Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Tid: Fredag den 2 mars, kl. 13:30 Socialdemokraterna har gruppmöte 13:00 i samlingssalen Plats: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Bokslut 2011 VON 2012/8 3. Behov av insatsen gruppbostad enligt LSS VON 2012/9 4. Reviderad delegeringsordning VON 2011/6 5. Nya rutiner i ledningssystem för kvalitet VON2012/10 - Avvikelser och Lex Sarah - Social dokumentation - Bemötande/information 6. Instruktion för PuL-ambassadör VON 2011/20 7. Ny vård- och omsorgsplan Von 2012/11 8. Rättelse av tillämpningsföreskrifter, inkomst- VON 2012/7 förfrågan och rutin för avgiftshantering (yttrande över revisionsrapport avgifter inom äldreomsorgen) 9. Anmälan av delegeringsbeslut VON 2012/1 10. Övriga anmälningsärenden VON 2012/2 11. Övriga frågor Martina Johansson ordförande Andreas Bylin sekreterare Anmärkning Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kanslienheten.

2

3 Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr VON 2012/ Vård och Omsorg Jeanette Sander Tel Fax Bokslut för Vård- och omsorgsnämnden 2011 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens redovisning till Kommunstyrelsen för att informera om förvaltningens resultat i bokslut 2011 Ärendet Förvaltningen redovisar ett negativt resultat år 2011 med tkr med nämndens buffert inkluderad. Enligt bilaga presenteras Vård- och omsorgsnämndens bokslutberättelse samt en verksamhetsberättelse för varje verksamhet inom nämnden. Jeanette Sander Vård och Omsorgschef Ann-Sofie Blomqvist Ekonom Bilagor Bilaga 1 Vård- och omsorgsnämndens bokslut 2011 Bilaga 2 Verksamhetsberättelser Vård- och omsorgsnämndens bokslut 2011

4 Vård- och omsorg Bokslut 2011 Budget 2010 Utfall 2010 Budget 2011 Utfall 2011 Avv Prognos Avv inkl central buffert nov 11 LSS VO exkl LSS Varav Hemtjänst varav hemtjänstpeng varav anslagsfinansierad hemtjänst Särskilt boende varav särskilt boendepeng varav anslagsfinansierat särskilt boende Hälso- och sjukvård Arbetsmarknadsenheten Psykiatri Övrig verksamhet * Buffert Summa Vård och Omsorg Resultatenheter (tkr) Utfall 2010 Utfall 2011 Kommunal Hemtjänst Särskilt boende Trosagården 38 6 Särskilt boende Häradsgården Särskilt boende Ängsgården Totalt resultatenheter * Övrig verksamhet: -360 tkr mat, -650 tkr färdtjänst, -350 tkr tekniska hjälpmedel, -300 tkr adm (ny vsh stöd och service), 150 tkr anhörigstöd och aktiviteter på SÄBO, 200 tkr klinikfärdighet.

5 Verksamhetsberättelser bokslut 2011 Innehåll Vård- och omsorgsnämnden 1 Ängsgården 4 Trosagården 6 Häradsgården 8 LSS (enhetschef Susanne Björnsson) 10 LSS (enhetschef Per-Uno Nilsson) 12 Hälso- och sjukvårdsenheten 14 Hemtjänst 16 Socialpsykiatri 18 AME och daglig verksamhet 19 0

6 Vård- och Omsorgsnämnden Ordförande Martina Johansson Jeanette Sander Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /11 Verksamhetens intäkter ,20% Verksamhetens kostnader ,94% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat ,60% Varav resultatenheterna 320 Verksamhetsområde Vård- och Omsorgsnämnden ansvarar för alla kommuninvånare som har behov av stöd, service och omvårdnad. Inom verksamhetsområdena ges insatser till enskild utifrån Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Hemtjänst i ordinärt boende Hemtjänst i särskilt boende Trygghetsboende Anhörigstöd/Vård- och Omsorgsrådgivare Daglig verksamhet för demenssjuka Daglig sysselsättning Insatser enligt LSS LASS. Personlig assistans (Försäkringskassan) Rehabilitering/Tekniska hjälpmedel Hälso- och sjukvård/hemsjukvård Medicinskt färdigbehandlade Färdtjänst/Riksfärdtjänst Myndighetsutövning Socialpsykiatri Öppen psykiatrisk tvångsvård Ekonomisk analys Vård- och omsorg totalt Vård- och omsorg redovisar ett resultat på tkr på helår Avvikelsen från budget är främst kopplat till ett större omvårdnadsbehov inom särskilt boende och fler utförda hemtjänsttimmar än vad budgeten medgav. Särskilt boende för äldre Inom särskilt boende för äldre visar resultatenheterna ett resultat på +528 tkr, men det högre vårdbehovet ger en avvikelse jämfört med budgeten totalt sett för särskilt boende på tkr. Vi prognostiserade att omvårdnads- behovet skulle stagnera och därefter minska något, men i juni och juli ökade det och i augusti var vårdbehovet mycket högt. Nattbemanningen har utökats under året jämfört med föregående år, vilket motsvarar ungefär tkr. Vi har även behövt förstärka natten på Häradsgården för en postoperativ omvårdnad under en period ca 150 tkr. Vi har en hyresförlust för trygghetslägenheter som vi ej kunnat hyra ut, bland annat beroende på vattenskada vilket motsvarar ca 240 tkr. Hemtjänst Resultatenheten kommunal hemtjänst redovisar ett underskott på -208 tkr, vilket bör jämföras med förra årets underskott på tkr. Fördelat över året har omvårdnadsbehovet inom hemtjänst varit tkr högre än budgeterat. Ökningen syns både hos de privata utförarna med 805 tkr och hos den kommunala hemtjänsten med tkr. Demografin påverkar resultatet negativt med ca 460 tkr. Vi planerade för att demografin skulle ge oss en kompensation från central buffert med tkr. LSS Totalt redovisar LSS-verksamheterna ett så när som nollresultat (-15 tkr) efter kompensation från central buffert på tkr detta trots att verksamheten för korttidstillsyn samt korttidsvistelse utökats under året pga ökat behov. Vi inväntar även en dom på ett överklagat LASS ärende, som vid ett avslag kan komma att innebära en kostnad på ca tkr per år. Övriga verksamheter Hälso- och sjukvårdsenheten visar ett överskott på 300 tkr vilket är kopplat till effektiviseringsarbete kring verksamhetskostnader samt något lägre personalkostnader än budgeterat. Färdtjänst visar ett underkott på -665 tkr vilket beror på ökade 1

7 transportkostnader. Nytt avtal finns för 2012 där förhoppning om lägre kostnader finns. Socialpsykiatrin totalt följer budget för året men där boendestödet lämnar ett mindre överskott på 91 tkr till följd av ett påbörjat effektiviseringsarbete under Även AME visar ett överskott på 381 tkr vilket är främst kopplat till högre intäkter än budget för KOMFIX och butiken. Årets viktigaste händelser Ett intensivt arbete har under våren legat till grund för de förändringar som här redovisas. Alla verksamheter är delaktiga i arbetet men tyngdpunkten av arbetet har lagts på de verksamheter som har stora avvikelser. Infört valfrihet i leveranserna av matlåda Ny organisation inom stöd och service har genomförts Analys och granskning av kostnader och redovisning i LSS o hemtjänst Schema- och bemanningsöversyn i hemtjänsten Teamindelning i hemtjänsten Effektivisering av kringtid i hemtjänsten Optimerat planeringen i hemtjänsten Kontinuerlig uppföljning av biståndsbeslut Kollegial granskning av biståndshandläggarnas utredningar har genomförts med ett flertal kommuner Fortsatt kontinuerlig uppföljning av insatser individuellt (LSS) Fortsatt bemanning efter behov i särskilt boende för äldre. Mätning av utförd tid har påbörjats Vi har erbjudit uppsökande verksamhet till alla som under 2011 fyllde 75-år Intensivt arbete med kostnad per brukare, redovisas i januari 2012 Under året har ett flertal parboende bott i våra äldreboenden Framtagande av värdighetsgarantier i hemtjänsten Inrättande av brukarråd inom socialpsykiatrin Framtiden Ökat omvårdnadsbehov inom särskilt boende jämfört med lagd budget beräknas kvarstå. Vi påverkas av Landstingets förändringar, detta märks redan i år, bland annat för omvårdnad av yngre (Under 65 år). Hittills under året har 8 st. fått Vård i livets slutskede (stort omvårdnads och HSL-behov) och vårdats på särskilt boende för äldre. Vi inväntar dom på ett överklagat LASS-ärende hos Försäkringskassan. Ärendet påverkar vår kostnadsbild med ca tkr. På grund av de förändrade bedömningsgrunderna för assistansersättning är det sannolikt att en kostnadsförskjutning kommer att ske från staten till kommunerna. Inom LSS har en utvidgad kortidstillsyn och ökat behov av kortidsvistelse medfört utökning av verksamheterna, något som också förväntas ske framöver. Antal med behov av daglig verksamhet tenderar också att öka. Utifrån det faktum att gruppen unga med funktionsnedsättning blir äldre ökar behovet av alternativa boendeformer. Underlag styrker att önskan om och intresse för ett boende på gruppbostad finns bland våra invånare i kommunen. Det är med andra ord av betydelse att planeringen inför upprättande av en gruppbostad fortskrider under året. Med anledning av att den psykiatriska öppenvården stängde igen filialmottagningen på vårdcentralen i Trosa under maj månad 2011, påbörjades ett projekt i syfte att utarbeta nya arbetssätt. Samverkansprojektet mellan öppenvårdspsykiatrin i Nyköping, Trosa och Gnesta kommun tar sin början i feb månad och kommer att utvärderas efter en 6 månaders period. Avstämning mot mål Mål för omsorgstagaren - Omsorgstagaren skall ges möjlighet till egna val i utförande av omvårdnad och serviceinsatser. Resultat: Valmöjlighet finnes på 7 st utförare, inklusive den kommunala hemtjänsten. - Omvårdnaden skall alltid utformas och genomföras i samråd med enskild och/eller dennes företrädare. Resultat: Antal genomförandeplaner 63 % (2010) Mål för organisation och resurser -Omsorgstagarens behov skall styra verksamhet och vårdform. Resultat: All planering utgår från de aktuella individernas enskilda behov -Alternativa vårdgivare skall engageras. Resultat: 7 st alternativa vårdgivare finnes. -Vård och omsorgs verksamheter såväl interna som externa utförare ska kontinuerligt kvalitetssäkras. Resultat:Mäts i Kommunens kvalitet i korthet - Personalen skall få kontinuerlig kompetensutveckling. Resultat: Varje enhet har en egen kompetensutvecklingsresurs för att kunna följa 2

8 personalen nära med deras utbildningsbehov. Vi deltar i VO college. - Vård och Omsorgsnämnden skall verka för att närstående skall få det stöd de behöver. Resultat: Anhörigstödet fortsätter att utvecklas och gör det i samverkan med olika organisationer. - Vård- och omsorgsnämnden skall samverka externt med andra vårdgivare, serviceföretag samt frivilliga organisationer. Resultat: Vi har nu 6 externa företag som erbjuder hemtjänst. Väntjänsten har 35 st aktiva frivilliga som bidrar med stöd. - Vård och Omsorgsnämnden skall samverka internt med andra nämnder för att nå effektivt resursutnyttjande. Resultat: Vi samarbetar alltid för individens bästa med den produktionsenhet som berörs. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Redov Redov Beslut Totalt beviljad SoL insatser Totalt antal brukare SoL Totalt beviljad LSS insatser Totalt antal brukare LSS Ej verkställda beslut SoL Ej verkställda beslut LSS Boende Antal i kö för trygghetsboende Hemtjänst (Kommunal hemtjänst) Antal brukare Antal beviljade timmar/mån Trygghet, mål 6 medarb per kund Utfört av beviljad tid 83% 79% 80% (Privat hemtjänst) Antal brukare Antal beviljade timmar/mån Särskilt boende Antal korttidsplatser (snitt) Antal permanenta platser (snitt) Tomplatser (snitt) 6 5 Boendebeläggning 95% 96% HSL Antal inskriva Klinikfärdiga Antal vårdplaneringar Klinikfärdiga dygn Köpta dygn, extern Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 67% 67% 67% Trots utökning av nattbemanning inom särskilt boende har personalkostnaderna lyckats hållas tillbaka och endast ökat marginellt mellan åren. Effektiviseringar inom främst Hemtjänst visar sig framförallt i jämförelse med föregående års kostnader för personal då detta motsvarar ett belopp på ca tkr på helår. Jämfört med budget är avvikelsen kopplat till högre omvårdnadsbehov på särskilt boende och fler utförda hemtjänsttimmar inom hemtjänst jämfört med budgeterat. Sjukskrivningarna för hela VO har minskat under året med ca två procent och ligger nu på 4,5%. Investeringsuppföljning Vi har som den största investeringen under året satsat på nya mobiler för avläsning av utförd tid till samtliga anställda i hemtjänsten. Vi har också genomfört och investerat i ergonomigenomgång av samtliga kontors-arbetsplatser. I övrigt följer vi planen för investeringar. Ekologisk utveckling Vi har planerat en uppgradering av vårt miljöledningssystem och arbetar tillsammans med kommunekologen i upphandlingar. Vi kommer att fortsätta arbetet för ett ökat ekologiskt tänkande även vid mindre inköp såsom förbrukningsmaterial. Dialog kommer också att ske med de externa utförarna. Fortsatt inventering av inköp/miljömärkning. Vi kommer att upphandla ny vagnpark under 2012 och ställa krav på miljöklassade bilar. 3

9 Ängsgården Enhetschef Lena Skålberg Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /11 Verksamhetens intäkter ,23% Verksamhetens kostnader ,91% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat Verksamhetsområde Ängsgården ett särskilt boende med inriktning på Demens med 22 platser uppdelade på 2 avdelningar. Utifrån socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen ges biståndsbeslut Gästis en daglig verksamhet för äldre med inriktning på Demens, som efter biståndsbeslut riktar sig till personer som bor i egna hemmet, Gästis ligger i anslutning till Ängsgården. Ekonomisk analys Ängsgården har under årets första månader haft en del tomplatser som vi sedan under året tufft jobbade ikapp. En samordnare har som stöttat och bemannar efter behov samt lånar ut personal till annan verksamhet då sådant behov finns. För att kunna möta upp behovet för en boende har vi fått satt in extra resurs efter beslut av MAS och SAS. Verksamhetskostnaderna följer budget. Resultat slutade på 256 tkr för år Gästis har under året utökat sin öppettid för att kunna möta upp behovet. Ängsgården har under året stöttat upp personer som bor i det egna hemmet på helgerna när Gästis är stängt. En avvikelse mot budget på minus 10 tkr blev resultatet för år Årets viktigaste händelser Ängsgården och Gästis har under året bildat en arbetsgrupp för att arbeta med en Sinnenas trädgård. Årets alla storhelger har firats och även vår och höstfest med surströmming har arrangerats vilket var mycket uppskattat. Till dessa tillställningar är även anhöriga inbjudna. Andra händelser och fokusområden under året: Tagit tillvara på varje årstid med ex. svamp, frukt. Aktivitetsvärd varje fredag med sång musik. Promenader, laga mat, bakning, duka, diska, spela kort, högläsning. Gymnastik Fortsatt med att se anhöriga som en resurs och även vara en stöttning till anhöriga. Väntjänst kommer och går promenader med boende. Underhållning från Demensföreningen, Kyrkan, PRO-Trosa, PRO-Västerljung och Vagnhärad, Näktergalningarna, Musikskolan, Lions, Trosa Lasse, Titti och Siv samt anhörig. Framtiden Kostombuden kommer att få utbildning i nutrition. Fortsatt arbete med Genomförandeplaner och dagliga anteckningar. Ansvarsområden och delaktighet för personalen fortsätter Fortsätta stötta upp, bjuda in och se anhöriga som en resurs. Fortsatt planering med Sinnenas Trädgård Arbeta med Värdighetsgaranti Fortsatt arbete med Ansvarsområden Bemanna efter behov Sjuksköterskan ger utbildning till personal: Medicindelegerings utbildning, hygien, olika sjukdomar som är aktuella för våra boende. Omvårdnadsträffar var 14:e dag Handledning av Demens samordnaren Gästis ska få ett bättre samarbete med Hemtjänsten Aktivitetsvärd Avstämning mot mål Genomförandeplaner som återkopplas var tredje månad eller vi behov. Alla har genomförandeplan. Kontaktpersonal till varje boende. Finns till alla boende. Gymnastik för boende 1 g/v. Uppfyllt 4

10 Bemanna efter behov. Ett ständigt återkommande arbete. Omvårdnadsträffar var 14:e dag på varje avdelning med Sjuksköterska, sjukgymnast, rehab, omvårdnadspersonal och enhetschef. Uppfyllt Arbetsplatsträffar 1 g/m. Uppfyllt Individuella medarbetarsamtal, lönesamtal. Uppfyllt. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Redov Redov Verkställighet Antal korttidsdygn Beläggning 98% 98% 99% Genomförandeplaner 100% 100% 100% Personal Antal timmar utb/personal Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 95% 95% 94% Vi har under året 3 personal som varit tjänstlediga för att utbilda sig inom vård yrket. Det är en stabil och bra personalgrupp med team känsla och flexibilitet. Sommaren gick bra och de vikarier som togs in kände verksamheten sen tidigare. Personalen får mycket uppskattning från boende och anhöriga. Utbildningar som genomförts under året: Förflyttningsteknik utbildning Medicindelegeringsutbildning med prov Handledning av demenssamordnaren Tandvårdsutbildning Tugg- och sväljsvårigheter utbildning Förflyttningsutbildning Extra utbildning i Treserva för vissa personal Ekologisk utveckling Ängsgården arbetar aktivt med att källsortera i verksamheten. 5

11 Trosagården Enhetschef Gunilla Schånberg Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /11 Verksamhetens intäkter ,65% Verksamhetens kostnader ,19% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat Verksamhetsområde Verksamheten verkställer uppdrag utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Särskilt boende för äldre, 54 lägenheter. 5 avdelningar varav en demensavdelning Ekonomisk analys Trosagården har haft hög beläggning precis som tidigare år. Vi har i år kunnat hålla vår budget och har ett resultat som slutar på + 6 tkr. Uppföljningen visar att personalkostnaderna för Trosagården har varit högre jämfört med lagd budget. Detta beror på att omvårdnaden varit hög och fler boende än tidigare år har avlidit under året. Intäkterna via pengsystemet har därmed också varit högre. Vi har gjort av med mer förbrukningsmaterial än förra året. Detta beror på att vi haft många i palliativt skede samt att antalet korttidsplatser ökat till dubbla. Samordning mellan avdelningarna är en viktig faktor för att inte ha någon avvikelse från lagd budget, samt att all personal är införstådd i hur resursbaserat pengsystemet fungerar. Det vi också kan se är att de boende som ska på läkarbesök på lasarettet i allt större utsträckning behöver ledsagare med sig och att det måste vara någon från personalen, vilket innebär kostnader för oss. Trosagården har i år tagit över personal och avdelning Kobben från hemtjänsten, detta innebar även en kostnadsökning. Årets viktigaste händelser Trosagården har haft tillsyn av socialstyrelsen med fokus på vården och omsorgens innehåll på verksamhetsnivå samt läkemedelsförskrivning till äldre med stora och sammansatta behov. Resultatet av tillsynen blev att vi ska redovisa hur nämnden säkerställer delaktighet av insatserna och att uppföljning av sociala dokumentationen sker enligt riktlinjer och att hälso- och sjukvårdsdokumentationen innehåller de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Vi har också under året organiserat och haft parboende på olika sätt. Trosagården har detta år tagit emot ett antal yngre personer i palliativt skede vilket har ställt helt andra krav på personalen. Framtiden Det vi kan se är att antalet demenssjuka ökar och finns numera på alla avdelningar, i framtiden innebär det en utökad kostnad som vi bör ha med i beräkningen. Vi har också sett att vistelsetiden är kortare än tidigare år. Fortsatt utveckling av dokumentation i Treserva kommer att ske. Eftersom alla numera dokumenteras i Treserva så tydliggörs HSL-insatserna, vilket nu visar sig vara en stor del av insatserna, detta ska vi se närmare på under Under nästa år kommer vi också att arbeta med vår värdegrund och värdighetsgaranti för de boende. Avstämning mot mål Den fösta oktober hade 48 av 54 boende aktuell genomförandeplan. Under året har växthuset byggts upp på baksidan och vi har odlat lite på sommaren och till julen fick en stjärna och en tomte lysa där. Ett rum har anordnats så att anhöriga har nu möjlighet att övernatta i enskilt rum. 6

12 Ett mysrum/bibliotek är iordningställt för de gamla. Vi har också under året haft parboende på olika sätt efter önskemål. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Redov Redov Verkställighet Antal korttidsdygn Beläggning 95% 95 % 98% Genomförandeplaner 90% 90 % 91 % Personal Antal timmar utb/personal ,5 Antalet korttidsplatser har fördubblats sen föregående år. Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 93% 92% 91% Förändringen mellan 2010 och 2011 beror på att Trosagården har tagit över personalen på Kobben från och med 1 januari Trosagården har en stabil personalgrupp. Sommaren har flutit på bra och många vikarier har återkommit även detta år. Individuella kompetensutvecklingsplaner har genomförts under hösten i medarbetarsamtalen. Personalen har fått utbildning i resursbaserat pengsystem. Utbildning i risk och brandskydd har genomförts för all personalen. All personal har också fått utbildning i förflyttningsteknik med personlyftar teoretiskt och praktiskt. Några av personalen har fått en hygienutbildning samt utbildning inom tugg och sväljsvårigheter. All personal dokumenterar numera via datorn. Under sommaren har många duktiga vikarier arbetat och enligt utvärderingen så är alla nöjda. Ekologisk utveckling Trosagården har efter ombyggnationen fått bättre möjlighet att sortera hushållsavfall och övriga sopor. Datorerna sätts i sparläge och/eller stängs av vid arbetspassets slut. 7

13 Häradsgården Enhetschef Marie Engström Johansson Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /11 Verksamhetens intäkter ,49% Verksamhetens kostnader ,64% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Resultatöverföring Nettoresultat Verksamhetsområde Verksamheten inriktar sig på att ge boende insatser utifrån socialtjänst lagen och hälsooch sjukvårdslagen i särskilt boende. Häradsgården består av 44 lägenheter och är uppdelat på sju mindre boendegrupper som heter Näckrosen, Ekan, Arken, Gula paviljongen, Syrenen och Gullvivan och Häggen som är ett demensboende. Ekonomisk analys Häradsgården har haft en bra beläggning under året. Häradsgården avslutar året med ett positivt Resultat med +266 tkr. Samordnare är tillsatt med 50% i år och de har fått en mer framträdande roll. De samordnar insatserna för de boende och bemannar vid korttidsfrånvaro utifrån behov i samarbete med övrig personal samt biträder enhetschefen. Samordningen och delaktigheten mellan personalen har fungerat mycket bra under året och detta är en fördel då vi bemannar efter behov och reglerar arbetstidscheman vid behov. Verksamhetskostnaderna har personalen arbetat mycket aktivt med i deras ansvarsområdet där delaktighet och att kunna påverka visar ett positivt resultat för verksamheten. Verksamheten har from juli-augusti haft en extra personal varje natt på demensboendet för att vårdbehovet har krävt detta. Årets viktigaste händelser Syrenen och Gullvivan har i fyra veckar gjort en mätning Avista telefoner för att synligöra den individuella tiden för de boende och jämföra den med biståndsbedömda tiden. Ny mätning kommer att bli under våren månad år Personalens medvetenhet har stärkt lusten att lära sig och göra arbetsuppgifter för att hela tiden ha den boende i fokus. Där arbetar vi i teamet enhetschef, medarbetare, sjuksköterska och rehabpersonal. Säkerhetsrond genomfördes på hela Häradsgården i juni månad. Framtiden Fortsatt arbete med delaktigheten i utförandet av genomförandeplanen och boende i fokus. Fortsatt utveckling av dokumentation i Treserva. Under våren kommer arbetet med utemiljön fortgå. Kostombuden kommer att få utbildning i Nutrition. Avstämning mot mål Personalen upprättar en genomförandeplan som följs upp var tredje månad eller vid behov. Personalen på syrenen och gullvivan har i fyra veckor gjort en mätning i Avista telefoner för att synligöra den individuella tiden för de boende och jämföra den med biståndsbeslutet De boende erbjuds olika aktiviteter individuellt och i grupp. Spa avdelning är klar. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Redov Redov Verkställighet Antal korttidsdygn Beläggning 95% 94% 96% Genomförandeplaner 100% 91% 93% Personal Antal timmar utb/personal

14 Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 94% 93% 93% Häradsgården har en stabil personalgrupp med bra kompetens. Det finns ett engagemang och vilja för verksamhetens utveckling. Ordinarie personal har fått utbildning i förflyttningsteknik av Rehab personalen. Personalen har också fått utbildning i risk och brandskydd. Sommaren har fungerat bra med flertalet nya vikarier där de flesta har haft delegering på läkemedel. Ekologisk utveckling Vi arbetar aktivt med att förbättra källsorteringen i verksamheten. 9

15 LSS Enhetschefer Susanne Björnsson Personlig assistans, Avlösarsservice, Korttidsvistelse och korttidstillsyn, Daglig vsh och LASS Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /11 Verksamhetens intäkter ,10% Verksamhetens kostnader ,57% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Personlig assistans LSS/LASS Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Avlösarservice i hemmet Daglig verksamhet Avvaktan på LASS Ekonomisk analys LSS-verksamheterna totalt har ett nollresultat efter kompensationen på tkr per 31/ Enheten för personlig assistans har ett underskott på 650 tkr, inom denna enhet bokförs det utökade besluten för personer med LASS. Kommunen står för sjukkostnader hos de externa utförarnas personal. Ett ärende i avvaktan på LASS har fått avslag och det övergår till ett personlig assistans ärende. Avlösarservice i hemmet har ett överskott på 27 tkr. Ett ärende har upphört under året och ett har kommit till. Korttidstillsynen har ett underskott på 85 tkr vilket kan härledas till utökning i verksamheten med ett nytt beslut och en utökning på sammanlagt sju dygn/månad. Under sommaren verkställdes ett utökat beslut av en brukare med stora omvårdnadsbehov. Semesterskulden och kompskulden har ökat under året. Daglig verksamhet Paletten har ett nollresultat. Korttidstillsynen har ett överskott på 18 tkr. Verksamheten har utökats under året och verkställs from höstterminen på Tomtaklintskolan. LASS inkl administration visar på ett nollresultat. Enheten för i avvaktan på LASS har ett underskott på tkr. Ett ärende har fått avslag på ansökan om LASS och verkställs inom enheten för personlig assistans. Årets viktigaste händelser Organisationen inom stöd och service är nu fulltalig. Kvalitetsarbete och samverkan på enheterna intensifieras. Korttidstillsynen för barn över 12 år har startat en verksamhet på Tomtaklintskolan. Palettens dagliga verksamhet har fått en donation för att anlägga en trädgård med inriktning mot sinnesstimulering. AHA-enkäten har genomförts och handlingsplaner har upprättats. Korttidsvistelse har vid tre tillfällen genomförts i form av läger. All personal har gått brand och säkerhetsutbildning. Skyddsronder i assistansgrupperna genomförs för första gången. Framtiden Besluten om korttidsvistelse ökar och lokalerna på Rubinen är hårt belastade. Vi planerar en viss överflyttning av personer med korttidsvistelse till Västerljung under nästkommande år. Trädgården på Paletten ska anläggas med början under hösten Vi ser också att Paletten kommer att öka antalet deltagare inom snar framtid. Vi arbetar för att få tillgång till hela fastigheten Rubinen/Paletten. Fortsatt utveckling av fritid och aktiviteter. Korttidstillsynen för barn över 12 år ökar och verksamheten på Tomtaklintskolan ska utvecklas och integreras i fritidsgårdens lokaler. IT-stödet för personliga assistenter ska stärkas, bärbara datorer ska köpas in. Alla medarbetare ska göra studiebesök i andra verksamheter under Kommunekologen ska delta i utvecklingen på Rubinen och Paletten för en hållbar ekologisk utveckling. 10

16 Avstämning mot mål Vid korttidsvistelse ska kontaktpersonal arbeta med sitt kontaktbarn 70% av barnets tid på Rubinen Samtal med föräldrar/barn/kontaktpersonal ska genomföras två ggr/år Det pedagogiska arbetet ska utvecklas med hjälp av metodutvecklare genom handledning i alla grupper. Individuella scheman för personal kopplat till tidsackumulator ska förhandlas. 65%, schemat omarbetas genomfört genomfört Personalteamet förhandlar Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 55% 54% 54% Personalsituationen under året har varit stabil. Tillgången på vikarier har fyllt behovet och sommaren har fungerat väl. Utbildningar inom näckrosprojektet har fortgått under året inom MI och ESL. AHA enkätens handlingsplaner implementeras i årsarbetet. Medarbetarsamtal har genomförts under våren och under hösten för ett bättre årsarbete. 11

17 LSS Enhetschefer Per-Uno Nilsson Ledsagarservice, Kontaktperson, Serviceboende enl LSS vuxna och barn Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /11 Verksamhetens intäkter ,63% Verksamhetens kostnader ,78% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Ledsagarservice LSS Kontaktperson LSS/SoL Särskilt boende LSS Boendestöd NP SoL Dagligverksamhet i eget hem Ekonomisk analys Resultat per Totalt visar enheterna på ett plus resultat på 295 tkr. Årsprognosen per helår var att enheterna totalt skulle klara inom budgeten för Underskottet per på 80 tkr beroende på ett externt köp av gruppbostad där behovet ökade har kunnat hanteras inom budgeten som planerat. Alla enheter förutom ledsagning LSS har ett överskott. Underskottet på denna post uppkom då ett icke planerat ärende verkställdes under sommaren. Åtgärder som vidtagits för att inte budgeten ska överskridas Enheterna inom den egna verksamheten arbetar med att kontinuerligt följa upp insatserna individuellt. Detta för att vara följsamma till individens behov över tid, via den individuella genomförandeplanen och i enlighet med gällande myndighetsbeslut enl. SoL-och/eller LSS. Följsamheten över tid är också av vikt för att inte över eller underkompensera den enskildes behov av stöd och service, detta sammantaget medför att budgeterade medel nyttjats så effektivt som möjligt. Årets viktigaste händelser Den nya enhetschefen började Arbetet startade med en ökad samordning mellan boendeenheterna. Detta arbete utvecklades och inkluderar nu båda LSS områdena. Detta har starkt påverkat årets resultat i en positiv riktning. Nära uppföljning av beslut tillsammans med biståndshandläggaren har även det bidragit till en mer följsam verksamhet när det gäller matchning av behov och resurser. Utbildning i dokumentation och inom Näckrosprojektet har haft stor betydelse för kvaliteten i utförandet av stöd och service. Som en del i kvalitetsarbetet omrangerades en boendestödjartjänst till att även vara kvalitets utvecklare 50% inom området. Framtiden Arbetet fortsätter att utveckla den vardagsnära kostnadsuppföljningen på enheterna. När det gäller externa köp av gruppbostad och daglig verksamhet enl. LSS fortsätter arbetet med att erbjuda insatser inom kommunen i stället för köp utanför kommunen. En viktig del i fortsättningen av detta arbete är framtagandet av en ny Gruppbostad för personer med stora behov av ett nära personalstöd, och rätt till detta enl. LSS. Det är även viktigt ur ett närhets- och kvarboendeperspektiv för de personer med stora funktionsnedsättningar som önskar bo kvar eller bosätta sig i kommunen. Enligt utredning har LSS handläggaren tydlig kunna visa att efterfrågan finns av insatsen gruppbostad enl. LSS. LSS områdena utvecklar tillsammans arbetet med de personalresurser som finns att tillgå, så att behovet av vikarietid minimeras. Verksamheten kommer att arbeta med utvecklingen av personallogistiken för att ta till vara de resurser som finns i verksamheten. Detta innebär att en anställd kommer att utifrån behov hos brukare kunna arbeta enhetsöverskridande. För den enskilde anställde innebär det att 12

18 önskemål om anställningsgrad bättre går att uppfylla. Avstämning mot mål Alla brukare inom kommunens boendeenheter, neuropsykiatriska boendestödet och ledsagning har genomförandeplaner. Dessa planer skall tydligt tala om hur den enskilde vill ha sina beviljade insatser utförda. Ökad delaktighet och individuella insatser uppnås med stöd av detta samt att personalen erhållit utbildning i MI och ESL. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov 2011 LSS verksamhet Antal brukare 72 Antal beslut 107 Antal genomförandeplaner ('32/43) 74% Personal Antal timmar utb/personal 6 Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 56% 53% 56% All personal har genomgått eller påbörjat utbildning i MI (motiverande samtal) och ESL (ett självständigt liv) inom Näckrosprojektet. I medarbetarsamtalet ingår även kompetensutvecklingsönskemål/plan. Ekologisk utveckling Resor inom verksamheten företas främst med kollektivtrafik. Miljövänliga produkter används och inköp görs enligt kommunens inköpsrutin. 13

19 Hälso- och sjukvårdsenheten Enhetschef Lena Gernandt Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget /11 Verksamhetens intäkter ,60% Verksamhetens kostnader ,53% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Hemsjukvård och hemrehabilitering för personer över 18 år bosatta i ordinärt och särskilt boende. Enstaka hembesök för medicinsk bedömning/ åtgärd eller hjälpmedelsutprovning där bedömning gjorts att det behöver utföras i personens bostad. Handledning och utbildning till omvårdnadspersonal. Aktivitetsvärd på särskilt boende. Ekonomisk analys Enheten lämnar totalt ett överskott. Vi har under året gjort ett stort jobb med att minska våra verksamhetskostnader. Ett mål var att se över kostnaden för förbandsmaterial och vi kan glatt konstatera att vi har minskat den posten med mer än kr! Intäkten för avgifter är avsevärt lägre än förväntat. Det är inte helt tydligt varför och vi håller på att titta närmare på möjliga orsaker. Kostnader för tekniska hjälpmedel ligger på en särskild enhet och överskrids i år med ca kr. Totalt en minskning jämfört förra året men årsbudgeten har de senaste åren inte varit möjlig att hålla. En orsak är att hemsjukvården i ordinärt boende stöder människor med allt större behov. Man bor kvar hemma i större utsträckning och det underlättas med tekniska hjälpmedel. Årets viktigaste händelser Som en ettårssatsning fick vi pengar att jobba med aktiviteter och hälsa på våra äldreboenden Först gjordes en undersökning av vad som fanns och vad som saknades. Flera olika aktiviteter tillkom och vi anställde en av aktivitetsvärdarna på deltid som utförare. En del av satsningen gick till trygghetsboendet i Västerljung. För ytterligare information, läs vår rapport om Aktivitetsprojektet. Lagom till sommaren fick vi tillgång till NPÖ, den Nationella Patientöversikten. Det innebär i praktiken att legitimerad personal har tillgång till information från landstingets patientjournal. Ännu är möjligheten inte fullt utnyttjad. Vi har sökt en rutin för att få patienternas samtycke och användandet och nyttan kommer säkert öka. Vi har under året gjort en satsning på patientsäkerhet och förebyggande arbete genom att använda kvalitetsregistret Senior Alert. Registret ska användas för att upptäcka risker för malnutrition, trycksår och fall. Resultatet används tillsammans med omvårdnadspersonal för hitta åtgärder och minska dessa risker. Förra året fick enheten statliga pengar, så kallad prestationsersättning, för bra resultat gällande registrering i Svenska Palliativregistret. Dessa pengar används nu till extra utbildning för personalen. Under året har alla medarbetare deltagit i utbildning i svåra samtal och att möta människor med sorg. Även för 2011 har vi möjlighet att få extra prestationsersättning för registrering i kvalitetsregister. För personalens del har vi under året sett över och förbättrat vår arbetsmiljö genom att få en ombyggnad i våra lokaler på Industrigatan. Sjuksköterskorna har fått en större och bättre expedition på Trosagården. Framtiden Vi får förfrågan om allt mer avancerade sjukvårdsåtgärder både på särskilt- och i ordinärt boende. Fler äldre väljer att bo kvar hemma längre och behovet av såväl sjuksköterska som rehabpersonal ökar. Ett länsgemensamt arbete pågår för att tydliggöra gränsområdet mellan primärvårdsnivå och specialiserad sjukvård. Vi hoppas därmed få tydligare uppdrag och gräns gentemot landstinget. 14

20 Under kommande år fortsätter vi jobba med att förbättra samarbetet med läkare på vårdcentralen genom att upprätta gemensamma vårdplaner, vi ska jobba med patientsäkerhet genom att erbjuda Senior Alertregistreringar, vi ska förbättra den palliativa vården ytterligare och vi ska erbjuda hembesök med bedömning av gång-/förflyttning och hjälpmedelsbehov i samband med ansökan om trygghetslarm. Avstämning mot mål Våra verksamhetsmål 2011: Upprätta minst 25 st Gemensamma vårdplaner tillsammans med landstinget. Vi har uppnått målet. Tanken är att alla inskrivna i hemsjukvård ska ha en aktuell vårdplan och namngiven läkare. Där är vi ännu inte. Patientsäkerhetsarbete genom att erbjuda registrering i Senior Alert. Målet var att göra minst 20 registreringar. Vi har gjort 174 registreringar och i de fall där risker konstaterats finns även åtgärder registrerade. Registrera dödsfall på alla våra enheter i Svenska Palliativregistret. Målet att 70% av Trosa kommuns befolkning ska registreras överstigs med ett par procent. Se över kostnad och användande av förbandsmaterial. Kostnaden har minskat med mer än kr jämfört med förra året. Utbilda all omvårdnadspersonal på särskilt boende i hanterandet av personlyftar. Målet är uppnått. Förbättra den fysiska arbetsmiljön på våra kontorsarbetsplatser. Har påbörjats med genomgång av Previa och individuella lösningar för förbättring. Nyckeltal Häslo- och sjukvård Redov Redov Redov Inskrivna i hemsjukvård per 31 dec Ordinärt boende Särskilt boende Antal registreringar i Senior Alert Ordinärt boende Särskilt boende Antal hembesök rehab Ordinärt boende Särskilt boende Personal Antal utbildningstimmar 32 20,9 Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 89% 90% 88% Det är stor efterfrågan på vår personal och vi har i nuläget behov av att utöka med en sjukgymnast och ytterligare sjuksköterska. Personalkostnaden lämnar ändå ett överskott för året. Svårigheten har varit att tillsätta vikarier vid frånvaro. För sjuksköterskorna är behovet av vikarie mycket stort sommartid men vi har svårt att hitta kompetent personal under den tiden. På rehabsidan hade vi detta år tre månaders föräldraledighet som ej var täckt. För 2012 har vi anställt en sjukgymnast ytterligare på vikariat utöver budget men inom ram. En tanke finns också att erbjuda längre sommarvikariat för sjuksköterskor för att på så sätt locka fler kompetenta vikarier. Investeringsuppföljning Vi har investerat i en diskdesinfektor till hemsjukvårdens lokal på Industrigatan för att kunna rengöra medicinska instrument. Investering av madrasser, sängar andra hjälpmedel till äldreboendena har under året varit lägre men där finns ett kontinuerligt behov. Ekologisk utveckling Vi leasar etanolbilar och har flera cyklar för personalens hembesök. Under året har vi utökat sopsorteringen i lokalen på Industrigatan och har anlitat Komfix för att hjälpa oss med det. Inför framtiden tittar vi närmare på möjligheten att ha elbilar och att utbilda personalen i ekokörning. 15

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-08-24 Tid: Onsdag 29 augusti, kl. 09:00 (obs! heldag) Gruppmöte majoriteten 08:30 (samlingssalen) Plats: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2013-03-06 Tid: Tisdag den 12 mars 2013, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl. 11.30 i lilla konferensrummet

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-12-07 Tid: Fredag den 14 december, kl. 13:00 (Obs tid!) Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl. 10.30 i lilla

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Tomas Landskog (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD)

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2014-03-04 Tid: Tisdagen den 11 mars 2014, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte Socialdemokraterna kl. 13:00 i samlingssalen

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 13:30-15:20 Ajournering: 45 kl. 14.20-14.40 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) 39-44 samt 45 exkl. beslut Birgitta

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 08.45-10.45

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 08.45-10.45 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 08.45-10.45 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Yvonne Rundqvist (C) Christer Påhlson (S), 2.e v ordf. Birgitta Pettersson (M) Ann Larson (M) Lise-Lotte

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2014-02-06 1 (15) Plats och tid Omsorgsnämndens sammanträdesrum, Kl 13.15 17.00 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål

Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål 1 Patientsäkerhetsarbetet under 2011 Strategi 2012 Mål 2012 Långsiktiga mål Antal fall med kroppsskada Uppföljningar årligen av har under 2011 minskat från 2,7 per 100 patienter till 2,3. Dock har antalet

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Arne Karlsson, ordförande

Arne Karlsson, ordförande Rådet för personer med funktionsnedsättning Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-29 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 18.00 19.30 Beslutande ledamöter: Övriga närvarande: Arne Karlsson

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Information om hemsjukvård

Information om hemsjukvård Information om hemsjukvård Version 9 20150116 Vård- och omsorg Vad är hemsjukvård? Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen kan istället få hälso- och sjukvård

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-11-12 Tid: Fredag den 16 november, kl. 13:30 Plats: Häradsgårdens samlingssal i Vagnhärad Gruppmöte majoriteten kl. 12.30 i konferensrummet Gruppmöte

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Expansionsplan Bostad med Särskild Service

Expansionsplan Bostad med Särskild Service Datum: 2016-02-22 Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: Beteckning: Expansionsplan Bostad med Särskild Service Ärendet För att säkerställa att vi kan möta nuvarande och kommande behov när det gäller bostad

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

2015-01-16 Anna Spångmark

2015-01-16 Anna Spångmark UPPFÖLJNING AV BESLUT enligt Lagen och om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)och Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Enheten för funktionsnedsättning 2015-01-16 Anna Spångmark Innehållsförteckning

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 13:30 15:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Ulla Brierly (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Kenneth Tinglöf (KD)

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Avdelningen ger insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avdelningen ger insatser enligt socialtjänstlagen (SOL) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 0 Innehållsförteckning 1. Årets verksamhet... 2 2. Verksamhetens resultat... 3 3. Måluppfyllnad 2015... 5 4. Riskhantering... 7 5. Framtiden - Nya mål och prioriteringar... 7 1 1. Årets verksamhet Avdelningen

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket

Kommunal Hälsooch sjukvård. MAS nätverket Kommunal Hälsooch sjukvård Genomfördes 1992 Ädelreformen Kommunerna tar över en del ansvar som tidigare legat på landstingen Kommunerna får ett ökat ansvar för vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer