Regionalt ALF-avtal CK Landstingets miljöredovisning 2014 CK

2 75 Initiering av upphandling av telefoni CK Rådgivning vid fastighetsinvesteringar CK Genomförande av kulvert avseende sträckning från byggnad B14 till byggnad C8 CK Genomförande av sop- och tvättsug CK Allmänna riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning inom Landstinget i Uppsala län CK Inrättande av tillnyktringsenhet CK Möjliggör sprututbyte i Uppsala län Svar på motion CK Granskning av omhändertagandet av vuxna med psykisk ohälsa Svar till revisionen CK Pågående fastighetsinvesteringar Informationsärende CK Uppföljning av landstingsfullmäktiges givna uppdrag till och med februari 2015 CK Förteckning över inkomna motioner CK Ärenden till landstingsfullmäktiges sammanträde den 29 april 2015 CK Anmälan av beslut enligt delegation CK Skrivelser för kännedom Revidering av landstingsstyrelsens delegationsordning CK

3 Bilaga Landstingsdirektörens och hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport april 2015 Implementering av nationella riktlinjer vid diabetes Det länsövergripande programrådet för diabetes har haft sitt första möte under ledning av ordförande Jarl Hellman. Fokus för arbetet är att implementera de nya nationella riktlinjerna för diabetes inklusive att förbättra vissa indikatorer utifrån öppna jämförelser. Stöd för ökad registrering i det nationella diabetesregistret ingår också. Ett antal utbildningsinsatser, främst för diabetessköterskor och distriktssköterskor samt läkare, har planerats och genomförs under våren. Statsbidrag för läkemedel 2015 Statsbidraget för landstinget år 2015 uppgår till 741 miljoner kronor. Statsbidraget gäller för läkemedel inom förmånen samt för vissa varor förskrivna utanför förmånen såsom smittskyddsläkemedel, vissa överföringar från slutenvården samt lokala landstingssubventioner, t.ex. p-piller till kvinnor upp till 25 år. Om den faktiska kostnaden avviker från den beräknade kostnaden med mer än 3 procent ansvarar staten för 50 procent av den överstigande kostnaden. Om kostnaderna understiger mer än 3 procent sker motsvarande återbetalning från landstinget till staten. För läkemedel mot hepatit C 2015 har staten ett 70 procentigt kostnadsansvar upp till 840 miljoner kronor i riket som helhet. Överstiges denna kostnad med mer än 3 procent tar staten ett 50 procentigt kostnadsansvar. För kostnader för hepatit C läkemedel under 2014 har landstinget erhållit ett statsbidrag om 37 miljoner kronor. Program för uppföljning av privata utförare Vid årsskiftet infördes ändringar i kommunallagen som innebär att landstingsfullmäktige under varje mandatperiod ska anta ett program för uppföljning av privata utförare. Programmet syftar till att stärka strukturen och styrningen för uppföljning och säkerställa allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. Arbetet med att utarbeta ett program är påbörjat och programmet kommer under arbetets gång att beredas av landstingsfullmäktiges presidium. Målet är att programmet ska beslutas av landstingsfullmäktige i november. Nytt dokumenthanteringssystem Landstingsstyrelsen beslutade , 38, bl.a. att uppdra till landstingsdirektören att [- - -] återkomma med en beskrivning av det fortsatta arbetet med att genomföra styr- och ledningssystem där utgångspunkten är Socialstyrelsens krav. I det ska ingå en beskrivning av vilka delar som ska implementeras, liksom hur finansiering kan ske. Ett nytt dokumenthanteringssystem har ingått som en del i det tidigare ledningssystemsprojektet. Detta bedöms som strategiskt viktigt för landstingets verksamheter, varför landstingsdirektören initierar ett införandeprojekt avseende verktyget VIS för landstingets dokumenthantering.

4 Bilaga 60 2 Finansiering för 2015 sker genom omprioritering av de driftmedel som finns för 2015 vid Enheten för ledningssystemsprojektet vid LLK. För 2015 och framåt finansieras en del genom ianspråktagande av 2,7 mnkr av de investeringsmedel som reserverats för ledningssystem. Dessutom planeras driftmedel att läggas in i budget för kommande år, i storleksordningen 1,4-2,1 mnkr/år. Landstingets arbete med patientsäkerhet Landstinget i Uppsala län har som ett av sina uppdrag att arbeta för en hög patientsäkerhet, vilket är grundläggande för en hälso- och sjukvård av god kvalitet. Enligt landstingsplan är målet bland annat att minimera antalet vårdskador i samtliga processer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna har en struktur för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, genom registrering av avvikelser i MedControl, anmälan enligt lex Maria, markörbaserad journalgranskning, patientsäkerhetsronder, uppföljning av punktprevalensmätningar avseende trycksår, smärta, hygien, vårdrelaterade infektioner (VRI) och infektionsverktyget. Risk- och händelseanalyser är andra värdefulla komplement som ger underlag för förbättringsarbete. Gemensamma riktlinjer för läkemedelshantering ska utarbetas med syfte att öka patientsäkerheten i samband med patienters byte av vårdnivå. Förvaltningarna har upprättat en tydlig organisation med uppdrag avseende kvalitet och patientsäkerhet. Åtgärder som har vidtagits vid Akademiska sjukhuset är bland annat att värdebaserad vård införts, arbetet med vårdprocesser pågår och avdelningar med enkelrum har öppnats. Vid Enköpings lasarett har ombyggnation av akutmottagningen skett, vilket bidrar till ökad patientsäkerhet genom bättre flöden och kortare väntetider. Den samlade bedömningen är att metoder och verktyg används i patientsäkerhetsarbetet för att förebygga vårdskador. Dock är det angeläget att verksamheterna beaktar och åtgärdar resultat i undersökningar och mätningar samt fortsätter med (eller ökar) egenkontroll för uppföljning och utvärdering. Uppstarten för patientsäkerhetsteamet vid Landstingets ledningskontor sker den 1 april. Teamets uppdrag och mål är att bidra till hög patientsäkerhet för att minimera antalet vårdskador inom landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter. I teamet ingår fyra funktioner: en funktion som arbetar med infektionsverktyget, patientsäkerhetskulturmätningar och även nationella patientenkäten. Den andra funktionen arbetar som vävnadssamordnare. En ny funktion handlar om att utveckla MedControl för att bland annat kunna göra systematiska sammanställningar av alla avvikelser (lex Maria, enskildas klagomål, MedControl, patientnämndsärenden). Uppdraget som patientsäkerhetssamordnare innebär att delta i utveckling av patientsäkerhetsarbetet samt att samordna patientsäkerhetsarbetet inom landstingets alla hälso- och sjukvårdsförvaltningar, vilket förutsätter ett nära samarbete med chefläkargruppen. Fördjupad uppföljning Hälso- och sjukvårdsavdelningen har avtalat med konsultföretaget HiQ AB att på landstingets uppdrag genomföra en granskning av totalt 8 fysioterapeuter med nationella taxan. Granskningen pågår för närvarande och ska avrapporteras till hälsooch sjukvårdsstyrelsen i juni HiQ AB genomför även en fördjupad uppföljning av Närpsykiatri i HÄTÖ AB, enligt ett tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas i maj 2015.

5 Bilaga 60 3 Samtidigt genomför hälso- och sjukvårdsavdelningen en granskning av Barnskyddsteamet, som även den kommer att redovisas för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i maj Utöver redan uppräknade granskningar planeras under våren en verksamhetsöversyn av Närvårdsavdelningen, Hälsa och habilitering, med redovisning till hälsooch sjukvårdsstyrelsen i september Snabbare diagnos vid lungcancer målet med studie på Akademiska Lungcancer är fortfarande en tumörform med hög dödlighet. Men de senaste åren har framsteg gjorts med cellgiftsbehandlingar, mer skräddarsydd kirurgi och ett antal nya biologiska läkemedel som ökat överlevnaden. En ny forskningsstudie på Akademiska sjukhuset har som mål att snabbt kunna identifiera vilka patienter som har störst nytta av de nya, målinriktade behandlingarna. Studien sker i samarbete mellan forskare vid de thoraxkirurgiska och onkologiska klinikerna på Akademiska sjukhuset och SciLifeLab vid BMC, Uppsala universitet. Ny behandling vid svårkontrollerad typ 1-diabetes Stamceller från nervsystemet förbättrar chanserna att bota diabetes med en transplantation av insulinproducerande celler. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Hittills har experimentella laboratorietester gjorts och med lovande resultat. Innan man använder den nya metoden på patienter måste man dock etablera odlingar av stamcellerna. Diskussion kring Boländernas vårdcentral Landstinget har skickat en rättelseanmaning till Boländernas vårdcentral daterad 10 mars Polisanmälan har därefter skett den 11 mars Det är landstingets bild att vårdcentralen måste prestera underlag som visar att verksamheten är patientsäker och att administrationen sköts korrekt. Polisanmälan har skett då landstinget gör bedömningen att närmare kr kan ha utbetalts på felaktiga grunder. Medhelp Landstinget har tillsammans med övriga Fyrklövern (Gotland, Sörmland och Västmanland) fått en förlikningstrevare från bolaget Medhelp AB. Parterna befinner sig i en komplicerad tvist efter det att Fyrklövern sagt upp samarbetet med Medhelp kring ambulansdirigering. Medhelp har därefter stämt Fyrklövern, men förlikningen bygger på att man drar tillbaka sin talan utan ersättning. Förlikningen medger att landstinget fortsätter samarbetet kring 1177 (Vårdguiden). Medpro Landstinget har nu erhållit förlikningslikviden kr från Medpro Aps, och tvisterna kring Bålsta vårdcentral kan då avslutas. Terapironder inom Folktandvården Under drygt ett år har en nationell databas, Gerioweb, använts inom äldretandvården. Enskilda behandlare kan via videokonferens få hjälp av specialister för att terapiplanera komplicerade fall. Terapironderna i vårt län äger rum en timma varje månad och både Folktandvårdens och privattandvårdens behandlare kan boka in de patientfall som man önskar få belysta. Under 2014 deltog i genomsnitt 13 folktandvårdskliniker i de digitala terapironderna och under hösten anslöt sig även privata tandläkare. I Gerioweb kan även utbildningsaktiviteter genomföras på distans och dessa föreläsningar riktar sig ofta till hela landet.

6 Bilaga 60 4 Uppgradering av Cosmic till R8.0 Uppgraderingen är en av ett antal större uppgraderingar av Cosmic som kommer framöver och som krävs för att möjliggöra de moderna funktioner i systemet som verksamheten efterfrågat, såsom e-remiss till och från andra journalsystem i andra landsting. Uppgraderingen gjordes helgen mars 2015 vilket innebär att systemet stängdes av från klockan 16 på fredagen den 20 mars. Det innebar att manuella rutiner behövdes användas överallt i landstinget och hos de externa vårdgivarna som använder Cosmic. Självmonitorering i hemmet Som en spin off av projektet Journal via nätet har en teknisk lösning för självmonitorering i hemmet kunnat etableras. Lösningen innebär att en patient utrustas med en självmonitoreringsenhet (våg, syresättningsmätare, blodsocker ) samt en ipad. Dessa två kopplas samman trådlöst för att kopplas upp mot journalsystemet Cosmic. I Cosmic kan läkaren sedan följa de mätvärden som patienten genererar. Ett första test av lösningen kommer att genomföras tillsammans med hjärtsviktsteamet i Enköping samt på barn på Akademiska sjukhuset. På Lasarettet i Enköping kommer hjärtsviktpatientens vikt att mätas och på Akademiska sjukhuset blodsockernivån på barn med typ 1 diabetes. Testet påbörjas i maj. Användning av plattor i vården Under 2014 har tre verksamheter vid Lasarettet i Enköping testat att använda Cosmic på plattor och elektroniska whiteboards. Det som testats är ett stöd för det arbete som sjuksköterskor och undersköterskor utför på en avdelning. Utvärderingen av testet visar att en sjuksköterska kan spara upp till 90 minuter per pass samt att patientsäkerhet och arbetssituation förbättras. Utvärderingen pekar dock på vissa brister i den funktionalitet som erbjuds vilket gör att lösningen idag inte passar på alla tre avdelningarna. En utveckling av verktyget levereras senare i år. Det torde medföra att verktyget kan användas på fler avdelningar samt att besparingen i tid kommer att överstiga 90 minuter. Mediebilden av landstinget 1 28 februari 2015 Större nyheter Sveriges kommuner och landsting gick ut med en rapport om en mätning av patientsäkerhetskulturen. Landstinget i Uppsala län pekades i medier ut som ett av de sämre landstingen, vilket gav negativ publicitet. UNT publicerade också en artikelserie om patientsäkerhet, där huvudintrycket var negativt. En nyhet om den förbättrade tandhälsan hos unga i länet fick stort och positivt genomslag. Medierna fortsatte att rapportera om konflikten kring översynen av Östhammars vårdcentral och akutmottagning. Detta gav negativ publicitet. Flytten av ögon- och öronläkare från Tierp till Akademiska sjukhuset blev också starkt ifrågasatt. Bytet av landstingsdirektör uppmärksammades stort i medierna.

7 Andra exempel på mediernas rapportering Positivt: Akademiska sjukhuset först ut i landet med vårdhund Fler väljer att åka kollektivt De ger barn friskare tänder Plan mot psykisk ohälsa på gång God hjälp av KBT över nätet Negativt: Höjda röster om nedskärningar på Enköpings lasarett Neutralt: Medproaffären kan vara på väg att avslutas Hon tar strid mot bussträngseln UL sänker pris för pensionärer Start för studie om Uppsalatåg Landstinget är på väg att ta över ambulansdirigeringen Positivt bokslut för landstinget efter fastighetsaffär Lösning för hälsoäventyret Ny konst på Akademiska En av fyra platser blir hemsjukvård Billigare bussresor utom med enkelbiljett UL tar bort sms-biljetter Två vårdval avbryts i länet Röntgenkonst kan vara olaglig Barnombudsmannen kräver större engagemang Nu flyttar vårdcentralen i Östervåla Region i stället för landsting Planer på att riva bassäng på Akademiska Nätjournaler kan införas i psykiatrin Årets kulturstipendiater i Uppsala län utsedda Idag togs första spadtaget på sexvåningshuset Eldaren i Uppsala Bilaga 60 5

8 Bilaga 61 1 (14) Dnr: CK Årsredovisning 2014 Landstingets ledningskontor inkl. övergripande verksamheter och regionala medel

9 Bilaga 61 2 (14) Viktiga händelser Den 1 mars 2014 förvärvade Uppsala kommun Ulleråker av landstinget vilket genererade en reavinst för landstinget på miljoner kronor. Ett pågående projekt, Webbtidboken har fallit väl ut. Webbtidboken är en invånartjänst som ger invånare möjlighet att se sina bokade tider, att själv av- och omboka samt nyboka tider som tillgängliggjorts på webben och presenteras via 1177.se (Mina Vårdkontakter). Förhoppningen är att ett breddinförande kan ske under Landstingets utbildningsfilm Hot & Våld har vunnit flera priser. Hot & Våld är en film om säkerhet på arbetsplatsen inom Landstinget i Uppsala län. Utbildningen finns upplagd på landstingets läroplattform Pingpong sedan hösten En FoU-avdelning har inrättats vid Landstingets ledningskontor och en FoU-direktör har anställts. Landstingsfullmäktige har antagit en ny policy kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Sammanfattning Landstingets övergripande verksamheter inklusive regionala medel lämnar ett underskott på 31 miljoner kronor. Det negativa resultatet kan framförallt förklaras av kraftigt ökade kostnader för smittskyddsläkemedel, tillkomna kostnader för Office 365 och en avsättning för skadelivränta. Kostnaderna för smittskyddsläkemedel och läkemedel för hepatit-c kommer att för en tid framöver vara en utmaning för landstinget. De patienter som behandlas har valts ut enligt prioriteringsordning där endast patienter med hotande leversvikt behandlas. Nationellt har alla landsting kommit överens om att följa dessa prioriteringar, men har också initierat upphandling med läkemedelsföretagen för att få ner kostnaderna för vissa läkemedel. Ett ökat antal botade patienter plus en ökad konkurrens på området kommer förhoppningsvis leda till kostnaderna för dessa läkemedel minskar i framtiden. Efter balansdagen har regeringen beslutat att landstinget ska ersättas för 2014 års läkemedelskostnader för behandling av hepatit C. Ersättningen uppgår till närmare 37 miljoner kronor. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för året är 212, det är en ökning med 51 årsarbetare jämfört med Ökningen av antal anställda beror till största del på att förvaltningen övertagit verksamhet från Primärvården avseende specialisttjänstgöring (ST) inom allmänmedicin och läkare under allmäntjänstgöring (AT) Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat jämfört med 2013, från 2,57 procent till 1,95 procent. Ekonomi Resultat i jämförelse mot budget Årets intäkter avviker positivt mot budget med 4 miljoner kronor. Dock finns det intäkter och kostnader som inte har hanterats så som budgeterat för Centrum för verksamhetsförlagd utbildning (CVU) och projekt för Vävnadsinrättning. Om man bortser från dessa så är intäkterna cirka 10 miljoner kronor bättre än budget, vilket beror på att statsbidragsintäkten för förbättrad patientsäkerhet blev närmare 6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Personalkostnaderna avviker negativt mot budget med 16 miljoner kronor. Avvikelsen kan förklaras av att en avsättning på 8 miljoner kronor har gjorts för framtida utbetalningar av

10 skadelivränta. Negativa avvikelser mot budget finns även hos de förtroendevalda, på itavdelningen och för AT/ST Primärvård. Årets kostnader för smittskyddsläkemedel uppgår till 51 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 28 miljoner kronor. Anledningen är nya läkemedel för hepatit-c. Jämfört med tidigare läkemedel är de nya läkemedlen väldigt effektiva och tämligen biverkningsfria. De nya läkemedlen är dyra, men bedöms ändå som samhällsekonomiskt lönsamma då de som behandlas till mycket stor del kan botas och därmed inte riskera allvarlig leversvikt med behov av levertransplantation vilket är en mycket kostsam åtgärd. Förvaltningens övriga kostnader för it har överstigit budget med 15 miljoner kronor, vilket till stor del kan förklaras av tillkomna kostnader för licenser för Office 365. Kostnadsökningen är tillfällig då äldre system och it-lösningar ska fasas ut och ersättas med Office 365. Bilaga 61 3 (14) Kostnaderna för bland annat sjukfrånvaroinsatser, räntekostnader för skuldförbindelser för patientförsäkring (LÖF), utredningsanslag och regionala medel understiger budgeterade nivåer. Årets avskrivningskostnader uppgår till 6 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på en förändring i hur projekt för Vävnadsinrättning hanterats i bokföringen. För resultatet har denna förändring ingen effekt då förvaltningen har haft en intäkt motsvarande kostnaden i form av investeringsbidrag. Vidare kan avvikelsen förklaras av obudgeterade avskrivningskostnader för beslutstöd och KPP. Mnkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avv utfall/ budget 14 Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Resultat i jämförelse mot föregående års bokslut Jämfört med föregående år så har resultatet försämrats med 66 miljoner kronor. Intäkterna har ökat med 43 miljoner kronor vilket framförallt beror på att landstingsanslaget har ökat. Anslagsökningen beror på övertagande av verksamhet från Primärvården avseende specialisttjänstgöring (ST) inom allmänmedicin och läkare under allmäntjänstgöring (AT) i primärvård. Om man bortser från denna organisationsförändring, så är intäkterna i nivå med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 68 miljoner kronor. Ökningen beror till största del på ovan nämnda organisationsförändring. Mer om detta finns att läsa under medarbetaravsnittet. Övriga kostnader har ökat med 39 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket framförallt kan förklaras av att kostnaden för smittskyddsläkemedel har ökat med nästan 32 miljoner kronor. Avskrivningskostnaderna har ökat med 3 miljoner kronor jämfört med föregående år. Projekt för vävnadsinrättning och Beslutstöd och Kostnad per patient (KPP) står för ökningen.

11 Bilaga 61 4 (14) Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Årets investeringar uppgår till cirka 20,5 miljoner kronor och avser till största del projekt för beslutstöd och datalager, kostnad per patient (KPP) samt vävnadsinrättning. Investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 14,3 miljoner kronor och avser bland annat investeringar i servrar och laboratorieutrustning. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgår till 6,1 miljoner kronor. Årets investeringsbudget var 29,6 miljoner kronor, avvikelsen mellan utfall och budget beror på att det finns investeringar som inte har skett så som planerat. Bland annat kan nämnas itinvesteringar som inte behövde genomföras när landstinget införde Office 365. Projekten Beslutstöd och Kostnad per patient (KPP) har blivit något försenade varför investeringar inte skett i den takt som det var tänkt tidigare år. Medarbetare År 2014 flyttade ansvaret vid Primärvården för utbildning av specialistläkare, specialisttjänstgöring (ST) inom allmänmedicin och läkare under allmäntjänstgöring (AT) med placering i primärvård samt samordning och placering av läkarstudenters verksamhetsförlagda utbildning i primärvård till Ledningskontoret. Vid uppföljning av förändringen av personalkostnaderna och personalnyckeltalen mellan åren 2013 och 2014 får omorganisationen betydelse för utfallet. Det genomsnittliga antalet årsarbetare för 2014 är 212 och det är en ökning med 51 årsarbetare jämfört med Den främsta förklaringen till ökningen är den omorganisation som nämns ovan vilket även visar sig i att ökningen gäller främst yrkeskategorierna ST-läkare och ATläkare inom primärvården. Detta har även bidragit till en förändrad personalstruktur inom Ledningskontoret. Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 6,8 procent jämfört med Årets löneöversyn har varit inom angivna ramar. Flera förändringar i organisationen har skett under året. Det har tillkommit verksamhet i form av projekt, och även verksamhet har lämnat ledningskontoret. Timlönekostnadens utveckling har påverkats av nämnda organisationsförändringar men också av en personalomsättning under året. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat jämfört med 2013, från 2,57 procent till 1,95 procent. Minskningen gäller både den korta 2-14 dagar och den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer. Ledningskontoret ligger strax under sitt mål/riktvärde som var satt till 2 procent. Avseende utfall för personalkostnader jämfört med årsbudget, se kommentarer i ekonomiavsnittet. Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med föregående år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årets utfall Årsutfall jämfört med årsbudget 6,8 % % 2 % 1,95 % -0,62 0 mnkr +50 tkr

12 Bilaga 61 5 (14) Måluppfyllelse styrkort Landstingets ledningskontor har inte tagit fram något styrkort för förvaltningen utan följer landstingets övergripande styrkort. Respektive avdelning har utifrån det övergripande styrkortet tagit fram styrkort för sin avdelning. Patientnämndens kanslis prognostiserade måluppfyllelse av styrkort redovisas i bilaga 4. Interna kontrollplaner Plan för intern kontroll för landstingsstyrelsens verksamheter har upprättats och fastställts av landstingsstyrelsen för år Planen är upprättad utifrån regler för intern kontroll samt de landstingsgemensamma anvisningarna för arbetet med den interna kontrollen. Resultatet av den interna kontrollen 2014 kommer att återrapporteras i särskild ordning till landstingsstyrelsen. Det vill säga en redovisning av rutiner/processer som har blivit föremål för kontroll och vilka brister som har noterats samt vilka åtgärder som har vidtagits/kommer att vidtas för att minska/eliminera bristerna. Egenkontroll Inga signifikanta avvikelser gällande ledningskontoret och informationssäkerhet finns inrapporterade i landstingets avvikelsehanteringssystem för Trenden inom informationssäkerhet på ledningskontoret är att graden av mobilitet likt föregående år fortfarande ökar. I och med införandet av Office 365 har nya möjligheter till samverkan med andra aktörer via videomöten införts. För att kunna utnyttja dessa nya möjligheter krävs att nya arbetssätt anammas där ledningskontorets medarbetade i högre grad utnyttjar den befintliga tekniken. Merparten av ledningskontorets datorer är bärbara. Det krävs framöver att dessa kan användas på ett bättre sätt när arbete sker på annan lokalisering är inom landstinget, framför allt vid offline-arbete då internetåtkomst saknas. I dagsläget finns ingen bra lösning för detta vilket istället innebär att exempelvis flyttbara lagringsmedia, som usb-minnen, används och det ger då en större risk att information kommer på drift. Detta arbetssätt skapar också ett tillgänglighetsproblem då ingen backup finns på det som finns lagrat på ett sådant lagringsmedia. Bättre tekniska lösningar för offlinearbete på landstingets bärbara datorer behöver tas fram. Slutförande av övergången till Windows 7 har som planerat gett en driftsäkrare och mer standardiserad it-miljö. Färre ominstallationer har behövts göras vilket minskat arbetstidsbortfallet för medarbetare. Ingen it-drift sker på Landstingets ledningskontor. All drift och support hanteras av en landstingsgemensam avdelning, Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it (MSI).

13 Bilaga 61 6 (14) Uppföljning av miljömål I landstingsplanens mål om minskning av koldioxidutsläppen med 35 procent i jämförelse med 2010, så innehåller målet både utsläpp från energiproduktion och transporter. Det stora bidraget till det landstingsövergripande målet är vi köper så kallad koldioxidneutral fjärrvärme. Landstingets ledningskontors bidrag till utsläppen omfattar tjänsteresor (mätt per årsarbetare). Under perioden har Landstingets resurscentrum blivit en egen förvaltning med andra resmönster än ledningskontoret. För att kunna göra en jämförelse under perioden så har statistiken för förvaltningarna slagits samman. Resultatet för perioden blir då en minskning på 13 procent. Målet för 2014 var att minska koldioxidutsläpp från tjänsteresor med 11 procent. Resultatet blev en minskning per årsarbetare med 32 procent. Då ledningskontoret har fått fler anställda under 2014 jämfört med 2013 kan detta inverka på resultatet. Flyget har en stor andel av koldioxidutsläppen för alla tjänsteresor. I ledningskontorets handlingsplan för miljöarbetet år 2014 fastställdes följande åtgärder för att minska flygresorna: Samtliga enheter ska prova på användning av distansmötesutrustning Utvärdering av rutin för distansmötesanvändning (IT-direktör/miljöchef) I första hand välja tåg vid inrikesresor. Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat är vid årsbokslutet miljoner kronor, vilket kan jämföras med en budget på 257 miljoner kronor. I det budgeterade resultatet ingår dock en post om 190 miljoner kronor som motsvarar Akademiska sjukhusets budgetunderskott Bortsett från denna post är alltså Finansförvaltningens budget 67 miljoner kronor. Största anledningen till resultatavvikelsen mot budget är reavinsten från försäljningen av Ulleråkersområdet. Andra poster som påverkar och som också ska exkluderas från balanskravsresultatet är reavinst från försäljning av Bäggeby samt återföring av en tidigare nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång. Om dessa poster exkluderas är Finansförvaltningens resultat 99 miljoner kronor. Detta ska alltså jämföras med en justerad budget om 67 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen förklaras främst av en omstrukturering av landstingets pensionsportfölj samt ökade ränteintäkter från Ulleråkersförsäljningen. Mnkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avv utfall/ budget 14 Summa intäkter Summa personalkostnader Summa övriga kostnader Summa avskrivningar/nedskrivningar Resultat Finansförvaltningens resultat 2013 var minus 215 miljoner kronor. I detta ingick två större jämförelsestörande poster; RIPS-effekten och återbetalningen från AFA. Om dessa exkluderas var 2013 års resultat plus 108 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 99 miljoner kronor Mellan 2013 och 2014 är det tre poster där större förändring sker; ökning av landstingsanslaget, vilket mer eller mindre motsvaras av ökade skatteintäkter och ökade ränteintäkter.

14 Bilaga 61 7 (14) Patientnämndens kansli Ekonomiskt utfall och årsprognos Patientnämndens kansli redovisar ett utfall på 3,8 miljoner kronor vilket kan jämföras med en budget på 4,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen på 0,5 miljoner kronor kan förklaras av det har blivit förseningar i införande av nytt ärendehanteringssystem. Kostnader för stödpersoner har varit något högre än budgeterat. Anledningen är ett ökat antal förordnanden under året. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 0,2 miljoner kronor vilken kan förklaras av ökade personalkostnader, då förvaltningen hade vakanser föregående år. Måluppfyllelse styrkort Patientnämndens kansli måluppfyllelse av styrkortet redovisas i bilaga 4. Förvaltningen har uppnått samtliga mål. Bilagor 1. Resultaträkning för Landstingets övergripande verksamheter inkl. regional verksamhet. 2. Resultaträkning Finansförvaltningen 3. Resultaträkning för Patientnämnden 4. Uppföljning styrkort Patientnämndens kansli

15 Bilaga 61 8 (14) Bilaga 1 Resultaträkning Landstingets övergripande verksamheter inklusive regionala medel Resultaträkning 2014 tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse utfall/ budget 14 Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning ) Medel avsatta för utbildning av huvudhandledare och utländsk personal samt FoU-medel har inte nyttjats fullt ut. 2) Budgeterad intäkt på 8 mnkr tillhörande CVU har inte hanterats så som budgeterat. (Ingen effekt på resultatet, se även not 7). Intäkt för statsbidrag för förbättrad patientsäkerhet blev 6 mnkr bättre än budgeterat. 3) Personalkostnader för AT/ST är felaktigt budgeterade på lönekostnader övrig personal. 4) Obudgeterade kostnader för avsättning för framtida utbetalningar av skadelivränta 8 mnkr och lönekostnader processbaserat ledningssystem 4,4 mnkr ger en avvikelse mot budget. Ökad personalkostnad pga fler handläggare. 5) Kostnaden för smittskyddsläkemedel överstiger budgeterade nivåer på grund av läkemedel för hep-c. 6) Avvikelsen mot budget avser förändringar mot budget hur projekt Vävnadsinrättning hanterats (ingen effekt på resultatet). 7) Låg räntenivå ger lägre räntekostnader, Landstingets Ömsesidiga försäkring (LÖF). 8) Budgeterad kostnad på 8 mnkr tillhörande CVU har inte hanterats så som budgeterat. Obudgeterade kostnader för it, bl.a. Office 365, 15 mnkr. Kostnaderna för sjukfrånvaroinsatser, utredningsanslag och regionala medel understiger budgeterade nivåer. 9) Förändring i hur projekt för vävnadsinrättning hanteras i bokföringen. Ingen resultateffekt då en intäkt motsvarande kostnaden finns bokförd som investeringsbidrag. Avvikelsen beror även på obudgerade kostnader för Beslutstöd och KPP. 10) Investeringar som inte skett som planerat, bl.a. avseende it, då dessa bedömdes som ej nödvändiga när landstinget införde Office 365. Förändringar mot budget gällande hanteringen av projekt Vävnadsinrättning.

16 Bilaga 61 9 (14) Bilaga 2 Resultaträkning Finansförvaltningen Resultaträkning 2014 tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse utfall/ budget 14 Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT ) Avvikelsen mot budget beror främst på reavinst från försäljningarna av Ulleråker och Bäggeby på mnkr. Resterande avvikelse på 23 mnkr beror huvudsakligen på en kompensation för pensionsförpliktelser som LUL har tagit över från staten. Sjukskrivningsmiljarden har ett utfall på 37 mnkr dock ligger budgeten under generella statsbidrag då en förändring av redovisningsprinciper skett inom landstingssektorn. Samtidigt är det en negativ avvikelse på 32 mnkr för kömiljarden. 2) En förändring av redovisningsprinciper inom landstingssektorn har skett under året för sjukskrivningsmiljarden, varför utfallet ligger under övriga intäkter. Budgeten för sjukskrivningsmiljarden är 20 mnkr. Om denna rensas är avvikelsen 3 mnkr lägre än budget. 3) Avvikelsen beror huvudsakligen på ökade pensionskostnader. Detta beror till stor del på RIPS-effekten 2013, som gör att pensionsåtagandet ökar, vilket leder till årliga ökade kostnader. Viktigt att ta hänsyn till är även att den finansiella delen av pensionskostnaden som redovisas under raden finansnetto minskas med cirka 40 mnkr jämfört med budget. Detta beror till stor del på att KPA i sin analys har klassificerat om delar av det som låg som en finansiell kostnad till att istället betraktas som en pensionskostnad. Om man istället slår ihop den finansiella delen med pensionskostnaden så är den totala kostnadsökningen jämfört med budget 38 mnkr. 4) Avvikelse mot budget beror främst på att de finansiella intäkterna har ökat. Detta beror på intäkterna från Ulleråkersförsäljningen och att en omstrukturering gjorts av landstingets pensionsportfölj, vilket innebär att vinster från gamla placeringar realiserats. 5) Differensen beror främst på att Finansförvaltningen lagt upp en positiv budgetpost på 190 mnkr som motsvarar underskottet i Akademiskas budget. Detta gjordes för att landstingets totala budget enligt LPB skulle förbli intakt.

17 Bilaga (14) Bilaga 3 Resultaträkning för Patientnämndens kansli 1 Resultaträkning 2014 tkr Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Avvikelse utfall/ budget 14 Not Landstingsanslag Rörlig ersättning från HSS Fast ersättning från HSS Vårdvalsintäkter Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Intäkter enligt tandvårdstaxan Trafikintäkter Övrig finansiering Övriga intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Summa intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Inhyrd personal Vårdval specialistvård Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader Trafikkostnader Finansiell nettokostnad Övriga kostnader Summa övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Summa avskrivningar/nedskrivningar RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning ) Avvikelse pga av en längre sjukskrivning under året 2) Förseningar i införande av nytt ärendehanteringssystem 1 Förvaltningens resultat ingår som en del av de landstingsövergripande verksamheternas resultat i bilaga 1.

18 Bilaga (14) Bilaga 4 Uppföljning styrkort Patientnämndens kansli MÅLUPPFYLLELSE Medborgare och kund Mål prognos Upplevelsen av gott bemötande har ökat samt följsamhet handlingsplan Upplevelsen av ett gott bemötande har ökat Kommentar/lägesbeskrivning: Enkät har tagits fram och som skickas ut till patienter som har varit i kontakt med Patientnämndens kansli. De patienter som har valts ut är de ärenden som kansliet begärt yttrande från sjukvården. Svaren har följts upp under en planeringsdag i augusti. Sammanställning av enkätsvaren är klar. Svaren får vara baseline inför kommande mätning Ökad faktisk tillgänglighet Interna/externa vårdgivare ska känna till Patientnämnden och dess uppdrag Kommentar/lägesbeskrivning: Förvaltningschefen har under året varit ute i verksamheterna och föreläst och informerat om Patientnämnden. I första hand har chefer på olika nivåer informerats om Patientnämndens uppdrag samt att verksamheten fått statistik och exempel på ärenden från adekvat enhet. Patientnämnden har arbetat aktivt med marknadsföring av enheten med annons i dagspress vid två tillfällen under året samt bioreklam enligt Må bra konceptet. Uppföljning görs varje vecka av tele-opti (telefonstatistik). Respektive förvaltning har vidtagit minst två åtgärder för att förbättra patient/person/brandsäkerheten Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Under planeringsdag i augusti har förvaltningen gått igenom mål för arbetsmiljö och säkerhet. Personalen genomför löpande brandutbildningar i PingPong. Aktiviteterna för 2014 i Handlingsplan för att förverkliga barnets rättigheter ska genomföras Påbörja arbetet med att följa handlingsplan för att förverkliga barns rättigheter Kommentar/lägesbeskrivning I samarbete med länsbarnombudsmannen och HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län) utarbetat en enkät till barn angående barnens rättigheter. Enkäten delas ut till barn som vistas inom slutenvården på avdelning 95B och 95E. En rapport om resultat av pilotstudien kommer att sammanställas under mars Målet är att själva häftet ska drivas av barnsjukhuset självt från andra halvan av våren Innehållsliga kvalitetsarbetet är tänkt att gå in som en av kanalerna i värdebaserad vård.

19 Bilaga (14) Landstinget medverkar aktivt i arbetet med att uppnå den regionala utvecklingsstrategin Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Ekonomi Mål prognos Verksamhetens intäkter och kostnader ska redovisas där de genereras Patientnämndens intäkter och kostnader ska redovisas där de genereras Kommentar/lägesbeskrivning: Målet är uppfyllt intäkter och kostnader redovisas där de genereras. Antal registrerade ärenden har under året ökat med 15 procent. Antal telefonsamtal som ej leder till ett ärenden har ökat något sedan föregående år. Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år eller lägre Budget i balans Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli inklusive stödpersoner inom psykiatrin redovisar ett överskott i jämförelse mot budgeten vid årets slut. Kostnader för stödpersoner har varit något högre än budgeterat. Anledningen är ett ökat antal förordnanden under året. Vi har haft utbildning till de stödpersoner som vi rekryterat samt föreläsningar till "gamla stödpersoner". Arbetet med uppgradering av diariesystem har blivit försenat och startar först i början av Produktion Mål prognos Förvaltningarnas huvudprocesser är standardiserade Dokumentation ska ske av ärenden ska ske på ett för utomstående begripligt och säkert sätt Kommentar/lägesbeskrivning: Förvaltningen har tagit fram en process vilken innebär att handläggarna granskar varandras ärenden. Handläggarna ger varandra synpunkter på dokumentationen av ärendena avseende förståelse, syftnings- och stavfel. Uppföljning av ärende med vårdgivare Kommentar/lägesbeskrivning: Förvaltningen följer löpande upp tidigare ärenden och vilka åtgärder som vårdgivaren vidtagit med anledning av vårdens yttrande.

20 Bilaga (14) Koldioxidutsläpp ska minska med 35 procent i jämförelse med 2010 Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Förvaltningen försöker dock alltid ha ett miljömässigt tänk vid val av kommunikationer vid tjänsteresor. Förnyelse Mål prognos Alla förvaltningar har stärkt sin forskning/utveckling inom minst 2 av sina prioriterade strategiska områden Börja med att ta del av senaste evidens- och forskning om patientsäkerhet Kommentar/lägesbeskrivning: Målet är uppnått. Tar fortlöpande del av artiklar inom ämnesområdet och deltar på nationell patientsäkerhetskonferens. Alla förvaltningar har ett strukturerat samarbete med utvalda aktörer Delta i minst två lokala, regionala och nationella nätverk/projekt Kommentar/lägesbeskrivning Målet är uppfyllt. Deltar i nationella tjänstemannanätverk (nationellt och regionalt) samt att förvaltningschefen deltar i nationellt tjänstmannanätverk och i landstingets patientsäkerhetsgrupp. En handläggare har deltagit aktivt i ett nationellt projekt gällande framtagning av handbok för stödpersoner. Medarbetare Mål prognos Alla förvaltningars kompetensförsörjningsplan omfattar även chefsförsörjning Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Förvaltningschefen har genomgått strategisk chefsutbildning samt mediautbildning. Alla förvaltningar har aktiviteter för att stärka arbetsgivarvarumärke Kommentar/lägesbeskrivning: Patientnämndens kansli har inte något mål i sitt styrkort knutet till detta mått/mål. Engagerad Medarbetar Index (EMI) har ökat Ständigt arbeta med förbättringar Kommentar/lägesbeskrivning: I handlingsplanen finns förbättringsåtgärder angivna vilket förvaltningen arbetat löpande med. Förvaltningen hade ett bra resultat avseende EMI på senaste medarbetarenkäten. Svaren på enkäten har enheten gemensamt gått igenom under hösten.

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 mars 2013 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta. ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer