Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny Wackt (kd), 1:e vice ordförande Berry Lilja, (s), 1-29, Ann-Christin Hallinder (s) Kristina Nordquist (c) Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Utses att justera Ann-Christin Hallinder Paragrafer 1-38 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 23 januari 2007 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Ann-Christin Hallinder ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Paragrafer 1-38 Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av dagordning Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande ändringar: Tillkommande ärende nr: 33. Remiss - Förslag till ändring av stadgarna för Ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län 34. Information om rekryteringsprocessen förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 35. Upphandling för om- och tillbyggnad av Hoks förskola och skola 36. Kompisar på stan 37. Subventionerade servicetjänster Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Delgivningar Kommunledningskontorets förslag till beslut: Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: Skrivelser och meddelanden 1. Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till nätverk för politiker för att utveckla medborgardialoger 2. Energimyndigheten, nyhetsbrev nr Ekonomisk redovisning för Energicentrum A6 4. Jönköpings Länstrafik AB, preliminär underskottstäckning för räkenskapsåret Krebo AB För byggnation av särskilda boenden för äldre söker företaget byggrätt alternativt översiktsplanerad mark för bostäder 6. Jönköpings kommuns bostadsförsörjningsprogram för åren Vägverket, kartläggning av godstransporter genom Skåne och Blekinge 8. Skrivelsen till näringsministern, infrastrukturministern och jordbruksministern Ska nätbolagen bestämma landsbygdsutvecklingen? 9. Skrivelse från Sörgårdsskolans föräldrastyrelse beträffande gymnastiksalen, Sörgårdsskolan överlämnat till BUN för vidare handläggning 10. Skrivelse om bebyggelse skjutfältet 11. Skrivelse från personalen inom räddningstjänsten med anledning av att räddningschefen snart tar pension forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Landstinget i Jönköpings län, uppsägning av konsortialavtal för Jönköpings Länstrafik AB Kurser och konferenser m.m. 13. Spiran Kompetensutveckling AB, inbjudan till utbildningen Politik, juridik och etik i samspel hur förenas politisk vilja, juridiska krav och etiska hänsyn i kommuner och landsting, 8 februari i Örebro 14. Södra Smålans Kommuner och Landsting, inbjudan till rikskonferens för kommunledningar, februari 2007 i Kosta 15. Högskolan i Jönköping, inbjudan till överläggningar mellan Högskolan i Jönköping och länets kommuner, 16 mars Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till politikerkonferenser våren 2007 inom plan-, bygg- och miljöområdet Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Remiss Delbetänkandet deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning (SOU 2006:84) Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande förutom sista stycket om inkomstutjämningen, som tas bort, samt att lägga till något om värdestegring när det gäller fastigheter under stycket byggkostnader. Finansdepartementet har på remiss översänt delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning (SOU 2006:84) Yttrandet ska vara inkommen till Finansdepartementet senast den 5 februari Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 6 december att arbetsutskottet är positiva till att Vaggeryds kommun lämnar remissvar samt gav kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att tillsammans med länets kommuner ta fram förslag till remissyttrande. Ekonomicheferna i länets kommuner har gemensamt diskuterat de förslag som presenteras i deluppföljningen och upprättat ett förslag till yttrande för behandling av respektive kommun. Kommundirektören föredrar ärendet och påpekar att frågan om inkomstutjämning inte hör till remissen samt att den högre byggkostnaden delvis vägs upp av en hög värdestegring på fastigheter i storstäder. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att godkänna upprättat förslag till yttrande, men att ta bort sista stycket om inkomstutjämningen och lägga till något om värdestegring när det gäller fastigheter under stycket byggkostnader. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Finansdepartementet, akten

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Höjning av tillsynsavgift för folkölsförsäljning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att höja tillsynsavgiften för folkölsförsäljning till 1000 kronor per år och försäljningsställe med giltighet fr.o.m Socialnämnden föreslår i beslut att kommunfullmäktige beslutar att höja tillsynsavgiften för folkölsförsäljning till 1000 kronor per år och försäljningsställe med giltighet fr.o.m Nuvarande tillsynsavgift är 500 kr per år och försäljningsställe. Ks

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förändring och höjning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande ansöknings- och tillsynsavgifter till de belopp som socialnämnden föreslår och att avgiftsbelägga tillsynen av tillfälliga serveringstillstånd från och med Socialnämnden föreslår i beslut att kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande ansöknings- och tillsynsavgifter och avgiftsbelägga tillsynen av tillfälliga serveringstillstånd från och med Ansökningar om serveringstillstånd indelas i fem olika kategorier och föreslås avgiftsbelagda enligt följande, beräknade på gällande basbelopp 2007, tidigare avgifter inom parentes: Nyansökningar, 14 % av basbeloppet 5600:- (5500:-) Samma belopp gäller oavsett vilket slag av alkoholdrycker ansökan avser. Utvidgade tillstånd, 7 % av basbeloppet 2800:- (2800:-) Här avses t.ex. utökning av lokaler, uteservering festvåningsverksamhet. Utökning från exempelvis vin till alla slag av alkoholdrycker. Utökade serveringstider, 2,8 % av basbeloppet 1100:- (1100:-) Avser per serveringstillfälle. Tillfälliga tillstånd till allmänheten, 8,5 % av basbeloppet 3300:- (3400:-) Avser ett serveringstillfälle per ansökan. (Serveringstält/öltält) Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap, 1,4 % av basbeloppet 600:- (600:-) forts. Ks

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tillsynsavgifterna kan konstrueras på olika sätt. Socialnämnden föreslår en enhetsavgift som inbetalas till socialförvaltningen i samband med ansökan om tillstånd. Underlåtenhet att erlägga tillsynsavgift kan medföra att serveringstillståndet omprövas. Årlig tillsynsavgift vid alkoholservering till allmänheten, 6,5 % av basbeloppet 2700:- (2600:-) Tillsynsavgift vid tillfällig alkoholservering till allmänheten 1-2 dagar 3,2 % av basbeloppet 1300:- ( - ) 3 dagar < 6,5 % av basbeloppet 2700:- ( - ) Tillsynsavgifterna avrundas till närmast hela 100-tal kronor och omräknas årligen med hänsyn till förändringarna av basbeloppet. Ks

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Begäran om ersättning för förlorad försäljning på grund av ombyggnation av stationsområdet i Skillingaryd - Järnvägshotellet Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet avslår Järnvägshotellets begäran om ersättning med hänsyn till det underlag som presenterats, i vilket man inte kan utläsa att försäljningen har påverkats på grund av ombyggnationen av stationsområdet. På grund av ombyggnation av stationsområdet i Skillingaryd har försäljningen för Järnvägshotellet minskat, varför de begär ersättning för detta. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 17 maj 2006 att en överläggning mellan ägarna till Järnvägshotellet och kommunstyrelsens presidium ska äga rum innan slutligt beslut tas i ärendet. Vid överläggningen kom man överens om att ägarna till Järnvägshotellet skulle lämna in en bokslutsredovisning. Ett bokslut per har inlämnats av Järnvägshotellet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och anser att man inte kan se i det underlag som inlämnats att försäljningen har påverkats på grund av ombyggnationen av stationsområdet. Järnvägshotellet, akten

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Medborgarmotion Drick rättvisemärkt kaffe i kommunens kök och cafeterior Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med upphandlingsenheten att man ökar informationen om Rättvisemärkt kaffe som finns att tillgå på nuvarande livsmedelsavtal. 2. Kommunens förvaltningar får själva utifrån brukarnas önskemål besluta om man vill övergå till att köpa rättvisemärkta produkter. 3. Motionen är därmed delvis bifallen. En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att Vaggeryds kommun serverar rättvisemärkt kaffe i kommunens kök och cafeterior. Rättvisemärkt är en etisk och social märkning av varor med focus på mänskliga rättigheter. Yttrande över motionen har begärts från barn- och utbildningsnämnden och kommunledningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker att rättvisemärkt kaffe serveras i enlighet med motionen, men att erforderliga resurser tillförs nämnden. Kommunledningskontorets upphandlingsenhet föreslår att man ökar informationen om Rättvisemärkt kaffe som finns att tillgå på nuvarande livsmedelsavtal och att övriga åtgärder får ske inom förvaltningarnas ramar. Upphandlingsenheten uttalar att kommunens förvaltningar själva utifrån brukarnas önskemål bör besluta om man vill övergå till att köpa rättvisemärkta produkter. Föreligger utdrag av artikel från Svenska Dagbladet 27 juni 2006 med replik och pressmeddelande från Sundsvalls kommun angående rättvisemärkta varor. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. Ks

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Utredning av ett system för säkerställande av kriterier vid upphandling av varor Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att titta på förutsättningar för att säkerställa vissa kriterier vid upphandling av varor. I samband med behandlingen av medborgarmotionen om rättvisemärkt kaffe tar Berry Lilja (s) upp frågan om att se över förutsättningar för att säkerställa vissa kriterier vid upphandling av varor. Arbetsutskottet diskuterar frågan och enas om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan. Klk, akten

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Rädda liv byt kaffe! Om kommunala inköp av kaffe skrivelse från Nturskyddsföreningen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen uttalar att kommunen är öppen för inköp av rättvisemärkt kaffe med hänvisning till svaret på den medborgarmotion som inlämnats, innebärande att kommunens förvaltningar själva får utifrån brukarnas önskemål besluta om man vill övergå till att köpa rättvisemärkta produkter. Naturskyddsföreningen i Vaggeryds kommun har inlämnat en skrivelse där man uttalar att man vill att allt kommunalt inköpt kaffe ska vara ekologiskt odlat och rättvisemärkt från och med år Vaggeryds kommun skulle därmed bli en av föregångskommunerna för att genom sina inköp förbättra miljön för natur och människor. Ks

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Motion Nyfött barn Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag, att på särskild plats på hemsidan uppmärksamma alla nyfödda inom kommunen samt att uppgiften uppdateras varje vecka. 2. Motionen är därmed bifallen. Socialdemokratiska gruppen har genom Berry Lilja inlämnat en motion, daterad , med förslag att det i kommunens regi uppmärksammas när en ny kommunmedlem föds och att detta görs på en central plats, i 1:a hand i Vaggeryds och Skillingaryds centrum. Yttrande över motionen har begärts från kommunledningskontoret, kultur- och fritidsnämnden och tekniska utskottet. Tekniska utskottet uttalar att om kommunfullmäktige bifaller motionen är tekniska kontoret beredda att utföra det arbete som ligger inom dess verksamhetsområde. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att det går att finna enkla former som är lätta att hantera. Nämnden menar att tänkbara former för att uppmärksamma de nyfödda skulle kunna vara kommunens hemsida, Vaggeryds kommun Info m.m. Kommunledningskontoret föreslår att på särskild plats på hemsidan uppmärksamma alla nyfödda inom kommunen samt att uppgiften uppdateras varje vecka. Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Medborgarmotion Vaggeryds kommuns miljöpolicy Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 2. Motionen överlämnas till kommunledningskontoret som ett fristående underlagsmaterial inför en revidering av miljöprogrammet. En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att kommunens politiker och tjänstemän arbetar mer efter kommunens miljöpolicy. Vidare har motionären presenterat ett antal förslag på aktiviteter inom miljöområdet. Yttrande över motionen har begärts från kommunledningskontoret. Miljöpolicyn antogs av kommunfullmäktige Miljöpolicyn tillsammans med de nationella miljökvalitetsmålen bildar en grund för ett kommunalt miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige Miljöprogrammet med nyckeltal och hur de olika åtgärderna fullföljts redovisas årligen till kommunfullmäktige i ett miljöbokslut. Miljöprogrammet är just nu under revidering och politiska partier, nämnder, styrelser, allmänhet och ett stort antal föreningar har möjlighet att inkomma med förslag och synpunkter på programmet. Dessa ska senast den 26 februari 2007 vara kommunledningskontoret tillhanda. Miljöprogrammet är ett lämpligt forum för de förslag motionären lämnat. Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Attesträtt för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2007 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen ger befattningshavare inom kommunledningskontoret rätt att attestera konton enligt upprättat förslag. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ordning för attesträtt för kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla för år Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om attesträtt. Ks

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Överenskommelse om flyktingmottagning för kalenderåren 2007 och 2008 Arbetsutskottets beslut: 1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att ta fram flyttstatistik på hur det ser ut i Vaggeryds kommun jämfört med andra kommuner i närområdet samt belysa introduktionsersättningen. 2. Ärendet tas åter upp på arbetsutskottets sammanträde i februari. Föreligger förslag till överenskommelse om flyktingmottagning för kalenderåren 2007 och Överenskommelsen innebär att kommunen för vardera åren ska planera för introduktionsinsatser för ca 50 nyanlända skyddsbehövande och andra utlänningar enligt 3 förordningen 1990:927. Arbetsmarknadsenheten föreslår att vi behåller nivån från 2006 med flyktingar. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att ta fram flyttstatistik på hur det ser ut i Vaggeryds kommun jämfört med andra kommuner i närområdet samt belysa introduktionsersättningen. Klk, Ksau 21/2

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kommuninvest Samarbete i finansieringsfrågor Arbetsutskottets beslut: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att vara medlem i Kommuninvest. 2. Ärendet tas åter upp på arbetsutskottets sammanträde i februari. Kommuninvest är ett Kommungäldskontor för den kommunala sektorn i Sverige. Som intresseorganisation ska Kommuninvest förbättra de allmänna förutsättningarna för sektorns finansiering. Verksamhetens syfte är att erbjuda fördelaktig finansiering, rådgivning och metoder för effektiv finansförvaltning till medlemmarna, majoriteten av Sveriges kommuner och sex landsting. Kommuninvest är Sveriges största interkommunala samarbetsorganisation. Ett samarbete som bygger på såväl frivillighet som affärsmässiga grunder. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att var medlem i Kommuninvest. Klk, Ksau 21/2

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Arbetsmiljöpolicy för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till arbetsmiljöpolicy för Vaggeryds kommun. Föreligger förslag till arbetsmiljöpolicy för Vaggeryds kommun. Målet är att arbetsmiljöarbetet ska organiseras så att arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö kan uppfyllas. Den goda arbetsmiljön ska stimulera medarbetarna till arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling samt ses som en naturlig del likställd med övriga verksamhetsfrågor i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare enligt kommunens samverkansavtal. Ansvar och beslutsgång ska bli tydligare genom att uppgiftsfördelningar ska ske skriftligt och finnas tydligt beskrivna i delegationsförteckning. Syftet är att den goda arbetsmiljön ska bidra till att verksamhetens mål uppfylls och ökar kommunens möjligheter att rekrytera och behålla goda medarbetare. Ärendet har behandlats av centrala samverkansgruppen Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Alkohol- och drogpolicy för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till alkohol- och drogpolicy för Vaggeryds kommun. Föreligger förslag till alkohol- och drogpolicy för Vaggeryds kommun. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Ärendet har behandlats av centrala samverkansgruppen Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Remiss Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet konstaterar att de åtgärder som berör kommunerna är väl avvägda och kan användas som underlag i pågående revidering av kommunens miljöprogram. Vaggeryds kommun har erhållit rubricerat åtgärdsprogram för synpunkter. Tjänstemän inom kommunledningskontoret och miljö- och byggförvaltningen har studerat dokumentet och finner att förslagen som berör kommunerna är väl avvägda och att dessa kan användas inom nu pågående revidering av Vaggeryds kommuns miljöprogram. Länsstyrelsen, akten

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Trafiksäkerhetspolicy för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till trafiksäkerhetspolicy för Vaggeryds kommun. Personalenheten har uppättat förslag till trafiksäkerhetspolicy för Vaggeryds kommun. Syftet är att skapa en så trafiksäker miljö som möjligt för medarbetarna i Vaggeryds kommun som i tjänsten vistas på vägarna i tjänstebilar, egna fordon, cykel eller som fotgängare års trafiksäkerhetsarbete kommer att ha två fokusområde - Innehav av körkort - Drog och alkoholattityder Ärendet har behandlats av centrala samverkansgruppen Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Utvärdering av systemet med medborgarmotion Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige konstaterar att möjligheten att lämna medborgarmotion har slagit väl ut. Motionerna har hållit sig till den kommunala kompetensen och ingen intressegrupp har missbrukat rätten till att lämna medborgar-motion. 2. Möjligheten till att lämna medborgarmotion kvarstår. 3. När den redovisade ändringen i kommunallagen beslutats av riksdagen har kommunledningskontoret i uppdrag att presentera förslag till utökning av reglerna kring medborgarmotioner, så att den vidare handläggningen av en medborgarmotion med klar nämndkaraktär kan delegeras direkt till en nämnd. Kommunfullmäktige beslöt , 65 att införa möjligheten för allmänheten att lämna medborgarmotioner. I beslutet ingick att systemet med medborgarmotioner ska utvärderas under I beslutet sägs vidare att kommunfullmäktiges presidie ansvarar för att de inkomna förslag som förs vidare till fullmäktige hör till kommunens ansvarsområde, utmynnar i en konkret åtgärd/förändring samt inte är av rasistisk eller odemokratisk natur och inte berör myndighetsutövning mot enskilda. Därefter får förslagsställaren möjlighet att inför fullmäktige redogöra för sitt förslag. En utvärdering har upprättats av kommunledningskontoret daterad där det framgår att möjligheten att lämna medborgarmotion har slagit väl ut. Motionerna har hållit sig till den kommunala kompetensen och ingen intressegrupp har missbrukat rätten till att lämna medborgarmotion. För närvarande pågår en beredning inom finansdepartementet för en ändring i kommunallagen där kommunerna ska ha möjlighet att delegera till nämnderna de motioner som har en klar nämndskaraktär. Förslaget beräknas träda i kraft den 1 juli Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Remiss Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet konstaterar att de åtgärder som berör kommunerna är väl avvägda och kan användas som underlag i pågående revidering av kommunens miljöprogram. Vaggeryds kommun har erhållit rubricerat åtgärdsprogram för synpunkter. Tjänstemän inom kommunledningskontoret och miljö- och byggförvaltningen har studerat dokumentet och finner att förslagen som berör kommunerna är väl avvägda och att dessa kan användas inom nu pågående revidering av Vaggeryds kommuns miljöprogram. Länsstyrelsen, akten

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ägartillskott till länstrafiken för 2006 och 2007 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ägartillskottet för 2007 och konstaterar samtidigt att en utökad verksamhetsbudget måste budgeteras för Vårt ägartillskott har i % minskat med 0,01 men i pengar har ägartillskottet ökat med 277 tkr. Höjningen i pengar beror på ett utökat totalt ägartillskott av drygt 14 mkr för finansiering av främst: Indexreglerade avtal 4,5 mkr Ökad förstärkningstrafik 3,3 mkr Tågunderhåll 1,8 mkr Avskrivning, nytt biljettsystem 3,5 mkr Revisioner tåg 0,6 mkr Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Tjänste- och kvalitetsgarantier i Vaggeryds kommun rapport om projektet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fortsätta med påbörjat arbete inom föreslagna områden och med den inriktning på tjänstegarantier som presenterats inom kommunledningskontoret. 2. Förslag till slutliga tjänstegarantier ska presenteras för kommunstyrelsen i juni månad Kommunfullmäktige beslöt att arbetet med tjänste- och kvalitetsgarantier ska påbörjas. I beslutet angavs att hela kommunkoncernen, även bolagen, skall omfattas av arbetet. Kommunfullmäktige gav vidare uppdrag till respektive nämnd/styrelse att avgöra hur man ska hantera goodwillfrågorna, men att det i första hand inte ska vara ekonomisk kompensation som gäller vid gottgörelse. Föreligger rapport om projektets fortskridande och en orientering om vilka områden man ska ta fram garantier för inom kommunledningskontoret. Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Motion Överföring av fastighetsunderhållet för de kommunala idrottsanläggningarna till kommunens fastighetsavdelning Arbetsutskottets beslut: Fastighetschefen och kultur- och fritidschefen ska tillsammans med berörda från stiftelserna utreda rutinerna för underhållet på byggnaderna som hanteras av stiftelserna. Socialdemokratiska gruppen har genom Berry Lilja inlämnat en motion daterad med förslag att: - Fastighetsunderhållet för Stiftelsen Movalla och Stiftelsen Waggeryds Idrottsplats överförs till kommunens fastighetsavdelning på lika villkor som gäller för övriga kommunala fastigheter. Yttrande över motionen har begärts från kommunledningskontorets fastighetsenhet, kultur- och fritidsnämnden, Stiftelsen Vaggeryds IP och Stiftelsen Movalla. Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut att kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i samråd med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en genomgripande utredning som klargör konsekvenserna för berörda parter. Fastighetsenheten uttalar att man inte har några invändningar mot själva idén att idrottsanläggningarna skall förvaltas av fastighetsenheten, men anser att det är ett antal frågor som måste utredas innan ett sådant beslut tas. Stiftelsen Vaggeryds IP uttalar att motionen leder till fler frågeställningar som måste redas ut innan svar kan lämnas. Man anser att fastighetsansvaret är väsentligt och bör utredas och tydliggöras och man anser att det finns en klar logik i att försöka dela upp renodlat fastighetsunderhåll och verksamhetsanpassat driftsunderhåll. Stiftelsen Vaggeryds IP anser att det även finns en vinst i att fastighetsansvaret finns hos en förvaltning med kompetens att hantera och värdera, hur och vilka åtgärder som behöver göras. forts. Fastighetschefen, kultur- och fritidschefen, akten

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Stiftelsen Movalla har uttalat att de ha svårt att säga ja eller nej till förändringen men ser mest farhågor. Följande risker/möjligheter ser man med förändrat fastighetsunderhåll: - Man ser oro över att budgeten sänks om fastighetsunderhållet läggs på fastighetsenheten och befarar större byråkrati med långa beslutsvägar - Man ser det dock som positivt om idrottsplatsen likställs med andra kommunala byggnader. - På gott eller ont frågar man sig: vilket behov finns det av en förening som driver anläggningen Movalla om fastighetsunderhållet flyttas? Kommunfullmäktige beslutade , 143 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att fastighetschefen och kultur- och fritidschefen tillsammans med berörda från stiftelserna ska utreda rutinerna för underhållet på byggnaderna som hanteras av stiftelserna. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att fastighetschefen och kultur- och fritidschefen tillsammans med berörda från stiftelserna ska utreda rutinerna för underhållet på byggnaderna som hanteras av stiftelserna. Proposition Ordföranden ställer proposition på Berry Liljas yrkande och finner det antaget. Fastighetschefen, kultur- och fritidschefen, akten

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för del av Götastrand 1:1 Folkparksområdet, Vaggeryds tätort Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Götastrand 1:1 Folkparksområdet i Vaggeryd. Miljö- och byggnämnden har beslutat att ställa ut rubricerad detaljplan. Yttrande över planen ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder i ett centralt och vackert läge. Detaljplanen tillåter byggnation av flerbostadshus med 3-4 våningar i planområdets norra del samt 8 kedjehus i områdets sydvästra del. Planen ska utformas på ett sådant sätt att den höjer attraktiviteten för området och samtidigt skapar kvalitet åt framtida boende. Planen innebär att den östra delen av området avsätts för bostäder och den västra delen, den befintliga naturmarken mot sjön, bevaras som allmän platsmark. MBN, akten

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Byggnation i Skillingaryd (Smultronet) Arbetsutskottets beslut: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med VSBo göra en marknadsföring av nyproduktion av bostäder i Skillingaryd, kv Smultronet och ta reda på intresset för bostadsformerna hyressätt och bostadsrätt. 2. Resultatet av undersökningen ska ägas av kommunen. Kommunledningen vill ha fram nyproduktion av bostäder i Skillingaryd och VSBo har framfört tveksamhet på grund av rådande ekonomiska situation och marknadsläge. VSBo:s styrelse har beslutat att, med nuvarande förutsättningar, är VSBo inte berett att ensam ta ansvaret för nybyggnation i Skillingaryd. Skulle kommunledningen ändå vilja att VSBo bygger måste man presentera en godtagbar lösning för gemensamt risktagande. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och är eniga om att en marknadsföring av nybyggnationen i Skillingaryd ska göras tillsammans med VSBo. Klk, VSBo, akten

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Officiell bostadskö Arbetsutskottets beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till regler för en officiell bostadskö. Kommunledningen har framfört krav om att VSBo:s bostadskö ska lämnas ut till privata intressenter. Enligt VSBo kan VSBo:s nuvarande kö enligt sekretesslagen och PUL inte lämnas ut. Styrelsens uppfattning är att VSBo inte fått kommunens uppdrag att upprätthålla en officiell bostadskö och har beslutat att uppgifter från bostadskön inte ska lämnas ut. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och är eniga om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till regler för en officiell bostadskö. Klk, akten

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-27 1 (16) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 27 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17)

Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Kommunstyrelsen 2005-08-10 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 10 augusti 2005 klockan 15.00-16.20 Beslutande Övriga närvarande Kristina Nordquist (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-11-09 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Thore Olsson (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark (s) Övriga deltagare Utses att

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14)

sekreterare~ ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMU Sammanträdesdatum: Sida: Konununfullmäktige 2008-03-31 l (14) Plats och tid Centrumlokalema, Vaggeryd, måndagen den 31 mars 2008 klockan 18.30-20.25 Beslutande

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-09 1 (15) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 9 november 2005 klockan 13.00-15.55 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida:

~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum: Sida: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-08-20 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Närrmdrummet, kommunkontoret, Skillingaryd, onsdagen den

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-03-02 1 (23) Plats och tid WissWood AB, Hok, onsdagen den 2 mars 2005 klockan 15.00-16.25, klockan 17.00-19.00, samtal med företagare i Hok/Svenarumsområdet Beslutande Bengt Dahlqvist

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-04-13 1 (17) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 13 april 2005 klockan 13.00-14.40 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-23 1(11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 april 2008 kl. 14.00 17.00 Gert Jonsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2008-01-10 1(9) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 13.00-16.15 (Gemensam information med KS au gällande vårdtyngdsmätning från kl 13.00) Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-27 1 (10) Sammanträdet inleds med en tyst minut för före detta ledamot i nämnden, David Isaksson, som avlidit. Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2008-11-21 1 (8) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 10 45 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Brage Sundberg (Kd) vice ordförande Urban Lindström (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2015-04-29, 62 Ansvarig: Skolchefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden

Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf , 110 Kommunfullmäktige. Reglemente Socialnämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Upprättad Beslutsinstans Socialnämndens reglemente Reglemente Kf 2017-06-19, 110 Kommunfullmäktige Reglemente Socialnämnden REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 10 Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. KS 2015-412 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-10-18 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-12 1(26) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 17.30 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Anita Bergman (m) Gullvi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-06 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 6 november 2007 kl. 13.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (m)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer