Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 29 april klockan i Sparbankens hörsal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 29 april klockan 17.45 i Sparbankens hörsal"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 29 april klockan i Sparbankens hörsal

3 Innehållsförteckning VD:s kommentar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag... 7 Resultat- och balansräkningar Resultaträkning... 9 Balansräkning Kassaflödesanalys Förändring i eget kapital Noter till de finansiella rapporterna Utgående mandatperioder Revisionsberättelse Företagsstyrning Sparbankens huvudmän, styrelse och revisorer Huvudmän, styrelse, personal och kontorsförteckning... 49

4 VD:s kommentar till verksamhetsåret 2010 Nytt starkt år för Sveriges Bästa Sparbank Trots efterdyningar av finanskrisen blev 2010 ett riktigt bra år med ett rörelseresultat på 82,3 mkr, vilket är det näst bästa i sparbankens historia. Vid sparbankskonferensen i höstas fick vi epitetet Sveriges Bästa Sparbank vilket är mycket stimulerande för hela organisationen. Fortsatt ökad kundbas, större affärsvolym samt en god avkastning på obligationsportföljen, är de viktigaste faktorerna till det goda resultatet. Samhällsmotor på Orust Med fyra kontor, 49 anställda, över kunder, affärsvolym på 14 miljarder, är vi en viktig lokal aktör som varje dag levererar banktjänster. Vår traditionella verksamhet med kontanter i kombination med modern banking är högoktanigt bränsle för ekonomin på Orust. Runt om i Sverige läggs bankkontor ned och orter blir utan den service som är så avgörande för samhällsutvecklingen. Vår strategi är istället att satsa på kontoren genom att bygga om lokalerna, uppgradera tekniken och utveckla personalens kompetens. En snart unik service som vi tillhandahåller är att kunderna kan ringa direkt till samtliga fyra kontor. Under 2011 investerar vi i Varekil och moderniserar kontoret där. Med nästan en miljard i inlåningsöverskott har sparbanken resurser att engagera sig i kommande seriösa kreditpropåer från företag och privatpersoner. Några jämförbara nyckeltal Orusts Sparbank Alla Sparbanker Räntabilitet, % 7,21 5,46 Soliditet, % 17,43 13,68 Affärsvolym per anställd, mkr Rörelseresultat per anställd, tkr KI-tal före kreditförluster 0,40 0,64 Miljöcertifieringen klar Tillsammans med flera andra sparbanker har vi under året arbetat med miljöfrågor för att uppnå miljöcertifiering enligt ISO Sparbankens personal har genomgått miljöutbildning för att utvecklar sina kunskaper inom området. Med hänsyn till den debatt som finns i världen om vår miljö känns det helt rätt att ha anpassat verksamheten till miljöcertifieringen. Vi godkändes under december månad och firade detta under temat en kul jul på hjul. I samband med julhelgen utplacerades 15 st cyklar runt om på olika platser på Orust. De som hittade cyklarna fick behålla dem som hjulklappar från sparbanken. Birgitta Pettersson - ny VD Birgitta blir den sjätte chefen för Orusts Sparbank. Efter Anton Andersson, Carl E Hansson, Per O Nilsson, Bo Olsson och Tommy Svensson blir det nu Birgitta Pettersson som tar över vår stolta sparbanksskuta. Birgitta har varit Stf VD sedan 2003 och har alla kvaliteter som erfordras för att utveckla banken positivt framöver. Jag önskar henne ETT JÄTTEVARMT LYCKA TILL! Hur ser sparbanksstrukturen ut år 2025? På 1960-talet hade vi ca 450 sparbanker i landet och idag har vi ca 60 kvar. Hur många finns det år 2025? Förmodligen betydligt färre än idag. Finanskriser har dock visat att det absolut inte enbart är bankers storlek som har betydelse utan många andra faktorer. Säkert finns det utrymme för små, lönsamma sparbanker även år 2025 och givetvis är Orusts Sparbank bland dem. Redan år 1917 kunde dock faktiskt varit vårt sista. Göteborgs Handelsbank lade då ett bud på Tegneby Sparbank men tack och lov förkastades detta av styrelsen. 2

5 Ett varmt tack för 46 härliga år! Personal och VD:ar kommer och går men Orusts Sparbank består! Nu är det dags för mig att lämna. Utvecklingen har varit fantastisk på alla sätt sedan 1965, då vi inte ens var datoriserade. Exempelvis räknade vi räntor med hjälp av räntetabeller och räknesnurror. Det kunde ta en månad att komma ikapp med bokföringen när Riksbanken hade ändrat diskontot, nu går det på sekunden. Det har varit underbara år, inte minst de sista åren som VD har varit oerhört stimulerande. Möjligen hade en karriär som fotbollsproffs i Italien legat i samma härad. TACK till alla arbetskamrater, styrelseledamöter, huvudmän och bankkollegor för gott samarbete och kamratskap under åren. Många, många härliga minnen! TACK till vår avgående ordförande Bo Olsson! Han har svarat för oerhört betydelsefulla insatser för Orusts Sparbank allt sedan år 1968, då han värvades över från Götabanken av Per O Nilsson. Med sitt lidelsefulla engagemang för sparbanken har Bosse varit en stor inspirationskälla för mig och många andra. TACK till alla kunder! Det är ni som är fundamentet för vår sparbanks verksamhet. Det har varit tusentals samtal och möten genom åren, oftast mycket trevliga och inte sällan med en lagom portion humor! Henån i februari 2011 Tommy Svensson 3

6 Styrelsens berättelse Styrelsen för Orusts Sparbank ( ) får härmed avge årsredovisning för sparbankens verksamhet 2010 bankens 123:e verksamhetsår. Förvaltningsberättelse Verksamheten Orusts Sparbank driver verksamhet på kontoren i Henån, Svanesund, Ellös och Varekil. Samtliga kontor är fullservicekontor med kontanter och all bankverksamhet sköts av egen personal, exempelvis kreditförvaltning, löneadministration, servicebox- och ATM-hantering. Under 2010 har företagsavdelningen på huvudkontoret i Henån flyttat till bottenplan för att öka tillgängligheten för kunderna. Kontoret i Varekil kommer att byggas om under våren Dessutom drivs verksamhet i Internetbanken som har den klart största besöksfrekvensen av samtliga mötesplatser. Näst bästa rörelseresultatet Sparbankens 123:e verksamhetsår blev framgångsrikt med ett bruttoresultat på 92 mkr. Efter kreditreserveringar med 9,7 mkr blev rörelseresultatet 82,3 mkr. Räntenettot minskade med 10 mkr till 113,7 mkr. Detta trots en vältajmad obligationsportfölj och ökad affärsvolym. Övriga rörelseintäkter minskade med 29,4 mkr till 40,4 mkr främst på grund av lägre aktieutdelning. Rörelsekostnaderna ökade marginellt med 0,2 mkr till 62 mkr. Det egna kapitalet var 1968 en miljon och uppgår nu till 913,5 mkr. Affärsvolymen ökade till 14 miljarder Sparbankens varumärke är mycket starkt och fortsätter att attrahera kunder. Under 2010 ökade volymen från 13 till 14 miljarder. Sedan 2002, då affärsvolymen var 5 miljarder, har kunderna ökat sina affärer med Orusts Sparbank med cirka en miljard per år. Sett till affärsvolym har vi avancerat till 14:e plats bland landets sparbanker. Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft 12 sammanträden. På dagordningen har bland annat förekommit: Årsredovisning och internrevision, verksamhetsplan, ekonomiska rapporter om sparbankens utveckling, policies och instruktioner, kreditärenden, marknadsfrågor samt Basel II och riskhantering med 12 olika områden (betala, spara, ekonomi, risk, etik, kommunikation, personal, compliance, intern kontroll, finans, kredit samt operativa med penningtvätt och terrorism). Nytt avtal med Swedbank AB Efter långa och segslitna förhandlingar nåddes under hösten 2010 en överenskommelse med Swedbank om ett nytt omfattande samarbetsavtal. Avtalet gäller perioden 1 juli 2011 till och med 30 juni Guldeken Sparbanken har sedan 1985 en resultatandelsstiftelse där den anställde får en resultatandel. Syftet är att höja de anställdas motivation till goda arbetsinsatser i avsikt att stärka sparbankens ekonomiska ställning och marknadsposition. I årets bokslut har avsatts kr per heltidsanställd tjänsteman. Även sparbankens ledning omfattas av avsättningen som avspeglar det uppnådda resultatet och framgångarna på marknaden. 4

7 Utsikter för 2011 Utmaningarna är många och omvärldens ekonomi är mycket osäker. Med vår starka ställning på marknaden och goda likviditet står vi väl rustade inför kommande år. Utdelningen på aktieinnehavet i Swedbank förväntas bli 11,5 mkr och vår bedömning är att rörelseresultatet hamnar i nivå med årets resultat. Tuffare regelverk med ökade krav på kapitaltäckning och likviditet, minskade ränte- och provisionsnetton påverkar negativt. Kommande styrräntehöjningar kommer att öka risken för kreditförluster både inom privat- och företagsegmentet. Orusts Sparbank En bank för framtiden I skuggan av finanskrisen har vår sparbank haft en klart positiv utveckling. Orusts Sparbanks anseende är gott och genererar kontinuerligt nya kunder och affärer. Målsättningen, som symboliseras av vår slogan - Nöjda kunder är vårt mål Sparbankseken vår symbol-, är att kunden ska känna sig så väl behandlad att den med största glädje även gör nästa affär med Orusts Sparbank. Med vår kompetenta, serviceinriktade och affärsmässiga personal har vi alla möjligheter att vinna kampen om kunderna på den lokala bankmarknaden. Kina draglok i världsekonomin 2010 blev ett dramatiskt år men inte lika turbulent som året innan. Världsekonomin repade sig, mycket tack vare stark tillväxt i Kina och Indien. Samtidigt fick flera EU-länder akuta ekonomiska problem. Hittills har Grekland och Irland erhållit stora lån från IMF och EMU. Andra kandidater är Spanien och Portugal. Om inte EU:s och IMF:s skyddsnät är tillräckligt starkt är det tänkbart att Kina ytterligare ökar sitt kreditengagemang i Europa. Kina är idag den näst största ekonomin i världen. Det är en tidsfråga innan landet går om USA och blir störst. Sitt stora överskott i utrikeshandeln används för investeringar i hela världen och inte minst i Europa. Det kan handla om direkta företagsköp eller köp av statsobligationer som exempelvis har skett i Spanien. Detta kan ge en form av ekonomiskt-politiskt inflytande samtidigt en balansering mot alltför ensidiga köp av amerikansk statsskuld som har skett under många år. Recessionen är över men det är lång väg tillbaka. Den stora skuldsättningen av stater är en situation som tidigare enbart funnits i krigstider. Många finansiella tillgångar är övervärderade. Stora lån ska omförhandlas under Balansgången är svår. Om världen å ena sidan stramar åt för tidigt, ökar risken för en ny lågkonjunktur å andra sidan hotar nya bubblor och kriser. Huvudscenariot är drygt 3% tillväxt under 2011 men många sviter av finanskrisen kan dyka upp framöver. I USA finns nu en ökad tilltro till en ekonomisk återhämtning under Underskottet i ekonomin uppgår för närvarande till 9% av BNP. Starkare ledande indikationer för industrisektorn har stärkt tilltron hos investerare. Detta kan även visa sig i fortsatt stigande långa obligationsräntor. Efter ett kraftigt ras av den ekonomiska tillväxten i Sverige 2009, ökade Sveriges BNP under 2010 rekordartat med 5,3%. Stor efterfrågan från Nordeuropa, Sydamerika och Fjärran Östern uppvägde gott och väl minskad export till länderna i södra Europa och USA. Även 2011 kan Sverige räkna med en fortsatt stark exportefterfrågan om än i lite lägre takt. Sverige har god ordning på statskassan bland de starkaste i Europa. Dessvärre ökar de svenska hushållen sin bostadsupplåning i alltför snabb takt med risk för överbelåning den dag konjunkturen vänder ner. För att dämpa efterfrågan på krediter kan vi räkna med att Riksbanken fortsätter med räntehöjningar under både 2011 och Då EMU-länderna och USA sannolikt avstår från räntehöjningar under första halvan av 2011, kan man anta att den svenska kronan fortsätter att stärkas ytterligare. Speciellt mot euron som tyngs av problem och osäkerhet över skuldberget i många av EU:s medlemsländer. 5

8 Sparbankens ställning Balansomslutning: Balansomslutningen ökade med 479,3 mkr (10,1 %) under året och uppgick till 5 239,4 mkr vid 2010 års slut. Inlåning: Inlåningen ökade med 231,7 mkr (6,0 %) under året och uppgick till 4 108,5 mkr vid 2010 års slut. Swedbank Robur: Våra kunders placeringar i fondbolaget Swedbank Robur ökade under året med 12,5 % till 1 676,6 mkr. Därav avser 384,7 mkr Swedbank Försäkring. Utlåning: Utlåningen till allmänheten ökade med 439,0 mkr (15,8 %) under året och uppgick till 3 216,4 mkr vid 2010 års slut. Utöver egen utlåning förmedlar banken bundna fastighetskrediter till Swedbank Hypotek. Summan av dessa ökade under året med 124,1 mkr (3,0 %) och uppgick till 4 252,4 mkr vid 2010 års slut. Eget kapital: Sparbankens eget kapital ökade med 143,0 mkr (18,6 %) under året och uppgick till 913,5 mkr vid 2010 års slut. Kapitalbas: Kapitalbasen minskade med 31,4 mkr under året och uppgick till 524,9 mkr vid 2010 års slut. Kapitaltäckningskvoten vid utgången av 2010 var 2,12 att jämföras med 2,44 vid utgången av Sparbankens resultat Rörelseresultatet uppgick till 82,3 mkr. Räntenettot var 113,7 mkr och övriga intäkter 40,4 mkr. Kostnader inklusive kreditförluster uppgick till 71,8 mkr. 6

9 Fem år i sammandrag * * * * ** Nyckeltal Volym Affärsvolym ultimo, Mkr Förändring under året, % av sparbanken förvaltade och förmedlade kundvolymer 7,9 14,9 8,4 13,0 14,1 Kapital Soliditet Beskattat eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver i % av balansomslutningen 17,4 16,2 14,0 18,4 19,0 Kapitaltäckningskvot Kapitalbas/Kapitalkrav 2,1 2,4 2,5 2,7 2,8 Primärkapitalrelation Primärkapital/Kapitalkrav 2,1 2,4 2,5 2,7 2,8 Resultat Placeringsmarginal Räntenetto i % av MO 2,3 2,7 2,2 2,2 2,4 Rörelseintäkter/affärsvolym Räntenetto + rörelseintäkter i % av genomsnittlig affärsvolym 1,1 1,6 1,2 1,3 1,4 Rörelseresultat/affärsvolym Rörelseresultat i % av genomsnittlig affärsvolym 0,6 1,0-0,4 0,8 0,8 Räntabilitet på eget kapital Rörelseresultat efter schablonskatt i % av genomsnittligt eget kapital 7,2 13,2-4,5 7,9 9,0 K/I-tal före kreditförluster Summa kostnader exkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,40 0,32 0,39 0,42 0,38 K/I-tal efter kreditförluster Summa kostnader inkl kreditförluster och värdeförändringar på övertagen egendom i relation till räntenetto + rörelseintäkter 0,47 0,36 0,46 0,33 0,41 Osäkra fordringar och kreditförluster Reserveringsgrad för osäkra fordringar Nedskrivning för sannolika förluster i % av osäkra fordringar brutto Andel osäkra fordringar Osäkra fordringar netto i % av total utlåning till allmänheten och kreditinstitut (exkl banker) 1,4 0,8 0,7 0,5 0,8 Kreditförlustnivå Kreditförluster i % av ingående balans för utlåning till allmänheten, kreditinstitut (exkl banker) 0,3 0,3 0,4-0,6 0,2 Övriga uppgifter Medelantal anställda Antal kontor *Enligt lagbegränsad IFRS **Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7 7

10 Resultat- och balansräkning tkr * * * * ** Resultaträkning Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Övriga kostnader [1] Kreditförluster Summa kostnader Värdeförändring på finansiella tillgångar Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Balansräkning Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Övriga skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital *Enligt lagbegränsad IFRS **Enligt lagbegränsad IFRS med undantag för IAS39 och IFRS7 [1] inkl avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Förslag till disposition beträffande bankens vinst eller förlust Årets resultat enligt balansräkningen utgör, tkr Styrelsen föreslår att detta belopp disponeras enligt följande: - överföring till reservfonden Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att sparbanken vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna kapitalutvärderingspolicy. Sparbankens kapitaltäckningskvot efter föreslagen vinstdisposition uppgår till 2,12 (föregåendes års kapitaltäckningsgrad 2,44). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till 524,9 mkr (556,3 mkr) och slutligt minimikapitalkrav till 247,7 mkr (228,4 mkr). Specifikation av posterna framgår av not om kapitaltäckning. Sparbankens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att sparbanken kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens bedömning är att sparbankens egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Vad beträffar sparbankens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 8

11 Resultaträkning 1 januari - 31 december tkr Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Rapport över totalresultat 1 januari - 31 december tkr Not Årets resultat Övrigt totalresultat Årets förändringar i verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Årets totalresultat

12 Balansräkning Per den 31 december tkr Not Tillgångar Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Materiella tillgångar - Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar 14, Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten - Inlåning Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Uppskjuten skatteskuld Övriga Avsättningar Summa skulder och avsättningar Eget kapital Bundet eget kapital - Reservfond Fritt eget kapital - Fond för verkligt värde - Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Ansvarsförbindelser - Garantier Åtaganden - Övriga Åtaganden - Ställda säkerheter Inga Inga 10

13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 1 januari - 31 december tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat (+) Förändring av upplupet anskaffningsvärde under perioden, netto (+/-) Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner (+/-) Avskrivningar (+) Kreditförluster (+) Övriga poster som inte ingår i kassaflödet (+/-) Betald inkomstskatt (-) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av utlåning till allmänheten (-) Minskning av värdepapper (+) Ökning av inlåning från allmänheten (+) Förändring av övriga tillgångar (+/-) Förändring av övriga skulder (+/-) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljning av finansiella tillgångar Förvärv av finansiella tillgångar (-) Förvärv av materiella tillgångar (-) Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

14 Rapport över förändring i eget kapital Reservfond Fond för verkligt värde Årets resultat Eget kapital tkr Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övrigt totalresultat Årets totalresultat Vinstdisposition Utgående eget kapital Reservfond Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. 12

15 Noter 1 Uppgifter om sparbanken Årsredovisningen avges per 31 december 2010 och avser Orusts Sparbank med säte i Orust kommun. Adressen till huvudkontoret är Södra Strandvägen, Henån. 2 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Sparbankens årsredovisning är upprättad enligt Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) i enlighet med ändringsföreskrifterna i FFFS 2009:11 och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Sparbankerna tillämpar därigenom s k lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 22/ Resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på sparbanksstämman den 29/ De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat framgår. Värderingsgrunder vid upprättande av bankens finansiella rapporter Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet anskaffningsvärde, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde (se not 30) eller när säkringsredovisning till verkligt värde tillämpas. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument, finansiella instrument klassificerade som finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Funktionell valuta och rapporteringsvaluta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att sparbankens ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av lagbegränsad IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not. 13

16 Ändrade redovisningsprinciper Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som företaget tillämpar från och med 1 januari Övriga ändringar av IFRS med tillämpning från och med 2010 har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning. Förändrad rapportstruktur RFR 2 Redovisning för juridisk person anger att ändrade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter ska tillämpas även avseende juridisk person, med några undantag. En effekt av detta, jämfört med tidigare rapportering, är att en rapport över totalresultat tillkommit efter resultaträkningen. En annan effekt är att rapporten över förändringar i eget kapital har förändrats i och med att de intäkter och kostnader som förr redovisats direkt i eget kapital nu redovisas i övrigt totalresultat i rapporten över totalresultat. Utformning av de finansiella rapporterna I IASB:s årliga förbättringsprojekt ( annual improvments process ) som publicerades i maj 2010 ändrades kraven i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter avseende uppställningen av rapporten över förändringar i eget kapital. Orusts Sparbank har valt att förtidstillämpa dessa ändringar från och med årsredovisningen för Ändringarna innebär att avstämningen i rapporten över förändringar i eget kapital av årets förändring av varje komponent i eget kapital, såsom reserverna för ackumulerat övrigt totalresultat, inte behöver specifiera varje post i övrigt totalresultat. Banken har, som tillåts enligt denna ändring, valt att lämna upplysningar med en sådan detaljerad avstämning av reserverna och andra komponenter i eget kapital i not istället för i rapporten över förändringar i eget kapital. I enlighet med formuleringarna i ändrade IAS 1 har i rapporten över förändringar i eget kapital årets totalresultat delats upp med separat specifikation av årets resultat respektive årets övrigt totalresultat. Denna presentation tillämpas för aktuellt år och jämförelseåret. Utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta Sparbankens funktionella valuta är svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ränteintäkter och räntekostnader, samt utdelning Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Ränteintäkter och räntekostnader inkluderar i förekommande fall periodiserade belopp av erhållna avgifter som medräknas i effektivräntan, transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran/skulden och det belopp som regleras vid förfall. Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av: - Räntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden inklusive ränta på osäkra fordringar - Räntor från finansiella tillgångar som klassificerats som tillgängliga för försäljning - Räntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. - Betald och upplupen ränta på derivat som är säkringsinstrument och säkringsredovisning tillämpas. För räntederivat som säkrar finansiella tillgångar redovisas betald och upplupen ränta som ränteintäkt och för räntederivat som säkrar finansiella skulder redovisas dessa som en del av räntekostnaderna. Orealiserade värdeförändringar på derivat redovisas i posten Nettoresultat av finansiella transaktioner (se nedan). Utdelning från aktier och andelar redovisas i posten Erhållna utdelningar när rätten att erhålla betalning fastställts. 14

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning 2013. rustdagen

Årsredovisning 2013. rustdagen Årsredovisning 2013 rustdagen Orusts Sparbanks årsredovisning 2013 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Orustdagen 2013 Sparbanksstämman med huvudmännen

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

ÅR SRED OV IS N I NG 2010

ÅR SRED OV IS N I NG 2010 ÅRSREDOVISNING 2010 Omslag: Svanar Skymning vid Sillnäsudden ute på Listerlandet Foto: Bengt-Ove Birgersson från Hosaby INNEHÅLL VD kommenterar... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Fem år i sammandrag... 6

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2008 Sölvesborg med Sparbanken i centrum. Vy från nordväst, juli 2008. Foto: Sven Ursberg, Väckelsång INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2-3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 30 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2011 Innehåll VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag - Nyckeltal 8 Resultat- och balansräkning 2007-2011 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal

Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum fredagen den 28 mars klockan 17.30 i Sparbankens hörsal Årsredovisning 2013 Innehåll VDkommentar 3 Förvaltningsberättelse 6 Fem år i sammandrag Nyckeltal 8 Resultat och balansräkning 2009 2013 9 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2013. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2013 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD kommentar för verksamhetsåret 2013 2013 års resultat När vi summerar 2013 kan vi åter igen se tillbaka

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 153:e verksamhetsår. Årsredovisning 2012 Innehåll VD har ordet... 4-9 Förvaltningsberättelse... 10 Fem år i sammandrag...11-12 Resultaträkning... 17 Totalresultat...18 Balansräkning...19 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14

Innehåll. VD har ordet 2. Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6. Fem år i sammandrag 8. Resultat- och balansräkning 10. Kassaflödesanalys 14 Årsredovisning 2009 2 Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2009 6 Fem år i sammandrag 8 Resultat- och balansräkning 10 Kassaflödesanalys 14 Noter 16 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrning

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse... 6 Fem år i sammandrag... 11 Resultaträkning......................... 12 Balansräkning.......................... 13 Kassaflödesanalys......................

Läs mer

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00.

Innehållsförteckning. Årssammanträdet med huvudmännen äger rum på Tanumsstrand, fredagen den 15 april 2011, kl 17.00. Innehållsförteckning VD kommentar 1-2 Omvärldsanalys 3-6 Förvaltningsberättelse 7-11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalys (indirekt metod) 14 Noter till

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer