Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny Wackt (kd), 1:e vice ordförande Berry Lilja, (s), 1-29, Ann-Christin Hallinder (s) Kristina Nordquist (c) Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Utses att justera Ann-Christin Hallinder Paragrafer 1-38 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Skillingaryd tisdagen den 23 januari 2007 klockan Underskrifter Sekreterare... Rose-Marie Moberg Ordförande... Bengt Dahlqvist Justerande... Ann-Christin Hallinder ANSLAG / BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Paragrafer 1-38 Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Skillingaryd Underskrift... Rose-Marie Moberg Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Godkännande av dagordning Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning med följande ändringar: Tillkommande ärende nr: 33. Remiss - Förslag till ändring av stadgarna för Ideella föreningen Science Park-systemet i Jönköpings län 34. Information om rekryteringsprocessen förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 35. Upphandling för om- och tillbyggnad av Hoks förskola och skola 36. Kompisar på stan 37. Subventionerade servicetjänster Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Delgivningar Kommunledningskontorets förslag till beslut: Arbetsutskottet lägger delgivningarna till handlingarna. Följande handlingar delges kommunstyrelsens arbetsutskott: Skrivelser och meddelanden 1. Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till nätverk för politiker för att utveckla medborgardialoger 2. Energimyndigheten, nyhetsbrev nr Ekonomisk redovisning för Energicentrum A6 4. Jönköpings Länstrafik AB, preliminär underskottstäckning för räkenskapsåret Krebo AB För byggnation av särskilda boenden för äldre söker företaget byggrätt alternativt översiktsplanerad mark för bostäder 6. Jönköpings kommuns bostadsförsörjningsprogram för åren Vägverket, kartläggning av godstransporter genom Skåne och Blekinge 8. Skrivelsen till näringsministern, infrastrukturministern och jordbruksministern Ska nätbolagen bestämma landsbygdsutvecklingen? 9. Skrivelse från Sörgårdsskolans föräldrastyrelse beträffande gymnastiksalen, Sörgårdsskolan överlämnat till BUN för vidare handläggning 10. Skrivelse om bebyggelse skjutfältet 11. Skrivelse från personalen inom räddningstjänsten med anledning av att räddningschefen snart tar pension forts. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Landstinget i Jönköpings län, uppsägning av konsortialavtal för Jönköpings Länstrafik AB Kurser och konferenser m.m. 13. Spiran Kompetensutveckling AB, inbjudan till utbildningen Politik, juridik och etik i samspel hur förenas politisk vilja, juridiska krav och etiska hänsyn i kommuner och landsting, 8 februari i Örebro 14. Södra Smålans Kommuner och Landsting, inbjudan till rikskonferens för kommunledningar, februari 2007 i Kosta 15. Högskolan i Jönköping, inbjudan till överläggningar mellan Högskolan i Jönköping och länets kommuner, 16 mars Sveriges Kommuner och Landsting, inbjudan till politikerkonferenser våren 2007 inom plan-, bygg- och miljöområdet Justering: Exp: Utdragsbestyrkande

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Remiss Delbetänkandet deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning (SOU 2006:84) Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till yttrande förutom sista stycket om inkomstutjämningen, som tas bort, samt att lägga till något om värdestegring när det gäller fastigheter under stycket byggkostnader. Finansdepartementet har på remiss översänt delbetänkandet Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag om organisation samt löne- och byggkostnadsutjämning (SOU 2006:84) Yttrandet ska vara inkommen till Finansdepartementet senast den 5 februari Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 6 december att arbetsutskottet är positiva till att Vaggeryds kommun lämnar remissvar samt gav kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheten att tillsammans med länets kommuner ta fram förslag till remissyttrande. Ekonomicheferna i länets kommuner har gemensamt diskuterat de förslag som presenteras i deluppföljningen och upprättat ett förslag till yttrande för behandling av respektive kommun. Kommundirektören föredrar ärendet och påpekar att frågan om inkomstutjämning inte hör till remissen samt att den högre byggkostnaden delvis vägs upp av en hög värdestegring på fastigheter i storstäder. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att godkänna upprättat förslag till yttrande, men att ta bort sista stycket om inkomstutjämningen och lägga till något om värdestegring när det gäller fastigheter under stycket byggkostnader. Justering: Exp: Utdragsbestyrkande Finansdepartementet, akten

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Höjning av tillsynsavgift för folkölsförsäljning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att höja tillsynsavgiften för folkölsförsäljning till 1000 kronor per år och försäljningsställe med giltighet fr.o.m Socialnämnden föreslår i beslut att kommunfullmäktige beslutar att höja tillsynsavgiften för folkölsförsäljning till 1000 kronor per år och försäljningsställe med giltighet fr.o.m Nuvarande tillsynsavgift är 500 kr per år och försäljningsställe. Ks

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förändring och höjning av tillsynsavgifter för serveringstillstånd Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande ansöknings- och tillsynsavgifter till de belopp som socialnämnden föreslår och att avgiftsbelägga tillsynen av tillfälliga serveringstillstånd från och med Socialnämnden föreslår i beslut att kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande ansöknings- och tillsynsavgifter och avgiftsbelägga tillsynen av tillfälliga serveringstillstånd från och med Ansökningar om serveringstillstånd indelas i fem olika kategorier och föreslås avgiftsbelagda enligt följande, beräknade på gällande basbelopp 2007, tidigare avgifter inom parentes: Nyansökningar, 14 % av basbeloppet 5600:- (5500:-) Samma belopp gäller oavsett vilket slag av alkoholdrycker ansökan avser. Utvidgade tillstånd, 7 % av basbeloppet 2800:- (2800:-) Här avses t.ex. utökning av lokaler, uteservering festvåningsverksamhet. Utökning från exempelvis vin till alla slag av alkoholdrycker. Utökade serveringstider, 2,8 % av basbeloppet 1100:- (1100:-) Avser per serveringstillfälle. Tillfälliga tillstånd till allmänheten, 8,5 % av basbeloppet 3300:- (3400:-) Avser ett serveringstillfälle per ansökan. (Serveringstält/öltält) Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap, 1,4 % av basbeloppet 600:- (600:-) forts. Ks

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tillsynsavgifterna kan konstrueras på olika sätt. Socialnämnden föreslår en enhetsavgift som inbetalas till socialförvaltningen i samband med ansökan om tillstånd. Underlåtenhet att erlägga tillsynsavgift kan medföra att serveringstillståndet omprövas. Årlig tillsynsavgift vid alkoholservering till allmänheten, 6,5 % av basbeloppet 2700:- (2600:-) Tillsynsavgift vid tillfällig alkoholservering till allmänheten 1-2 dagar 3,2 % av basbeloppet 1300:- ( - ) 3 dagar < 6,5 % av basbeloppet 2700:- ( - ) Tillsynsavgifterna avrundas till närmast hela 100-tal kronor och omräknas årligen med hänsyn till förändringarna av basbeloppet. Ks

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Begäran om ersättning för förlorad försäljning på grund av ombyggnation av stationsområdet i Skillingaryd - Järnvägshotellet Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet avslår Järnvägshotellets begäran om ersättning med hänsyn till det underlag som presenterats, i vilket man inte kan utläsa att försäljningen har påverkats på grund av ombyggnationen av stationsområdet. På grund av ombyggnation av stationsområdet i Skillingaryd har försäljningen för Järnvägshotellet minskat, varför de begär ersättning för detta. Ärendets tidigare handläggning Arbetsutskottet beslutade den 17 maj 2006 att en överläggning mellan ägarna till Järnvägshotellet och kommunstyrelsens presidium ska äga rum innan slutligt beslut tas i ärendet. Vid överläggningen kom man överens om att ägarna till Järnvägshotellet skulle lämna in en bokslutsredovisning. Ett bokslut per har inlämnats av Järnvägshotellet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och anser att man inte kan se i det underlag som inlämnats att försäljningen har påverkats på grund av ombyggnationen av stationsområdet. Järnvägshotellet, akten

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Medborgarmotion Drick rättvisemärkt kaffe i kommunens kök och cafeterior Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med upphandlingsenheten att man ökar informationen om Rättvisemärkt kaffe som finns att tillgå på nuvarande livsmedelsavtal. 2. Kommunens förvaltningar får själva utifrån brukarnas önskemål besluta om man vill övergå till att köpa rättvisemärkta produkter. 3. Motionen är därmed delvis bifallen. En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att Vaggeryds kommun serverar rättvisemärkt kaffe i kommunens kök och cafeterior. Rättvisemärkt är en etisk och social märkning av varor med focus på mänskliga rättigheter. Yttrande över motionen har begärts från barn- och utbildningsnämnden och kommunledningskontoret. Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker att rättvisemärkt kaffe serveras i enlighet med motionen, men att erforderliga resurser tillförs nämnden. Kommunledningskontorets upphandlingsenhet föreslår att man ökar informationen om Rättvisemärkt kaffe som finns att tillgå på nuvarande livsmedelsavtal och att övriga åtgärder får ske inom förvaltningarnas ramar. Upphandlingsenheten uttalar att kommunens förvaltningar själva utifrån brukarnas önskemål bör besluta om man vill övergå till att köpa rättvisemärkta produkter. Föreligger utdrag av artikel från Svenska Dagbladet 27 juni 2006 med replik och pressmeddelande från Sundsvalls kommun angående rättvisemärkta varor. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående. Ks

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Utredning av ett system för säkerställande av kriterier vid upphandling av varor Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att titta på förutsättningar för att säkerställa vissa kriterier vid upphandling av varor. I samband med behandlingen av medborgarmotionen om rättvisemärkt kaffe tar Berry Lilja (s) upp frågan om att se över förutsättningar för att säkerställa vissa kriterier vid upphandling av varor. Arbetsutskottet diskuterar frågan och enas om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda frågan. Klk, akten

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Rädda liv byt kaffe! Om kommunala inköp av kaffe skrivelse från Nturskyddsföreningen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen uttalar att kommunen är öppen för inköp av rättvisemärkt kaffe med hänvisning till svaret på den medborgarmotion som inlämnats, innebärande att kommunens förvaltningar själva får utifrån brukarnas önskemål besluta om man vill övergå till att köpa rättvisemärkta produkter. Naturskyddsföreningen i Vaggeryds kommun har inlämnat en skrivelse där man uttalar att man vill att allt kommunalt inköpt kaffe ska vara ekologiskt odlat och rättvisemärkt från och med år Vaggeryds kommun skulle därmed bli en av föregångskommunerna för att genom sina inköp förbättra miljön för natur och människor. Ks

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Motion Nyfött barn Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag, att på särskild plats på hemsidan uppmärksamma alla nyfödda inom kommunen samt att uppgiften uppdateras varje vecka. 2. Motionen är därmed bifallen. Socialdemokratiska gruppen har genom Berry Lilja inlämnat en motion, daterad , med förslag att det i kommunens regi uppmärksammas när en ny kommunmedlem föds och att detta görs på en central plats, i 1:a hand i Vaggeryds och Skillingaryds centrum. Yttrande över motionen har begärts från kommunledningskontoret, kultur- och fritidsnämnden och tekniska utskottet. Tekniska utskottet uttalar att om kommunfullmäktige bifaller motionen är tekniska kontoret beredda att utföra det arbete som ligger inom dess verksamhetsområde. Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att det går att finna enkla former som är lätta att hantera. Nämnden menar att tänkbara former för att uppmärksamma de nyfödda skulle kunna vara kommunens hemsida, Vaggeryds kommun Info m.m. Kommunledningskontoret föreslår att på särskild plats på hemsidan uppmärksamma alla nyfödda inom kommunen samt att uppgiften uppdateras varje vecka. Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Medborgarmotion Vaggeryds kommuns miljöpolicy Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 2. Motionen överlämnas till kommunledningskontoret som ett fristående underlagsmaterial inför en revidering av miljöprogrammet. En medborgarmotion har inlämnats daterad med förslag att kommunens politiker och tjänstemän arbetar mer efter kommunens miljöpolicy. Vidare har motionären presenterat ett antal förslag på aktiviteter inom miljöområdet. Yttrande över motionen har begärts från kommunledningskontoret. Miljöpolicyn antogs av kommunfullmäktige Miljöpolicyn tillsammans med de nationella miljökvalitetsmålen bildar en grund för ett kommunalt miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige Miljöprogrammet med nyckeltal och hur de olika åtgärderna fullföljts redovisas årligen till kommunfullmäktige i ett miljöbokslut. Miljöprogrammet är just nu under revidering och politiska partier, nämnder, styrelser, allmänhet och ett stort antal föreningar har möjlighet att inkomma med förslag och synpunkter på programmet. Dessa ska senast den 26 februari 2007 vara kommunledningskontoret tillhanda. Miljöprogrammet är ett lämpligt forum för de förslag motionären lämnat. Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Attesträtt för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2007 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen ger befattningshavare inom kommunledningskontoret rätt att attestera konton enligt upprättat förslag. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till ordning för attesträtt för kommunstyrelsens verksamhetsområde att gälla för år Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om attesträtt. Ks

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Överenskommelse om flyktingmottagning för kalenderåren 2007 och 2008 Arbetsutskottets beslut: 1. Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att ta fram flyttstatistik på hur det ser ut i Vaggeryds kommun jämfört med andra kommuner i närområdet samt belysa introduktionsersättningen. 2. Ärendet tas åter upp på arbetsutskottets sammanträde i februari. Föreligger förslag till överenskommelse om flyktingmottagning för kalenderåren 2007 och Överenskommelsen innebär att kommunen för vardera åren ska planera för introduktionsinsatser för ca 50 nyanlända skyddsbehövande och andra utlänningar enligt 3 förordningen 1990:927. Arbetsmarknadsenheten föreslår att vi behåller nivån från 2006 med flyktingar. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och enas om att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att ta fram flyttstatistik på hur det ser ut i Vaggeryds kommun jämfört med andra kommuner i närområdet samt belysa introduktionsersättningen. Klk, Ksau 21/2

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kommuninvest Samarbete i finansieringsfrågor Arbetsutskottets beslut: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att vara medlem i Kommuninvest. 2. Ärendet tas åter upp på arbetsutskottets sammanträde i februari. Kommuninvest är ett Kommungäldskontor för den kommunala sektorn i Sverige. Som intresseorganisation ska Kommuninvest förbättra de allmänna förutsättningarna för sektorns finansiering. Verksamhetens syfte är att erbjuda fördelaktig finansiering, rådgivning och metoder för effektiv finansförvaltning till medlemmarna, majoriteten av Sveriges kommuner och sex landsting. Kommuninvest är Sveriges största interkommunala samarbetsorganisation. Ett samarbete som bygger på såväl frivillighet som affärsmässiga grunder. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet och enas om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka vad det skulle kosta att var medlem i Kommuninvest. Klk, Ksau 21/2

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Arbetsmiljöpolicy för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till arbetsmiljöpolicy för Vaggeryds kommun. Föreligger förslag till arbetsmiljöpolicy för Vaggeryds kommun. Målet är att arbetsmiljöarbetet ska organiseras så att arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö kan uppfyllas. Den goda arbetsmiljön ska stimulera medarbetarna till arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling samt ses som en naturlig del likställd med övriga verksamhetsfrågor i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare enligt kommunens samverkansavtal. Ansvar och beslutsgång ska bli tydligare genom att uppgiftsfördelningar ska ske skriftligt och finnas tydligt beskrivna i delegationsförteckning. Syftet är att den goda arbetsmiljön ska bidra till att verksamhetens mål uppfylls och ökar kommunens möjligheter att rekrytera och behålla goda medarbetare. Ärendet har behandlats av centrala samverkansgruppen Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Alkohol- och drogpolicy för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till alkohol- och drogpolicy för Vaggeryds kommun. Föreligger förslag till alkohol- och drogpolicy för Vaggeryds kommun. Syftet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Ärendet har behandlats av centrala samverkansgruppen Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Remiss Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet konstaterar att de åtgärder som berör kommunerna är väl avvägda och kan användas som underlag i pågående revidering av kommunens miljöprogram. Vaggeryds kommun har erhållit rubricerat åtgärdsprogram för synpunkter. Tjänstemän inom kommunledningskontoret och miljö- och byggförvaltningen har studerat dokumentet och finner att förslagen som berör kommunerna är väl avvägda och att dessa kan användas inom nu pågående revidering av Vaggeryds kommuns miljöprogram. Länsstyrelsen, akten

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Trafiksäkerhetspolicy för Vaggeryds kommun Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar anta föreliggande förslag till trafiksäkerhetspolicy för Vaggeryds kommun. Personalenheten har uppättat förslag till trafiksäkerhetspolicy för Vaggeryds kommun. Syftet är att skapa en så trafiksäker miljö som möjligt för medarbetarna i Vaggeryds kommun som i tjänsten vistas på vägarna i tjänstebilar, egna fordon, cykel eller som fotgängare års trafiksäkerhetsarbete kommer att ha två fokusområde - Innehav av körkort - Drog och alkoholattityder Ärendet har behandlats av centrala samverkansgruppen Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Utvärdering av systemet med medborgarmotion Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige konstaterar att möjligheten att lämna medborgarmotion har slagit väl ut. Motionerna har hållit sig till den kommunala kompetensen och ingen intressegrupp har missbrukat rätten till att lämna medborgar-motion. 2. Möjligheten till att lämna medborgarmotion kvarstår. 3. När den redovisade ändringen i kommunallagen beslutats av riksdagen har kommunledningskontoret i uppdrag att presentera förslag till utökning av reglerna kring medborgarmotioner, så att den vidare handläggningen av en medborgarmotion med klar nämndkaraktär kan delegeras direkt till en nämnd. Kommunfullmäktige beslöt , 65 att införa möjligheten för allmänheten att lämna medborgarmotioner. I beslutet ingick att systemet med medborgarmotioner ska utvärderas under I beslutet sägs vidare att kommunfullmäktiges presidie ansvarar för att de inkomna förslag som förs vidare till fullmäktige hör till kommunens ansvarsområde, utmynnar i en konkret åtgärd/förändring samt inte är av rasistisk eller odemokratisk natur och inte berör myndighetsutövning mot enskilda. Därefter får förslagsställaren möjlighet att inför fullmäktige redogöra för sitt förslag. En utvärdering har upprättats av kommunledningskontoret daterad där det framgår att möjligheten att lämna medborgarmotion har slagit väl ut. Motionerna har hållit sig till den kommunala kompetensen och ingen intressegrupp har missbrukat rätten till att lämna medborgarmotion. För närvarande pågår en beredning inom finansdepartementet för en ändring i kommunallagen där kommunerna ska ha möjlighet att delegera till nämnderna de motioner som har en klar nämndskaraktär. Förslaget beräknas träda i kraft den 1 juli Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Remiss Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan samt God bebyggd miljö Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet konstaterar att de åtgärder som berör kommunerna är väl avvägda och kan användas som underlag i pågående revidering av kommunens miljöprogram. Vaggeryds kommun har erhållit rubricerat åtgärdsprogram för synpunkter. Tjänstemän inom kommunledningskontoret och miljö- och byggförvaltningen har studerat dokumentet och finner att förslagen som berör kommunerna är väl avvägda och att dessa kan användas inom nu pågående revidering av Vaggeryds kommuns miljöprogram. Länsstyrelsen, akten

24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Ägartillskott till länstrafiken för 2006 och 2007 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av ägartillskottet för 2007 och konstaterar samtidigt att en utökad verksamhetsbudget måste budgeteras för Vårt ägartillskott har i % minskat med 0,01 men i pengar har ägartillskottet ökat med 277 tkr. Höjningen i pengar beror på ett utökat totalt ägartillskott av drygt 14 mkr för finansiering av främst: Indexreglerade avtal 4,5 mkr Ökad förstärkningstrafik 3,3 mkr Tågunderhåll 1,8 mkr Avskrivning, nytt biljettsystem 3,5 mkr Revisioner tåg 0,6 mkr Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Tjänste- och kvalitetsgarantier i Vaggeryds kommun rapport om projektet Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att fortsätta med påbörjat arbete inom föreslagna områden och med den inriktning på tjänstegarantier som presenterats inom kommunledningskontoret. 2. Förslag till slutliga tjänstegarantier ska presenteras för kommunstyrelsen i juni månad Kommunfullmäktige beslöt att arbetet med tjänste- och kvalitetsgarantier ska påbörjas. I beslutet angavs att hela kommunkoncernen, även bolagen, skall omfattas av arbetet. Kommunfullmäktige gav vidare uppdrag till respektive nämnd/styrelse att avgöra hur man ska hantera goodwillfrågorna, men att det i första hand inte ska vara ekonomisk kompensation som gäller vid gottgörelse. Föreligger rapport om projektets fortskridande och en orientering om vilka områden man ska ta fram garantier för inom kommunledningskontoret. Kommundirektören föredrar ärendet. Ks

26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Motion Överföring av fastighetsunderhållet för de kommunala idrottsanläggningarna till kommunens fastighetsavdelning Arbetsutskottets beslut: Fastighetschefen och kultur- och fritidschefen ska tillsammans med berörda från stiftelserna utreda rutinerna för underhållet på byggnaderna som hanteras av stiftelserna. Socialdemokratiska gruppen har genom Berry Lilja inlämnat en motion daterad med förslag att: - Fastighetsunderhållet för Stiftelsen Movalla och Stiftelsen Waggeryds Idrottsplats överförs till kommunens fastighetsavdelning på lika villkor som gäller för övriga kommunala fastigheter. Yttrande över motionen har begärts från kommunledningskontorets fastighetsenhet, kultur- och fritidsnämnden, Stiftelsen Vaggeryds IP och Stiftelsen Movalla. Kultur- och fritidsnämnden föreslår i beslut att kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i samråd med kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att göra en genomgripande utredning som klargör konsekvenserna för berörda parter. Fastighetsenheten uttalar att man inte har några invändningar mot själva idén att idrottsanläggningarna skall förvaltas av fastighetsenheten, men anser att det är ett antal frågor som måste utredas innan ett sådant beslut tas. Stiftelsen Vaggeryds IP uttalar att motionen leder till fler frågeställningar som måste redas ut innan svar kan lämnas. Man anser att fastighetsansvaret är väsentligt och bör utredas och tydliggöras och man anser att det finns en klar logik i att försöka dela upp renodlat fastighetsunderhåll och verksamhetsanpassat driftsunderhåll. Stiftelsen Vaggeryds IP anser att det även finns en vinst i att fastighetsansvaret finns hos en förvaltning med kompetens att hantera och värdera, hur och vilka åtgärder som behöver göras. forts. Fastighetschefen, kultur- och fritidschefen, akten

27 Kommunstyrelsens arbetsutskott Stiftelsen Movalla har uttalat att de ha svårt att säga ja eller nej till förändringen men ser mest farhågor. Följande risker/möjligheter ser man med förändrat fastighetsunderhåll: - Man ser oro över att budgeten sänks om fastighetsunderhållet läggs på fastighetsenheten och befarar större byråkrati med långa beslutsvägar - Man ser det dock som positivt om idrottsplatsen likställs med andra kommunala byggnader. - På gott eller ont frågar man sig: vilket behov finns det av en förening som driver anläggningen Movalla om fastighetsunderhållet flyttas? Kommunfullmäktige beslutade , 143 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att fastighetschefen och kultur- och fritidschefen tillsammans med berörda från stiftelserna ska utreda rutinerna för underhållet på byggnaderna som hanteras av stiftelserna. Yrkanden Berry Lilja (s) yrkar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att fastighetschefen och kultur- och fritidschefen tillsammans med berörda från stiftelserna ska utreda rutinerna för underhållet på byggnaderna som hanteras av stiftelserna. Proposition Ordföranden ställer proposition på Berry Liljas yrkande och finner det antaget. Fastighetschefen, kultur- och fritidschefen, akten

28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Detaljplan för del av Götastrand 1:1 Folkparksområdet, Vaggeryds tätort Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Götastrand 1:1 Folkparksområdet i Vaggeryd. Miljö- och byggnämnden har beslutat att ställa ut rubricerad detaljplan. Yttrande över planen ska vara miljö- och byggnämnden tillhanda senast Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att bygga bostäder i ett centralt och vackert läge. Detaljplanen tillåter byggnation av flerbostadshus med 3-4 våningar i planområdets norra del samt 8 kedjehus i områdets sydvästra del. Planen ska utformas på ett sådant sätt att den höjer attraktiviteten för området och samtidigt skapar kvalitet åt framtida boende. Planen innebär att den östra delen av området avsätts för bostäder och den västra delen, den befintliga naturmarken mot sjön, bevaras som allmän platsmark. MBN, akten

29 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Byggnation i Skillingaryd (Smultronet) Arbetsutskottets beslut: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med VSBo göra en marknadsföring av nyproduktion av bostäder i Skillingaryd, kv Smultronet och ta reda på intresset för bostadsformerna hyressätt och bostadsrätt. 2. Resultatet av undersökningen ska ägas av kommunen. Kommunledningen vill ha fram nyproduktion av bostäder i Skillingaryd och VSBo har framfört tveksamhet på grund av rådande ekonomiska situation och marknadsläge. VSBo:s styrelse har beslutat att, med nuvarande förutsättningar, är VSBo inte berett att ensam ta ansvaret för nybyggnation i Skillingaryd. Skulle kommunledningen ändå vilja att VSBo bygger måste man presentera en godtagbar lösning för gemensamt risktagande. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och är eniga om att en marknadsföring av nybyggnationen i Skillingaryd ska göras tillsammans med VSBo. Klk, VSBo, akten

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Officiell bostadskö Arbetsutskottets beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till regler för en officiell bostadskö. Kommunledningen har framfört krav om att VSBo:s bostadskö ska lämnas ut till privata intressenter. Enligt VSBo kan VSBo:s nuvarande kö enligt sekretesslagen och PUL inte lämnas ut. Styrelsens uppfattning är att VSBo inte fått kommunens uppdrag att upprätthålla en officiell bostadskö och har beslutat att uppgifter från bostadskön inte ska lämnas ut. Kommundirektören föredrar ärendet. Arbetsutskottet diskuterar ärendet ingående och är eniga om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till regler för en officiell bostadskö. Klk, akten

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör

Enligt bilagda förteckning. Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (22) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd, måndagen den 28 april 2003 kl. 18.30 21.30 Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-01-12 1(58) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:55 Beslutande Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) 1-14 Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S)

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer