ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2008 3"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum tisdagen den 5 maj 2009 kl i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att deltaga i stämman? Rätt att deltaga i Forshems årsstämma har den aktieägare som dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs tisdagen den 28 april 2009, dels anmäler sin avsikt att deltaga i stämman senast kl tisdagen den 28 april Anmälan Anmälan att deltaga i årsstämman kan ske till: Forshem Group AB, Box 17, Götene Telefon Fax E-post: Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 28 april Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning (2:00) skall utgå för verksamhetsåret Koncernen i sammandrag 2 VD har ordet 4 Forshemaktien 6 Forshemkoncernen 8 Småhusmarknaden 10 Projekt 12 Styckehus 12 Götenehus 13 Sjödalshus 14 Övriga verksamheter 15 Miljö Energi 16 Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare 18 Bolagsstyrning 19 Förvaltningsberättelse 25 Koncernens resultaträkning 26 Koncernens balansräkning 28 Koncernens kassaflödesanalys 29 Moderbolagets resultaträkning 30 Moderbolagets balansräkning 31 Moderbolagets kassaflödesanalys 32 Förändringar i eget kapital Ekonomisk information 33 Bokslutskommentarer 37 Noter Forshem avser att lämna följande ekonomiska information för verksamhetsåret 2009: Delårsrapport 1 jan 31 mar 5 maj 2009 Delårsrapport 1 jan 30 jun 26 augusti 2009 Delårsrapport 1 jan 30 sept 5 november 2009 Bokslutskommuniké februari 2010 Årsredovisning april Revisionsberättelse 48 Flerårsöversikt och definitioner 49 Adresser Forshems ekonomiska information finns tillgänglig på 4

3 Koncernen i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 989 mkr (1 005). Rörelseresultatet minskade med 35 procent och uppgick till 37,1 mkr (56,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25,2 mkr (50,2). Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 procent (5,6). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 10,3 procent (19,0). Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 14,1 procent (31,6). Resultatet efter skatt uppgick till 18,4 mkr (35,6), vilket motsvarar 3:04 kronor (5:88) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten exklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick till -13,0 mkr (37,6). Inklusive förvärv av exploateringsfastigheter uppgick motsvarande kassaflöde till -43,7 mkr (-31,8). Styrelsen förslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret Nyckeltal Nettoomsättning Mkr 988, ,6 829,8 687,5 663,0 644,3 Resultat efter finansiella poster Mkr 25,2 50,2 34,2 24,1 19,2 2,7 Rörelsemarginal % 3,8 5,6 4,5 3,8 3,3 3,2 Andel riskbärande kapital % 25,5 22,6 23,3 28,6 26,6 22,1 Soliditet % 23,1 20,7 21,8 27,5 26,1 22,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital % 10,3 19,0 17,8 16,2 14,7 4,6 Räntabilitet på eget kapital % 14,1 31,6 25,7 20,4 18,3 1,7 Resultat per aktie efter skatt kr 3:04 5:88 4:00 2:83 2:15 0:19 Eget kapital per aktie kr 22:01 20:95 16:32 14:83 12:97 10:57 Utdelning (2008 förslag) kr - 2:00 1: Antal årsanställda Definitioner se sidan 48 1

4 VD har ordet Verksamhetsåret blev ett händelserikt och omtumlade år. Vi gick från toppen av en högkonjunktur till en global finanskris och lågkonjunktur på nolltid. Mot bakgrund av den turbulenta marknaden med minskade leveransvolymer som följd blev 2008 ändå ett tillfredsställande år för Forshem. Nettoomsättningen per levererad enhet ökade under 2008, vilket innebar att koncernens omsättning endast minskade med knappt två procent och uppgick till 989 mkr. Trots att resultatet efter finansiella poster halverades till 25,2 mkr är det ändå ett av de bästa resultaten vi har redovisat under de senaste 15 åren. Vinsten per aktie uppgick till 3:04 kronor jämfört med 5:88 kronor förra året. Koncernens likviditet är god och har varit god under hela verksamhetsåret. På grund av de svårbedömda marknadsförutsättningarna och problemen inom det finansiella systemet har styrelsen föreslagit att ingen utdelning skall utgå för Utvecklingen 2008 Vår leveransvolym minskade med knappt 20 procent under Den minskade volymen är till största del hänförlig till att vi under sista kvartalet, när försvagningen av konjunkturen och de strukturella problemen på kreditmarknaden förstärktes, stoppade leveranser till flera projekt som vi driver i egen regi. Den svagare marknaden fick också till följd att vi sålde betydligt färre tomter jämfört med året innan. Glädjande var däremot att resultatet inom vårt område Styckehus utvecklades positivt om man exkluderar tomtförsäljningar. Vi mer än halverade också underskottet i vår verksamhet i Tyskland. Förbättringen är hänförlig till bättre marginaler. Tar man hänsyn till det bidrag den tyska verksamheten ger till vår centrala verksamhet inom produktion och administration gör jag bedömningen att verksamheten nu totalt sett ger ett positivt bidrag till koncernen har också varit ett omtumlande år för den största tillgången vi har, vår personal. När leveransvolymen går ner leder detta ofelbart till att vi får mindre att göra och därmed lägre personalbehov. Vi har därför tvingats varsla om uppsägningar för att anpassa verksamheten. Efter genomförda uppsägningar och naturlig avgång är vi nu cirka 80 personer färre än vad vi var under våren Trots att cirka 30 procent av våra anställda har tvingats sluta upplever jag ändå att vi efter omständigheterna har en mycket god stämning och ett bra samarbetsklimat i koncernen. En annan förändring som vi beslutade under förra året 2

5 var att samordna Götenehus och Sjödalshus respektive huvudkontor. Under mars 2009 genomfördes samordningen genom att Sjödalshus kontor flyttades till koncernens huvudanläggning i Götene. Samordningen har genomförts med ett gott humör och en kreativt positiv inställning hos våra medarbetare var också det första hela verksamhetsåret som Mellby Industri ingick i Forshem. Vi har under året realiserat de synergieffekter som vi bedömde fanns på kostnadssidan. Vi har exempelvis samordnat materialinköp, produktion och finansiering. Vi går nu vidare med att försöka nå de synergieffekter som finns på marknadssidan mellan Mellby och vår småhusverksamhet. Forshem är positionerad för framtiden Parallellt med de marknadsanpassningar vi har genomfört har vi också positionerat oss inför framtiden. De senaste åren har det blivit ett betydligt ökat fokus på energi- och miljöfrågorna inom boendet. Detta gäller för både myndigheter och konsumenter, men även för oss producenter. Myndighetskraven på minskad energiförbrukning är löpande föremål för översyn. Det är därför glädjande att vi under 2008 introducerade vårt nya byggsystem som redan är anpassat till de nya strängare energikraven. Inom Styckehus är vi nu mycket välpositionerade med nya visningshus i Stockholm, Göteborg och i Skåne. I Tyskland invigde vi också under sommaren 2008 ett nytt visningshus i Dortmund som komplement till vårt andra visningshus i Berlin. Inom Projekt har vi flera områden som är klara att starta upp när marknaden förbättras. På befintliga projekt har vi dessutom tagit fram flera visningshus som löpande visas för potentiella kunder. Inom vår garageverksamhet i Mellby har vi utvecklat vårt sortiment så att det passar till Götenehus och Sjödalshus olika hustyper. olika projekt. Samtidigt är risken för ökade materialpriser liten. Flera leverantörer tvingas sannolikt att sänka sina priser. Tillgången på entreprenörer kommer också att öka, vilket kommer att medföra en förbättrad kvalitet och prisbild kommer ändå säkert att bli ett tufft år. Det sjunkande ränteläget har inneburit ökade aktiviteter på småhusmarknaden under inledningen av Men ännu är det för tidigt att tro att faran är över och att det har vänt. Vi måste vara beredda på nya snabba och överraskande kast. Under 2009 kommer vi att prioritera vårt kassaflöde. Vi är mycket försiktiga med investeringar i mark. Vi skall däremot ta vara på de möjligheter som alltid uppstår oavsett vilken konjunktur vi befinner oss i. Mot bakgrund av genomförda åtgärder och befintliga planer bedömer jag att Forshem har en god position när marknaden stabiliseras och vänder. Vi är och skall även i framtiden vara en ledande aktör på den svenska småhusmarknaden. Götene i mars 2009 Claes Hansson VD och koncernchef Marknadsutsikter och utmaningar 2009 Det är svårt att överblicka hur lång lågkonjunkturen blir och när de strukturella problemen som finns på kreditmarknaderna är lösta. De kraftiga räntesänkningar som genomförts har inneburit en något ökad aktivitet på småhusmarknaden. En fortsatt låg eller möjligtvis ännu lägre ränta bör rimligtvis få en positiv effekt på efterfrågan. Inte minst påverkar detta priserna på begagnade småhus som i sin tur är en viktig faktor för nyproduktionen. Marknaden kommer att krympa under 2009, vilket innebär en ökad konkurrens. Det är fler som räknar på 3

6 Forshemaktien Börshandel Forshem Groups B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North som är en del av NASDAQ OMX Stockholm. Den röststarka A-aktien är inte noterad. Kursen på Forshemaktien varierade under året mellan 6 och 48 kronor. Den sista noterade betalkursen under 2008 blev 6:25 kronor (48:00). Vid utgången av 2008 uppgick det totala börsvärdet på Forshem till 37,8 mkr (290,4). First North Premier Från och med den 6 mars 2009 är Forshems B-aktie listad på det nya segmentet First North Premier. First North Premier innebär striktare krav på informationsgivning och redovisningsprinciper än de vanliga reglerna på First North. Bolag som är listade på First North Premier måste rapportera enligt IFRS och skall lämna minst en delårsrapport som är översiktligt granskad av bolagets revisor. Utdelningspolicy Forshems utdelningspolicy är att utdelningen skall baseras på koncernens resultatutveckling med beaktande av framtida utvecklingsmöjligheter och den finansiella ställningen. Den långsiktiga målsättningen är att utdelningen skall ha en jämn utveckling och uppgå till cirka 30 procent av resultatet efter skatt. Föreslagen utdelning Mot bakgrund av de osäkra marknadsförutsättningarna föreslår styrelsen årsstämman att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2008 (2:00) Forshemaktiens utveckling och omsättning, Resultat per aktie, Kr 2 1 nov 2006 feb B-Aktien Omsatt antal aktier SEK OMX Stockholm_PI 1000-tal Eget kapital per aktie, Kr Källa: NASDAQ OMX Data per aktie Resulat efter skatt kr 3:04 5:88 4:00 2:83 2:15 0:19 Utdelning (2008 förslag) kr - 2:00 1: Eget kapital kr 22:01 20:95 16:32 14:83 12:97 10:57 Börskurs 31/12 kr 6:25 48:00 56: Direktavkastning % - 4,2 2, Börskurs/Eget kapital % 28,4 229,1 343, Genomsnittligt antal aktier tusen Antal aktier vid årets slut tusen Vid beräkningen av antalet aktier har antagits att nyemissionen och spliten som genomfördes 2006 var genomförd vid ingången av respektive år. 4

7 Aktiekapital Vid utgången av 2008 uppgick aktiekapitalet i Forshem Group AB till 24,2 mkr. Aktiekapitalet är uppdelat på A- och B-aktier. Förutom att alla A-aktierna berättigar till en röst och B-aktierna till en tiondels röst finns ingen skillnad i de olika aktieseriernas rätt i bolaget. Enligt bolagsordningen i Forshem har innehavare av A-aktie rätt att efter skriftlig framställning till bolaget begära att A-aktie skall stämplas om till B-aktie. Antalet aktier i bolaget uppgick vid utgången av 2008 till Aktieägare Vid utgången av 2008 uppgick antalet aktieägare till Forshems tio största ägare (inklusive familj och bolag) innehar aktier som motsvarar 56,4 procent av kapitalet och 83,4 procent av rösterna. Svenska och internationella institutioner ägde vid årsskiftet 17,0 procent av kapitalet och 6,4 procent av rösterna. Uppdelning aktieslag, Andel i % Andel i % Aktieslag Antal aktier av röster av kapital A ,0 18,2 B ,0 81,8 Summa ,0 100,0 Aktieägarfördelning, Antal aktier i Antal Antal Andel av storleksklasser aktieägare aktier aktier, % , , , , , , , , ,6 Summa ,0 De största aktieägarna Ägarstruktur per % av % av A-aktier B-aktier Totalt aktiekapital röster Sture Öster, familj och bolag ,4 24,5 Lars Runmarker, familj ,3 19,9 Bo Nilsson, familj ,5 17,2 Elna Molin, familj ,0 9,6 Barbro Nilsson, familj ,7 3,6 Harald Ulfenborg, familj ,0 1,9 Nordea Småbolagsfond Norden ,9 1,9 PMV Fund, Luxemburg ,5 1,7 Magledal Holding APS ,4 1,7 Richard Falk Förvaltnings AB ,7 1,4 Unionen ,6 1,4 Övriga ,0 15,2 Summa ,0 100,0 5

8 Forshemkoncernen Projekt Forshem Group Styckehus Övrigt stil. Sverige är huvudmarknaden för både Götenehus och Sjödalshus. Inom Styckehus bedrivs också en exportverksamhet som i huvudsak är koncentrerad till Tyskland. Götenehus Götenehus Sjödalshus Forshem Biobränsle Forshem Industri Mellby Industri Forshem Group är genom dotterbolagen Götenehus och Sjödalshus en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernens småhusrörelse består av två verksamhetsområden, Projekt som exploaterar grupphusområden från inköp av mark till försäljning av nyckelfärdigt hus och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda småhus. Koncernens övriga verksamhet består av Forshem Industri som hanterar de flesta av koncernens gemensamma funktioner som konstruktion, produktion och administration, Forshem Biobränsle som tillverkar bränslebriketter för fastbränsleanläggningar samt garagetillverkaren Mellby Industri AB som förvärvades i oktober Forshems B-aktier är sedan den 23 november 2006 listade på First North. Från och med den 6 mars 2009 är B-aktien listad på det nya segmentet First North Premier. Projekt Verksamheten inom Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av råmark till försäljning av nyckelfärdigt hus. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Verksamheten domineras av projekt som innehåller i storleksordningen hus. Marknaden för Projekt utgörs i första hand av Skåne, Stor-Stockholmsområdet och Västra Götaland. Projektverksamheten marknadsförs under varumärket Götenehus. Styckehus Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. Båda varumärkena erbjuder kunderna trygghet, kvalitet, flexibilitet och attraktiv design. Götenehus är profilerad mot en mer modern arkitektur medan Sjödalshus står för en klassisk Affärsidé Forshems affärsidé är att, genom olika varumärken och produktområden, med standardiserade och prefabricerade byggelement utveckla, tillverka, marknadsföra och bygga småhus med hög kvalitet och flexibilitet på den svenska marknaden samt på ett antal utvalda exportmarknader. Mål och vision Forshems mål och vision är att vidmakthålla och befästa en position som en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade småhus. Bolaget skall genom starka varumärken, rationell produktion och ett kunderbjudande som innehåller trygghet, kvalitet och flexibilitet vara lönsamt med finansiell styrka. Finansiella mål Forshems övergripande målsättning är att skapa värde för aktieägare och övriga intressenter genom tillväxt och uthållig stabil lönsamhet. Forshem skall sträva efter att ha en stark kapitalbas och en skuldsättning som säkerställer tillgång till kapital för att möjliggöra en framtida tillväxt. Nettoomsättning Forshems målsättning är att över en konjunkturcykel uppnå en årlig organisk tillväxt på cirka tio procent. Till detta kan också komma kompletterande företagsförvärv. Rörelsemarginal Forshems nettoomsättning innehåller försäljning av prefabricerade byggsatser från egen fabrik, tomter och entreprenader som oftast förvärvas från fristående entreprenörer. Rörelsemarginalen påverkas förutom av resultatutvecklingen också av omfattningen på koncernens entreprenadverksamhet där marginalen är lägre än i den övriga verksamheten. Med den sammansättning koncernen har idag är målet att rörelsemarginalen ska överstiga sex procent. Räntabilitet Målet är att räntabiliteten på både eget och sysselsatt kapital skall uppgå till minst 15 procent. Konsolidering Det egna riskbärande kapitalet bör på sikt uppgå till 30 procent av den redovisade balansomslutningen. 6

9 7

10 Småhusmarknaden Nybyggnation av småhus Efter flera goda år försvagades den svenska bostadsmarknaden under Oron på de finansiella marknaderna, stigande räntenivåer samt den allmänt försvagade konjunkturen medförde under våren och sommaren 2008 en avvaktande inställning på småhusmarknaden. Under andra halvåret 2008 försvagades marknaden kraftigt. Totalt påbörjades byggandet av cirka småhus under 2008 jämfört med knappt under Under 2000-talet har andelen småhus av det totala bostadsbyggandet ökat. Under de senaste åren har det påbörjats ungefär lika många bostäder i småhus som i flerbostadshus. Detta innebär en ökning från mitten av 1990-talet, då småhus motsvarade cirka 30 procent av antalet påbörjade bostäder. Framtidsutsikter för småhusmarknaden Boverket gjorde i mars 2009 bedömningen att antalet påbörjade småhus under 2009 kommer att minska kraftigt och endast uppgå till cirka enheter. Utvecklingen är enligt Boverket svårbedömd och kan i det korta perspektivet bli ännu sämre. Under slutet av 2008 och början av 2009 sänkte Riksbanken sin reporänta kraftigt. Detta har medfört väsentligt lägre boräntor. Låga boräntor påverkar nyproduktionen av småhus positivt genom lägre kostnader men också genom att prisutvecklingen på begagnade hus påverkas positivt. Kundpreferenser Efterfrågan på småhus styrs av ett antal faktorer. Dessa är främst köparens fas i livet, stämningsläget i samhällsekonomin och den ekonomiska utvecklingen, rådande räntenivå, regional utveckling och olika köpargruppers betalkraft. Ett av de främsta motiven till att husköpare väljer att bygga nytt istället för att köpa ett befintligt hus är möjligheten till individuell anpassning av bostaden. Husleverantörens flexibilitet i fråga om framförallt planlösning spelar därmed en stor roll i valet mellan att bygga nytt eller köpa ett befintligt hus. En tredjedel av husköparna anser därtill att det inte finns tillräckligt många prisvärda begagnade hus på marknaden och att det därmed ger dem bättre ekonomi att istället bygga nytt. Husköpare är generellt medvetna om att ett flertal aktörer agerar på småhusmarknaden. I genomsnitt känner kunderna till omkring 13 olika leverantörer av småhus. Förutom graden av kännedom om en viss leverantör, utgörs de främsta informationskällorna i urvalsprocessen av Internet, visningshus och rekommendationer från bekanta. Initialt är det oftast rent subjektiva, estetiska parametrar som avgör vilka leverantörer en presumtiv kund kontaktar, varefter pris och kvalitet i förhållande till varandra ökar i betydelse i takt med att tidpunkten för själva köpbeslutet kommer närmare. God kontakt med säljaren och ett trevligt bemötande från husleverantören anses emellertid fortfarande av många kunder vara viktigare än ett konkurrenskraftigt pris. Drygt 70 procent av husköparna föredrar totalentreprenad framför delad entreprenad eller generalentreprenad. I de fall egna hantverkare anlitas handlar det framförallt om enklare interiörarbeten såsom målning och plattsättning. Avgörande för hur totalentreprenaden upplevs är hur fel och brister som uppstår hanteras, samt inom vilken tidsram reklamationer i samband med slutbesiktningen åtgärdas. Aktörer på marknaden Prefabricerade småhus Det finns ett flertal aktörer verksamma inom produktion av prefabricerade småhus i Sverige. Dessa är, förutom Götenehus och Sjödalshus, bland annat A-hus, Eksjöhus, Finndomo med varumärkena Hjältevadshus och Modulenthus, Fiskarhedenvillan, LB-Hus, Myresjöhus, Smålandsvillan, Trivselhus och Älvsbyhus. Småhusmarknaden kan delas in i tre kategorier; hus som byggs med lösvirke, prefabricerade hus samt projektbyggda hus uppförda av större entreprenörer. Inom gruppen prefabricerade hus finns vidare tre kategorier: Standardiserade volymhus Kataloghus med begränsad möjlighet till individuell anpassning Kataloghus med möjlighet till individuell anpassning Styckehusverksamheten inom Götenehus och Sjödalshus tillhör kategorin kataloghus med möjlighet till individuell anpassning och möter inom detta segment huvudsakligen konkurrens från Myresjöhus, Trivselhus och Eksjöhus. Projektverksamheten inom Götenehus tillhör kategorin kataloghus med begränsad möjlighet till individuell anpassning. Bland konkurrenterna till projektverksamheten finns de stora byggbolagen JM, NCC och Skanska, några traditionella småhustillverkare samt lokala mindre entreprenörer. 8

11 9

12 Projekt Verksamhetsområdet Projekt består i huvudsak av marknadsföring och byggnation av gruppbyggda småhus. Koncernens egna byggbolag Vänerbygg ingår i verksamhetsområdet. Projektverksamheten marknadsförs under varumärket Götenehus. Projekt Mkr Nettoomsättning 360,3 396,3 Rörelseresultat 17,6 32,5 Rörelsemarginal, % 4,9 8,2 Forshemkoncernen har lång erfarenhet av att driva egna projekt inom småhusbyggande. Verksamheten marknadsförs under varumärket Götenehus och domineras av projekt i storleksordningen hus. Projektutveckling av småhus innebär ett åtagande som sträcker sig hela vägen från inköp av tomtmark till försäljning av nyckelfärdiga hus. Projektverksamheten utgjorde under 2008 knappt 28 procent av Forshems leveransvolym och cirka 36 procent av koncernens nettoomsättning. Kompetensen att exploatera i egen regi är hög samtidigt som varumärket Götenehus har ett gott renommé på marknaden. Marknadsområdet för projektverksamheten utgörs i första hand av Stockholmsområdet, sydvästra Skåne och Västra Götaland. Den del av marknaden som koncernens projektverksamhet bearbetar ligger mitt emellan de stora byggbolagen som JM, Peab och NCC och lokala mindre entreprenörer. De markområden som förvärvas är i regel detaljplanerade. Tiden för uppförande av projektbyggda småhus, d v s från förvärv av mark till att husen är sål da och klara för inflyttning, är i genomsnitt cirka två år. En viktig framgångsfaktor för projektverksamheten är att planera för rätt produkt till rätt marknadsförutsättningar, som småhus för barnfamiljer, seniorboende etc. Ett viktigt beslutsunderlag vid förvärv av mark och inför projektstart är de marknadsundersökningar som genomförs för analys av kundpreferenser avseende exempelvis boendeformer, utformning och närservice. Framgångsrik projektutveckling förutsätter emellertid kompetens i samtliga delmoment i processen, allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion och försäljning av småhus. Projektutveckling Utvecklingen av ett projekt startar genom att bolaget identifierar ett område som bedöms ha goda marknadsförutsättningar att attrahera boende till en viss typ av bebyggelse. Ett typiskt projekt består av en grupp med cirka 15 friliggande småhus som byggs i två eller tre olika storlekar och utföranden. 10

13 Markförvärvet är det första kritiska momentet i projektutvecklingens faser. Innan beslut tas om förvärv av mark tas ett omfattande beslutsunderlag fram som innehåller marknadsbedömningar, typ av hus, kalkyler m m. Processen från att marken förvärvas till att de nya bostäderna är färdigbyggda är alltid flerårig. För att minimera risken i marknaden är huvuddelen av koncernens projektutveckling koncentrerad till storstadsområdena runt Stockholm, Göteborg och sydvästra Skåne. När råmark omvandlas till detaljplanerad mark med byggrätter sker en stor värdeutveckling av marken. Ju tidigare man kommer in i denna process desto större möjlighet till värdeökning har man samtidigt som risken blir högre. Köper man råmark som ej kan omvandlas till detaljplanerad mark riskerar man att bli sittande med mark som varken går att bygga på eller avyttra. Forshems huvudregel är att förvärva detaljplanerad mark. När det gäller utveckling av råmark görs detta däremot ofta i samarbete med den ursprungliga markägaren. Efter att marken har förvärvats deltar Götenehus ofta ihop med den aktuella kommunen i exploateringen av områdets infrastruktur som gator, vatten och avlopp. Parallellt med detta projekteras området och marknadsförs till potentiella kunder. De nyproducerade småhusen säljs sedan nyckelfärdiga av fristående mäklare. De upplåtelseformer som förekommer är äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt. Den vanligaste formen är äganderätt. Projektportfölj En stor del av Forshems tomtbank utgörs av mark för exploatering av gruppbyggda småhusprojekt. Den 31 december 2008 bestod projektportföljen av byggrätter motsvarande 398 småhus, varav drygt hälften var belägna i Skåne. Entreprenader I likhet med styckehusverksamheten handlas entreprenadarbeten inom projektverksamheten upp från fristående entreprenörer eller från det egna dotterbolaget Vänerbygg. Alla entreprenader samordnas av Götenehus egna projektledare. Marknadsföring och försäljning Projekt har försäljningskontor i Malmö, Göteborg, Götene och Stockholm. Den egna organisationen identifierar och projekterar samtliga projekt. Bolaget tar också fram gemensamt marknadsföringsmaterial för respektive projekt. Försäljningen till slutkund genomförs emellertid i huvudsak av fristående mäklare. Projektverksamheten kan kategoriseras i gruppen hus till mellanpris, där möjligheten till kundanpassning är begränsad. 11

14 Styckehus Verksamheten inom Styckehus består av marknadsföring och byggnation av enskilda styckehus. Koncernens produkter marknadsförs i Sverige genom två fristående varumärken, Götenehus och Sjödalshus. I Tyskland, som är den huvudsakliga exportmarknaden, används endast varumärket Sjödalshus. Styckehus Mkr Nettoomsättning 585,8 590,0 Rörelseresultat 16,4 22,6 Rörelsemarginal, % 2,8 3,8 Götenehus Götenehus styckehusverksamhet utvecklar och marknadsför monteringsfärdiga småhus för i huvudsak den svenska marknaden. Målgruppen är medvetna husköpare som värdesätter modern design, trygghet och kvalitet samt möjligheten att sätta en personlig prägel på utformningen av huset. De flesta kunderna väljer att köpa en totalentreprenad, vilket innebär att Götenehus till ett fast pris svarar för ett helhetsåtagande. Arkitektur och utveckling Götenehus egna arkitekter utvecklar regelbundet både befintliga och nya husmodeller. Bolagets husmodeller är uppdelade i 1-planshus, 1,5-planshus, 2-planshus samt sluttningshus. Samtliga husmodeller har en stark individuell profil som grundar sig på de kvalitetskrav som utarbetats för varje enskilt hus. Husen utformas utifrån den individuella tomtens karaktär och kvaliteter som utsikt, ljusinflöde, funktion och struktur. Götenehus arkitekter deltar aktivt i dialogen mellan säljare och kund för att uppfylla kundens önskan om ett trevligt och anpassat boende. Tilltalande estetik, nyskapande arkitektur och god planlösning är några av bolagets nyckelord. Götenehus husmodeller uppdateras kontinuerligt för att möta kundernas efterfrågan och krav. Entreprenader Cirka 85 procent av kunderna köper en totalentreprenad av Götenehus. Samtliga entreprenader gällande t ex mark, bygg, VVS och el köps in av underleverantörer. Marknadsföring och försäljning Götenehus styckehus har säljkontor i Malmö, Helsingborg, Jönköping, Göteborg, Trollhättan, Lidköping, Stockholm, Uppsala, Umeå och Östersund. Götenehus styckehus kan kategoriseras in i gruppen kundanpassade villor, där kundens behov och önskemål är viktigare än lägsta pris. Götenehus kunder har höga krav på design, kvalitet och servicenivå. Tomter och visningshus Götenehus har alltid minst ett visningshus i något område i närheten av Stockholm och Göteborg samt i Skåne. Visningshusen byggs i allmänhet i attraktiva områden och exponeras cirka ett år innan de säljs och ett nytt visningshus uppförs. På grund av den begränsade tillgången på kommunala tomter i storstadsregionerna arbetar Götenehus aktivt med att kunna erbjuda tomter till potentiella kunder. Den egna tomtbanken är när det gäller styckehus idag koncentrerad till storstadsregionerna. I takt med att bostadsbyggandet utanför storstäderna nu ökar blir det allt viktigare att även kunna erbjuda tomter till kunder i dessa regioner. 12

15 Sjödalshus Sjödalshus utvecklar och marknadsför prefabricerade trähus med fokus på kvalitet och flexibilitet. Kännetecknande för kundgruppen är önskemålet att kunna välja ett hus i klassisk och elegant design i ett brett urval från mindre hus till större herrgårdsvillor. Av Sjödalshus leveranser är endast ett fåtal så kallade nyckelfärdiga hus. Arkitektur och utveckling I likhet med Götenehus har Sjödalshus egna arkitekter som regelbundet både utvecklar bolagets husmodeller och hjälper säljare och kunder med anpassningar av det valda huset till olika tomter och andra önskemål. Husens exteriör karaktäriseras av harmoni och klassiska detaljer, medan interiören svarar upp emot krav på en funktionell planlösning och kostnadseffektiva ytor. Tomter och visningshus I Sverige har Sjödalshus egna visningshus i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. I Tyskland finns ett visningshus i Berlinområdet och ett i Dortmund. Sjödalshus arbetar aktivt med att erbjuda byggklara tomter till kunder. Tomtbanken är idag koncentrerad till svenska storstadsområden. Entreprenader Sjödalshus säljer i Sverige i princip enbart byggsatser. Bolagets säljare förmedlar generalentreprenader till kunderna. Detta erbjudande har under flera år varit det vanligaste i branschen. I Tyskland erbjuder Sjödalshus totalentreprenader på vissa lokala marknader. Marknadsföring och försäljning Sjödalshus har egna försäljningskontor i Stockholm, Södertälje, Enköping, Västerås, Karlskoga, Linköping, Skövde, Göteborg och Malmö. Sjödalshus är en av de största svenska trähusaktörerna på den tyska marknaden. Det tyska huvudkontoret ligger i Potsdam utanför Berlin. Sjödalshus finns representerade genom säljagenter i samtliga tyska delstater. Kundsegment Sjödalshus styckehus kan kategoriseras i gruppen kundanpassade villor, där kundens behov och önskemål är viktigare än lägsta pris. Kännetecknande för Sjödalshus kunder är önskemålet att kunna bygga ett hus i klassisk och elegant design. 13

16 Övriga verksamheter Forshem Biobränsle AB Forshem Biobränsle tillverkar bränslebriketter för i första hand större fastbränsleanläggningar som t ex fjärrvärmeverk. Av den totala energitillförseln i landet på 475 TWh utgör biobränsle cirka 24 procent. Bolaget, som har varit verksamt sedan 1986, har idag en årlig produktionskapacitet på cirka ton per år. Nuvarande produktionsnivå uppgår till cirka ton per år. Efterfrågan på bränslebriketter är god. Tillgången på råvara är däremot en begränsande faktor. Lagring av rå- och färdigvara sker inom den egna anläggningen i Götene. Mellby Industri AB Mellby Industri, som är en av Sveriges största tillverkare av monteringsfärdiga garage, förvärvades av Forshem i oktober Bolaget tillverkar olika typer av garage och liknande mindre byggnader. Verksamheten bedrivs i egna lokaler i Stora Mellby, Alingsås kommun. Nettoomsättningen i Mellby Industri uppgår till cirka 34 mkr. Bolaget har cirka 20 anställda. Forshems avsikt är att utveckla verksamheten i Mellby Industri. Tillgången till koncernens säljkårer och nätverk av byggentreprenörer inom Götenehus och Sjödalshus bedöms på sikt skapa goda förutsättningar för ökad tillväxt i Mellby Industri. Under 2008 har bedömda synergieffekter inom materialinköp, produktion och finansiering realiserats. Övrigt Mkr Nettoomsättning 42,5 18,3 Rörelseresultat 3,1 1,5 Rörelsemarginal, % 7,3 8,2 Forshem Industri AB Inom Forshem Industri organiseras och samordnas de flesta av koncernens gemensamma funktioner. Bolaget konstruerar, tillverkar och levererar byggsatser till koncernens marknadsbolag Götenehus och Sjödalshus. Bolaget ansvarar också för inköp och andra administrativa funktioner som ekonomi, personal och IT. 14

17 Miljö Energi Trähus är skonsamma mot miljön Småhusbyggandet påverkar samhället och miljön på både kort och lång sikt. Val av material, markanvändning, hantering av avfall och energiförbrukningen i det färdigbyggda huset är viktiga frågor ur ett miljöperspektiv. Bygg- och fastighetssektorn bedöms stå för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i samhället. En studie av Sveriges Lantbruksuniversitet och Mitthögskolan visar att hus byggda av trä minskar koldioxidutsläppen flera gånger jämfört med hus som byggs av betong. Samtliga enheter inom Forshems småhusproduktion är sedan flera år miljöcertifierade enligt ISO Successivt strängare energikrav för nyproducerade bostäder Under 2007 infördes nya hårdare energikrav för nyproducerade bostäder i Boverkets Byggregler. Sverige har i regelverket delats upp i två zoner, norr och söder. Den uppmätta energianvändningen per kvadratmeter och år får inte överstiga 130 kwh respektive 110 kwh, exklusive hushållsel. Nuvarande regler gäller för projekt där bygganmälan har gjorts senast vid utgången av För projekt där bygganmälan görs efter 1 januari 2010 gäller nya och ännu striktare regler för energiförbrukningen i nyproducerade småhus. I det nya regelverket har Sverige delats upp i tre klimatzoner istället för två. Den uppmätta energiförbrukningen per kvadratmeter och år exklusive hushållsel skall nu inte överstiga 95 kwh, 75 kwh respektive 55 kwh inom respektive klimatzon. Huvuddelen av Forshems verksamhetsområde ligger i klimatzon 3 där energiförbrukningen inte skall överstiga 55 kwh per kvadratmeter och år. Nytt miljö- och energianpassat byggsystem infört under 2008 Forshems viktigaste miljömål är att löpande utveckla produkter som minskar energiförbrukningen för att därigenom bland annat bidra till en minskning av växthuseffekten. För att anpassa Forshems produkter till de nya och högre energikraven lanserades under 2008 ett nytt byggsystem med en ny energisnålare vägg. Det nya byggsystemet har en yttervägg som är en så kallad tvåskiktsvägg med totalt 265 mm isolering. Huset får ett tätt skal genom att diffusionsspärren (plastfolien) placeras 70 mm in i väggkonstruktionen mellan ytterväggen och den inre installationsväggen. Genom detta förfarande punkterar t ex inte eluttag den känsliga plastfolien. Väggen har dessutom dubbla skivor, både spånskiva och gipsskiva, mot bostadens insida. Samtliga husmodeller i koncernens sortiment bedöms redan idag ha förutsättningar för att uppfylla de nya strängare energikrav som skall tillämpas under

18 Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare Ordinarie ledamöter Sture Öster, född 1937, ekonom. Styrelseordförande. Ledamot sedan Styrelseordförande i Elos AB, Diashunt Intressenter AB. Styrelseledamot i Stiftelsen Bräcke Diakoni, Göteborg. Aktieinnehav i Forshem: A-aktier och B-aktier med familj och genom bolag. Mikael Björk, född Ledamot och arbetstagarrepresentant för LO sedan Träindustriarbetare Forshem Industri AB. Aktieinnehav i Forshem: 200 B-aktier med familj. Nils-Erik Danielsson, född 1944, pol. mag. Ledamot sedan Verkställande direktör och koncernchef i Ballingslöv International AB fram till och med 28 februari Styrelseordförande i Kabe AB. Styrelseledamot i Ballingslöv International AB, Swegon AB och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Aktieinnehav i Forshem: 0 aktier. Ulf Runmarker Sture Öster Mats Holmqvist Tobias Forslund, född Ledamot och arbets tagarrepresentant för PTK sedan Säljledare Götenehus AB. Aktieinnehav i Forshem: 0 aktier. Claes Hansson, född 1957, civilekonom. Ledamot sedan Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseordförande i RNB Retail and Brands AB. Styrelseledamot i Ferrocon AB, Skaraborgs Provinsbank och i samtliga Forshemkoncernens dotterbolag. Aktieinnehav i Forshem: B-aktier. Claes Hansson Maria Rosell Nils-Erik Danielsson Mats Holmquist, född 1951, civilingenjör. Ledamot sedan Verkställande direktör i Swegon AB. Styrelseordförande i Svensk Ventilation och i Swegonkoncernens fyra största dotterbolag. Styrelseledamot i Autotube AB. Aktieinnehav i Forshem: B-aktier. Lennart Mårtensson, född 1946, ingenjör, ekonom. Ledamot sedan Styrelseordförande i Flexi Ice AB, SHC AB, Produkt Partners AB. Styrelseledamot i Haga Gruppen AB, Mastec AB och Prototal AB. Aktieinnehav i Forshem: 400 B-aktier. Bo Nilsson Lennart Mårtensson Stig Malm Maria Rosell, född 1970, textilekonom. Ledamot sedan 2008 och suppleant sedan Suppleant i Admarco Information AB och Admarco Holding AB. Aktieinnehav i Forshem: B-aktier. Ulf Runmarker, född 1958, ekonom. Ledamot sedan Verkställande direktör och styrelseledamot i Runmarker Fastighets AB, Förvaltnings AB Brunnen med dotterbolag och Hybrid Energy AB. Verkställande direktör i Backa Säteri Golf AB. Styrelseledamot i Lakestone Holding AB Aktieinnehav i Forshem: B-aktier. Tobias Forslund Bengt Andersson Mikael Björk 16

19 Suppleanter Bengt Andersson, född Suppleant och arbetstagarrepresentant PTK sedan Kalkylator Sjödalshus AB. Aktieinnehav i Forshem: 0 aktier. Stig Malm, född Suppleant och arbetstagarrepresentant LO sedan Träindustriarbetare Forshem Industri AB. Aktieinnehav i Forshem: 0 aktier Bo Nilsson, född 1938, civilingenjör. Suppleant sedan Styrelsesuppleant i Elos AB. Aktieinnehav i Forshem: A-aktier och B-aktier med familj. Revisor Ernst & Young AB Ansvarig revisor Björn Grundvall, född Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Göteborg. Revisor i bolaget sedan Ledande befattningshavare Claes Hansson, född 1957, civilekonom. Verkställande direktör och koncernchef sedan Anställd sedan Aktieinnehav i Forshem: B-aktier. Se även sid 16. Lars Fahlgren, född 1957, ingenjör, ekonom. Entreprenadchef. Anställd sedan Aktieinnehav i Forshem: B-aktier Kerstin Frimodig, född 1952, ekonom. Ekonomichef. Anställd sedan Aktieinnehav i Forshem: 200 B-aktier Kenneth Gustafsson, född 1952, ingenjör. Chef Projekt och Mark. Anställd sedan Aktieinnehav i Forshem: B-aktier med familj Anders Johansson, född 1962, ekonom. Marknadschef Götenehus styckehus. Anställd sedan Aktieinnehav i Forshem: 0 aktier Bengt Sahlberg, född 1952, ingenjör, ekonom. Produktionschef. Anställd sedan Aktieinnehav i Forshem: 0 aktier Sören Skeppar, född 1950, ingenjör. Exportchef. Anställd sedan Aktieinnehav i Forshem: 200 B-aktier inkl familj Karl Söder, född 1953, ingenjör. Marknadschef Sjödalshus styckehus. Anställd sedan Aktieinnehav i Forshem: 0 aktier Roger Wändal, född 1958, civilekonom. MA-chef. Anställd sedan Aktieinnehav i Forshem: B-aktier med familj 17

20 Bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Det finns inget krav på att bolag som listas på First North skall tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Forshem har därför valt att avvakta med tillämpning av koden. Arbetsordning för styrelse och instruktion för VD Styrelsen i Forshem Group har utarbetat en arbetsordning för styrelsearbetet innehållande instruktioner avseende arbetsfördelningen inom styrelsen, ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt ekonomisk rapportering till styrelsen. Därtill har en instruktion avseende verkställande direktörens uppgifter utarbetats. Arbetsordning för styrelse och verkställande direktör fastställs årligen vid det styrelsemöte som närmast följer efter respektive årsstämma. Enligt nu gällande arbetsordning skall styrelsen utöver det årliga konstituerande mötet sammanträda vid minst fem planerade tillfällen under verksamhetsåret. Valberedning Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande, en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna den 30 september varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens uppgift inför årsstämman 2009 är att lämna förslag på styrelseledamöter samt arvoden till styrelsen och revisorerna. Valberedningen består av Sture Öster, Bo Nilsson och Lars Runmarker som representanter för de största aktieägarna samt Ingemar Johansson som representant för de mindre aktieägarna. Ersättningar till styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Efter förslag från valberedningen beslutade årsstämman 2008 att styrelsearvode till ledamöterna under innevarande mandatperiod skall utgå med 150 tkr till styrelsens ordförande, 100 tkr till ordinarie ledamöter som ej är anställda i bolaget samt 50 tkr till styrelsesuppleanter som ej är anställda i bolaget. Verkställande direktör Den sammanlagda ersättningen till verkställande direktören består av fast lön, rörlig ersättning baserad på uppställda mål, pensions- och försäkringsförmåner samt tjänstebil. Ersättnings- och pensionsvillkor framgår av not 1, sid 37. Övriga ledande befattningshavare Den sammanlagda ersättningen till övriga ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig ersättning baserad på uppsatta mål och pensions- och försäkringsförmåner. Somliga ledande befattningshavare har därutöver rätt till tjänstebil. Ersättnings- och pensionsvillkor framgår av not 1, sid 37. Revisor Revisionskostnaderna i koncernen uppgick under 2008 till 591 tkr (469). Kommittéer och utskott Inom styrelsen finns en ersättningskommitté, en revisionskommitté och ett fastighetsutskott. Ersättningskommittén behandlar och beslutar om löner, bonus och andra ersättningar till VD och till VD direkt rapporterande befattningshavare. Ersättningskommittén består av Sture Öster och Lennart Mårtensson. Revisionskommittén består av hela styrelsen med Sture Öster som ordförande. Revisionskommittén ska säkerställa planeringen av revisionen och upprätthålla kontakterna mellan styrelsen och revisorerna. Fastighetsutskottet behandlar och beslutar om köp av exploateringsfastigheter där köpeskillingen ligger i intervallet fem till tio mkr. Förvärv upp till fem mkr beslutas av VD och förvärv som överstiger tio mkr beslutas av styrelsen. Fastighetsutskottet består av Sture Öster, Ulf Runmarker och Claes Hansson. 18

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum onsdagen den 7 maj 2008 kl 17.00 i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum onsdagen den 7 maj 2008 kl 17.00 i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene. ÅRSREDOVISNING 2007 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum onsdagen den 7 maj 2008 kl 17.00 i Sessionssalen, Centrumhuset, Götene. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall anmäla sig till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Nettoomsättningen ökade med drygt 20 procent och uppgick till 1.005 mkr (830). Rörelseresultatet ökade med 53 procent och uppgick till 56,6 mkr (37,0). Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Nettoomsättningen ökade med 28 procent och uppgick till 730 mkr (569). Rörelseresultatet ökade med 53 procent och uppgick till 37,7 mkr (24,7). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Nettoomsättningen minskade med 47 procent till 306 mkr (580). Rörelseresultatet minskade till -0,8 mkr (27,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,9

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen ökade med 53,1 procent och uppgick till 147 mkr (96). Rörelseresultatet ökade till 5,7 mkr (4,4). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2010

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2010 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2010 Styrelsen har beslutat att avveckla den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avveckling.

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet Årsredovisning 2011 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 19 april 2012 kl 17.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene. Vem har rätt att deltaga i stämman? Rätt att deltaga i Götenehus

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014 Fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade med 4,2 procent och uppgick till 155 mkr (149). Som ett led i inriktningen att fokusera koncernens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 151 mkr (162). Rörelseresultatet minskade till -4,9 mkr (4,9). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,7 mkr (2,6). Den stränga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009

Delårsrapport 1 januari 30 september 2009 Delårsrapport 1 januari 30 september 2009 Nettoomsättningen minskade med 41 procent till 457 mkr (773). Rörelseresultatet minskade till -11,4 mkr (33,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2017 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2017 Januari-mars 2017 Nettoomsättningen ökade med 37 procent och uppgick till 258 mkr (188). Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 16,2 mkr (10,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 6 maj 2010 kl i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 6 maj 2010 kl i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2009 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 6 maj 2010 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att deltaga i stämman? Rätt att delta i Forshems årsstämma har den aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Juli-september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 141 mkr (145). Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter ökade med 24 procent till 7,3 mkr (5,9). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Nettoomsättningen minskade till 134 mkr (182). Rörelseresultatet minskade till -10,0 mkr (2,8). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -14,5 mkr (0,1). Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016 Oktober-december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 221 mkr (256). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 16,4 mkr (12,7). Rörelsemarginalen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2016

Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Juli-september 2016 Nettoomsättningen ökade med 36 procent och uppgick till 191 mkr (141). Rörelseresultatet ökade med 53 procent till 11,2 mkr (7,3). Rörelsemarginalen

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 5 maj 2011 kl i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 5 maj 2011 kl i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2010 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 5 maj 2011 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att deltaga i stämman? Rätt att deltaga i Forshems årsstämma har den aktieägare

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2012 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma har den aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 006 3

ÅRSREDOVISNING 006 3 ÅRSREDOVISNING 2006 3 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum tisdagen den 8 maj 2007 kl 17.00 i Bolagets lokaler på Kraftgatan 1 i Götene. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall anmäla

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 152 mkr (180). Rörelseresultatet, exklusive engångsposter, ökade till 5,8 mkr (1,9). Rörelsemarginalen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet Årsredovisning 2015 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum onsdagen den 27 april 2016 kl 17.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Götenehus har genomfört en företrädesemission av konvertibler om 21,6 mkr. Nettoomsättningen uppgick till 660 mkr (719). Under fjärde kvartalet minskade nettoomsättningen

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Nettoomsättningen uppgick till 1.061 mkr (1.329). Resultatet efter finansnetto uppgick till -25,1 mkr (25,5). Lagernedskrivningar på telekomprodukter belastar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 Delårsrapport 1 januari 30 september 2012 Nettoomsättningen minskade till 362 mkr (480). Rörelseresultatet minskade till -11,3 mkr (8,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -24,6 mkr (-1,1).

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2003 Nettoomsättningen uppgick till 606 mkr (668). Rörelseresultatet uppgick till 4,6 mkr (6,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,6 mkr (-3,9). Kassaflödet från

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Orderingången minskade med 15 % till 16,7 mkr (19,7 mkr) Orderstocken minskade med 13 % till 62,6 mkr (72,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2013 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma har den aktieägare

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet Årsredovisning 2014 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum onsdagen den 22 april 2015 kl 17.00 på Lundsbrunns Kurort i Lundsbrunn, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer